Сертификат за движение EUR.1

    За удостоверяване произхода на стоките, въвеждани, внасяни или изнасяни от митническата територия на ЕС, практическо приложение намират редица правила, установени както с Митническия кодекс на Съюза, така и с редица споразумения за свободна търговия между ЕС и трети страни и територии. За целите на прилагането на тези правила следва да се имат предвид следните основни положения (чл. 60 от МКС):
    - стоките, изцяло получени в една-единствена държава или територия, се счита, че произхождат от тази държава или територия;
    - стоките, чието производство включва участието на повече от една държава или територия, се счита, че произхождат от държавата или територията, в която са претърпели последната си съществена, икономически обоснована обработка или преработка в оборудвано за тази цел предприятие и довела до производството на нов продукт или която представлява важен стадий от производството;
    Преференциалното третиране, се прилага само за стоки, изпълняващи изискванията на споразуменията за свободна търговия, които се транспортират директно между ЕС и страната - партньор. Въпреки това стоките, представляващи една единствена пратка, могат да бъдат транспортирани през други територии и ако се наложи с претоварване или временно складиране в тези територии, при условие, че са останали под контрол на митническите власти в страната на транзита или складирането и не са претърпели операции, различни от разтоварване, обратно натоварване или всякакви операции, целящи да ги запазят в добро състояние.

    По силата на споразуменията за свободна търговия, доказателства за произход на стоките могат да бъдат:
    - сертификат за движение EUR.1, или
    - декларация за произход.
   Не се изисква доказателство за произход, когато става дума за стоки, изпращани като малки пратки от частни лица, за частни лица или представляващи част от личния багаж на пътници. Внос, който е инцидентен и се състои изцяло от продукти за лична употреба на получателите или пътниците, не се счита за внос с търговски характер. Общата стойност на тези пратки не трябва да надвишава стойност от 500 Евро в случаите на малко пратки или 1200 Евро за продукти, които са част от личния багаж на пътниците.

    Сертификатът за движение EUR.1 се издава по образец от митническите власти на страната, от която се изнася, по писмена молба на износителя или под негова отговорност от негов упълномощен представител. Митническите власти, издаващи сертификата, предприемат всякакви необходими мерки, за да проверят произхода на продуктите и изпълнението на другите изисквания на споразуменията за свободна търговия. За целта те имат право да изискват доказателства и да извършат проверки на счетоводната документация на износителя или всякакви други проверки, които счетат за необходими.

    Съдържание на полетата на Сертификата:
    В горната дясна част на сертификата се попълват страните (териториите) - бенефициенти по споразумение за свободна търговия;
    Страна, група страни или територии, от които се счита, че продуктите произхождат;
    Страна, група страни или територия на получаване;
    Износител: Попълва се пълното наименование на физическото или юридическото лице, износител на стоката;
    Получател: Попълва се пълното наименование на физическото или юридическото лице, получател на стоката (попълването не е задължително);
    Транспорт: Описва се вида, номера и броя на транспортните средства (попълването не е задължително);
    Описание на стоките: описват се пореден номер на стоката, марки и номера, брой и вид на колетите, описание на стоките. Описанието на продуктите трябва да бъде дадено, без да се оставят празни редове. Когато клетката не е изцяло попълнена, трябва да се начертае хоризонтална линия под последния ред на описанието и празното място да се зачеркне.
    Тегло: Бруто тегло или друга мярка (литри, кубични метри и т.н.)
    Фактури: Описват се броя и номерата на издадените фактури (попълването не е задължително);
    Декларация на износителя: тя гласи: “Аз, долуподписаният, декларирам, че стоките, описани по-горе, отговарят на условията, изисквани за издаване на настоящия сертификат". Под нея се записват дата и място, подпис и печат на износителя.
    Митническа заверка: В това поле се записва митническото учреждение, издало сертификата, поставя се печат, дата и се подписва от митническия служител.
    Поле за забележки: В това поле се записват забележки от типа на "Сертификат, издаден впоследствие" и "Дубликат на сертификат за движение EUR.1". Потвърждаването се осъществява с една от следните фрази:
    - когато става дума за издаден впоследствие сертификат - “DELIVRE A POSTERIORI”, “AFGEGEVEN A POSTERIORI”, “ISSUED RETROSPECTIVELY” и др.
    - когато става дума за дубликат на сертификат – “DUBLIKAT”, “DUPLIKATA”, “DUBLICAAT”, “ДУБЛИКАТ”.

    Когато продукти с произход са поставени под контрола на митническо учреждение в страна - член на Европейския съюз е възможно оригиналното доказателство за произход да бъде заменено от един или повече сертификати за движение EUR.1 с цел изпращане на всички или някои от тези продукти на друго място в Съюза. Заместващите сертификати за движение EUR.1 трябва да бъдат издадени от митническото учреждение, под чиито контрол се намират съответните продукти.

    Декларация за произход
    Декларацията за произход може да бъде изготвена от одобрен износител или от всеки износител за всяка пратка, състояща се от един или повече пакети, съдържащи продукти с произход, чиято обща стойност не надвишава 6000 EUR. Тя бива изготвена от износителя върху фактурата или върху всякакъв друг търговски документ, описващ въпросните продукти достатъчно подробно, за да могат те да бъдат идентифицирани.
    Декларацията за произход може да бъде попълнена, ако описаните продукти могат да бъдат считани като продукти с произход от страна - бенефициент по споразумение за свободна търговия.
    Текстът на декларацията за произход обикновено е даден като приложение към всяко споразумение за свободна търговия в различни езиковите варианти.

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... ) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ..... преференциален произход

    Декларацията за произход задължително трябва да има оригиналния подпис на износителя, направен собственоръчно, както и да се посочи датата и мястото на нейното оформяне.

    Доказателството за произход е валидно в рамките на четири месеца от датата на издаване в страната на износа и трябва да бъде представено в същия период на митническите власти в страната, в която, описаните в него стоки, се внасят.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!