Цесия

    В търговската практика много често се налага прехвърлянето на определени права или задължения от еди титуляр на друг, като в такива случай за нуждите на митническия контрол приложение намира документът Цесия. Това е уредено преди всичко в чл. 218 от Митническия кодекс на Съюза, по силата на който правата и задълженията на титуляря на режима по отношение на стоки, поставени под специален режим, различен от режим транзит, могат да бъдат прехвърляни изцяло или частично на друго лице, което изпълнява условията, предвидени за съответния режим.
    Цесията намира приложение и при временното складиране на стоки, като чрез нея складодържателя или спедитора прехвърля задължението за даване на митническо направление върху получателя на стоката.
    Цесията трябва да съдържа най-малко данните за:

  • Идентификация на стоките описани в нея (произход, количество, вид, тегло и др.)
  • Номера на Декларацията за временно складиране
  • Наименованието и данни за лицето собственик на стоките и/или нареждащо прехвърлянето
  • Наименованието и данни за лицето, придобиващо права върху стоките
  • Заверка от складодържателя, удостоверяваща наличието на описаното количество стоки в склада
  • Вида и номерата на съпътстващите стоката документи (фактура, товарителница, сертификати, разрешителни, застрахователни полици и т.н.)
  • Датите на издаване и на приемане на цесията

    Така оформена, цесията се заверява с подпис и печат от издаващото я лице. При приключване на временното складиране на количеството стоки описани в дадена цесия, върху нея митническият служител отбелязва кода на митническото учреждение, даденото митническо направление (режим), номера или номерата на ЕАД за приключването и датата на разрешаване на вдигането на стоките.Други търговски документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!