Временен внос

      Режимът Временен внос предполага пълно или частично освобождаване от митни сборове за несъюзни стоки, въведени на митническата територия на Европейския съюз, предназначени да бъдат реекспортирани без да са претърпели изменение, освен обичайното им износване. Тези стоки остават собственост на чуждестранното лице през целия период на престой на митническата територия на ЕС. Максималният срок, за който митническите органи разрешават престоя на внесените стоки е 12 месеца. Разпоредбите на режима са дадени в чл. 250 - чл. 253 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.
      Идентифицирането на стоките под този режим се осъществява чрез описание на стоките, опис на трайно поставените върху тях номера, знаци, чужди митнически пломби, фотографиране. Методът за идентифициране се определя в зависимост от естеството на стоките, от дължимите митни сборове, от опасността за подмяна или повреда.
      Приложението на режим временен внос е свързано с пълно обезпечение на дължимите митни сборове (100%) с последващото им възстановяване след реекспорта. По този начин се гарантира напълно митническото вземане.
      Режимът Временен внос се прилага и под две други форми:
      1. Временен внос с частично освобождаване от вносни мита - размерът на дължимите вносните мита се определя на 3 % от размера на вносните мита, които биха били дължими за тези стоки, ако на датата на поставяне под режим временен внос са били допуснати за свободно обращение. Този размер се дължи за всеки месец или част от месец, през който стоките са били поставени под режим временен внос с частично освобождаване от вносни мита..
      2. Временен внос с пълно освобождаване - допуска се при внос на: професионално оборудване; стоки предназначени за панаири, изложби, конгреси и други подобни; педагогически материали и научно оборудване; медицинско, хирургическо и научно оборудване; материали за ликвидиране на последствия от бедствия; лични вещи, внасяни за спортни цели; туристически рекламни материали; имущество внасяно за лични и семейни нужди от чуждестранни лица, временно пребиваващи в страната; мостри; транспортни средства.
      Режимът Временен внос се приключва с реекспорт на стоките или с разрешение на митническите органи същите могат да бъдат поставени под режим Допускане за свободно обращение.

Други митнически режими

Повече по темата тук...

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!