Митнически облекчения

      Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на система на Общността за митнически освобождавания, под "безмитен внос" или "безмитен износ", следва да се разбира вносът или износът на стоки с освобождаване от митни сборове. Допускането на безмитен внос става само при наличието и спазването на нормативно определени за целта условия и/или след разрешение от началника на съответното митническо учреждение. Внасяните с облекчения стоки се оформят на режим Допускане за свободно обращение, като в случаите, когато са определени условия относно използването и предназначението им, те остават под митнически надзор. При внос с облекчения, митническите органи не изискват обезпечаване на митните сборове, но заинтересуваното лице трябва да докаже, че стоките отговарят на определените условия. Не се разрешава безмитен внос на алкохол и алкохолни напитки, на тютюн и тютюневи изделия, както и на стоки, които не отговарят на условията за това.
      В нормативната уредба са предвидени ограничения и условия за разпореждане с безмитно внесените стоки. За срок от три години стоките, допуснати за безмитен внос, не могат да бъдат предмет на заемане, залагане, отдаване под наем или прехвърляне със или без заплащане за цели, различни от предвидените в съответните разпоредби. В случай, че те станат предмет на едно от гореизброените действия преди изтичането на 3-годишния срок, за тях възниква вносно митническо задължение. Митните сборове се определят съгласно митническите ставки, действащи към датата на отпадането на условията за безмитен внос, в зависимост от вида на стоката и въз основа на митническата стойност, установени или признати към тази дата от митническите органи.
      Митнически облекчения се предоставят и за т. нар. връщани стоки. Съгласно чл.185 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митническия кодекс на Общността, общностни стоки, изнесени извън митническата територия на Общността, ако бъдат отново въведени в нея за внос в срок от три години, се освобождават от вносни митни сборове по искане на заинтересуваното лице. Освобождаването се разрешава само, ако реимпортираните стоки са в същото състояние, в което са изнесени.

Разпоредби, прилагани по отношение на пратки от трети страни


      1. Пратки от изпращач юридическо лице до получател физическо или юридическо лице.

      Съгласно чл. 23 от Регламент 1186/2009 от вносни сборове се освобождават пратки, съдържащи стоки с незначителна стойност, изпратени непосредствено от друга страна до получател в Общността. Като "стоки с незначителна стойност" се считат стоките, чиято обща стойност за пратка не надвишава 150 евро. Не се допуска освобождаване на алкохолни продукти, парфюм и тоалетна вода, тютюн и тютюневи изделия.
      Процедура по освобождаване:
      - За пратки, съдържащи стоки до левовата равностойност на 150 EUR, не се дължат вносни мита, но ДДС в размер на 20% е дължим;
      - За пратки, съдържащи стоки, чиято собствена стойност e над левовата равностойност на 150 EUR се оформя митническа декларация (ЕАД) за поставяне на стоките под митнически режим Допускане за свободно обращение.


      2. Пратки от физически за физически лица.

      На основание чл. 25 от Регламент 1186/2009 се освобождават от вносни сборове стоки, съдържащи се в пратки, изпратени от физическо лице, намиращо се в друга държава, до друго физическо лице, намиращо се на митническата територия на Общността, при условие, че се касае за внос на стоки без търговски характер.
      За "внос на стоки без търговски характер" се счита вносът на пратки, които:
      - се извършват случайно;
      - пратките съдържат стоки, предназначени изключително за лична употреба от страна на получателя или семейството му и нито по своя вид, нито по количеството си не пораждат съмнение, че се внасят с търговска цел и
      - са изпратени от изпращача на получателя без каквото и да е заплащане от страна на последния.

      В чл. 27 са посочени стоки, които се ограничават до следните количества:
      - тютюневи изделия:
      - 50 цигари или
      - 25 пурети ( пури с максимално тегло 3 гр. всяка), или
      - 10 пури, или
      - 50 грама тютюн за лула или друг начин на пушене.
      Алкохол и алкохолни напитки:
      - дестилирани напитки и спиртни напитки с над 22 % обемно алкохолно съдържание - 1 литър или
      - дестилирани напитки и спиртни напитки, аперитиви на винена или алкохолна основа, с обемно алкохолно съдържание не по-високо от 22 %; пенливи вина, ликьорни вина - 1 литър или
      - непенливи вина - 2 литра.
      - парфюми - 50 грама или тоалетни води - 0.25 литра.


      Освобождаването от вносни сборове за всяка отделна пратка се ограничава до общата стойност 45 евро, включително стойността на стоките, посочени по-горе.
      Освобождаването от ДДС и акциз и в двата горепосочени случая, съгласно ЗДДС (чл. 58, ал. 14, т. 2) и ЗАДС е по реда на митническото законодателство.
      За пратки, съдържащи стоки с нетърговски характер, изпратени от физическо лице от трета страна на друго физическо лице в страната над левовата равностойност на 45 евро се прилагат митническите формалности при внос на стоки със заплащане на вносни митни сборове. За подобни пратки може да бъде приложена единна ставка на митото от 2,5% за всички съдържащи се в нея стоки, стига действителната им стойност да не надвишава 700 EUR. Над този праг стоките се тарифират и обмитяват съобразно действащата митническа тарифа (TARIC).

      3. Стоки, съдържащи се в личния багаж на пътници от трети страни.

      Съгласно европейското митническо законодателство, което Република България прилага от 01.01.2007 г., освобождаванията от заплащане на вносни сборове при внос на стоки от пътници от трети страни са регламентирани в Регламент на Съвета (ЕИО) № 1186/2009.
      От вносни сборове се освобождават стоките с нетърговски характер, внасяни от трети държави от пътници и съдържащи се в личния им багаж. Паричните прагове за стоки, различни от стоките, за които се прилагат количествени прагове, са в размер до:
      - 300 евро или равностойността им в български лева за пътници, пресичащи сухопътни граници;
      - 430 евро или равностойността им в български лева за морски и въздушни пътници.
      "Въздушни пътници" и "морски пътници" са пътници, пътуващи по въздух или по море, но не с частни развлекателни полети или частно развлекателно плаване.

      "Личен багаж" е всичкият багаж, които пътникът представя пред митническото учреждение при пристигането си на митническата територия на Общността, както и багажът, който той може да представи по-късно пред същото митническо учреждение, при условие, че докаже, че при отпътуването си го е предал като багаж на пътник на същата фирма-превозвач, с която е пътувал той самият.
      Преносимите туби с гориво не се считат за личен багаж.

      Всеки пътник над 17 годишна възраст може да внесе:
      а) тютюневи изделия:
      " 200 цигари, или
      " 100 пурети (пури с максимално тегло 3 грама всяка), или
      " 50 пури, или
      " 250 грама тютюн за лула или друг начин на пушене;

      б) алкохол и алкохолни напитки:
      " дестилирани и спортни напитки с обемно алкохолно съдържание над 22 % неденатуриран етилов алкохол с обем алкохолно съдържание 80 % и повече - 1 литър, или
      " дестилирани и спиртни напитки и аперитиви на винена или алкохолна основа, тафия, саке или подобни напитки с обемно алкохолно съдържание не по-високо от 22 %, пенливи вина, ликьорни вина - 2 литра, или
      " непенливи вина - 2 литра;

      в) парфюми - 50 грама, и тоалетни води - 0,25 литра;
      г) медикаменти - в количества, отговарящи на нуждите на пътника.

      Пътниците, ненавършили 17 години нямат право на освобождаване от вносни сборове на гореизброените стоки, с изключение на парфюми, тоалетни води и медикаменти.

      Пътниците над 17 години се освобождават от вносни сборове за придобити в трети страни стоки, различни от горепосочените, до общата собствена стойност на стоките, възлизаща на 175 евро. За пътниците на възраст до 15 години, нормата за освобождаване от вносни сборове е 90 евро.
      Когато общата стойност на две или повече стоки, притежание на един пътник, надвишава 175 евро, се разрешава освобождаване само за тези стоки, сумата от чийто стойности не надвишава тези норми, като не се допуска стойността на един отделен предмет да се разделя.

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и чл. 58, ал. 1, т. 12, буква "в" от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2007 г., личния багаж на пътниците се освобождава от акциз и данък върху добавената стойност в рамките на разрешения безмитен внос съгласно митническото законодателство.

--------------------------------------

      Случаи, при които се разрешава безмитен внос на стоки:
      Внос на стоки с незначителна стойност - под "стоки с незначителна стойност" следва да се разбират стоките, чиято собствена стойност не надвишава общо 45 EUR или тяхната равностойност в друга валута за всяка отделна пратка.
      Внос на лично имущество от физически лица:
      1. Лично имущество, внасяно от физически лица, които се преместват на постоянно местопребиваване в Република България - Глава I от Регламент 1186/2009
      2. Имущество, внасяно във връзка със сключване на граждански брак - Глава II от Регламент 1186/2009
      3. Лично имущество, получено като наследство - Глава III от Регламент 1186/2009
      3. Домакинско имущество за обзавеждане на жилище, което не е основно - Глава IV от Регламент 1186/2009
      4. Учебни пособия, принадлежности и друго домакинско оборудване на ученици и студенти - Глава V от Регламент 1186/2009
      6. Пратки, изпращани от физически лица на физически лица - Глава VII от Регламент 1186/2009

      Дълготрайни активи и друго оборудване, внасяно във връзка с преместване на предприятие от трета страна в общността - Глава VIII от Регламент 1186/2009
      Продукти, получени от дейността на селскостопански производители от общността в имоти, разположени в трети страни - Глава IX от Регламент 1186/2009
      Семена, торове и други продукти за обработка на почвата и растенията, внасяни от селскостопански производители от трета страна за използване в имоти в зони, граничещи с тази страна - Глава X от Регламент 1186/2009
      Предмети с образователен, научен или културен характер, научни инструменти и апарати - Глава XII от Регламент 1186/2009
      Лабораторни животни и биологични или химични вещества, предназначени за научни изследвани - Глава XIII от Регламент 1186/2009
      Терапевтични субстанции с човешки произход и реактиви за определяне на кръвните и тъкаанните групи - Глава XIV от Регламент 1186/2009
      Инструменти и апарати, предназначени за медицински изследвания, диагностика или провеждане на медицинско лечение - Глава XIVa от Регламент 1186/2009
      Сравнителни субстанции, необходими за контрол на качеството на медикаменти - Глава XIVб от Регламент 1186/2009
      Фармацевтични продукти, използвани при международни спортни прояви - Глава XV от Регламент 1186/2009
      Стоки, предназначени за благотворителни организации - Глава XVI от Регламент 1186/2009
      Почетни отличия и награди - Глава XVII от Регламент 1186/2009
      Подаръци, получени в рамките на междудържавните отношения - Глава XVIII от Регламент 1186/2009
      Стоки, предназначени за лична употреба от държавни глави - Глава XIX от Регламент 1186/2009
      Стоки, внасяни с рекламна цел - Глава XX от Регламент 1186/2009
      Стоки, внасяни за изпитване, анализиране или проучване - Глава XXI от Регламент 1186/2009
      Пратки, предназначени за органите по защита на авторските права или на индустриалната или търговска собственост - Глава XXII от Регламент 1186/2009
      Туристически рекламни материали - Глава XXIII от Регламент 1186/2009
      Разни документи и предмети - Глава XXIV от Регламент 1186/2009
      Опаковачни материали за уплътняване и съхранение на стоки по време на превозването им - Глава XXV от Регламент 1186/2009
      Слама и фуражи за животни по време на превозването им - Глава XXVI от Регламент 1186/2009
      Горива и смазочни материали, намиращи се в сухопътни превозни средства и специални контейнери - Глава XXVII от Регламент 1186/2009
      Материали за строеж, поддръжка или украса на възпоминателни надгробни паметници или гробища за жертви от войни - Глава XXVIII от Регламент 1186/2009
      Ковчези, погребални урни и предмети за украса при погребални церемонии - Глава XXVIX от Регламент 1186/2009

      При поставяне под режим внос, от вносни митни сборове се освобождават продуктите на морския риболов и другите продукти, извлечени извън териториалните води на страните членки от кораби, регистрирани в тези страни и плаващи под тяхно знаме, както и стоките, получени от тези продукти на кораби-заводи, отговарящи на същите условия.

      Освобождаване от митни сборове се предоставя и във връзка с прилагането на:
      - Виенската конвенция за дипломатически отношения от 18 април 1961 г.; Виенската конвенция за консулски отношения от 24 април 1963 г.; други консулски конвенции; Нюйоркската конвенция за специални мисии от 16 декември 1969 г.;
      - споразумения, с които се учредява седалище на международни организации или на техни представителства, включително и освобождавания, свързани с провеждането на международни конкреси или конференции;
      - привилегии и имунитети, съгласно споразумения за културно, научно или техническо сътрудничество, сключени от правителството на Република България с други държави;
      - споразумения за съвместни действия за защита на хората и околната среда, сключени с други държави;
      - международни споразумения, по които Република България е страна, за пребиваването или транзитното преминаване на въоръжени сили;
      - приети с други нормативни актове освобождавания;


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!