Митнически процедури при транзит на стоки

      Транзитирането по своята същност разрешава превоза на стоки от едно до друго място на дадена митническа територия, като същите се поставят под митнически надзор по време на протичането му. То се осъществява чрез задействането на митнически режим Транзит. Въпреки, че транзитираните стоки не се облагат с митни сборове и не подлежат на мерките на търговската политика, при определени обстоятелства за тях може да възникне вносно митническо задължение. Поради това разрешаването на режима е свързано с предоставянето на обезпечение от страна на титуляра, покриващо размера на потенциалното митническо вземане, което би възникнало при нарушаване разпоредбите на режима.
      В практиката е прието квалифицирането на митническите учреждения, участващи в един транзитен процес, като:
      - Отправно (ОМУ), където се задейства транзитната операция;
      - Транзитно (ТрМУ), през което стоките само преминават и;
      - Получаващо (ПМУ), където режимът се приключва с друго митническо направление.

      Имайки предвид особеностите на транзита, контролът върху прилагането му следва да се осъществява в последователността на процедурите, дадена в следната схема:
Митнически процедури при транзит на стоки       Формалности в отправното митническо учреждение (ОМУ)
      Поставянето на стоките под режим Транзит се извършва в Отправното митническо учреждение (ОМУ), т.е. там, където е приета митническата декларация (ЕАД) или от където започва транзитната операция за вписаните в гаранционния документ стоки (например Карнети TIR или АТА).
      Подобно на останалите митнически режими, декларирането за режим транзит с митническа декларация става само по електронен път. За целта в Агенция "Митници" е изградена и функционира самостоятелна част от БИМИС, наречена Българската система за управление на транзита (БСУТ). От своя страна БСУТ е част от изградената в ЕС Нова информационна транзитна система NCTS (New Computerised Transit System) за компютъризация на Общностния (общ) транзит.
      В рамките на извършваните проверки на стоките и документите по транзита се акцентира на точното идентифициране на стоките с оглед на ясното им описване в транзитните документи, правилното им тарифно класиране и определяне на потенциално дължимото за тях митническо задължение.
      Под "потенциално митническо задължение" следва да се разбира еквивалента на задължението, което би било изискуемо за стоките под режим Транзит, ако те бъдат поставени в същия момент под режим Допускане за свободно обращение. Митата като част от задължението, се изчисляват в пълен размер, без да се отчитат възможни тарифни преференции за транзитираните стоки.
      С оглед покриването на всички възможни финансови претенции от страна на митническата администрация към отговорното лице по транзита се извършва и проверка на предоставеното обезпечение. То може да бъде под формата на:
      - паричен депозит в полза на ОМУ - т.нар. "еднократно" обезпечение и покрива точно определена транзитна операция;
      - банкова гаранция - тя може да се използва при повече от една транзитна операция (Обща банкова гаранция);
      - международни гаранционни документи - Карнет TIR, Карнет АТА или Манифест НАТО 302.
      Не се изисква представянето на обезпечение за превози на стоки, извършвани по вода и въздух, по електропроводи и тръбопроводи, по железопътен път от лицензирани железопътни превозвачи, както и за превози на пощенски пратки, включително колети.
      Посредством вземането под отчет на митническото задължение се подсигурява неговото погасяване в случай на неприключване на транзитната операция в ПМУ. Процедурите в Отправното митническо учреждение приключват с разрешаване вдигането на стоките, при което те се считат за поставени под митнически надзор до представянето им в Получаващото митническо учреждение (ПМУ).
      След разрешаването на дадена транзитна операция митническите органи отпечатват придружаващ транзитен документ и посредством БСУТ по електронен път изпращат предварително уведомление до Получаващото митническо учреждение.
      Когато бъде констатирано нарушаване на правилата на митническият надзор в рамките на дадена транзитна операция, ОМУ трябва да вземе всички мерки за погасяване на възникналото митническо задължение за стоките, предмет на нарушението. Погасяването следва да бъде извършено от титуляра на режима или от отговорното лице по транзита (гаранта) в определен от митническите органи срок. Ако този срок не се спази, то се пристъпва към своевременно усвояване на предоставеното обезпечение, без оглед на това кой се явява в ролята на отговорно лице (титулярът на режима, превозвачът или друго лице или организация). Усвояването на обезпечението не изключва възможността за предприемането на административно наказателни мерки спрямо нарушителите (съставяне на Акт за установяване на административно нарушение по смисъла на чл.234а от Закона за митниците).
      Процедурите по всяка транзитна операция завършват в Отправното митническо учреждение, като това става единствено след получено потвърждение от получаващото, че стоките са представени в определения срок в същия вид и количество. Само при наличието на тези условия може да се пристъпи и към освобождаване на обезпечението върху потенциалното митническо задължение за транзитираните стоки.

      Формалности по време на превоза
      По време на превоз под режим Транзит, стоките се намират под митнически надзор и при необходимост могат да станат обект на митнически контрол.
      Особен интерес представляват случаите на т.нар. Вътрешен съюзен транзит (Т2), при който съюзни стоки следва да бъдат преместени от една точка на митническата територия на Съюза до друга такава точка, но маршрута на превоза предполага преминаване през трета за ЕС страна, неучастваща в системата на общия транзит. С цел точното контролиране на подобни транзитни операции се обособяват т.нар. Транзитни митнически учреждения (ТрМУ). Съгласно митническото законодателство Транзитно митническо учреждение е митническото учреждение в точката на изход от митническата територия на Съюза, където пратката напуска тази територия или митническото учреждение на вход в митническата територия на Съюза.
      Когато е налице обективно събитие, възпрепятстващо финализирането на започнала транзитна операция, превозвача или титуляра на режима трябва да уведоми най-близкото до превозното средство митническо учреждение. Когато се констатира отклонение на стоки от режим Транзит, констатиралите го митнически служители следва да преустановят по-нататъшното развитие на превозната операция и своевременно да уведомят за това Отправното митническо учреждение.

      Формалности в получаващото митническо учреждение (ПМУ)
      В Получаващото митническо учреждение, транзитираните стоки трябва да бъдат представени в указания срок в непроменен вид и количество, което е предпоставка за успешното приключване на режима. Процедурите тук започват с регистриране пристигането на пратката в митническата информационна система.
      На следващо място се извършват материални и документтални проверки, които са насочени към установяване целостта на товарното помещение на превозното средство, поставените митнически пломби, както и вида и количеството на натоварените стоки. При констатирано несъответствие се счита, че е налице нарушение на митническият надзор и митническите органи следва своевременно да уведомят Отправното митническо учреждение, с оглед изясняване на различията.
      Когато митническите процедури по време на транзитирането на стоките са спазени и те са представени надлежно в Получаващото митническо учреждение, се пристъпва към приключване на транзитната операция. Самото приключването се реализира посредством оформянето на стоките под друг допустим митнически режим и получават статут на временно складирани (виж Митнически процедури при внос на стоки).
      Чрез обмен на информация между Получаващото и Отправното митнически учреждения относно законността на развилата се транзитна операция, последното следва да пристъпи към освобождаване на предоставеното по нея обезпечение.

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


     

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!