Декларация за стойността (ДС / D.V.1)

    Когато е необходимо да се установи реалният размер на митническата стойност на внасяните в Съюза стоки, към митническата декларация за внос се изисква прилагането на Декларация за стойността (Декларация за данните, свързани с митническата стойност D.V.1). Това се налага само в случай, че митническите органи имат съмнения относно достоверността на информацията, предоставена от декларатора, касаеща митническата стойност или тя (стойността) не може да бъде ясно определена. Декларацията за стойността се попълва на формуляр ДС-1 по образец, а когато се касае за внос на повече от три стоки, за които при определянето на митническата им стойност има съмнения, се попълва и формуляр ДС-2 с данни за допълнителните стоки.
    Декларацията за стойността се подава само от лице, което има постоянно местопребиваване или място на стопанска дейност в Европейския съюз и което разполага със съответните данни, доказващи правилното формиране на митническата стойност на внасяните стоки. С представянето й в митническото учреждение, лицето, което я е подало носи отговорност по отношение на точността и пълнотата на данните в нея и автентичността на документите, представени в подкрепа на тези данни.
    Чрез декларацията за стойността се цели уточняването най-малко на два основни въпроса, а именно:
    • има ли условия да се счита, че продавача и купувача са свързани лица и ако са – това оказало ли е съществено влияние при формирането на договорната цена;
    • като се има предвид реално договорената фактурна стойност на стоките в лева, увеличена с добавките посочени в чл. 71 от Митническия кодекс на Съюза и намалена с елементите, посочени в чл. 72 от същия нормативен документ, да се определи митническата стойност на декларираните за внос стоки.
    Когато договорната стойност не може да бъде определена еднозначно, съгласно разпоредбите на чл. 74 от Кодекса митническите органи имат право да поискат допълнителна информация с цел последователното прилагане на т.нар вторични методи за определяне на митническата стойност (договорната стойност на идентични стоки, договорната стойност на подобни стоки, дедуктивен метод, изчислителен метод и Fall-back метод).
    Формираната в кл. 24 на Декларацията за стойността сума представлява декларираната от вносителя митническа стойност, на чиято база следва да бъдат изчислявани дължимите вносни мита, такси, акцизи и данъци за всяка отделна стока от пратката.
    Не се изисква представянето на такава декларация, когато митническата стойност на внасяните стоки в една пратка не превишава равностойността на 20000 EUR, при условие че не се касае за раздробени или повтарящи се пратки от един и същ изпращач до един и същ получател или ако вносът няма търговски характер или ако стоките ще бъдат допуснати безмитно по силата на нормативен акт.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!