Опростени процедури

      Опростените процедури за писмено деклариране представляват облекчения при декларирането, заплащането на дължими държавни вземания и изпълнението на други митнически формалности при поставяне на стоки под митнически режим или при реекспорт на стоки.

      Тези процедури могат да бъдат три вида:
      - опростено деклариране - позволява на митническите органи, когато имат основания за това, да приемат опростена митническа декларация, която не съдържа всички необходими данни или не е съпроводена от всички документи, които се изискват за съответния митнически режим. Търговеца се задължава след определено от контролните органи време да подаде коректно попълнена митническа декларация и да представи липсващите документи.
      - облекчено деклариране - дава възможност да се поставят стоки под даден митнически режим чрез представяне на облекчена декларация под формата на ЕАД, търговски или друг документ с последващо представяне на допълнителна декларация, която според обстоятелствата може да бъде обща, периодична или рекапитулативна. Процедурата допуска да не се извършва ефективно заплащане на дължимите вносни митни сборове при поставянето на стоките под режим, а това да бъде извършено на един по-късен етап. Съществен момент при прилагането на процедурата е, че при нея стоките все пак следва да бъдат представени в митническото учреждение за поставяне под режим, където митническите органи имат възможност да извършват физически контрол.
      - оформяне на място - дава възможност за поставяне на стоките под съответния митнически режим в производствените или складови помещения на заинтересованото лице или на друго място, определено или одобрено от митническите органи, но намиращо се извън територията на митническото учреждение. За всяко пристигане на стоки се изготвя специално съобщение, което се изпраща по електронен път на компетентното митническо учреждение за поставяне на стоките под режим. Вписването на стоките в материалната отчетност на оператора има правна сила на разрешение за тяхното вдигане. Основно изискване е стоките да бъдат описани и обозначени по начин, позволяващ еднозначното им идентифициране и тарифно класиране. Прилагането на процедурата за оформяне на мястото е свързано и със задължението за обезпечаване на размера на митните сборове и други публични вземания, както и с подаване на допълнителна митническа декларация с обобщени данни за стоките, поставени под съответния режим през отчетения период. Тя се завежда в митническото учреждение за вземане под отчет, проверява се дали информацията в нея съвпада с информацията от извършените митнически проверки на тези стоки, и на документацията за периода.
      Търговците, които желаят да се възползват от горепосочените опростени процедури следва да получат специално разрешение от митническите органи и по този начин да си гарантират един значително по-ускорен процес на митническо оформяне.

      Съгласно концепцията за централизираното оформяне, икономическите оператори, които са получили съответното разрешение, могат да подават декларациите си електронно и да заплащат вносните мита на мястото, на което са установени, независимо че стоките са въведени на или изведени от митническата територия на Съюза през друга държава-членка или ще се употребяват в друга държава-членка.
      Прилагането на централизирано оформяне означава, че на икономическия оператор е разрешено да подава своите митнически декларации в митническото учреждение, компетентно за мястото, където той е установен, като на практика това се приема за митническото учреждение на внос/износ. То извършва документен анализ на риска и изпраща резултатите на граничното митническо учреждение в същата или в друга държава членка, където стоките действително се въвеждат на или напускат митническата територия на Съюза, тоест на митническото учреждение на въвеждане/напускане. На базата на анализа на риска митническото учреждение на въвеждане/напускане извършва всички физически проверки на стоките, които сметне за необходими. При условие че няма нередности и митническото задължение е осигурено, стоките се допускат за свободно обращение или за износ. При тази процедура те не трябва да се транспортират до митническото учреждение на внос или износ и биха могли директно да се доставят до мястото на продажба, включително в друга държава членка или трета страна. Това позволява на мултинационални компании например да ръководят целия си бизнес в ЕС, като работят само с едно митническо учреждение.

      Одобрените икономически оператори (Authorized Economic Operator - AEO) са своеобразни привилегировани ползватели на опростените митнически процедури, като лицата получили такъв статут могат да получат облекчения и преференциално третиране при изпълнението на процедури под митнически контрол на територията на целия Европейски съюз.
      Статут ОИО могат да получат само оператори, които успеят да покрият определените в чл.39 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза критерии за коректност и сигурност при взаимоотношенията им с митническите власти в рамките на целия ЕС. Тези критерии са:
      - подходящо документиране на изпълнението на митническите изисквания;
      - задоволителна система за управление на търговската и транспортната документация;
      - доказана платежоспособност;
      - практически стандарти за компетентност или професионална квалификация, пряко свързани с осъществяваната дейност;
      - подходящи стандарти за сигурност и безопасност.
      Съгласно разпоредбите на митническото законодателство сертификатите АЕО за одобрен икономически оператор биват два вида:
      - АЕОС (Опростени митнически процедури) - предоставя по-лесно допускане до митническите опростявания;
      - AEOS (Сигурност и безопасност) - дава право на улеснения, свързани с контрола за сигурност и безопасност. Неговите титуляри трябва да отговарят на изискванията, визирани при сертификат АЕОС, включително и на изискването за наличие на подходящи стандарти за сигурност и безопасност, базирани на вътрешният контрол.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!