Активно усъвършенстване

      Режимът се прилага за операции, извършвани по договор за изработка или обработка на несъюзни стоки, сключен с чуждестранно лице, както и за обработки, ремонт, поправки, свързани с подобряване на външния вид или търговските качества на внесените стоки, които са предназначени за реекспорт. Стоките не подлежат на вносни мита и на други вземания, както и на мерките на търговската политика, доколкото тези мерки не забраняват въвеждането или напускането на стоки в или от митническата територия на Съюза. Разпоредбите на режима са дадени в чл. 256 - чл. 258 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.
      Срокът на режима започва да тече от датата, на която несъюзните стоки са поставени под режима, като се отчита времето, необходимо за извършване на операциите по усъвършенстване и за приключване на режима. Митническите органи могат да продължат в разумни граници този срок при обосновано заявление от титуляря на разрешението.
      В зависимост от избраният модел на работа, режимът се разрешава под две форми:
      - активно усъвършенстване EX/IM - прилага се посредством предварителен износ на преработени продукти, получени от еквивалентни съюзни стоки, които са поставени под режим активно усъвършенстване, преди вноса на несъюзните стоки, които те заместват;
      - активно усъвършенстване IM/EX - прилага се при внос на несъюзни стоки под режим активно усъвършенстване преди износа на преработени продукти.
      Съгласно разпоредбите на чл.211 от Митническия кодекс на съюза, разрешение за използване на режима се издава от митническите власти след представяне от страна на заинтересуваното лице на Заявление по образец. Искането за разрешаване може да се извърши и с митническа декларация или по електронен път, когато в икономическите условия за приложение на режима се считат за изпълнени. Срокът на валидност на разрешението се определя от митническите органи, като се вземат предвид икономическите условия и времето, необходимо за реекспортиране на получените компенсаторни продукти.
      Различават се два вида компенсаторни продукти - основен и вторичен. Основният компенсаторен продукт е продукта, за чието производство е разрешен режима. Вторичният компенсаторен продукт е неизбежен страничен продукт от процеса на усъвършенстването, който поради несъюзния си статут съще се поставя под митнически надзор. Той може да бъде унищожен под митнически контрол или да бъде поставен под друг вносен митнически режим, включително и под режим Допускане за свободно обращение.
      Приложението на режим Активно усъвършенстване е свързано с обезпечаване на потенциалните митни сборове за стоките, като обезпечението е в пълен размер на (100%).
      Режимът се приключва с реекспорт или след разрешение от страна на митническите органи, компенсаторните продукти могат да бъдат оформени под режим Допускане за свободно обращение.
      Титулярът по разрешението за режим Активно усъвършенстване подава справка за получените компенсаторни продукти, следствие на предварително представени разходни норми или поръчки.

Други митнически режими

Повече по темата тук...


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!