Товарителница CIM

    Товарителницата за железопътни превози по Конвенция COTIF (Convention concerning International Carriage by Rail) представлява превозен договор между две страни – изпращач и превозвач. Той се сключва между изпращача и железницата-превозвач. Чрез сключването на превозния договор (Товарителница CIM) железницата поема задължението да превози предадената й стока от едно на друго място и да я предаде там на определения от изпращача получател. Изпращачът, от своя страна, се задължава да извърши съответната насрещна престация (да заплати превозните цени). Особеността на превозния договор се състои в това, че въз основа на него, трето лице (получателят), придобива правото да изисква от железницата доставянето на стоката на свое име в получаващата гара (договор в полза на трето лице).
    По правило товарите се приемат за превоз в отправната гара. Като се има предвид обаче, че в СIМ нарочно е спомената “отправната железница”, се създава възможност при съответна уредба превозен договор да се сключи по СIМ още при приемането на стоката в дома на изпращача, което зависи от това дали отправната железница е настроила дейността си за тази цел или не е.
    По този начин, превозният договор е сключен посредством конклудентно действие (т.е. не писмено или устно). То се състои в приемането на стоката и товарителницата от отправната железница с цел да я превози. Само когато горните предпоставки са налице, превозният договор се счита за сключен. Те обаче могат да не бъдат изпълнени едновременно. Може да се случи така, че най-напред да се приеме стоката, а по-късно товарителницата и обратно.
    Когато предадената от изпращача товарителница не е попълнена съгласно предписанията, железницата може да я откаже. Ако обаче я приеме неправилно попълнена, счита се, че договорът е сключен правомерно.
    Поставеният датен печат удостоверява приемането на пратката, т.е. факта за сключването на превозния договор. Поставянето на печата обаче не е необходимо условие за сключването на договора. Ако това е пропуснато, сключването на превозния договор си остава валидно. Датен печат на отправната гара е печатът, който отразява освен името на отправната гара и деня, дори часа на приемането.
    Чрез приемане на товара и товарителницата превозният договор е сключен по условията на данните от товарителницата. Поставеният датен печат потвърждава факта и мястото на сключване на превозния договор. Подпечатаната товарителница доказва че е сключен превозен договор във времето, посочено в датния печат с такова съдържание, каквито са данните в товарителницата.

    След съставянето на товарителницата и подпечатването и задължително се поставя датен печат и върху дубликата. Товарителницата и дубликатът се подпечатват едновременно със същия печат. Дубликатът на товарителницата служи за:
    - удостоверяване за приемането на стоката за превоз от железницата;
    - легитимиращ документ за изпращача при даване допълнителни нареждания или разпореждане за изменение на превозния договор, както и за предявяване на искания по превозния договор;
    - квитанция за заплатените от изпращача суми.

    Товарителницата се попълва на френски, немски или италиански език. Може да бъде попълнена и на друг език, като най-често това е езикът на отправната страна. Ако съществуват няколко официални езика, изпращачът е свободен да посочи своите данни на един от съществуващите официални езици в страната. Към товарителницата трябва да се добавя превод на един от трите езика, посочени по-горе.
    Товарителницата трябва да съдържа задължително следните данни:
    - наименование на получаващата гара, с всички необходими указания, за да се избегне смесването между различни гари, които обслужват едно и също населено място или селища с еднакво наименование или със сходно наименование;
    - име и адрес на получателя. Като получател трябва да фигурира само едно физическо или юридическо лице. Допуска се в товарителницата да се вписва като получател получаващата гара или служител на същата, ако това е изрично допустимо от прилаганата тарифа. Не се допускат адреси, които не определят името на получателя, като “На заповед на…………” или “На приносителя на дубликата на товарителницата”;
    - наименование на стоката;
    - тежина или вместо нея едно аналогично означение, съгласно предписанията на отправната железница.
    - за дребните пратки броят на колетите и описание на опаковката;
    - подробно описание на изискваните от митническите и други административни органи документи, които са приложени към товарителницата или за които е отбелязано, че са представени на железниците в определена гара или в някоя митница или във всяко друго учреждение;
    - име и адрес на изпращача, допълнени, ако е необходимо, с неговия телеграфен или телефонен адрес. Като изпращач в товарителницата трябва да фигурира само едно физическо или юридическо лице. Изпращачът трябва да прибави към името и адреса си, своя саморъчен подпис.
    При необходимост в товарителницата се вписват и следните данни:
    - означението “в гарата (до поискване)", или бележката “да се достави в дома”, при условие, че тези начини на доставяне се допускат в получаващата гара. Изпращач, който иска пратката му да бъде доставена в частния клон на получателя, трябва да внесе съответното записване в товарителницата в продължение на името и адреса на получателя.
    - обявената сума в цифри, представляваща интереса при доставянето;
    - сумата на наложения и предварителния падеж в цифри;
    - разноските, поети от изпращача;
    - указание на гарите, където трябва да се извършват митническите и други административни операции;
    - бележката, че получателят няма право да изменя превозния договор. Тя трябва да съдържа следния текст: “Получателят няма право да дава допълнителни нареждания” Ако определеното в товарителницата място за данните на изпращача е недостатъчно, могат да се използват допълнителни листове, които стават неразделна част от товарителницата. Тези допълнителни листове трябва да бъдат по размерите на товарителницата, да са съставени чрез индиго в толкова екземпляра, колкото позволява товарителницата и да бъдат подписани от изпращача. Като придружителни документи, които са необходими за изпълнение на митническите и други административни формалности, се считат различните митнически документи като митнически манифести, свидетелства за произход и др.
    Железницата е отговорна за правилното съхранение на предадените придружителни документи. Тя отговаря за всички последствия от изгубването или някакво увреждане (разкъсване, изцапване, нечетливост и др.) на предадените или съхраняваните при нея документи. Заедно с това задължение за опазване на документите железницата има още и задължението да представи документите в определеното време на определеното място. Когато изпращачът е изпратил документите непосредствено на митническото бюро, железницата не носи отговорност. Националните митнически предписания задължават железницата да пази цялостта на пломбите поставени от митническите органи. Когато се установи, че по време на железопътния превоз са повредени митническите пломби, митническите власти държат отговорна железницата.Други транспортни документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!