Устройство и организация на Агенция Митници

    Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за митниците, митническата администрация е централизирана административна структура. Тя е организирана в Агенция "Митници" към Министерството на финансите на Република България и е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.

Организация на Агенция Митници
    Агенция "Митници"
    Агенция "Митници" е структурно звено на Министерството на финансите. То има статут на юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни средства със седалище в гр. София. Ръководи се и се представлява от директор, който се назначава и се освобождава от министъра на финансите, съгласувано с министър-председателя. Агенцията организира, ръководи, контролира и отчита дейността на митническите учреждения и извършва митническа дейност. За целта тя осъществява организаторски, ръководни, контролни и методически функции в областта на митническия контрол и на международното сътрудничество в тази област, административно обслужване и други, свързани с митническия контрол дейности.

    Централно митническо управление (ЦМУ)
    ЦМУ осъществява функции по организацията, ръководството, планирането, координирането, отчетността и контрола върху дейността на митническата администрация. То изпълнява и други задачи, възложени от директора на агенцията в рамките на неговите компетенции. Общата и специализираната администрация в Централното митническо управление са организирани в дирекции.

    Общата администрация в ЦМУ включва следните 5 дирекции:
    - "Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"
    - "Управление на човешките ресурси"
    - "Сигурност"
    - "Правна дейност и обжалване"
    - "Административно обслужване и международна дейност"

    Специализираната администрация е организирана в следните 5 дирекции:
    - Главна дирекция "Митническо разузнаване и разследване"
    - Главна дирекция "Информационни системи и аналитична дейност"
    - "Митническа дейност и методология"
    - "Акцизна дейност и методология"
    - "Централна митническа лаборатория"

    Дирекциите от специализираната администрация в рамките на дадените им компетенции участват и в работата на органите на Европейската комисия и на Европейския съвет. В главните дирекции могат да се създават териториални звена, които се ръководят от главния директор на главната дирекция и не са включени в структурата на териториалните дирекции.

    Инспекторат
    Инспекторатът е на пряко подчинение на директора за осъществяването на контрол върху дейността на митническата администрация. Той извършва комплексни, тематични, планови, извънпланови и последващи проверки на митническите учреждения, на дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в Агенцията, както и проверки за спазване на митническото, акцизното, валутното и друго законодателство.

    Звено за вътрешен одит
    Звеното за вътрешен одит е структурирано в отдел на пряко подчинение на директора на агенцията. Осъществява функции по вътрешен одит съгласно Закона за вътрешен одит в публичния сектор. Извършва вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към директора на агенцията.

    Териториални дирекции
    Териториалните дирекции са организационни звена на регионално ниво и са структурирани в териториално управление, митнически бюра и/или митнически пунктове. Общата и специализираната администрация в териториалното управление са организирани в отдели и сектори. В Р България са сформирани пет Териториални дирекции:
    - Тракийска (седалище в гр. Пловдив и с обхват областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян, Стара Загора и Хасково);
    - Югозападна (седалище в гр. София и с обхват областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област и Област София);
    - Дунавска (седалище в гр. Русе и с обхват областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград и Силистра);
    - Северна морска (седалище в гр. Варна и с обхват областите Варна, Добрич и Щумен); и
    - Южна морска (седалище в гр. Бургас и с обхват областите Бургас, Сливен и Ямбол).

    Териториалното управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата на териториалната дирекция митнически бюра и/или митнически пунктове и заедно с тях е основен изпълнител на митническия надзор и контрол. То се ръководи и представлява от директор, който се назначава от директора на Агенция "Митници" съгласувано с министъра на финансите.

    Митническите бюра при осъществяване на контролната си дейност се ползват с правата на всички митнически учреждения, без правото да издават постановления по делата за митнически и валутни нарушения.

    Митническите пунктове, в състава на Граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), са разположени на държавните граници на Р България с трети за Европейския съюз страни, вкл. в пограничните зони на териториалните води и въздушното пространство на страната ни. При наличието на двустранна международна договореност те могат да бъдат и на чужда територия, организирани под формата на т. нар. Единни митнически контролни пунктове.

(Данни за контакт с митническите учреждения)


За повече информация виж Устройствен правилник на Агенция Митници

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!