Устройство и организация на Агенция Митници

    Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за митниците, митническата администрация е централизирана административна структура. Тя е организирана в Агенция "Митници" към Министерството на финансите на Република България и е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.

Организация на Агенция Митници
    Агенция "Митници"
    Агенция "Митници" е централизирана административна структура към министъра на финансите. Тя има статут на юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни средства със седалище в гр. София. Ръководи се и се представлява от директор, който се назначава и се освобождава от министъра на финансите, съгласувано с министър-председателя. Агенцията организира, ръководи, контролира и отчита дейността на митническите учреждения и извършва митническа дейност. За целта тя осъществява организаторски, ръководни, контролни и методически функции в областта на митническия контрол и на международното сътрудничество в тази област, административно обслужване и други, свързани с митническия контрол дейности.

    Централно митническо управление (ЦМУ)
    ЦМУ осъществява функции по организацията, ръководството, планирането, координирането, отчетността и контрола върху дейността на митническата администрация. То изпълнява и други задачи, възложени от директора на агенцията в рамките на неговите компетенции. Общата и специализираната администрация в Централното митническо управление са организирани в дирекции.

    Общата администрация в ЦМУ включва следните 5 дирекции:
    - "Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"
    - "Управление на човешките ресурси"
    - "Национален учебен център"
    - "Правно-нормативна"
    - "Административно обслужване и комуникации"

    Специализираната администрация е организирана в следните 7 дирекции:
    - "Митническо разузнаване и разследване"
    - "Информационни системи и аналитична дейност"
    - "Митническа дейност и методология"
    - "Акцизна дейност и методология"
    - „Последващ контрол“
    - „Международна дейност“
    - "Централна митническа лаборатория"

    Дирекциите от специализираната администрация в рамките на дадените им компетенции участват и в работата на органите на Европейската комисия и на Европейския съвет.

    Главен секретар
    Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на законните разпореждания на директора на агенцията за точното спазване на нормативните актове.

    Инспекторат
    Инспекторатът е на пряко подчинение на директора за осъществяването на контрол върху дейността на митническата администрация. Той извършва комплексни, тематични, планови, извънпланови и последващи проверки на митническите учреждения, на дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в Агенцията, както и проверки за спазване на митническото, акцизното, валутното и друго законодателство.

    Длъжностно лице по защита на личните данни
    Длъжностното лице по защита на личните данни е на пряко подчинение на директора на агенцията и осъществява дейности по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на личните данни и в съответствие с Регламент 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

    Звено по сигурността
    Звеното по сигурността е организирано в отдел на пряко подчинение на директора на агенцията. То следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация, организира, координира и методически ръководи дейностите, свързани с акредитирането на автоматизираните информационни системи или мрежи за класифицирана информация и др.

    Звено по мрежова и информационна сигурност
    Звеното по мрежова и информационна сигурност е организирано в отдел на пряко подчинение на директора на агенцията. То ръководи дейностите, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност на агенцията, в съответствие с нормативната уредба, политиките и целите за мрежова и информационна сигурност, като си взаимодейства с дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ и звеното за вътрешен одит. Участва в изготвянето на политиките, вътрешните правила и документираната информация. Разработва и предлага подходи и решения за подобряване на мрежовата и информационната сигурност на агенцията и др.

    Звено за вътрешен одит
    Звеното за вътрешен одит е структурирано в отдел на пряко подчинение на директора на агенцията. Осъществява функции по вътрешен одит съгласно Закона за вътрешен одит в публичния сектор. Извършва вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към директора на агенцията.

    Териториални дирекции
    Териториалните дирекции са организационни звена на регионално ниво и са структурирани в териториално управление, митнически бюра и/или митнически пунктове. Общата и специализираната администрация в териториалното управление са организирани в отдели. В Р България са сформирани пет Териториални дирекции:
    - Митница Пловдив (седалище в гр. Пловдив и с обхват областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян, Стара Загора и Хасково);
    - Митница София (седалище в гр. София и с обхват областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област и Област София);
    - Митница Русе (седалище в гр. Русе и с обхват областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград и Силистра);
    - Митница Варна (седалище в гр. Варна и с обхват областите Варна, Добрич и Щумен); и
    - Митница Бургас (седалище в гр. Бургас и с обхват областите Бургас, Сливен и Ямбол).

    Териториалното управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата на териториалната дирекция митнически бюра и/или митнически пунктове и заедно с тях е основен изпълнител на митническия надзор и контрол. То се ръководи и представлява от директор, който се назначава от директора на Агенция "Митници" съгласувано с министъра на финансите.

    Митническите бюра при осъществяване на контролната си дейност се ползват с правата на всички митнически учреждения, без правото да издават постановления по делата за митнически и валутни нарушения.

    Митническите пунктове, в състава на Граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), са разположени на държавните граници на Р България с трети за Европейския съюз страни, вкл. в пограничните зони на териториалните води и въздушното пространство на страната ни. При наличието на двустранна международна договореност те могат да бъдат и на чужда територия, организирани под формата на т. нар. Единни митнически контролни пунктове.

(Данни за контакт с митническите учреждения)


За повече информация виж Устройствен правилник на Агенция Митници

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!