Информационен лист ИНФ 7

    Информационният лист ИНФ 7, подобно на ИНФ 1 е служебен документ, който се издава от едно митническо учреждение и съдържа информация, необходима на друго учреждение по повод правилното придвижване на стоки поставени под режим Активно усъвършенстване на митническата територия на страната. Използва се когато компесаторните продукти, получени от операциите по усъвършенстване при система с възстановяване на митни сборове, се пренасят до митническо учреждение за приключване на режима, но при условие, че това учреждение не е изрично упоменато в издаденото разрешение за поставяне на стоките под режим. За целта не трябва да има подадено искане за възстановяване, а в получаващото митническо учреждение компесаторните продукти или внесените материали в непроменено състояние да получат ново допустимо митническо направление. Под допустимо митническо направление се има предвид направление, даващо право на титуляра на разрешението за АУ да предяви искане за възстановяване или опрощаване на вносните митни сборове. Титулярът на разрешението трябва да представи доказателства, че внесените стоки по системата с възстановяване или компесаторните продукти са изнесени или с цел последващо реекспортиране са поставени под режим транзит, митническо складиране, временен внос, активно усъвършенстване по системата с отложено плащане или са вкарани в свободна зона или в свободен склад. Разбира се няма пречка да се иска разрешение от новото надзорно митническо учреждение за последващо усъвършенстване на въпросните стоки.
    Информационният лист ИНФ 7 се издава по искане на заинтересуваното лице от надзорното митническо учреждение, дало съответното митническо направление на стоките или продуктите. Искането за издаване на ИНФ 7 се подава по електронен път чрез Централната система за Информационни листове - специални режими (INF SP), достъпна през електронния портал на Агенция "Митници. Издадените в информационна система INF електронни INF се кодират с новосъздадения код на документ по Тарик С700 - Информационен лист, който следва да се посочи в съответната митническа декларация, декларация за реекспорт или уведомление за реекспорт, когато има препратка към стандартизиран обмен на информация.
    Издаденият ИНФ 7 се подава от заинтересуваното лице заедно с митническата декларация за даване на исканото митническо направление за стоките.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!