--> Нормативна уредба


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2454/93 НА СЪВЕТА от 2 юли 1993 година относно определяне на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

Обн. L ОВ. бр.253 от 11 Октомври 1993г.

Изменен с Официален вестник:

> M1 Регламент (ЕО) № 3665/93 на Комисията от 21 декември 1993 година

> M2 Commission Regulation (EC) No 655/94 of 24 March 1994 (*)

> M3 Council Regulation (EC) No 1500/94 of 21 June 1994 (*)

> M4 Регламент (ЕО) № 2193/94 на Комисията от 8 септември 1994 година

> M5 Регламент (ЕО) № 3254/94 на Комисията от 19 декември 1994 година

> M6 Регламент (ЕО) № 1762/95 на Комисията от 19 юли 1995 година

> M7 Регламент (ЕО) № 482/96 на Комисията от 19 март 1996 година

> M8 Регламент (ЕО) № 1676/96 на Комисията от 30 юли 1996 година

> M9 Регламент (ЕО) № 2153/96 на Съвета от 25 октомври 1996 година

> M10 Регламент (ЕО) № 12/97 на Комисията от 18 декември 1996 година

> M11 Регламент (ЕО) № 89/97 на Комисията от 20 януари 1997 година

> M12 Регламент (ЕО) № 1427/97 на Комисията от 23 юли 1997 година

> M13 Регламент (ЕО) № 75/98 на Комисията от 12 януари 1998 година

> M14 Регламент (ЕО) № 1677/98 на Комисията от 29 юли 1998 година

> M15 Регламент (ЕО) № 46/1999 на Комисията от 8 януари 1999 година

> M16 Регламент (ЕО) № 502/1999 на Комисията от 12 февруари 1999 година

> M17 Регламент (ЕО) № 1662/1999 на Комисията от 28 юли 1999 година

> M18 Регламент (ЕО) № 1602/2000 на Комисията от 24 юли 2000 година

> M19 Регламент (ЕО) № 2787/2000 на Комисията от 15 декември 2000 година

> M20 Регламент (ЕО) № 993/2001 на Комисията от 4 май 2001 година

> M21 Регламент (ЕО) № 444/2002 на Комисията от 11 март 2002 година

> M22 Регламент (ЕО) № 881/2003 на Комисията от 21 май 2003 година

> M23 Регламент (ЕО) № 1335/2003 на Комисията от 25 юли 2003 година

> M24 Регламент (ЕО) № 2286/2003 на Комисията от 18 декември 2003 година

> M25 Регламент (ЕО) № 837/2005 на Съвета от 23 май 2005 година

> M26 Регламент (ЕО) № 883/2005 на Комисията от 10 юни 2005 година

> M27 Регламент (ЕО) № 215/2006 на Комисията от 8 февруари 2006 година

(*) Настоящият акт никога не е публикуван на български език

> M28 Регламент (ЕО) № 402/2006 на Комисията от 8 март 2006 година

> M29 Регламент (ЕО) № 1875/2006 на Комисията от 18 декември 2006 година

> M30 Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията от 23 октомври 2006 година

> M31 Регламент (ЕО) № 214/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 година

> M32 Регламент (ЕО) № 1192/2008 на Комисията от 17 ноември 2008 година

> M33 Регламент (ЕО) № 312/2009 на Комисията от 16 април 2009 година

> M34 Регламент (ЕО) № 414/2009 на Комисията от 30 април 2009 година

> M35 Регламент (ЕС) № 169/2010 на Комисията от 1 март 2010 година

> M36 Регламент (ЕС) № 177/2010 на Комисията от 2 март 2010 година

> M37 Регламент (ЕС) № 197/2010 на Комисията от 9 март 2010 година

> M38 Регламент (ЕС) № 430/2010 на Комисията от 20 май 2010 година

> A1 Акт за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция

> A2 Акт относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз L 236 33 23.9.2003 г. Поправен със:

> C1 Поправка, ОВ L 327, 13.12.2007 г., стр. 32 (1875/2006)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент на Съвета (ЕИО) №2913/92 от 12 октомври 1992г, създаващ Митнически кодекс на Общността (1), наричан по-долу "Кодексът", и по-специално член 249 от него,

като има предвид че Кодексът обединява цялото съществуващо митническо законодателство в единствен правен инструмент; като има предвид, че същевременно Кодексът прави определени изменения на това законодателство за да стане то по-ясно, да го опрости и да отстрани някои вратички; като има предвид че по този начин следователно конституира завършено законодателство на Общността в тази област;

като има предвид, че същите основания, които доведоха до приемането на Кодекса се отнасят до прилагането на митническото законодателство; като има предвид че е желателно да се обединят в единствен регламент тези прилагани митнически разпоредби, които понастоящем са разпръснати в голям брой регламенти и директиви на Общността;

като има предвид, че като въвежда кодекс за Митническия кодекс на Общността, създаван тук следва да определи съществуващите прилагани митнически правила; като има предвид, че въпреки това е необходимо, в светлината на опита:

- да се извършат изменения , за да се адаптират споменатите правила към разпоредбите на Кодекса,

- да се разшири обхвата на определени разпоредби, които понастоящем се прилагат само към специфични митнически процедури, с цел да се вземе под внимание съвременното прилагане на Кодекса,

- да се формулират определени правила по-прецизно, за да се постигне по-голяма правна сигурност при прилагането им;

като има предвид промените, свързани главно с разпоредбите по отношение на митническия дълг;

като има предвид, че е подходящо да се ограничи прилагането на член 791 (2) до 1 януари 1995 и да преразгледа предмета в светлината на опита, събран преди това;

като има предвид, че мерките осигурени от този регламент са в съответствие с мнението на Комитета за митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ЧАСТ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРИЛАГАНЕТО

ДЯЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1

Дефиниции

Член 1

За целите на настоящия Регламент:

1. "Кодекс" означава:

Регламент на Съвета на ЕИО №2913/92 от 12 октомври 1992 г., с който се утвърждава Митническия кодекс на Общността;

>M6

2. „Карнет ATA“ означава: международният митнически документ за временен износ по реда на Конвенцията АТА или Истанбулската Конвенция;

>M21

3. „Комитет“ означава: Комитетът за митническия кодекс, основан съгласно членове 247а и 248а от Кодекса;

4. "Съвет за митническо сътрудничество /СМС/" означава: организацията, учредена от Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество, подписана в Брюксел на 15 декември 1950 г;

5. "Данни, изисквани за идентификацията на стоката" означава: от една страна, данните, с които стоката се обозначава в търговията и с помощта на които митническите власти я тарифират, а от друга страна, количеството на стоката;

6. "Нетърговски стоки" означава: стоки, които в отделни случаи се оформят за даден митнически режим и чийто характер и количество показват, че са предназначени за частна, лична или семейна употреба на получателите или лицата, които ги носят или които явно са предназначени за подарък;

7. "Мерки от търговската политика" означава: извън тарифни мерки, установени като част от общата търговска политика под формата на разпореждания на Общността, отнасящи се до вноса и износа на стоки, например мерки за контрол или предохранителни мерки, количествени ограничения или лимити и вносни или износни забрани;

8. "Митническа номенклатура" означава: една от номенклатурите, отразени в член 20 параграф 6 на Кодекса;

9. "Хармонизирана система" означава: Хармонизираната система за кодиране и описание на стоките;

>M21

10. „Договор“ означава: Договорът за създаване на Европейската общност;

>M6

11. „Истанбулска Конвенция“ означава: Конвенцията за временен внос, подписана в Истанбул на 26 юни 1990 г.;

>M29

12. „Икономически оператор“ означава: лице, което по време на своята стопанска дейност извършва дейности, обхванати от митническото законодателство;

>M32

13. „Единно разрешение“ означава: разрешение, отнасящо се до митническите администрации в повече от една държава- членка за една от следните процедури:

— процедурата с опростена декларация съгласно член 76, параграф 1 от Кодекса, или

— процедурата за оформяне на място съгласно член 76, параграф 1 от Кодекса, или

— митнически икономически режими съгласно член 84, параграф 1, буква б) от Кодекса, или

— специфично предназначение съгласно член 21, параграф 1 от Кодекса;

14. „Интегрирано разрешение“ означава: разрешение за ползване на повече от една от посочените в точка 13 процедури; то може да бъде под формата на интегрирано единно разрешение в случаите, когато се отнася до повече от една митническа администрация;

15. „Разрешаващ митнически орган“ означава: митническият орган, който издава разрешение;

>M33

16. EORI номер (регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори) означава: уникален номер в Европейската общност, издаван от митнически орган или от друг, определен за целта орган или органи от държава-членка, на икономически оператори и други лица в съответствие с правилата, определени в глава 6;

17. Обобщена декларация за въвеждане означава: обобщената декларация, посочена в член 36а от Кодекса, която се подава за стоки, въведени в митническата територия на Общността, освен когато в настоящия регламент е предвидено друго.

>M18

Член 1а

За целите на прилагане на членове от 291 до 300 страните от Икономическия съюз Бенелюкс се считат за една държава-членка.

Глава 2

Решения

Член 2

Когато дадено лице, което подава молба за решение, не е в състояние да представи всички необходими документи и информации за взимането на решение, митническите власти предоставят документите и информацията, с която разполагат.

Член 3

Решение по отношение на гаранция в полза на лице, което е подписало задължение да плати дължимите суми при първото писмено поискване от митническите власти, се отменя, когато задължението не е изпълнено.

Член 4

Отмяната на решението не може да засегне стоки, които в момента на влизането му в сила вече са били пропуснати в митнически режим въз основа на решението.

Независимо от това митническите власти могат да изискат тези стоки да бъдат пропуснати в определен митнически режим или процедура в определен от тях срок.

> M1

ГЛАВА 3

Електронна обработка на данни

Член 4a

1. По реда на условията и начините, които се определят от митническите органи при спазване на разпоредбите в митническите правила, последните могат да разпоредят извършването на митни- ческите формалности чрез средства за електронна обработка на данни. За тази цел: — „електронна обработка на данни“ означава: а) обменът на стандартни съобщения чрез електронна обработка на данни (ЕОД) между митническите органи;

б) въвеждане на необходимата за спазване на въпросните митнически формалности информация в митническата система за електронна обработка на данни; — „ЕОД“ (електронен обмен на данни) означава предаване на данни, структурирани по договорени стандарти за обмен на послания между една и друга компютърна система по елек- тронен път, — „стандартно послание“ означава предварително определена знакова структура, която се разпознава при електронно прехвърляне на данни. 2. Условията за извършване на митническите формалности чрез средства за електронна обработка на данни включват мерки както за проверка на източника на данни, така и за защита на самите данни от риск от неразрешен достъп, загуба, промяна или унищо- жаване.

Член 4б Когато митническите формалности се извършват чрез средства за електронна обработка на данни, митническите органи определят начина за замяна на ръкописния подпис с друг похват, който се основава на използване на кодове.

> M19

Член 4в

За целите на провеждане на тестове на програми, използващи различни технологии на обработка на данни за оценка на възможни облекчения, митническите органи имат право, в рамките на строго необходимия за провеждане на програмите срок, да освобождават от задължението да се представя следната информация: а) декларацията по реда на член 178, параграф 1;

б) като изключение от разпоредбите на член 222, параграф 1 данните, отнасящи се до определени графи от Единния административен документ, когато такива не са необходими за иденти- фициране на стоките и не са факторите, на чиято база се прилагат износните или вносни митни сборове. Независимо от това, въпросната информация задължително се предоставя при поискване в рамките на контролната операция. Размерът на определяните и събирани вносни митни сборове за срока, обхванат от изключението, отпуснато по реда на първия параграф, не може да е по-нисък от този, който би се събирал при отсъствие на същото изключение. Държавите-членки, които желаят да проведат подобни програми с тестове, предоставят на Комисията предварително пълни подробности за предложената програма от тестове, включително и планираната ? продължителност. Освен това те информират Комисията за действителното провеждане и резултатите от тази програма. Комисията известява всички останали държави-членки.

> M29

ГЛАВА 4

Обмен на данни между митническите органи с използване на информационни технологии и компютърни мрежи

Член 4г

1. Без да се накърняват каквито и да било особени обстоятелства и разпоредбите по съответната процедура, които, когато е уместно, се прилагат mutatis mutandis, когато електронни системи за обмен на информация, свързани с митническа процедура или икономи- ческите оператори, са разработени от държави-членки в сътрудни- чество с Комисията, митническите органи използват такива системи за обмен на информация между съответните митнически учреждения.

2. Когато митническите учреждения, включени в процедура, се намират в различни държави-членки, съобщенията, които ще се използват за обмен на данни, съответстват на структурата и данните, определени от митническите органи по взаимно спора- зумение.

Член 4д

1. В допълнение на условията, посочени в член 4a, параграф 2, митническите органи създават и поддържат подходящи догово- рености по безопасността за ефективното, надеждно и сигурно действие на различните системи.

2. За осигуряване на нивото на сигурност на системата, пред- видено в параграф 1, всяко въвеждане, промяна или заличаване на данни се записва заедно с информация относно причината и точното време за такава обработка на данни и установяване само- личността на лицето, което го е извършило. Първичните данни и всички обработени данни се запазват за срок поне три календарни години от края на годината, за която се отнасят такива данни, освен ако не е определено друго.

3. Митническите органи надзирават и контролират редовно сигурността.

4. Засегнатите митнически органи се информират помежду си и когато е уместно, информират и съответния икономически оператор относно всяко подозрение за нарушение на сигурността.

> M29

ГЛАВА 5

Управление на риска

Член 4е

1. Митническите органи се задължават при управлението на риска да разграничават нивата на риск, свързани със стоки, които подлежат на митнически контрол или надзор, и да определят дали стоките подлежат на конкретен митнически контрол и в случайм че подлежат на такъв контрол, определят мястото за извършването му.

2. Определянето на нивата на риск се основава на оценка на вероятността за настъпване на събитие, свързано с риск, както и за въздействието, което ще има съответното събитие, в случай че действително възникне. Основата за подбора на партидите или декларациите, които подлежат на митнически контрол, следва да включва случаен елемент.

Член 4ж

1. Управлението на риска на равнище Общност, посочено в член 13, параграф 2 от Кодекса, се извършва в съответствие с рамката за електронно управление на общия риск, която се състои от следните елементи:

а) система на Общността за управление на риска за прилагане на управление на риска, която да се използва за комуникацията между митническите органи на държавите-членки и Комисията относно всяка свързана с риск информация, която би спомогнала за повишаване на митническия контрол;

б) общи приоритетни области на контрол;

в) общи критерии и норми на риск за хармонизирано прилагане на митническия контрол в някои конкретни случаи.

2. Митническите органи, като използват системата, посочена в параграф 1, буква а), обменят информация, свързана с риска, при следните обстоятелства:

а) рискът се оценява от даден митнически орган като значителен и изискващмитнически контрол, а в резултат от контрола е констатирано, че събитието, посочено в член 4, параграф 25 от Кодекса, е извършено;

б) резултатите от контрола не установяват, че събитието, посочено в член 4, параграф 25 от Кодекса, е извършено, но засегнатият митнически орган смята, че заплахата предполага висок риск на друго място в Общността.

Член 4з

1. Общите приоритетни области за контрол обхващат отделни, одобрени от митниците начини на обработка или употреба, типове стоки, маршрути на движение, начини за превоз или икономически оператор, които предстои да бъдат подложени на по-високи нива на анализ на риска и митнически контрол през определен период. 2. Прилагането на общите приоритетни области за контрол се основава на общподход за анализа на риска с цел да осигурят равностойни нива на митническия контрол, общи критерии и норми за риска за подбора на стоките или икономическите оператори, които да се подложат на митнически контрол.

3. Митническият контрол, провеждан в общите приоритетни области за контрол, не накърнява останалите проверки, извършвани от митническите органи по общия ред.

> M29

Член 4и

1. Общите критерии и норми на риска, посочени в член 4ж, параграф 1, буква в), включват следните елементи:

а) описание на риска(рисковете);

б) фактори или индикатори на риска, които предстои да се използват при подбора на стоките или икономическите оператори, които да се подложат на митнически контрол;

в) характер на митническия контрол, който предстои да бъде предприет от митническите органи;

г) продължителност на прилагане на митническия контрол, посочен в буква в). Информацията, получена в резултат от прилагането на посочените елементи в първата алинея, се разпространява посредством системата на Общността за управление на митническите рискове, посочена в член 4ж, параграф 1, буква а). Тази информация се използва от митническите органи в техните системи за управление на риска.

2. Митническите органи информират Комисията за резултатите от проведения в съответствие с параграф 1 митнически контрол.

Член 4й

За създаването на общите приоритетни области за контрол и прила- гането на общите критерии и норми на риска се вземат предвид следните елементи:

а) пропорционалност по отношение на риска;

б) спешност на необходимото прилагане на контрол;

в) възможно въздействие върху търговския поток, върху отделните държави-членки и върху средствата за контрол.

> M33

ГЛАВА 6

Система за регистрация и идентификация

Член 4к

1. EORI номерът се използва за идентификация на икономически оператори и други лица при взаимодействията им с митническите органи. Структурата на EORI номера отговаря на критериите, описани в приложение 38.

2. Ако органът, отговорен за издаване на EORI номер, не е митническата администрация, всяка държава-членка определя органа или органите, отговорни за регистриране на икономически оператори и други лица и за издаване на EORI номера. Митническите органи на държавата-членка съобщават на Комисията името и адреса на органа или органите, отговорни за издаването на EORI номер. Комисията публикува тази информация в Интернет.

3. В съответствие с параграф 1 държавите-членки могат да използват като EORI номер вече издадения от компетентните органи на икономическия оператор или, когато това е уместно, на друго лице, номер за данъчни, статистически или други цели.

> M33

Член 4л

1. Икономически оператор, установен на митническата територия на Общността се регистрира от митническия орган или друг определен за целта орган на държавата-членка, в която той е установен. Иконо- мическите оператори подават искане за регистрация преди да започнат дейностите, посочени в член 1, параграф 12. При все това икономи- ческите оператори, които не са подали искане за регистрация, могат да го направят при осъществяване на първата си операция.

2. В случаите, посочени в член 4к, параграф 3, държавите- членки могат да освободят икономическия оператор или другото лице от задължението да подава искане за EORI номер.

3. Икономически оператор, който не е установен на митническата територия на Общността и който няма EORI номер, се регистрира от митническия орган или определения за целта орган на държавата- членка при осъществяване за пръв път на една от следните операции:

> M35

а) представяне в Общността на митническа декларация или обобщена декларация, различна от което и да е от следващите:

i) митническа декларация, изготвена в съответствие с членове 225—238;

ii) митническа декларация, изготвена за режим временен внос или за приключване на този режим чрез реекспорт; iii) митническа декларация, изготвена за режим общтранзит , от икономически оператор, установен в договаряща страна по Конвенцията за общтранзитен режим, различна от Евро- пейския съюз, когато тази декларация не се използва и като обобщена декларация за въвеждане или напускане; iv) митническа декларация, изготвена за режим общностен транзит, от икономически оператор, установен в Андора или в Сан Марино, когато тази декларация не се използва и като обобщена декларация за въвеждане или напускане;

> M33

б) представяне в Общността на обобщена декларация за извеждане или въвеждане;

в) опериране на съоръжение за временно складиране съгласно член 185, параграф 1;

г) подаване на искане за разрешение съгласно член 324а или член 372;

д) подаване на искане за сертификат за одобрен икономически оператор съгласно член 14а.

4. Лица, различни от икономически оператори, не се реги- стрират, освен ако не са изпълнени следните условия:

а) тази регистрация се изисква от законодателството на държавата- членка;

б) ако на лицето не е издаван EORI номер досега; и

в) ако лицето извършва операции, за които EORI номерът е задъл- жителен съгласно приложение 30а или приложение 37, дял I.

5. В случаите, посочени в параграф 4:

а) лице, установено на митническата територия на Общността, различно от икономически оператор, посочен в параграф 1, се регистрира от митническия орган или друг определен за целта орган на държавата-членка, в която е установено, б) лице, което не е установено на митническата територия на Общността, различно от икономически оператор по параграф 3, се регистрира от митническия орган или друг определен за целта орган на държавата-членка, в която осъществява дейност в обхвата на митническото законодателство.

6. Икономическите оператори и други лица имат само един EORI номер.

7. За целите на разпоредбите на настоящата глава член 4, параграф 2 от Митническия кодекс се прилага mutatis mutandis при определяне на това дали едно лице е установено в дадена държава-членка.

Член 4м

1. Регистрационните и идентификационните данни на икономи- ческите оператори или при необходимост на други лица, обработени от системата по начина, посочен в член 4о, включват информацията, описана в приложение 38 г, при условие че са спазени специфичните условия, определени в член 4о, параграфи 4 и 5. 2. При регистриране на икономически оператори и други лица с EORI номер държавите-членки могат да изискат от тях да им предоставят допълнителна информация, освен информацията, посочена в приложение 38 г, когато това е необходимо за целите, определени в техните национални законодателства.

3. Държавите-членки могат да изискат от икономическите оператори или, когато това е уместно, от други лица, да предоставят информацията, посочена в параграфи 1 и 2, по електронен път.

Член 4н

EORI номерът се използва, ако това се изисква, при всяка кому- никация на икономическите оператори и други лица с митни- ческите органи. Той се използва също и при обмена на информация между митническите органи и между митническите и други органи съгласно определените в членове 4п и 4р условия.

Член 4о

1. Държавите-членки сътрудничат на Комисията при разрабо- тването на централна електронна информационна и комуника- ционна система, която съдържа изброените в приложение 38 г данни, предоставени от държавите-членки. 2. Митническите органи сътрудничат на Комисията при обра- ботката и обмена между митническите органи и между Комисията и митническите органи на регистрационните и иденти- фикационни данни, изброени в приложение 38 г, на икономи- ческите оператори и други лица, като използват посочената в параграф 1 система. В централната база данни не се поместват други лични данни, освен изброените в приложение 38 г.

3. Държавите-членки гарантират, че националните им системи се актуализират редовно, както и че съдържат пълна и вярна информация.

4. Държавите-членки редовно поместват в централната система данните, изброени в приложение 38 г, точки 1—4 относно иконо- мически оператори и други лица при всяко издаване на нови EORI номера или промени в данните.

5. Държавите-членки редовно поместват в централната система и данните, когато такива са налични в националните системи, изброени в приложение 38 г, точки 5—12, относно икономически оператори и други лица при всяко издаване на нови EORI номера или промени в данните.

6. В централната база данни се поместват единствено EORI номера, издадени в съответствие с член 4л, параграфи 1—5, заедно с други данни, изброени в приложение 38 г.

> M33

7. Когато се установи, че икономически оператор или лице, различно от икономически оператор прекрати посочените в член 1, параграф 12 дейности, държавите-членки отбелязват това в данните, посочени в приложение 38 г, точка 11.

Член 4п

Във всяка държава-членка определеният в съответствие с член 4к, параграф 2 орган предоставя на митническите органи на тази държава-членка пряк достъп до данните, изброени в приложение 38 г.

Член 4р

1. Във всяка държава-членка следните органи, в зависимост от случая, си предоставят взаимно пряк достъп до данните, посочени в точки 1— 4 от приложение 38 г, с които разполагат. а) митнически органи;

б) ветеринарни органи;

в) санитарни органи;

г) статистически органи; д) данъчни органи; е) органите, отговорни за борба с измамите; ж) органите, отговорни за търговската политика, които включват в някои случаи земеделските органи; з) органите, отговорни за граничния контрол. 2. Органите, посочени в параграф 1, могат да съхраняват данните, изброени в посочения параграф, или да обменят данни помежду си, само ако това е необходимо за изпълнението на правните задължения на тези органи по отношение на движението на стоки под митнически режим.

3. Митническите органи на държавите-членки съобщават на Комисията адресите на органите, посочени в параграф

1. Комисията публикува тази информация в Интернет.

Член 4с EORI номерът и данните, изброени в приложение 38 г, се обра- ботват в централната система за периода от време, който се изисква от законите на държавите-членки, поместили данните, посочени в член 4о, параграфи 4 и 5.

Член 4т

1. В настоящия регламент остава непроменено и не се засяга по никакъв начин нивото на защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни съгласно разпоредбите на общностното и националното законодателство, и по-конкретно не се променят нито задълженията на държавите-членки по отношение на обработката на лични данни в съответствие с Директива 95/46/ЕО, нито задълженията на институциите и органите на Общността при изпълнение на техните задължения що се отнася до обработката на личните данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/200

1. 2. Регистрационните и идентификационни данни на икономически оператори и други лица, съставени от набора данни, изброени в приложение 38 г, точки 1, 2 и 3, могат да бъдат публикувани от Комисията в интернет, само ако те са дали свободно своето изрично и информирано писмено съгласие. При наличие на такова съгласие то се съобщава на определения в съответствие с член 4к, параграф 2 орган или органи на държавите-членки или на митническите органи съгласно националните разпоредби на държавите-членки.

3. Правата на лицата по отношение на техните регистрационни данни, изброени в приложение 38 г и обработвани в националните системи, се упражняват в съответствие с правото на държавата- членка, съхранила личните им данни, и в частност, когато е приложимо, в съответствие с разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Член 4у

Националните надзорни органи за защита на данните и Европейският надзорен орган по защита на данните, като действат в обхвата на своите компетенции, си сътрудничат активно и осигуряват коор- диниран надзор върху системата, посочена в член 4о, параграф 1.

> M10

ДЯЛ IІ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ

Глава 1

Дефиниции

Член 5

За целите на настоящия Дял:

1."Задължителна тарифна информация" :

означава тарифна информация, задължителна за властите от всички държави, членки на Общността, при положение, че са изпълнени условията от членове 6 и 7;

2."Молител"

означава лицето, което е помолило митническите власти за задължителна тарифна информация;

3."Титуляр"

означава лицето,на чието име е издадена задължителната тарифна информация.

Глава 2

Процедура за получаване на задължителна тарифна информация- съобщаване на информацията до молителите и изпращане до Комисията

Член 6

1.Молбата за получаване на задължителна тарифна информация се отправя писмено или до компетентните митнически власти в държавата или държавите-членки, в които информацията ще се използва, или до компетентните митнически власти в държавата, в която се е установил молителят.

>M18

Исканията за обвързваща тарифна информация се правят чрез формуляр, който отговаря на образеца, показан в приложение 1Б.

> M10 2. Всяка молба за обвързваща тарифна информация се отнася само до един вид стоки. Молбата за обвързваща информация за произхода се отнася само до един вид стоки и един вид обстоя- телства по признаване на произхода.

3. А) Молбите за обвързваща тарифна информация съдържат следните данни: а) името и адреса на титуляра;

б) името и адреса на молителя, когато това лице не е титулярът;

в) митническата номенклатура за класиране на въпросните стоки. Когато молителят желае да получи класиране на стоки в една от номенклатурите, посочени в член 20, параграф 3, буква б) и параграф 6, буква б) от Кодекса, молбата за обвързваща тарифна информация посочва изрично въпросната номенклатура;

г) подробно описание на стоките, което позволява да бъдат идентифицирани и да им се определи съответното класиране по митническата номенклатура;

д) състав на стоките и методи, използвани за определянето му, когато класирането зависи от това;

е) образци, фотографии, планове, каталози или други налични документи, които могат да помогнат на митни- ческите органи за определяне на точното класиране на стоките по митническата номенклатура, да се приложат като приложения;

ж) предполагаемото класиране;

з) съгласие да се представи превод на всеки един приложен документ на официалния език (или един от официалните езици) на въпросната държава-членка, когато такъв се изисква от митническите органи;

и) данните, които следва да се разглеждат като пове- рителни; й) посочване от молителя, доколкото му е известно, дали вече е подавана молба или е издавана обвързваща тарифна информация за идентични или сходни стоки в Общността;

> M24 к) съгласие предоставяната информация да бъде използвана в база данни на Комисията, и че данните от обвързващата тарифна информация, включително снимка/и, чертеж/и, брошура/и и др. могат да бъдат разкривани пред обществеността чрез интернет, с изключение на информацията, която заявителят е отбелязал като поверителна; ще се прилагат действащите разпоредби за защита на информация.

> M10 Б) Молбите за обвързваща информация за произхода съдържат следните данни: а) името и адреса на титуляра;

б) името и адреса на молителя, когато това лице не е титулярът;

в) за целите на членове 22 и 27 от Кодекса

— прило- жимото правно основание;

> M10 г) подробно описание на стоките и тарифното им класиране;

д) състав на стоките и методи, използвани за определянето му, както и цената на производител, когато това е необходимо;

е) условията, позволяващи определяне на произхода, използваните материали и произхода им, тарифно класиране, съответстващите им стойности и описание на обстоятелствата (правила за промяна на тарифната позиция, добавена стойност, описание на операциите или процесите, или на друго специфично правило), които позволяват спазването на въпросните условия; в частност да се упоменат точно приложеното правило за установяване на произхода и предполагаемият произход за представените стоки;

ж) образци, фотографии, планове, каталози или други налични документи за състава на стоките и мате- риалите, които съдържат и които могат да помогнат при описанието на производствения процес или обра- ботката, през която са преминали материалите;

з) съгласие да се представи превод на всеки един приложен документ на официалния език (или един от официалните езици) на въпросната държава-членка, когато такъв се изисква от митническите органи;

и) данни, които следва да се считат за поверителни, било за обществеността или за администрацията; й) посочване от молителя, доколкото му е известно, дали вече е подавана молба или е издавана в Общността обвързваща тарифна информация или обвързваща информация за произход за идентични или сходни стоки или материали като посочените в букви г) или е); к) приемане на факта, че предоставената информация може да се съхранява в база данни на Комисията, достъпна за обществеността; въпреки това, освен член 15 от Кодекса, се прилагат и действащите разпоредби на отделните държави-членки по защита на инфор- мацията.

4. Когато при получаване на молбата, митническите органи считат, че тя не съдържа всички изисквани данни, за да могат да се произнесат на основата на достатъчно информация, те могат да поискат от молителя да предостави изискваната от тях информация. Сроковете от три месеца и 150 дни, предвидени в член 7, започват да текат от момента, в който митническите органи разполагат с цялата необходима информация за вземане на решение; митни- ческите органи уведомяват молителя за получаване на молбата и датата, от която започва да тече въпросният срок.

5. Списък на определените от държавите-членки митнически органи за получаване на молбите или за издаване на обвързваща информация се публикува в серия „C“ на Официален вестник на Европейските общности.

Член 7

1. Обвързващата информация се съобщава на молителя при първа възможност. а) По тарифни въпроси: когато е невъзможно до три месеца след постъпване на молбата да се съобщи обвързващата тарифна информация на молителя, митническите органи се свързват с него и обясняват причината за забавянето, като посочват кога смятат, че ще са готови да съобщят тази информация.

> M10 б) По въпроси, свързани с произхода: информацията се съобщава в рамките на 150 дни от датата на приемане на молбата.

2. Обвързващата информация се съобщава чрез формуляр съгласно образеца, показан в приложение 1 (обвързваща тарифна информация) или приложение 1A (обвързваща информация за произхода). Съобщението посочва данните, които ще се считат за поверителни. Посочва се и правото на обжалване, предвидено в член 243 от Кодекса.

> M24

Член 8

1. В случая на обвързващата тарифна информация митническите органи на държавите-членки без забавяне предават на Комисията следното: а) копие от заявлението за обвързваща тарифна информация (както е показано в приложение 1Б);

б) копие от съобщената обвързваща тарифна информация, (екземпляр 2, както е показано в приложение 1);

в) данните, както са дадени върху екземпляр 4, показан в приложение 1. В случая на обвързващата информация за произхода те без забавяне предават на Комисията съответните подробности от съоб- щената обвързваща информация за произхода. Това предаване става по електронен път.

2. Когато бъде поискано от държава-членка, Комисията ? изпраща без забавяне подробностите, получени в съответствие с параграф 1. Това предаване става по електронен път.

3. Данните от заявлението за обвързващата тарифна информация, предадени по електронен път, за съобщената обвързваща тарифна информация и за данните, както са дадени върху екземпляр 4 от приложение 1, се съхраняват в централна база данни на Комисията. Данните от обвързващата тарифна информация, включително снимка/и, чертеж/и, брошура/и и др. могат да бъдат разкривани пред обществеността чрез интернет, с изключение на поверителната информация, съдържаща се в кутийки 3 и 8 от съобщената обвързваща тарифна информация.

> M10 ГЛАВА 3 Приложими разпоредби при наличие на разминаване в обвързващата информация

Член 9 1. При наличие на различна обвързваща информация:

— по своя инициатива или по молба на представител на държава- членка, Комисията вписва този въпрос в дневния ред на Комитета за обсъждане на първото му заседание през следващия месец, или при невъзможност, на следващото заседание,

— в съответствие с процедурата на Комитета Комисията приема мерки, за да осигури еднаквото прилагане на номенклатурата или правилата за определяне на произхода, при първа възможност и най-късно до шест месеца след посоченото в първо тире заседание.

> M10

2. За целите на прилагане на параграф 1, обвързващата информация за произхода се счита за различна, когато определя различен произход за стоки, които:

— попадат в една и съща тарифна позиция и чийто произход е определен по едни и същи правила за произход, и

— са получени по един и същначин на производство.

ГЛАВА 4

Правен ефект на обвързващата информация

Член 10

1. Без да се засягат членове 5 и 64 от Кодекса, обвързващата информация може да се посочва само и единствено от титуляра ?.

2. а) За тарифни въпроси: при изпълнение на митническите формалности, митническите __________органи могат да изискват от титуляра да ги информира, че притежава обвързваща тарифна информация за стоките, които се обработват от митницата. б) За въпроси, свързани с произхода: органите, отговорни за проверката на прилагането на обвързващата информация за произхода, могат да изискат от титуляра по време на изпълнение на митническите формалности, да ги информира, че притежава обвързваща информация за произхода на стоките, които се предмет на посочените формалности.

3. Титулярът на обвързваща информация може да я използва за определени стоки, само когато е установено: а) за тарифни въпроси: достатъчно убедително за митническите органи, че въпросните стоки съответстват във всички техни аспекти на описаните в представената информация;

б) по въпроси, свързани с произхода: достатъчно убедително за митническите органи, посочени в параграф 2, буква б), че въпросните стоки и обстоятелствата, определящи произхода им, съответстват във всяко едно отношение на описаните в представената информация.

4. Митническите органи (за обвързваща тарифна информация) или органите, посочени в параграф 2, буква б) (за обвързваща информация за произхода), могат да поискат превода на инфор- мацията на официалния език или един от официалните езици на въпросната държава-членка.

Член 11 Обвързваща тарифна информация, предоставена от митнически органи на държава-членка след 1 януари 1991 г., става обвързваща за компетентните органи на всички държави-членки при същите условия.

Член 12 1. Когато се предприема мярка или се приема акт от посочените в член 12, параграф 5 от Кодекса, митническите органи пред- приемат необходимото, за да гарантират, че издаването на обвързваща информация става само в съответствие с въпросния акт или мярка.

> M10

2. а) За обвързваща тарифна информация, за целите на прилагане на параграф 1, датата, която трябва да се вземе предвид, е следната:

— за регламентите, посочени в член 12, параграф 5, буква a), i) от Кодекса относно изменения на митническата номенклатура, датата на прилагането им,

— за регламентите, посочени в член 12, параграф 5, буква a), i) от Кодекса, установяващи или засягащи класи- рането на стоки в митническата номенклатура, датата на публикуването им в серия „L“ на Официален вестник на Европейските общности,

— за регламентите, посочени в член 12, параграф 5, буква a),ii) от Кодекса относно изменения на обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура, датата на публикуването им в серия „С“ на Официален вестник на Европейските общности,

— за решенията на Съда на Европейските общности, посочени в член 12, параграф 5, буква a), ii) от Кодекса, датата на решението,

— за мерките, предвидени в член 12, параграф 5, буква a), ii) от Кодекса относно приемане на мнение за класиране или изменения към обяснителните бележки на номен- клатурата от Хармонизираната система на Световната митническа организация, датата на съобщението на Комисията в серия „С“ на Официален вестник на Евро- пейските общности. б) За обвързваща информация за произхода, за целите на прилагане на параграф 1, датата, която трябва да се вземе предвид, е следната:

— за регламентите, посочени в член 12, параграф 5, буква б), i) от Кодекса относно определяне произхода на стоки и правилата, предвидени в член 12, параграф 5, буква б), ii), датата на прилагането им,

— за мерките, предвидени в член 12, параграф 5, буква a), ii) от Кодекса относно изменения на обяснителните бележки и мнения, приети на равнище на Общността, датата на публикуването им в серия „С“ на Официален вестник на Европейските общности,

— за решенията на Съдът на Европейските общности, предвидени в член 12, параграф 5, буква a), ii) от Кодекса, датата на решението,

— за мерките, предвидени в член 12, параграф 5, буква б), ii) от Кодекса относно приемане на мнение за произход или обяснителни бележки, приети от Световната търговска организация, датата, посочена в съобщението на Комисията в серия „С“ на Официален вестник на Европейските общности,

— за мерките, предвидени в член 12, параграф 5, буква б), ii) от Кодекса относно приложението към Споразу- мението относно правилата за произхода на Световната търговска организация и тези, приети в рамките на международни споразумения, датата им на прилагане.

3. При първа възможност Комисията предоставя на митни- ческите органи датите на приемане на мерките и на актовете, посочени в настоящия член.

> M10

ГЛАВА 5

Приложими разпоредби при изтичане на срока на обвързваща информация

Член 13

Когато съгласно второто изречение на член 12, параграф 4 и член 12, параграф 5 от Кодекса, обвързваща информация се анулира или престава да е валидна, митническите органи които са я предос- тавили информират незабавно Комисията.

Член 14

1. Когато титуляр на обвързваща информация с изтекъл срок по член 12, параграф 5 от Кодекса желае да се възползва от възмож- ността да я използва за определен срок съгласно параграф 6 от същия член, той уведомява митническите органи, като едно- временно предоставя всички необходими документи, които позволяват извършването на проверка относно спазването на съответните условия.

2. Когато, в изключителни случаи Комисията приеме мярка, която дерогира разпоредбите на параграф 6 на член 12, параграф 7 от Кодекса, в съответствие с втора алинея от същия член 12, параграф 7, или когато условията, посочени в параграф 1 на настоящия член, относно възможността да продължи да се използва обвързваща тарифна информация или обвързваща информация за произхода не са спазени, митническите органи уведомяват титуляра в писмена форма.

> M29

ДЯЛ IIA

УПЪЛНОМОЩЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ

ГЛАВА 1

Процедура за издаване на сертификати

Р а з д е л 1

Общи разпоредби

Член 14a

1. Без да се накърнява използването на опростени процедури, които в друго отношение са предвидени съгласно митническите правила, след заявление от даден икономически оператор и в съот- ветствие с член 5a от Кодекса, митническите органи могат да издават следните сертификати за упълномощени икономически оператори (наричани по-долу „сертификати AEO“): а) сертификат AEO

— Опростени митнически процедури по отношение на икономически оператори, подали искане за възползване от опростените процедури, предвидени в митни- ческите правила, които изпълняват условията, установени в членове 14з, 14и и 14й;

б) сертификат AEO

— Сигурност и безопасност по отношение на икономическите оператори, подали заявления за възползване от опростени процедури при митнически контрол, свързан със сигурността и безопасността при въвеждане на стоките на митническата територия на Общността или при напускане на > M29 стоките от митническата територия на Общността и които изпълняват условията, установени в членове 14з—14к;

в) сертификат AEO

— Опростени митнически процедури/- сигурност и безопасност по отношение на икономическите оператори, подали заявления за възползване от опростените процедури, описани в буква а), и от опростени процедури, описани в буква б), които изпълняват условията, установени в членове 14з—14л.

2. Митническите органи обръщат необходимото внимание на конкретните характеристики на икономическите оператори и, по- специално, на малките и средните предприятия.

Член 14б

1. Ако титулярят на сертификат AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква а) или в), подаде заявление за едно или повече разрешения, посочени в членове 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313a, 313б, 324а, 324д, 372, 454a, 912ж, митническите органи не преразглеждат онези условия, които вече са били разгледани при издаването на сертификат AEO.

2. Когато обобщена декларация за въвеждане е подадена от титуляря на сертификат AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква б) или в), преди пристигането на стоките на митническата територия на Общността, компетентното митническо учреждение може да информира упълномощения икономически оператор в резултат от анализ на риска за сигурността и безопасността, че пратката е била подбрана за провеждане на допълнителен физически контрол. Тази нотификация се предвижда само когато не излага на опасност предстоящата проверка. Независимо от това държавите-членки могат да извършват физически контрол, дори когато упълномощен икономически оператор не е бил уведомен преди пристигането на стоките на митническата територия на Общността относно избирането на пратката за такава проверка. Когато стоките предстои да напуснат митническата територия на Общността, първата и втората алинея се прилагат mutatis mutandis.

3. Титуляри на сертификат AEO, посочени в член 14a, параграф 1, буква б) или в), които внасят или изнасят стоки, могат да подават обобщени декларации за въвеждане или напускане, които да отговарят на ограничените изисквания, изложени в раздел 2.5 от приложение 30A. Превозвачите, спедиторите или митническите посредници, които са титуляри на сертификат АЕО, посочен в член 14a, параграф 1, буква б) или в), и се занимават с внос или износ на стоки от името на титуляри на сертификат АЕО, посочен в член 14a, параграф 1, буква б) или в), могат също да подават обобщени декларации за въвеждане или напускане, които да отговарят на ограничените изисквания на данни, изложени в раздел 2.5 от приложение 30A. За да ползват ограничените изисквания за данните, от титуляри на сертификат AEO може да бъде поискано да представят допъл- нителни елементи по данните с цел осигуряване на правилното функциониране на системите, изложени в международните спора- зумения с трети страни, които се отнасят до взаимно признаване на сертификати за упълномощени икономически оператори и мерките, свързани със сигурността.

4. Титулярят на сертификат AEO подлежи на по-малко на брой физически и документални проверки, отколкото останалите иконо- мически оператори. Митническите органи могат да вземат друго решение, когато вземат под внимание някаква специфична опасност или задължения за контрол, изложени в друго законода- телство на Общността. Когато след извършване на анализ на риска компетентният митнически орган все пак избере за допълнителна проверка пратка, обхваната от обобщена декларация за въвеждане или напускане или от митническа декларация, подадена от упъл- номощен икономически оператор, този митнически орган извършва необходимия митнически контрол с предимство. Ако упълномощеният икономически оператор поиска и ако съответният митнически орган е съгласен, тези проверки могат да бъдат извършвани на място, различно от мястото на съответното митническо учреждение.

5. Ползите, установени в параграфи 1—4, се полагат на съответния икономически оператор, който предоставя необхо- димите номера на сертификат AEO. Р а з д е л 2 Заявление за сертификат AEO

Член 14в

1. Заявление за сертификат AEO се изготвя в писмена или електронна форма в съответствие с образеца, изложен в приложение 1В.

2. Когато митническият орган установи, че заявлението не съдържа всички изисквани подробности, в рамките на 30 календарни дни от получаването на заявлението митническият орган отправя към икономическия оператор искане да изпрати съответната информация, като представи и основание за своето искане. Сроковете, посочени в член 14л, параграф 1 и член 14о, параграф 2, започват да текат от датата, на която митническият орган получи цялата необходима информация за приемане на заявлението. Митническите органи информират икономическия оператор, че заявлението е прието и съобщават датата, от която започват да текат сроковете.

Член 14г

1. Заявлението се подава до един от следните митнически органи: а) митническия орган на държавата-членка, където се намират основните отчети на заявителя, свързани с митническите разпоредби, и където се извършват поне част от операциите, обхванати от сертификата AEO;

б) митническия орган на държавата-членка, където са достъпни основните отчети на заявителя, свързани с митническите разпоредби, в компютърната система на заявителя от компе- тентния митнически орган, като използва информационни технологии и компютърни мрежи, и където се провеждат основните дейности по общото логистично управление на заявителя, и където се извършват поне част от операциите, обхванати от сертификата AEO. Основните отчети на заявителя, посочени в букви а) и б), включват отчети и документация, които дават възможност на митническия орган да проверява и контролира условията и критериите, необходими за получаване на сертификата AEO.

> M29

2. Ако компетентният митнически орган не може да бъде определен по параграф 1, заявлението може да бъде изпратено до един от следните митнически органи: а) митническия орган на държавата-членка, където се намират основните отчети на заявителя, свързани с митническите разпоредби;

б) митническия орган на държавата-членка, където са достъпни основните отчети на заявителя, свързани с митническите разпоредби, така както е посочено в параграф 1, буква б) и където се провеждат дейностите по общото логистично упра- вление на заявителя.

3. Ако част от съответните счетоводни документи и доку- ментация се държат в държава-членка, различна от държавата- членка на митническия орган, до който е подадено заявлението съгласно параграф 1 или 2, заявителят надлежно попълва клетки 13, 16, 17 и 18 от формуляра на заявлението, изложен в приложение 1В.

4. Ако заявителят поддържа складово съоръжение или други помещения на територията на държава-членка, различна от държавата-членка на митническия орган, до който е подадено заявлението съгласно параграф 1 или 2, заявителят предоставя тази информация в клетка 13 от формуляра на заявлението, изложен в приложение 1В, с оглед улесняване проверката на съответните условия в складовата база или другите помещения от страна на митническите органи на тази държава-членка.

5. Консултационната процедура, посочена в член 14м, се прилага в случаите, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член. 6. Заявителят осигурява леснодостъпна централна точка или назовава лице за контакт от администрацията на заявителя с оглед митническите органи да разполагат с цялата информация, необходима за доказване на съответствието с изискванията за издаване на сертификата AEO.

7. Доколкото е възможно, заявителите подават необходимите данни до митническите органи по електронен път.

Член 14д

Държавите-членки предават на Комисията списък със своите компетентни органи, пред които следва да бъдат подадени заявления, както и всякакви последващи промени по тях. Комисията изпраща тази информация до останалите държави- членки или я прави достъпна в Интернет. Тези органи действат също като митнически органи за издаване на сертификати AEO.

Член 14е

Заявлението не се приема в следните случаи: а) заявлението на отговаря на изискванията от членове 14в и 14 г;

б) заявителят е бил осъден за тежко престъпление, свързано със стопанската дейност на заявителя, или е в производство по несъ- стоятелност, когато подава заявлението;

в) заявителят има законен представител по митническите въпроси, който е бил осъден за тежко престъпление, свързано с нарушение на митническите правила и свързано с неговата дейност като законен представител;

> M29

г) заявлението е подадено в рамките на три години след прекратя- ването на сертификата AEO съгласно член 14х, параграф 4.

Р а з д е л 3

Условия и критерии за издаване на сертификат AEO

Член 14ж

Заявителят не е необходимо да е установен на митническата територия на Общността в следните случаи: а) в случаите, в които международно споразумение между Общността и трета страна, в която е установен икономическият оператор, предвижда взаимното признаване на сертификатите AEO и уточнява административните договорености за извършване на съответния контрол от името на митническия орган на държавата-членка, ако се изисква;

б) когато заявлението за издаване на сертификат AEO, посочено в член 14a, параграф 1, буква б), е подадено от въздухоплавателно или корабно дружество, което не е установено в Общността, но има регионално представителство там и вече ползва опростените процедури, установени в член 324д, 445 или 448. В случая, посочен в първия параграф, буква б), се смята, че заявителят отговаря на условията, изложени в членове 14з, 14и и 14й, но се изисква да отговоря и на условието, определено в член 14к, параграф 2.

Член 14з

1. Отчетът за съответствие с митническите изисквания, посочени в член 5a, параграф 2, първо тире от Кодекса, се смята за съответстващ, ако през последните три години, които предшестват подаването на заявлението, никакво сериозно нарушение или повторни нарушения на митническите правила не са допускани от някое от следните лица: а) заявителя;

б) лицата, отговорни за дружеството заявител или тези, които осъществяват контрол над неговото управление;

в) ако е приложимо, законният представител на заявителя в митни- ческата област;

г) лицето, отговорно в дружеството заявител в митническата област. Отчетът за съответствие с митническите изисквания, все пак, може да се смята за уместен, ако компетентният митнически орган реши, че някое нарушение е маловажно по отношение на броя или размера на митническите операции и че същото не поражда съмнения относно добросъвестността на заявителя.

2. Ако лицата, които осъществяват контрол над дружеството на заявителя, са установени или имат местопребиваване в трета страна, митническите органи оценяват тяхното съответствие с митническите изисквания въз основа на документите и инфор- мацията, с които разполагат.

3. Ако заявителят е установен за по-малко от три години, митни- ческите органи оценяват неговото съответствие с митническите изисквания въз основа на отчетите и информацията, с които разполагат.

> M29

Член 14и

За да се даде възможност митническите органи да установят, че заявителят разполага със задоволителна система за управление на търговски и, когато е уместно, на транспортни отчети, както е посочено в член 5a, параграф 2, второ тире от Кодекса, заявителят изпълнява следните изисквания: а) да води счетоводна система, която да отговаря на общоприетите счетоводни принципи, прилагани в държавата-членка, където се води счетоводството, и която би улеснила митническия контрол, основан на одита;

б) да позволява на митническия орган физически или електронен достъп до неговите митнически и, когато е уместно, транс- портни отчети;

в) да разполага с логистична система, която да прави разлика между стоки от Общността и извън Общността;

г) да разполага с административна организация, която да съответства на вида и размера на търговската дейност и която да е подходяща за управлението на стоковите потоци и да разполага с вътрешна система за контрол, която да е в състояние да открива незаконни или неправилни транзакции;

д) където е приложимо, да разполага със задоволителни процедури за използване на лицензии и разрешения, свързани с мерките по търговската политика или с търговията със земеделски продукти;

е) да разполага със задоволителни процедури за архивиране на отчетите и информацията на дружеството, както и за защита срещу загуба на информация;

ж) да гарантира, че служителите са уведомени относно необходи- мостта от информиране на митническите органи при откриване на трудности по съответствието и установяване на подходящи контакти за информиране на митническите органи в такива случаи;

з) да разполага с подходящи мерки за сигурност на информа- ционните технологии, за да защитава компютърната система на заявителя срещу всякаква неразрешена намеса и за обезпе- чаване документацията на заявителя. От заявител, поискал издаване на сертификата AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква б), не се изисква да отговаря на изискването, установено в настоящия член, първи параграф, буква в).

Член 14й

1. Условието, свързано с финансовата платежоспособност на заявителя, посочена в член 5a, параграф 2, трето тире от Кодекса, се смята за спазено, ако неговата платежоспособност може да бъде доказана за периода, който обхваща последните три години. За целите на настоящия член под финансова платежоспособност се разбира добро финансово състояние, което да е достатъчно за изпълнение на ангажиментите на заявителя, като се вземат под внимание характеристиките на предмета на търговската дейност.

2. Ако заявителят е установен за период, по-кратък от три години, неговата финансова платежоспособност се разглежда въз основа на наличните отчети и информация.

> M29

Член 14к

1. Стандартите за сигурност и безопасност на заявителя, посочени в член 5a, параграф 2, четвърто тире от Кодекса, се смятат за подходящи, ако са спазени следните условия: а) сградите, които ще се използват във връзка с операциите, обхванати от сертификата, са изградени с материали, които да ги предпазват от незаконно въвеждане и осигуряват защита срещу незаконно проникване;

б) взети са подходящи мерки за контрол на достъпа за предотвра- тяване на неразрешен достъп до зони за товарене, товарни докове и карго зони;

в) мерките за обработка на стоки включват защита срещу въвеж- дането, размяната или загубата на някакъв материал и подправяне на товарните единици;

г) където е приложимо, са налице процедури за обработка на лицензии за внос и/или износ, свързани със забрани и огра- ничения, и за разграничаване на такива стоки от други стоки;

д) заявителят е изпълнил мерки, които позволяват ясното иденти- фициране на неговите търговски партньори с цел осигуряване на международната верига за доставки;

е) доколкото позволява законодателството, заявителят провежда проучвания на сигурността на бъдещите кандидати за чувствителни позиции, свързани с безопасността, и провежда периодични проверки на досиетата им;

ж) заявителят гарантира, че съответният персонал активно участва в програми за обезпечаване на сигурността.

2. Ако въздухоплавателно или корабно дружество, което не е установено в Общността, но разполага с регионално представи- телство в Общността и ползва опростените процедури, установени в член 324д, 445 или 448, подаде заявление за сертификат AEO, посочено в член 14a, параграф 1, буква б), то следва да отговаря на едно от следните условия: а) да е титуляр на международно признат сертификат за сигурност и/или безопасност, издаден въз основа на международни конвенции, регулиращи съответните транспортни сектори;

б) да е правоспособен представител, както е посочено в Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 355, 30.12.2002 г., стр. 1.), и да отговаря на изискванията, установени в Регламент (ЕО) № 622/2003 на Комисията (ОВ L 89, 5.4.2003 г., стр. 9.);

в) да е титуляр на сертификат, издаден в страна извън митни- ческата територия на Общността; когато е сключено двустранно споразумение между Общността и третата страна, се предвижда приемането на сертификата в съответствие с условията, уста- новени в споменатото споразумение. Ако въздухоплавателното или корабното дружество е титуляр на сертификат, посочен в буква а) от настоящия параграф, то отговаря на критериите, установени в параграф 1. Митническият орган на издаване смята критериите, установени в параграф 1, за спазени в такава степен, че критериите за издаване на международен сертификат са идентични или съответстват на посочените в параграф 1.

3. Ако заявителят е установен в Общността и е правоспособен представител, както е посочено в Регламент (ЕО) № 2320/2002, и отговаря на изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 622/2003, критериите, установени в параграф 1, се смятат за > M29 спазени по отношение на помещенията, за които икономическият оператор е получил статута на правоспособен представител.

4. Ако заявителят, установен в Общността, е титуляр на между- народно признат сертификат за сигурност и/или безопасност, издаден въз основа на международни конвенции, на европейски сертификат за сигурност и/или безопасност, издаден на базата на законодателството на Общността, на международен стандарт на Международната организация по стандартизация или на евро- пейски стандарт на Европейските организации по стандартизация, критериите, предвидени в параграф 1, се смятат за спазени в степента, в която критериите за издаване на тези сертификати са идентични или съответстват на установени в настоящия регламент.

Р а з д е л 4

Процедура за издаване на сертификати AEO

Член 14л

1. Издаващият митнически орган съобщава за заявлението на митническите органи на всички други държави-членки в рамките на пет работни дни, които започват от датата на получаване на заявлението в съответствие с член 14в, като се използва комуника- ционната система, посочена в член 14ч.

2. Когато митническият орган на някоя друга държави-членки разполага със съответната информация, която би препятствала предоставянето на такъв сертификат, тя предава тази информация на издаващия митнически орган в срок 35 календарни дни от датата на съобщението, предвидено в параграф 1, като използва комуни- кационната система, посочена в член 14ч.

Член 14м

1. Консултирането между митническите органи на държавите- членки е задължително, ако проверката на един или повече критерии, установени в членове от 14ж до 14к, не може да бъде извършена от издаващия митнически орган поради липса на информация или поради невъзможност да бъде проверена. В такива случаи митническите органи на държавите-членки провеждат консултацията в срок до 60 календарни дни от датата на предаване на информацията от страна на издаващия митнически орган с цел да се даде възможност за издаване на сертификата AEO или за отхвърляне заявлението в сроковете, изложени в член 14о, параграф 2. Ако митническият орган, с който се провежда консултацията, не успее да даде отговор в срок 60 календарни дни, митническият орган, който е поискал консултацията, може да прецени на отго- ворността на митническия орган, от който е поискана консул- тацията, че критериите, по които е възникнал въпросът за консул- тацията, са спазени. Този срок може да бъде продължен, ако заявителят извършва промени с цел да отговори на тези критерии и съобщи за тях на митническия орган, от който е поискана консул- тацията или който е поискал консултацията.

2. Когато след проверката, предвидена в член 14н, митническият орган, от който е поискана консултацията, установи, че заявителят не отговаря на един или повече критерии, надлежно документи- раните резултати се изпращат до издаващия митнически орган, който отхвърля заявлението. Прилага се член 14о, параграфи 4, 5 и 6.

> M29

Член 14н

1. Издаващият митнически орган проучва спазването на условията и критериите за издаване на сертификат, описани в членове 14ж—14к. Проверката на критериите, установени в член 14к, се извършва за всички помещения, които са свързани с митни- ческите дейности на заявителя. Проверката и резултатите от нея се документират от митническия орган. Когато поради твърде големия брой на помещенията срокът за издаване на сертификат не позволява проверяването на всички помещения, свързани с митнически дейности, но митническият орган няма съмнения, че заявителят поддържа корпоративните стандарти за сигурност, които обикновено се използват за всички негови помещения, той може да реши да провери само предста- вителна част от тези помещения.

2. Издаващият митнически орган може да приеме заключенията, предадени му от експерт в съответните области, посочени в членове 14и, 14й и 14к, по отношение на условията и критериите, посочени в съответните членове. Експертът не следва да е свързан със заявителя.

Член 14о

1. Издаващият митнически орган издава сертификат AEO в съот- ветствие с образеца, изложен в приложение 1Г.

> M37

2. Митническият орган издава сертификат АЕО или отхвърля заявлението в срок 120 календарни дни от датата на получаване на заявлението в съответствие с член 14в. Когато митническият орган не е в състояние да спази крайния срок, този срок може да бъде продължен с още 60 календарни дни. В тези случаи преди изтичането на срока от 120 календарни дни митническият орган информира заявителя относно причините за продължаването.

> M29

3. Срокът, предвиден в първото изречение от параграф 2, може да бъде удължен, ако по време на проучването на критериите заявителят извършва промени с цел да отговори на тези критерии и съобщи за тях на компетентния орган.

4. Когато резултатът от проверката, извършена в съответствие с членове 14л, 14м и 14н, е вероятно да доведе до отхвърляне на заявлението, издаващият митнически орган съобщава за заклю- ченията на заявителя и му предоставя възможност за отговор в срок 30 календарни дни, преди да отхвърли заявлението. Срокът, установени в първото изречение от параграф 2, съответно се отменя.

5. Отхвърлянето на заявление не води до автоматична отмяна на което и да е съществуващо разрешение, издадено според митни- ческите правила.

6. Ако заявлението е отхвърлено, митническият орган информира заявителя за основанията за взетото решение. Решението за отхвърляне на заявление се съобщава на заявителя в сроковете, установени в параграфи 2, 3 и 4.

Член 14п

Издаващият митнически орган в рамките на пет работни дни информира митническите органи на останалите държави-членки за издаването на сертификат AEO, като използва комуникационната система, посочена в член 14ч. Информацията се предава и в рамките на същият срок, ако заявлението е отхвърлено.

> M29

ГЛАВА 2

Правно действие на сертификати AEO

Р а з д е л 1

Общи разпоредби

Член 14р

1. Сертификатът AEO влиза в сила на десетия работен ден след датата на неговото издаване.

2. Сертификатът AEO се признава във всички държави-членки.

3. Срокът на валидност на сертификата AEO е неограничен.

4. Митническите органи наблюдават и контролират спазването на условията и критериите, които упълномощеният икономически оператор следва да спазва.

5. Преразглеждане на условията и критериите се извършва от издаващия митнически орган в следните случаи:

а) по-важни промени в съответното законодателство на Общността;

б) основателни признаци, че съответните условия и критерии вече не се спазват от упълномощения икономически оператор. В случай че сертификат AEO е издаден на заявител, установен от по-малко от три години, ще се извърши строг мониторинг през първата година след издаването. Прилага се член 14н, параграф 2. Резултатите от преразглеждането се предоставят на митническите органи на всички държави-членки, като се използва комуника- ционната система, посочена в член 14ч. Р а з д е л 2 Прекратяване на статута на упълномощен икономически оператор

Член 14с

1. Статутът на упълномощен икономически оператор се прекратява от издаващия митнически орган в следните случаи: а) в случай на откриване на неспазване на условията или критериите за сертификата AEO;

б) митническите органи имат достатъчно основания, за да смятат, че упълномощеният икономически оператор е извършил деяния, които водят до наказателна процедура и са свързани с нарушение на митническите правила. При това, в случая, посочен в първата алинея, буква б), митни- ческият орган може да реши да не прекратява статута на упъл- номощен икономически оператор, ако сметне, че нарушението е маловажно по отношение на броя или размера на митническите операции и че същото не поражда основания за съмнения в добро- съвестността на заявителя. Преди да вземат решение, митническите органи съобщават за своите заключения на засегнатия икономически оператор. Засег- натият икономически оператор има право да поправи и/или да изрази своята гледна точка в срок до 30 календарни дни от датата на съобщението. При това, когато естеството или нивото на заплаха за сигурността и безопасността на гражданите, за общественото здраве или околната среда го изисква, прекратяването влиза в сила незабавно. Митни- ческият орган, прекратил сертификат, незабавно информира митни- ческите органи на останалите държави-членки, като използва кому- никационната система, посочена в член 14ч, с цел да им даде възможност да предприемат необходимите действия.

2. Ако титулярят на сертификат AEO не регулира ситуацията, посочена в параграф 1, първа алинея, буква а), в срок до 30 календарни дни, посочен в параграф 1, трета алинея, компе- тентният митнически орган нотифицира засегнатия икономически оператор, че статутът на упълномощен икономически оператор е прекратен за период от 30 календарни дни, за да даде възможност на икономическия оператор да предприеме изискваните мерки за регулиране на ситуацията. Нотификацията се изпраща и на митни- ческите органи на останалите държави-членки, като се използва комуникационната система, посочена в член 14ч.

3. Ако титулярят на сертификат AEO е извършил деяние, посочено в параграф 1, първа алинея, буква б), издаващият митнически орган прекратява статута на упълномощен иконо- мически оператор за периода, през който тече съдебната процедура. Той нотифицира титуляря на нотификацията за това последствие. Нотификация се изпраща и на митническите органи на останалите държави-членки, като се използва комуникационната система, посочена в член 14ч.

4. Когато засегнатият икономически оператор не е бил в състояние да регулира ситуацията в рамките на 30 календарни дни, но може да приведе доказателство, че условията могат да бъдат спазени, ако периодът на прекратяване бъде продължен, издаващият митнически орган прекратява статута на упълномощен икономически оператор с още 30 календарни дни.

Член 14т

1. Прекратяването не оказва влияние върху митническа процедура, която е започнала преди датата на прекратяването и все още не е завършена.

2. Прекратяването не оказва влияние автоматично върху всяко разрешение, което е било предоставено без позоваване на сертификат AEO, освен ако причините за прекратяването също имат връзка с това разрешение.

3. Прекратяването не оказва влияние автоматично на всяко разрешение за използване на опростени митнически процедури, което е издадено въз основа на сертификат AEO и за което условията все още са изпълнени.

4. В случая на сертификат AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква в), ако засегнатият икономически оператор не успее да изпълни само условията, установени в член 14к, статутът на упъл- номощен икономически оператор се прекратява частично и нов сертификат AEO може да бъде издаден по негово искане съгласно посоченото в член 14a, параграф 1, буква а).

Член 14у

1. Когато съответният икономически оператор, в изпълнение на изискванията на митническите органи, е предприел необходимите мерки за спазване на условията и критериите, на които следва да отговаря упълномощен икономически оператор, издаващият митнически орган оттегля прекратяването и информира съответния икономически оператор и митническите органи от останалите държави-членки. Прекратяването може да бъде оттеглено преди изтичането на срока, установен в член 14с, параграф 2 или 4. При положението, посочено в член 14т, параграф 4, митническият орган, прекратил сертификат, възстановява прекратения сертификат. Впоследствие отменя сертификата AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква а).

2. Ако съответният икономически оператор не предприеме необходимите мерки в рамките на срока на отменяне, предвиден в член 14с, параграф 2 или 4, издаващият митнически орган отменя сертификата AEO и незабавно нотифицира митническите органи от останалите държави-членки, като използва комуникационната система, посочена в член 14ч. При положението, посочено в член 14т, параграф 4, оригиналният сертификат се отменя и само новият сертификат AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква а), е валиден.

Член 14ф

1. Когато упълномощен икономически оператор временно не е в състояние да спази нито един от критериите, установени в член 14a, той може да поиска прекратяване на статута на упълномощен икономически оператор. В такъв случай упълномощеният иконо- мически оператор нотифицира издаващия митнически орган, като посочва датата, към която ще бъде в състояние отново да спази критериите. Той също нотифицира издаващия митнически орган за всички планирани мерки и тяхната продължителност. Нотифицираният митнически орган изпраща нотификацията до митническите органи на останалите държави-членки, като използва комуникационната система, посочена в член 14ч.

2. Ако упълномощеният икономически оператор не успее да регулира ситуацията в рамките на установения срок в неговата нотификация, издаващият митнически орган може да даде разумно продължение, при условие че упълномощеният иконо- мически оператор е действал добросъвестно. За настоящото продължение се нотифицират митническите органи на останалите държави-членки, като се използва комуникационната система, посочена в член 14ч. Във всички останали случаи сертификатът AEO се отменя, а изда- ващият митнически орган незабавно нотифицира митническите органи на останалите държави-членки, като използва комуника- ционната система, посочена в член 14ч.

3. Ако изискваните мерки не са взети в рамките на периода на прекратяване, се прилага член 14х. Р а з д е л 3 Отмяна на сертификат AEO

Член 14х 1. Сертификатът AEO се отменя от издаващия митнически орган в следните случаи: а) когато упълномощеният икономически оператор не успее да предприеме мерките, посочени в член 14у, параграф 1;

б) когато упълномощеният икономически оператор е допуснал сериозни нарушения, свързани с митническите правила, и вече няма право на обжалване;

> M29 в) когато упълномощеният икономически оператор не успее да вземе необходимите мерки по време на периода на прекратя- ването, посочен в член 14ф;

г) при поискване на упълномощения икономически оператор. При това, в случая, упоменат в буква б), митническият орган може да реши да не отменя сертификата AEO, ако сметне, че нару- шението е маловажно по отношение на броя или размера на митни- ческите операции и че то не поражда съмнения в добросъвест- ността на упълномощения икономически оператор.

2. Отмяната влиза в сила в деня след нейното нотифициране. В случай на сертификат AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква в), когато засегнатият икономически оператор не успее да изпълни единствено условията от член 14к, сертификатът се отменя от издаващия митнически орган и нов сертификат AEO се издава съгласно посоченото в член 14a, параграф 1, буква а).

3. Издаващият митнически орган незабавно информира митни- ческите органи на останалите държави-членки за прекратяването на сертификат AEO, като използва комуникационната система, посочена в член 14ч.

4. Освен случаите на отмяна, посочени в параграф 1, букви в) и г), на икономическия оператор не се позволява да подава ново заявление за сертификат AEO в рамките на три години от датата на отмяна.

ГЛАВА 3

Обмен на информация

Член 14ц

1. Упълномощеният икономически оператор информира издаващия митнически орган за всички фактори, които възникват след предоставянето на сертификата и които могат да повлияят на неговото продължаване или съдържание.

2. Цялата съответна информация на разположение на издаващия митнически орган се предоставя на митническите органи на оста- налите държави-членки, където упълномощеният икономически оператор извършва митнически дейности.

3. Ако митнически орган отмени специфично разрешение, предоставено на упълномощен икономически оператор, въз основа на негов сертификат AEO, за използване на конкретна опростена митническа процедура съгласно предвиденото в членове 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313a и 313б, 324a, 324д, 372, 454a, 912ж, той нотифицира митническия орган, който е издал сертификата AEO.

Член 14ч

1. Електронна информационна и комуникационна система, дефи- нирана от Комисията и митническите органи по взаимно спора- зумение помежду им, се използва за информационния и комуника- ционния процес между митническите органи и за информиране на Комисията и икономическите оператори.

2. Като използват системата, посочена в параграф 1, Комисията и митническите органи съхраняват и имат достъп до следната информация:

а) предадените по електронен път данни за заявленията;

> M29

б) сертификатите за упълномощени икономически оператори, а където е уместно, за тяхната промяна, отмяна или прекратяване статута на упълномощен икономически оператор;

в) всякаква друга важна информация.

3. Издаващият митнически орган нотифицира учрежденията за анализ на риска в своята собствена държава-членка относно предоставянето, изменението, отмяната на сертификат AEO и прекратяването на статута на упълномощен икономически оператор. Той също информира всички органи на издаване от оста- налите държави-членки.

4. Списъкът с упълномощените икономически оператори може да се публикува от Комисията в Интернет с предварителното съгласие на засегнатия упълномощен икономически оператор. Този списък се актуализира.

> M18

ДЯЛ IV

ПРОИЗХОД НА СТОКИТЕ

Глава 1

Непреференциален произход

Раздел 1

Обработка или преработка, придаваща произход

Член 35

Тази глава изброява обработката или преработката на текстил и текстилни произведения, спадащи към Дял ХI на комбинираната номенклатура и за някои други произведения освен текстил и текстилни произведения, които се смятат за изпълняващи критериите на член 24 от Кодекса и придаващи на съответното произведение произход от страната, в която са извършени.

"Страна" означава или трета страна или страна от Общността.

Подраздел 1

Текстил и текстилни произведения,

спадащи към Дял ХI на

комбинираната номенклатура

Член 36

За текстил и текстилни произведения, спадащи към раздел ХI на комбинираната номенклатура, завършеният процес, описан в член 37, се смята за обработка или преработка, придаваща произход в смисъла на член 24 на Кодекса.

Член 37

Обработка или преработка, в резултат на която получените произведения получават тарифно класиране под позиция от комбинираната номенклатура, различна от онези на различните използвани изходни материали без произход се смята за завършен процес.

Обаче за произведенията, отразени в Приложение 10, само конкретните операции, описани в графа 3 на Приложението във връзка с всяко получено произведение са смятат за завършени, независимо дали са свързани с промяна в позицията или не.

Методът за прилагане на правилата в Приложение 10 е описан в уводните бележки към Приложение 9.

Член 38

За целите на предишния член като недостатъчна обработка или преработка за придобиване статут на стоки с произход независимо дали се сменя позицията или не, се смятат:

(а) манипулациите за осигуряване запазването на стоките в добро състояние по време на транспорта и складирането им / проветряване, разстилане, сушене, отстраняване на повредени части и подобни операции;

(б) прости операции като отстраняване на прах, пресяване или сортиране, подреждане, събиране на чифтове (включително комплектоване), измиване и нарязване;

(в)(1) промени в опаковката и разкомплектоване и събиране на пратките;

(2) просто поставяне в торбички, сандъци, кутии, поставяне върху картони или табла и пр. и други прости операции за опаковане;

(г) прикрепяне на знаци, етикети или други подобни обозначения върху стоките или техните опаковки;

(д) просто събиране на части от стоките, за да се получи завършена стока;

(е) комбинация от две или повече операции, отразени в точки (а) до (д).

Подраздел 2

Продукти извън текстил и текстилни артикули,

спадащи към Раздел IХ на Комбинираната номенклатура

Член 39

В случай на добити произведения, включени в Приложение 11, обработката или преработката, изброена в графа 3 на Приложението се смята като процес или операция, придаваща произход според член 24 от Кодекса.

Методът за прилагане на правилата от Приложение 11 е описан в уводните бележки към Приложение 9.

Подраздел 3

Общи разпоредби за всички произведения

Член 40

Когато списъците в Приложения 10 и 11 предвиждат придобиване на произход, ако стойността на материалите без произход не надвишават определен процент от цената "франко завода" на полученото произведение, този процент се изчислява както следва:

-"стойност" означава МОС в момента на вноса на използваните материали без произход или, ако тя не е известна и не може да се установи - първата цена, която може да се установи, че е платена за тези материали в страната на преработката;

-"цена франко завода" означава цената "франко завода" на полученото произведение минус всякакви вътрешни данъци, които се връщат или могат да бъдат върнати, когато това произведение се изнесе;

-"цена, придобита в резултат на комплектоване" означава увеличението на стойността в резултат на самия комплект заедно с операции за довършване и проверка, както и от включването на каквито и да е части, произхождащи от страната, където са извършени въпросните операции, включително печалбата и общите разходи, направени в тази страна в резултат на операциите.

Раздел 2

Прилагане на разпоредбите за резервните части

Член 41

>M1

1. Принадлежности, резервни части или инструменти, доставяни с някаква част от оборудване, машина, апарат или моторно превозно средство, които представляват част от неговото стандартно оборудване, се приемат със същия произход, както и въпросната част от оборудване, машина, апарат или моторно превозно средство.

>M1 2. < Съществени резервни части, които се използват с което и да е съоръжение, машина, апарат или превозно средство, пропуснати в свободен оборот или предварително изнесени, се смята, че имат същия произход като съответното съоръжение, машина, апарат или превозно средство, ако са изпълнени условията, поставени в настоящия раздел.

Член 42

Предположението за произход, отразено в предишния член се приема само:

— ако това е необходимо за внасяне в страната на получателя,

— ако включването на споменатата съществена резервна част в съответното съоръжение, машина, апарат или превозно средство на етапа на производството не би попречило на същото съоръжение, машина, апарат или превозно средство да получи произход от Общността или от страната на производството.

Член 43

За целите на член 41:

а) „съоръжение, машина, апарат или превозно средство“ означава стоки, включени в дялове ХVI, ХVII и ХVIII на Комбинираната номенклатура;

б) „съществени резервни части“ означава части, които са:

— компоненти, без които не може да се осигури правилното действие на стоките, изброени в буква а), допуснати за свободно обращение или изнесени предварително,

— характерни са за споменатите стоки, и

Член 44

Когато пред компетентните власти или упълномощените служби на държавите - членки се подаде молба за сертификат за произход за съществени резервни части в смисъла на член 41, клетка №6 /номер на позицията, маркировка, номерация, брой и вид колети, описание на стоките/ на сертификата и молбата, която се отнася до нея, трябва да включва декларация от заинтересуваното лице, че описаните стоки са предназначени за нормалното поддържане на съоръжение, машина, апарат или превозно средство, изнесени преди това, заедно с точните данни за споменатото съоръжение, машина, апарат или превозно средство.

Ако е възможно, заинтересуваното лице трябва също така да даде подробности за сертификата за произход /от кого е издаден, номер и дата/, с което е било изнесено съответното съоръжение, машина, апарат или превозно средство, за чиято поддръжка са предназначени частите.

Член 45

Когато трябва да се докаже произходът на съществени резервни части в смисъл на член 41 за пропускането им в свободно обръщение в Общността посредством представяне на сертификат за произход, сертификатът трябва да включва данните, отразени в член 44.

Член 46

За да осигурят прилагането на правилата от настоящия раздел, компетентните власти в страните - членки могат да изискват допълнителни доказателства, по-специално:

-представяне на фактурата или копие от фактурата за съоръжението, машината, апарата или превозното средство, което е било пропуснато за свободно обръщение или е било предварително изнесено;

-договора или копие от договора, или какъвто и да е друг документ, показващ, че доставката е извършена като част от обикновеното сервизно поддържане.

Раздел 3

Прилагане на разпоредбите по

сертификатите за произход

Подраздел 1

Разпоредби за универсалните

сертификати за произход

Член 47

Когато произходът на една стока трябва да се докаже при вноса й чрез представяне на сертификат за произход, същият трябва да отговаря на следните условия:

(а) да бъде издаден от благонадежден орган или служба, надлежно упълномощена за целта от страната на издаването;

(б) да съдържа всички необходими данни за идентифициране на произведението, за което се отнася, по-специално:

- брой и вид на колетите, тяхната маркировка и номерация,

-вида на произведението,

-бруто и нето теглото на произведението. Тези данни могат да бъдат заместени от други като обем, когато стоката подлежи на значителни промени в теглото по време на транспорта или когато теглото й не може да се установи, или когато това са обичайните мерни единици,

-име на изпращача.

(в) документът трябва да удостоверява недвусмислено, че произведението, за което се отнася, притежава произход от определена страна.

Член 48

1. Сертификатът за произход, издаден от компетентните органи или упълномощените служби на държавата - членка, трябва да отговаря на условията, установени от член 47 (а) и (б).

2. Сертификатите и молбите за тяхното издаване трябва да се попълнят на формуляри, отговарящи на образците в Приложение 12.

3. Тези сертификати за произход трябва да удостоверяват, че стоките имат произход от Общността. Обаче, ако се изисква от условията на експортната търговия, те могат да удостоверя-ват, че стоките имат произход от определена държава - членка.

Ако условията на член 24 от Кодекса са изпълнени само в резултат на серия от операции или процеси, извършвани в различни страни - членки, стоките могат да бъдат освидетелствани само като стоки с произход от Общността.

Член 49

Сертификат за произход се издава срещу писмена молба от заинтересуваното лице.

При особени обстоятелства, особено когато молителят извършва редовен износ, държавите - членки могат да решат да не изискват молба за всяка експортна операция при условия, че се спазват разпоредбите по отношение на произхода на стоките.

Ако търговските обичаи изискват, сертификатът за произход може да се издава в един или повече екземпляри.

Копията се издават на формуляри, които отговарят на образците в Приложение 12.

Член 50

1. Сертификатите имат размери 210 х 297 мм. Допуска се отклонение до 5 мм в минус или 8 мм в плюс по дължина. Използваната хартия трябва да бъде бяла, холцфрай, обработена за писане и да тежи най-малко 64 г./кв.м. или когато се използва хартия за въздушна поща - между 25 и 30 г./кв.м. Хартията трябва да има воден знак във вид на непрекъснати преплетени вълнообразни линии, нанесени с цвят сепия, за да се попречи на опитите за фалшификация с механични или химически средства.

2. Формулярът на молбата трябва да бъде отпечатан на официалния или на един или повече от официалните езици на изнасящата държава - членка. Формулярът на сертификата за произход трябва да бъде отпечатан на един или повече от официалните езици на Общността или, в зависимост от търговската практика и изисквания - на някой друг език.

3. Държавите - членки могат да си запазят правото да отпечатват сертификатите за произход по одобрени образци. В такъв случай на всеки сертификат трябва да има бележка за това одобрение. На всеки формуляр на сертификат за произход трябва да е нанесено името и адресът на печатницата или знак, по който може да бъде установен печатарят. Той трябва също да има сериен номер, отпечатан или нанесен допълнително, по който да бъде идентифициран.

Член 51

Формулярът на молбата и сертификатът за произход трябва да бъдат попълнени на машина или на ръка с печатни букви, по един и същ начин, на един от официалните езици на Общността или, в зависимост от търговската практика и обичаи - на някой друг език.

Член 52

Всеки оригинален сертификат, посочен в член 48, трябва да носи сериен номер, по който може да бъде идентифициран. Молбата за сертификата и всички екземпляри на сертификата трябва да носят един и същи номер.

В допълнение, компетентните власти или упълномощени служби на държавите - членки могат да номерират тези документи по реда на издаването им.

Член 53

Компетентните власти на държавите - членки решават дали и какви допълнителни данни трябва да се вписват в молбата. Подобни допълнителни данни трябва да се ограничават до стриктен минимум.

Всяка държава - членка трябва да информира Комисията за разпоредбите, които прилага въз основа на предходния абзац. Комисията незабавно разпространява тази информация до останалите държави - членки.

Член 54

Компетентните власти или упълномощените служби на държавите - членки, които издават сертификати за произход, трябва да съхраняват молбите най-малко две години.

Могат да се съхраняват и копия от молбите, ако имат същата доказателствена сила съгласно законите на съответната държава - членка.

Подраздел 2

Специални разпоредби за сертификатите за произход

на някои селскостопански произведения, предмет на

специални вносни споразумения

Член 55

Членове 56 до 65 определят условията за използване на сертификатите да произход на селскостопански произведения с произход от трети страни, за които са установени специални непреференциални вносни споразумения, доколкото тези споразумения се отнасят до следващите разпоредби.

(a) Сертификати за произход

Член 56

1. Сертификатите за произход на селскостопански произведения с произход от трети страни, за които са установени специални непреференциални вносни споразумения, трябва да бъдат издадени на формуляр по образеца в Приложение 13.

2. Тези сертификати се издават от компетентните правителствени власти на съответните трети страни, наричани по-долу издаващи власти, ако произведенията, за които се отнасят сертификатите, могат да се смятат за произведения с произход от тези страни в смисъла на валидните правила в Общността.

3. Тези сертификати трябва да удостоверяват цялата необходима информация, предвидена в законодателството на Общността по отношение на специалните вносни споразумения, цитирани в член 55.

4. Без да отменя конкретните разпоредби на специалните вносни споразумения, визирани в член 55, срокът за валидност на сертификатите за произход е десет месеца от датата на издаването от издаващите власти.

Член 57

1. Сертификатите за произход, изготвени в съответствие с разпоредбите на настоящата подраздел, се състоят от единичен лист, идентифициран с думата "оригинал" до заглавието на документа.

Ако са необходими допълнителни копия, те трябва да носят обозначението "копие" до заглавието на документа.

2. Компетентните власти на Общността трябва да приемат като валиден само оригинала на сертификата за произход

Член 58

1. Сертификатът за произход е с размер 210 х 297 мм. Допуска се отклонение до 8 мм в плюс или 5 мм в минус по дължина. Използваната хартия трябва да бъде бяла, холцфрай, обработена за писане и да тежи най-малко 40 гр/кв.м. На лицевата си страна хартията трябва да има жълт воден знак във вид на непрекъснати преплетени вълнообразни линии, за да се попречи на опитите за фалшификация с механични или химически средства.

2. Сертификатите трябва да бъде отпечатани и попълнени на един от официалните езици на Общността

Член 59

1. Сертификатът трябва да бъде попълнен на машина или с помощта на механична система за обработка на данни или с подобна процедура.

2. Данните не бива да се изтриват или поправят чрез заместване. Всяка поправка се извършва чрез зачеркване на погрешния запис и, ако е необходимо, добавяне на верните данни. Подобни поправки трябва да бъдат парафирани от лицето, което ги е извършило и заверени от издаващите власти.

Член 60

1. Клетка 5 на сертификатите за произход, издадени в съответствие с членове 56 до 59 трябва да съдържат допълнителните данни, необходими за прилагането на специалните вносни споразумения, на които се позовават, както е указано в член 56 (3).

2. Неизползваното пространство в клетки 5,6 и 7 се зачерква по такъв начин, че нищо да не може да се прибави допълнително.

Член 61

Всеки сертификат за произход трябва да носи сериен номер, напечатан или не, по който да може да бъде идентифициран, и да бъде подпечатан от издаващите власти и подписан от упълномощеното за целта лице или лица.

Сертификатът се издава, когато произведенията, за които се отнася, се изнасят, като издаващите власти запазват копие от всеки издаден сертификат.

Член 62

По изключение сертификатите за произход, споменати по-горе, могат да се издадат след износа на произведенията, за които се отнасят, когато не издаването им по време на износа се дължи на случайна грешка, пропуск или на особени обстоятелства.

Издаващите власти нямат право да издават допълнително сертификати за произход, предвидени в членове 56 до 61, преди да проверят дали данните в молбата на износителя отговарят на данните в документацията по износа.

Допълнително издадените сертификати трябва имат в клетка "Забележки" текста "Допълнително издаден" на един от официалните езици на Общността.

- expedido a posteriori,

- udstedt efterfolgende,

- Nachtraglich ausgestellt,

- Issued retrospectively,

- Delivre a posteriori,

- rilasciato a posteriori,

- afgegeven a posteriori,

- emitido a posteriori.

>M30

— издаден впоследствие,

(б) Административно сътрудничество

Член 63

1. Когато специалните вносни споразумения за определени селскостопански произведения предвиждат използването на сертификати за произход, посочени в членове 56 до 62, правото да се използват такива споразумения подлежи на изработването на процедура за административно сътрудничество, освен ако самите споразумения предвиждат друго.

За целта заинтересуваните трети страни трябва да изпратят до Комисията на ЕО:

- имената и адресите на издаващите власти за сертификати за произход, придружени от образци на печатите, използвани от споменатите власти;

- имената и адресите на правителствените органи, към които трябва да се отправят исканията за последваща проверка на сертификатите за произход, предвидени в член 64 по-долу.

Комисията разпространява горната информация до компетентните органи на държавите - членки.

2. Когато въпросните трети страни не изпратят на Комисията информацията, посочена в параграф 1, компетентните власти в Общността отказват право на ползване на специалните споразумения за внос.

Член 64

1. Последващата проверка на сертификатите за произход, посочена в членове 56 до 62, се извършва произволно и когато възникне основателно съмнение по отношение автентичността на сертификата или точността на съдържащата се в него информация.

По въпроси за произхода проверката се извършва по инициатива на митническите власти.

За целите на селскостопанските правила проверката може да се извърши, където е необходимо, от компетентните власти.

2. За целите на параграф 1 компетентните власти в Общността връщат сертификата за произход или копие от него до правителствения орган, определен от страната-износител, като, ако е необходимо, споменава формалните или фактически причини за запитването. Ако е била представена фактура, към върнатия сертификат се прилага оригиналът или копие от фактурата. Властите съобщават получената информация, която подсказва, че данните от сертификата не са точни или че сертификатът не е автентичен.

Ако митническите власти в Общността решат да спрат прилагането на специалните вносни споразумения до получаването на резултатите от проверката, те освобождават продуктите, предмет на такива предпазни мерки, когато сметнат за необходимо.

Член 65

1. Резултатите от последващите проверки се съобщават на компетентните власти в Общността колкото се може по-бързо.

Резултатите трябва да дадат възможност да се установи дали сертификатите за произход, издадени според условията на член 64 важат за действително изнесените стоки и дали последните действително спадат към специалните споразумения за внос.

2. Ако в максималния срок от шест месеца не се получи отговор на искането за последваща проверка, компетентните власти в Общността окончателно отказват да разрешат прилагането на специалните споразумения за внос.

M18

ГЛАВА 2

Преференциален произход

Член 66

За целите на настоящата глава:

а) „производство“ означава всеки вид обработка или преработка, включително сглобяване или специфични операции;

б) „материал“ означава всяка съставка, суровина, компонент или част и т.н., използвани при производството на продукта;

в) „продукт“ означава продуктът, който се произвежда, дори когато той е предназначен за последващо използване в друга производствена операция;

г) „стоки“ означава както материали, така и продукти;

д) „митническа стойност“ означава стойността, определена в съответствие със Споразумението от 1994 г. за прилагане на член VII на Общото споразумение за митата и търговията (Споразумение по митническата оценка на СТО);

е) „фабрична цена“ в списъка в приложение 15 означава цената, платена за продукта във фабриката на производителя, в чието предприятие е извършена последната обработка или преработка, при условие че цената включва стойността на всички използвани материали, намалена с всички вътрешни данъци, които се възстановяват, или могат да бъдат възстановени, когато получения продукт се изнесе;

ж) „стойност на материалите“ в списъка в приложение 15 означава митническата стойност в момента на внасянето на използваните материали без произход, или, ако тя не е известна и не може да бъде уточнена, първата уточнена цена, платена за материалите в Общността или страната-бенефициер, по смисъла на член 67, параграф 1, или в републиката-бенефициер, по смисъла на член 98, параграф 1. Когато е необходимо да се установи стойността на използваните материали без произход, разпоредбите на настоящата буква се прилагат mutatis mutandis;

з) „глави“ и „позиции“ означават главите и позициите (четирицифрени кодове), използвани в номенклатурата, която съставя Хармонизираната система;

> M18

и) „класиран“ се отнася за класирането на продукт или материал на дадена позиция;

й) „пратка“ означава продукти, които или се изпращат едновременно от един износител до един получател, или са покрити от един транспортен документ, покриващтяхното изпращане от износителя на получателя, или при отсъствието на такъв документ, от единична фактура.

Член 67

Раздел 1

Обща система на преференции

Подраздел 1

Дефиниция на концепцията на продукти с определен произход

1. За целите на разпоредбите относно обобщените тарифни преференции, предоставяни от Общността на продукти, които произхождат от развиващи се страни (наричани по-долу „страни- бенефициери“), следните продукти се считат за произхождащи от страната-бенефициер:

а) продукти, изцяло добити в тази страна по смисъла на член 68;

б) продукти, добити в тази страна, при производството на които се използват продукти, различни от упоменатите в буква а), при условие че въпросните продукти са претърпели достатъчна обработка или преработка по смисъла на член 69.

2. За целите на настоящия раздел продукти, които произхождат от Общността, по смисъла на параграф 3, които в страната-бене- фициер са предмет на обработка или преработка, превишаваща описаната в член 70, се считат за произхождащи от тази страна-бенефициер.

3. Параграф 1 се прилага mutatis mutandis, за да се установи произходът на продукти, добити в Общността.

4. Доколкото Норвегия и Швейцария предоставят обобщени тарифни преференции на продукти, които произхождат от страните-бенефициери, упоменати в параграф 1, и прилагат дефиниция на концепцията за произход, съответстваща на постано- вената в настоящия раздел, продукти, произхождащи от Общността, Норвегия или Швейцария, които са предмет в страната-бенефициер на обработка или преработка, превишаваща описаната в член 70, се считат за произхождащи от тази страна- бенефициер. Разпоредбите на първа алинея се прилагат само за продукти, които произхождат от Общността, Норвегия или Швейцария (съгласно правилата за произход относно въпросните тарифни преференции), които се изнасят пряко в страната-бенефициер. Разпоредбите на първа алинея не се прилагат за продукти, попадащи в глави от 1 до 24 на Хармонизираната система. Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности (серия С) датата, от която се прилагат разпоредбите, постановени в първа и втора алинея.

5. Разпоредбите съгласно параграф 4 се прилагат при условие че Норвегия и Швейцария предоставят реципрочно същото третиране на продуктите на Общността.

Член 68

>M18

1. Следното се счита за изцяло добито в страна-бенефициер или в Общността:

а) минерални продукти, извлечени от нейните почви или от нейното морско дъно;

б) растителни продукти, отгледани в страната;

в) живи животни, родени и отгледани в страната;

г) продукти живи животни, отгледани в страната;

д) продукти, получени при лов или риболов, извършен в страната;

е) продукти от морски риболов и други продукти, добити от морето извън нейните териториални води от нейни плавателни съдове;

ж) продукти, изработени на борда на нейни кораби-заводи изключително от продуктите, упоменати в буква е);

з) употребявани предмети, събрани в страната и годни само за възстановяване на суровини;

и) отпадъци и скрап в резултат от производствени операции, извършвани в страната;

й) продукти, извлечени от морското дъно или от неговите недра, разположено извън нейните териториални води, но където тази страна има изключителни права за експлоатация;

к) стоки, произведени там изключително от продукти, специфицирани в букви от а) до й).

2. Термините „нейни плавателни съдове“ и „нейни кораби- заводи“ в параграф 1, букви е) и ж), се прилагат само за плавателни съдове и кораби-заводи:

— които са регистрирани или вписани в страната-бенефициер или в държава-членка, — които плават под флага на страната-бенефициер или на държава-членка,

— които са притежавани поне 50 % от граждани на страната-бене- фициер или на държава-членка, или от компания, имаща седалище в тази страна или в една от тези държави-членки, на които управителят или управителите, председателят на съвета на директорите или на надзорния съвет и мнозинството на членовете на тези съвети са граждани на тази страна-бене- фициер или на държавите-членки, и на която, в случай на компания, поне половината капитал принадлежи на тази страна-бенефициер или на държавите-членки, или на публични органи или граждани на тази страна-бенефициер или на държавите-членки,

— на които капитанът и ръководния персонал са граждани на страната-бенефициер или на държавите-членки, и

— на които поне 75 % от екипажа са граждани на страната-бенефициер или на държавите-членки.

3. Термините „страна-бенефициер“ и „Общност“ покриват също териториалните води на тази страна или на държавите-членки.

4. Плавателните съдове, които оперират в открито море, включително корабите-заводи, на които уловената риба се обработва или преработва, се считат за част от територията на страната-бенефициер или на държавата-членка, на която те принадлежат, при условие че те удовлетворяват условията, определени в параграф 2.

Член 69

>M18

Член 69

За целите на член 67 продукти, които не са изцяло добити в страна- бенефициер или в Общността, се считат достатъчно обработени или преработени, когато са изпълнени условията, определени в списъка в приложение 15. Тези условия посочват за всички продукти, покрити от настоящия раздел, обработката или преработката, която трябва да се извърши на използваните при производството материали без произход, и се прилагат само във връзка с тези материали. Ако продукт, който е получил статут на продукт с произход чрез изпълнение на условията, определени в списъка, се използва при производството на друг продукт, условията, приложими за продукта, в който той се инкорпорира, не се прилагат за него и не се вземат предвид материалите с неопределен произход, които могат да бъдат използвани при неговото производство.

Член 70

>M22

1. Без да се накърнява валидността на параграф 2, следните операции ще се смятат за обработка или преработка, недостатъчна за придобиване статут на продукти, притежаващи произход, неза- висимо дали изискванията на член 69 са спазени:

а) операции по консервиране с цел осигуряване продуктите да останат в добро състояние по време на превоз и съхранение;

б) разделяне и събиране на пакети;

в) миене, почистване; отстраняване на прах, окиси, масла, боя или други покрития;

г) гладене с ютии или гладачни преси за текстилни изделия;

д) операции на просто боядисване или полиране;

е) лющене, частично или цялостно смилане, изчистване и глазиране на зърнени култури и ориз;

ж) операции за оцветяване на захар или оформянето ? на бучки; частично или цялостно смилане на захар;

з) белене, махане на костилки или кори на плодове, ядки и зеленчуци;

и) подостряне, просто стриване или просто нарязване; й) пресяване, отсяване, сортиране, класифициране, градиране, напасване; (включително събиране на комплекти от артикули);

к) просто поставяне в бутилки, метални кутии, манерки, чанти, калъфи, кутии, прикрепване върху картони или дъски и пр. и всички прости опаковъчни операции;

л) поставяне или отпечатване на знаци, етикети, емблеми и други подобни разграничителни белези върху продукти в тяхната опаковка;

м) просто смесване на продукти от един и същили от различен вид, където една или повече съставни части от смесите не отговарят на условията в настоящия раздел, за да бъде възможно те да се разглеждат като произхождащи в облагоде- телствана страна или в Общноста;

н) просто сглобяване на части на продукти, за да се получи завършен артикул, или разглобяване на продукти на частите им;

>M22

о) съчетание на две или повече от операциите, описани в букви от а) до н); п) клане на животни.

> M18

2. Всички операции, извършени в страна-бенефициер или Общността на даден продукт, се разглеждат заедно при определяне дали претърпяната обработка или преработка на продукта трябва да се счита като недостатъчна по смисъла на параграф 1.

Член 70а

1. Единицата на класиране за прилагане на разпоредбите на настоящия раздел е даденият продукт, който се счита основна единица при определяне на класирането с използване на номенкла- турата на Хармонизираната система. Съответно следва че:

а) когато един продукт, съставен от група или сбор от предмети, е класиран съгласно условията на Хармонизираната система в една позиция, цялото представлява единицата на класиране;

б) когато пратка се състои от редица идентични продукти, класирани в същата позиция на Хармонизираната система, всеки продукт трябва да се вземе отделно при прилагане на разпоредбите на настоящия раздел.

2. Когато съгласно правило 5 от Общите правила за тълкуване на Хармонизираната система опаковката е включена с продукта за целите на класирането, тя се включва за целите на определяне на произхода.

Член 71

1. Като изключение от разпоредбите на член 69 материали, които не произхождат от дадена страна, могат да се използват при производството на даден продукт при условие че тяхната обща стойност не превишава 10 % от фабричната цена на продукта.

Когато в списъка за максималната стойност на материалите без произход са дадени един или няколко проценти, тези проценти не трябва да се превишават чрез прилагане на първа алинея.

2. Параграф 1 не се прилага за продукти, които попадат в глави от 50 до 63 на Хармонизираната система.

Член 72

1. Като отклонение от член 67, за целите на определяне дали продукт, произведен в страна-бенефициер, която е член на регионална група, произхожда от нея по смисъла на настоящия член, продуктите, произхождащи от всяка от страните на тази регионална група и използвани при по-нататъшно производство в друга страна на групата, се третират като произлизащи от страната на последваща обработка (регионално кумулиране).

2. Страната на произход на крайния продукт се определя в съот- ветствие с член 72а.

>M22

3. Регионалната кумулация важи по отношение на три отделни регионални групи облагодетелствани страни, които ползват общата система за преференции:

а) група I: Бруней Даруссалам, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филипините, Сингапур, Тайланд, Виетнам;

> M22

б) група II: Боливия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа, Панама, Перу, Венецуела;

в) група III: Бангладеш, Бутан, Индия, Малдиви, Непал, Пакистан, Шри Ланка.

4. Изразът „регионална група“ се разглежда като означаващ група I, група II или група III, според конкретния случай.

> M18

Член 72а

1. Когато стоки, произхождащи от страна, която е член на регионална група, се обработват или преработват в друга страна на същата регионална група, те имат произхода на страната на регионалната група, където е извършена последната обработка или преработка, при условие че:

а) стойността, добавена там, както е дефинирана в параграф 3, е по-голяма от най-високата митническа стойност на използваните продукти, произхождащи от всяка от другите страни на регио- налната група, и б) обработката или преработката, извършена в тази страна, превишава определената в член 70, и, при текстилни продукти, също операциите, упоменати в приложение 16.

2. Когато условията за произход в параграф 1, букви а) и б), не са изпълнени, продуктите имат произход на страната на регио- налната група, на която се дължи най-високата митническа стойност от продуктите, произхождащи от страните на регио- налната група.

3. „Добавена стойност“ означава фабричната цена, намалена с митническата стойност на всеки инкорпориран продукт, произхождащот друга страна на регионалната група.

4. Доказателство за статута на произход на стоки, изнасяни от страна от регионална група в друга страна от същата група, за да бъдат използвани за последваща обработка или преработка, или да бъдат реекспортирани, когато не се извършва допълнителна обработка или преработка, се установява със сертификат за произход формуляр А, издаден от първата страна.

5. Доказателство за статут на произход, придобит или запазен съгласно условията на член 72, настоящия член и член 72б, на стоки, изнесени от страна от регионална група за Общността, се установява с издаден сертификат за произход формуляр А или декларация-фактура, изготвена на базата на сертификат за произход формуляр А, издаден съгласно разпоредбите на параграф 4. 6. Страната на произход се отбелязва в клетка 12 на сертификата за произход формуляр А или във опростената декларация, като тази страна е:

— в случай на продукти, изнасяни без допълнителна обработка или преработка съгласно параграф 4, страната на производство,

— в случай на продукти, изнасяни след допълнителна обработка или преработка, страната на произход, определена в съот- ветствие с параграф 1.

Член 72б

1. Членове 72 и 72а се прилагат само когато:

а) разпоредбите, регулиращи търговията в контекста на регио- налното кумулиране между страните от регионалната група, са идентични на тези, постановени в настоящия раздел;

>M18

б) всяка страна от регионалната група е поела задължението да спазва или осигури спазването на условията на настоящия раздел и да осигурява административно сътрудничество, необходимо на Общността и на другите страни от регионалната група, за да се осигури правилното издаване на сертификати за произход формуляр А и опростени декларации.

> M22 Това задължение се предава на Комисията чрез следните секре- тариати, според конкретния случай: i) група I: генералния секретариат на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН); ii) група II: Общността от Андите

— Постоянния смесен комитет по въпросите на произхода

— Общността от Андите

— Централноамерикански общпазар и Панама; iii) група III: секретариата на Асоциацията за регионално сътрудничество в Югоизточна Азия (АРСЮА).

> M18

2. Комисията информира държавите-членки, когато условията, определени в параграф 1, са изпълнени за всяка регионална група. 3. Член 78 параграф 1, буква б) няма да се прилага за продукти, произхождащи от някоя от страните от регионалната група, когато те минават през територията на някоя друга страна от регионалната група, дори когато не е извършена допълнителна обработка или преработка.

Член 73

Принадлежности, резервни части и инструменти, изпратени с оборудване, машина, апарат или превозно средство, които са част от нормалното оборудване и са включени в неговата цена или не са фактурирани отделно, се считат за едно цяло с въпросното оборудване, машина, апарат или превозно средство.

Член 74

Комплекти, както са дефинирани в правило 3 от Общите правила за тълкуване на Хармонизираната система, се считат с произход от страната, когато всички съставни продукти са продукти с произход от страната. Независимо от това, когато комплект е съставен от продукти с или без произход от страната, комплектът като цяло се счита с произход от страната, ако стойността на продуктите без произход не превишава 15 % от фабричната цена на комплекта.

Член 75

За да се определи дали даден продукт е с произход от страна, няма да е необходимо да се определя произхода на следното, което би могло да се използва при неговото производство:

а) енергия и гориво;

б) завод и оборудване;

в) машини и инструменти;

г) стоки, които не влизат и които не са предназначени да влизат в крайния състав на продукта.

>M18

Член 76

1. Дерогации от разпоредбите на настоящия раздел могат да се правят в полза на най-слабо развити страни-бенефициери, ползващи се от общата система на преференции, когато развитието на съществуващата промишленост или създаването на нови промишлености го оправдава. Най-слабо развитите страни-бене- фициери са посочени в регламенти на Съвета и решения на Евро- пейското обединение за въглища и стомана относно прилагането на общи тарифни преференции. За тази цел съответната страна трябва да представи на Общността искане за освобождаване от спазване заедно с причините за искането в съответствие с параграф 3. 2. При разглеждането на исканията в частност трябва да се вземат предвид:

а) случаи, при които прилагането на съществуващите правила за произход биха засегнали значително способността на съществуващата промишленост в съответната страна да продължи да изнася в Общността, с особено позоваване на случаи, когато това може да доведе до затваряне на предприятия;

б) специфични случаи, при които може ясно да се покаже, че значителна инвестиция в промишлеността може да бъде възпряна от правилата за произход, и когато освобождаване от спазване, насърчаващо прилагането на инвестиционната програма, би позволило задоволяването на правилата на етапи;

в) икономическото и социално въздействие на решението, което трябва да се вземе, по отношение на трудовата заетост в страните-бенефициери и Общността. 3. За да се улесни разглеждането на исканията за освобождаване от спазване, страната, която отправя искане, трябва да представи в подкрепа на своето искане възможно най-пълната информация, покриваща в частност точките, изброени по-долу:

— описание на готовия продукт,

— естество и количество на материалите, произхождащи от трети страни,

— производствен процес,

— добавена стойност,

— брой на служителите в съответното предприятие,

— очаквания обем на износ в Общността,

— други възможни ресурси за доставка на суровини,

— причини за искания срок на действие,

— други наблюдения.

4. Комисията представя искането за освобождаване от спазване на Комитета. >M22 Решение ще бъде взето в съответствие с процедурата на комитета. <

5. Когато се ползва освобождаване от спазване, в клетка 4 на сертификата за произход формуляр А или в опростената декларация, постановена в член 89, трябва да се изпише следната фраза: „Освобождаване от спазване

— Регламент (ЕО) №…/…“ 6. Разпоредбите на параграфи от 1 до 5 се прилагат за всяко продължение.

>M18

Член 77

Условията, определени в настоящия раздел, за придобиване на статут на определен произход трябва да продължават да се изпълняват по всяко време в страната-бенефициер или в Общността. Ако продукти с определен произход, изнесени от страна-бене- фициер или от Общността в друга страна, се върнат, те трябва да се считат без произход, освен ако може да се покаже по задово- лителен начин на компетентните органи, че: — върнатите продукти са същите като изнесените, и

— те не са претърпели някакви операции извън необходимите за запазването им в добро състояние, докато са били в тази страна или докато са били изнесени.

Член 78

1. Директно транспортирани от страната-бенефициер до Общността или от Общността до страната-бенефициер се считат:

а) продукти, транспортирани без преминаване през територията на някоя друга страна, освен през територията на друга страна от същата регионална група, когато се прилага член 72;

б) продукти, представляващи единична пратка, транспортирана през територията на страни, различни от страните-бенефициери или Общността, с претоварване или временно складиране в тези страни, ако се е наложило, при условие че продуктите остават под надзора на митническите органи на страната на транзит или складирането, и не са претърпели други операции освен разто- варване, повторно натоварване или операции, целящи запаз- ването им в добро състояние;

в) продукти, транспортирани през територията на Норвегия или Швейцария, и след това реекспортирани напълно или частично в Общността или в страната-бенефициер, при условие че продуктите остават под надзора на митническите органи на страната на транзит или съхраняване на складиране и не са претърпели други операции освен разтоварване, повторно нато- варване или операции, целящи запазването им в добро състояние; г) продукти, които се транспортират по тръбопровод без прекъсване през територия, различна от тази на изнасящата страна-бенефициер или Общността.

2. Доказателства, че условията, определени в параграф 1, букви б) и в), са били изпълнени, се представят на компетентните митнически органи чрез представянето на:

а) един транспортен документ, покриващпреминаването от изнасящата страна през страната на транзит; или

б) сертификат, издаден от митническите органи на страната на транзит:

— даващточно описание на продуктите,

— посочващдатите на разтоварване и повторно натоварване на продуктите и, когато е необходимо, наименованията на използваните кораби или други транспортни средства, и

— удостоверяващусловията , при които продуктите са останали в страната на транзит;

в) при липса на горните документи, всякакви писмени доказа- телства.

>M18

Член 79

1. Продукти с произход от страна-бенефициер, изпратени за изложба в друга страна и продадени след изложбата за внасяне в Общността, се ползват, при внасяне, от тарифните преференции, упоменати в член 67, при условие че продуктите отговарят на изискванията на настоящия раздел, даващи им право да бъдат признати за произхождащи от страната-бенефициер, и при условие че е показано в задоволителна степен на компетентните митнически органи, че:

а) износителят е изпратил тези продукти от страната-бенефициер пряко в страната, в която се провежда изложбата, и ги е изложил там;

б) продуктите са били продадени или по друг начин е била прехвърлена собствеността от износителя на лице в Общността; в) продуктите са били изпратени по време на изложбата или веднага след нея в Общността в състоянието, в което са били изпратени за изложбата;

г) след изпращането за изложбата продуктите не са били използвани за друга цел освен демонстрация на изложбата.

2. Сертификат за произход формуляр А се представя на митни- ческите органи на Общността по нормалния начин. На него трябва да бъдат посочени наименованието и адреса на изложбата. При необходимост могат да бъдат поискани допълнителни писмени доказателства за естеството на продуктите и условията, при които са били изложени.

3. Параграф 1 се прилага за всички търговски индустриални, селскостопански или занаятчийски изложби, панаири или подобни публични изложения или показвания, които не са организирани за частни цели в магазини или търговски помещения с оглед продажбата на чуждестранни продукти, и по време на които продуктите остават под митнически контрол.

Доказателство за произход

Член 80

Продукти, произхождащи от страна-бенефициер, се ползват от тарифните преференции, упоменати в член 67, при представяне на:

а) сертификат за произход формуляр А, образец на който е показан в приложение 17; или

б) в случаите, посочени в член 89, параграф 1, декларация, текстът на която е даден в приложение 18, направена от износителя на фактурата, товарителницата или друг търговски документ, който описва съответната стока достатъчно подробно, за да даде възможност да бъде идентифицирана (наричани по-долу „декларация-фактура“).

а) СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД ФОРМУЛЯР А

Член 81

1. Продукти с определен произход по смисъла на настоящия раздел отговарят на условията, при внасяне в Общността, за ползване на тарифните преференции, упоменати в член 67, при условие че са били транспортирани директно по смисъла на член 78, при представяне на сертификат за произход формуляр А,

> M18 издаден от митническите органи или от други компетентни правителствени органи на страната-бенефициер, при условие че последната страна:

— е съобщила на Комисията информацията, изисквана от член 93, и

— подпомага Общността като позволява на митнически органи на държавите-членки да проверяват автентичността на документа или точността на информацията относно истинския произход на въпросния продукт.

2. Сертификат за произход формуляр А може да се издава, само когато може да служи като писмено доказателство, изисквано за целите на тарифните преференции, упоменати в член 67.

3. Сертификат за произход формуляр А се издава само при писмено поискване от износителя или негов упълномощен представител.

4. Износителят или неговият упълномощен представител трябва да представи със своето искане всички необходими подкрепящи документи, доказващи че изнасяните продукти отговарят на изискванията за издаване на сертификат за произход формуляр А.

5. Сертификатът се издава от компетентните правителствени органи на страната-бенефициер, ако изнасяните продукти могат да считат за продукти, произхождащи от тази страна по смисъла на подраздел

1. Сертификатът се предоставя на износителя веднага след извършване на износа или след като той е застрахован.

6. С цел проверка дали са изпълнени условията, определени в параграф 5, компетентните правителствени органи имат правото да поискат писмени доказателства или да извършат всякакви проверки, които считат за необходими.

7. Компетентните правителствени органи на страната-бенефициер отговарят за осигуряване надлежното попълване на сертификатите и исканията.

8. Попълването на клетка 2 на сертификата за произход формуляр А е опция. Клетка 12 трябва да бъде надлежно попълнена чрез посочване „Европейска общност“ или една от държавите-членки.

9. Датата на издаване на сертификата за произход формуляр А се посочва в клетка 11. Подписът, който се полага в тази клетка, която е запазена за компетентните правителствени органи, издаващи сертификата, трябва да бъде положен ръчно.

Член 82

Когато по искане на вносителя и при условията, постановени от митническите органи на страната-вносител, продукти в демонтирано или немонтирано състояние по смисъла на правило 2, точка а) от Общите правила за тълкуване на Хармонизираната система и попадащи в раздел ХVI или ХVII или позиция № 7308 или 9406 на Хармонизираната система се внасят на части, единно доказателство за произход на тези продукти се представя на митническите органи при внасянето на първата част.

Член 83

Тъй като сертификатът за произход формуляр А представлява писмено доказателство за прилагането на разпоредбите относно тарифните преференции, упоменати в член 67, компетентните правителствени органи на страната-износител отговарят за предприемане на необходимите стъпки за проверка на произхода на продуктите и проверка на другите декларации в сертификата.

> M18

Член 84

Доказателства за произход се представят на митническите органи на държавите-членки-вносителки в съответствие с процедурата, постановена в член 62 на Кодекса. Въпросните органи могат да поискат превод на доказателството за произход и могат също така да поискат декларацията за внос да се придружава от декларация на вносителя в смисъл, че продуктите отговарят на изискваните за прилагането на настоящия раздел условията.

Член 85

1. Като изключение от член 81, параграф 5, сертификат за произход формуляр А може да бъде издаден по изключение след изнасянето на продуктите, с които е свързан, ако:

а) не е бил издаден по време на изнасянето поради грешки или неволни пропуски, или специални обстоятелства; или

б) е показано по задоволителен начин на компетентните правителствени органи, че сертификат за произход формуляр А е бил издаден, но не е бил приет при внасянето поради технически причини.

2. Компетентните правителствени органи могат да издадат сертификат в последствие, само след като проверят дали информацията, представена в искането на износителя, съответства на тази в съответното износно досие и сертификат за произход формуляр А, който отговаря на разпоредбите на настоящия раздел не е бил издаден, когато въпросните продукти са били изнесени.

3. Клетка 4 на издадени впоследствие сертификати за произход формуляр А, трябва да съдържа вписването „Issued retrospectively“ или „Delivre a posteriori“.

Член 86

1. В случай на кражба, изгубване или унищожаване на сертификат за произход формуляр А износителят може да поиска от компетентните правителствени органи, които са го издали, да бъде издаден дубликат на база на притежаваните от тях износни документи. В клетка 4 на дубликата формуляр А, издаден по този начин, трябва да бъде вписана думата „Duplicate“ или „Duplicata“, заедно с датата на издаване и серийния номер на оригиналния сертификат.

2. За целите на член 90б дубликатът е в сила от датата на издаване на оригинала.

Член 87

1. Когато продукти с определен произход се поставят под контрол на митническа служба в Общността е възможно да се замести оригиналното доказателство за произход с един или повече сертификати за произход формуляр А с цел изпращане на всички или част от тези продукти другаде в рамките на Общността или в Швейцария или Норвегия. Заместващият сертификат или сертификати за произход формуляр А се издават от митническата служба, под чийто контрол са поставени продуктите.

2. Заместващите сертификати, издадени при прилагане на параграф 1 или член 88, се считат за дефинитивен сертификат за произход за продуктите, за които се отнася. Заместващият сертификат се изготвя на базата на писмено искане на повторния износител.

> M18

3. Горната дясна клетка на заместващия сертификат трябва да посочва името на междинната страна, в която е издаден. Клетка № 4 трябва да съдържа думите „Replacement certificate“ или „Certificat de remplacement“, както и датата на издаване на оригиналния сертификат и неговия сериен номер. Името на повторния износител се посочва в клетка № 1. Името на крайния получател може да се посочи в клетка №2. Всички подробности за реекспортираните продукти, посочени на оригиналния сертификат, трябва да се прехвърлят в клетки № от 3 до 9. Препратки за фактурата на повторния износител се посочват в клетка № 10. Митническите органи, които издават заместващия сертификат, правят заверка в клетка № 11. Отговорността на органите се ограничава до издаването на заместващия сертификат. Подробните данни в клетка № 12 относно страната на произход и страната на местоназначение се вземат от оригиналния сертификат. Тази клетка се подписва от повторния износител. Повторен износител, който добросъвестно подписва тази клетка, не е отговорен за точността на подробностите, вписани в оригиналния сертификат.

4. Митническата служба, от което е поискано да извърши операциите, упоменати в параграф 1, трябва да отбележи на оригиналния сертификат теглото, броя и естеството на изпратените продукти и да посочи на него последователните номера на съответстващия заместващсертификат или сертификати. Тя трябва да съхранява оригиналния сертификат поне три години.

5. Фотокопие на оригиналния сертификат може да бъде приложено към заместващия сертификат.

6. В случай на продукти, които се ползват от тарифните преференции, упоменати в член 67, при изключение, разрешено в съответствие с разпоредбите на член 76, процедурата, постановена в настоящия член се прилага, само когато тези продукти са предназначени за Общността.

Член 88

Продукти с произход по смисъла на настоящия раздел при внасяне в Общността имат право да се ползват от тарифните преференции, упоменати в член 67, при представяне на заместващсертификат за произход формуляр А, издаден от митническите органи на Норвегия или Швейцария на базата на сертификат за произход формуляр А, издаден от компетентните правителствени органи на страната-бенефициер, ако условията, постановени в член 78, са изпълнени и при условие че Норвегия или Швейцария оказват съдействие на Общността като позволяват нейните митнически органи да проверяват автентичността и точността на издадените сертификати. Процедурата на верификация, постановена в член 94, се прилага mutatis mutandis. Срокът, постановен в член 94, параграф 3, се удължава на осем месеца.

б) ДЕКЛАРАЦИЯ-ФАКТУРА

Член 89

1. Декларация-фактура може да се изготвя от: а) одобрен износител на Общността по смисъла на член 90; или

> M18

б) всеки износител за всяка пратка, състояща се от един или повече колета, съдържащи продукти с определен произход, чиято обща стойност не превишава 6 000 EUR, и при условие че съдействието, упоменато в член 81, параграф 1 се прилага за тази процедура.

2. Декларация-фактура може да се изготви, ако съответните продукти могат да се считат за произхождащи от Общността или от страна-бенефициер, и отговарят на другите изисквания на настоящия раздел.

3. Износителят, изготвящдекларация -фактура, трябва да бъде готов да представи по всяко време, при поискване от митницата или други компетентни правителствени органи на страната-износител, всички необходими документи, доказващи статута на определен произход на съответните продукти, както и изпълнението на другите изисквания на настоящия раздел.

4. Декларация-фактура се изготвя от износителя на френски или английски език чрез печатане на пишеща машина, отпечатване или разпечатване на фактурата, товарителницата или друг търговски документ, на декларацията, текстът на която е показан в приложение 18. Ако декларацията е написана на ръка, тя трябва да бъде написана с мастило с печатни букви.

5. Декларациите-фактури трябва да носят оригинален подпис на износителя, поставен ръчно. Независимо от това, от одобрен износител по смисъла на член 90, няма да се изисква да подписва тези декларации, при условие че представи на митническите органи писмено поето задължение, че поема пълна отговорност за всички опростени декларации, които го идентифицират, като подписани ръчно от него.

6. В случаите, упоменати в параграф 1, буква б), използването на декларация-фактура подлежи на следните специални условия:

а) една декларация-фактура се прави за всяка пратка;

б) ако стоките, които се съдържат в пратката, вече са били подложени на верификация в страната-износител с позоваване на дефиницията „продукти с произход от страната-износител“, износителят може да се позове на тази проверка в опростената декларация. Разпоредбите на първа алинея няма да освобождават износителите от спазване на други формалности, изисквани съгласно митнически или пощенски режими.

Член 90

1. Митническите органи на Общността могат да упълномощят всеки износител, наричан по-нататък „одобрен износител“, който често изпраща продукти, произхождащи от Общността по смисъла на член 67, параграф 2, и който предлага в степен, задоволяваща митническите органи, всички гаранции, необходими за верификация на статута на определен произход на продуктите, както и изпълнението на другите изисквания на настоящия раздел, да изготвя опростени декларации, независимо от стойността на съответните продукти.

2. Митническите органи могат да поставят предоставянето на статут на одобрен износител да зависи от всякакви условия, които считат за необходими.

3. Митническите органи дават на одобрения износител номер на митническо пълномощно, който трябва да се отбелязва на опростената декларация.

4. Митническите органи извършват мониторинг на използването на пълномощното от одобрения износител.

> M18

5. Митническите органи могат да оттеглят пълномощното по всяко време. Те го правят, когато одобреният износител вече не предлага гаранциите, упоменати в параграф 1, не отговаря на условията, упоменати в параграф 2, или по друг начин използва неправилно пълномощното.

Член 90а

1. Доказателство за статута на продукти с произход от Общността по смисъла на член 67, параграф 2 се представят чрез:

а) представяне на сертификат за движение EUR.1, чийто образец е изложен в приложение 21; или б) представяне на декларация, както е упоменато в член 89.

2. Износителят или неговият упълномощен представител трябва да впишат „GSP beneficiary countries“ и „EC“ или „Pays beneficiaires du SPG“ и „CE“ в клетка 2 на сертификата за движение EUR.1.

3. Разпоредбите на настоящия раздел относно издаването, използването и последващото верифициране на сертификати за произход формуляр А се прилагат mutatis mutandis за сертификати за движение EUR.1 и, с изключение на разпоредбите относно тяхното издаване, за фактурите-декларации.

Член 90б

1. Доказателството за произход е валидно 10 месеца от датата на издаване в страната-износител и трябва да се представи в този срок на митническите органи на страната-вносител.

2. Доказателства за произход, представени на митническите органи на страната-вносител след крайната дата за представяне, посочен в параграф 1, могат да бъдат приети за целите на прилагане на тарифните преференции, упоменати в член 67, когато неподаването на тези документи до крайната дата се дължи на изключителни обстоятелства.

3. При други случаи на закъсняло представяне, митническите органи на страната-вносител могат да приемат доказателствата за произход, когато продуктите са предявени преди тази крайна дата.

4. При поискване от вносителя и като се спазват условията, постановени от митническите органи на държавата-членка вносител, единно доказателство за произход може да бъде представено на митническите органи при внасянето на първата пратка, когато стоките: а) се внасят в рамките на чести и постоянни търговски потоци със значителна търговска стойност; б) са предмет на същия договор за продажба, като страните по договора имат седалище в страната-износител или в Общността; в) са класирани в същия код (осем цифри) на Комбинираната номенклатура; г) идват изключително от същия износител, предназначени са за същия вносител и подлежат на входни формалности на същата митническа служба в Общността. Тази процедура се прилага за количества и срокове, определени от компетентните митнически органи. Този срок не може в никакъв случай да превишава три месеца.

Член 90в

1. Продукти, изпратени като малки колети от частни лица на частни лица или представляващи част от личния багаж на > M18 пътници се допускат като продукти с определен произход, ползващи се с тарифните преференции, упоменати в член 67, без да се изисква представянето на сертификат за произход формуляр А или декларация-фактура, при условие че тези продукти не се внасят с търговска цел и са били декларирани като отговарящи на условията, изисквани за прилагане на настоящия раздел, и когато няма съмнения в истинността на тази декларация.

2. Внос, който е епизодичен и се състои само от продукти за лична употреба на получателите или пътниците, или техните семейства, не се счита за внос с търговска цел, ако е видно от естеството и количеството на продуктите, че се няма предвид търговска цел. Нещо повече, общата стойност на тези продукти не трябва да превишава 500 EUR при малки колети или 1 200 EUR при продукти, които са част от личен багаж на пътници.

Член 91

1. Когато се прилага член 67, параграфи 2, 3 или 4, компетентните правителствени органи на страната-бенефициер, натоварени с издаване на сертификат за произход формуляр А за продукти, при чието производството се използват материали, произхождащи от Общността, Норвегия или Швейцария, вземат предвид сертификата за движение EUR.1 или, когато е необходимо, опростената декларация.

2. Клетка 4 на сертификати за произход формуляр А, издадени в случаите, определени в параграф 1, трябва да съдържат забележка „EC cumulation“, „Norway cumulation“, „Switzerland cumulation“ или „Cumul EC“„Cumul Norvege“, „Cumul Suisse“.

Член 92

Откриването на несъществени несъответствия между декларациите, направени в сертификата за произход формуляр А, в сертификата за движение EUR.1 или във опростената декларация и тези, направени в документите, представени на митническото служба за извършване на формалностите по вноса на продуктите няма ipso facto да правят сертификата или декларацията невалидни и недействителни, ако се установи по надлежен начин, че този документ наистина съответства на представения продукт. Явни формални грешки, като печатни грешки в сертификат за произход формуляр А, сертификат за движение EUR.1 или декларация-фактура, не трябва да са причина този документ да бъде отхвърлен, ако тези грешки не са такива, че да породят съмнения за верността на изявленията, направени в този документ.

Подр а з д е л 3

Методи на административно сътрудничество

Член 93

1. Страните-бенефициери трябва да информират Комисията за имената и адресите на административните органи, разположени на тяхна територия, които са овластени да издават сертификати за произход формуляр А, заедно с образци на отпечатъците на печатите, използвани от тези органи, наименованията и адресите на съответните правителствени органи, отговорни за контрола на сертификатите за произход формуляр А и фактурите-декларации. Печатите са валидни от датата на получаване на образците от Комисията. Комисията изпраща тази информация на митническите органи на държавите-членки. Когато тази размяна на информация > M18 се извършва в рамките на предходна размяна, Комисията посочва датата на влизане в употреба на тези нови печати съгласно указанията, дадени от компетентните правителствени органи на страните-бенефициери. Тази информация е за официално ползване; независимо от това, когато стоките се освобождават за свободно обръщение, въпросните митнически органи могат да позволят на вносителя или надлежно упълномощен негов представител да се консултират с образеца на отпечатъка на печата, упоменат в настоящия параграф.

2. Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности (серия С) датата, от която новите страни-бенефициери, упоменати в член 97, отговарят на задълженията, определени в параграф 1.

3. Комисията изпраща на страните-бенефициери образци на отпечатъците на печатите, използвани от митническите органи на държавите-членки за издаване на сертификати за движение EUR.1.

Член 93а

За целите на разпоредбите относно тарифните преференции, упоменати в член 67, всяка страна-бенефициер трябва да спазва или да осигури спазването на наредбите относно произхода на продуктите, попълването и издаването на сертификат за произход формуляр А, условията за използване на декларация-фактура и разпоредбите относно методите за административно сътрудничество.

Член 94

1. Последващи проверки на сертификати за произход формуляр А и опростени декларации се извършва по метода на случайния подбор или когато митническите органи в Общността имат основателни съмнения относно автентичността на тези документи, статута на определен произход на съответните продукти или при изпълнението на другите изисквания на настоящия раздел.

2. За целите на прилагането на разпоредбите на параграф 1, митническите органи в Общността ще връщат сертификата за произход формуляр А и фактурата, ако е представена, опростената декларация или копие от тези документи на компетентните правителствени органи в страната-бенефициер износител, като посочват, когато е необходимо, причините за запитването. Всички получени документи и информацията, предполагаща че дадената информация за доказване на произхода е неправилна, трябва да се изпрати в подкрепа на искането за проверка. Ако тези органи решат да преустановят предоставянето на тарифните преференции, упоменати в член 67, до получаване на резултатите от проверката, те ще предложат на вносителя освобождаване на стоките при вземане на всякакви предпазни мерки, които преценят за необходими.

3. Когато искане за последваща проверка е направено в съответствие с параграф 1, тази проверка трябва да се извърши и резултатите от нея съобщени на митническите органи в Общността в срок от шест месеца. Резултатите трябва да бъдат такива, че да установяват дали въпросното доказателство за произход се отнася за действително изнесените продукти и дали тези продукти могат да се считат за продукти, произхождащи от страната-бенефициер или от Общността.

4. В случай на сертификати за произход формуляр А, издадени в съответствие с член 91, отговорът трябва да включва копие (копия) на сертификата (сертификатите) за движение EUR.1 или, когато е необходимо, съответстващата/ите декларация/и-фактура/и.

> M18

5. Когато при обосновано съмнение няма отговор в шестмесечния срок, определен в параграф 3, или ако отговорът не съдържа достатъчно информация, за да се определи автентичността на въпросния документ или истинския произход на продуктите, на компетентните органи се изпраща второ съобщение. Ако след второто съобщение резултатите от проверката не са съобщени на молещите органи в срок от четири месеца или ако тези резултати не позволяват да се определи автентичността на въпросния документ или на произхода на продуктите, молещите органи, освен при изключителни обстоятелства, ще откажат даване на право на тарифни преференции. Разпоредбите на първа алинея се прилагат между страните от една и съща регионална група за целите на последваща проверка на сертификатите за произход формуляр А, издадени в съответствие с настоящия раздел.

6. Когато процедурата на проверката или друга налична информация изглежда показва, че разпоредбите на настоящия раздел са били нарушени, страната-бенефициер износител трябва, по своя инициатива или по искане на Общността да извърши необходимите разследвания или да организира извършването на тези разследвания без ненужно отлагане, за да идентифицира и предотврати тези нарушения. За тази цел Общността може да участва в разследванията.

7. За целите на последваща проверка на сертификати за произход формуляр А, копия на сертификатите, както и всички износни документи, упоменати в тях, трябва да се съхраняват поне три години от компетентните правителствени органи на страната-бенефициер износител.

Член 95

Член 78, параграф 1, буква в) и член 88 се прилагат само спрямо Норвегия и Швейцария в контекста на тарифните преференции, предоставени от тях на някои продукти, произхождащи от развиващи се страни, доколкото те прилагат разпоредби, подобни на тези на Общността. Комисията информира митническите органи на държавите-членки за приемането от Норвегия и Швейцария на такива разпоредби и ги нотифицира за датата, от която разпоредбите на член 78, параграф 1, буква в) и член 88 и подобните разпоредби, одобрени от Норвегия и Швейцария, се прилагат. Тези разпоредби се прилагат при условие че Общността, Норвегия и Швейцария са сключили споразумение, което гласи, между другото, че те си предоставят една на друга необходимата взаимна помощпо въпросите на административното сътрудничество.

Подр а з д е л 4

Сеута и Мелила

Член 96

1. Терминът „Общност“, използван в настоящия раздел, не покрива Сеута и Мелила. Терминът „продукти с произход от Общността“ не покрива продукти, произхождащи от Сеута и Мелила.

2. Настоящият раздел се прилага mutatis mutandis при определянето дали продукти могат да се считат за продукти, произхождащи от страната-бенефициер-износителка, ползваща се от общата > M18 система на преференции, когато се внасят в Сеута и Мелила, или като произхождащи от Сеута и Мелила.

3. Сеута и Мелила се разглеждат като една територия.

4. Разпоредбите на настоящия раздел относно издаването, използването и последващата проверка на сертификати за произход формуляр А се прилагат mutates mutandis за продуктите, произхождащи от Сеута и Мелила.

5. Испанските митнически органи отговарят за прилагането на настоящия раздел в Сеута и Мелила.

Подр а з д е л 5

Заключителни разпоредби

Член 97

Когато страна или територия е допусната или допусната отново като страна-бенефициер по отношение на продукти, упоменати в съответни регламенти на Съвета или решение на Европейската Общност за въглища и стомана, стоки произхождащи от тази страна или територия, могат да се ползват от общата система на преференции при условие че те са били изнесени от страната или територията бенефициер на датата, или след датата, упомената в член 93, параграф

2. Р а з д е л 2

> M21 Страни бенефициери, или територии за които се прилагат преференциални тарифни мерки, приети едностранно от Общността за някои страни или територии

> M18 Подр а з д е л 1 Дефиниция на концепцията за продукти с определен произход

Член 98

> M21

1. За целите на разпоредбите, свързани с преференциалните тарифни мерки, приети едностранно от Общността в полза на някои страни, групи страни или територии (наричани по-долу „страни бенефициери или територии“), с изключение на тези, визирани в раздел 1 от настоящата глава, и на отвъдморските страни и територии, асоциирани към Общността, следните продукти се разглеждат като продукти с произход от дадена страна бенефициер или територия:

> M18 а) продукти, изцяло добити в тази >M21 трана или територия бенефициер < по смисъла на член 99; б) продукти, добити в >M21 страна или територия бенефициер <, при производството на които са използвани продукти, различни от упоменатите в буква а), при условие че тези продукти са претърпели достатъчна обработка или преработка по смисъла на член 100.

2. За целите на настоящия раздел, продукти, произхождащи от Общността по смисъла на параграф 3, които са подложени в >M21 страна или територия бенефициер < на обработка или

> M18 преработка, която превишава описаната в член 101, се считат за произхождащи от тази >M21 страна или територия бенефициер <.

3. Параграф 1 се прилага mutatis mutandis при установяване на произхода на продукти, добити в Общността.

Член 99

1. Следното се счита за изцяло добито в >M21 страна или територия бенефициер < или в Общността: а) минерални продукти, извлечени от нейните почви или от нейното морско дъно;

б) растителни продукти, отгледани в републиката;

в) живи животни, родени и отгледани в републиката; г) продукти, получени от живи животни, отгледани в републиката; д) продукти, получени при лов или риболов, извършен в републиката;

е) продукти от морски риболов и други продукти, добити от морето извън нейните териториални води от нейни плавателни съдове; ж) продукти, изработени на борда на нейни кораби-заводи изключително от продуктите, упоменати в буква д); з) употребявани предмети, събрани в републиката и годни само за възстановяване на суровини; и) отпадъци и скрап в резултат от производствени операции, извършвани в републиката; й) продукти, извлечени от морското дъно или от неговите недра, разположено извън нейните териториални води, но където тази страна има изключителни права за експлоатация; к) стоки, произведени там изключително от продукти, специфицирани в букви от а) до и).

2. Термините „нейни плавателни съдове“ и „нейни корабизаводи“ в параграф 1, букви д) и е) се прилага само за плавателни съдове и кораби заводи:

— които са регистрирани или записани в >M21 страна или територия бенефициер < или в държава-членка,

— които плават под флага на >M21 страната или територията бенефициер < или на държава-членка,

— които са притежавани поне 50 % от граждани на >M21 страната или територията бенефициер < или на държава-членка, или от компания, имаща седалище в тази страна или в една от тези държави-членки, на които управителят или управителите, председателят на съвета на директорите или на надзорния съвет, и мнозинството на членовете на тези съвети са граждани на тази >M21 страна или територия бенефициер < или на държавите-членки, и на която, в случай на компания, поне половината капитал принадлежи на тази >M21 страна или територия бенефициер < или на държавите-членки, или на публични органи или граждани на тази >M21 страна или територия бенефициер < или на държавите-членки,

— на които капитанът и ръководния персонал са граждани на >M21 страната или територията бенефициер < или на държавите-членки, и

— на които поне 75 % от екипажа са граждани на >M21 страната или територията бенефициер < или на държавите-членки.

> M18

3. Термините „>M21 страна или територия бенефициер <“ и „Общност“ покриват също териториалните води на тази република или на държавите-членки.

4. Плавателните съдове, които оперират в открито море, включително корабите-заводи, на които уловената риба се обработва или преработва, се считат за част от територията на >M21 страната или територията бенефициер < или на държавата-членка, на която те принадлежат, при условие че те удовлетворяват условията, постановени в параграф 2.

Член 100

За целите на член 98, продукти, които не са изцяло добити в >M21 страна или територия бенефициер < или в Общността, се считат достатъчно обработени или преработени, когато са изпълнени условията, определени в списъка в приложение 15. Тези условия посочват за всички продукти, покрити от настоящия раздел, обработката или преработката, която трябва да се извърши на използваните при производството материали, които нямат определен произход, и се прилагат само във връзка с тези материали. Ако продукт, който е получил статут на продукт с определен произход чрез изпълнение на условията, определени в списъка, се използва при производството на друг продукт, условията приложими за продукта, в който той се инкорпорира, не се прилагат за него и не се вземат предвид материалите, които нямат определен произход, които могат да бъдат използвани при неговото производство.

Член 101

> M22

1. Без да се накърнява валидността на параграф 2, следните операции се смятат за обработка или преработка, недостатъчна за придобиване статут на продукти с произход, независимо дали изискванията на член 100 са спазени: а) операции по консервиране с цел осигуряване продуктите да останат в добро състояние по време на превоз и съхранение; б) разделяне и събиране на пакети; в) миене, почистване; отстраняване на прах, окиси, масла, боя или други покрития; г) гладене с ютии или гладачни преси на текстилни изделия; д) операции на просто боядисване или полиране; е) лющене, частично или цялостно смилане, изчистване и глазиране на зърнени култури и ориз; ж) операции за оцветяване на захар или оформянето ? на бучки; частично или цялостно смилане на захар; з) белене, махане на костилки или кори на плодове, ядки и зеленчуци; и) подостряне, просто стриване или просто нарязване; й) пресяване, отсяване, сортиране, класифициране, градиране, напасване; (включително събиране на комплекти от артикули); к) просто поставяне в бутилки, метални кутии, манерки, чанти, калъфи, кутии, прикрепване върху картони или дъски и пр. и всички прости опаковъчни операции;

> M22 л) поставяне или отпечатване на знаци, етикети, емблеми и други подобни разграничителни белези върху продукти в тяхната опаковка; м) просто смесване на продукти от един и същили от различен вид, където една или повече съставни части от смесите не отговарят на условията в настоящия дял, за да бъде възможно те да се разглеждат като произхождащи в облагодетелствана страна или в Общноста; н) просто сглобяване на части на продукти, за да се получи завършен артикул, или разглобяване на продукти на частите им; о) съчетание на две или повече от операциите, описани в букви от а) до н); п) клане на животни.

> M18

2. Всички операции, извършени в >M21 страна или територия бенефициер < или Общността на даден продукт, се разглеждат заедно при определяне дали претърпяната обработка или преработка на продукта трябва да се счита като недостатъчна по смисъла на параграф 1.

Член 101а

1. Единицата за квалифициране на прилагането на разпоредбите на настоящия раздел е даденият продукт, който се счита основна единица когато се определя квалифициране използвайки номенклатурата на Хармонизираната система. Съответно следва че:

а) когато един продукт, съставен от група или сбор от елементи, е класифициран съгласно условията на Хармонизираната система в една позиция, цялото представлява единицата на класиране;

б) когато пратка се състои от редица идентични продукти, класирани в същата позиция на Хармонизираната система, всеки продукт трябва да се вземе отделно при прилагане на разпоредбите на настоящия раздел.

2. Когато съгласно правило 5 на Общите правила за тълкуване на Хармонизираната система опаковката е включена с продукта за целите на класирането, тя се включва за целите на определяне на произхода.

Член 102

1. Като изключение от разпоредбите на член 100, материали без определен произход могат да се използват при производството на даден продукт при условие че тяхната обща стойност не превишава 10 % от фабричната цена на продукта. Когато в списъка за максималната стойност на материалите с неопределен произход са дадени един или няколко проценти, тези проценти не трябва да се превишават чрез прилагане на първа алинея.

2. Параграф 1 не се прилага за продукти, които попадат в глави от 50 до 63 на Хармонизираната система.

Член 103

Принадлежности, резервни части и инструменти, изпратени с оборудване, машина, апарат или превозно средство, които са част от нормалното оборудване и са включени в неговата цена или > M18 които не са фактурирани отделно, се считат едно цяло с въпросното оборудване, машина, апарат или превозно средство.

Член 104

Комплекти, както са дефинирани в общо правило 3 на Хармонизираната система, се считат с определен произход, когато всички съставни продукти са продукти с определен произход. Независимо от това, когато комплект е съставен от продукти с определен и неопределен произход, комплектът като цяло се счита с определен произход при условие че стойността на продуктите с неопределен произход не превишава 15 % от фабричната цена на комплекта.

Член 105

За да се определи дали даден продукт е с определен произход, няма да е необходимо да се определя произходът на следното, което би могло да се използва при неговото производство: а) енергия и гориво;

б) съоръжения и оборудване;

в) машини и инструменти;

г) стоки, които не влизат и които не са предназначени да влизат в крайния състав на продукта.

Член 106

Условията, определени в настоящия раздел, за придобиване на статут на продукт с произход трябва да продължават да се изпълняват по всяко време в >M21 страната или територията бенефициер < или в Общността. Ако продукти с произход от >M21 страна или територия бенефициер < или от Общността, изнесени в друга страна, се върнат, те трябва да се считат без произход, освен ако може да се покаже по задоволителен начин на компетентните органи, че:

— върнатите продукти са същите като изнесените, и

— те не са претърпели някакви операции извън необходимите за запазването им в добро състояние, докато са били в тази страна или докато са били изнесени.

Член 107

1. Директно транспортирани от >M21 страната или територията бенефициер < до Общността или от Общността до >M21 страната или територията бенефициер < се считат: а) продукти, транспортирани без преминаване през територията на някоя друга страна; б) продукти, представляващи единична пратка, транспортирана през територията на страни, различни от >M21 страните или териториите бенефициери < или Общността, с преминаване, или временно складиране в тези страни, ако се е наложило, при условие че продуктите остават под надзора на митническите органи на страната на транзит или складиране и не са подложени на други операции освен повторно натоварване или операции, предназначени да ги запазят в добро състояние;

> M18 в) продукти, които се транспортират по тръбопровод без прекъсване през територия, различна от тази на изнасящата >M21 страна или територия бенефициер < или Общността.

2. Доказателства, че условията, определени в параграф 1, буква б), са били изпълнени се представят на компетентните митнически органи чрез представянето на: а) единен транспортен документ, покриващпреминаването от изнасящата страна през страната на транзит; или б) сертификат, издаден от митническите органи на страната на транзит:

— даващточно описание на продуктите,

— посочващдатите на разтоварване и повторно натоварване на продуктите и, когато е приложимо, наименованията на използваните кораби или други транспортни средства, и

— удостоверяващусловията , при които продуктите са останали в страната на транзит; в) при липса на горните документи, всякакви писмени доказателства.

Член 108

1. Продукти с произход от >M21 страна или територия бенефициер <, изпратени за изложба в друга страна и продадени след изложбата за внасяне в Общността, се ползват при внос от тарифните преференции, упоменати в член 98, ако продуктите отговарят на изискванията на настоящия раздел, даващи им право да бъдат признати за произхождащи от >M21 страната или територията бенефициер <, и при условие че е показано в задоволителна степен на компетентните митнически органи, че: а) износителят е изпратил тези продукти от >M21 страната или територията бенефициер < пряко в страната, в която се провежда изложбата, и ги е изложил там;

б) продуктите са били продадени или по друг начин е била прехвърлена собствеността от износителя на лице в Общността; в) продуктите са били изпратени по време на изложбата или веднага след нея в Общността в състоянието, в което са били изпратени за изложбата;

г) след изпращането за изложбата продуктите не са били използвани за цел, различна от демонстрация на изложбата.

2. Сертификат за движение EUR.1 се представя на митническите органи на Общността по нормалния начин. На него трябва да бъдат посочени наименованието и адреса на изложбата. При необходимост могат да бъдат поискани допълнителни писмени доказателства за естеството на продуктите и условията, при които те са били изложени.

3. Параграф 1 се прилага за всички търговски индустриални, селскостопански или занаятчийски изложби, панаири или подобни публични изложения които не са организирани за частни цели в магазини или търговски помещения с оглед на продажба на чуждестранни продукти, и при които продуктите остават под митнически контрол. 1

> M18

Подр а з д е л 2

Доказателство на произход

Член 109

Продукти, произхождащи от >M21 страна или територия бенефициер <, се ползват от тарифните преференции, упоменати в член 98, при представяне на:

а) Сертификат за движение EUR.1, образец на който е показан в приложение 21; или б) в случаите, посочени в член 116, параграф 1, декларация, текстът на която е даден в приложение 22, направена от износителя на фактурата, товарителницата или друг търговски документ, който описва съответната стока достатъчно подробно, за да даде възможност да бъде идентифицирана (наричани по-долу „декларация-фактура“).

а) СЕРТИФИКАТ ЗА ДВИЖЕНИЕ EUR.1

Член 110

> M21

1. Продуктите с произход по смисъла на настоящия раздел се допускат за внос в Общността, като могат да се ползват от тарифните преференции, визирани в член 98, при условие че са били транспортирани директно на територията на Общността по смисъла на член 107, срещу представяне на сертификат за движение на стоките EUR.1, издаден или от митническите власти, или от други компетентни държавни власти на дадена страна или територия бенефициер, при условие че тази страна или територия:

> M18

— са съобщили на Комисията информацията, изисквана от член 121, и

— оказват съдействие на Общността, като позволяват на митнически органи на държавите-членки да извършват проверка на автентичността на документа или точността на информацията относно истинския произход на въпросния продукт.

2. Сертификат за движение EUR.1 може да се издава само когато може да служи като писмено доказателство, изисквано за целите на тарифните преференции, упоменати в член 98.

3. Сертификат за движение EUR.1 се издава само при писмено поискване от износителя или негов упълномощен представител. Това искане трябва да се направи на формуляр, образец на който е показан в приложение 21, който трябва да се попълни в съответствие с разпоредбите на настоящия подраздел. Исканията за EUR.1 сертификати за движение трябва да се съхраняват поне три години от компетентните органи на >M21 страните или териториите бенефициери < износителки или държавите-членки.

4. Износителят или неговият упълномощен представител трябва да представи със своето искане всички необходими подкрепящи документи, доказващи че изнасяните продукти отговарят на изискванията за издаване на сертификат за движение EUR.1. Износителят трябва да поеме задължение да представи, при поискване от компетентните органи, всякакви допълнителни доказателства, които те могат да поискат за целите на установяване > M18 коректността на статута на определен произход на продуктите, отговарящи на условията за преференциално третиране, и приема да се съгласи на всякакви проверки на техните счетоводни сметки и на всякакви проверки на тези органи на обстоятелствата, при които тези продукти са били добити.

5. Сертификатът за движение EUR.1 се издава от компетентните правителствени органи на >M21 страните или териториите бенефициери < или от митническите органи на държавата-членкаизносител, ако изнасяните продукти могат да считат за продукти с определен произход по смисъла на настоящия раздел.

6. Тъй като сертификатът за движение EUR.1 представлява писмено доказателство за прилаган ето на преференциалните режими, определени в член 98, компетентните правителствени органи на >M21 страните или териториите бенефициери < или митническите органи на държавата-членка-износител са отговорни за предприемане на необходимите стъпки за проверка на произхода на продуктите и за проверка на другите изявления на сертификата.

7. За целите на проверката дали са изпълнени условията, определени в параграф 5, компетентните правителствени органи на >M21 страната или територията бенефициер < или митническите органи на държавата-членка-износител имат правото да поискат писмени доказателства или да извършат всякакви проверки, които считат за необходими.

8. Компетентните правителствени органи на >M21 страната или територията бенефициер < или митническите органи на държавата-членка-износител отговарят за осигуряване надлежното попълване на формулярите, упоменати в параграф 1.

9. Датата на издаване на сертификат за движение EUR.1 се посочва в частта на сертификата, запазена за митническите органи. 10. Сертификатът за движение EUR.1 се издава от компетентните органи на >M21 страната или територията бенефициер < или от митническите органи на държавата-членка-износител, когато продуктите, за които се отнася, са изнесени. Той се предоставя на износителя веднага след износът и извършен или застрахован.

Член 111

Когато по искане на вносителя и при условията, постановени от митническите органи на страната-вносител, продукти в демонтирано или немонтирано състояние по смисъла на правило 2, буква а) на Общите правила за тълкуване на Хармонизираната система и попадащи в раздел ХVI или ХVII или позиция № 7308 или 9406 на Хармонизираната система се внасят на части, единно доказателство за произход на тези продукти се представя на митническите органи при внасянето на първата част.

Член 112

Доказателства за произход се представят на митническите органи на държавите-членки-вносителки в съответствие с процедурата, постановена в член 62 на Кодекса. Въпросните органи могат да поискат превод на доказателството за произход и могат също така да поискат вносната декларация да се придружава от декларация на вносителя в смисъл, че продуктите отговарят на условията, изисквани за прилагането на настоящия раздел.

> M18

Член 113

1. Като изключение от член 110, параграф 10, сертификат за движение EUR.1 може да бъде издаден по изключение след изнасянето на продуктите, с които е свързан, ако: а) не е бил издаден по време на изнасянето поради грешки или неволни пропуски, или специални обстоятелства; или б) е показано по задоволителен начин на компетентните правителствени органи, че сертификат за движение EUR.1 е бил издаден, но не е бил приет при внасянето поради технически причини.

2. Компетентните правителствени органи могат да издадат сертификат за движение EUR.1 впоследствие само след като проверят дали информацията, представена в искането на износителя съответства на тази в съответното износно досие и дали сертификатът за движение EUR.1, задоволяващразпоредбите на настоящия раздел не е бил издаден, когато въпросните продукти са били изнесени.

3. EUR.1 сертификати за движение, издадени впоследствие, трябва да имат отметка с една от следните фрази:_

— „EXPEDIDO A POSTERIORI“,

— „UDSTEDT EFTERFOLGENDE“,

— „NACHTRAGLICH AUSGESTELLT“,

— „ISSUED RETROSPECTIVELY“,

— „DELIVRE A POSTERIORI“,

— „RILASCIATO A POSTERIORI“,

— „AFGEGEVEN A POSTERIORI“,

— „EMITIDO A POSTERIORI“,

— „ANNETTU JALKIKATEEN“,

— „UTFARDAT I EFTERHAND“,

>A2

— „VУЅТАVENO DODАTECNE“,

— „VALЈА АNTUD ТАGАSIULАTUVАLT“,

— „IZSNIEGTS RETROSPEKTIVI“,

— „RETROSPEKTYVUSIS ISDАVIМАS“,

— „KIАDVА VISSZАMENOLEGES НАTALLУАL“,

— „МАHRUG RETROSPETTIVАMENT“,

— „WУЅТАWIONE RETROSPEKTYWNIE“,

— „IZDАNO NАKNАDNO“,

>M26

— „VYHOTOVENE DODATOCNE“,

>M30

— „ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ“,

— „ELIBERAT ULTERIOR“.

M18

4. Отметката, упомената в параграф 3, се вмъква в клетка „Забележки“ на сертификата за движение EUR.1.

>M18

Член 114

1. В случай на кражба, изгубване или унищожаване на сертификат за движение EUR.1 износителят може да поиска от компетентните правителствени органи, които са го издали, да бъде издаден дубликат на база на притежаваните от тях износни документи.

2. В сертификата за движение EUR.1, издаден по този начин, трябва да бъде вписана една от следните думи:

— „DUPLICADO“,

— „DUPLIKAT“,

— „DUPLIKAT“,

— „DUPLICATE“,

— „DUPLICATA“,

— „DUPLICATO“,

— „DUPLICAAT“,

— „SEGUNDA VIA“,

— „KAKSOISKAPPALE“,

— „DUPLIKAT“,

>A2

— „DUPLIKAT“,

— „DUPLIКААT“,

— „DUBLIKATS“,

— „DUBLIКАТАS“,

— „MASODLАT“,

— „DUPLIКАT“,

— „DUPLIКАT“,

— „DVОВNIK“,

— „DUPLIKAT“,

>M30

— „ДУБЛИКАТ“,

— „DUPLICAT“.

>M18

3. Отметката, упомената в параграф 2, се вмъква в клетка „Забележки“ на сертификата за движение EUR.1.

4. Дубликатът, който трябва да носи датата на издаване на оригиналния сертификат за движение EUR.1, е в сила от тази дата.

Член 115

Когато продукти с определен произход се поставят под контрол на митническо служба в Общността е възможно да се замести ориги- налното доказателство за произход с един или повече сертификати за движение EUR.1 с цел изпращане на всички или част от тези продукти другаде в рамките на Общността. Заместващият EUR.1 сертификат или сертификати за движение се издават от митни-ческата служба, под чийто контрол са поставени продуктите.

>M18

б) ДЕКЛАРАЦИЯ-ФАКТУРА

Член 116

1. Опростената декларация може да се изготвя от:

а) одобрен износител на Общността по смисъла на член 117, или

б) всеки износител за всяка пратка, състояща се от един или повече пакета, съдържащи продукти с определен произход, чиято обща стойност не превишава 6 000 EUR, и при условие че съдействието, упомената в член 110, параграф 1,се прилага за тази процедура.

2. Декларация-фактура може да се изготви, ако съответните продукти могат да считат за произхождащи от Общността или от >M21 страна или територия бенефициер <, и отговарят на другите изисквания на настоящия раздел.

3. Износителят, изготвящдекларация -фактура, трябва да бъде готов да представи по всяко време, при поискване от митницата или други компетентни правителствени органи на страната- износител, всички необходими документи, доказващи статута на определен произход на съответните продукти, както и за изпъл- нението на другите изисквания на настоящия раздел.

4. Декларация-фактура се изготвя от износителя чрез печатане на пишеща машина, отпечатване или разпечатване на фактурата, това- рителницата или друг търговски документ, на декларацията, текстът на която е показан в приложение 22, като използва една от езиковите версии, определени в това приложение в съответствие с разпоредбите на вътрешното законодателство на страната-изно- сителка. Ако декларацията е написана на ръка, тя трябва да бъде написана с мастило с печатни букви.

5. Фактурите-декларации трябва да носят оригинален подпис на износителя, поставен ръчно. Независимо от това, от одобрен износител по смисъла на член 117, няма да се изисква да подписва тези декларации, при условие че представи на митни- ческите органи писмено поето задължение, че поема пълна отго- ворност за всички опростени декларации, които го идентифицират, като подписани ръчно от него.

6. В случаите, упоменати в параграф 1, буква б), използването на декларация-фактура подлежи на следните специални условия:

а) една декларация-фактура се прави за всяка пратка;

б) ако стоките, които се съдържат в пратката, вече са били подложени на проверка в страната-износител с позоваване на дефиницията „продукти с определен произход“, износителят може да се позове на тази проверка в опростената декларация. Разпоредбите на първа алинея няма да освобождават износителите от спазване на други формалности, изисквани съгласно митнически или пощенски режими.

Член 117

1. Митническите органи на Общността могат да упълномощят всеки износител, наричан по-долу „одобрен износител“, който често изпраща продукти, произхождащи от Общността по смисъла на член 98, параграф 2, и който предлага в степен, задо- воляваща митническите органи, всички гаранции, необходими за проверка на статута на определен произход на продуктите, както и изпълнението на другите изисквания на настоящия раздел, да изготвя фактури -декларации, независимо от стойността на съот- ветните продукти.

>M18

2. Митническите органи могат да поставят предоставянето на статута на одобрен износител в зависимост от всякакви условия, които считат за необходими.

3. Митническите органи дават на одобрения износител номер на митническо пълномощно, който трябва да се отбелязва на опрос- тената декларация.

4. Митническите органи извършват мониторинг на използването на пълномощното от одобрения износител.

5. Митническите органи могат да оттеглят пълномощното по всяко време. Те го правят, когато одобреният износител вече не предлага гаранциите, упоменати в параграф 1, не отговаря на условията, упоменати в параграф 2, или по друг начин използва неправилно пълномощното.

Член 118

1. Доказателството за произход е валидно четири месеца от датата на издаване в страната-износител и трябва да се представи в този срок на митническите органи на страната-вносител.

2. Доказателства за произход, които са представени на митническите органи на страната-вносител след крайната дата за представяне, посочена в параграф 1, могат да бъдат приети за целите на прилагане на тарифните преференции, упоменати в член 98, когато не-подаването на тези документи до крайната дата се дължи на изключителни обстоятелства.

3. При други случаи на закъсняло представяне митническите органи на страната-вносител могат да приемат доказателствата за произход, когато продуктите са били представени преди указаната крайна дата.

4. При поискване от вносителя и като се спазват условията, постановени от митническите органи на държавата-членка- вносител, единно доказателство за произход може да бъде представено на митническите органи при внасянето на първата пратка, когато стоките:

а) се внасят в рамките на чести и постоянни търговски потоци със значителна търговска стойност;

б) са предмет на същия договор за продажба, като страните по договора имат седалище в страната-износител или в Общността;

в) са класирани в същия код (осем цифри) на Комбинираната номенклатура;

г) идват изключително от същия износител, предназначени са за същия вносител и подложени на входни формалности на същото митническо служба в Общността.

Тази процедура се прилага за количества и срокове, определени от компетентните митнически органи. Този срок не може в никакъв случай да превишава три месеца.

Член 119

1. Продукти, изпратени като малки колети от частни лица на частни лица или представляващи част от личния багаж на пътници, се допускат като продукти с определен произход, ползващи се с тарифните преференции, упоменати в член 98, без да се изисква представянето на сертификат за движение EUR.1 или декларация-фактура, при условие че тези продукти не се внасят с търговска цел и са били декларирани като отговарящи на условията, изисквани за прилагане на настоящия раздел, и когато няма съмнения във истинността на тази декларация.

>M18

2. Внос, който е случаен и се състои само от продукти за лична употреба на получателите или пътниците, или техните семейства, не се счита за внос с търговска цел, ако е видно от естеството и количеството на продуктите, че не са предназначени с търговска цел.

Нещо повече, общата стойност на тези продукти не трябва да превишава 500 EUR при малки колети или 1 200 EUR при продукти, които са част от личен багаж на пътници.

Член 120

Откриването на леки несъответствия между декларациите, направени в доказателството за произход и тези, направени в доку- ментите, представени на митническото служба за целите на извършване на формалностите по внасяне на продуктите няма ipso facto да правят доказателството невалидно и недействително, ако се установи по надлежен начин, че този документ наистина съответства на представения продукт. Явни формални грешки, като печатни грешки на доказателство за произход, не трябва да са причина този документ да бъде отхвърлен, ако тези грешки не са такива, че да породят съмнения относно декларациите, направени в този документ.

Член 121

1. >M21 страните или териториите бенефициери < трябва да информират Комисията за имената и адресите на администра- тивните органи, разположени на тяхна територия, които са овластени да издават сертификати за движение EUR.1, заедно с образци на отпечатъците на печатите, използвани от тези органи, имената и адресите на съответните правителствени органи, отговорни за контрола на сертификати за движение EUR.1 и опрос- тените декларации. Печатите са валидни от датата на получаване на образците от Комисията. Комисията изпраща тази информация на митническите органи на държавите-членки. Когато тази размяна на информация се извършва в рамките на предишна размяна, Комисията посочва датата на влизане в употреба на тези нови печати съгласно указанията, дадени от компетентните прави- телствени органи на >M21 страните или териториите бене- фициери <. Тази информация е за официално ползване; неза- висимо от това, когато стоките се освобождават за свободно обръщение, въпросните митнически органи могат да позволят на вносителя или надлежно упълномощен негов представител да консултира образеца на отпечатъка на печата, упоменат в настоящия параграф.

2. Комисията изпраща на >M21 страните или териториите бенефициери < образци на отпечатъците на печатите, използвани от митническите органи на държавите-членки за издаване на серти- фикати за движение EUR.1.

Член 122

1. Последващи верификации на сертификати за движение EUR.1 и опростени декларации се извършва по метода на случайната проверка или когато митническите органи в Общността имат основателни съмнения към автентичността на тези документи, статуса на определен произход на съответните продукти или изпълнението на другите изисквания на настоящия раздел.

>M18

2. За целите на прилагането на разпоредбите на параграф 1, компетентните органи в държавата-членка-вносителка или >M21 страната или територията бенефициер < ще връщат сертификата за движение EUR.1 и фактурата, ако е представена, опростената декларация или копие от тези документи на компетентните правителствени органи в >M21 страната или територията бенефициер <-износител или държавата-членка, като посочват, когато е целесъобразно, причините за запитването. Всички получени документи и информация, предполагащи че дадената информация за доказване на произхода е некоректна, трябва да се изпрати в подкрепа на искането за проверка.

Ако митническите органи в държавата-членка-вносител решат да отложат предоставянето на тарифните преференции, упоменати в член 98 до получаване на резултатите от проверката, на вносителя се предлага освобождаване на продуктите при вземане на всякакви предпазни мерки, които преценят за необходими.

3. Когато искане за последваща проверка е направено в съответствие с параграф 1, тази проверка трябва да се извърши и резултатите от нея съобщени на митническите органи на държавите-членки-вносителки в срок от максимум шест месеца. Резултатите трябва да бъдат такива, че да установяват дали въпросното доказателство за произход се отнася за действително изнесените продукти и дали тези продукти могат да се считат за продукти, произхождащи от >M21 страната или територията бенефициер < или от Общността.

4. Когато при обосновано съмнение няма отговор в шест месечния срок, определен в параграф 3, или ако отговорът не съдържа достатъчно информация, за да се определи автентичността на въпросния документ или истинския произход на продуктите, на компетентните органи се изпраща второ съобщение. Ако след второто съобщение резултатите от проверката не са съобщени на разпореждащите органи в срок от четири месеца или ако тези резултати не позволяват да се определи автентичността на въпросния документ или на произхода на продуктите, разпореждащите органи, освен при изключителни обстоятелства, ще откажат даване на право на тарифни преференции.

5. Когато процедурата на проверка или друга налична информация изглежда показва, че разпоредбите на настоящия раздел са били нарушени, >M21 страната или територията бенефициер <-износител трябва, по своя инициатива или по искане на Общността да извърши необходимите разследвания или да организира извършването на тези разследвания без ненужно отлагане, за да идентифицира и предотврати тези нарушения. За тази цел Общността може да участва в разследванията.

6. За целите на последваща проверка на сертификатите за движение EUR.1, копията на сертификатите, както и всички износни документи, упоменати в тях, трябва да се съхраняват поне три години от компетентните правителствени органи на >M21 страната или територията бенефициер <-износител или от митническите органи на държавата-членка-износител.

Подраздел 4

Сеута и Мелила

Член 123

1. Терминът „Общност“, използван в настоящия раздел, не покрива Сеута и Мелила. Терминът „продукти с произход от Общността“ не покрива продукти, произхождащи от Сеута и Мелила.

>M18

2. Настоящият раздел се прилага mutatis mutandis при определянето дали продукти могат да се считат за продукти с произход от >M21 страните или териториите бенефициери < износителки, ползващи се от общата система на преференции, когато се внасят в Сеута и Мелиля, или като произхождащи от Сеута и Мелила.

3. Сеута и Мелила се разглеждат като една територия.

4. Разпоредбите на настоящия раздел относно издаването, използването и последващата проверка на EUR.1 сертификати за движение се прилагат mutatis mutandis за продуктите, произхождащи от Сеута и Мелила.

5. Испанските митнически органи отговарят за прилагането на настоящия раздел в Сеута и Мелила.

Член 124

За настоящия раздел се прилагат разпоредбите на членове 73 и 74.

Член 125

1. Тарифните преференции, посочени в член 120 се прилагат само за продукти с произход или материали, транспортирани между територията на една облагодетелствана република и територията на Общността, без да навлизат в друга територия. Обаче стоки с произход от една облагодетелствана република или от Общността, представляващи отделна пратка, могат да се транспортират през друга територия извън територията на една облагодетелствана република или от Общността с или без претоварване или временно складиране на тази територия при условие, че стоките останат под надзора на митническите власти в страната на транзита или на складирането и не са подложени на други операции, освен разтоварване, повторно товарене или някоя операция за запазването им в добро състояние.

Продукти с произход от една облагодетелствана република или от Общността могат да бъдат транспортирани по тръбопровод през друга територия.

2. Доказателството, че условията, изброени в параграф 1 са спазени, трябва да се представи на митническите власти в Общността чрез представяне на :

а) неделим транспортен документ, издаден в изнасящата страна или територия, който покрива преминаването през транзитната страна, или

б) сертификат, издадено от митническите власти в транзитната страна:

-съдържащо точното описание на стоката,

-документиращо датите на разтоварване и повторно товарене на стоките или на тяхното влагане или изваждане от кораба, като се съобщи името на използваните кораби и

-удостоверяващо условията, при които стоките са били съхранявани в транзитната страна, или пък

в) при отсъствие на горните документи - някакъв документ с доказателствена сила.

Член 126

Условията, изложени в настоящия подраздел за придобиване статут на стока с произход, трябва да се изпълнят без прекъсване в Общността или облагодетелстваната република.

Ако стоките с произход, изнесени от Общността или от една облагодетелствана република в друга страна бъдат върнати, те се смятат като стоки без произход, освен ако се докаже пред митническите власти, че:

-върнатите стоки са същите стоки, които са били изнесени и че

-не са претърпели други операции освен онези, необходими за запазването им в добро състояние по време на престоя им в тази страна.

Член 131

1. Продукти, изпратени от Общността или облагодетелствана република за изложба в друга страна и продадени след изложбата за внос в Общността се ползват от тарифните преференции, отразени в член 120 при условие, че продуктите отговарят на изискванията на подраздел 1 за признаване на произхода им от Общността или от облагодетелстваната република и че пред митническите власти бъде доказано, че:

а) износителят е изпратил стоките от Общността или от облагодетелстваната република в страната, където се организира изложбата и ги е изложил там;

б) продуктите са били продадени или собствеността им е била прехвърлена по друг начин от износителя върху лице в облагодетелстваната република или в Общността;

в) продуктите са били доставени в Общността или в облагодетелстваната република по време на изложбата или непосредствено след нея в състоянието, в което са били изпратени за изложбата;

г) след като са били изпратени за изложбата, продуктите не са били използвани за друга цел, освен за демонстрация по време на изложбата.

2. Прилагат се разпоредбите на член 111 параграфи 2 и 3.

Член 132

На митническите власти на внасящата държава - членка или на облагодетелстваната република се представят сертификати EUR 1 съгласно процедурите, установени от съответната държава - членка или от облагодетелстваната република. Споменатите власти могат да изискат превод на сертификата.

Те също могат да изискат МД за внос да бъде придружена от декларация от вносителя, че продуктите отговарят на условията, изисквани за тарифни преференции, посочени в член 120.

Член 133

Без да се нарушават разпоредите на член 122 параграф 3, когато по искане на декларатора не- сглобено или разглобено произведение,спадащо към глава 84 или 85 от хармонизираната система се внася на няколко пратки при условията, установени от митническите власти, то се смята за една стока и може да се представи един сертификат при внасяне на първата пратка.

Член 134

Сертификатът EUR 1 се пази от митническите власти на внасящата държава - членка или на облагодетелстваната република в съответствие с валидните правила в Общността или съответната облагодетелствана република.

Формуляр EUR.2

Член 135

1. Независимо от член 127, ако пратките съдържат само продукти с произход, чиято стойност не надвишава 3000 екю на пратка, доказателството за произход в смисъла на под -раздел 1 се представя на формуляр EUR.2, чийто образец е даден в Приложение 22.

2. Сертификатът EUR.2 се попълва и подписва от износителя или, на негова отговорност, от упълномощен негов представител. Ако стоките, съдържащи се в пратката, са били вече проверени в изнасящата държава - членка или територия по отношение дефиницията на понятието стоки с произход, износителят може да се позове на тази проверка в клетка "Забележки" на формуляра EUR.2.

3. Сертификатът EUR.2 се попълва за всяка пратка.

4. Тези разпоредби не освобождават вносителите от всякакви други формалности, изисквани от митническите или пощенски разпоредби.

5. Износителят, който е попълнил сертификат EUR.2, по искане на митническите власти на изнасящата държава - членка или облагодетелствана република трябва да представи всички придружителни документи във връзка с използването на този сертификат.

52

Член 136

Следните продукти с произход в смисъла на подраздел 1 могат да бъдат внесени в Общността или в облагодетелствана република за тарифни преференции, посочени в член 120 без да е необходимо да се представят документите, посочени в членове 127 или 135:

а) продукти, изпращани като малки пратки от частни лица на частни лица, ако стойността им не надвишава 215екю;

б) продукти, намиращи се в личния багаж на физическите лица, ако стойността им не надвишава 600 екю.

За този раздел се прилагат разпоредбите на член 117 параграфи 2 и 3.

Подраздел 3

Методи за административно сътрудничество

Член 137

Облагодетелстваните републики трябва да изпратят на Комисията на ЕО образци на печатите, които използват търговските камари заедно с адресите на митническите органи, които имат право да издават сертификати EUR.1 и да извършват последващата им проверка и на формулярите EUR.2.

Комисията изпраща тази информация до митническите власти на страните - членки.

Член 138

1. Последващата проверка на сертификатите EUR.1 и EUR.2 се извършва произволно и когато митническите власти на внасящите страни - членки имат сериозни съмнения по автентичността на документа и по достоверността на информацията по действителния произход на въпросната стока.

2. За да се осигури правилното прилагане на тези разпоредби, облагодетелстваните републики и страните - членки на Общността си помагат взаимно посредством съответните митническите власти при проверката на автентичността на сертификатите EUR.1 и формулярите EUR.2 и точността на информацията за истинския произход на въпросните стоки.

3. За целите на параграф 1) митническите власти на внасящите страни - членки или на облагодетелстваната република връщат сертификата EUR.1 или формуляр EUR.2 на митническите власти от страната на износа, като ако е необходимо излагат формалните или фактически причини за запитването.

53

Органът, отправил искането, прилага към сертификата EUR.1 или формуляра EUR.2 фактурата в оригинал или копие, ако е била представена, както всички документи и получени сведения, че данните на въпросния сертификат или формуляр не са точни.

Ако митническите власти на внасящите страни - членки решат да спрат временно преференциите, посочени в член 120 до получаване на резултатите от проверката, те трябва да разрешат освобождаването на стоките, като приложат предпазните мерки, които сметнат за необходими.

4. Митническите власти на внасящите страни - членки или на облагодетелстваните републики трябва да бъдат уведомени за резултатите от проверката в срок от шест месеца. Тези резултати трябва да дадат възможност да се установи дали върнатите според параграф 3 документи се отнасят до действително изнесените стоки и дали тези стоки спадат към преференциите, посочени в член 120.

Когато съществува значително съмнение и не се получи отговор в срок от шест месеца от датата на искането за проверка или ако отговорът не съдържа достатъчна информация, за да се установи автентичността на въпросния документ или действителния произход на продуктите, органът, отправил искането отказва да предостави преференциален режим, с изключение на случаите на непреодолима сила или изключителни обстоятелства.

5. За целите на последващата проверка на сертификатите EUR.1 митническите власти на изнасящите страни пазят копия от сертификатите както и придружаващите документи по износа най-малко две години.

Подраздел 4

Сеута и Мелиля

Член 139

1. Изразът "Общност", използван в настоящия раздел, не включва Сеута или Мелиля. Изразът "продукти с произход от Общността" не включва продукти с произход от тези райони.

2. Подсекции 1 до 3 от настоящия раздел се прилагат по смисъл за продуктите с произход от Сеута и Мелиля при специалните условия, посочени в член 140.

Член 140

1. Следващите параграфи се прилагат вместо член 120 и препратките към него важат по смисъл за настоящия член.

2. При условие, че са били транспортирани директно в смисъла на член 125, следните произведения се смятат за:

(а) продукти с произход от Сеута и Мелиля:

(1) продукти, изцяло придобити в Сеута и Мелиля;

(2) произведения, придобити в Сеута и Мелиля, в чието производство са използвани други продукти, различни от посочените в точка (1), при условие, че споменатите продукти са претърпели достатъчна обработка или преработка в смисъла на член 122. Това условие не се прилага за продукти, които в смисъла на подраздел 1 имат произход от Сеута и Мелиля или от Общността при условие, че в облагодетелстваната република са били подложени на обработка или преработка, надвишаваща недостатъчната обработка или преработка, посочена в член 122 параграф 3;

3. Сеута и Мелиля се смятат като единна територия.

4. Износителят или упълномощеният му представител трябва да запише името на съответната облагодетелствана република и "Сеута и Мелиля" в клетка 2 на сертификата EUR.1.

5. Испанските митническите власти отговарят за прилагането на тези разпоредби в Сеута и Мелиля.

ДЯЛ V

МИТНИЧЕСКА ОБЛАГАЕМА СТОЙНОСТ

Глава 1

Общи разпоредби

Член 141

1. При прилагане на разпоредбите на членове 28 до 36 от Кодекса и на настоящия Дял, държавите - членки трябва да спазват разпоредбите на Приложение 23.

Разпоредбите в първата графа на Приложение 23 се прилагат в светлината на тълкувателните бележки във втората графа.

2. Ако при определянето на МОС трябва да се прибегне до общоприети счетоводни принципи, прилагат се разпоредбите на Приложение 24.

Член 142

1. За целите на настоящия Дял:

(а) "споразумението" означава Споразумението за прилагането на член 7 от ГАТТ, постигнато в рамките на многостранните търговски преговори от 1973 до 1979 г. и посочени в първия абзац на член 31 параграф 1 от Кодекса;

(б) "произведени стоки" включва стоките, които са отгледани, изработени или добити от земните недра;

55

(в) "идентични стоки" означава стоките, произведени в същата страна, които са еднакви във всяко отношение, включително физическите им характеристики, качество и репутация. Незначителните различия във външния вид не изключват стоките, които в останало отношение отговарят на дефиницията, от третирането им като идентични;

(г) "подобни стоки" означава стоки, произведени в същата страна, които, въпреки че не са еднакви във всяко отношение, имат подобни характеристики и подобни съставни материали, което им дава възможност да изпълняват същите функции и да бъдат взаимнозаменими в търговско отношение; качеството на стоките, репутацията им и съществуването на запазена марка са измежду факторите, които определят дали стоките са подобни;

(д) "стоки от един и същ клас или вид" означава стоки, които спадат към една и съща група или асортимент от стоки, произвеждани от конкретна индустрия или сектор на индустрията, като тук се включват идентични или подобни стоки.

2. понятието "идентични стоки" и "подобни стоки" в зависимост от случая, не обхваща стоките, които включват или отразяват инженерингова, развойна, художествена, конструкторска дейност, също така планове и скици, за които не е направена корекцията съгласно член 32 параграф 1 буква (б) iv от Кодекса, когато те са били изготвени в Общността.

Член 143

1. >M15 С оглед прилагането на разпоредбите от дял II, глава 3 от Кодекса и разпоредбите на настоящия дял, за свързани лица се считат само: <

(а) са служители или директори и в двете фирми;

(б) са юридически признати търговски партньори;

(в) са работодател и служител;

(г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5% или повече от свободния брой поименни акции или акции на приносител във двете фирми;

(д) единият от тях пряко или косвено контролира другия;

(е) двамата са пряко или косвено контролирани от трето лице;

(ж) заедно двамата контролират пряко или косвено трето лице;

(з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно семейство само ако се намират в една от следните връзки:

-съпруг и съпруга,

-родители и деца,

-братя и сестри (пълни или наполовина),

-дядо/баба и внуци

-чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници,

-роднини по първа съребрена линия: тъст, тъща, свекър, свекърва - зет, снаха, шурей, зълва, балдъза и пр.

2. За целите на настоящия Дял, лицата, които са свързани в търговията помежду си, като единият е единствен представител, единствен дистрибутор или единствен концесионер и пр. на другия, се смятат за свързани само, ако отговарят на критериите от параграф 1.

Член 144

1. За определяне на МОС според член 29 на Кодекса за стоки, чиято цена не е действително заплатена в момента на изчисляването, като база за МОС се приема дължимата цена в дадения момент.

2. Комисията и държавите - членки трябва да се консултират с Комитета по отношение прилагането на параграф 1

Член 145

>M21

1. Когато стоки, декларирани като предназначени да бъдат пуснати в свободно обращение, представляват част от по-голямо количество от същите стоки, закупени в рамките на една търговска операция, цената, действително платена или подлежаща на плащане по смисъла на член 29, параграф 1 от Кодекса, се изчислява пропорционално в зависимост от съотношението между декларираните количества и цялото закупено количество. Също така се прилага пропорционално разпределение на дейст- вително платената или подлежаща на плащане цена в случай на частична загуба или в случай на повреждане преди пускането в свободно обращение на стоката, подлежаща на оценяване.

2. След пускането на стоките в свободно обращение промяната на действително платената или подлежаща на плащане цена за стоките от продавача в полза на купувача може да бъде взета предвид с оглед определянето на тяхната митническа стойност по силата на член 29 от Кодекса, когато бъде представено удовлетво- рително доказателство пред митническите власти:

а) че тези стоки са били дефектни в момента, съгласно член 67 от Кодекса;

б) че продавачът е извършил промяната в приложение на договорно задължение за гаранция, предвидено в договора за продажба, сключен преди пускането в свободно обращение на въпросните стоки;

в) че дефектното естество на въпросните стоки не е било вече взето предвид в свързания с тях договор за продажба.

3. Действително платената или подлежаща на плащане цена за стоките, изменена в съответствие с параграф 2, може да бъде взета предвид само при условие, че тази промяна е направена в срок от дванайсет месеца от датата на приемане на декларацията за пускане в свободно обращение на стоките.

Член 146

Когато действително платената или дължима цена за целите на член 29 параграф 1 от Кодекса включва сума за вътрешно мито, приложимо по отношение на въпросната стока в страната на произхода или на износа, горната сума не се включва в МОС, при условие, че може да се докаже на митническите власти, че данъкът ще бъде възстановен в полза на купувача.

Член 147

1. За целите на член 29 от Кодекса обстоятелството, че стоката, която е предмет на продажба, се декларира за допускане за свободно обращение, се смята за достатъчно доказателство че тя е продадена за износ в митническата територия на Общността.

>M6

При последователни продажби преди остойностяване се отчита само последната продажба, довела до въвеждане в митни- ческата територия на Общността, или продажбата на митническата територия на Общността преди допускането за свободно обращение на стоките.

>M6 Когато се декларира цена, свързана с продажба преди последната продажба, въз основа на която стоките са въведени в митническата територия на Общността, следва да се докаже пред митническите органи, че продажбата на тези стоки се е състояла с цел износ във въпросната митническа територия. Прилагат се разпоредбите на членове от 178 до 181a.

2. Обаче когато между момента на продажбата и момента на допускането за свободно обращение стоките се използват в трета страна, МОС не е задължително да бъде стойността на сделката. 3. Купувачът не трябва да отговаря на никакво друго условие, освен че е страна по договор за продажба.

Член 148

Когато при прилагане на член 29 параграф 1 (б) от Кодекса се установи, че продажбата или цената на внесената стока е договорена при условие или съображение, чиято стойност може да се установи, тази стойност трябва да се смята като непряко плащане от купувача на продавача и част от действително платената или дължима цена, при условие, че условието или съображението не се отнася до:

(а) дейност, към която е приложим член 29 параграф 3 (б) от Кодекса, или

(б) фактор, който трябва да се добави към действително платената или дължима цена според разпоредбите на член 32 от Кодекса.

Член 149

1. За целите на член 29 параграф 3 (б) от Кодекса изразът "маркетингова дейност" означава всички дейности, свързани с рекламирането и поощряването на продажбата на въпросните стоки и всички дейности, свързани с гаранциите по тях.

2. Такива дейности, предприети от купувача, се смятат че са предприети за негова собствена сметка, дори и ако са извършени в изпълнение на задължение от страна на купувача по споразумение с продавача.

Член 150

1. При прилагането на член 30 параграф 2 (а) от Кодекса (цена на сделката на идентични стоки), МОС трябва да се определя чрез стойността на сделката с идентични стоки при продажба на същото търговско равнище и в приблизително същото количество като стоките, подлежащи на обмитяване.

58

Когато не може да се открие подобна продажба, използва се стойността на сделката с идентични стоки продадени на различно търговско равнище и/или в различно количество, като се извършат корекции за различното търговско равнище и количество, при условие, че подобни корекции могат да се направят на базата на доказаните обстоятелства, които ясно установяват необходимостта и точността на корекциите, с които стойността се увеличава или намалява.

2. Когато разходите, посочени в член 32 параграф 1 (д) от Кодекса са включени в стойността на сделката, трябва да се направи корекция, като се вземат предвид значителните различия в подобни разходи между внесените стоки и въпросните идентични стоки, произтичащи от разликата в разстоянието и начина на транспорт.

3. Ако при прилагане на настоящия член се установи повече от една стойност на идентични стоки, за определянето на МОС на вносните стоки се използва най-ниската стойност.

4. При прилагането на настоящия член може да се вземе под внимание стойността на сделката за стоки, произведени от друго лице, само ако не може да се намери стойност на сделката според параграф 1 за стоки, идентични на оценяваните, произведени от същото лице.

5. За целите на настоящия член, стойността на сделката за идентични вносни стоки означава МОС, определена по-рано според член 29 от Кодекса, коригирана според параграф 1 (б) и 2 от настоящия член.

Член 151

1. При прилагането на член 30 параграф 2 (б) от Кодекса (цена на сделката на подобни стоки), МОС трябва да се определя посредством стойността на сделката с подобни стоки при продажба на същото търговско равнище и в приблизително същото количество като стоките, подлежащи на обмитяване. Когато не може да се открие подобна продажба, използва се стойността на сделката с подобни стоки, продадени на различно търговско равнище и/или в различно количество, като се извършат корекции за различното търговско равнище и/или количество, при условие, че подобни корекции могат да се направят на базата на доказаните обстоятелства, които ясно установяват необходимостта и точността на корекциите, с които стойността се увеличава или намалява.

2. Когато разходите, посочени в член 32 параграф 1 (д) от Кодекса са включени в стойността на сделката, трябва да се направи корекция, като се вземат предвид значителните различия в подобни разходи между внесените стоки и въпросните подобни стоки, произтичащи от разликата в разстоянието и начина на транспорт.

3. Ако при прилагане на настоящия член се установи повече от една стойност на идентични стоки, за определянето на МОС на вносните стоки се използва най-ниската стойност.

59

4. При прилагането на настоящия член може да се вземе под внимание стойност на сделката за стоки, произведени от друго лице само ако не може да се намери стойност на сделката според параграф 1 за подобни на оценяваните стоки, произведени от същото лице.

5. За целите на настоящия член, стойността на сделката за подобни вносни стоки означава МОС, определена по-рано според член 29 от Кодекса, коригирана според параграф 1 (б) и 2 от настоящия член.

Член 152

1. а) Ако вносните стоки или идентични или подобни вносни стоки се продадат в Общността в състоянието, в което са внесени, МОС на внесените стоки, изчислена според член 30, параграф 2, буква в) от Кодекса, трябва да бъде на базата на единичната цена, по която вносните стоки или идентични или подобни вносни стоки се продават в най- голямото общо количество по време или около момента на внасянето на оценяваните стоки, на лица, които не са свързани с онези лица, от които купуват такива стоки, като се намали със следното:

i) или комисионните, които обичайно се заплащат или са договорени или прибавките, които обикновено се правят за печалба и общи разходи (включително преките и непреки разходи за маркетинг за въпросната стока) във връзка с продажбите в Общността на вносни стоки от същата категория или вид;

ii) обичайните разходи за транспорт и застраховка и подобни разходи в рамките на Общността;

iii) вносните мита и други такси, дължими в Общността за вноса и продажбата на стоките.

>M27

а)а Митническата стойност на някои бързоразвалящи се стоки, внесени на партиди, може да бъде определена пряко, в съответствие с член 30, параграф 2, буква в) от Кодекса. За тази цел цените на единица се съобщават на Комисията от държавите-членки и се разпространяват от Комисията посредством Интегрираната митническа тарифа на Общността (TARIC), в съответствие с член 6 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.).

Единичните цени се изчисляват и нотифицират, както следва:

i) След удръжките, предвидени в буква a), държавите- членки съобщават на Комисията единична цена на 100 kg нетно тегло за всяка категория от стоки. Държавите-членки могат да фиксират стандартни количества за цените, посочени в буква a),

ii), които се съобщават на Комисията. ii) Единичната цена може да бъде използвана за опре- деляне на митническата стойност на внасяните стоки за срокове от 14 дни, като всеки срок започва да тече в петък.

iii) Референтният период за определяне на единичните цени е предходният период от 14 дни, който приключва в четвъртъка, предхождащседмицата , през която се установяват новите единични цени.

iv) Единичните цени се съобщават от държавите-членки на Комисията в еуро, не по-късно от 12 часа на обяд в понеделника от седмицата, в която те се разпрос- траняват от Комисията. Ако този ден е неработен, уведомяването се извършва на работния ден непос- редствено предхождащтози ден. Единичните цени се прилагат само ако съобщението е разпространено от Комисията. Стоките, посочени в първа алинея на настоящата точка, са включени в приложение 26.

б) Ако по или около времето на вноса на подлежащите на оценка стоки не са внасяни нито вносните стоки, нито идентични или подобни вносни стоки, МОС на вносните стоки, определяна според настоящия член, която в оста- налите случаи се определя от параграф 1, буква а), се базира на единичната цена, на която в Общността се продават вносните стоки или идентични или подобни стоки в състоянието, в което са внесени на най-ранна дата след вноса на оценяваните стоки, но преди изти- чането на 90 дни след датата на вноса.

2. Ако в Общността не са били продавани нито вносните стоки, нито идентични или подобни вносни стоки в състоянието, в което са били внесени, тогава по молба на вносителя, МОС ще се базира на единичната цена, на която вносните стоки се продават в най- голямо общо количество след по-нататъшна преработка, на лица в Общността, които не са свързани с лицата, от които купуват такива стоки, като се направи надлежна корекция за стойността, добавена с тази преработка и намаленията, предвидени в параграф 1, буква а).

3. За целите на настоящия член единичната цена, по която вносните стоки се продават в най-голямото общо количество е цената, на която са продадени най-голям брой единични стоки в продажби на лица, които не са свързани с лицата, от които купуват такива стоки, на първото търговско равнище след вноса, на което се извършват тези продажби.

4. Извършената в Общността продажба на лице, което доставя пряко или непряко без комисионна или на намалени цени за използване във връзка с производство и продажба за износ на вносните стоки някои от елементите, посочени в член 32, параграф 1, буква б) от Кодекса, не се взима предвид при уста- новяване на единичната цена за целите на настоящия член. 5. За целите на параграф 1, буква б) „най-ранната дата“ е датата, до която са извършени продажби на вносните стоки или на идентични или подобни вносни стоки в достатъчно количество, за да се установи единичната цена.

Член 153

1. При прилагането на член 30 параграф 2 (г) от Кодекса (изчислена МОС) митническите власти не могат да изискват или задължават лице, което няма местожителство в Общността, да представя за разглеждане или да дава достъп до сметки или други записи с цел да се определи тази стойност. Обаче сведения, дадени от производителя на стоката с цел да се определи МОС според настоящия член може да се провери в страна извън Общността от митническите власти на една държава - членка със съгласието на производителя и при условие, че тези власти известят властите в съответната страна достатъчно навреме и последните не възразяват срещу проучването.

2. Стойността или цената на материалите и производството, посочени в първия абзац на член 30 параграф 2 (г) от Кодекса трябва да включва стойността на елементите, посочени в член 32 параграф 1 (а) (ii) и (iii) от Кодекса.

Тя също така трябва да включва надлежно разделената цена на всеки продукт или услуга, посочена в член 32 параграф 1 (б) от Кодекса, доставени пряко или непряко от купувача за употреба във връзка с производството на вносната стока. Стойността на елементите, посочени в член 32 параграф 1 (б) (iv) от Кодекса, които са извършени в Общността, трябва да се включи само в размера, в който са калкулирани на производителя.

3. Когато за определяне на изчислената МОС се използва друга информация освен предоставената от или от името на производителя, митническите власти трябва да уведомят декларатора, по негово искане, за източника на тази информация, използваните данни и извършените изчисления на тази база, при спазване изискванията на член 15 от Кодекса.

(параграф 4 липсва в оригинала - бел.прев.)

61

5. "общите разходи", посочени във втория абзац на член 30 параграф 2 (г) от Кодекса покриват преките и непреки разходи за производството и продаването на стоките за износ, които не са включени в първия абзац на член 30 параграф 2 (г) от Кодекса.

Член 154

Когато контейнери, посочени в член 32 параграф 1 (а) (ii) от Кодекса се внасят няколко кратно, тяхната цена по искане на декларатора се разпределя пропорционално в съгласие с общоприетите счетоводни принципи.

Член 155

За целите на член 32 параграф 1 (б) (IV) от Кодекса разходите за изследователска дейност и предварителни планове не се включват в МОС.

Член 156

Член 33 (в) от Кодекса се прилага по смисъл, когато МОС се определя по друг метод вместо стойността на сделката.

>M8

Член 156a

1. Митническите органи при заявление от заинтересовано лице могат да разрешат:

— чрез дерогация от член 32, параграф 2 от Кодекса някои елементи, които следва да се добавят към действително платената или платима цена, макар и да не могат да се определят количествено към момента на възникване на митническото задължение,

— като дерогация от член 33 от Кодекса, някои такси, които не следва да се включват в митническата стойност, за случаите когато сумите, свързани с подобни елементи, не са отделени към момента на възникване на митническото задължение, да бъдат определяни на базата на подходящи и специфични критерии.

В такива случаи декларираната митническа стойност не трябва да се счита за временна по смисъла на второ тире на член 254.

2. Разрешително се отпуска при следните условия:

а) извършване на процедурите по реда на член 259 при съществуващите обстоятелства би довело до непропорционални административни разходи;

б) прибягване до прилагане на членове 30 и 31 от Кодекса изглежда неподходящо при определените обстоятелства;

в) съществуват основателни причини да се счита, че сумата на вносните сборове, която се събира по време на действието на разрешителното, няма да е по-ниска от тази, която би била наложена в отсъствие на разрешително;

г) не са нарушени конкурентните условия между икономическите субекти.

Глава 2

Разпоредби за тантиеми и лицензионни отчисления

Член 157

1. За целите на член 30 параграф 1 (в) от Кодекса се приема, че хонорарните и лицензионни отчисления означават по-специално плащане за права, свързани:

- с производството на вносни стоки (по-специално патенти, образци, модели и производствено умение), или

- с продажбата за износ на внесените стоки: запазени марки, запазени образци) или

- с използването или препродажбата на внесените стоки (авторски права, производствени процеси, неотделимо включени във внесените стоки).

2. Без да нарушава член 32 параграф 5 от Кодекса, когато МОС на внесена стока се определя съгласно член 29 на Кодекса, хонорарното или лицензионно отчисление трябва да се прибави към действително платената или дължима цена само когато това плащане:

- е свързано с оценяваните стоки и

- представлява условие за продажбата на тези стоки.

62

Член 158

1. Когато внесените стоки са само съставна част на стоките, произведени в Общността, корекция на действително платената или дължима цена на внесените стоки се прави само, ако хонорарът или лицензионната такса се отнася за тези стоки.

2. Когато се внасят стоки в не -сглобено състояние или те трябва да претърпят само незначителна преработка, като например разреждане или опаковане, това не пречи хонорарът или лицензионната такса да се смятат за свързани с внесените стоки.

3. Ако хонорарите или лицензионните такси се отнасят отчасти до внесените стоки и отчасти до други съставни части, добавени към стоките след вноса им, или до дейности или услуги след вноса, трябва да се направи съответно пропорционално разпределение само на база на обективни и количествени данни, съгласно с тълкувателните бележки към член 32 параграф 2 от Кодекса в Приложение 23.

Член 159

Хонорар или лицензионна такса за правото да се използва търговската марка се добавя към действително платената или дължима цена за внесените стоки само когато:

- хонорарът или лицензионната такса се отнасят за стоки, които са препродадени в същото състояние или са подложени само на незначителна преработка след вноса,

- стоките се предлагат на пазара с търговска марка, поставена преди или след внасянето, за което е заплатен хонорар или лицензионна такса и

- купувачът не е свободен да получи такива стоки от друг доставчик, който не е свързан с продавача.

Член 160

Когато купувачът плаща хонорар или лицензионна такса на трето лице, условията, предвидени в член 157 параграф 2 не се смятат за изпълнени, освен ако продавачът или свързано с него лице изисква от купувача да извърши това плащане.

Член 161

Когато методът за изчисление на размера на хонорара или лицензионната такса зависи от цената на внесените стоки, може да се приеме, ако няма доказателства за противното, че плащането на този хонорар или лицензионна такса е свързано със стоките, подлежащи на митническа оценка.

Обаче когато размерът на хонорара или лицензионната такса се изчисляват независимо от цената на внесените стоки, плащането на този хонорар или лицензионна такса също може да се отнася до стоките, които се оценяват.

Член 162

При прилагането на член 32 параграф 1 (в) от Кодекса не се взима предвид страната по местожителство на лицето, което получава плащането на хонорара или лицензионната такса.

Глава 3

Разпоредби по мястото на внасяне в Общността

Член 163

1. За целите на член 32 параграф1 (д) и член 33 буква (а) от Кодекса мястото, където стоката се внася в митническата територия на Общността, е:

(а) за стоки, превозвани по море - пристанището на разтоварване или претоварване, като претоварването трябва да бъде удостоверено от митническите власти на съответното пристанище;

(б) за стоки, превозвани по море, след това - без претоварване - по вътрешен воден път - първото пристанище, където може да се извърши разтоварването на устието на реката или канала или по-навътре на сушата, като на митническата служба се представи доказателство, че навлото до пристанището на разтоварването е по-високо отколкото до първото пристанище.

(в) за стоки, превозвани по ж.п., вътрешен воден път или по шосе - мястото, където се намира първата митница;

(г) за стоки, превозвани по друг начин - мястото, където се пресича сухопътната граница на митническата територия на Общността.

> M30

2. Митническата стойност на стоките, пренесени на митническата територия на Общността и след това доставени по море до местоназначението им в друга част от тази територия през териториите на Беларус, Русия, Швейцария, Босна и Херцеговина, Хърватия, Федеративна република Югославия или Бивша югославска република Македония, се определя до първото място на внасяне в митническата територия на Общността, при условие че стоките са транспортирани директно през териториите на тези страни по обичайния маршрут към мястото на получаването.

3.МОС на стоките, пренесени на митническата територия на Общността и след това доставени по море до мястото на получаването им в друга част от тази територия, се определя до първото място на внасяне в митническата територия на Общността при условие, че стоките са транспортирани директно по обичайния маршрут до мястото на получаване.

> M30

4. Параграфи 2 и 3 от настоящия член се прилагат също когато стоките са били разтоварени, претоварени или временно задържани на териториите на Беларус, Русия, Швейцария, Босна и Херцеговина, Хърватия, Федеративна република Югославия или Бивша югославска република Македония по причини, свързани единствено с транспорта им.

5. За стоките, внесени в митническата територия на Общността и транспортирани пряко от един от френските задокеански департаменти в друга част на митническата територия на Общността или обратно, мястото на вноса, което се взема предвид, е мястото, посочено в параграфи 1 и 2, което се намира в онази част от митническата територия на Общността, откъдето са дошли стоките, ако са били разтоварени или претоварени между два кораба на същото място и това е било удостоверено от митническите власти.

6. Когато не са изпълнени условията, посочени в параграфи 2,3 и 5, мястото на вноса, което трябва да се има предвид, е мястото, посочено в параграф 1, разположено в онази част от митническата територия на Общността, за която са предназначени стоките.

Глава 4

Разпоредби по транспортните разходи

Член 164

При прилагането на членове 32 параграф 1 (д) и 33 (а) от Кодекса:

а) когато стоките са превозени по един и същ вид транспорт до място извън мястото на влизане в митническата територия на Общността, транспортните разходи се изчисляват пропорционално на разстоянието, изминато извън и в митническата територия на Общност-та, освен ако на митническите власти се докажат разходите, които биха възникнали според общата задължителна тарифа на навлото за пренасяне на стоките до мястото на влизане в митническата територия на Общността,

б) когато на фактурата на стоките фигурира единна цена франко местожителството на клиента, която отговаря на цената до мястото на влизане на територията, от тази цена не се изваждат транспортните разходи в територията на Общността. Обаче подобно намаляване се разрешава, ако на митническите власти се представи доказателство, че цената франко граница е по-ниска от единната цена франко местожителството на клиента;

в) когато транспортът е безплатен или предоставен от купувача, в МОС се включват транспортни разходи до мястото на влизане, изчислени на база на навлото, което обикновено се прилага за същия вид транспорт.

65

Член 165

1. Всички пощенски такси до мястото на получаване за стоките, изпратени по пощата, се включват в МОС за тези стоки, с изключение на разните допълнителни пощенски такси, събирани в страната на вноса.

2. Не се извършват корекции в обявената МОС за такси, когато се касае за стоки, които нямат търговски характер.

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат за стоки, пренасяни от експресните пощенски служби, известни като ЕМС - Датапост /в Дания: ЕМС-Джетпост, в Германия ЕМС - куриерски пощенски пратки, в Италия: САИ-Пост/

Член 166

Разходите за въздушен транспорт, които ще се начисляват в митническата стойност на стоките, се определят при прилагане на условията и процентите, посочени в приложение 25.

>M21 __________

Член 167

1. Независимо от членове 29 до 33 от Кодекса, при определяне на МОС на внесени носители на информация или инструкции за използване в съоръжения за обработка на данни, предвид се взима само стойността или цената на самия носител. Следователно МОС на внесени носители на информация или инструкции не включва стойността на данните или на самите инструкции, ако тази стойност или цена се може да се отдели от стойността или цената на носителя.

2. За целите на настоящия член:

а) изразът "носител" не включва печатни схеми, полупроводници или подобни приспособления или устройства, включващи такива схеми или елементи;

б) изразът "информация или инструкции" не включва звуков, филмов или видеозапис.

Глава 6

Разпоредби по валутния курс

Член 168

За целите на членове 169 до 171 от настоящата глава:

а) "фиксиран курс" означава:

- последния курс "продава", регистриран за търговски сделки на най-представителния валутен пазар или пазари на съответната държава - членка или

- някои други наименования на регистрирания и определен като "фиксинг" при условие, че отразява възможно най-ефективно текущата стойност на съответната валута в търговските сделки;

б) "публикуван" означава направен общо достояние по начин, определен от съответната държава - членка;

в) "валута" означава всяка парична единица, използвана като средство за уреждане на сметките между паричните институти на международния пазар.

Член 169

1. Когато факторите, използвани за определяне на МОС на стоките, се изразяват в друга валута от паричната единица на съответната държава - членка, в която се извършва обмитяването, като валутен курс за определяне на МОС в национални парични единици се използва регистрираният курс от предпоследната сряда на месеца, публикуван на същия или следващия ден.

2. Регистрираният курс от предпоследната сряда на месеца се използва през следващия календарен месец, освен ако бъде заменен от курс, определен съгласно член 171.

3. Когато няма регистриран курс от предпоследната сряда на месеца, посочен в параграф 1 или, ако такъв е регистриран, но не е публикуван на следващия ден, за регистриран в предпоследната сряда се смята последният регистриран курс на съответната валута, публикуван през предните 14 дни.

Член 170

Когато валутният курс не може да се установи съгласно разпоредбите на член 169, валутният курс за прилагането на член 35 от Кодекса се определя от съответната държава - членка и отразява колкото се може по-ефикасно текущата стойност на съответната валута в търговските сделки спрямо валутата на държавата - членка.

Член 171

1. Когато валутният курс, регистриран в последната сряда на месеца и публикуван на същата или следващата дата се различава с 5% или повече от курса, установен съгласно член 196 за влизане в сила през следващия месец, той го замества от първата сряда на месеца при прилагане на член 35 от Кодекса.

2. Когато в течение на периода на прилагане, отразен в предишните разпоредби, валутният курс, регистриран в последната сряда на месеца и публикуван на същата или следващата дата се различава с 5% или повече от курса, използван съгласно настоящата глава, той го замества и влиза в сила при прилагане на член 35 от Кодекса от следващата сряда. Заместващият валутен курс остава в сила за остатъка от текущия месец, освен ако не се промени съгласно разпоредбите на първото изречение от настоящата параграф.

3. Когато в една държава - членка валутният курс не бъде регистриран в сряда или ако е регистриран, но не се публикува в същия или следващия ден, регистрираният валутен курс в тази държава - членка за прилагане на параграфи 1 и 2 е най-скорошно регистрираният и публикуван валутен курс преди тази сряда.

Член 172

Когато митническите власти в една държава - членка дават разрешение на декларатора да достави или оборудва с по-късна дата известни елементи от МД за внос за свободно обръщение, изготвена под формата на периодична опростена декларация, това разрешение по искане на декларатора може да предвижда при преизчислението във валутата на съответната държава да се използва единен курс за елементите, съставляващи МОС, които са отразени в определена валута.

В такъв случай следва да се използва валутният курс, установен съгласно настоящата глава, който влиза в сила на първия ден от периода, покриван от въпросната декларация.

Глава 7

Опростена процедура за нетрайни стоки

>M27

__________

Глава 8

Декларация за митническата облагаема стойност

Член 178

1. Когато е необходимо да се установи МОС за целите на членове 28 до 376 от Кодекса, митническата декларация за внесените стоки трябва да бъде придружена отдекларация за данните за МОС /декларация за МОС/. Декларацията за МОС се попълва на формуляр D.V.1 а, който отговаря на образеца в Приложение 29.

>M14

2. Декларацията за митническа стойност по реда на параграф 1 се попълва от лице, установено в Общността и притежаващо съответните факти.

Второ тире от член 64, параграф 2, буква б) и член 64, параграф 3 от Кодекса се прилага mutatis mutandis.

3. Митническите власти могат да се откажат от изискванията за декларация на формуляра, посочен в параграф 1, когато МОС на въпросната стока не може да се определи съгласно разпоредбите на член 29 от Кодекса. В тези случаи лицето, посочено в параграф 2 трябва да представи или накара да бъде представена на митническите власти допълнителна информация, необходима за определяне на МОС съгласно друг член в споменатия Кодекс, като тази допълнителна информация бъде представена във формата и по начина, изисквани от митническите власти.

4. Представянето на митницата на декларацията, изисквана от параграф 1, без да противоречи та възможното прилагане на наказателни разпоредби, се смята за поемане на отговорност от страна на лицето, посочено в параграф 2 по отношение на:

-точността и изчерпателността на данните, дадени в декларацията,

-автентичността на представените документи към горните данни, и

-предоставянето на всякакви допълнителни сведения или документи, необходими за установяване МОС на стоките.

5. Настоящият член не се прилага за стоки, чиято МОС се определя по опростената процедура съгласно разпоредбите на членове 173 до 177.

Член 179

1. С изключение на случаите, когато това е абсолютно необходимо за правилното прилагане на вносните мита, митническите власти отменят изискването за цялата или част от декларацията, предвидена от член 178 параграф 1:

а) когато МОС на внесените стоки в пратката не надвишава >M21 10 000 EUR <, при условие че това не е разделена или многократна пратка от същия изпращач до същия получател, или

б) когато въпросният внос няма търговски характер, или пък

в) когато представянето на въпросните данни не е необходимо за прилагането на митническата тарифа на ЕО или когато предвидените в тарифата мита не са дължими поради специфични митнически разпоредби.

2. Сумата в екю, посочена в параграф 1 (а) се превръща съгласно член 18 от Кодекса. Митническите власти могат да закръгляват сумата нагоре или надолу след превръщането.

Митническите власти могат да запазят непроменена равностойността в национална валута на сумата, изчислена в екю ако по време на ежегодната корекция, предвидена в член 18 на Кодекса, превръщането на тази сума преди окръгляването, предвидено в настоящата параграф, води до промяна с по-малко от 5% на равностойността в национална валута.

3. При непрекъснат трафик на стоки, доставяне от един и същ продавач на един и същ купувач при едни и същи търговски условия митническите власти могат да отменят изискването, към всяка МД да се прилагат всички данни съгласно член 178 параграф 1, но трябва да ги изискват при промяна в обстоятелствата и най-малкото веднъж на три години.

4. Освобождаването, разрешено от настоящия член, може да се оттегли и да се изисква представяне на формуляр D.V.1, когато се установи, че едно от условията, необходими за това освобождаване не е било или вече не е изпълнено.

Член 180

Когато се използват компютърни системи или когато съответните стоки се отразяват в обща, периодична или рекапитулационна МД, митническите власти могат да разрешат да се правят промени в начина на представяне на данните, изисквани за определянето на МОС.

Член 181

1. Лицата, посочени в член 178 параграф 2 трябва да представят на митническите власти копие от фактурата, на чиято база е декларирана стойността на внасяната стока. Когато МОС се декларира писмено, копието се съхранява от митническите власти.

2. При писмено деклариране на МОС, когато фактурата за внесените стоки е издадена на името на лице с местожителство в държава - членка, различна от онази, в която се декларира МОС, деклараторът трябва да представи на митническите власти два екземпляра от фактурата. Единият се запазва от митническите власти, а другият, с печата на съответната митническа служба и серийния номер на декларацията пред същата се връща на декларатора, за да го изпрати на лицето, на чието име е издадена фактурата.

3. Митническите власти могат да прилагат разпоредбите на параграф 2 и в случаите, когато лицето, на чието име е издадена фактурата, е с местожителство в държава - членка, в чийто валута е декларирана МОС.

>M5

Член 181a

1. Не се налага митническите органи да определят митническата стойност на внесените стоки въз основа на метода за оценяване на сделката, когато съобразно определената в параграф 2 процедура не са получили задоволителна информация или се съмняват осно- вателно, че декларираните стойности представляват цялата платена или платима сума по реда на член 29 от Кодекса.

2. Когато митническите органи имат съмненията, описани в параграф 1, те могат да изискат допълнителна информация съобразно член 178, параграф 4. Когато съмненията продължават, митническите органи са длъжни, преди да вземат окончателно решение, да известят заинтересованото лице, в писмен вид, ако то желае, относно основанията за съмненията си, както и да му предоставят възможност за отговор. Окончателното решение и основанията за вземането му се съобщават в писмен вид на въпросното лице.

ДЯЛ VI

ВНАСЯНЕ НА СТОКИ В МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ

>M29

ГЛАВА 1

Обобщена декларация за въвеждане

Раздел 1

Обхват

>M33

Член 181б

За целите на настоящата глава и на приложение 30А:

Превозвач означава: лицето, което въвежда стоките или което поема отговорността за превоза на стоките на митническата територия на Общността както е посочено в член 36б, параграф 3 от Кодекса. Въпреки това

— при комбинирани превози, както е посочено в член 183б, „превозвач“ означава лицето, управляващо транспортното средство, което след като е било въведено на митническата територия на Общността ще се придвижва на собствен ход като действащо транспортно средство,

— при превоз по море или по въздух, когато става дума за плавателен съд по съвместна договореност или по договор, както е посочено в член 183в, „превозвач“ означава лицето, което е сключило договора и е издало товарителница или въздушна товарителница за действителното въвеждане на стоките на митническата територия на Общността.

>M29

Член 181в

Обобщената декларация за въвеждане не се изисква по отношение на следните стоки:

а) електроенергия;

б) стоки, които се въвеждат по тръбопровод;

в) писма, пощенски картички и печатни материали, включително на електронен носител;

г) стоки, които се движат съгласно правилата на Всемирната пощенска конвенция;

>M33

д) стоки, обхванати от митнически декларации, изготвени в съответствие с всеки друг акт съгласно членове 230, 232 и 233, с изключение на палети, контейнери и превозни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, морски транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища, превозвани по силата на договор за превоз;

>M29

е) стоки, които се съдържат в личния багаж на пътниците;

>M33

ж) стоки, за които е разрешено устно деклариране в съответствие с членове 225, 227 и 229, параграф 1, с изключение на палети, контейнери и превозни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, морски транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища, превозвани по силата на договор за превоз;

>M29

з) стоки, обхванати от карнети ATA и CPD;

и) стоки, които се придвижват с формуляр 302, предвиден в Конвенцията между страните от Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили, подписана в Лондон на 19 юни 1951 г.;

>M33

й) стоки, превозвани на борда на плавателни съдове, които плават по редовни корабни линии, одобрени в съответствие с член 313б, както и стоки, които се превозват с плавателен съд или самолет между пристанища или летища в Общността, без да спират в никое пристанище или летище извън митническата територия на Общността;

>M29

к) стоки, които имат право на облекчения съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г., Виенската конвенция за консулските отношения от 24 април 1963 г. или други консулски конвенции или

>M29

Нюйоркската конвенция от 16 декември 1969 г. относно специалните мисии;

>M33

л) оръжия и военно оборудване, въведени на митническата територия на Общността от отговорните за военната отбрана на държава-членка власти в рамките на военен транспорт или транспорт, извършван единствено за целите на военните власти;

м) следните стоки, въведени на митническата територия на Общността непосредствено от сондажни или производствени платформи, управлявани от лице, установено на митническата територия на Общността:

i) стоки, включени в такива платформи за целитена строителни и ремонтни дейности по тях, тяхната поддръжка или преструктуриране,

ii) стоки, използвани за монтиране или оборудване на посочените платформи;

iii) провизии, използвани или употребявани на посочените платформи; и

iv) неопасни отпадъци от посочените платформи;

н) стоки в пратка, чиято действителна стойност не надхвърля 22 EUR, при условие че митническите органи приемат, при съгласие от страна на икономическия оператор, да извършат анализ на риска с помощта на информацията, съдържаща се във или предоставена от използваната от икономическия оператор система.

__________

>M29

Член 181г

Ако международно споразумение между Общността и трета страна предвижда признаването на проверките по сигурността, провеждани в страната, от която се осъществява износът, с прилагат условията, изложени в посоченото споразумение.

__________

Член 183

1. Сборната декларация се подписва от лицето, което я прави.

2. >M33 Митническите органи позволяват подаването на обобщена декларация за въвеждане на хартиен носител или всяка друга договорена между митническите власти заместваща процедура, само при някое от следните обстоятелства: <

а) компютризираната система на митническите органи не функционира;

>M29

б) електронното заявление на лицето, което подава обобщената декларация за въвеждане, не функционира.

>M34

В случаите, посочени в букви а) и б) от първата алинея, обобщената декларация за въвеждане на хартиен носител се изготвя с помощта на формуляра за документ за сигурност и безопасност, съответстващна образеца в приложение 45и. Когато пратката, за която се изготвя обобщена декларация за въвеждане, се състои от повече от една стока, документът за сигурност и безопасност се допълва със списък на стоките, съответстващна образеца в приложение 45й. Списъкът на стоките е неразделна част от документа за сигурност и безопасност.

В случаите, посочени в букви а) и б) от първата алинея, митническите органи могат да позволят документът за сигурност и безопасност да бъде заменен или допълнен с търговски документи, при условие че изпратените на митническите органи документи съдържат реквизитите, определени за обобщените декларации за въвеждане в приложение 30А.

>M29

3. По споразумение помежду си митническите органи учредяват процедура, която да се следва в случаите, посочени в параграф 2, първа алинея, буква а).

4. Използването на обобщена декларация за въвеждане на хартиен носител, посочена в параграф 2, първа алинея, буква б), подлежи на одобрение от страна на митническите органи. Обобщената декларация за въвеждане на хартиен носител се подписва от лицето, което я е изготвило.

5. Обобщените декларации за въвеждане се регистрират от митническите органи незабавно след тяхното получаване.

>M33

6. Митническите органи уведомяват незабавно лицето, подало обобщената декларация за въвеждане, за регистрацията ?. Когато обобщената декларация за въвеждане е подадена от лице, посочено в член 36б, параграф 4 от Кодекса, митническите органи уведомяват също и превозвача за регистрацията, при условие че превозвачът е свързан с митническата система.

7. Когато обобщената декларация за въвеждане е подадена от лице, посочено в член 36б, параграф 4 от Кодекса, митническите органи могат да приемат, освен при наличие на доказателства за противното, че превозвачът е дал своето съгласие по силата на договорно спора- зумение и че подаването е извършено с негово знание.

8. Митническите органи уведомяват незабавно лицето, подало изменения на обобщената декларация за въвеждане, при регистрацията на тези изменения. Когато измененията на обобщената декларация за въвеждане са подадени от лице, посочено в член 36б, параграф 4 от Кодекса, митническите органи уведомяват също и превозвача, при условие че превозвачът е поискал такова уведомление от митни- ческите органи и е свързан с митническата система.

9. Когато след изтичането на срок от 200 дни от датата на подаване на обобщената декларация за въвеждане митническите органи не са уведомени за пристигането на транспортните средства съгласно член 184ж или стоките не са представени на митническите органи съгласно член 186, се смята, че обобщената митническа декларация не е била подадена.

>M29

Член 183a

1. Данните, предоставени под режим транзит, могат да се използват като обобщена декларация за въвеждане, ако са спазени следните условия:

а) стоките са въведени в митническата територия на Общността под режим транзит;

б) данните за транзита се обменят, като се използват информационни технологии и компютърни мрежи;

в) данните съдържат всички подробности, които се изискват за обобщена декларация за въвеждане.

2. При условие че данните за транзита, които съдържат изиск- ваните подробности, се обменят в съответния срок, установен в член 184a, изискванията от член 183 се смятат за спазени дори когато стоките са поставени под режим транзит извън митни- ческата територия на Общността.

>M33

Член 183б

При комбинирани превози, когато действащото транспортно средство, което навлиза в митническата територия на Общността, единствено превозва друго транспортно средство, което, след като е било въведено на митническата територия на Общността ще се придвижва на собствен ход като действащо транспортно средство, задължението за подаване на обобщена декларация за въвеждане е на оператора на това друго транспортно средство. Срокът за подаване на обобщената декларация за въвеждане съот- ветства на срока, приложим по отношение на действащото транс- портно средство, навлизащо в митническата територия на Общността, както е посочено в член 184а.

>M29

Член 183в

При превоз по море или по въздух, когато става дума за плавателен съд по съвместна договореност или по договор, задължението за подаване на обобщената декларация за въвеждане е на лицето, което е поело изпълнението на договора и е издало товарител- ницата за морски или въздушен превоз на стоките с плавателен съд или самолет, предмет на такава договореност.

>M33

Член 183г

1. Когато действащото транспортно средство, което навлиза в митническата територия на Общността, пристига първо в митни- ческото учреждение, намиращо се в държава-членка, която не е била декларирана в обобщената декларация за въвеждане, операторът на транспортното средство или негов представител информира декла- рираното входно митническо учреждение чрез съобщение „Искане за пренасочване“. Съобщението съдържа данните, установени в приложение 30A, и се попълва в съответствие с обяснителните бележки в посоченото приложение. Настоящият параграф не се прилага в случаите, посочени в член 183а.

2. Декларираното входно митническо учреждение незабавно уведомява фактическото входно митническо учреждение за прена- сочването и за резултатите от анализа на риска, проведен за целите на сигурността и безопасността.

Член 184

1. Стоки, включени в сборна митническа декларация, които не са разтоварени от превозното средство, което ги пренася, трябва да се представят пред митническите органи отново в непроменено състояние от лицето, посочено в >M29 член 183, параграфи 1 и 2 <, ако това бъде поискано от митническите служби, докато бъдат оформени в съответния митнически режим.

2. Всяко лице, което разполага със стоките, след като са били разтоварени за транспортиране или складиране, носи отговорност за спазване на задължението да ги представи отново на митницата в непроменено състояние по искане на митническите органи.

Глава 3

Временно складиране

>M29

Раздел 3

Срокове

Член 184a

1. При морски транспорт обобщената декларация за въвеждане се подава във входното митническо учреждение в следните крайни срокове:

а) за товари в контейнери, различни от случаите, в които се прилага буква в) или г) — поне 24 часа преди натоварване в пристанището на заминаване;

>M33

б) за насипни товари или товари на части, различни от случаите, в които се прилага буква в) или г) — поне четири часа преди пристигане в първото пристанище от митническата територия на Общността;

>M29

в) за движение между Гренландия, Фарьорските острови, Сеута, Мелила, Норвегия, Исландия или пристанищата на Балтийско море, Северно море, Черно море или Средиземно море, всички пристанища на Мароко и митническата територия на Общността, с изключение на френските отвъдморски департаменти, Азорските острови, островите Мадейра и Канарските острови — поне два часа преди пристигане в първото пристанище на митническата територия на Общността;

г) за движение, различно от случаите, в които се прилага буква в)

— между територия извън митническата територия на Общността и френските отвъдморски департаменти, Азорските острови, островите Мадейра и Канарските острови — където продължителността на пътуването е по-малка от 24 часа — поне два часа преди пристигане в първото пристанище на митническата територия на Общността.

2. При въздушен транспорт обобщената декларация за въвеждане се подава във входното митническо учреждение, като се спазват следните срокове:

а) при кратки товарни полети — поне до момента на реалното излитане на самолета;

б) при дълги товарни полети—поне четири часа преди пристигането в първото летище на митническата територия на Общността;

За целите на настоящия параграф „кратък товарен полет“ означава полет с продължителност под четири часа от последното летище на на пускане в трета страна до пристигането в първото летище на Общността. Всички останали полети се смятат за дълги товарни полети.

3. При железопътен транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища обобщената декларация за въвеждане се подава във >M29 входното митническо учреждение поне два часа преди пристигането на митническата територия на Общността.

4. При автомобилен транспорт обобщената декларация за въвеждане се подава във входното митническо учреждение поне един час преди пристигането на митническата територия на Общността.

5. Когато обобщената декларация за въвеждане не е подадена в електронна форма, срокът, установени в параграф 1, букви в) и г), параграф 2, буква а) и параграфи 3 и 4, е поне четири часа.

6. Ако компютризираната система на митническите органи временно не работи, сроковете, предвидени в параграфи 1—4, продължават да се прилагат.

Член 184б

Сроковете, посочени в член 184a, параграфи 1—4, не се прилагат в следните случаи:

а) когато международни споразумения между Общността и трети страни предвиждат признаването на проверки по сигурността, както е посочено в член 181г;

б) когато международни споразумения между Общността и трети страни изискват обмен на данни от декларации в срокове, различни от посочените в член 184a, параграфи 1—4;

в) при форсмажорни обстоятелства.

Член 184в

Когато се установи, че стоките, представени на митницата, за които се изисква подаването на обобщена декларация за въвеждане, не са обхванати от такава декларация, лицето, което е въвело стоките или което е поело отговорност за превоза на стоките в митническата територия на Общността, незабавно подава обобщена декларация за въвеждане.

Ако икономически оператор подаде обобщена декларация за въвеждане след крайните срокове, предвидени съгласно член 184a, това не изключва прилагането на наказанията, предвидени от националното законодателство.

Раздел 4

Анализ на риска

Член 184г

1.След получаване на информацията, която се съдържа в обобщената декларация за въвеждане, входното митническо учреждение извършва съответния анализ на риска главно за целите на сигурността и безопасността, преди пристигането на стоките на митническата територия на Общността. Когато обобщената декларация за въвеждане е подадена в митническо учреждение, различно от входното митническо учреждение, данните са предоставени в съответствие с член 36a, параграф 2 и член 36в, параграф 1, втора алинея от Кодекса, митническите органи на входното митническо учреждение или приемат резул- татите от всякакъв анализ на риска, извършен от това друго митническо учреждение, или вземат под внимание резултатите, когато извършват свой собствен анализ на риска.

2. Митническите органи завършват анализа на риска преди пристигането на стоките, при условие че бъде спазен съответният краен срок, изложен в член 184a.

При това за стоки, превозвани посредством вида превоз, посочен в член 184a, параграф 1, буква а), митническите органи завършват анализа на риска в рамките на 24 часа след получаване на обобщената декларация за въвеждане. >M33 Когато този анализ дава разумни основания на митническите органи да смятат, че въвеждането на стоките на митническата територия на Общността би поставило толкова сериозна заплаха за безопасността и сигурността на Общността, че се налага незабавна намеса, митническите органи уведомяват лицето, подало обобщената декларация за въвеждане, а когато лицата са различни — превозвача на стоките, при условие че превозвачът е свързан с митническата система, че стоките няма да се натоварват. < Нотификацията се прави в рамките на 24 часа след получаване на обобщената декларация за въвеждане.

>M33

3. Когато стоки, които не са обхванати от обобщена декларация за въвеждане в съответствие с член 181в, букви в)—и), л)—н), са въведени на митническата територия на Общността, анализът на риска се извършва при възможност след представяне на стоките въз основа на обобщената декларация за временно складиране или на митническата декларация, която обхваща тези стоки.

>M29

4. Стоки, представени на митницата, могат да бъдат освободени за одобрена от митницата обработка или използване веднага след провеждане на анализа на риска и ако резултатите позволяват такова оформяне.

Член 184д

Когато плавателен съд или самолет има престой на повече от едно пристанище или летище от митническата територия на Общността, при условие че се движи между тези пристанища/летища, без да има престой на пристанище или летище извън митническата територия на Общността, обобщена декларация за въвеждане се подава в първото пристанище или летище на Общността за всички превозвани стоки.

Митническите органи на това първо пристанище или летище на въвеждане извършват анализ на риска за целите на сигурността и безопасността на всички превозвани стоки. Допълнителен анализ на риска може да бъде извършен за тези стоки на пристанището или летището, където те се разтоварват.

>M33

Когато бъде установен риск, митническото учреждение на първото пристанище или летище на въвеждане предприема действия за забрана на пратки, за които е установено, че представлява заплаха от такъв сериозен характер, че се налага незабавна намеса и, във всеки случай, предават резултатите от анализа на риска на следващите пристанища или летища.

На следващите пристанища или летища на митническата територия на Общността член 186 се прилага само за стоките, представени пред митническите органи в това пристанище или летище.

__________

Раздел 5

Уведомление за пристигане

Член 184ж

Операторът на действащото транспортно средство, което влиза на митническата територия на Общността, или негов представител уведомява митническите органи на първото входно митническо учреждение за пристигането на транспортното средство. Уведомлението за пристигане съдържа необходимите данни за идентифициране на обобщените декларации за въвеждане, подадени по

отношение на всички стоки, които се превозват на това транспортно средство. При възможност се използват наличните методи за уведомление за пристигане.

>M29

Член 185

1. Когато местата, посочени в член 51 параграф 1 от Кодекса са били утвърдени като постоянни за поставяне на стоки на временен склад, тези места се наричат "временни складови съоръжения"

2. За да се осигури прилагането на митническите правила, митническите власти, когато нямат собствени временни складови съоръжения, могат да изискат:

а) временните складове да бъдат с двойно заключване, като единият ключ се държи от митническите власти;

>M33

Член 186

1. Стоки с произход извън Общността, представени пред митни- ческите органи, се обхващат от обобщената декларация за временно складиране, както е определено от митническите органи. Обобщената декларация за временно складиране се подава от лицето, представящо стоките или от негово име, не по-късно от момента на представяне. Когато обобщената декларация за временно складиране еподаденаотлице, различно от операторана съоръжението за временно складиране, митническите органи уведомяват оператора за декла- рацията, при условие че това лице е посочено в обобщената декларация за временно складиране и е свързано с митническата система.

2. Обобщената декларация за временно складиране може да бъде в една от следните форми, както е определено от митническите органи:

а) препратка към всяка една обобщена декларация за въвеждане на съответните стоки, допълнена от данните на обобщената декларация за временно складиране;

б) обобщената декларация за временно складиране, включваща препратка към всяка една обобщена декларация за въвеждане на съответните стоки;

в) манифест или друг транспортен документ, при условие че той съдържа данните на обобщената декларация за временно скла- диране, в това число препратка към всяка обобщена декларация за въвеждане на съответните стоки.

3. Препратка към обобщената декларация за въвеждане не се изисква, ако стоките са вече под режим временно складиране или ако са получили допустимо митническо направление и не са напуснали митническата територия на Общността.

4. Могат да се използват търговски, пристанищни или транс- портни инвентарни системи, при условие че те са одобрени от митническите органи.

5. Обобщената декларация за временно складиране може да бъде подадена или да съдържа посоченото в член 184ж уведомление за пристигане.

6. За целите на член 49 от Кодекса се смята, че обобщената декларация за временно складиране е подадена на датата на предс- тавяне на стоките.

>M33

7. Обобщената декларация за временно складиране се съхранява от митническите органи с цел да се провери дали стоките, за които се отнася, са получили допустимо митническо направление.

8. Обобщената декларация за временно складиране не се изисква, когато най-късно към момента на представяне пред митни- ческите органи:

а) стоките са декларирани за даден митнически режим или са получили по друг начин допустимо митническо направление, или

б) е налице доказателство за общностния статут на стоките съгласно членове 314б—336.

9. Когато митническа декларация е подадена във входното митническо учреждение като обобщена декларация за въвеждане в съответствие с член 36в от Кодекса, митническите органи приемат декларацията незабавно след представянето на стоките, като стоките се поставят директно под обявения режим, предмет на условията, установени в посочения режим.

10. За целите на параграфи 1—9, когато стоките с произход извън Общността, превозвани от отправното митническо учреждение под режим транзит, са представени на получаващото митническо учреждение на митническата територия на Общността, транзитната декларация, предназначена за митническите органи в получаващото митническо учреждение, се смята за обобщена декларация за временно складиране.

Член 187

Без да се ограничава член 56 от Кодекса или разпоредбите за продажба на стоките от митническите органи, лицето, което е подало сборната митническа декларация или, когато такава декларация още не е подадена, лицата, посочени в >M29 член 36б, параграф 3 < от Кодекса, отговарят за изпълнение на мерките, взети от митническите служби в изпълнение на член 53,параграф 1 от Кодекса и за поемане на разноските за подобни мерки.

>M29

Член 187a

1. Митническите органи могат да предоставят разрешение за проверка на стоките по член 42 от Кодекса на лицето, което съгласно митническите правила може да определи допустимо митническо направление за стоките, по устно искане на това лице. Митническите органи при това могат да счетат, предвид обстоятелствата, че е необходимо писмено искане.

2. Митническите органи могат да разрешат взимането на проби само по писмено искане на лицето, посочено в параграф 1.

3. Писменото искане може да бъде на хартиен или на електронен носител. То се подписва или заверява от въпросното лице и се подава до компетентните митнически органи. То включва следните подробни данни:

а) име и адрес на заявителя;

б) местонахождение на стоките;

в) препратка към някоя от следните подточки:

i) обобщена декларация за въвеждане;

ii) предишен митнически режим;

iii) превозно средство;

>M29

г) всички останали подробни данни, необходими за идентифициране на стоките.

4. Митническите органи съобщават за своето решение на заинтересуваното лице. Когато искането е за вземане на проби, в решението се определя количеството стоки, които да бъдат взети.

5. Проверката на стоките и вземането на проби се извършват под надзора на митническите органи, които посочват следващите процедури.

Заинтересуваното лице поема всички рискове и разходи, свързани с проверката, вземането на проби и анализа на стоките.

6. Взетите проби са предмет на формалности с оглед определянето на тяхното допустимо митническо направление. Когато проверка на пробите доведе до тяхното унищожаване или безвъзвратна загуба, не се смята, че е възникнало митническо задължение.

Всички отпадъци или остатъци в резултат от проверката получават допустимо митническо направление, определено за стоките с произход извън Общността.

>M1

__________

>M29

ГЛАВА 3

Специални разпоредби, приложими за стоки, предоставяни по море или по въздух

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 189

>M33

Стоки, въведени на митническата територия на Общността по море или по въздух, които при превоз остават на борда на същото транспортно средство без да бъдат прехвърляни, се представят съгласно член 40 от Кодекса пред митническите органи само в пристанището или летището на Общността, в което са разтоварени или прехвърлени.

Член 190

За целите на настоящия раздел:

а) "летище в Общността" означава което и да е летище на митническата територия на Общността;

б) "международно летище в Общността" означава което и да е летище на Общността, което с разрешение на компетентните власти е одобрено за въздушен транспорт с трети страни;

75

в) "вътрешен полет в Общността" означава движението на самолет между две летища в Общността без междинни кацания, което не започва и не завършва на летище извън Общността;

г) "пристанище в Общността" означава всяко пристанище, разположено на митническата територия на Общността;

д) "морско пътуване в Общността" означава движението между две пристанища в Общността без междинни спирания на кораб, който прави редовни рейсове между две или повече конкретни пристанища в Общността;

е) "увеселителен кораб" означава частен плавателен съд, предназначен за пътувания, чийто маршрут зависи от желанията на клиента;

ж) "туристически или търговски самолет" означава частен самолет, предназначен за пътувания, чийто маршрут зависи от желанията на клиента;

з) "багаж" означава всички предмети, пренасяни по какъвто и да е начин от физическо лице по време на пътуването.

Член 191

За целите на настоящия раздел, при пътуване със самолет багажът се смята за:

-придружаван багаж, ако е бил предаден на отправното летище и не е достъпен за лицето по време на полета, както и по време на междинните кацания, посочени в членове 192 параграфи 1 и 2 и 194 параграфи 1 и 2 от тази глава;

- ръчен багаж, ако лицето го внася в кабината на самолета.

Член 192

Всички проверки и формалности, отнасящи се за:

1. ръчния и придружавания багаж на физически лица, които летят със самолет, идващ от летище извън Общността и който след междинното кацане на летище в Общността продължава към друго летище в Общността, се извършват на последното летище, ако то е международно летище в Общността. В този случай багажът следва правилата, валидни за багажа на физическите лица, които идват от трета страна, когато лицето, което носи такъв багаж, не може да докаже задоволително пред компетентните власти статута им като стоки от Общността.

2. ръчния и придружавания багаж на физически лица, които летят със самолет, който прави междинното кацане на летище в Общността преди да продължи към летище извън Общността, се извършват в отправното летище, ако то е международно летище в Общността. В този случай ръчният багаж може да се провери на летището в Общността, на което самолетът извършва междинно кацане, за да се установи, че стоките, които съдържа, отговарят на условията за свободно движение в Общността;

3. багажа на физически лица, които използват морска пътническа линия, изпълнявана от един и същ кораб, включваща последователни етапи на отпътуване, акостиране в или завършване на пътуването в пристанище извън Общността, се извършват в пристанището, в което въпросният багаж се товари или разтоварва, в зависимост от случая.

Член 193

Всички проверки и формалности, отнасящи се до багажа на пътниците на борда на:

1. увеселителни кораби, се извършват в което и да е пристанище в Общността, независимо от произхода и направлението на кораба;

2. туристически или търговски самолети, се извършват:

- на първото летище на пристигане, което трябва да бъде международно летище в Общността, за полети идващи от летище извън Общността, когато самолетът след междинно кацане продължава за друго летище в Общността;

- на последното международно летище в Общността за полети идващи от летище в Общността, когато самолетът, след междинно кацане, продължава за летище извън Общността.

Член 194

1. Когато на летище в Общността пристигне багаж в самолет, пристигащ от летище извън Общността и на същото летище се прехвърля в друг самолет, който продължава по вътрешен полет в Общността:

-проверките и формалностите, валидни за придружавания багаж, се извършват на летището на пристигане по вътрешния полет в Общността, ако последното е международно летище в Общността;

-всички проверки на ръчния багаж се извършват на първото международно летище в Общността, а само в изключителни случаи, когато това се наложи след проверката на придружавания багаж;

-проверки на придружавания багаж могат да се извършват на първото летище в Общността, а само в изключителни случаи, когато това се наложи след проверката на ръчния багаж.

2. Когато на летище в Общността се товари багаж в самолет, който лети по вътрешен рейс в Общността за прехвърляне на друго летище в Общността в самолет, пътуващ до летище извън Общността:

-проверките и формалностите, валидни за придружавания багаж, се извършват на отправното летище за вътрешния рейс в Общността, ако последното е международно летище в Общността;

-всички проверки на ръчния багаж се извършват на последното международно летище в Общността, като предварителни проверки на такъв багаж могат да се правят наотправното летище за вътрешния рейс в Общността само в изключителни случаи, когато това се наложи след проверката на придружавания багаж;

-проверки на придружавания багаж могат да се извършват на първото летище в Общността, а само в изключителни случаи, когато това се наложи след проверката на ръчния багаж.

3. Всички проверки и формалности, приложими за багажа, пристигнал на летище извън Общността на борда на редовен или чартърен самолет и прехвърлен на същото летище в туристически или търговски самолет, който продължава по вътрешен полет в Общността, се извършват на летището на пристигане по редовния или чартърен полет.

4. Всички проверки и формалности за багажа, приложими за багажа, който се товари на летище в Общността в туристически или търговски самолет за прехвърляне, на друго летище в Общността по редовен или чартърен полет до летище извън Общността, се извършват на отправното летище.

5. Държавите - членки могат да извършват проверки на международните летища на Общността, където се извършва прехвърлянето на придружавания багаж, когато багажът:

-идва от летище извън Общността и се прехвърля в международното летище на Общността в самолет, пътуващ за международно летище в същата национална територия;

-е бил натоварен на самолет в международно летище за прехвърляне в друго международно летище, разположено в същата национална територия, на самолет, който лети до летище извън Общността.

Член 195

Държавите - членки трябва да вземат необходимите мерки, за да осигурят, щото:

-при пристигането си физическите лица да не могат да прехвърлят стоки, преди да е извършена проверка на ръчния багаж, който не е покрит от член 1 от Правилника на Съвета /ЕО/ № 3925/91;

-при заминаване физическите лица да не могат да прехвърлят стоки, след като е била извършена проверка на придружавания багаж, който не е покрит от член 1 от Правилника на Съвета /ЕО/ № 3925/91;

-при заминаване да се извърши необходимото, за да се избегне прехвърляне на стоки, след като е била извършена проверка на придружавания багаж, който не е покрит от член 1 от Правилника на Съвета /ЕО/ № 3925/91.

78

Член 196

Придружаван багаж, регистриран на летище в Общността, се идентифицира с картонче, поставено в съответното летище. Образец на картончето с техническите му характеристики са показани в Приложение 30.

Член 197

Всяка държава - членка трябва да представи на Комисията списък на летищата, които отговарят на дефиницията "международно летище в Общността", дадена в член 190 абзац (б). Общността публикува списъка в Официален вестник на Европейските общности, серия C

ДЯЛ VII

МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ - НОРМАЛНА ПРОЦЕДУРА

Глава 1

Писмена МД

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 198

1. Когато една митническа декларация се отнася за две или повече произведения, данните за всяко произведение се смятат за отделна декларация.

2. Компонентите на индустриални агрегати, спадащи към един и същ код от КН се смятат за един единствен стоков артикул.

3. Без да се изключва възможното прилагане на наказателни разпоредби, подаването в митническо учреждение на декларация, подписана от декларатора или неговия представител го прави отговорен по действащите разпоредби за:

-верността на сведенията, дадени в декларацията;

-автентичността на приложените документи,

и

-спазването на всички задължения, свързани с пропускането на съответните стоки в съответния митнически режим.

Член 199

>M32

1. Без да се засяга възможното прилагане на наказателни разпоредби, подаването в митническо учреждение на декларация, подписана от декларатора или неговия представител, или на транзитна декларация, подадена с помощта на методи за елек- тронна обработка на данни, го прави отговорен по действащите разпоредби за:

— точността на информацията, дадена в декларацията,

— автентичността на приложените документи, и

— спазването на всички задължения, свързани с поставянето на въпросните стоки под съответния митнически режим.

2. Когато деклараторът използва системи за електронна обработка на данни при изготвяне на митническите си декларации, включително транзитни декларации, изготвени в съответствие с член 353, параграф 2, буква б), митническите органи могат да разпоредят ръкописният му подпис да се замени с друг начин за идентифициране на самоличността, който може да се основава на употребата на кодове. Това улеснение се позволява само в случай, че са спазени техническите и административни условия, опре- делени от митническите органи. Митническите органи могат също така да разпоредят декларациите, включително транзитните декларации, изготвени в съответствие с член 353, параграф 2, буква б) с помощта на митническа система за електронна обработка на данни, да бъдат пряко заверявани от въпросните системи, вместо да се заверяват ръчно или механично чрез поставяне на печати на съответното митническо учреждение и подпис на компетентния служител.

>M1

3. Според определени от тях условия и начин, митническите органи могат да допуснат някои от данните от писмената декларация, упомената в приложение 37, да се заменят от изпра- щането им до определеното митническо бюро по електронен път, когато са закодирани в съответната форма.

Член 200

Документите, придружаващи МД трябва да се държат от митническите власти, освен ако последните разпоредят друго или освен ако деклараторът ги изиска за друга операция. В последния случай митническите власти взимат необходимите мерки, въпросните документи да не могат да се използват след това, освен по отношение на количеството или стойността на стоките, за които са валидни.

>M29

Член 201

1. Митническата декларация се подава в едно от следните митнически учреждения:

а) митническото учреждение, отговорно за мястото, където стоките са били или предстои да бъдат представени на митническите органи в съответствие с митническите правила;

б) митническото учреждение, отговорно за надзора на мястото, където е установен износителят или където стоките са опаковани или натоварени за износ, с изключение на случаите, предвидени в членове 789, 790, 791 и 794. Митническата декларация може да бъде подадена, след като стоките бъдат представени или бъдат предоставени на митни- ческите органи за проверка.

2. Митническите органи могат да позволят митническата декларация да бъде подадена, преди деклараторът да е в състояние да представи стоките или да ги предостави за проверка в митническото учреждение, където е подадена митническата декларация, или в друго митническо учреждение или място, посочено от митническите органи. Митническите органи могат да посочат срок, който да бъде определен според обстоятелствата, в рамките на който стоките да бъдат представени или предоставени. Ако стоките не бъдат предс- тавени или предоставени в рамките на този срок, ще се смята, че митническата декларация не е била подадена. Митническата декларация може да бъде приета, само след като съответните стоки са представени на митническите органи или в съответствие с изискванията на митническите органи са предос- тавени за проверка.

>M32

3. Митническите органи могат да разрешат подаването на митническата декларация в митническо учреждение, различно от това, в което стоките са представени, ще бъдат представени или ще бъдат налични за проверка, при условие че е спазено едно от следните изисквания:

а) посочените в първата алинея митнически учреждения се намират в същата държава-членка;

б) стоките ще бъдат поставени под митнически режим от титуляря на единно разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място.

Член 202

1. Декларацията се подава в компетентната митница в дните и часовете, у обявени като работни.

Обаче, по молба на декларатора и на негови разноски, митническите власти могат да разрешат подаването на МД извън определените дни и часове.

>M32

3. Подаването на транзитната декларация и представянето на стоките в отправното митническо учреждение се осъществяват в дните и часовете, определени от митническите органи. По молба на отговорното лице и за негова сметка отправното митническо учреждение може да разреши стоките да бъдат представени на друго място.

Член 203

1. Върху декларация се отбелязва датата, на която тя е била приета.

2. Декларацията за общностен транзит се приема и регистрира в отправното митническо учреждение в дните и часовете, определени от митническите органи.

Член 204

Митническите власти произведение могат да разрешат или да изискат поправките, посочени в член 65 на Кодекса да се извършват чрез подаване на нова декларация, с която да се замени първоначалната МД. В този случай датата, от която се определят дължимите мита и прилагането на разпоредбите за съответния митнически режим е датата на приемане на първоначалната МД.

Раздел 2

Формуляри

Член 205

1. Официалният модел на писмена МД за нормална процедура за поставяне на стоки в митнически режим или реекспортирането им в съответствие с член 182 параграф 3 на Кодекса е единната МД.

2. Когато разпоредбите за съответния митнически режим позволяват, за тази цел могат да се използват и други формуляри.

3. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 не трябва да изключват възможността за:

-отмяната на писмената МД, предвидена от членове 225 до 236 за внос за свободно обръщение, износ или временен внос;

-отменяне от страните - членки на формулярите, посочени в параграф 1, когато се прилагат специалните разпоредби на членове 237 и 238 по отношение на пощенските или колетните пратки;

-използване на специални формуляри за облекчаване на декларацията в специфични случаи, когато това се разрешава от митническите власти;

-отменяне от държавите-членки на формуляра, посочен в параграф 1 в случай на съществуващи или бъдещи споразумения, сключени между администрациите на две или повече държави - членки с цел опростяването на формалностите в цялата или част от търговията между съответните държави - членки;

>M32

— използване от заинтересованите лица на товарни списъци за приключване на формалностите по общностния транзит в случай на пратки, включващи повече от един вид стоки, когато се прилагат член 353, параграф 2 и член 441,

— отпечатване на износни, вносни и транзитни декларации, когато се прилага член 353, параграф 2, и на документи, удостоверяващи общностния статус на стоки, които не се придвижват под режим вътрешен общностен транзит с помощта на официални или частни системи за електронна обработка на данните, ако е необходимо на обикновена хартия, при условия, определени от държавите-членки,

— разпоредбите на държавите-членки, че когато се използва система за компютърна обработка, митническа декларация по смисъла на параграф 1 може да има формата на Единната митническа декларация, отпечатвана от тази система.

>M1

__________

4. Когато се изпълняват формалностите, като се използват обществени или частни компютри, които също разпечатват декларации, митническите власти могат да се разпоредят щото:

-саморъчният подпис да се замества от друг метод за идентификация, който може да се основава върху използването на кодове и да има същите правни последствия като саморъчния подпис. Тази възможност се разрешава, ако са спазени техническите и административни условия, установени от компетентните власти;

-така изготвените декларации да бъдат директно заверя-вани от системите вместо ръчно или механично полагане на митническия печат и подписа на компетентния служител.

5. Когато в законов акт на Общността се говори за декларация за износ, ре- експорт или внос или за декларация за пропускане на стоки в друг митнически режим, държавите - членки могат да не изискват друг административен документ освен онези, които са:

-изрично създадени със законодателни актове на Общността или предвидени от тези актове;

-изисквани от условията на международните споразумения, които са съвместими с Договора;

-изисквани от операторите, за да им дадат възможност, по тяхна молба, да получат определени привилегии или облекчения;

-изисквани, при спазване разпоредбите на Договора, за прилагането на специфични правилници, които не могат да се прилагат само с използването на документите, посочени в параграф 1.

Член 206

Формулярът на Единната МД, ако е необходимо, трябва да се използва през преходния период, установен в Акта за присъединяването на Испания и Португалия във връзка с търговията между Общността в нейния състав към 31 декември 1985 г. и Испания и Португалия, както и между последните две страни - членки със стоки, които още подлежат на известни мита и такси, които имат същия ефект или подлежат на други мерки, установени с Акта за присъединяване.

За целите на първия абзац, вторият екземпляр или където е подходящо, седмият екземпляр от формулярите, използвани в търговията с Испания и Португалия или в търговията между тези държави - членки, трябва да се унищожава.

МД трябва също да се използва в търговията със стоки от Общността между части от митническата територия на Общността, в които важат разпоредбите на Директивата на Съвета 77/388/ЕИО и частите, в които тази директива не важи, или в търговията между частите от тази територия, в които тези разпоредби не важат.

Член 207

Без да се отменят разпоредбите на член 205 параграф 3, митническите власти на държавите - членки могат по принцип, при изпълняването на формалностите по износа или вноса, да отменят представянето на един или повече екземпляри от единната МД, предвидени за използване от властите в съответните държави - членки, ако въпросната информация се намира в други средства за информация.

Член 208

1. Единната МД се представя в набори-комплекти, съдържащи необходимия брой екземпляри за изпълнение на формалностите за митническия режим, в който трябва да се оформят стоките.

>M32

2. Когато режимът общностен транзит или режимът общ транзит се предхожда или биват последван от друг митнически режим, може да бъде представен набор, съдържащнеобходимия брой екземпляри за приключването на формалностите, свързани с транзитния режим, в случай че се прилага член 353, параграф 2 и предходния или следващрежим .

3. Наборите, посочени в параграфи1 и 2 се взимат:

-или от пълния комплект от осем екземпляра съгласно образеца в Приложение 31,

-или, особено при представяне чрез компютърна система за обработване на декларациите, два последователни набора от четири екземпляра съгласно образеца в Приложение 32.

4. Без да се накърняват членове 205, параграф 3, 222 до 224 или от 254 до 289, към МД, когато е необходимо, могат да се прилагат един или повече последващи формуляри, които се представят в набори, съдържащи необходимия брой екземпляри за изпълнението на формалностите по митническия режим, в който трябва да се оформят стоките. Тези екземпляри, нужни за завършване на формалностите за предишните или следващи митнически режими, могат да се прикачат там, където е необходимо.

Наборите с допълнителни листове се взимат:

-или от комплекта от осем екземпляра съгласно образеца в Приложение 33,

-или два набора от четири екземпляра съгласно образеца в Приложение 34.

Допълнителният лист представлява неделима част от МД, за която се отнася.

5. В отклонение от параграф 4, митническите власти могат да се разпоредят допълнителните листове да не се използват, когато за издаването на МД се използва компютърна система.

Член 209

1. Когато се прилага член 208 параграф 2, всяка от заинтересованите страни носи отговорност само по отношение на митническия режим, който е заявила като декларатор, доверител или техен пълномощник.

2. За целите на параграф 1, когато деклараторът използва единната МД, издадена по време на предишния митнически режим, той трябва да бъде подканен, преди да подаде декларацията си да провери верността на данните за онези клетки, за чиято верност носи отговорност и за тяхната приложимост по отношение на въпросните стоки и заявения режим, като при нужда трябва да ги допълни.

83

В случаите, описани в горния абзац, деклараторът трябва да уведоми незабавно митническата служба, където е подадена декларацията, за всяко несъответствие между стоките и нанесените данни. В този случай деклараторът попълва отново декларация върху формуляр МД.

Член 210

Когато единната МД се използва за няколко митнически режими, митническите власти трябва да се уверят, че данните в декларацията по отношение на отделните режими съвпадат.

Член 211

Декларацията се попълва на един от официалните езици на Общността, който се приема от митническите власти на държавата - членка, в която се извършват формалностите.

Ако е необходимо, митническите власти в получаващата страна могат да изискат от декларатора или неговия представител в съответната държава - членка да представи превод на декларацията на официалния език или на един от официалните езици на тази страна. Преводът замества съответните данни във въпросната декларация.

В отклонение от предишния абзац декларацията се попълва на един от официалните езици на Общността, който се приема от митническите власти на съответната държава - членка във всички случаи,когато в тази държава декларацията се прави на различни формуляри от онези, първоначално представени на митническата служба в отправната държава - членка.

Член 212

1. Единната МД трябва да се попълни в съответствие с обяснителната бележка в Приложение 37 и всички допълнителни правила, изложени в други нормативни актове на Общността.

>M29

Когато митническа декларация се използва като обобщена декларация за въвеждане в съответствие с член 36в, параграф 1 от Кодекса, тази декларация освен данните, които се изискват за специфичната процедура, изложена в приложение 37, включва данните за обобщената декларация за въвеждане, изложена в приложение 30A.

2. Митническите власти осигуряват на потребителите свободен достъп до обяснителната бележка, посочена в параграф 1.

3. Митническата администрация на всяка държава - членка може при необходимост да допълва обяснителната бележка.

Член 213

Кодовете, които се използват при попълването на формулярите, посочени в член 203 параграф 1, са изброени в Приложение 38.

>M24

Държавите-членки нотифицират Комисията за списъка с национални кодове, използвани в кутийки 37 (второто подразделение), 44 и 47 (първото подразделение). Комисията публикува списъка на тези кодове.

Член 214

В случаите, когато правилата изискват повече екземпляри от формуляра, посочен в член 205 параграф 1, деклараторът може да използва допълнителни листове или фотокопия от горния формуляр.

84

Тези допълнителни листове или фотокопия трябва да бъдат подписани от декларатора, представени на митническите власти и заверени от тях при същите условия както единната МД. Те се приемат от митническите власти като оригинални документи при условие, че са четливи и със задоволително качество.

Член 215

1. Формулярите, посочени в член 205 параграф1, се отпечатват на самокопираща хартия, химизирана за тази цел, с тегло най-малко 40 г. на кв.м. Хартията трябва да бъде достатъчно матова, за да може информацията на едната страна да не пречи на четливостта на информацията на другата, а дебелината й да бъде такава, че да не се къса или мачка лесно.

>M32

Хартията за всички екземпляри е бяла. Върху екземплярите, използвани при общностен транзит в съответствие с член 353, параграф 2 обаче, клетки № 1 (първо и трето подразделение), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (първото подраз- деление вляво), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 и 56 са в зелен фон.

Формулярите се отпечатват със зелено мастило.

2. Клетките са на базата на единен размер 1/110 инча по хоризонтала и 1/6 инча отвесно. Подразделите са на базата на единен размер 1/10 инча хоризонтално.

3. Цветното различаване на отделните копия става по следния начин:

(а) на формулярите, отговарящи на образеца от Приложения 31 и 33

-екземпляри 1,2,3 и 5 в десния си край имат непрекъсната ивица, оцветена съответно в червено, зелено, жълто и синьо;

-екземпляри 4,6,7 и 8 в десния си край имат прекъсната ивица, оцветена съответно в синьо, червено, зелено и жълто;

(б) на формулярите според образеца в приложения 32 и 34 екземплярите 1/6, 2/7, 3/8 и 4/5 в десния си край имат непрекъсната ивица и до нея прекъсната черта, оцветени в червено, зелено, жълто и синьо.

Ширината на тези ивици е приблизително 3 мм. Прекъснатата ивица съдържа серия от квадратчета със страна 3 мм, на разстояние 3 мм едно от друго.

4. Екземплярите, на които данните, съдържащи се във формулярите от Приложения 32 и 34 трябва да се самокопират, са показани в Приложение 36.

5. Формулярите са с размер 210 х 297 мм с максимално отклонение минус 5 и плюс 8 мм.

6. Митническите администрации на държавите - членки могат да изискват на бланките да е отпечатано името и адреса на печатаря или знак, даващ възможност да се идентифицира печатарят. Те също могат да поставят условие за предварително техническо одобрение преди печатането на бланките.

Раздел 3

Данни, които се изискват в съответствие с митническия режим

Член 216

>M24

Списъкът на кутийките, които трябва да се използват в декларации за поставяне на стоки под определен митнически режим, с използване на единен административен документ, е изложен в приложение 37.

>M29

Когато се изисква митническа декларация за стоки, които предстои да напуснат митническата територия на Общността в съответствие с член 182б от Кодекса, тази декларация освен данните, които се изискват за специфичната процедура, изложена в приложение 37, включва данните за обобщена декларация за напускане, изложени в приложение 30A.

Член 217

Изискваните данни при използване на един от формулярите, посочени в член 205 параграф2 зависи от съответния формуляр. Когато се изисква от разпоредбите за съответния митнически режим, те се допълват.

Раздел 4

Придружителни документи към МД

Член 218

1. Следните документи трябва да придружават МД за внос за свободно обръщение:

(а) фактурата, въз основа на която е декларирана МОС на стоките, както се изисква от член 181;

(б) когато се изисква според член 178, декларация с данните за изчисляването на МОС на декларираните стоки, изготвена в съответствие с горния член;

(в) документите, изисквани за прилагане на споразуменията за преференциални тарифи или други мерки, отклоняващи се от официалните правила по отношение на обявените стоки;

(г) всички останали документи, изисквани за прилагане на разпоредбите за пропускането на обявените стоки за редовен внос.

2. Митническите власти могат да изискат, ако е необходимо, към МД да се приложат транспортни документи или документи за предишни митнически режими.

Когато се представя един вид стока в две или повече опаковки, те могат да изискат представянето на опаковъчен списък или равностоен документ с описание на съдържанието на всеки колет.

>M7

3. Когато стоките отговарят на изискването за фиксирана митнставка по реда на раздел II (Г) от предварителните разпоредби на Комбинираната номенклатура, или когато подлежат на освобождаване от митни сборове, не се изискват документите по реда на параграф 1, букви a), б) и в), освен когато митническите органи счетат това за необходимо за целите на прилагане на разпоредбите за признаване на стоки за местни.

Член 219

> M32

1. Стоките, които са предмет на транзитната декларация, се представят заедно с транспортния документ.

Отправното митническо учреждение може да освобождава от изискването за представяне на този документ при извършване на митническите формалности, при условие че този документ продължава да е на негово разположение.

Транспортният документ обаче се представя по искане на митни- ческите органи или на всеки друг компетентен орган по време на превоза.

2. Без да противоречи на валидните мерки за опростяване, митническият документ за износ/изпращане или реекспорт на стоките от митническата територия на Общността или друг подобен документ трябва да се представи в отправната митница заедно с транзитната МД, за която се отнася.

3. Митническите власти могат, където е подходящо, да изискват представяне на документ за предшестващия митнически режим.

Член 220

>M10

1. Без да се засягат специфичните разпоредби, документите, придружаващи декларацията за поставяне под митнически иконо- мически режим, са следните:

а) за режим на митническо складиране: — в склад от тип D: документите, предвидени в член 218, параграф 1, букви а) и б),

— в склад, различен от тип D: никакви допълнителни документи;

б) за митнически режим активно усъвършенстване:

— по системата с възстановяване: документите, предвидени в член 218, параграф 1;

— по системата на отложено плащане: документите, пред- видени в член 218, параграф 1, букви а) и б), и, когато това е подходящо, писмено разрешение за въпросния митнически режим или копие от молбата за разрешително, където се прилага >M20 член 508, параграф 1 <;

> M10

в) за обработка под митнически контрол: документите, предвидени в член 218, параграф 1, букви а) и б), и, когато това е подходящо, писмено разрешение за въпросния митнически режим >M20 или копие за заявлението за разрешение при прилагане на член 508, параграф 1 <;

г) за митнически режим на временен внос:

— с частично освобождаване от вносни сборове: документите, предвидени в член 218, параграф 1,

— с пълно освобождаване от вносни сборове: документите, предвидени в член 218, параграф 1, букви а) и б), и, когато това е подходящо, писмено разрешение за въпросния митнически режим >M20 или копие за заявлението за разрешение при прилагане на член 508, параграф 1 <;

д) за митнически режим пасивно усъвършенстване: документите, предвидени в член 221, параграф 1, и когато това е подходящо, писмено разрешение за въпросния митнически режим или копие от молбата за разрешително, когато се прилага >M20 член 508, параграф 1 <.

2. Член 218, параграф 2 се прилага за декларации за поставяне под митнически икономически режим. 3. Митническите органи могат да разрешат писменото разрешение за въпросния митнически режим или копие от молбата за разрешително да се пазят на тяхно разположение вместо да придружават декларацията.

Член 221

1. Декларацията за износ или реекспорт трябва да бъде придружена от всички документи, необходими за правилното прилагане на износните мита и разпорежданията за износа на съответните стоки.

2. Член 218 параграф 2 се прилага за декларациите за износ и реекспорт.

ГЛАВА 2

Подаване на митнически декларации чрез използване на средства за електронна обработка на данни

Член 222

>M1

1. Когато митническата декларация е подадена чрез средство използващо електронна обработка на данни, данните от ръко- писната декларация, упомената в приложение 37, се заменят чрез изпращане до митническото бюро за компютърна обработка данните в кодирана форма или друга форма, определена от митни- ческите власти и съответстваща на данните изисквани за писмените митническа декларации.

2. Подадена чрез ЕОД митническа декларация се счита за подадена, когато митническите органи получат посланието ЕОД. Приемането на митническа декларация, подадена чрез ЕОД, се известява на декларатора по начин, съдържащминимум идентифи- кационните данни на полученото послание и/или регистрационния номер на митническата декларация и датата ? на приемане.

>M1

3. Когато митническата декларация е подадена чрез ЕОД, митни- ческите органи определят правилата за прилагане на разпоредбите на член 247.

4. Когато митническата декларация е подадена чрез ЕОД, осво- бождаването на стоките се известява на декларатора, като се посочват минимум идентификационните данни на декларацията и датата на освобождаване.

5. Когато данните от митническата декларация се въвеждат в митническа система за електронна обработка на данни, параграфи 2, 3 и 4 се прилагат mutatis mutandis.

Член 223

Когато за извършване на други митнически формалности се изисква хартиено копие от митническа декларация, при поискване от страна на декларатора, то се разпечатва и парафира или от въпросното митническо бюро, или съобразно член 199, параграф 2, втора алинея.

Член 224

Според определени от тях условия и начини, митническите органи могат да разрешат задължителни документи по представяне на стоки за митническо направление да бъде извършено и предадено по електронен път.

Глава 3

Устни МД или декларации извършени с друго действие

Раздел 1

Устни декларации

Член 225

Митническите декларации могат да се направят устно за редовен внос на следните стоки:

(а) стоки, които нямат търговски характер:

- съдържащи се в багажа на физическо лице, или

-изпратени на частни физически лица,

-или в други случаи без значение с разрешение на митническите власти;

(б ) стоки с търговски характер при условие, че:

-цялата стойност на отделната пратка и по отделна МД не надвишава долната статистическа граница, определена от валидните разпоредби на Общността, и

-стоките не се превозват от независим превозвач като част от по-голям превоз;

(в) стоките, посочени в член 229, когато подлежат на облекчения като върнати стоки;

(г) стоките, посочени в член 230 (б) и (в).

Член 226

Митническите декларации могат да се правят устно за износа на:

(а) стоки, които нямат търговски характер:

- съдържащи се в багажа на физическо лице, или

-изпратени от частни физически лица,

(б) стоките, посочени в член 225 (б);

(в) стоките, посочени в член 231 (б) и (в).

(г) други стоки с незначително стопанско значение, с разрешение на митническите власти.

Член 227

1. Митническите власти могат да се разпоредят членове 225 и 226 да не се прилагат, когато лицето, което освобождава стоките, действа от името на друго лице в качеството си на митнически посредник /агент/.

2. Когато митническите власти не са убедени, че данните, обявени в декларацията са верни или пълни, те могат да изискат писмена МД.

Член 228

Когато устно обявените пред митницата в съгласие с член 225 и 226 стоки подлежат на вносно или износно мито, митническите власти издават квитанция на заинтересуваното лице при плащане на дължимото мито.

>M10

Квитанцията съдържа минимум следната информация:

а) описание на стоките, което е достатъчно точно, за да позволи идентифицирането им; това може да включва и тарифните им позиции;

б) според случая, фактурираната стойност и/или качеството на стоките;

в) разбивка на събраните такси;

г) датата, на която е съставена;

д) наименованието на органа, който я е издал.

Държавите-членки информират Комисията за образците на квитанции, използвани за прилагането на настоящия член. Комисията предава тази информация на останалите държави-членки.

Член 229

1. Митническите декларации могат да се извършат устно за временен внос на следните стоки съгласно с >M20 член 497, параграф 3, втора алинея <:

а) >M20

— животни при миграция или за пасища, или за изпълнение на работни задачи, или за превоз, и други стоки, отговарящи на условията определени по силата на член 567, буква б), втора алинея, a),

— опаковки, разгледани в член 571, буква a), носещи постоянните и незаличими отличителни маркировки на лице, установено извън митническата територия на Общността, <

— радио- и телевизионна продукция и радиосъобщително обзавеждане и превозни средства, специално приспособени за използване за горните цели и техните приспособления, внесени от обществени или честни организации, установени извън митническата територия на Общността и одобрени от митническите органи, които издават разрешенията за процедурата по вноса на подобно обзавеждане,

— инструменти и апаратура, необходими за лекари при оказване помощна пациенти, които очакват трансплантацияна орган съгласно >M20 член 569 <.

(б) стоки, посочени в член 232;

(в) други стоки с разрешение на митническите власти.

2. Стоките, посочени в параграф 1, могат също да подлежат на устна декларация за ре -експорт, като се отменя процедурата на временен внос.

Раздел 2

Митнически декларации извършени с друго действие

Член 230

Следните стоки, когато не са изрично декларирани пред митницата, се смятат, че са декларирани за редовен внос с действието, посочено в член 233:

(а) стоки с нетърговски характер, намиращи се в багажа на пътник /физическо лице/ с право на облекчения или според Глава I, Дял ХІ, от Регламент на Съвета /ЕИО/ 918/83, или като върнати стоки;

(б) стоки с право на облекчение по Глава I, Дялове IХ и Х от Регламент на Съвета /ЕИО/ 918/83;

(в) транспортни средства, с право на облекчение като върнати стоки;

(г) внесени стоки с незначително значение, неподлежащи на представяне пред митницата съгласно член 38,параграф 4 от Кодекса при условие, че не подлежат на вносно мито.

Член 231

(а) стоки с нетърговски характер, неподлежащи на износно мито, които се намират в личния багаж на пътник;

(б) транспортни средства, регистрирани в митническата територия на Общността;

(в) стоки, посочени в Глава II на Регламент на Съвета /ЕИО/ 918/83;

(г) стоки с незначително икономическо значение, с разрешение на митническите власти.

Член 232

>M20

1. Изброените, когато не са декларирани пред митническите органи писмено или устно, се считат за декларирани за временен >M20 внос по силата на действието, разгледано в член 233 във връзка с член 579:

а) лични предмети и стоки за спортни цели, внасяни от пътниците съобразно разпоредбите на член 563;

б) транспортните средства, разгледани в членове от 556 до 561;

в) принадлежности за удобства на моряци, използвани на кораби далечно плаване по реда на член 564, буква a).

2. Когато не са декларирани писмено или устно пред митницата, стоките, посочени в параграф 1, се смятат за декларирани за реекспорт, като се приключва режимът на временен внос с действието, посочено в член 233.

Член 233

>M6 1. < За целите на членове от 230 до 232 действието, което се смята за митническа декларация, може да приеме следните форми:

а) когато се касае за стоки, донесени до митническата служба или друго място, определено или одобрено според член 38, параграф 1, буква а) от Кодекса:

— преминаването през зеления коридор „нямам нищо за деклариране“ в митници, където се използват два коридора,

— преминаването през митническата служба, в която не се използват два коридора, без непринудено да се направи митническа декларация,

— залепяне на лепенка „нямам нищо за деклариране“ или диск за митническа декларация на предното стъкло на пътническо превозно средство, когато това е предвидено в националните разпоредби;

б) в случай на освобождаване от задължението да се пренасят стоките до митницата съгласно разпоредбите за прилагане на член 38, параграф 4 на Кодекса, при износ по член 231, а при реекспорт съгласно член 232, параграф 2:

— самото обстоятелство, че се пресича границата на митническата територия на Общността.

>M6

2. Когато стоки по член 230, буква a), член 231, буква a) и член 232, параграф 1, буква а) и параграф 2, съдържащи се в пътнически багаж, се превозват по железопътен транспорт без придружител и са декларирани пред митниците в отсъствие на пътника, документът, посочен в приложение 38a, може да се използва в рамките на условията и ограниченията, посочени в същия текст.

Член 234

1. Когато условията в членове 230 до 232 са изпълнени, стоките се смятат за представени пред митницата в смисъла на член 63 от Кодекса и че декларацията е приета и стоката е освободена в момента на извършване на действието, посочено в член 233.

2. Когато проверката установи, че действието, посочено в член 233 е извършено, но внесените или пренесени стоки не отговарят на условията на член 232, съответните стоки се смятат за незаконно внесени или изнесени.

Раздел 3

Общи разпоредби за раздели 1 и 2

Член 235

Разпоредбите на членове 225 до 232 не се прилагат за стоки, за които се иска възстановяване на платени суми или мита, или пък които подлежат на забрани и ограничения или на други формалности.

Член 236

За целите на раздели 1 и 2 "пътник" означава:

А. При внос:

1. всяко лице, което влиза временно на митническата територия на Общността, а обикновено не живее в нея и

2. всяко лице, което се връща в митническата територия на Общността, където обикновено живее, след като временно е бил в трета страна.

Б. При износ:

1. всяко лице, което напуска временно митническата територия на Общността, в която обикновено живее и

2. всяко лице, което напуска митническата територия на Общността, след временен престой без обикновено да живее в нея.

Раздел 4

Пощенски пратки

Член 237

1. Следните пощенски пратки се смятат за декларирани пред митницата:

А. За редовен внос:

(а) в момента, в който влизат в митническата територия на Общността:

-пощенски картички и писма, съдържащи само съобщения;

-писма, написани с Браилов шрифт;

-печатни материали, неподлежащи на вносни мита и

-всякакви други пратки, изпратени с писмо или колет по пощата, които са освободени от задължението да се предявяват пред митницата съгласно разпоредбите на член 38 параграф 4 на Кодекса;

(б) в момента, в който са представени на митницата:

-всякакви други пратки, различни от посочените в точка (а), изпратени с писмо или колет по пощата, ако са придружени от декларация формуляр 1 или С2/СР3.

б) в момента, в който са представени на митницата:

— всякакви други пратки, различни от посочените в буква а), изпратени с писмо или колет по пощата, ако са придружени от декларация формуляр >M18 CN22 < или >M18 CN23 <.

Б. При износ:

(а) в момента, в който са приети от пощенската служба за пратки, изпращани с писмо или колет, които не подлежат на износно мито;

(б) в момента на представянето им пред митницата за пратки, изпращани с писмо или колет, които подлежат на износно мито, ако са придружени от декларация формуляр >M18 CN22 < или >M18 CN23 <.

2. За декларатор, а там, където е необходимо, и за митническо задължено лице се смята получателят в случаите, описани в параграф 1А, и изпращачът в случаите от параграф 1 Б. Митническите власти могат да се разпоредят за декларатор да се смята пощенската администрация и там, където е необходимо, за митническо задължено лице.

3. За целите на параграф 1, стоките, неподлежащи на мита се смятат за представени на митницата по смисъла на член 63 от Кодекса, че е направена митническа декларация и стоката е освободена:

(а) при внос, когато стоките са доставени на получателя;

(б) при износ, когато стоките са приети от пощенската служба.

4. Когато една пратка, която не е освободена от задължението да бъде представена на митницата съгласно разпоредбите на член 38, параграф 4 от Кодекса, бъде изпратена по пощата като писмо или колет без декларация формуляр >M18 CN22 < или >M18 CN23 < или когато декларацията е непълна, митническите органи определят формата за извършване или допълване на митническата декларация.

Член 238

Член 237 не се прилага:

-за пратки, съдържащи стоки с търговски характер с обща стойност, надвишаваща долната статистическа граница, определена от валидните разпоредби на Общността, като митническите власти могат да определят по-високи граници;

-за пратки, съдържащи стоки с търговски характер, които представляват част от редовна серия подобни действия,

-когато митническата декларация се прави писмено, устно или с използването на техника за обработка на данни;

- за пратки със стоки, посочени в член 235.

ДЯЛ VIII

ПРОВЕРКА НА СТОКИТЕ, КОНСТАТАЦИИ И ДРУГИ МЕРКИ

НА МИТНИЧЕСКАТА СЛУЖБА

Член 239

1. Стоките се проверяват на определените от митническите власти места в определени от тях часове.

2. Обаче митническите власти могат по искане на декларатора да разрешат проверката на стоките да стане на друго място или по друго време от посочените в параграф 1.

Възникналите разходи се поемат от декларатора.

Член 240

1. Когато митническите власти решат да извършат физическа проверка на стоката, те трябва да съобщят това надекларатора или неговия представител.

2. Когато решат да проверят само част от стоките, митническите власти трябва да уведомят декларатора или неговия представител кои стоки искат да проверят. Изборът на митническите власти не подлежи на промяна.

Член 241

1. Деклараторът или лицето, определено от него да присъства на физическата проверка трябва да оказва необходимото съдействие за улесняване на работата на митническите власти. Ако митническите власти намерят неговото съдействие за незадоволително, те могат да изискат от декларатора да определи другото лице, което е в състояние да окаже необходимото съдействие.

2. Когато деклараторът откаже да присъства на физическата проверка на стоките или да определи лице, което е в състояние да окаже необходимото съдействие, те трябва да определят срок за изпълнение на искането им, освен ако сметнат, че може да се откажат от проверката.

Ако при изтичане на срока деклараторът не изпълни искането на митническите власти, последните, прилагайки член 75 буква а) от Кодекса, пристъпват към проверката на стоките на риск и за сметка на декларатора, като, ако е необходимо, ползват услугите на специалист или друго лице, определено съгласно валидните разпоредби.

3. Констатациите на митническите власти по време на физическата проверка, проведена при условията, посочени в горната параграф, имат същата валидност, както ако е била извършена в присъствието на декларатора.

4. Вместо мерките, посочени в параграф 2 и 3, митническите власти имат възможност да обявят декларацията за невалидна, когато е ясно, че отказът на декларатора да присъства при проверката на стоките или да определи лице, което да е в състояние да окаже съдействие не пречи, нито се стреми да попречи на митническите власти да установят нарушение на правилата за пропускането на стоката в съответния митнически режим и не избягва и не цели да избегне разпоредбите на член 66 параграф 1 или член 80 параграф 2 от Кодекса.

Член 242

1. Когато митническите власти решат да вземат проби, те трябва да уведомят декларатора или неговия представител.

2. Пробите трябва да се вземат от самите митнически власти. Обаче те могат да поискат това да се извърши под тяхно наблюдение от декларатора или определено от него лице.

Пробите се взимат в съответствие с методите, определени от разпоредбите в сила.

3. Взетото количество не бива да превишава онова, което е необходимо за анализ или по-подробно изследване, включително контролна проверка.

Член 243

1. Деклараторът или определеното от него лице да присъства при взимането на проби трябва да оказва на митническите власти всякакво съдействие, необходимо за улесняване на операцията.

>M7

2. Когато деклараторът откаже да присъства при вземане на образци или да посочи лице, което да присъства на процедурата, или когато не окаже необходимото съдействие на митническите >M7 органи за улесняване на дейността им, се прилагат разпоредбите на второ изречение от член 241, параграф 1 и на член 241, параграфи 2, 3 и 4.

Член 244

Когато митническите власти взимат проби за анализ или по-обстойна проверка,те трябва да разрешат освобождаването на стоката без да изчакват резултатите от анализа или изследването, освен за това съществуват други причини и при условие, че когато възникне или е вероятно да възникне митническо задължение, съответните мита вече са били отразени счетоводно или платени или гарантирани.

Член 245

1. Количествата, взети от митническите власти за проби, не се намаляват от декларираните.

2. Когато се касае за декларация за износ или пасивно усъвършенстване, на декларатора се разрешава, ако обстоятелствата позволяват, да допълни количеството, взето като проба с идентична стока с цел да попълни пратката.

Член 246

1. Ако не е разрушена от анализа или по-обстойния анализ, взетата проба се връща на декларатора по негово искане и на негови разноски, след като задържането й повече не е необходимо, по-специално след като се изтекли всички срокове за декларатора да обжалва решението на митническите власти, взето на база на резултатите от анализа или по-обстойното изследване.

2. Когато деклараторът не си поиска обратно пробите, те могат или да бъдат унищожени или запазени от митническите власти. Обаче в конкретни случаи митническите власти могат да изискат от декларатора да отстрани всички остатъци от пробите.

Член 247

1. Когато митническите власти заверяват МД и придружаващите документи или проверяват стоките, те трябва да отбележат, най-малкото на екземпляра, който остава у тях или на прикрепен към него документ, базата и резултатите от заверката или физическата проверка. При частична физическа проверка трябва да се дадат подробности за проверената част от пратката.

Ако е нужно, митническите власти отразяват в декларацията, че деклараторът или представителят му не са присъствали.

2.Ако резултатът от проверката на МД и придружаващите документи или физическата проверка на стоките не отговарят на данните, посочени в декларацията, митническите власти определят, най-малкото върху екземпляра, който остава у тях или на документ, прикрепен към нея, данните, които трябва да се вземат предвид при изчисление на таксите за съответната стока и там, където е уместно, за изчислението на сумата за връщане или други суми, заплащани при износа и за прилагането на други разпоредби по митническия режим, за който са обявени стоките.

3. Констатациите на митническите власти трябва по възможност да описват приложения метод за разпознаване. Те трябва да бъдат датирани и да имат данни, по които да се идентифицира служителят, който ги е направил.

4. Когато митническите власти нито заверяват декларацията, нито проверяват стоките, те няма нужда да парафират МД или приложения документ, посочен в параграф 1.

>M32

5. За изпълнението на режим общностен транзит отправното митническо учреждение отразява резултатите от проверката чрез въвеждане на съответните данни в транзитната декларация.

Член 248

1. Освобождаването на стоката трябва да бъде съпроводено от записване в сметките на вносните мита, определени според данните в митническата декларация. Когато митническите органи сметнат, че извършените проверки води до по-високо мито от изчисленото в декларацията, те трябва да изискат внасяне на гаранция за разликата между сумата, изчислена на база на данните в декларацията и сумата, която може да бъде заплатена в крайна сметка. Вместо да представи гаранция, деклараторът може да поиска да бъде внесена пълната сума, която в крайна сметка трябва да бъде заплатена.

2. В случай че на базата на проверките, които те са извършили, митническите органи определят размер на вносните мита различен от сумата, която следва от данните от декларацията, за освобождаване на стоките се изисква незабавно внасяне по сметките на така определената сума.

3. Когато митническите власти се съмняват дали не трябва да се приложат забрани или ограничения, като това не може да се установи преди да се получат резултатите от проверките, които са извършили, съответните стоки не могат да бъдат освободени.

>M12

4. Независимо от параграф 1, митническите органи могат да се въздържат от вземане на обезпечение с оглед на стоките, които са предмет на заявление по реда на тарифните квоти, когато определят, че към датата на приемане на заявлението за признаване на статут за местни стоки, въпросните тарифни квоти не са в критично количество пред изчерпване по реда на член 308в.

Член 249

1. Митническите власти определят формата на освобождаването, като взимат предвид мястото, където се намират стоките и специалните мерки за тяхното наблюдение.

2. Когато МД е подаден в писмена форма, на декларацията или приложения към нея документ трябва да се нанесе бележка по освобождаването и датата на освобождаване и копие да се върне на декларатора.

>M32

3. За изпълнението на режим общностен транзит и ако резултатите от проверката на декларацията дават възможност за това, отправното митническо учреждение разрешава вдигането на стоките и записва в компютризираната система датата, на която това е извършено.

Член 250

1. Когато митническите власти не са били в състояние да разрешат освобождаването на стоката по една от причините, изброени във втория и трети параграф на член 75 буква a) от Кодекса, те трябва да определят на декларатора срок за уреждане условието на стоката.

2. Когато при обстоятелствата, изброени във втория параграф на член 75 буква a) от Кодекса, деклараторът не е представил изискваните документи в срока, посочен в параграф 1, съответната декларация се смята за невалидна и митническата служба трябва да я анулира. Прилагат се разпоредбите на член 66 параграф 3 от Кодекса.

3. При обстоятелствата, изброени в третия параграф на член 75 буква a) от Кодекса, без да отменя мерките, взети според първия абзац на член 66 параграф 1 или член 182 от Кодекса, когато деклараторът не е заплатил нито е представил гаранция за митата в срока, посочен в параграф 1, митническите власти могат да започнат предварителните формалности по продажбата на стоките. В този случай стоката трябва да се продаде, ако законът в държавата - членка разрешава, с принудителна продажба, освен ако междувременно бъдат изпълни поставените условия. Митническите власти уведомяват за това декларатора.

Митническите власти могат да преместят въпросните стоки на риск и за сметка на декларатора в специално помещение под техен контрол.

Член 251

В отклонение от член 66 параграф 2 на Кодекса, митническата декларация може да бъде анулирана след освобождаването на стоките, както е предвидено по-долу

1. когато се установи, че стоката е била декларирана погрешно за митнически режим, предвиждащ плащане на вносно мито вместо за друг режим, митническите власти анулират МД, ако в срок от три месеца от датата на приемането на МД е отправено искане, при условие, че:

-употребата на стоката не е нарушило изискванията на митническия режим, в който би трябвало да бъдат пропуснати;

-когато е била декларирана, стоката е била предназначена за друг режим, като отговаря на всички изисквания за него, и

-стоката бъда пропусната непосредствено за митническия режим, за който е била предназначена.

Декларацията, с която стоката се пропуска във втория митнически режим, влиза в сила от датата на приемане на анулираната МД.

Митническите власти могат да разрешат тримесечният срок да бъде продължен в доказани изключителни случаи;

>M1

1а. Когато се установи, че дадени стоки са декларирани по грешка вместо други стоки за митнически режим, водещдо заплащане на вносни мита, митническите органи анулират въпросната декларация по молба, извършена за целта до три месеца от датата на приемане декларацията, при условие че: — първоначално декларираните стоки:

i) не са били употребени за други цели освен допуснатите по реда на първоначалния им статут; и

ii) са били възстановени в първоначалния им статут; и че

>M1

— стоките, които е следвало да се декларират за първоначално предвиденото митническо направление:

i) са могли да бъдат представени при подаване на първоначалната декларация в същото митническо бюро; и

ii) са били декларирани за същия митнически режим, както е било първоначалното намерение. При надлежно доказани изключителни случаи, митническите органи могат да позволят удължаването на упоменатия срок;

>M12

1б. за върнати обратно стоки, поръчани по пощата, митническите органи анулират декларациите за признаването им за местни стоки, когато се подаде заявление в тази насока в срок до три месеца от датата на приемане на декларацията, и при условие че стоките са върнати на първоначалния адрес на доставчика или на друг посочен от въпросния доставчик;

>M20

1в. При отпускане на разрешително със задна дата съобразно:

— член 294 за внос по насърчителен тарифен режим или при намалена или нулева ставка на митническия сбор по силата на крайната употреба на стоките, или

— член 508 за митнически икономически режим;

2. когато стоката е била декларирана за износ или за пасивно усъвършенстване, МД се анулира при условие, че:

(а) за стоки, подлежащи на износно мито по молба за възстановяване на вносното мито, връщане на суми или други специални мерки за износа:

-деклараторът представи на митницата на износа доказателства, че стоката не е напуснала митническата територия на Общността,

-деклараторът върне на горната служба всички екземпляри от МД заедно с останалите документи, които са му издадени при приемането на декларацията,

-деклараторът представи на митницата на износа доказателства, че са върнати всички суми и други облекчения, дадени въз основа на декларацията за износ на въпросните стоки и че са взети необходимите мерки от съответните отдели те да не се връщат, и

-деклараторът, в съответствие с валидните разпоредби, изпълни всякакво друго задължение, поставено от митническата служба на износа, за уреждане условието на стоката

Анулирането на декларацията включва отстраняването на всякакви корекции върху експортния лиценз или предварителния сертификат, представен в Приложение към МД.

Когато декларираните стоки за износ трябва да напуснат митническата територия на Общността в определен срок, неспазването на този срок води до анулиране на съответната декларация;

> M33

б) относно останалите стоки, митническото учреждение на износ е информирано в съответствие с член 792а, параграф 1 или счита, в съответствие с член 796д, параграф 2, че декларираните стоки не са напуснали митни- ческата територия на Общността;

3. Доколкото реекспортът на стоката предполага подаване на МД, параграф (2) по-горе се прилага по смисъл.

4. Когато стоки от Общността са поставени в режим на митнически склад по смисъла на член 98 параграф 1 б от Кодекса, анулирането на декларацията за пропускане в този режим може да се изиска и осъществи при условие, че мерките, предвидени в съответното законодателство при неспазване на съответния режим, са взети.

Ако при изтичане на срока, определен за престой на стоките в режим на митнически склад не е представена молба за пропускането им в режим, предвиден в съответното законодателство, митническите власти трябва да вземат предвидените в това законодателство мерки.

Член 252

>M1

Когато митническите органи продават стоки, принадлежащи на Общността в съответствие с от член 75, буква б) от Кодекса, продажбата се извършва съобразно действащите процедури в държавите членки.

ДЯЛ IХ

ОПРОСТЕНИ ПРОЦЕДУРИ

>M1

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

>M32

Р а з д е л 1

Общи положения

Член 253

1.Процедурата с непълни декларации позволява на митническите власти, когато имат основания за това, да приемат митническа декларация, която не съдържа всички необходими данни или не е съпроводена от всички документи, които се изискват за съответния митнически режим.

2.Процедурата с опростени декларации дава възможност да се заявят стоките за съответния митнически режим при представяне на опростена МД с последващо представяне на допълнителна декларация, която според обстоятелствата може да бъде обща, периодична или отчетна.

3.Процедурата с освобождаване на място дава възможност стоките да се пропуснат в съответния митнически режим на терена на съответното лице или на друго място, определено или одобрено от митническите власти.

>M32

4. Всяко лице може да подаде искане за разрешение за

опростена декларация или за процедура за оформяне на място,

което да му бъде издадено лично на него и за негово собствено

ползване или за ползване в качеството му на представител, при

условие че съществуват достатъчно регистри и процедури,

позволяващи на разрешаващия митнически орган да идентифицира

представляваните лица и да осъществи съответните митнически

проверки.

Това искане може да се отнася и за интегрирано разрешение, без да

се засягат разпоредбите на член 64 от Кодекса.

5. Използването на опростената декларация или на процедурата

за оформяне на място зависи от представянето на обезпечение за

вносните мита и други такси.

6. Титулярят на разрешението отговаря на условията и

критериите, изложени в настоящата глава и спазва задълженията,

произтичащи от разрешението, без да се засягат задълженията на

декларатора и правилата, приложими при възникването на

митническо задължение.

7. Титулярят на разрешението уведомява разрешаващия митнически орган за всяка промяна, настъпила след издаването на разрешението, която може да повлияе върху неговото продължаване или съдържание.

8. Разрешаващият митнически орган извършва преоценка на разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място в следните случаи:

а) основни промени в съответното законодателство на Общността;

б) основателни показания, че титулярят вече не отговаря на съответните условия.

В случай че разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място е издадено на заявител, установен от по- малко от три години, през първата година след издаването се извършва строг мониторинг.

>M1

Член 253a

Когато при представяне на митнически манифести се използват системи за електронна обработка на данни или се представят чрез средства за електронна обработка на данни, разпоредбите на член 199, параграфи 2 и 3, членове 222, 223 и 224 се прилагат mutatis mutandis.

Глава 2

Декларация за пропускане за свободно обръщение

Раздел 1

Член 253б

1. Исканията за разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място се подават като се използва образецът, посочен в приложение 67, или съответстващият елек- тронен формат.

2. В случаите, когато разрешаващият митнически орган установи, че искането не съдържа всички необходими данни, в срок от 30 календарни дни от получаването на искането той приканва заявителя да осигури съответната информация и посочва причините за това.

3. Искането не се приема, ако:

а) не отговаря на условията на параграф 1;

б) не е било подадено пред компетентните митнически органи;

в) заявителят е бил осъден за тежко престъпление, свързано с икономическата дейност на заявителя;

г) заявителят е в производство по несъстоятелност в момента на подаване на искането.

4. Преди издаване на разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място митническите органи проверяват регистрите на заявителя, освен в случаите, когато могат да се използват резултати от предишни одити.

Член 253в

1. Разрешение за процедура с опростена декларация се издава, ако са спазени условията и критериите, посочени в член 14з, с изключение на параграф 1, буква в), в член 14и, букви г), д) и ж) и в член 14й. Разрешение за процедура за оформяне на място се издава, ако са спазени условията и критериите, посочени в член 14з, с изключение на параграф 1, буква в), и в членове 14и и 14й. За издаване на разрешенията, посочени в първата и втората алинея, митническите органи прилагат член 14а, параграф 2 и използват формуляра за разрешение, посочен в приложение 67.

2. Когато заявителят е титуляр на сертификат за АЕО, посочен в член 14а, параграф 1, буква а) или в), условията и критериите, посочени в параграф 1 от настоящия член, се смятат за изпълнени.

Член 253г

1. Разрешаващият митнически орган суспендира разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място, когато:

а) се установи, че не са спазени условията и критериите, посочени в член 253в, параграф 1;

б) митническите органи имат достатъчно основания да смятат, че титулярят на разрешението или друго лице, посочено в член 14з, параграф 1, букви а), б) или г), е извършил действие, което подлежи на наказателно съдебно производство и е свързано с нарушаване на митническите правила. В посочения в първа алинея, буква б) от настоящия член случай обаче разрешаващият митнически орган може да реши да не суспендира разрешението за опростена декларация или за процедура за оформяне на място, ако сметне, че нарушението е нищожно спрямо броя или размера на свързаните с митницата дейности и не предизвиква съмнения относно добросъвестността на титуляря на разрешението. Разрешаващият митнически орган съобщава своите заключения на титуляря на разрешението преди да вземе решение. На титуляря на разрешението се дава право да нормализира ситуацията и/или да изрази своето виждане в рамките на тридесет календарни дни, считано от датата на съобщението.

2. Ако титулярят не нормализира ситуацията, посочена в параграф 1, първа алинея, буква а) в рамките на тридесет календарни дни, разрешаващият митнически орган информира титуляря на разрешението, че разрешението за опростена декларация или за процедура за освобождаване на място е суспендирано за период от тридесет календарни дни, с оглед да се даде възможност на титуляря на разрешението да предприеме необходимите мерки, за да нормализира ситуацията.

3. В случаите, посочени в параграф 1, първа алинея, буква б), разрешаващият митнически орган суспендира разрешението до края на съдебното производство. Той информира съответно титуляря на разрешението.

4. Когато титулярят на разрешението не е бил в състояние да нормализира ситуацията в рамките на тридесет календарни дни, но може да представи доказателства, че може да отговори на условията, ако периодът на суспендиране бъде продължен, разре- шаващият митнически орган суспендира разрешението за опростена декларация или за процедура за оформяне на място за допълнителни 30 календарни дни.

5. Суспендирането на дадено разрешение не оказва влияние върху вече започналия преди датата на суспендирането, но още незавършил митнически режим.

Член 253д

1. Когато титулярят на разрешението е предприел по удовлетво- рителен за разрешаващия митнически орган начин необходимите мерки, за да отговори на условията и критериите за получаване на разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място, разрешаващият митнически орган оттегля суспендирането и информира титуляря на разрешението. Суспенди- рането може да бъде оттеглено преди изтичането на срока, посочен в член 253г, параграф 2 или 4. 2. Ако титулярят на разрешението не предприеме необходимите мерки по време на периода на суспендиране, посочен в член 253г, параграф 2 или 4, се прилага член 253ж.

Член 253е

1. Когато титуляр на разрешение временно не е в състояние да отговори на които и да било от условията и критериите за полу- чаване на разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място, той може да поиска суспендиране на разре- шението. В такива случаи титулярят на разрешението уведомява разрешаващия митнически орган, като посочва датата, на която ще бъде в състояние да отговори на условията и критериите. Той уведомява също така разрешаващия митнически орган за каквито и да било планирани мерки и съответния им времеви график.

2. Ако титулярят на разрешението не успее да нормализира ситуацията в рамките на посочения в уведомлението му срок, разрешаващият митнически орган може да удължи съответно срока в разумни граници, при условие че титулярят на разре- шението е действал добросъвестно.

Член 253ж

Без да се засягат разпоредбите на член 9 от Кодекса и член 4 от настоящия регламент, разрешаващият митнически орган отменя разрешението за опростена декларация или за процедура за оформяне на място в следните случаи:

а) когато титулярят на разрешението не успее да нормализира ситуацията, посочена в член 253г, параграф 2 и член 253е, параграф 1;

б) когато титулярят на разрешението или други лица, посочени в член 14з, параграф 1, букви а), б) или г), са извършили сериозни или многократни нарушения, свързани с митническите разпоредби и нямат по-нататъшно право на обжалване; в) по молба на титуляря на разрешението. В посочения в първа алинея, буква б) случай обаче разрешаващият митнически орган може да реши да не отменя разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място, ако сметне, че нарушението е маловажно спрямо броя или размера на свързаните с митницата дейности и не предизвиква съмнения относно добросъвестността на титуляря на разрешението.

ГЛАВА 1А

Единно разрешение за опростена декларация или процедура за

оформяне на място

Р а з д е л 1

Ред за подаване на исканията

Член 253з

1. Искането за единно разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място се подава до един от посо- чените в член 14г, параграфи 1 и 2 митнически органи. Когато обаче разрешението за опростена декларация или за процедура за оформяне на място се заявява едновременно или след подаване на искане за единно разрешение за специфично предназначение или за митнически икономически режим, се прилага член 292, параграфи 5 и 6 или членове 500 и 501.

2. Ако част от съответните регистри и документация се съхранява в държава-членка, различна от държавата-членка, в която се подава искането, заявителят надлежно попълва клетки 5а, 5б и 7 от формуляра за искане, посочен в приложение 67.

3. Заявителят осигурява леснодостъпно централно звено или определя лице за контакт от служителите в своята администрация в държавата-членка, където се подава искането, с цел инфор- мацията, необходима за доказване на съответствие с изискванията за издаване на единно разрешение, да бъде достъпна за митни- ческите органи.

4. Доколкото е възможно, заявителите подават необходимите данни до митническите органи по електронен път.

5. До въвеждането на електронна система за обмен на данни между засегнатите държави-членки, която е необходима за съот- ветните митнически режими, разрешаващият митнически орган може да отхвърля искания, подадени съгласно параграф 1, ако единното разрешение води до непропорционални административни разходи.

Член 253и

1. Държавите-членки изпращат на Комисията списък с митни- ческите органи, посочени в член 253з, параграф 1, до които са подадени искания и я информират за всички последващи промени в него. Комисията публикува тази информация в интернет. Посо- чените органи изпълняват функцията на разрешаващи митнически органи за единните разрешения за опростена декларация и за процедура за оформяне на място.

2. Държавите-членки определят централно учреждение, отговорно за обмена на информация между държавите-членки и между държавите-членки и Комисията, и информират Комисията за това.

Раздел 2

Ред за издаване

Член 253й

1. Когато е подадено искане за единно разрешение за опростена декларация или за процедура за оформяне на място, разрешаващият митнически орган предоставя следната информация на останалите засегнати митнически органи:

а) искането;

б) проекта на разрешение;

в) цялата необходима информация за издаване на разрешението. Тя е достъпна чрез комуникационната система, посочена в член 253м, когато тази система бъде налична.

2. Информацията, посочена в параграф 1, букви а), б) и в) се предоставя от разрешаващия митнически орган в рамките на следните срокове: а) 30 календарни дни, в случай че на заявителя вече е била разрешавана опростена декларация, процедура за оформяне на място или сертификат за АЕО, посочен в член 14а, параграф 1, буква а) или в); б) 90 календарни дни във всички останали случаи. Разрешаващият митнически орган може да удължи сроковете с 30 календарни дни, когато не е в състояние да ги спази. В такива случаи разрешаващият митнически орган информира заявителя за причините за това удължение преди изтичането на въпросните срокове.

Срокът се отчита от датата, на която разрешаващият митнически орган е получил цялата необходима информация, посочена в параграф 1, букви а), б) и в). Разрешаващият митнически орган уведомява заявителя за приемането на искането и за датата, от която започва да тече срокът. 3. До 31 декември 2009 г. максималните срокове от 30 или 90 календарни дни, посочени в параграф 2, първа алинея, се заменят с 90 или 210 календарни дни.

Член 253к

1. Разрешаващият митнически орган на държавата-членка, където е подадено искането, и митническите органи на другите държави-членки, имащи отношение към исканото единно разрешение, си сътрудничат за определяне на оперативни и отчетни изисквания, включително план за контрол, позволяващ надзора на извършвания съгласно единното разрешение митнически режим. Обменяните между съответните митнически органи за целите на митническия/те режим/и данни обаче не надхвърлят описаните в приложение 30А.

2. Митническите органи на другите държави-членки, имащи отношение към исканото единно разрешение, уведомяват разре- шаващия митнически орган за всяко възражение в рамките на тридесет календарни дни от датата на получаване на проекта на разрешение. В случай че е необходимо допълнително време за това уведомление, разрешаващият митнически орган се информира във възможно най-кратък срок и при всички случаи преди изти- чането на срока. Този допълнителен срок може да бъде удължен с не повече от 30 календарни дни. В случай на съгласие за допъл- нителен срок, разрешаващият митнически орган информира заявителя за удължаването на срока. В случай че има възражения и че в рамките на срока не е постигнато споразумение между митническите органи, искането се отхвърля до обхвата на повдигнатите възражения. Ако консултираният митнически орган не отговори в рамките на срока/овете, посочени в първата алинея, разрешаващият митнически орган може да приеме, на отговорността на консул- тирания митнически орган, че не съществуват възражения по отношение на издаването на подобно разрешение.

3. Преди частично или цялостно отхвърляне на искането, разре- шаващият митнически орган съобщава на заявителя причините, поради които смята да вземе такова решение, и му дава възможност да изрази своята гледна точка в рамките на 30 календарни дни от датата на съобщението.

Член 253л

1. В случай че искането за единно разрешение е подадено от заявител, който е титуляр на сертификат за АЕО, посочен в член 14а, параграф 1, буква а) или в), разрешението се издава след организиране на необходимия обмен на информация между:

а) заявителя и разрешаващия митнически орган;

б) разрешаващия митнически орган и останалите митнически органи, имащи отношение към исканото единно разрешение. В случай че заявителят не е титуляр на сертификат за АЕО, посочен в член 14а, параграф 1, буква а) или в), разрешение се издава, след като разрешаващият митнически орган се убеди, че заявителят ще бъде в състояние да отговори на условията и критериите за разрешение, определени или посочени в членове 253, 253а и 253в и след организиране на посочения в първата алинея от настоящия параграф необходим обмен на информация.

2. След получаване на съгласие или при липса на основателни възражения от страна на останалите заинтересовани митнически органи, разрешаващият митнически орган издава разрешението в съответствие с формуляра за разрешение, изложен в приложение 67, в рамките на 30 календарни дни след изтичането на посочените в член 253к, параграфи 2 или 3 срокове. Разрешаващият митнически орган предоставя разрешението на митническите органи в участващите държави-членки, като използва информационната и комуникационна система, посочена в член 253м, когато такава бъде налична. 3. Единните разрешения за опростена декларация и за процедура за освобождаване на място се признават във всички държави- членки, изброени в клетка 10 или 11, или и в двете, от разре- шението, според случая.

Раздел 3

Обмен на информация

Член 253м

1. В информационния и комуникационния процес между митни- ческите органи и за уведомяване на Комисията и на икономическите оператори се използва, когато стане налична, електронна информационна и комуникационна система, определена при взаимно съгласие между Комисията и митническите органи. Информацията за икономическите оператори се ограничава до неповерителните данни, определени в дял II, точка 16 от обясни- телните бележки към формуляра за искане за опростени процедури, посочен в приложение 67.

2. Комисията и митническите органи, като използват посочената в параграф 1 система, обменят, съхраняват и имат достъп до следната информация:

а) данните от подадените искания;

б) необходимата за издаване на разрешение информация;

в) единните разрешения, издадени за посочените в член 1, параграфи 13 и 14 процедури и, когато е приложимо, тяхното изменение, суспендиране и отмяна;

г) резултатите от повторната оценка в съответствие с член 253, параграф 8.

3. Списъкът с единните разрешения, както и неповерителните данни, определени в дял II, точка 16 от обяснителните бележки към посочения в приложение 67 формуляр за искане за опростени процедури, могат да бъдат публично оповестявани от Комисията и държавите-членки посредством интернет с предвари- телното съгласие на титуляря на разрешението.

Списъкът се актуализира.


>M32

Раздел 2

Издаване, суспендиране, отмяна на разрешения за опростена декларация или за процедура за оформяне на място

Непълни декларации

>M29

Член 254

Ако деклараторът поиска, митническите органи могат да приемат декларации за пускане в свободно обращение, които не съдържат всички данни, определени в приложение 37. При това тези декларации съдържат поне данните за непълна декларация, определени в приложение 30A.

Член 255

1.Декларациите за пропускане за редовен внос, които митническите власти могат да приемат по искане на декларатора, без да бъде придружена от някои от необходимите съпровождащи документи трябва да бъде придружена най-малкото от онези документи, които трябва да се представят, преди декларираните стоки да бъдат пропуснати за редовен внос.

2.Независимо от разпоредбите на параграф 1, декларация, не съпроводена от един или повече документи, изисквани преди декларираните стоки да бъдат пропуснати за редовен внос, може да бъде приета, след като митническите власти се убедят, че:

(а) съответният документ съществува и е валиден;

(б) същият не може да се приложи към декларацията по независещи от декларатора причини;

(в) всяко забавяне в приемането на декларацията ще попречи на пропускането на стоките за редовен внос или да доведе до обмитяването им с по-високи ставки.

Данните по липсващите документи трябва при всички случаи да се обозначат в декларацията.

Член 256

1.Срокът, в който митническите власти разрешат на декларатора да съобщи подробностите или представи документите, липсващи при приемането на декларацията не може да надвишава един месец от приемането й.

>M22

Когато се отнася за документ, изискващсе за прилагане на намалена или нулева ставка на мито по вноса, ако митническите служби имат сериозни причини да смятат, че стоките, обхванати от непълно деклариране, могат да отговорят на изискванията за такаванамалена или нулева ставка на митото, по искане на декларатора може да бъде отпуснат по-дълъг срок за представяне на документа, отколкото предвидения в първата алинея, ако обстоятелствата го оправдават. Този срок не може да надвишава четири месеца след датата на приемане на декларацията. Той не може да бъде продължаван.

Когато липсващите данни, които трябва да се съобщят, или доку- ментите, които трябва да се представят, се отнасят до МОС, митни- ческите органи могат, ако това се окаже абсолютно наложително, да определят по-продължителен срок или да удължат първоначално определения срок. Общият разрешен срок трябва да се съобразява с валидните законови срокове.

>M12

2. Когато стоки се пускат за свободно обръщение по тарифни квоти безмитно, или когато не се изисква събиране на нормални величини вносни митни сборове, ползването на тарифни квоти или преференциални тарифни мерки се разрешава само след предс- тавяне пред митническите органи на документ, позволяващпри определени условия безмитен, или при намалени митни ставки, внос. Документът се представя във всеки случай:

— преди изчерпване на тарифните квоти, или

— в други случаи преди датата на която отново се въвеждат мерките на Общността по събиране на нормални вносни митни сборове.

2.Когато за стоките, пропуснати за редовен внос, се прилага нулева или намалена ставка за вносно мито само в рамките на определени тарифни квоти или лимити, стоките могат да се включат в разрешените квоти само когато действително се представят документите, които дават право на нулева или намалена ставка. Документът трябва да се представи във всеки случай:

-при тарифни лимити - преди датата, на която съответната мярка на Общността възстановява пълните вносни мита;

-при тарифни квоти - преди определената квота да бъде изчерпана.

3.При спазване на разпоредбите на параграфи 1 и 2, документът,необходим за разрешаване на нулеви или намалени ставки, може да се представи след датата, на която изтича срокът на валидност на нулевите или намалени ставки, ако декларацията за съответните стоки е била приета преди тази дата.

Член 257

1.Приемането от митническите власти на непълна декларация не бива да пречи или забавя освобождаването на стоката, обявена по този начин, освен ако за това не съществуват други причини. Без да се нарушават разпоредбите на член 248, освобождаването трябва да стане в съответствие с условията, изложени в следващите параграфи 2-5.

2.Когато забавеното представяне на данни или придружителни документи,липсващи в момента на приемане на декларацията не може да окаже влияние върху размера на митата и таксите върху обявените в декларацията стоки, митническите власти незабавно осчетоводяват дължимата сума, изчислена по обичайния начин.

3.Когато в съответствие с член 254 МД съдържа предварителни данни за МОС, митническите власти:

-осчетоводяват незабавно размера на дължимите мита на базата на тези данни;

-изискват, ако е необходимо, да се представи гаранция, която да покрие разликата между тази сума и сумата, която в крайна сметка може да бъде дължима за стоките.

4.Когато при обстоятелства, различни от описаните в параграф 3, късното представяне на данни или придружителен документ, липсващ в момента на приемането на декларацията може да окаже влияние върху размера на дължимите мита за стоките, обявени в декларацията:

(а) ако късното представяне на липсващи данни или документи може да доведе до прилагане на мита с намалени ставки, митническите власти:

-осчетоводяват непосредствено дължимите мита по намалените ставки;

-изискват да се представи гаранция, която покрива разликата между тази сума и пълния размер на дължимите мита за същите стоки;

(б) ако късното представяне на липсващи данни или документи може да доведе до пропускане на стоките с пълно освобождаване от мита, митническите власти изискват представянето на гаранция в пълния размер на митата, изчислени по редовни ставки.

5.Без да се оспорва правото за последващи промени, които могат да възникнат по-специално в резултат на окончателното определяне на МОС, деклараторът има право да избере възможността, вместо да представи гаранция, да му бъде зачислен по сметка:

- в съответствие с втория абзац на параграф 3 или втория абзац на параграф 4 буква a) размерът на митата, които ще бъдат дължими в крайна сметка за стоките или

-когато се прилага параграф 4 буква б), размерът на митата, изчислени по редовната ставка.

Член 258

Ако при изтичането на срока по член 256 деклараторът не е представил необходимите данни за окончателно определяне на МОС на стоките или не е представил липсващите данни или документи, митническите власти ще осчетоводят незабавно като дължими мита размера на гаранцията, представена в съответствие с втория абзац на член 257 параграф 3, втория абзац на член 257 параграф 4 буква a) или член 257 параграф 4 б).

Член 259

Непълната декларация, приета при условията, посочени в членове 254 до 257 може или да се допълни от декларатора, или, със съгласието на митническите власти да бъде заменена с нова МД, която отговаря на условията на член 62 от Кодекса.

И в двата случая отправна дата за определяне на митото и за прилагане на другите разпоредби за освобождаване на стоката за редовен внос е датата на приемане на непълната декларация.

Раздел 2

Процедура с опростена декларация

Член 260

1. При представяне на писмена молба с необходимите сведения, на >M32 заявителя < се разрешава в съответствие с условията и начина, установени в членове 261 и 262, да подаде декларацията за редовен внос в опростена форма, когато стоката е представена на митницата.

>M29

2. Такава опростена декларация съдържа поне данните за опростена декларация за внос, определени в приложение 30A.

3. Когато обстоятелствата позволяват, митническите органи могат да разрешат молбата за освобождаване за редовен внос, посочена в параграф 2, второ тире, да бъде заменена от обща молба за подобни операции за освобождаване за определен период. На административните или търговски документи, посочени в параграф 1, се отразява разрешението, получено в отговор на подобна молба.

4. Опростената митническа декларация трябва да бъде придружена от всички документи, чието представяне е необходимо за освобождаване на стоката за редовен внос. Прилага се член 255, параграф 2.

5. Настоящият член не изключва член 278.

Член 261

1. На заявителя се издава разрешение за използване на процедурата с опростена декларация, ако са изпълнени условията и критериите, посочени в членове 253, 253а и 253в.

2. В случай че заявителят е титуляр на сертификат за АЕО, упоменат в член 14а, параграф 1, буква а) или в), разрешаващият митнически орган издава разрешението след организиране на необходимия обмен на информация между заявителя и разре- шаващия митнически орган. Всички посочени в параграф 1 отнастоящия член условия и критерии се считат за спазени.

Член 262

>M29

1. Разрешението, посочено в член 260, съдържа следните данни:

а) митническото(ите) учреждение(я), компетентно(и) да приема(т) опростени декларации;

б) стоките, за които се отнася; и

в) препратка към гаранцията, която засегнатото лице предстои да осигури за покриване на всяко митническо задължение, което може да възникне.

Също се посочват формата и съдържанието на допълнителните декларации и се установяват сроковете, в рамките на които следва да бъдат подадени при митническия орган, определен за тази цел.

2. Митническите власти могат да се откажат от представянето на допълнителна декларация, когато опростената декларация посочва стоки, чийто стойност е под долната статистическа граница, определена от валидните разпоредби на Общността и опростената декларация вече съдържа всички необходими сведения, необходими за пропускането на стоката за редовен внос.

Раздел 3

Процедура на местно освобождаване

Член 263

Разрешението за използване на местна процедура за освобождаване се дава съгласно условията и начина, установени в членове 264 до 266 на всяко лица, което желае стоките да бъдат освободени за редовен внос в неговия склад или на други места, посочени в член 253 и което за целта изпрати на митническите власти писмена молба, съдържаща всички необходими подробности за даване на разрешението:

— по отношение на стоките, подлежащи или на транзитен режим на Общността или на митнически транзитен режим, за които молителят има разрешение да използва опростена процедура, извършвана в получаващата митница съгласно >M19 членове 406, 407 и 408 <,

-по отношение на стоките, пропуснати преди това в митнически икономически режим, без да противоречи на член 278;

-по отношение на стоките, които, след като са били представени на митницата съгласно член 40 от Кодекса, се предадат в този склад или терен съгласно транзитна процедура, различаваща се от посочените в първия абзац;

-по отношение на стоките, пренесени на митническата територия на Общността при освобождаване от изискване-то за представяни на митницата съгласно член 41 буква б) на Кодекса.

>M32

Член 264

1. Разрешение за използване на процедурата за оформяне на място се издава на заявителя, ако са изпълнени условията и критериите, посочени в членове 253, 253а и 253в. 2. В случай че заявителят е титуляр на сертификат за АЕО, посочен в член 14а, параграф 1, буква а) или в), разрешаващият митнически орган издава разрешението след организиране на необходимия обмен на информация между заявителя и разре- шаващия митнически орган. Всички посочени в параграф 1 от настоящия член условия и критерии се считат за спазени.

Член 266

1. За да даде възможност на митническите органи да се уверят в правилното провеждане на операциите, титулярът на разрешително по реда на член 263:

а) за случаите посочени в член 263, първо и трето тире:

i) когато стоки се признават за местни при пристигането им на мястото, обозначено за тази цел:

— известява надлежно митническите органи за пристигането на тези стоки под определените от тях форма и начин, за да получи разрешение за вдигането им, и

— завежда въпросните стоки в книгите си;

ii) когато признаването на стоки за местни се предхожда от временно складиране по смисъла на член 50 от Кодекса, на същото място и преди изтичане на срока по реда на член 49 от Кодекса:

— известява надлежно митническите органи за пристигането на тези стоки под определените от тях форма и начин и желанието си за признаването им за местни с цел да получи разрешение за вдигането им, и

— завежда въпросните стоки в книгите си;

б) за случаите, посочени в член 263, второ тире:

— известява надлежно митническите органи за пристигането на тези стоки под определените от тях форма и начин и желанието си за признаването им за местни с цел да получи разрешение за вдигането им, и

— завежда въпросните стоки в книгите си. Известието по реда на първо тире не е задължително за случаите, когато стоките, които предстои да се признаят за местни, са поставени под режим на митническо складиране в склад от вида Г;

в) за случаите, посочени в член 263, четвърто тире, при пристигане на стоките на обозначеното за целта място:

— завежда въпросните стоки в книгите си;

д) прави достъпни за митническите органи от завеждането на стоките в книгите по букви a), б) и в) всички документи, чието представяне се изисква за прилагане на разпоредбите, управляващи признаването на стоки за местни.

2. При условие че това не пречи на контрола на операциите, митническите органи могат:

а) разрешава известието по реда на параграф 1, букви a) и б) да се извърши веднага, щом пристигането на стоките е предстоящо;

б) при някои специални обстоятелства, когато характерът на въпросните стоки и бързият оборот гарантират, да освободи титуляра на разрешението от изискването на уведомява компетентната митница за пристигането на стоките, при положение, че предоставя на същата митница цялата информация, която тя сметне за необходима, за да може да упражнява правото си да проверява стоките, ако е необходимо. В този случай вписването на стоките в търговските книги на лицето е равносилно на освобождаване.

>M29

3. Вписването в счетоводните документи, посочено в параграф 1, букви а), б) и в), може да бъде заменено с всяка друга формалност, която предлага подобни гаранции, изисквани от митническите органи. Това вписване посочва датата, на която е направено, и съдържа поне данните за декларация съгласно местната процедура за оформяне, изложена в приложение 30A.

Член 267

Разрешението, посочено в член 263, трябва да съдържа специалните правила за протичането на процедурата, като в частност трябва да установи:

-стоките, за които се отнася;

-формата на задълженията, посочени в член 266 и гаранцията, която заинтересованото лице трябва да представи;

-времето за освобождаване на стоките;

-срока, в който трябва да се подаде допълнителната декларация в компетентната митническа служба, определена за целта;

-условията, при които стоките трябва да бъдат отразявани в общи, периодични или балансови МД.

Глава 3

Декларация за митнически икономически режим

Раздел 1

Заявяване на режима

Подраздел 1

Заявяване на режим на митнически склад

А. Непълни декларации

Член 268

>M29

1. Ако деклараторът поиска, входното митническо учреждение може да приеме декларации за митническо складиране, които не съдържат всички данни, определени в приложение 37. При това тези декларации съдържат поне данните за непълна декларация, определени в приложение 30A.

2. Членове 255, 256 и 259 се прилагат mutatis mutandis.

3. Настоящият член не се прилага за митническа декларация за процедури със селскостопански стоки от Общността, посочени в >M20 член 524

Б. Процедура на опростена декларация

Член 269

>M32

1. На заявителя се издава разрешение за използване на процедурата с опростена декларация в съответствие с условията и критериите и по начина, посочен в членове 253, 253а, 253в и 270.

2. Когато тази процедура се прилага в митнически склад тип D, митническата декларация трябва също да указва вида на съот- ветната стока с достатъчно подробности, за да позволи нейното непосредствено и точно класиране, както и нейната МОС.

>M1

3. Посочената в параграф 1 процедура не се прилага за складове от тип F, както и за даване на митническо направление на селскос- топански продукти на Общността, упоменати в >M20 член 524 <, в какъвто и да е вид склад.

>M24

4. Процедурата, упомената във второто тире от параграф 1, важи по отношение на складове от тип В, с изключението че не може да се използва търговски документ. Когато административният документ не съдържа всички данни, посочени в приложение 37, дял I Б), те трябва да бъдат посочени в съпровождащото заявление.

Член 270

1. Молбата, посочена в член 269 параграф 1, се подава в писмена форма и трябва да съдържа всички данни, необходими за даване на разрешението.

Когато обстоятелствата позволяват, молбата, посочена в член 269 параграф 1 може да бъде заменена от общо искане за извършване на подобни операции за определен период от време.

В този случай молбата се подава при условията, установени в >M20 членове 497, 498 и 499 <, и трябва да се подаде заедно с молбата за откриване на митнически склад или като изменение към първоначалното разрешение, до митническите органи, които са издали разрешение за режима.

>M32

__________

5. В случай че заявителят е титуляр на сертификат за АЕО, посочен в член 14а, параграф 1, буква а) или в), разрешаващият митнически орган издава разрешението след организиране на необходимия обмен на информация между заявителя и разрешаващия митнически орган. Всички посочени в параграф 1 от настоящия член условия и критерии се считат за спазени.

>M29

Член 271

Разрешителното, посочено в член 269, параграф 1, утвърждава определени правила за извършването на процедурата, включително изходното(ите) митническо(и) учреждение(я).

Не е необходимо да се представя допълнителна декларация.

Член 272

1. Разрешението за използване на процедурата на местно оформяне се дава при условията и по начина, установен в параграф 2 и членове 273 и 274.

>M6

2. Процедурата по местно вдигане на стоки не се прилага за складове от вида Б и Е, както и за въвеждане в Общността на селскостопански продукти, посочени в >M20 член 524 < за митнически режим в какъвто и да е вид склад.

3. Член 270 се прилага mutatis mutandis.

Член 273

1. За да даде възможност на митническите власти да осигурят правилното протичане на операциите, титулярът на разрешението при пристигането на стоките на определеното за целта място трябва:

(а) да уведоми надлежно наблюдаващата митница за пристигането под формата и по начин, определен от нея;

(б) да отрази стоката в търговските си книги;

(в) да държи на разположение на наблюдаващата служба всички документи за оформянето на стоките в режима.

Вписването в търговските книги, посочено в абзац (б), трябва да съдържа най-малкото някои от данните, които се използват за търговска идентификация на стоката, включително количеството им.

2. Прилага се член 266 параграф 2.

Член 273

1. Декларациите за поставяне в митнически икономически режим освен пасивното усъвършенстване и митнически склад, които входната митница може да приема по искане на декларатора без някои данни, посочени в Приложение 37 или без да бъдат придружени от документите, посочени в член 220, трябва да съдържат най-малкото данните от клетки 14, 21,31,37,40 и 54 от единната МД и в клетка 44 - да се посочи разрешението или:

- молбата, за която е валиден вторият абзац на член 556 параграф 1 или

- информацията, посочена в членове 568 параграф 3, 656 параграф 3 ли 695 параграф 3, когато тя може да бъде вписана в тази клетка, когато може да се приложи опростена процедура за издаване на разрешение.

2. Членове 255, 256 и 259 се прилагат по смисъл. (mutatis mutandis).

3. При деклариране за активно усъвършенстване, системата на дроубек също се прилага по смисъл. (mutatis mutandis).

Б. Опростена декларация и процедура за местно оформяне

Член 274

Разрешението, посочено в член 272 параграф 1, установява конкретните правила за функционирането на режима , като в частност изброява

-стоките, за които се отнася;

-формата на задълженията, посочени в член 273;

-времето на оформяне на стоките.

Не е нужно да се изисква допълнителна МД.

Подраздел 2

Деклариране за активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол или режим на временен внос

А. Непълна декларация

>M29

1. Ако деклараторът поиска, входното митническо учреждение може да приема декларации за поставяне на стоките под митнически икономически режим, различен от пасивното усъвършенстване или митническо складиране, които не съдържат всички данни, определени в приложение 37, или които не са придружени с определени документи, посочени в член 220.

При това тези декларации съдържат поне данните за непълна декларация, изложени в приложение 30A.

2. Членове 255, 256 и 259 се прилагат mutatis mutandis.

3. При деклариране за активно усъвършенстване системата на дроубек, членове 257 и 258 също се прилагат mutatis mutandis.

Член 276

Разпоредбите на членове 270 до 276 и член 270 се прилагат по смисъл за стоки, обявени за митническите икономически режими, за които се отнася настоящата под- раздел.

Подраздел 3

Стоки, декларирани за режим на пасивно усъвършенстване

Член 277

Разпоредбите на членове 279 до 289, които се отнасят за стоки, обявени за износ, се прилагат по смисъл и за стоките, обявени за режима на пасивно усъвършенстване.

Раздел 2

Приключване на митническия икономически режим

>M20

Подраздел 4

Общи разпоредби

Член 277a

Когато на едно и също лице се отпускат две или повече разрешителни за митнически икономически режими и един от режимите се осво- бождава при влизане в сила на друг, по който се декларира на място, не се изисква допълнителна митническа декларация.

Член 278

1. При приключването на митнически икономически режим освен пасивното усъвършенстване и митническия склад могат да се прилагат опростените процедури за пропускане в редовен внос, износ и ре- експорт. При реекспорт разпоредбите на членове 279 до 289 се прилагат по смисъл.

2. Опростените процедури, посочени в членове 254 до 267 могат да се прилагат за освобождаване на стоки за редовен внос в режим на пасивно усъвършенстване.

3. При приключване на режима на митнически склад може да се приложи опростена процедура за пропускане за редовен внос, износ или реекспорт.

Обаче:

(а) за стоките, заявени за този режим в склад тип F не може да се разреши опростена процедура;

(б) за стоките, заявени за този режим в склад тип B се прилагат само процедурите на непълната декларация и опростената МД;

(в) издаването на разрешение за склад тип D води до автоматично прилагане на процедурата на местно оформяне за пропускане за редовен внос. Обаче когато заинтересуваното лице желае да се възползва от прилагането на items of charge, които не могат да се контролират без физически контрол на стоката, тази процедура не може да се приложи. В този случай могат да се използват други процедури, които предполагат представяне на стоките пред митницата;

>M20

г) за селскостопански стоки на Общността, изброени в член 524, не се отнасят опростените митнически режими, когато са заведени под режим на митническо складиране.

Глава 4

Митническа декларация за износ

Член 279

>M29

1. Формалностите, които предстои да се извършат в митни- ческото учреждение на износа съгласно предвиденото в член 792, могат да бъдат опростени в съответствие с настоящата глава.

2. Член 792, параграф 4, членове 792a, 792б, 793—793в и, където е уместно, членове 796a—796д, се прилагат по настоящата глава.

Раздел 1

Непълна декларация

Член 280

>M29

1. Ако деклараторът поиска, митническото учреждение на износа може да приеме декларации за износ, които не съдържат всички данни, изложени в приложение 37.

При това тези декларации съдържат поне данните за непълна декларация, изложени в приложение 30A.

Когато стоките подлежат на износни мита или на някакви други мерки, предвидени съгласно общата селскостопанска политика, декларациите за износ съдържат цялата информация, която се изисква за прилагането на такива мита или мерки.

2. Членове 255—259 се прилагат mutatis mutandis за декла- рациите за износ.

Член 281

1. Когато се прилага член 789, допълнителната декларация може да бъде подадена в митническото учреждение, отговорно за района, където е установен износителят.

2. Когато подизпълнителят е установен в държава-членка, различна от тази, в която е установен износителят, параграф 1 се прилага само когато необходимите данни се обменят по електронен път в съответствие с член 4г.

3. Непълната декларация за износ посочва митническото учреждение, в което се подава допълнителната декларация. Митническото учреждение, което получава непълната декларация за износ, съобщава данните от непълната декларация за износ на митническото учреждение, в което допълнителната декларация предстои да бъде подадена съгласно предвиденото в параграф 1.

4. В случаите, посочени в параграф 2, митническото учреждение, което е получило допълнителната декларация, незабавно съобщава данните от допълнителната декларация на митническото учреждение, в което е подадена непълната декларация за износ.

Процедура с опростена МД

Член 282

>M32

1. На заявителя се издава разрешение за използване на процедурата с опростена декларация, ако са изпълнени условията и критериите, посочени в членове 261 и 262, прилагани mutatis mutandis.

>M29

2. Опростената декларация съдържа поне данните от опростената декларация, изложени в приложение 30A. Членове 255—259 се прилагат mutatis mutandis.

Раздел 3

Процедура на местно оформяне

Член 283

При писмена молба се издава разрешение за използване на процедурата на местно оформяне при условията и по начин, описани в член 284 на всяко лице, наричано по-долу "одобрен износител",което иска да извършва износни операции в своите помещения или на други места, определени или одобрени от митническите власти.

Член 284

Членове 264 и 265 се прилагат по смисъл. .(mutatis mutandis)

Член 285

>M29

1. Преди преместване на стоките от местата, посочени в член 283, одобреният износител изпълнява следните задължения:

а) информира надлежно митническото учреждение на износа относно такова отстраняване, като подава опростена декларация за износ, посочена в член 282;

б) предоставя на митническите органи всички документи, които се изискват за износа на стоките.

2. Одобреният износител може да подаде пълна декларация за износ вместо опростената декларация за износ. В такъв случай изискването за допълнителна декларация, установено в член 76, параграф 2 от Кодекса, се отменя.

Член 285a

1. Митническите органи могат да освободят одобрения износител от изискването да подава опростена декларация за износ на митническото учреждение на износа при всяко преместване на стоки. Това освобождаване се предоставя само ако одобреният износител изпълнява следните условия: а) одобреният износител информира митническото учреждение на износа относно всяко преместване по начин и форма, опре- делени от това учреждение;

б) одобреният износител предава или предоставя на митническите органи цялата информация, която те сметнат, че е необходима за >M29 ефективен анализ на риска преди преместването на стоките от местата, посочени в член 283;

в) одобреният износител вписва стоките в своите документи. Вписването, посочено в първа алинея, буква в), може да бъде заменено от всякаква друга формалност, изисквана от митни- ческите органи, която предлага подобни гаранции. Това вписване посочва датата, на която е направено, и данните, необходими за установяването на стоките.

>M38

1а. В случаите, в които се прилага член 592а или член 592г, митническите органи могат да разрешат на икономическия оператор незабавно да вписва в документацията си всяка операция по износ и да отчете всичките операции пред митни- ческото учреждение, издало разрешението, в допълнителна декларация, изготвяна периодично, в рамките на не повече от един месец след като стоките са напуснали митническата територия на Общността. Разрешението може да се издаде при следните условия:

а) икономическият оператор използва разрешението единствено за стоки, които не са предмет на забрани и ограничения;

б) икономическият оператор предоставя на митническото учреждение на износ цялата информация, която учреждението смята за необходима за осъществяването на контрол върху стоките;

в) когато митническото учреждение на износ е различно от изходното митническо учреждение, ако митническите органи допускат прилагането на подобна практика и ако посочената в буква б) информация се предоставя и на изходното митническо учреждение. Когато се прилага посочената в първата алинея практика, впис- ването на стоките в документите е равностойно на освобождаване за износ и извеждане.

>M29

2. При някои особени обстоятелства, дължащи се на характера на съответните стоки и на бързия оборот на износните операции, до 30 юни 2009 г. митническите органи могат да освобождават одобрения износител от изискванията, изложени в параграф 1, първа алинея, букви а) и б), при условие че той предаде на митни- ческото учреждение на износа цялата информация, която то сметне за необходима, за да може да упражни своето право на проверка на стоките, ако е необходимо, преди напускането на стоките. В този случай вписване на стоките в счетоводните документи на одобрения износител е равностойно на освобождаване.

Член 285б

1. Информацията, посочена в член 285a, параграф 1, първа алинея, буква а), се подава в митническото учреждение на износ в сроковете, предвидени в членове 592б и 592в.

2. Вписването в документацията, посочено в член 285a, параграф 1, първа алинея, буква в), включва данните за местната процедура за оформяне на стоки от митница, изложени в приложение 30A. 3. Митническите органи осигуряват спазването на изискванията по членове 796a—796д.

Член 286

1. За да се установи дали стоките действително са напуснали митни- ческата територия на Общността, третият екземпляр от Единната итническа декларация се използва като доказателство за изнасяне. Разрешението трябва да посочи, че третият екземпляр на Единната митническа декларация се заверява предварително.

2. Предварителната заверка може да се извърши по един от следните начини:

а) клетка А може да бъде подпечатана предварително с печата на компетентната митническа служба и подписана от длъжностно лице в службата;

б) одобреният износител може да подпечата декларацията, като използва специален печат, отговарящна образеца в приложение 62.

Ако митническите декларации се печатат на принтер, на формулярите може предварително да бъде нанесен същият печат.

>M29

3. Преди напускането на стоките одобреният износител изпълнява следните изисквания:

а) изпълнява процедурите, посочени в член 285 или 285a;

б) посочва във всеки придружаващдокумент или във всяко друго заместващо го средство следните подробности:

i) препратка към вписване в неговата документация;

ii) датата, на която е направено вписването, посочено в i);

iii) номерът на разрешителното;

iv) името на издаващото митническото учреждение.

Член 287

>M29

1. В разрешителното, посочено в член 283, се посочват подробните правила за действие на процедурата, и по-специално следното:

а) стоките, за които се прилага;

б) начинът, по който се изпълняват условията, установени в член 285a, параграф 1;

в) начинът и моментът на освобождаване на стоките;

г) съдържанието на всеки придружаващдокумент или заместващото го средство и средството, чрез което той се валидира;

д) процедурата за представяне на допълнителната декларация и срокът, в рамките на който тя следва да бъде подадена.

Когато се прилагат членове 796a—796д, пускането, посочено в първа алинея, буква в), се предоставя в съответствие с член 796б.

2. Разрешението трябва да включва задължението на одобрения износител да вземе всички мерки, за да осигури сигурното съхранение на специалния печат или на формулярите, подпечатани с печата на митницата на износа или отпечатъка на специалния печат.

Раздел 4

Разпоредби, общи за Раздели 2 и 3

Член 288

1. Вместо единната МД, държавите - членки могат да разрешат да се използва търговски или административен документ или всякакъв носител на информация, когато цялостната операция по износа се извършва на територията на една единствена държава - членка или когато тази възможност е предвидена в споразуменията между администрациите на заинтересуваните държави - членки.

> M29

2. Документът или средството, посочено в параграф 1, съдържа поне данните, изложени в приложение 30A относно процедурата, >M29 която предстои да бъде използвана. Този документ или средство се придружава с искане за износ. Митническите органи могат да разрешат заместването на това искане с общо искане, при условие че икономическият оператор е предал на митническите органи информацията, която те смятат за необходима за ефективния анализ на риска и за проверката на стоките. Общото искане обхваща експортните операции, които предстои да бъдат извършени за даден период от време. Деклараторът се позовава на разрешението на документа или средството, използвано за износ.

3. Търговският или административният документ служи като доказателство за износ от митническата територия на Общността по същия начин както третият екземпляр на единната МД. Когато се използват други носители на информация, начинът за заверка трябва да се договори там, където може, в споразумението между администрациите на съответните държави -- членки.

Член 289

Когато цялостната операция по износа се извършва на територията на една единствена държава - членка, същата в допълнение към процедурите, посочени в Раздели 2 и 3 може да предоставя други опростения, като осигурява спазването на политиката на Общността.

>M29

При това деклараторът предоставя на митническите органи необходимата информация за ефективен анализ на риска и за проверка на стоките преди напускането на тези стоки.

II ЧАСТ

УСЛОВНИ МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ

ДЯЛ I

ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРЪЩЕНИЕ

Глава 1

Общи разпоредби

Член 290

1. Когато стоки от Общността се изнасят с карнетка АТА в съответствие с член 797, тези стоки могат да бъдат освободени за редовен внос въз основа на карнетка АТА.

2. В този случай службата, в която стоките се освобождават за редовен внос, извършва следните формалности:

(а) проверява данните, дадени в клетки А до G на ваучера за реимпорт;

(б) попълва разписката и клетка H на листа за реимпорт;

(в) задържа ваучера за реимпорт.

3. Когато се извършат формалностите за приключване на временния внос на стоки от Общността в друга митница, раз-лична от службата, през която стоките влизат в митническата територия на Общността, прехвърлянето на стоките от тази служба до службата,в която са извършени горните формалности не изисква допълнителни формалности.

Глава 2

Внос на стоки с облекчено тарифно третиране

с оглед на крайното им потребление

Раздел 1

Стоки без коне за месо

>M28

ГЛАВА 1а

Разпоредби за бананите

Член 290а

За целите на настоящата глава и на приложения 38б и 38в се прилагат следните дефиниции:

а) „акредитиран извършител на претегляне“ означава: всеки иконо- мически оператор, акредитиран от дадено митническо бюро за претегляне на пресни банани;

б) „книжа на заявителя“ означава: всеки документ, отнасящсе до претеглянето на пресни банани; в) „нето тегло на пресни банани“ означава: теглото само на бананите без опаковка или контейнери; г) „пратка пресни банани“ означава: пратката, включваща цялото количество пресни банани, натоварени на едно и също транс- портно средство и експедирани от един и същизносител до един или повече получатели;

д) „място на разтоварване“ означава: всяко място, където пратката пресни банани е била разтоварена или насочена под някакъв митнически режим, или, в случай на пренос в контейнери, мястото, където контейнерът е разтоварен от кораба, въздушния кораб или от друго основно транспортно средство, или там, където контейнерът е бил разопакован.

Член 290б

1. Всяко митническо бюро признава статут на акредитиран извършител на претегляне по искане на икономическите оператори, участващи във вноса, складирането или обработката на пресни банани, ако са изпълнени следните условия:

а) заявителят представя всички необходими гаранции за добро претегляне;

б) заявителят разполага с необходимата апаратура за претегляне; в) книжата на заявителя позволяват на митническите власти да извършват ефикасен контрол. Митническото бюро отказва да признае статут на акредитиран извършител на претегляне, ако заявителят е извършил тежки или повтарящи се нарушения на митническото законодателство. Разрешението се отнася само за претегляне на пресни банани на място, наблюдавано от митническото бюро, издало разрешението. 2. Митническото бюро отнема разрешението, което е издало, ако притежателят престане да отговаря на условията, посочени в параграф 1.

Член 290в

1. За да се провери нетното тегло на пресните банани, внесени в Общността, с код по КН 0803 00 19, декларациите за пускане в свободна циркулация трябва да бъдат придружени от удосто- верение за претегляне на бананите, указващо нетното тегло на въпросната пратка пресни банани, вида опаковка и произхода. Удостоверението за претегляне на бананите се издава от акре- дитиран извършител на претеглянето, съгласно процедурата, описана в приложение 38б и по образеца, фигуриращв приложение 38в.

>M28 Такъв сертификат може да се представи на митническите власти по електронен път при условия, определени от митническите власти.

2. Акредитираният извършител на претеглянето съобщава пред- варително на митническите власти за претеглянето на пратката пресни банани, за които издава удостоверение за претегляне, и предоставя данни за вида опаковка, произхода, датата и мястото на претеглянето.

3. Всяко митническо бюро проверява, по метода анализ на риска, нетното тегло на пресните банани, посочено в удостове- ренията за претегляне на пресни банани, като проверява поне 5 % от общия брой удостоверения за претегляне на банани, издадени всяка година, било като присъства на претеглянето на представителни образци банани, определени от извършителя на претеглянето, било като извършва самостоятелно претегляне на тези образци, съгласно процедурата, посочена в точки 1, 2 и 3 от приложение 38б.

Член 290г

Държавите-членки съобщават на Комисията списъкът на акредити- раните извършител на претегляне и всяка последваща промяна в него. Комисията предоставя тази информация на останалите държави- членки. >M18

ГЛАВА 2

Крайна употреба

Член 291 1. Настоящата глава се прилага, когато се предвижда стоките, освободени за свободна циркулация при благоприятно тарифно третиране или при намалена или нулева ставка на мито поради тяхната крайна употреба, са предмет на митнически надзор на крайната употреба. 2. За целите на настоящата глава:

>M32 __________ >M18

б) „сметки“ означава: търговска, данъчна и друга счетоводна доку- ментация на притежателя или такива данни, поддържани от тяхно име;

в) „документация“ означава: данните, съдържащи цялата необходима информация и технически подробности независимо на какъв носител, които дават възможност на митническите органи да извършват операции по надзор и контрол. Член 292 1. Предоставянето на благоприятно тарифно третиране в съот- ветствие с член 21 на Кодекса, когато е предвидено стоките да се подлагат на митнически надзор на крайната употреба, е предмет на писмено разрешение. Когато стоките се освобождават за свободно обръщение при намалена или нулева ставка на митото поради тяхната крайна употреба и разпоредбите в сила изискват стоките да останат под митнически надзор в съответствие с член 82 на Кодекса, е >M18 необходимо писмено разрешение за целите на митническия надзор на крайната употреба.

2. Исканията трябва да се правят в писмена форма, като се използва моделът, показан в приложение 67. Митническите органи могат да разрешат да се кандидатства за подновяване или модификация с просто писмено искане.

3. При особени обстоятелства митническите органи могат да позволят декларацията за свободно обръщение на стоки, написана на ръка или средствата за обработка на данни, с използване на нормална процедура, да представлява молба за разрешение при условие че: — молбата декларира стоки само на една митническа админис- трация, — молителят изцяло предназначава стоките за предписаната крайна употреба, и — правилното провеждане на операциите е защитено.

4. Когато митническите органи считат някоя информация, дадена в молбата, за неадекватна, те могат да поискат допъл- нителни подробности от молителя. В частност при случаи, когато молба може да се направи с попълване на митническа декларация, митническите органи трябва да изискват, без да се накърнява член 218, молбата да се придружава от документ, изготвен от декларатора, съдържащнай - малко следната информация, освен ако се счете, че тази информация е ненужна или е вписана в митническата декларация:

а) име и адрес на молителя, декларатора и оператора;

б) естество на крайната употреба; в) техническо описание на стоките, продукти в резултат на тяхната крайна употреба и средства за тяхното идентифициране; г) предвиждан рандеман или метод, с който се определя този рандеман;

д) предвиждан срок на направление на стоките за тяхната крайна употреба; е) мястото, където се извършва крайната употреба на стоките.

5. Когато се кандидатства за единно разрешение, е необходимо предварително съгласие на органите съгласно следната процедура. Молбата трябва да се подаде до митническите органи, определени за мястото, — където се водят основните сметки на молителя, улесняващо контролите на база на счетоводната проверка, и където се извършват поне част от операциите, покривани от разре- шението, или >M24 — в останалите случаи, където се държат основните сметки на заявителя, за да се улесни контролът на дейността на база на одита. >M18 Тези митнически органи съобщават искането и проекта на разре- шението на другите заинтересовани митнически органи, които трябва да потвърдят получаването в срок от 15 дни. Другите заинтересовани митнически органи трябва да уведомят за всякакви възражения в срок от 30 дни от датата на получаване на проекта за разрешение. Когато възраженията са направени в рамките на горния срок и не е постигнато споразумение, молбата се отхвърля до обхвата на повдигнатите възражения.

>M18 Митническите органи могат да издадат разрешение, ако не са получили възражения срещу проекта за разрешение в срок от 30 дни. Митническите органи, които издават разрешението, изпращат копие на всички заинтересовани митнически органи. 6. Когато критериите и условията за даване на единно разрешение са по принцип договорени между две или повече митнически администрации, тези администрации могат също така да се споразумеят да заменят предварителната консултация с просто уведомяване. Такова уведомяване ще бъде винаги достатъчно, когато се подновява или отменя единно разрешение.

>M21 7. Заявителят бива информиран за решението за издаване на разрешение или за мотивите за отхвърляне на заявлението в срок от трийсет дни след внасянето на заявлението или след получаване от страна на митническите власти на поисканите липсващи или допълнителни сведения. Този срок не се прилага, когато става дума за еднократно разрешение, освен ако то не е издадено в съответствие с параграф 6.

>M18

Член 293

1. Разрешение, използващо модела, определен в приложение 67, се дава на лица със седалище на митническата територия на Общността, при условие че са изпълнени следните условия:

а) предвижданите дейности са съвместими с предписаната крайна употреба и с разпоредбите за трансфер на стоки в съответствие с член 296 и е осигурено правилното провеждане на операцията;

б) молителят осигурява всички необходими обезпечения за правилното провеждане на операцията и ще поеме задълженията:

— изцяло или частично да направлява стоките за предписаната крайна употреба или да ги прехвърли и да предостави дока- зателство за тяхното направление или прехвърляне в съот- ветствие с действащите наредби,

— да не предприема действия, несъвместими с предвидената цел на предписаната крайна-употреба,

— да уведомява компетентните митнически органи за всички фактори, които могат да повлияят на разрешението;

в) осигурен е ефикасен митнически надзор и административните мерки, които се вземат от митническите органи, не са непро- порционални на включените икономически нужди; г) води се и се съхранява адекватна документация;

д) осигурена е сигурност, когато митническите органи считат за необходимо.

2. Разрешение по молба съгласно член 292, параграф 3 се дава на лица със седалище на митническата територия на Общността чрез приемане на митническата декларация, при другите условия, определени в параграф 1.

3. Разрешението трябва да включва следните точки, освен ако тази информация се счита за ненужна:

а) идентификация на притежателя на разрешението;

б) ако е необходимо, кодът по Комбинираната номенклатура или TARIC, тип и описание на стоките и на операциите на крайната употреба и разпоредби относно рандемана;

>M21

в) средствата и методите за идентифициране и за митнически контрол, включително условията и реда:

— за общо съхранение, за което се прилага mutatis mutandis член 534, параграфи 2 и 3,

— за съхранение на смеси от продукти, подлежащи на митнически надзор над специфичното предназначение във връзка с глави 27 и 29 от Комбинираната номенклатура, или за съхранение на подобни продукти със сурови петролни масла от код по КН 2709 00;

>M18

г) срокът, в рамките на който стоките трябва да бъдат направлявани за предписаната крайна употреба;

д) митническите учреждения, където стоките са декларирани за свободно обръщение и службите, които надзирават режима;

е) местата, където стоките трябва да бъдат направлявани за крайна употреба;

ж) обезпечението, която трябва да се осигури, когато е необходимо; з) срок на валидност на разрешението;

и) когато е приложимо, възможност за прехвърляне на стоките в съответствие с член 296, параграф 1;

й) когато е приложимо, опростените режими за трансфер на стоки по член 296, параграф 2, втора алинея, и параграф 3;

к) когато е приложимо, опростени процедури, разрешени в съот- ветствие с член 76 на Кодекса; л) методи за комуникация.

>M21 Когато стоките, визирани в първа алинея, буквда в), второ тире, не спадат към един и същосемцифрен код по КН, не притежават еднакво търговско качество и еднакви технически и физични характеристики, съхранението на смеси може да бъде разрешено само ако сместа е изцяло предназначена да бъде подложена на някоя от обработките, визирани в допълнителни забележки 4 и 5 към глава 27 от Комбинираната номенклатура. >M18

4. Без да се накърнява член 294, разрешението влиза в сила от датата на издаване или от всяка по-късна дата, посочена в разре- шението. >M21 Срокът на валидност не може да надхвърля три години от датата, на която разрешението влиза в сила освен по надлежно обосновани причини. >M18

Член 294

1. Митническите органи могат да издават разрешение впос- ледствие. Без да се накърняват параграфи 2 и 3, издаденото впоследствие разрешение влиза в сила от датата на подаване на молбата.

>M18

2. Ако молба се отнася до подновяване на разрешение за същия вид операция и стоки, разрешение може да се даде впоследствие от датата на изтичане на изтичане на оригиналното разрешение.

3. При изключителни обстоятелства обратното действие на разрешение може да разшири допълнително, но не повече една година преди датата на подаване на молбата при условие че съществува доказана икономическа нужда и:

а) молбата не е свързана с опит за измама или явно нехайство;

б) отчетите на молителя потвърждават, че всички изисквания на мерките могат да се разглеждат като изпълнени и когато е целесъобразно, за да се избегне заместването на стоките да може да бъдат идентифицирани за дадения срок, и тези отчети позволяват мерките да бъдат проверени; в) всички формалности, необходими за нормализиране на положението на стоките може да се извършат, включително обявяване на декларацията за невалидна, когато това е необходимо.

Член 295

Изтичането на валидността на разрешение няма да засяга стоки, които са били в обръщение по силата на това разрешение, преди то да изтече.

Член 296

1. Прехвърлянето на стоки между различни места, определени в едно и също разрешение може да се осъществи без митнически формалности. 2. Когато прехвърлянето на стоки се извършва между двама притежателя на разрешения, установени в различни държави- членки, и съответните митнически органи не са договорили опростени процедури в съответствие с параграф 3, трябва да се използва контролно копие Т5, предвидено в приложение 63, в съот- ветствие със следната процедура: а) прехвърлящият трябва да попълни контролно копие Т5 в три екземпляра (един оригинал и две копия);

>M21 __________ <

б) контролното копие 5 включва:

— в клетка А („Отправна митническа служба“), адреса на компетентната митническа служба, посочено в разрешението на прехвърлящия,

— в клетка № 2, името или търговското наименовани, пълен адрес и номер на разрешението на прехвърлящия, — в клетка № 8, името или търговското наименование, пълен адрес и номер на разрешението на получаващия прехвърлянето,

— в клетката „Важна забележка“ и клетка Б текстът трябва да бъде зачеркнат,

— в клетки № 31 и № 33 съответно описанието на стоките към датата на прехвърлянето, включително броя на позициите и съответния код от Комбинираната номенклатура,

— в клетка № 38, нетната маса на стоките,

— в клетка № 103, нетното количество на стоките с думи, >M18

— в клетка № 104, отметка V в клетката „Други (посочете)“ и с печатни букви едно от следните:__

— DESTINO ESPECIAL: MERCANCIAS RESPECTO DE LAS CUALES, LAS OBLIGACIONES SE CEDEN AL CESIONARIO (REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTICULO 296)

— S?RLIGT ANVENDELSESFORMAL: VARER, FOR HVILKE FORPLIGTELSERNE OVERDRAGES TIL ERHVERVEREN (FORORDNING (EOF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)

— BESONDERE VERWENDUNG: WAREN MIT DENEN DIE PFLICHTEN AUF DEN UBERNEHMER UBERTRAGEN WERDEN (ARTIKEL 296 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93)

— END-USE: GOODS FOR WHICH THE OBLIGATIONS ARE TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 296)

— DESTINATION PARTICULIERE: MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES OBLIGATIONS SONT TRANSFEREES AU CESSIONNAIRE [REGLEMENT (CEE) No 2454/93, ARTICLE 296]

— DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIONARIO (REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 296)

— BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN WAARVOOR DE VERPLICHTINGEN AAN DE OVERNEMER ORDEN OVERGEDRAGEN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)

— DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS RELATIVAMENTE AS QUAIS AS OBRIGACOES SAO TRANSFERIDAS PARA O CESSIONARIO [REGULAMENTO (CEE) N.o 2454/93, ARTIGO 296.o]

— TIETTY KAYTTOTARKOITUS: TAVARAT, JOIHIN LIITTYVAT VELVOITTEET SIIRRETAAN SIIRRONSAAJALLE (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 296 ARTIKLA)

— ANVANDNING FOR SARSKILDA ANDAMAL: VAROR FOR VILKA SKYLDIGHETERNA OVERFORS TILL DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I FORORDNING (EEG) nr 2454/93)

— KONECNE POUZITI: ZBOZI, U KTEREHO PRECHAZEJI POVINNOSTI NА PRIJEMCE (CLANEK 296 NАRIZENI (EHS) c. 2454/93)

— EESMARGIPARАNE КАSUТАMINE: КАUP, MILLE KORRАL KOHUSTUSED LAHEVАD ULE КАUВА ЅААЈАLE (MAARUSE ((EMU) NR 2454/93 АRTIKKEL 296)

— IZМАNTOSАNАS MERKIS: PRECU ЅАNEMEJS АTBILDIGS РАR PRECU IZМАNTOSАNU (REGULА (EEK) NR.2454/93, 296.РАNTS)

— GАLUTINIS VАRТОВIМАS: PREKES, SU KURIOMIS SUSIJUSIOS PRIEVOLES PERDUOTOS JU PEREMEJUI (REGLАMENТАS (EEB) NR. 2454/93, 296 STRАIPSNIS) — MEGНАTAROZOTT CELRА TORTENO FELНАSZNALAS: АZ ARUККАL КАPCSOLАTOS KOTELEZETTSEGEK АZ ARUK ATVEVOJERE SZALLТАK AT (А 2454/93/EGK RENDELET 296.CIKKE)

— UZU АHHАRI: OGGETTI LI GHАLIHOM L-OBBLIGI HUМА TRАSFERITI LIL MIN ISIR IT-TRАSFERIMENT (REGOLАMENT (KEE) 2454/93, АRTIKOLU 296)

— PRZEZNАCZENIE SZCZEGOLNE: TOWАRY, W ODNIESIENIU DO KTORYCH ZOBOWIAZАNIА SA PRZENOSZONE NА OSOBE PRZEJMUJACA (ROZPORZA- DZENIE (EWG) NR 2454/93, АRT. 296)

— POSEBEN NАMEN: BLАGO, ZА КАTERO SE OBVEZNOSTI PRENESEJO NА PREJEMNIКА (UREDВА (EGS) ST. 2454/93, CLEN 296)

— KONECNE POUZITIE: TOVАR, S KTORYM PRECHA- DZАJU POVINNOSTI NА PRIJEMCU ( NАRIАDENIE (EHS) C. 2454/93, CLANOK 296

— СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СТОКИ, ЗА КОИТО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СА ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ГИ ПОЛУЧАВА (РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93, ЧЛЕН 296)

— DESTINA?IE FINALA: MARFURI PENTRU CARE OBLIGA?IILE SUNT TRANSFERATE CESIONARULUI (REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93, ARTICOLUL 296),

>M18

— в клетка № 106:

— елементите за таксуване на стоките, освен в случай на освобождаване от митническите власти,

— регистрационният номер и дата на декларацията за освобождаване за свободно обръщение и наименование и адрес на митническата служба, в което е подадена декларацията;

в) прехвърлящият трябва да изпрати пълния комплект контролни копия Т5 на получаващия прехвърлянето;

г) получаващият прехвърлянето трябва да приложи оригинала на търговския документ, показващдатата на получаване на стоките към комплекта контролни копия Т5 и да представи всички документи на митническото служба, определено в неговото разрешение. Той трябва също така да уведоми незабавно това митническо служба за всички излишъци, липси, замени или други нередности;

д) митническата служба, посочено в разрешението на получаващия прехвърлянето, трябва да се попълни в клетка J, включително датата на получаване от получаващия прехвърлянето, в оригинала Т5, след като са проверени съответстващите търговски документи и датата, и да подпечата оригинала в клетка J и двете копия в клетка Е. Митническата служба задържа второто копие в своята документация и връща оригинала и първото копие на получаващия прехвърлянето; е) получаващият прехвърлянето задържа първото копие Т5 в своята документация и изпраща оригинала на изпращащия;

ж) изпращащият задържа оригинала в своята документация. Заинтересованите митнически органи могат да договорят опростени процедури в съответствие с разпоредбите за използване на контролното копие Т5.

3. Когато заинтересованите митнически органи считат, че правилното провеждане на операциите е защитено, те могат да се споразумеят прехвърлянето на стоки между двама притежатели на разрешения със седалища в две различни държави-членки да се извърши без използването на контролното копие Т5.

4. Когато прехвърлянето се извършва между двама притежатели на разрешение със седалище в една и съща държава-членка, това се извършва в съответствие с вътрешните наредби.

5. С получаването на стоките получаващият прехвърлянето става носител на задължения по настоящата глава по отношение на прехвърлените стоки. 6. Изпращащият се освобождава от своите задължения, когато са изпълнени следните условия:

— получаващият прехвърлянето е получил стоките и е бил информиран, че стоките, за които са прехвърлени задълженията, са предмет на митнически надзор на крайната употреба,

— митническият контрол е поет от митническия орган на полу- чаващия прехвърлянето; освен ако не е предвидено друго от митническите органи, това става когато получаващият прехвърлянето впише стоките в своята документация.

Член 297

1. В случай на трансфер на материали за поддръжката или ремонта на въздухоплавателни средства при условията на спора- зумения за обмен или за собствените нужди на авиолинии, от авиолинии, занимаващи се с международен трафик, вместо контролното копие Т5 може да се използва въздушна товари-телница или еквивалентен документ.

2. Въздушната товарителница или еквивалентният документтрябва да съдържат най-малко следните подробности:

а) наименованието на изпращащата авиолиния;

б) наименованието на летището на изпращане;

в) наименованието на авиолинията-получател;

г) името на летището на дестинация;

д) описанието на материалите;

е) броя на предметите.

Подробностите, упоменати в първа алинея, могат да бъдат дадени в кодирана форма или с позоваване на приложен документ.

3. Въздушната товарителница или еквивалентният документ трябва да носят на лицевата си страна една от следните индикации с печатни букви:

— DESTINO ESPECIAL

— S?RLIGT ANVENDELSESFORMAL

— BESONDERE VERWENDUNG

— END-USE

— DESTINATION PARTICULIERE

— DESTINAZIONE PARTICOLARE

— BIJZONDERE BESTEMMING

— DESTINO ESPECIAL

— TIETTY KAYTTOTARKOITUS

— ANVANDNING FOR SARSKILDA ANDAMAL

— KONECNE POUZITI

— EESMARGIPARАNE КАSUТАMINE

— IZМАNTOSАNАS MERKIS

— GАLUTINIS VАRТОВIМАS

— MEGНАTAROZOTT CELRА TORTENO FELНАSZNALAS

— UZU АHHАRI

— PRZEZNАCZENIE SZCZEGOLNE

— POSEBEN NАMEN

— KONECNE POUZITIE

>M30

— СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

— DESTINA?IE FINALA

>M18

4. Изпращащата авиолиния задържа копие от въздушната това- рителница или еквивалентния документ като част от своята доку- ментация и по начина, предписан от митническите органи на държавата-членка на изпращане, предоставя допълнително копие на компетентната митническа служба. Получаващата авиолиния запазва копие от въздушната товари- телница или еквивалентния документ като част от своята доку- ментация и по начина, предписан от митническите органи на държавата-членка на местоназначение, предоставя допълнително копие на компетентната митническа служба.

5. Непокътнатите материали и копията от въздушната товари- телница или еквивалентния документ трябва да се доставят на получаващата авиолиния в местата, определени от митническите органи в държавата-членка седалище на авиолинията. Полу- чаващата авиолиния трябва да впише материалите в своята доку- ментация. 6. Задълженията, произтичащи съгласно параграфи от 1 до 5 преминават от изпращащата авиолиния върху получаващата авиолиния по времето на доставянето на непокътнатите материали и копията на въздушната товарителница, или еквива- лентния документ на последния.

Член 298

1. Митническите органи могат, предмет на условията които те постановяват, да одобрят износа или унищожаването на стоките.

2. Когато се изнасят селскостопански стоки, клетка № 44 на използвания Единен административен документ или всеки друг документ трябва да носи една от следните индикации с печатни букви:

— ARTICULO 298, REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, DESTINO ESPECIAL: MERCANCIAS DESTINADAS A LA EXPORTACION

— NO SE APLICAN RESTITUCIONES AGRICOLAS

>M18

— ART. 298 I FORORDNING (EOF) Nr. 2454/93 S?RLIGT ANVENDELSESFORMAL: VARER BESTEMT TIL UDFORSEL

— INGEN RESTITUTION

— ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93 BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN — ANWENDUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN

— ARTICLE 298 REGULATION (EEC) No 2454/93 END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION — AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE

— ARTICLE 298, REGLEMENT (CEE) No 2454/93 DESTINATION PARTICULIERE: MARCHANDISES PREVUES POUR L'EXPORTATION

— APPLICATION DES RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE

— ARTICOLO 298 (CEE) No 2454/93 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE — APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA

— ARTIKEL 298, VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN

— LANDBOUWRESTITUTIES NIET VAN TOEPASSING

— ARTIGO 298.o REG. (CEE) N.o 2454/93 DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS DESTINADAS A EXPORTACAO — APLICACAO DE RESTITUICOES AGRICOLAS EXCLUIDA

— 298 ART., AS. 2454/93 TIETTY KAYTTOTARKOITUS: VIETA- VIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA — MAATALOUSTUKEA EI SOVELLETA

— ARTIKEL 298 I FORORDNING (EEG) nr 2454/93 AVSEENDE ANVANDNING FOR SARSKILDA ANDAMAL: VAROR AVSEDDA FOR EXPORT — JORDBRUKSBIDRAG EJ TILLAMPLIGA

— CLANEK 298 NАRIZENI (EHS) c. 2454/93 KONECNE POUZITI: ZBOZI URCENO K VYVOZU – ZEMEDELSKE NAHRАDY NELZE UPLАTNIT

— MAARUSE (EMU) NR 2454/93 АRTIKKEL 298 “EESMARGIPA- RАNE КАSUТАMINE”: КАUВАLE, MIS LAHEB EKSPORDIKS, POLLUМАЈАNDUSTOETUSI EI RАKENDАТА

— REGULАS (EEK) NR.2454/93, 298.РАNTS: IZМАNTOSАNАS MERKIS: PRECES РАREDZEТАS IZVESАNАI –LАUКЅАIMNIECIВАS KOMPENSACIJU NEPIEMERO

— REGLАMENТАS (EEB) NR. 2454/93, 298 STRАIPSNIS, GАLUTINIS VАRТОВIМАS: EKSPORTUОВАMOS PREKES – ZEMES UKIO GRAZINАMOSIOS ISMOKOS NЕТАIKOMOS

— MEGНАTAROZOTT CELRА TORTENO FELНАSZNALAS А 2454/93/EGK RENDELET 298.CIKKE SZERINT: KIVITELI RENDELTETESU ARUK – MEZOGАZDАSAGI VISSZАTE- RITES NEM АLКАLМАZНАTO

— АRTIKOLU 298 REGOLАMENT (KEE) 2454/93 UZU АHHАRI: OGGETTI DESTINАTI GHАLL-ESPORТАZZJONI RIFUZJONIJIET АGRIKOLI MHUX АPPLIКАBBLI

— АRTYKUL 298 ROZPORZADZENIА (EWG) NR 2454/93 PRZEZNАCZENIE SZCZEGOLNE: TOWАRY PRZEZNАCZONE DO WYWOZU – NIE STOSUJE SIE DOPLАT ROLNYCH

— CLEN 298 UREDBE (EGS) ST. 2454/93 POSEBEN NАMEN: BLАGO DEKLАRIRАNO ZА IZVOZ – UPORАВА KMETIJSKIH IZVOZNIH NАDOMESTIL IZKLJUCENА

— CLANOK 298 NАRIАDENIА (EHS) C. 2454/93 KONECNE POUZITIE: TOVАR URCENY NА VYVOZ – POLNOHOSPODARSKE NAHRАDY NEMOZNO UPLАTNIT

>M30

— ЧЛЕН 298 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СТОКИ, НАСОЧЕНИ ЗА ИЗНАСЯНЕ — СЕЛСКОСТОПАНСКИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ СА НЕПРИЛОЖИМИ

— ARTICOLUL 298 REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93 DESTINA?IE FINALA: MARFURI DESTINATE PENTRU EXPORT — NU SE APLICA RESTITUIRI RESTITU?II AGRICOLE

>M18

3. Когато стоки се изнасят, те се считат стоки не на Общността от момента на приемане на декларацията за износ.

4. В случай на унищожаване се прилага член 182, параграф 5 от Кодекса.

Член 299

Когато митническите органи се съгласят, че използването на стоките по начин, различен от предвидения в разрешението, е оправдано, такава употреба, различна от износ или унищожаване, ще води до появата на митническо задължение. Член 208 се прилага mutatis mutandis.

Член 300

1. Стоките, упоменати в член 291, параграф 1, остават под митнически надзор и подлежат на вносни мита, докато са:

а) получили направление първо за предписаната крайна употреба;

б) изнесени, унищожени или употребени по друг начин в съответствие с членове 298 и 299.

Независимо от това, когато стоките са подходящи за повторна употреба и митническите органи считат за необходимо, за да се избегне злоупотребите, митническият надзор продължава за срок, който не превишава две години от датата на първото направление.

2. Отпадъците и скрапът, получени в резултат на обработката или преработката на стоки и загубите, дължащи се на естественфира, се считат за стоки, които са получили направление за пред- писаната крайна употреба.

3. За отпадъците и скрапа, които са резултат от унищожаването на стоки, митническият надзор завършва, когато те са получили направление за разрешено третиране или употреба, одобрени от митницата.

ГЛАВА 3

Управление на тарифните мерки

Р а з д е л 1

Разпределение на тарифни квоти, предназначени за използване в хронологически ред според датите на подаване намитническите декларации

Член 308a

1. Освен в случаите, когато има друго нареждане, при управ- лението на разпределението на тарифни квоти по силата на разпоредба на Общността, става по хронологичен ред спрямо датите на приемане на декларациите за признаване на стоки за местни.

2. Когато се приема митническа декларация за признаване на стоки за местни, придружена от валидно заявление от страна на декларатора за ползване на тарифните квоти, въпросната държава- членка черпи от тарифните квоти, определени ? от Комисията, нужното количество.

3. Държавите-членки не могат да представят заявление за ползване на тарифни квоти докато не са изпълнени условията на член 256, параграфи 2 и 3.

4. По реда на параграф 8 Комисията отпуска стойности въз основа на датата на приемане на съответната декларация за приз- наване на стоки за местни, и доколкото позволява баланса на съот- ветните тарифни квоти. Дава се приоритет съобразно хронологичния ред на съответните дати.

5. Държавите-членки предават незабавно на Комисията всички валидни заявления за ползване на квотите. Известията включват посочената в параграф 4 дата, както и точната сума за съответните митнически декларации.

6. За целите на параграфи 4 и 5 Комисията определя реда на номерата, когато в разпоредбите на Общността няма определен ред по разпределение на тарифните квоти.

7. Когато количествата, изисквани за ползване по реда на тарифните квоти, са по-големи от наличните стойности, тогава се отпускат съответни проценти пропорционално на исканите коли- чества.

8. За целите на настоящия член приемането на декларация от митническите органи на 1, 2 или 3 януари се счита за приета на 3 януари. Когато обаче някой от тези дни е събота или неделя, декларацията се счита за приета на 4 януари.

9. Когато се отпуска нова тарифна квота, не се разрешава теглене от количествата ? от Комисията преди да изтече единаде- сетият работен ден след датата на публикуване на разпоредбата, създала въпросната квота.

10. Държавите-членки връщат незабавно на Комисията размерите на теглени квоти, които не са ползвани. Когато поради погрешно определение е възникнало митническо задължение от >M31 10 евро < или по-малко, и това се установи след изтичане на първия месец след срока на валидност на въпросните квоти, държавите-членки не са длъжни да върнат въпросната сума.

11. Когато митническите органи анулират декларация за приз- наване на стоки за местни, с оглед на такива, които са включени в заявление за ползване на тарифни квоти, се анулира и цялото заявление за тях. Въпросните държави-членки връщат незабавно >M12 на Комисията изтеглените от тях количества от тарифните квоти за тези стоки.

12. Данните по заявените количества тарифни квоти от държавите-членки се пазят като поверителни от Комисията и другите държави-членки.

Член 308б

1. Комисията отпуска размери на квоти всеки един работен ден, освен:

— през дните, обявени за официални празници на институциите на Общността в Брюксел, или — при изключителни обстоятелства, през друг ден, но при условие да са информирали предварително компетентните органи на държавите-членки.

2. По реда на член 308a, параграф 8, отпуснатите размери отчитат пред Комисията предадените данни за заявления, свързани с декларации за признаване на стоки за местни, които са останали без последици до, и включително, втория работен ден след приемането им. >M22

Член 308в

1. Тарифна квота се смята за критична, след като >M31 90 % < от първоначалния ? размер е бил изпълнен, или по преценка на компетентните органи.

2. Чрез дерогация от параграф 1 тарифна квота се смята за критична от датата на разкриването си във всеки от следните случаи:

а) разкрива се за по-малко от три месеца;

б) през предходните две години не са били разкривани тарифни квоти с един и същпродуктов обхват и произход и равностоен срок на въпросната квота (еквивалентни тарифни квоти);

в) еквивалентна тарифна квота, разкрита през предходните две години, е била усвоена на или преди последния ден от третия месец на нейния срок или е имала по-висок първоначален размер, отколкото въпросната тарифна квота.

3. Тарифна квота, чието единствено предназначение е прилагане, съгласно правилата на СТО, или на защитна мярка, или като ответна мярка, се смята за критична, след като бъдат използвани >M31 90 % < от първоначалния обем, независимо дали през предходните две години са били разкривани еквивалентни тарифни квоти. >M12

Р а з д е л 2

>M24 Наблюдение на стоки >M31

Член 308г

1. Когато е необходимо да се извършва наблюдение от Общността, държавите-членки предоставят на Комисията поне веднъж седмично данни за митническите декларации за допускане за свободно обращение или за декларациите за износ.

>M31 Държавите-членки сътрудничат на Комисията при определяне на това, кои данни от митническите декларации за допускане за свободно обращение или от декларациите за износ са необходими.

2. Данните, предоставени съгласно параграф 1 от отделните държави-членки, се считат за поверителни. Въпреки това, натрупаните данни за всяка държава-членка се предоставят на разположение на оторизирани потребители във всички държави-членки. Държавите-членки сътрудничат на Комисията при определяне на практически правила за оторизиран достъп до натрупаните данни.

3. За някои стоки наблюдението се извършва при спазване на поверителността.

4. Когато съгласно опростените процедури, посочени в членове от 253 до 267 и от 280 до 289, данните, посочени в параграф 1 от настоящия член, не са на разположение, държавите-членки предоставят на Комисията подробна информация за данните, с които разполагат на датата на приемане на пълната или допълни- телната декларация.

>B

ДЯЛ II

>M19

МИТНИЧЕСКИ СТАТУТ НА СТОКИ И ТРАНЗИТ

__________

>B

ГЛАВА 3

>M13

Митнически статут на стоките

>M7

Р а з д е л 1

Общи разпоредби

>M36

Член 313

1. При спазване на член 180 от Кодекса и изключенията, изброени в параграф 2 от настоящия член, всички стоки, намиращи се на митническата територия на Общността, се считат за общностни стоки, освен ако се установи, че нямат статут на общностни стоки.

2. Следните стоки не се считат за общностни стоки, освен ако в съответствие с членове 314—323 от настоящия регламент се установи, че имат статут на общностни стоки:

а) стоки, въведени на митническата територия на Общността в съответствие с член 37 от Кодекса;

б) стоки, поставени под режим временно складиране или в свободна зона с контрол от вид I по смисъла на член 799 от настоящия регламент или в свободен склад; в) стоки, поставени под режим с отложено плащане или в свободна зона с контрол от вид II по смисъла на член 799 от настоящия регламент.

3. Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 2, буква а) стоки, въведени на митническата територия на Общността, се считат за >M36 общностни стоки, освен ако се установи, че нямат статут на общностни стоки:

а) когато при превоз по въздух стоките се натоварват или прето- варват на летище, разположено на митническата територия на Общността, за изпращане до друго летище, разположено на митническата територия на Общността, при условие че се превозват под покритието на единен транспортен документ, съставен в държава-членка; или

б) когато при превоз по море стоките се превозват между прис- танища на митническата територия на Общността по редовна корабна линия, която е разрешена в съответствие с член 313б. >M13

Член 313a

>M20

1. Редовна шипингова услуга означава редовна услуга за превоз на стоки в плавателни съдове, плаващи единствено между прис- танища, намиращи се на митническата територия на Общността и не идват от, отиват към или се посещават каквито и да е точки, разположени извън тази територия или в свободна зона с митнически контрол от вид I в пристанище на тази територия по смисъла на член 799. >M13

2. Митническите органи могат да изискат доказателство, че разпоредбите, свързани с разрешено корабоплаване по редовна линия, са спазени напълно. Когато митнически органи установят, че разпоредбите, свързани с разрешено корабоплаване по редовна линия, не са спазени, те информират незабавно съответните митнически органи.

Член 313б

>M19

1. Когато, при определяне на услугата си компанията за превоз подаде заявление, митническите органи на държавата-членка, на чиято територия е разположена тази компания, имат право, със съгласието на другата заинтересована държава-членка, да разрешат установяването на редовна услуга за превоз.

2. Заявлението съдържа следните данни:

а) въпросните пристанища;

б) имената на плавателните съдове определени за редовната услуга, и

в) всяка друга информация изисквана от митническите органи, в частност разписанието на услуга за превоз. >M13

3. Разрешително се издава само и единствено на корабни компании, които: >M19

а) са установени в Общността и чиито стопански записи ще са на разположение на митническите органи;

б) не са допускали сериозни или повтаряни нарушения във връзка с поддържането на редовни услуги за превоз;

>M13

в) могат да докажат пред митническите органи, че извършват редовни корабни курсове по смисъла на член 313a, параграф 1; и

г) се задължават: >M20

— по маршрути, за които се изисква разрешително, не се допуска посещение на пристанище в трета страна или на свободна зона с митнически контрол от вид I, по смисъла на член 799, разположена в пристанище в митническата територия на Общността, и не се допуска прехвърляне на други плавателни съдове в открито море, както и, >M13

— да носят винаги сертификата за разрешение на борда на плавателния съд и да го представят при поискване от компе- тентните митнически органи. >M29

3а. Когато морското дружество притежава сертификат AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква а) или в), митническите органи от заинтересуваните държави-членки проверяват само дали са изпълнени изискванията от параграф 3, букви в) и г) от настоящия член. Всички останали изисквания, изложени в настоящия член, се смятат за изпълнени. >M13

4. Когато приемат заявление за разрешително, митническите органи на държавата-членка пред които е подадено (органите, издаващи разрешителното), известяват митническите органи на другите държави-членки, в чиято територия се намират приста- нищата на спиране на редовната корабна линия (съответните органи). Съответните органи известяват за полученото заявление. В рамките на 60 дни след получаването на тази информация, съот- ветните органи известяват за съгласието си или отказа. Когато държава-членка отхвърли заявление, тя излага причините за това. Когато не се получи отговор, органите издаващи разрешителното пристъпват към издаването му, като то се приема от другите държави-членки. Органите, издаващи разрешителното, издават сертификат за разрешение в едно или повече копия, според изискванията и съобразно модела посочен в приложение 42 А, и информират съот- ветните органи на другите държави-членки. Всеки сертификат за разрешение носи сериен номер, чрез който се идентифицира. Всички копия на един и същсертификат носят неговия номер.

5. След като се разреши редовната корабна линия, въпросната корабна компания се задължава да я използва. Корабната компания съобщава на органите, издаващи разрешителното, информация за всяко оттегляне или промяна в характеристиките на разрешените услуги.

6. Когато се оттегли разрешително или се прекрати дейността по корабоплаване по редовна линия, органите, издаващи разре- шителното, известяват съответните органи на съответната държава-членка. Органите, издаващи разрешителното, известяват съответните органи за всяка промяна в редовната корабна услуга по линията, като използват >M19 __________ <. >M19

При промяна на данните, изисквани по параграф 2, буква а), се прилага процедурата, предвидена в параграф 4. < >M20

7. Когато плавателен съд от вид, описан в член 313a, параграф 1, е принуден поради обстоятелства извън негов контрол да прехвърли на друг плавателен съд товара си, или да го остави >M20 временно в пристанище на трета страна или в свободна зона с митнически контрол от вид I по смисъла на член 799, намираща се в пристанище в митническата територия на Общността, шипинговата компания известява незабавно митническите органи за посетените по този начин пристанища по предвидения маршрут на плавателния съд. >M13

Член 314

1. Когато стоките не са признати за местни стоки на Общността по смисъла на член 313, статутът им като такива може да се установи по реда на >M19 съобразно член 314в, параграф 1 <, освен когато:

а) са въведени от друга държава-членка без да пресичат тери- торията на трета държава по пътя си; или

б) са въведени от друга държава-членка през територията на трета държава и са пренесени под покритието на един транспортен документ издаден в държава-членка; или

в) са прехвърлени в трета държава чрез транспортни средства, различни от тези, на които са били натоварени първоначално и е издаден нов транспортен документ, като новият документ се придружава от копие на оригиналния документ относно превоза от отправната държава-членка до държавата-членка по местонаправление. Съобразно с изискванията за админис- тративно сътрудничество между държавите-членки, митни- ческите органи в митническата служба по местонаправление извършват съответните проверки, за да определят точността на информацията вписана в копието на оригиналния документ по превоза.

>M19 __________ >M13

3. Документите или разпоредбите по >M19 в член 314в, параграф 1 < не се използват за стоки, за които са извършени митнически формалности за износа им, или такива, поставени под режим на активно усъвършенстване (система с възстановяване). >M19 __________

Член 314а

Митническите администрации на държавите-членки си оказват взаимопомощпри проверка на автентичността и точността на доку- ментите и проверки на използваните процедури съобразно разпо- редбите на настоящия дял с оглед доказване на правилното опре- деляне на определени стоки за местни.

Р а з д е л 2

Доказателство за статут на местни стоки на Общността

Член 314б

По смисъла на настоящия раздел, изразът „компетентни служби“ обозначава митническите органи, отговорни за удостоверяване на местния статут на определените стоки.

>M19

Член 314в

1. Без да се отнася за стоки, поставени под режим на вътрешен транзит, доказателство, че определени стоки разполагат със статута на местни, се установява само по един от следните начини:

а) чрез един от документите предвидени в членове от 315 до 317б;

б) съобразно разпоредбите определени в членове от 319 до 323;

в) чрез придружителния документ, посочен в Регламент (ЕИО) № 2719/92 на Комисията (ОВ L 276, 19.9.1992 г., стр. 1.);

г) чрез документа, предвиден по реда на член 325;

д) чрез етикета, предвиден по реда на член 462а, параграф 2;

е) чрез документа, предвиден по реда на >M21 член 812 <, удостоверяващместния статут на стоките; или

ж) чрез контролното копие Т5, описано в член 843.

2. Когато документите или правилата, посочени в параграф 1, се използват за местни стоки с опаковки, които нямат статут на местни, документът удостоверяващстатута им на местни, носи задължително следното отбелязване на езика на съответната държава-членка:

(a) envases N

(b) N-emballager

(c) N-Umschlie?ungen

(e) N packaging

(f) emballages N

(g) imballaggi N

(h) N-verpakkingen

(i) embalagens N

(j) N-pakkaus

(k) N forpackning

>A2

obаl N

N-pаkendаmine

N iepаkОВums

N pаkuote

N csomаgolas

ippаkkјаr N

opаkowаniа N

N embаlаzа

N – obаl

>M30 опаковка N

ambalaj N.

>M19

3. Когато са спазени условията за издаване на документите, посочени в членове от 315 до 323, могат да бъдат издадени със >M19 задна дата. Когато случаят е такъв, те носят отпечатана следната фраза в червено на езика на съответната държава-членка:

(l) Expedidoa posteriori,

(m)Udstedt efterfoelgende,

(n) Nachtraglich ausgestellt,

(p) Issued retroactively,

(q) Delivre a posteriori,

(r) Rilasciato a posteriori,

(s) Achteraf afgegeven,

(t) Emitido a posteriori,

(u) Annettu jalkikateen,

(v) Utfardat i efterhand,

>A2

Vystаveno dodаtecne,

Valја аntud tаgаsiulаtuvаlt,

Izsniegts retrospektivi,

Retrospektyvusis isdаvimаs,

Kiаdvа visszаmenoleges hаtallуаl,

mаhrug retrospettivаment,

wystаwione retrospektywnie,

Izdаno nаknаdno,

>M26

Vyhotovene dodatocne,

>M30

Издаден впоследствие,

Eliberat ulterior.

>M19Подр а з д е л 1

Документ T2L

Член 315

1. Доказателство за местен статут на стоки се счита предс- тавянето на документа T2L. Този документ се съставя съобразно разпоредбите, включени в параграфи от 3 до 5. 2. Доказателство за местен статут на стоки, изпращани до или от част от митническата територия на Общността, където не се прилага Директива 77/388/ЕИО, се счита представянето на документ T2LF. Параграфи от 3 до 5 на настоящия член и членове от 316 до 324е се прилагат mutatis mutandis и към документа T2LF.

3. Документът T2L се изготвя съобразно формуляра, съот- ветстващна копие 4 или копие 4/5 на образеца в приложения 31 и 32.

> M19 При необходимост въпросният формуляр може да се допълни от един или повече допълнителни листи, съответстващи на копие 4 или копие 4/5 на образеца в приложения 33 и 34. Когато поради използване на компютъризирана система за предс- тавяне и обработка на декларациите, определена държава-членка не допуска използването на допълнителни листи, формулярът се допълва от още един или повече формуляри, съответстващи на копие 4 или копие 4/5 на образеца в приложения 31 и 32. 4. Заинтересованото лице вписва в дясното подразделение на графа 1 на формуляра „T2L“ и след това в същото дясно подраз- деление на графа 1 на всеки един допълнителен лист съответно „T2Lа“.

5. Допуска се използването на товарителници, съставени съобразно образеца в приложение 45 и представяни съобразно приложение 44а вместо допълнителни листи като описателна част на документа T2L.

Член 315а

Митническите органи имат право да разрешат на всяко едно лице, изпълняващо условията по реда на

Член 373

да използва като това- рителници списъци, които не са съобразени с изискванията на приложения 44а и 45.

Член 385, параграф 1, втора алинея, параграфи 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis.

Член 316

1. При спазване на разпоредбите на

Член 324е, документът T2L се съставя в единичен оригинал.

2. По искане на заинтересованото лице документите T2L, и при необходимост всеки един използван допълнителен лист или това- рителница, се заверяват от компетентната митническа служба. Заверката съдържа следната информация, която по възможност се включва в графа „В. Отправна митническа служба“:

а) в случай на документи T2L

— името и печата на компетентната митническа служба, подписа на служител от тази служба, датата на заверяване и регистрационния номер или номера на изпращане на декларацията, когато се изисква; б) в случай на допълнителни листи или товарителници

— броя вписан в документа T2L, който се вписва в печата включващ името на компетентната служба, или на ръка; когато се въвежда на ръка задължително се придружава от официалния печат на споменатата служба. Документите се връщат на заинтересованото лице.

Подр а з д е л 2

Търговски документи

> B

Член 317

> M13 1. Доказателство за статут местни стоки от Общността се приема, по реда на поставените по-долу условия, чрез представяне на фактура или транспортен документ, отнасящсе до стоките.

> M19

2. Фактурата, или съответно транспортният документ, посочен в параграф 1 включва като минимум пълното име и адрес на изпращача, или на заинтересованото лице, когато то не е изпращач, броя и вида, маркировката и референтните номера на опаковките, описание на стоките, нето теглото в килограми и, когато е необходимо, номерата на контейнерите. Заинтересованото лице отбелязва върху гореспоменатия документ ясно и четливо „T2L“ и поставя ръкописния си подпис.

3. По искане на заинтересованото лице документите T2L, и при необходимост всеки един използван допълнителен лист или това- рителница, се заверява от компетентната митническа служба. Заверката съдържа името и печата на компетентната митническа служба, подписа на служител от тази служба, датата на заверяване и или регистрационния номер или номера на изпращане на декла- рацията, когато се изисква.

4. Когато общата стойност на местните стоки, включени във фактурата, или транспортния документ, попълнена и подписана съобразно параграф 2 на настоящия член или на член 224, не надхвърля 10 000 евро, заинтересованото лице на се задължава да представя този документ за заверка от компетентната митническа служба. В такъв случай фактурата или транспортният документ включват, освен посочената в параграф 2 информация и данните на компе- тентната митническа служба.

> B 5. Настоящият член е валиден само когато фактурата или транс- портният документ се отнасят изключително за стоки от Общността.

> M13

Член 317a

1. Доказателство за статут местни стоки на Общността се приема, по реда на поставените по-долу условия, чрез представяне на манифеста на корабната компания за въпросните стоки.

2. Манифестът включва най-малко следната информация:

а) наименованието и пълния адрес на корабната компания;

б) наименованието на плавателния съд;

в) мястото и датата на товаренето;

г) мястото на разтоварване.

Освен това, за всяка пратка манифестът включва поне и следната информация:

а) препратка към товарителницата или друг търговски документ;

б) номер, описание, маркировка и номера за справка на пакетите;

> M19 в) нормалното търговско описание на стоките, включително достатъчно подробности, за да се установи тяхната иденти- фикация;

> M13 г) брутната маса в килограми;

д) където е приложимо, номерата на контейнерите; и

> M19 е) следните вписвания за статута на стоките:

— буквата „С“ (равностойна на „T2L“) за стоки, чиито статут на местни може да се докаже,

> M19

— буквата „F“ (равностойна на „T2LF“) за стоки, чийто статут на местни може да се докаже, но се изпращат до или произхождат от такава част на митническата територия на Общността, където не се прилагат разпоредбите на Директива 77/388/ЕИО,

— буквата „N“ за всички останали стоки. 3. По искане на компанията за превоз надлежно попълненият и подписан манифест се заверява от компетентната митническа служба. Заверката включва името и печата на компетентната митническа служба, подписа на служител от тази служба и датата на заверяване.

Член 317б

При прилагане на опростени транзитни процедури по реда на

> M21 в членове 445 и 448 <, задължително се предоставя дока- зателство за статут на местни стоки като наред със съответните позиции в манифеста се вписва буквата „С“ (равностойна на „T2L“).

Член 319

1. Когато се транспортират стоки под покритието на карнета ТИР или АТА, деклараторът, с оглед да докаже статута на стоките като стоки от Общността, при условията >M19 __________ <, може да впише четливо символа „T2L“ в полето, предвидено за описание на стоките, заедно с подписа си, на всички съответни отрязъци на карнета, използвани преди представянето му в отправната митница за заверка. На отрязъците, където е поставен, символът „T2L“ се заверява с печата на отправната митница и подписа на компетентния служител.

2. Когато карнета ТИР или АТА покрива едновременно стоки от Общността и чуждестранни стоки, двете категории стоки трябва да бъдат показани отделно, а символът 'T2L' да бъде поставен по такъв начин, че да се отнася ясно само за стоките от Общността.

Член 320

Ако е необходимо да се установи статута на стоки от Общността на МПС, регистрирани в една държава - членка, тези МПС се смятат със статут на стоки от Общността:

(а) когато се придружават от регистрационните си номера и документи, които недвусмислено показват статута им на стоки от Общността;

>M19

б) в други случаи съобразно с членове от 315 до 319 и 321, 322 и 323.

Член 321

Ако е необходимо да се установи статута на стоки от Общността на вагони, принадлежащи на железопътна компания на една държава - членка, тези вагони се смятат със статут на стоки от Общността:

(а) когато кодовият им номер и отличителната буква, изписана на тях, недвусмислено доказва техния статут на стоки от Общността;

б) в останалите случаи, при представяне на един от документите, посочени в >M19 членове от 315 до 317б <.

Член 322

Ако е необходимо да се установи статута на стоки от Общността на опаковки, използвани за транспортиране на стоки в търговията вътре в Общността, които опаковки могат да се идентифицират като собственост на лице с установено местожителство в една държава - членка и се връщат празни след използване от друга държава - членка, опаковките се смятат за стоки от Общността:

(а) когато са декларирани като стоки от Общността и няма съмнение по верността на тази декларация;

(б) в останалите случаи, в съответствие с членове 315 до 323.

2. Възможността, предвидена в параграф 1, се дава за средства за пренасяне, опаковки, палети и други подобни съоръжения с изключение на контейнери >M20 __________ <.

Член 323

Ако е необходимо да се установи статута на стоки от Общността на стоки, придружавани от физически лица /пътници/, при условие, че нямат търговски характер, се смятат със статут на стоки от Общността:

(а) когато са декларирани като стоки от Общността и няма съмнение по декларацията;

(б) в останалите случаи - съгласно членове 315 до 323.

>M19

__________

Подр а з д е л 4

Доказателство за статут на местни стоки предоставяни от одобрен спедитор

Член 324а

1. Митническите органи на всяка държава-членка имат право да разрешат на всяко едно лице, наричано по-долу „одобрен спедитор“, което изпълнява условията поставени в

Член 373 и предлага установяване на статут на дадени стоки за местни посредством документ T2L съобразно

Член 315, или посредством един от документите посочени в членове от 317 до 317б, наричани по-долу „търговски документи“, да използва тези документи, без да е задължено да ги представя за заверка в компетентната митническа служба.

2. Разпоредбите на членове от 374 до 378 се прилагат mutatis mutandis за разрешителното, посочено в параграф 1.

> M19

Член 324б

Разрешителното посочва в частност следните данни:

а) митническата служба, на която е възложена отговорността да потвърди автентичността на формулярите използвани за съставяне на въпросните документи за целите на

Член 324в, параграф 1, буква а);

б) начинът, по който одобреният спедитор ще установи, че формулярите са използвани надлежно;

в) изключените категории стоки или начини на предвижване на стоки;

г) срокът, по време на който и начинът по който одобреният спедитор ще уведоми компетентната митническа служба, за да ? позволи да извърши всички необходими контролни дейности преди отпътуването на стоките.

Член 324в

1. Разрешителното определя съответно дали лицевата страна на въпросния търговски документ или графа „В. Отправна митническа служба“ на лицевата страна на формулярите, използвани с цел съставяне на документа T2L и, където е належащо, допълнителните листи, трябва да са: а) предварително подпечатани с печат на споменатата в Член 324, буква а) служба и подписани от служител на тази служба; или б) подпечатани от одобреният спедитор със специална метална винетка, одобрена от митническите органи и съответстваща на образеца в приложение 62. Винетката може да е отпечатана предварително на формуляра, когато отпечатването е възложено на печатар, одобрен за целта.

> M36

Раздел 27 от приложение 37г се прилага mutatis mutandis.

> M19

2. Не по-късно от изпращането на стоките, одобреният спедитор попълва и подписва формуляра. Освен това той вписва в графата на документа T2L, или на друго ясно видно място на използвания търговски документ името на компетентната митническа служба, датата на попълване на документа и потвърждение на един от езиците на държава-членка със следното съдържание:

— Expedidor autorizado

— Godkendt afsender

— Zugelassener Versender —Authorised consignor

— Expediteur agree

— Speditore autorizzato

— Toegelaten afzender

— Expedidor autorizado

— Hyvaksytty lahettaja

— Godkand avsandare

> A2

— Schvaleny odesilаtel

— Volitаtud kаubаѕааtја

> A2

— Аtzitаis nosutitajs

— Igаliotаs siunteјаs

— Engedelyezett felаdo

— Аwtorizzаt li jibghаt

— Upowаzniony nаdаwса

— Pooblаsceni posilјаtelj

— Schvaleny odosielаtel

> M30

— Одобрен изпращач

— Expeditor agreat autorizat autorizat.

> M19

Член 324г

1. Одобреният спедитор може да получи разрешение да не подписва документите T2L или използваните търговски документи, които носят специалния печат, посочен в приложение 62, когато са съставени и попълнени от електронна или обра- ботваща данни система. Подобно разрешение подлежи на условието одобреният спедитор да е предал на същите органи писмено заявление, с което поема отговорност за всички правни последици от издаването на носещите специалния печат документи T2L или други използвани търговски документи.

2. Съставените съобразно разпоредбите на параграф 1 документи T2L или други търговски документи, съдържат вместо подписа на одобрения спедитор следната заверка:

— Dispensa de firma

— Fritaget for underskrift

— Freistellung von der Unterschriftsleistung

— Signature waived

— Dispense de signature

— Dispensa dalla firma

— Van ondertekening vrijgesteld

— Dispensada a assinatura

— Vapautettu allekirjoituksesta

— Befriad fran underskrift

> A2

— podpis se nevyzаduje

— аllkirјаnoudest loobutud

— derigs bez pаrаkstа

— leistа nepаsirаsyti

— аlairas аlol mentesitve

— firmа mhux mehtiegа

— zwolniony ze sklаdаniа podpisu

— Opustitev podpiѕа

> M26

— Oslobodenie od podpisu

> M30

— Освободен от подпис

— Dispensa de semnatura.

> M19

Член 324д

1. Митническите органи на държавите-членки имат право да разрешат на шипингови компании да не съставят манифест, служещда докаже статута на определени стоки за местни, най- късно до деня след отпътуване на плавателния съд и, във всеки един случай, преди пристигането му в пристанището по направление.

2. Разрешението, посочено в параграф 1, се отпуска само и единствено на международни компании за превоз, които: а) отговарят на условията поставени в Член 373; като изключение от

Член 373, параграф 1, буква а) компаниите за превоз няма нужда да са установени в Общността, а е достатъчно да разполагат с местен офис там; и

б) използват системи за обмен на електронни данни, за да прехвърлят информация между отправните пристанища и тези по направление, разположени в Общността, и

в) осъществяват значителен брой рейсове и пътувания между държавите-членки по стандартни и признати маршрути.

3. При получаване на заявлението, митническите органи на държавата-членка, където е установена компанията за превоз, известяват останалите държави-членки, на чиято територия се намират съответно отправните пристанища и тези по обявените направления във въпросното заявление. Когато в рамките на 60 (шестдесет) дни от подаване на известието не се получи никакво възражение, митническите власти разрешават използването на облекчените процедури, описани в параграф 4. Това разрешително е в сила в заинтересованите държави-членки и се прилага само за транзитни операции между пристанищата, за които се отнася.

4. Облекченията се прилагат както следва:

а) манифестът от отправното пристанище се прехвърля по системата за електронен обмен на данни до пристанището по направление;

б) компанията за превоз вписва в манифеста информацията, посочена в Член 317а, параграф 2;

> M36 в) манифестът, предаден чрез система за електронен обмен на данни (манифест за обмен на данни), се представя на митни- ческите органи в отправното пристанище най-късно в работния ден след отпътуването на плавателния съд и във всеки случай преди той да пристигне в пристанището по направление. Митническите органи могат да изискат предс- тавяне на разпечатка на манифеста за обмен на данни, ако нямат достъп до информационна система, одобрена от митни- ческите органи, които съхраняват манифеста за обмен на данни;

г) манифестът за обмен на данни се представя на митническите органи в пристанището по направление. Митническите органи могат да изискат представяне на разпечатка на манифеста за обмен на данни, ако нямат достъп до информационна система,

> M36 одобрена от митническите органи, които съхраняват манифеста за обмен на данни.

> 19

5. > M21 Член 448, параграф 5 < се прилага mutatis mutandis.

Член 324е

Одобреният спедитор прави копие на всеки един документ T2LF или всеки един търговски документ, издаден по реда на настоящия подраздел. Митническите органи посочват условията, по което се представя копие за контролни нужди, което се съхранява минимум две години.

Подр а з д е л 5

> M7 Конкретни разпоредби относно продукти от морски риболов и други продукти, добивани от морето от плавателни съдове

Член 325

а) риболовен плавателен съд на Общността означава описан и регистриран в част от територията на държава-членка, която е част от митническата територия на Общността, плавателен съд, който плава под флаг на държава-членка, лови продукти от морски риболов и, според случая, ги преработва на борда си;

б) кораб фабрика на Общността означава описан и регистриран в част от територията на държава-членка, която е част от митни- ческата територия на Общността, плавателен съд, който плава под флаг на държава-членка, не лови продукти от морски риболов, но ги преработва на борда си.

2. Формулярът Т2М се представя за доказване на статут на местни стоки, попълнен по реда на членове от 327 до 337, за:

а) продукти от морски риболов, уловени от риболовен плавателен съд на Общността, във води различни от териториалните на държава или територия извън митническата територия на Общността; и

б) стоки, получени на борда на такъв плавателен съд или кораб фабрика на Общността, в производството на които са използвани други стоки с местен статут, които могат да са и опаковки, а след завършването им се въвеждат на митническата територия на Общността по реда на условията в Член 326.

3. Доказателство за статут на местни стоки, за риболовни продукти и други взети или уловени във води различни от терито- риалните на държава или територия извън митническата територия на Общността от плавателни съдове, плаващи под флаг на държава- членка и описан и регистриран в част от територията на държава- членка, която е част от митническата територия на Общността, или от подобни продукти, събрани или уловени в териториалните води в границите на митническата територия на Общността от плавателни съдове на трета държава, се доказва чрез представяне на бордовата книга или друго средство, доказващо въпросния статут.

> M7

Член 326

1. Формулярът Т2М се представя за продукти и стоки по реда на Член 325, параграф 2, които се превозват направо в митническата територия на Общността:

а) от риболовен плавателен съд на Общността, който е уловил въпросните продукти, и за съответните случаи, ги е преработил; или

б) от друг риболовен плавателен съд на Общността или от кораб фабрика на Общността, който е преработил продуктите след прехвърлянето им от упоменатия в буква a) плавателен съд; или

в) от друг плавателен съд, където упоменатите продукти са прехвърлени от плавателни съдове, упоменати в букви a) и б), без да се извършват допълнителни промени; или

г) от транспортни средства по реда на единния транспортен документ, издаден в държава или територия, намираща се извън митническата територия на Общността, когато продуктите или стоките са качени от плавателни съдове, упоменати в букви a), б) и в). След което формулярът Т2М не може да се използва повече за доказване на статут на местни стоки на продуктите или стоките, упоменати в него.

2. Митническите органи, отговарящи за пристанището, където продуктите и/или стоките се разтоварват от плавателните съдове, упоменати в буква a) от параграф 1, могат да освободят от подаване на заявление по реда на параграф 1, когато няма съмнение за произхода на въпросните продукти и/или стоки, или когато се приложи атестат по реда на Член 8, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета (1).

1. > M19 По смисъла на настоящия подраздел: <

Член 327

1. Формата на документа Т2М отговаря на образеца, показан в Приложение 43.

2. Оригиналът се отпечатва на хартия холцфрай, обработена за писане, с тегло най-малко 55 г/кв.м., със зелен воден знак, отпечатан от двете страни по такъв начин, че да издава опитите за фалшифициране с механични или химични средства.

3. Размерът на бланките Т2М е 210 х 297 мм с толеранс между -5 и +8 мм по дължина.

4. Бланката се отпечатва на един от официалните езици на Общността, определен от компетентните власти в държавата - членка, на която принадлежи корабът.

5. Бланките Т2М се подвързват в карнетки по 10 екземпляра, с оригинал, който се отделя, и копие през индиго, което остава към карнетката. На втората корица на карнетката се отпечатват бележките, съдържащи се в Приложение 44.

6. Всяка бланка Т2М носи индивидуален сериен номер, който се повтаря на копието.

7. Страните - членки могат сами да отпечатват бланки Т2М и да ги подвързват в книжки или да възлагат задачата на одобрени от тях печатари. В последния случай на заглавната страница на всяка карнетка и на всеки оригинал трябва да бъде отпечатан номерът на разрешителното, името и адресът на печатаря и знак, с който той да бъде идентифициран.

8. Формулярите Т2М се попълват на един от официалните езици на Общността с машина или четливо на ръка, с мастило и с печатни букви. Не се разрешават промени или изтриване. Поправките се извършват с зачеркване на погрешните думи и добавяне на необходимите данни. Поправките трябва да бъдат парафирани от лицето, подписало декларацията.

>M7

Член 328

Книжка от формуляри Т2М се издава по молба от съответното лице от митническата служба, отговарящо за надзора на основното прис- танище на съответния риболовен плавателен съд на Общността, за който е предназначена книжката. Книжка се издава само когато лицето е попълнило графи 1 и 2 по реда на формуляра и е попълнило и подписало графа 3 за всички оригинали и копия за съдържащите се в книжката формуляри. Когато митническото учреждение издава книжка, то попълва графа Б на всички оригинали и копия на формулярите в нея. Книжката е валидна за срок от две години от датата ? на издаване, посочена на страница 2 от корицата. В допълнение валидността на формулярите се гарантира от поставянето в графа A на всеки един оригинал и копие на печата на органа, регистрирал риболовния плавателен съд на Общността, за който се издава книжката.

Член 329

Капитанът на риболовния плавателен съд на Общността попълва графа 4, а когато уловът се преработва на борда, графа 6, и попълва и подписва графа 9 от всеки оригинал и копие на книжката, винаги когато:

а) прехвърля продукти на някой от плавателните съдове, упоменати в буква б) от член 326, параграф 1, който ги преработва;

б) прехвърля продукти или стоки на друг плавателен съд, който няма да ги преработва, но ще ги превози направо до пристанище в митническата територия на Общността или до друго прис- танище за последващ превоз до тази територия;

в) при спазване на член 326, параграф 2, разтовари продукти или стоки в пристанище в митническата територия на Общността;

г) разтовари продукти или стоки в пристанище извън митни- ческата територия на Общността за последващ превоз до тази територия. Всяка преработка на прехвърлените продукти се отбелязва в бордовата книга на плавателния съд.

Член 330 Капитанът на плавателен съд, упоменат в буква б) от член 326, параграф 1, попълва графа 6 и попълва и подписва графа 11 от оригинала на формуляр Т2М винаги когато разтоварва продукти или стоки в пристанище в митническата територия на Общността или в пристанище извън споменатата територия за последващ превоз до тази територия, или когато прехвърля стоки на друг плавателен съд за тази цел. Преработките на прехвърлените продукти се отбелязва в бордовата книга на съответния плавателния съд.

>M7

Член 331

Когато се прехвърлят за първи път продукти или стоки, посочени в буква a) или буква

б) от член 329, се попълва графа 10 от оригинала и копието на формуляра Т2М; когато има последващо прехвърляне по реда на член 330, се попълва също така графа 12 от оригинала и копието на формуляра Т2М. Декларацията по прехвърлянето се подписва от двамата въпросни капитани, а оригиналът на формуляра Т2М се предава на капитана на плавателния съд, на който са прехвърлени продуктите. Всяка една операция по прехвърляне се описва в бордовите книги на участващите плавателни съдове.

Член 332

1. Когато продукти или стоки, описани във формуляр Т2М отиват до държава или територия, които не са част от митническата територия на Общността, формулярът е валиден само и единствено, когато графа 13 от него е парафирана и подпечатана от митни- ческите органи на въпросната държава или територия.

2. Когато някои от продуктите или стоките не достигнат до митническата територия на Общността, наименованието, видът, общото тегло и митническото направление на въпросните пратки се вписват в графа „Забележки“ на формуляра Т2М.

Член 333

1. Когато продукти или стоки, описани във формуляр Т2М, отиват до държава или територия, които не са част от митническата територия на Общността с цел последващо изпращане до тази територия на отделни пратки, заинтересованото лице или представителят му:

а) вписват в графа „Забележки“ на първоначалния формуляр Т2М броя и вида на пакетите, общото тегло и митническото направление на въпросните пратки, както и броя на „Извадки“, посочени в буква б);

б) извършват „Извадка“ от Т2М, като за целта използват оригинален формуляр от книжката на формуляри Т2М, издадена съобразно разпоредбите на член 328. Всяка една „Извадка“ и копието ?, което остава в книжката T2M, съдържат препратка към първоначалния Формуляр Т2М по буква a) и са белязани ясно с една от следните думи:

— Extracto

— Udskrift

— Auszug

— Extract

— Extrait

— Estratto

— Uitrrreksel

— Extracto

— Ote

— Utdrag

>A2

— Vypis

— Valјаvote

— Izrаksts

>A2

— Isrаsаs

— Kivonаt

— Estrаtt

— Wyciag

— Izpisek

— Vypis

>M30

— Извлечение

— Extras.

>M7

„Извадката“ от Т2М, която придружава отделните пратки до митническата територия на Общността, съдържа в графите си 4, 5, 6, 7 и 8 съответно наименованието, вида, кода по Комбинираната номенклатура и количеството продукти или стоки, които съставят въпросната пратка. Освен това митническите органи от държавата или територията, където продуктите или стоките са останали докато са били под режим транзит, попълват графа 13.

2. Когато всички продукти или стоки, покрити от формуляр Т2М, упоменати в буква a) от параграф 1, са изпратени до митни- ческата територия на Общността, парафирането на графа 13 от формуляра се извършва от упоменатите в същия параграф митнически органи. Самият формуляр се изпраща на митническите органи, упоменати в член 328.

3. Когато някои продукти или стоки не достигнат до митни- ческата територия на Общността, наименованието, видът, общото тегло и митническото направление на въпросните продукти или стоки се вписват в графа „Забележки“ на ориги- налния формуляр Т2М.

Член 334

Всички формуляри Т2М, били те първоначални или „Извадка“, се представят в митническото учреждение по въвеждането им в митническата територия на Общността. Когато продукти или стоки се въвеждат по реда на митнически режим транзит с начало извън тази територия, формулярите се представят в митни- ческото учреждение по местоназначението им. Митническите органи в учреждението могат да изискат превод на формуляра. Освен него, за да проверят точността на посочените във формуляра Т2М данни, те могат да изискат и всички съответни документи, включително и тези от плавателни съдове. Учреждението попълва графа В на всеки един формуляр Т2М, като копие от него се изпраща до митническата служба, упомената в член 328.

Член 335

Като дерогация от членове 332, 333 и 334, когато продукти или стоки описани във формуляр Т2М се отправят към трета държава, която е договаряща се страна по Конвенцията за обща процедура транзит, с цел връщане изцяло или разделяне на пратките и връщането на части в митническата територия на Общността по реда на процедурата „Т2“, данните по тази процедура се вписват в графата „Забележки“ на формуляра Т2М. Когато всички продукти или стоки, описани във формуляр Т2М, се изпращат в митническата територия на Общността, парафирането на графа 13 от формуляра се извършва от митническите органи. Попълнено копие на формуляра се изпраща на митническите органи, упоменати в член 328.

>M7 Разпоредбите на член 332, параграф 2 се прилагат по целесъобразност.

Член 336

Книжка, съдържаща формулярите Т2М, се представя при поискване от страна на митническите органи.

Когато плавателен съд с издадена книжка формуляри Т2М по реда на член 327 вече не отговаря на условията предвидени в нея, дори и преди да са изразходвани всички формуляри, или след изразходването им, или след като е изтекъл срокът ? на годност, следва да върне незабавно книжката на митническия орган, който я е издал.

>M19

__________

>M7

__________

>M19

ГЛАВА 4

Вътрешен транзит

Р а з д е л 1

Общи разпоредби

ГЛАВА 4

ВЪНШЕН ТРАНЗИТ НА ОБЩНОСТТА

Член340а

Освен когато не е предвидено и посочено друго, разпоредбите на настоящата глава се отнасят както за външен, така и за вътрешен транзит в Общността. Стоките, носещи по-висок риск от измама, са описани в приложение 44в. Когато някоя разпоредба на настоящия регламент препраща към това приложение, всякакви мерки отнасящи се до стоки, описани в него се прилагат само и единствено когато количествата на въпросните стоки превишават съответния минимум. Приложение 44в се преразглежда минимум веднъж годишно.

Член 340б

По смисъла на настоящата глава се използват следните опре- деления: 1. „отправна митническа служба“: означава митническата служба, където са приети декларациите, поставящи стоките под митнически режим вътрешен транзит;

2. „транзитна митническа служба“ означава:

а) митническата служба на точката на напускане на митни- ческата територия на Общността, когато пратката напуска тази територия в хода на транзитна операция през границата на държава-членка и трета държава, различна от държавите, включени в ЕФТА, или б) митническата служба на точката на влизане в митническата територия на Общността, когато стоките пресичат тери- торията на трета държава в хода на транзитна операция;

3. „митническа служба по направление“: означава митническата служба, където стоките поставени под митнически режим на вътрешен транзит се представят за да се освободят от режима;

>M19

4. „митническа служба по обезпечение“: означава митническата служба, където митническите органи на всяка една държава- членка решават да се депозира обезпечението, предоставено от гарант; 5. „държави на ЕФТА“: означава всички държави включени в ЕФТА и такива, присъединили се към Конвенцията от 20 май 1987 за общмит нически режим транзит (ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 2.);

>M32

6. „Придружаващтр анзитен документ“: означава документ, който е разпечатан от компютризираната система, за да придружава стоките и който се основава на данните от транзитната декларация; >M34 6а. „Придружаващтранзитен документ/документ за сигурност“: означава документът, който е разпечатан от компютризираната система, за да придружава стоките, и който се основава на данните от транзитната декларация и от обобщената декларация за въвеждане или напускане;

>M32

7. „Аварийна процедура“: означава процедурата, която се основава на използването на хартиени документи, установена, за да се даде възможност за подаване, проверка на транзитната декларация и проследяване на транзитната операция, когато не може да се задейства нормалната процедура по електронен път. >M19

Член 340в

>M32

1. Общностни стоки се поставят под режим вътрешен общностен транзит, когато се изпращат: а) от част от митническата територия на Общността, където се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, до част от митническата територия на Общността, където тези разпоредби не се прилагат; или б) от част от митническата територия на Общността, където не се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, до част от митническата територия на Общността, където тези разпоредби се прилагат; или в) от част от митническата територия на Общността, където не се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, до част от митническата територия на Общността, където тези разпоредби също не се прилагат.

>M19 2. При спазване на разпоредбите на параграф 3, местни стоки изпращани от дадена точка на митническата територия на Общността до друга през територията на една или повече държави включени в ЕФТА по реда на Конвенцията за общмитнически режим транзит, се поставят под митнически режим вътрешен транзит. Стоки, попадащи под разпоредбите на предходната алинея, не се поставят задължително под митнически режим вътрешен транзит, когато се превозват изцяло по море или въздух.

3. Когато местни стоки се изнасят до държава, включена в ЕФТА или преминават транзитно през територията на една или повече държави, включени в ЕФТА и се прилагат разпоредбите на >M19 Конвенцията за общми тнически режим транзит, тези стоки се поставят под митнически режим външен транзит при следните условия:

а) когато преминават през митнически формалности за износ с оглед възстановяване на суми, отпуснати за износ до трети държави по реда на общата селскостопанска политика; или

б) когато произходът им е от специални запаси, подлежащи на контрол както за употреба така и/или за направление, и преминават през митнически формалности за износ към трети страни по общата селскостопанска политика; в) когато подлежат на възстановяване или опрощаване на вносни митни сборове при условие, че се изнесат извън митническата територия на Общността; или

г) когато под формата на компенсаторни продукти или стоки в непроменен вид са преминали през митнически формалности за износ до трети страни, за да се освободят от митнически режим на активно усъвършенстване, система с възстановяване, с цел получаване на възстановяване или опрощаване на митни сборове.

Член 340г

Стоки, поставени под митнически режим на вътрешен транзит, могат да бъдат пренасяни между две точки на митническата територия на Общността през територията на трета държава, различна от държава включена в ЕФТА, при условие, че те преминават през тази трета държава по силата на единен транспортен документ, съставен в държавата-членка. Когато това е така, ефектът на митническия режим транзит не се прилага на територията на третата държава.

Член 340д

1. Митнически режим на вътрешен транзит е задължителен с оглед стоки, превозвани по въздух, само когато те се товарят и претоварват на летище в рамките на Общността. 2. При спазване на разпоредбите на член 91, параграф 1 на Кодекса, прибягването до митнически режим на вътрешен транзит е задължително за стоки превозвани по море, когато това става по редовна шипингова линия, разрешена по реда на членове 313а и 313б.

Член 341

Разпоредбите на глави 1 и 2 на дял VII от Кодекса и разпоредбите на настоящия дял се прилагат mutatis mutandis за останали такси по смисъла на член 91, параграф 1, буква а) на Кодекса.

Член 342

1. Обезпечението, предоставено от титуляра, е в сила на цялата територия на Общността. 2. Когато обезпечението се предоставя от гарант, последният посочва адрес за връзка или назначава свой агент във всяка една държава-членка. 3. За вътрешни транзитни операции, извършвани от железопътни компании на държавите-членки под режим, различен от облекчената процедура, посочена в член 372, параграф 1, буква ж), i), е необходимо предоставяне на обезпечение.

>M32

4. Когато обезпечението е учредено чрез поръчител пред гаранционно митническо учреждение:

а) на отговорното лице се определя „Референтен номер на обезпе- чението“ за използване на обезпечението и за установяване на всички задължения на поръчителя;

б) на отговорното лице се определя и съобщава код за достъп към „Референтния номер на обезпечението“.

Член 343

Всяка държава-членка въвежда в компютризираната система списък на митническите учреждения, компетентни за операциите по общностен транзит, както и съответния им идентификационен номер, задължения и работно време. Всяка промяна в тази информация също се вписва в компютризираната система. Комисията съобщава тази информация на всички държави-членки чрез компютризираната система.

Член 343а

Всяка държава-членка съобщава на Комисията за създаването на централни митнически учреждения и правомощията, предоставени на тези митнически учреждения във връзка с управлението и прос- ледяването на режим общностен транзит, както и във връзка с получаването и подаването на документите, като се посочва вида на съответните документи. Комисията предава тази информация на останалите държави- членки. >M19

Член 344

Всички характеристики на формулярите, използвани в системата на вътрешен транзит и различни от Единния административен документ, са определени в приложение 44б.

>M32

Член 344а

1. В рамките на режим общностен транзит формалностите се извършват с помощта на електронни методи за обработка на данните. 2. Съобщенията, които се използват между администрациите, се придържат към структурата и данните, определени от митническите органи по взаимно съгласие.

>M19

Р а з д е л 2

Процедура

П о д р а з д е л 1

Индивидуално обезпечение

Член 345

>>M21

1. Еднократната гаранция трябва да покрива цялото митническо задължение, което може да възникне, изчислено на базата на най- високите ставки за подобен вид стоки в изходната държава-членка. За целите на това изчисление стоките от Общността, транспортирани в приложение на конвенцията за общтранзитен режим, се разглеждат като стоки, непринадлежащи на Общността.

>M19

Независимо от горната разпоредба, ставките, които се вземат предвид за изчисляване на индивидуалното обезпечение, не могат да са по-високи от минималния размер на ставка, когато такъв е определен в пета колона на Приложение 44в. 2. Индивидуални обезпечения под формата на суми в брой се депозират в митническата служба на отправяне на стоките. 3. Допуска се индивидуално обезпечение, предоставено от гарант, да е под формата на индивидуални обезпечителни ваучери за сума от 7 000 евро, издадени от гаранта на лице, което ще бъде титуляр на режима. Гарантът отговаря за суми до 7 000 евро на ваучер.

>M32

4. Когато еднократното обезпечение се предоставя от поръчител, кодът за достъп към „Референтния номер на обезпечението“ не може да бъде променен от отговорното лице, освен в случаите, когато се прилага приложение 47а, точка 3. >M19

Член 346

>M32

1. Когато еднократното обезпечение се предоставя от поръчител, то следва да отговаря на образеца в приложение 49. Документът за поръчителство се съхранява в гаранционното митническо учреждение.

>M19 2. Когато национални законови, подзаконови или административни разпоредби постановяват, или по силата на обичайна практика, всяка държава-членка има правото да разреши обезпечението да се представи в различна форма, но при условие, че има същата юридическа тежест както и обезпечението, посочено в образеца.

>M32

Член 347

1. В случаите, посочени в член 345, параграф 3, еднократното обезпечение следва да съответства на образеца в приложение 50.

Член 346, параграф 2 се прилага mutatis mutandis.

2. В съответствие с начините, определени от митническите органи, поръчителят представя на гаранционното митническо учреждение всички изискуеми данни относно издадените от него сертификати за обезпечение. Крайният срок за използването на сертификата не може да бъде по- дълъг от една година от датата на издаване. 3. Поръчителят съобщава на отговорното лице определения му „Референтен номер на обезпечението“ за всеки сертификат за еднократно обезпечение. Свързаният с него код за достъп не може да бъде променян от отговорното лице. 4. За целите на прилагането на член 353, параграф 2, буква б), поръчителят издава на отговорното лице сертификати за еднократно обезпечение, изготвени на хартиен носител в съот- ветствие с образеца, посочен в приложение 54, включително иден- тификационния номер. 5. Поръчителят може да издава сертификати за еднократно обез- печение, които не са валидни за операции по общностен транзит,

>M32

включващи стоки от списъка в приложение 44в. В този случай поръчителят вписва във всеки един сертификат за еднократно обез- печение на хартиен носител, по диагонал, следния израз: — Ограничена валидност — 99200.

6. Отговорното лице предоставя на отправното митническо учреждение съответния брой сертификати за еднократно обез- печение, всеки един от които на стойност от 7 000 EUR, необходими за покриване на пълния размер на митническото задължение, посочен в член 345, параграф 1. За целите на прила- гането на член 353, параграф 2, буква б), сертификатите за еднократно обезпечение на хартиен носител се предават и задържат в отправното митническо учреждение, което съобщава идентификационния номер на всеки един сертификат на посо- ченото в него гаранционно митническо учреждение. >M19

Член 348

1. Митническата служба по обезпечението заличава решението си да приеме обезпечение от гарант когато определените към датата на издаването му условия вече не се спазват. По същият начин гарантът може да заличи по всяко време обезпе- чението си. 2. Оттеглянето или заличаването на обезпечението влиза в сила на 16 (шестнадесетия) ден след датата, на която гарантът или митническата служба по обезпечението, съответно който е заинте- ресован, са били уведомени. От датата на влизане в сила на оттеглянето или заличаването на обезпечение, никакви индивидуални ваучери по него, издадени преди това, не могат да се използват при поставяне на стоки под митнически режим на вътрешен транзит.

>M32

3. Информацията относно оттеглянето или прекратяването, както и датата на влизането му в сила, се въвежда в компютризираната система от митническите органи на държавата-членка, отговорна за съответното гаранционно митническо учреждение.

>M19 Подр а з д е л 2 Транспортни средства и декларации

Член 349

1. Всяка една транзитна декларация включва само и единствено стоките натоварени, или предстоящи за натоварване, на едно единствено транспортно средство за превоз от една отправна митническа служба до една митническа служба по направление. За целите на този член следното се разбира като представляващо едно единствено транспортно средство, при условие, че изпра- щаните стоки са транспортирани заедно:

а) шосейно превозно средство, придружено от ремаркета или полу- ремаркета; б) набор или композиция от свързани железопътни платформи или вагони;

в) лодки или плавателни съдове, представляващи свързано във верига цяло;

>M19 г) контейнери, натоварени на едно единствено превозно средство по смисъла на настоящия член.

2. Едно единствено превозно средство може да се използва за товарене на стоки от повече от една отправна митническа служба и за разтоварването им на повече от една митническа служба по направление.

>M32

__________

Член 351

В случай на пратки, включващи едновременно стоки, които трябва да се превозват под режим външен общностен транзит, и стоки, които трябва да се превозват под вътрешен общностен транзит, транзитната декларация, обозначена със символа „Т“, се допълва със символа „Т1“, „Т2“ или „T2F“ за всеки един артикул.

Член 353

1. Транзитните декларации съответстват на структурата и данните, изложени в приложение 37а. 2. Митническите органи приемат писмена транзитна декларация, изготвена върху формуляр в съответствие с образеца, посочен в приложение 31 и в съответствие с процедурата, определена от митническите органи при взаимно съгласие помежду им в следните случаи: а) когато стоките се пренасят от пътници, които нямат пряк достъп до компютризираната митническа система, в съответствие с начините, посочени в член 353а; б) когато се прилага аварийната процедура, при условията и в съответствие с начините, определени в приложение 37г. 3. Използването на писмена транзитна декларация съгласно параграф 2, буква б) подлежи на одобрение от митническите органи, когато компютърната система на отговорното лице и/или мрежата не функционира(т). 4. Транзитната декларация може да се допълни с един или повече допълнителни формуляри, които съответстват на образеца в приложение 33. Формулярите са неразделна част от декларацията. 5. Вместо допълнителните формуляри като описателна част на писмената транзитна декларация, от която те са неделима част, може да се използват товарни списъци, отговарящи на условията в приложение 44а и съставени в съответствие с образеца в приложение 45.

Член 353а

1. За целите на прилагането на член 353, параграф 2, буква а) пътникът изготвя транзитната декларация в съответствие с член 208 и приложение 37. 2. Компетентните органи осигуряват обмена на транзитните данни между компетентните органи чрез използване на информа- ционни технологии и компютърни мрежи. >M25 __________

>M19

Подр а з д е л 3

Митнически формалности в отправната митническа служба

Член 355

1. Стоките, поставени под митнически режим вътрешен транзит, се превозват до митническата служба по направление по иконо- мически целесъобразен маршрут.

2. Без да се нарушават разпоредбите на член 387, за стоки включени в списъка на приложение 44в, или когато митническите органи или титулярът на режима считат за необходимо, митническата служба по направление определя маршрут и вписва в графа 44 на транзитната декларация като минимум държавите-членки, които ще бъдат преминати по време на транзитната операция, като отчитат данните подадени им от титуляра на режима.

Член 356

1. Като отчита избрания маршрут, действащото законодателство в областта на транспорта или други сродни въпроси, и при необходимост, данните посочени от титуляра на режима, отправната митническа служба определя срок, в рамките на който стоките трябва да се представят в митническата служба по направление.

2. Предписаният от отправната митническа служба срок е обвързващза , и не може да се променя от митническите на органи на държавите-членки, чиято територия се пресича по време на операцията по вътрешен транзит.

>M32

__________ >M19

Член 357

>M32

1. Без да се засягат разпоредбите на параграф 4, стоки за поставяне под режим общностен транзит се вдигат само ако са пломбирани. Отправното митническо учреждение взема мерките за идентифициране, които счита за необходими, и вписва съот- ветните данни в транзитната декларация.

>M19 2. Запечатва се следното:

а) пространството съдържащо стоките, когато транспортното средство е одобрено по силата на други правилници или е признато от отправната митническа служба като подходящо за запечатване;

б) в останалите случаи - всяка една отделна опаковка. Печатите носят задължително характеристиките, определени в приложение 46а.

3. Допуска се признаването на транспортно средство като подходящо за запечатване при условие, че: а) печатите се поставят непосредствено и ефективно върху него;

б) конструкцията му е такава, че стоки не могат да се извадят или добавят, без да оставят видими следи или без да се счупят печатите; в) не съдържа скрити пространства за укриване на стоки; г) определените за товарене пространства са лесно достъпни за проверка от страна на митническите органи.

>M19 Всяко едно моторно превозно средство, ремарке, полу-ремарке или контейнер, одобрени за превоз на стоки под митнически печат по реда на международно споразумение, по което Европейската общност е страна, се счита за подходящо за запечатване.

>M32

4. Отправното митническо учреждение може да не пристъпи към пломбиране, когато, като се имат предвид други възможни мерки за идентифициране, описанието на стоките в данните от транзитната декларация или в допълнителните документи позволява лесното им идентифициране. Счита се, че описанието на стоките позволява тяхното идентифи- циране, когато то е достатъчно точно, за да позволява лесно иден- тифициране както на количеството, така и на естеството на стоките.

Член 358

1. При вдигането на стоките отправното митническо учреждение уведомява декларираното получаващо митническо учреждение за операцията по общностен транзит чрез съобщение „Предварително уведомление за пристигане“, както и всички вписани в декларацията транзитни митнически учреждения чрез съобщение „Предварително уведомление за транзит“. Тези съобщения се изготвят въз основа на данните от транзитната декларация, изменени при необходимост. >M34 2. След вдигане на стоките придружаващият транзитен документ или придружаващият транзитен документ/документ за сигурност придружава стоките, поставени под режим общностен транзит. Той съответства на образеца на реквизитите за придружаващия транзитен документ в приложение 45а или, в случаите, когато в допълнение към данните за транзита се предоставят данните, посочени в приложение 30А, на образеца на придружаващия транзитен документ/документ за сигурност, определен в приложение 45д и списъка на стоките за транзит/сигурност, определен в приложение 45е. Документът се предоставя на оператора по един от следните начини:

>M32

а) той се дава на отговорното лице от отправното митническо учреждение или се отпечатва от компютърната система на отго- ворното лице, когато това е разрешено от митническите органи; б) той се отпечатва от компютърната система на одобрения изпращач след получаване на съобщението, изпратено от отправното митническо учреждение, позволяващо вдигането на стоките. >M34 3. Когато декларацията се отнася за повече от една стока, придружаващият транзитен документ, посочен в параграф 2, се допълва със списък на стоките, съответстващна образеца в приложение 45б. Придружаващият транзитен документ/документ за сигурност, посочен в параграф 2, винаги се допълва със списък на стоките, съответстващна образеца в приложение 45е. Списъкът на стоките е неразделна част от придружаващия транзитен документ или от придружаващия транзитен документ/- документ за сигурност.

>M19

Подраздел 4

Митнически формалности по маршрута

>M32

Член 359

1. Пратката и >M34 придружаващтранзитен документ — придружаващтранзитен документ/документ за сигурност < се представят във всяко транзитно митническо учреждение.

>M32

2. В транзитното митническо учреждение се регистрира премина- ването въз основа на съобщението „Предварително уведомление за транзит“, получено от отправнотомитническо учреждение.Отправното митническо учреждение бива информирано за преминаване на границата чрез съобщение „Уведомление за преминаване на граница“. 3. Транзитните митнически учреждения проверяват стоките, в случай че считат това за необходимо. Евентуалната проверка на стоките се извършва по-специално въз основа на съобщение „Пред- варително уведомление за транзит“. 4. Когато превозът на стоките се осъществява през транзитно митническо учреждение, различно от декларираното и посоченото в >M34 придружаващтранзитен документ — придружаващ транзитен документ/документ за сигурност <, транзитното митническо учреждение, през което се преминава, изисква съобщението „Предварително уведомление за транзит“ от отправното митническо учреждение и информира за транзитното преминаване отправното митническо учреждение, като изпраща съобщение „Уведомление за преминаване на граница“. >M19

Член 360

1. >M32 Превозвачът е длъжен да направи съответните вписвания в >M34 придружаващтранзитен документ — придружаващтранзитен документ/документ за сигурност < и да го представи заедно с пратката на митническите органи на страната, на чиято територия се намира превозното средство: <

а) когато предварително посоченият маршрут се променя и се прилагат разпоредбите на член 355, параграф 2; б) когато печатите са счупени в хода на транспортирането по причини извън контрола на превозвача;

в) когато стоките се прехвърлят на друго транспортно средство; всяко подобно прехвърляне задължително се извършва под надзора на митническите органи, които имат право да разрешат прехвърлянето да се извърши и без техния надзор;

г) в случай на неизбежна опасност, изискваща непосредствено частично или пълно разтоварване на транспортното средство; д) в случай на инцидент или авария, които могат да увредят способността на титуляра на режима или превозвача за спазване на задълженията им.

>M32

2. Ако преценят, че операцията по общностен транзит може да продължи по нормалния ред, и при нужда — след вземане на необходимите мерки, митническите органи заверяват >M34 придружаващтранзитен документ — придружаващ транзитен документ/документ за сигурност <. В зависимост от случая съответната информация във връзка с прехвърлянето или друг инцидент се регистрират в компютризи- раната система от митническите органи на транзитното митническо учреждение или получаващото митническо учреждение.

>M19

Подр а з д е л 5

Митнически формалности в митническата служба по направление

>M32

Член 361

1. Стоките и необходимите документи се представят в полу- чаващото митническо учреждение в рамките на работното му време. Въпреки това, по искане и за сметка на заинтересованото лице, това митническо учреждение може да разреши представянето на документите и стоките да се осъществи извън посоченото работно време. По същия начин получаващото митническо учреждение може, по искане и за сметка на заинтересованото лице, да разреши стоките и необходимите документи да бъдат представени на друго място.

2. Когато стоките се представят в получаващото митническо учреждение след изтичане на срока, определен от отправното митническо учреждение, и когато неспазването на срока се дължи на обстоятелства, изложени по задоволителен за получаващото митническо учреждение начин, които не се дължат на превозвача или отговорното лице, се счита, че последният е спазил опре- деления срок.

3. Получаващото митническо учреждение задържа >M34 придружаващтранзитен документ

— придружаващ транзитен документ/документ за сигурност < и проверката на стоките се извършва по-специално въз основа на съобщението „Предварително уведомление за пристигане“, получено от отправното митническо учреждение.

4. По искане на отговорното лице и с цел да послужи като дока- зателство за завършване на режима в съответствие с член 366, параграф 1, получаващото митническо учреждение заверява екземпляр от >M34 придружаващтранзитен документ

— придружаващтранзитен документ/документ за сигурност < със следния израз:

— Алтернативно доказателство — 99202.

5. Транзитната операция може да завърши в митническо учреждение, което е различно от вписаното в транзитната декларация. Тогава това митническо учреждение става получаващо митническо учреждение. Ако новото получаващо митническо учреждение е под юрисдикцията на държава-членка, различна от тази, която отговаря за първоначално посоченото митническо учреждение, новото получаващо митническо учреждение изисква съобщението „Предварително уведомление за пристигане“ от отправното митническо учреждение.

Член 362

1. Получаващо митническо учреждение заверява квитанция по искане на лицето, което представя стоките и необходимите документи. 2. Формулярът на квитанцията съответства на образеца в приложение 47. 3. Квитанцията се попълва предварително от заинтересованото лице. Тя може да съдържа други данни, отнасящи се до пратката, освен в полето запазено за получаващото митническо учреждение. Квитанцията не може да се използва като доказателство за завършване на режима по смисъла на член 366, параграф 1.

Член 363

1. Чрез съобщението „Уведомление за пристигане“ полу- чаващото митническо учреждение информира отправното митническо учреждение за пристигането на стоките в деня на представянето им в получаващото митническо учреждение. 2. Когато транзитната операция завършва в митническо учреждение, различно от митническото учреждение, декларирано първоначално в транзитната декларация, новото получаващо митническо учреждение информира за пристигането отправното митническо учреждение чрез съобщение „Уведомление за прис- тигане“.

>M32

Отправното митническо учреждение информира за пристигането на стоките първоначално декларираното получаващо митническо учреждение чрез съобщение „Препратено уведомление за прис- тигане“.

3. Съобщението „Уведомление за пристигане“, посочено в параграфи 1 и 2, не може да се използва като доказателство за завършване на режима по смисъла на член 366, параграф 1.

4. Освен в надлежно обосновани случаи, получаващото митническо учреждение изпраща на отправното митническо учреждение съобщение „Резултати от контрола“ най-късно на третия ден след деня на представяне на стоките в получаващото митническо учреждение. Въпреки това, когато се прилага член 408, получаващото митническо учреждение изпраща съобщение „Резултати от контрола“ на отправното митническо учреждение най-късно на шестия ден след деня на доставяне на стоките.

>M19

Подр а з д е л 6

>M32

Процедура за разследване

Член 365

1. В случай че митническите органи на държавата-членка на изпращане не получат съобщение „Уведомление за пристигане“ в определения за представяне на стоките в получаващото митническо учреждение срок или ако не получат съобщение „Резултати от контрола“ в срок от шест дни след получаване на съобщение „Уведомление за пристигане“, те вземат решение за започване на процедура за разследване, за да съберат информацията, необходима за приключване на режима, или, когато това не е възможно:

— за да установят дали е възникнало митническо задължение,

— за да идентифицират длъжника, и

— да определят кои митнически органи са отговорни за възста- новяването.

2. Процедурата за разследване започва най-късно седем дни след изтичане на един от сроковете по параграф 1, освен в изключителни случаи, определени от държавите-членки при взаимно съгласие. Когато митническите органи получат по-рано информация, че тран- зитният режим не е приключил или подозират, че това е така, те имат право незабавно да започнат процедурата за разследване.

3. Ако митническите органи на държавата-членка на изпращане получат само съобщение „Уведомление за пристигане“, те започват процедурата за разследване, като изискват от получаващото митническо учреждение, изпратило съобщение „Уведомление за пристигане“, съобщение „Резултати от контрола“. 4. Ако митническите органи на държавата-членка на изпращане не получат съобщение „Уведомление за пристигане“, те започват процедурата за разследване, като изискват от отговорното лице необходимата информация за приключване на режима или, когато на местоназначението е налична достатъчна информация за разс- ледването, от получаващото митническо учреждение. От отговорното лице се изисква да предостави необходимата информация за приключване на режима най-късно двадесет и осем дни след началото на процедурата за разследване пред полу- чаващото митническо учреждение, когато не е възможно приключване на транзитната операция.

>M32

5. Получаващото митническо учреждение и отговорното лице отговарят на запитването, посочено в параграф 4, в срок от двадесет и осем дни. Ако в рамките на този срок отговорното лице предостави достатъчно информация, митническите органи на държавата-членка на изпращане вземат предвид тази информация или приключват режима, ако предоставената информация дава възможност за това. 6. Ако информацията, съобщена от отговорното лице, не дава възможност да се приключи режимът, но митническите органи на държавата-членка на изпращане я считат за достатъчна, за да се продължи процедурата за разследване, незабавно се отправя запитване до съответното митническо учреждение. 7. Когато в резултат на процедурата за разследване се установи, че транзитният режим е завършил правомерно, митническите органи на държавата-членка на изпращане приключват режима и информират незабавно отговорното лице, както и, при необходимост, митническите органи, които може да са предприели действия по събиране на вземания в съответствие с членове 217—232 от Кодекса.

Член 365а

1. Когато по време на процедура за разследване и преди изтичане на срока, посочен в член 450а, първо тире, митническите органи на държавата-членка на изпращане, наричани по-долу „запитващи органи“, получат доказателство, независимо по какъв начин, за мястото, на което е осъществен фактическият състав, довел до възникване на митническото задължение, и ако това място се намира в друга държава-членка, митническите органи изпращат незабавно цялата налична информация на органите, отговорни за това място, наричани по-долу „запитани органи“. 2. Запитаните органи потвърждават получаването на съобщението и посочват дали отговарят за събирането на възста- новяването. В случай че не се получи отговор в срок от двадесет и осем дни, запитващите органи незабавно продължават процедурата за разследване.

Член 366

1. Доказателството за това, че режимът е завършил в посочените в декларацията срокове може да бъде представено от отговорното лице по задоволителен за митническите органи начин, под формата на заверен документ от митническите органи на държавата-членка на получаване, в който се идентифицират съответните стоки и се посочва, че те са представени в получаващото митническо учреждение, или, когато се прилага член 406 — пред одобрения получател.

2. Счита се също така, че режимът общностен транзит е завършен, ако отговорното лице представи по задоволителен за митническите органи начин един от следните документи: а) митнически документ за определяне на митническо направление на стоките, издаден в трета страна; б) документ, издаден в трета страна, заверен от митническите органи на тази страна, който удостоверява, че стоките се считат за намиращи се в свободно обращение в съответната трета страна. 3. Посочените в параграф 2 документи могат да бъдат заменени с копия или фотокопия, които са заверени като верни с оригинала от органа, заверил оригиналните документи, органите на съот- ветните трети страни или органите на някоя от държавите-членки.

>M19

Подр а з д е л 7

Допълнителни разпоредби, прилагани когато транзитните данни се обменят между митническите органи посредством информационни технологии и компютърни мрежи

>M32

Член 367

Разпоредбите, отнасящи се до обмена на съобщения между митни- ческите органи с помощта на информационни технологии и компютърни мрежи, не се прилагат към специфичната за някои видове транспорт опростена процедура, както и към другите опростени процедури, основани на член 97, параграф 2 от Кодекса, посочени в член 372, параграф 1, букви е) и ж).

>M29 __________

>M32

__________

>M19

Р а з д е л 3

Облекчения

Подр а з д е л 1

Общи разпоредби отнасящи се до облекченията

>M32

Член 372

1. След подадено искане от страна на отговорното лице или получателя, в зависимост от случая, митническите органи могат да разрешат следните опростявания:

а) използване на общо обезпечение или освобождаване от обез- печение;

б) използване на пломби от специален модел;

в) освобождаване от изискването да се следва задължителен маршрут;

г) статус на одобрен изпращач;

д) статус на одобрен получател;

е) прилагане на специални опростени процедури за стоки: i) превозвани с железопътен транспорт или в големи контейнери; ii) превозвани по въздуха; iii) превозвани по море; iv) превозвани по тръбопроводи;

ж) прилагане на други опростени процедури, основаващи се на член 97, параграф 2 от Кодекса.

2. Освен ако е предвидено друго в настоящия раздел или в разрешението, при предоставяне на разрешение за ползване на опростяванията, посочени в параграф 1, букви а) и е), тези опростявания се прилагат във всички държави-членки. При разрешение за ползване на опростяванията, посочени в параграф 1, букви б), в) и г), последните се прилагат единствено за операции по общностен транзит, започващи от държавата-членка, където е дадено разрешението. При разрешение за ползване на опростяването, посочено в параграф 1, буква д), последното се прилага само в държавата-членка, където е дадено разрешението. >M19

Член 373

1. Разрешителните, описани в член 372, параграф 1 се отпускат само на лица, които: а) са установени в Общността, при условие, че разрешението за използване на пълно обезпечение може да се отпуска само и единствено на лица, установени в държавата-членка, където се предоставя обезпечението;

>M32

б) използват редовно режим общностен транзит или чиито митнически органи знаят, че са способни да изпълнят задълженията, свързани с режима, или във връзка с опростя- ването, посочено в член 372, параграф 1, буква д), получават редовно стоки, поставени под режим общностен транзит, и

>M19 в) не са извършили сериозни или повторни нарушения на митни- ческото или данъчно законодателство. 2. С оглед осигуряване на надлежното управление на облекченията, те се отпускат, само когато: а) митническите органи имат възможност да надзирават процедурата и да осъществяват контрол, без да се прибягва до диспропорционално административно усилие за изискванията на заинтересованото лице; и б) заинтересованите лица водят записи позволяващи на митни- ческите органи да извършват ефективен контрол. >M29 3. Когато съответното лице притежава сертификат AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква а) или в), изискванията, изложени в параграф 1, буква в) и параграф 2, буква б) от настоящия член, се смятат за изпълнени. >M19

Член 374

>M32

1. Искането за разрешение за ползване на опростявания, наричано по-долу „искане“, е с дата и подпис. То може да бъде съставено писмено или да се подаде с помощта на техника за елек- тронна обработка на данни, при условията и начините, определени от компетентните органи.

>M19 2. Заявлението включва всички факти, които позволяват на митническите органи да проверят дали са изпълнени условията по отпускане на разрешителното за опростени процедури.

Член 375

1. Заявлението се подава пред митническите органи на държавата-членка, където е установен кандидатът. 2. В рамките на три месеца от датата на подаване на заявлението разрешителното се издава или заявлението се отхвърля.

Член 376

1. На титуляра се предава датираният и подписан оригинал на разрешителното и едно или повече негови копия. 2. Разрешителното посочва условията за използване на облекченията и определя метод на прилагането им и контрола върху тях. То влиза в сила от датата на издаване.

>M32

3. В случай на опростяванията, посочени в член 372, параграф 1, букви б), в) и е), разрешението се представя при всяко поискване от страна на отправното митническо учреждение. >M19

Член 377

1. Титулярът на разрешителното известява митническите органи за всеки един фактор, възникнал след издаване на разрешителното и влияещ, или оказващпотенциално влияние на удължаването или съдържанието му. 2. Датата, на която решението влиза в сила, се посочва в разре- шително за отмяна на решение или допълнение и изменение на самото разрешително.

Член 378

1. Митническите органи съхраняват заявленията и прикрепените им поддържащи документи, заедно с копие от всяко едно издадено разрешително. 2. Когато се отхвърля заявление или се заличава или отменя разрешително, заявлението и решението отхвърлящо, заличаващо или отменящо заявлението, според съответния случай, и всички прикрепени поддържащи документи се съхраняват за срок от минимум три години от края на календарната година, през която заявлението е отхвърлено или пък разрешителното е заличено или отменено. Подр а з д е л 2 Пълно обезпечение и отказ от обезпечение

>M32

Член 379

1. Отговорното лице може да използва общо обезпечение или освобождаване от обезпечение в рамките на определен референтен размер. 2. Референтният размер съответства на размера на митническото задължение, което може да възникне по отношение на стоките, които отговорното лице е поставило под режим общностен транзит за минимален период от една седмица. Този размер се определя от гаранционното митническо учреждение в сътрудничество със заинтересованото лице на базата на: а) информацията за превозваните в миналото стоки и прогнозният обем на предстоящите общностни транзитни операции, виден inter alia от търговската и счетоводната документация на заин- тересованото лице; б) при изчисляване на референтния размер се отчитат най-високите ставки на митни сборове и такси, прилагани за въпросните стоки в държавата-членка на гаранционното митническо учреждение. Общностни стоки, които са превозвани или които ще бъдат превозвани в съответствие с Конвенцията за общтранзитен режим, се разглеждат като необщностни стоки. Изчислява се размерът на митническото задължение, което може да възникне за всяка транзитна операция. При отсъствие на необходимите данни се приема, че размерът на задължението е 7 000 EUR, освен когато на митническите органи е известна друга информация.

3. Гаранционното митническо учреждение извършва проверка на референтния размер, по-специално по искане от страна на отго- ворното лице и, при необходимост, коригира този размер. 4. Задължение на всяко отговорно лице е да се увери, че предвид операциите, за които режимът не е завършен, размерът в конк- ретния случай не превишава референтния размер. Компютризираните системи на митническите органи обработват и могат да контролират използването на референтния размер за всяка транзитна операция. >M19

Член 380

1. Размерът, покриван от пълното обезпечение, е същият както и размерът на референтната сума по реда на член 379. 2. Размерът, покриван от пълното обезщетение, може да се намали:

а) на 50 % от референтната сума, когато титулярът докаже, че финансите му са стабилни и той е натрупал достатъчно поло- жителен опит в митническия режим на вътрешен транзит;

б) на 30 % от референтната сума, когато титулярът докаже, че финансите му са стабилни и той е натрупал достатъчно поло- жителен опит в митническия режим на вътрешен транзит и си сътрудничи много тясно с митническите органи.

3. Допуска се отказ от обезпечение, когато титулярът на режима докаже, че отговаря на стандартите на надеждност описани в параграф 2, буква б), управлява и контролира транспортната операция и разполага с достатъчно финансови ресурси, за да покрие задълженията си. 4. За целите на прилагането на параграф 2 и 3 държавите-членки се ръководят от критериите, определени в mриложение 46б.

>M32

Член 380а

За всяко общо обезпечение и/или всяко освобождаване от обез- печение: а) за ползване на обезпечението на отговорното лице се дава „Референтен номер на обезпечението“, свързан с определен референтен размер; б) гаранционното митническо учреждение определя и съобщава на отговорното лице първоначален код за достъп към „Референтния номер на обезпечението“. Отговорното лице може да даде един или няколко кода за достъп до това обезпечение, които се използват от самия него или от представителите му. >M19

Член 381

1. За да получи разрешение да представи пълно обезпечение с оглед на стоки, описани в mриложение 44в, титулярът трябва да демонстрира не само, че отговаря на условията на член 373, но >M19 също така че финансите му са стабилни, че има натрупан достатъчно положителен опит в митническия режим на вътрешен транзит и или си сътрудничи много тясно с митническите органи или че управлява и контролира транспортните операции. 2. Размерът, който покрива пълното обезщетение, посочено в параграф 1, може да се намали: а) на 50 % от референтната сума, когато титулярът докаже, че си сътрудничи много тясно с митническите органи и управлява и контролира въпросните транспортни операции; б) на 30 % от референтната сума, когато титулярът докаже, че си сътрудничи много тясно с митническите органи и управлява и контролира въпросните транспортни операции и разполага с достатъчно финансови средства, за да посрещне задълженията си. 3. За целите на прилагането на параграф 1 и 2 митническите органи се ръководят от критериите, определени в приложение 46б.

>>M21

3а. Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат също така в случаите, когато в заявлението за използване на обща гаранция се изтъква изрично използването на един и същсертификат за обща гаранция не само за стоките, фигуриращи в приложение 44в, но също така и за стоки, които не фигурират в него.

>M19 4. Правилата по прилагане на временната забрана за използване на пълно обезщетение за намалена сума или пълно обезщетение изобщо, по реда на член 94, параграфи 6 и 7 на Кодексът са разра- ботени в приложение 47б на настоящия регламент.

>M32

Член 382

1. Общото обезпечение се учредява от поръчител. 2. Документът за поръчителство съответства на образеца в приложение 48. Документът за поръчителство се съхранява в гаранционното митническо учреждение.

3. Член 346, параграф 2 се прилага mutatis mutandis. >M19

Член 383

1. Въз основа на разрешителното, митническите органи издават на името на титуляра на режима един или повече сертификати за пълно обезпечение или сертификати за отказ от обезпечение, наричани по-долу за краткост „сертификати“, съставени в подходяща форма,съответстваща на образеца в приложение 51 или приложение 51а и допълнени съобразно приложение 51б, които да позволяват на титулярът да предоставя при поискване доказателство за пълно обезщетение или отказ от обезщетение.

>M32

2. Срокът на валидност на сертификатите не може да надвишава две години. Въпреки това този срок може да бъде продължен еднократно от гаранционното митническото учреждение за не повече от две години. 193

>M32

__________ >M19

Член 384

1. Член 348, параграф 1 и първата алинея на член 348, параграф 2 се прилагат mutatis mutandis във връзка с оттеглянето или зали- чаването на пълно обезпечение.

>M32

2. Оттеглянето на разрешението за използване на общо обез- печение или за освобождаване от обезпечение от митническите органи и датата, на която поражда действие прекратяването на задължението на поръчителя от гаранционното митническо учреждение, приело обезпечението, или датата, на която поражда действие прекратяването на задължението от поръчителя, се въвеждат в компютризираната система от гаранционното митническо учреждение. 3. От датата на влизане в сила на оттеглянето или прекратя- ването сертификатите, издадени за прилагането на член 353, параграф 2, буква б), не могат да се използват за поставянето на стоки под режим общностен транзит и се връщат без отлагане от отговорното лице в гаранционното митническо учреждение. Всяка държава-членка съобщава на Комисията начините за иденти- фициране на валидните сертификати, които не са върнати или които са обявени за откраднати, изгубени или фалшифицирани. Комисията информира останалите държави-членки.

__________ >M19

Подр а з д е л 3

Специални товарителници

>M32

__________

>M19

Подраздел 4

Употреба на специален вид печати

Член 386

1. Митническите органи имат право да разрешат на титуляр на режим да използва специален вид печати върху транспортни средства или опаковки, но при условие че митническите органи одобрят въпросните печати като съобразени с характеристиките, определени в приложение 46а.

>M32

2. Отговорното лице вписва модела, броя и маркировката на използваните пломби в данните на транзитната декларация. Отговорното лице поставя пломбите най-късно по време на вдигането на стоките. 194

>M19 Подр а з д е л 5 Освобождаване от задължителен маршрут

Член 387

1. Митническите органи имат правото да освобождават от изиск- ването да се следва задължителен маршрут от титуляри на режими, които осигуряват на митническите органи възможността по всяко време да се уверят къде точно се намира въпросната пратка.

>M32

__________

>M19 __________

Подраздел 6

Статут на одобрен спедитор

Член 398

>M32

Всяко лице, което желае да извършва операции по общностен транзит без да представя стоките и съответната транзитна декларация в отправното митническо учреждение или на всяко друго място, на което това е разрешено, може да получи статус на одобрен изпращач.

>M19 Това облекчение се отпуска само и единствено на лица, получили право на пълно обезпечение или отказ от обезщетение.

Член 399

Разрешителното посочва в частност: а) отправната или отправни митнически служби, отговарящи за предстоящите операции по вътрешен транзит;

>M32

б) срокът, с който разполагат митническите органи след подаване на транзитната декларация от одобрения изпращач, за да осъществят евентуално необходимите проверки преди замина- ването на стоките;

>M19 в) предприетите мерки по идентифициране, като по този въпрос митническите служби имат право да изискат от одобрения спедитор поставяне на специални печати върху транспортното средство, или опаковките, или пакетите, според одобрените от митническите власти образци, отговарящи на характеристиките на приложение 46а; г) изключените категории или движение на стоките.

>M32

Член 400

Одобреният изпращач подава транзитна декларация в отправното митническо учреждение. Вдигането на стоките не може да бъде осъществено преди края на срока, предвиден в член 399, буква б).

Член 402

При необходимост одобреният изпращач въвежда в компютризи- раната система задължителния маршрут, определен в съответствие с член 355, параграф 2, определения съобразно член 356 срок, в който стоките трябва да се представят в получаващото митническо учреждение, както и броя, модела и маркировката на пломбите. __________

>M19 __________

Подраздел 7

Статут на одобрен получател

>M32

Член 406

1. На всяко лице, което желае да получава в помещенията си или на друго определено място стоки, поставени под режим общностен транзит, без да представя стоките или >M34 придружаващ транзитен документ — придружаващтранзитен документ/документ за сигурност < в получаващото митническо учреждение, може да бъде предоставен статус на одобрен получател.

2. Счита се, че отговорното лице е изпълнило задълженията си по член 96, параграф 1, буква а) от Кодекса и режим общностен транзит е завършен от момента, в който >M34 придружаващ транзитен документ — придружаващтранзитен документ/документ за сигурност <, придружавал пратката, както и стоките в непро- менено състояние, са били доставени в рамките на определения срок на одобрения получател в неговите помещения или на мястото, посочено в разрешението, като надлежно са спазени всички мерки за идентифициране.

3. За всяка пратка, която му е доставена в съответствие с параграф 2, по искане от страна на превозвача одобреният получател издава квитанцията, посочена в член 362, който се прилага mutatis mutandis. >M19

Член 407

>M32

1. Разрешението посочва по-специално: а) получаващото митническо учреждение или учреждения, отговорни за стоките, получени от одобрения получател; б) срокът, в който одобреният получател трябва да получи от полу- чаващото митническо учреждение чрез съобщение „Разрешение за разтоварване“ съответните данни от съобщението „Предва- рително уведомление за пристигане“ за целите на прилагане mutatis mutandis на член 361, параграф 3; в) изключените видове стоки или направления.

>M19

2. Митническите органи посочват в разрешителното дали митни- ческата служба трябва да предприеме някакви мерки преди одобреният получател да получи право да освободи получените стоки.

>M32

Член 408

1. За стоките, пристигащи в неговите помещения или на местата, посочени в разрешението, одобреният получател е длъжен:

а) да информира незабавно получаващото митническо учреждение, отговорно за пристигането на стоките, посредством съобщение „Уведомление за пристигане“, в което са включени инцидентите по време на превоза;

б) да изчака съобщение „Разрешение за разтоварване“ преди да започне разтоварването;

в) след получаване на съобщението „Разрешение за разтоварване“ в съответствие с процедурата, определена в разрешението, да изпрати в получаващото митническо учреждение най-късно на третия ден след деня, в който са пристигнали стоките, съобщение „Бележки при разтоварване“, в което са записани всички констатирани разлики; г) да предостави на разположение на получаващото митническо учреждение или да му изпрати екземпляр от>M34 придружаващ транзитен документ — придружаващтранзитен документ/- документ за сигурност <, който е придружавал стоките съгласно условията на разрешението.

2. Получаващото митническо учреждение въвежда в компютри- зираната система данните от съобщението „Резултати от контрола“.

Подраздел 8

Облекчени режими за стоки превозвани по железопътнта мрежа или в големи контейнери

А. Общи р а з п о р е д б и о тн а с я щ и с е з а

Член 412

Член 352 не се прилага за железопътен транспорт на стоки.

Когато още не е представено транзитно съобщение съгласно член 253 параграф2, документите на железопътни. компании играят ролята на такова съобщение.

Член 413

Когато се прилага транзитният режим на Общността, формалностите в този режим се опростяват съгласно членове 414 до 425 и 442 за превоза на стоки от железопътните компании под покритието на "съобщение за пратка CIM и експресни колетни пратки", наричано по-нататък "съобщение за пратка CIM".

Член 414

Известие за пратка CIM се счита за равностойно на декларация за вътрешен транзит.

Член 415

Железопътната компания на всяка държава - членка трябва да представя търговските си книги на разположение на митническите власти на своята страна за проверка.

Член 416

>M19

1. Железопътна копания, която приема стоки за превоз по реда на известие за пратка CIM, служещо за декларация за вътрешен транзит, се приема за титуляр по тази операция

Член 417

Железопътните компании осигуряват пратките, превозвани в транзитен режим на Общността, да носят етикети с пиктограма, показани в Приложение 58.

Етикетите се прикрепят към съобщението за пратката CIM и към съответния железопътен. вагон при цялостен товар или, в останалите случаи, към преносните средства или опаковките.

>M12

Упоменатият етикет в първи параграф се заменя от печат, възпроизвеждащсъс зелено мастило посочената в приложение 58 пиктограма.

Член 418

Когато транспортният договор е променен, така че:

-превозната операция, която би трябвало да завърши извън митническата територия на Общността завършва в нея,

-превозната операция, която би трябвало да завърши в митническата територия на Общността завършва извън нея,

железопътните компании не могат да изпълняват променения договор без предварителното съгласие от страна на отправната митница.

Във всички останали случаи железопътните компании могат да изпълнят променения договор, като незабавно предупредят отправната митница за извършената промяна.

Член 419

1. Съобщението за пратката CIM се представя в отправната митница при транспортна операция, за която се прилага транзитен режим на Общността и който започва или ще завърши на митническата територия на Общността.

>M13

2. Митническата служба по отправяне вписва ясно в графата запазена за митниците на листове 1, 2 и 3 от бланката за пратка CIM:

а) символът „T1“, когато стоките се придвижват по реда на режим външен транзит;

б) символът „T2“, когато стоките, с изключение на упоменатите в

>M19 член 340в, параграф 1 <, се придвижват по реда на вътрешния транзит в Общността съобразно процедурата от член 165 от Кодекса;

в) символът „T2F“, когато стоките се придвижват по реда на вътрешния транзит в Общността съобразно >M19 член 340в, параграф 1 <.

>M13

Символът „T2“ или „T2F“ се парафира чрез поставяне на печата на службата на напускане.

3. Всички екземпляри от съобщението за пратката CIM се връщат на заинтересованото лице.

4. Стоките, посочени в >M19 член 340в, параграф 2 <, се поставят във вътрешен транзитен режим за цялото пътуване от отправната гара до получаващата гара в митническата територия на Общността в съответствие с процедурата, определена от всяка държава-членка, без представяне в отправната митница на съобщението за пратката CIM за стоките и без прикрепване на етикети, посочени в член 417. Обаче това не важи за съобщението за пратката CIM за стоките, за които се отнасят разпоредбите на >M18 член 843 <.

5. За стоките, посочени в параграф 2, ролята на получаваща митница се играе от митницата на получаващата гара. Ако обаче стоките се освобождават за редовен внос или се поставят в друг митнически режим на междинна гара, митницата, която отговаря за тази гара изпълнява ролята на получаваща митница. В получаващата митница не е необходимо да се извършват формалности по отношение на стоките, посочени в >M19 член 340в, параграф 2 <.

6. За целите на контрола, упоменат в член 415, железопътните компании в получаващата страна представят всички съобщения за пратката CIM за транспортните операции, посочени в параграф4 на разположение на митническите власти в съответствие с разпоредбите, определени взаимно със споменатите власти.

7. Когато стоки от Общността се превозват по ж.п. от една точка в държава - членка до друга точка в друга държава - членка през територията на трета страна извън страна от ЕАСТ, се прилага вътрешния транзитен режим на Общността. В този случай разпоредбите на параграфи 4, 5 - втори абзац и 6 се прилагат по смисъл.

Член 420

Като общо правило, като се взимат предвид мерките за идентификация, прилагани от железопътните компании, отправната митница не пломбира транспортните или преносните средства.

Член 421

1. В случаите, посочени в първия абзац на член 419, параграф5, железопътната.компания на държава - членка, която отговаря за получаващата митница, й изпраща листове 2 и 3 от съобщението за пратката CIM.

2. Получаващата митница незабавно връща втория лист до железопътната компания след като го подпечата и запазва лист 3.

Член 422

1. Членове 419 и 420 се прилага за транспортна операция, която започва в митническата територия на Общността и завършва извън нея.

2. Митницата на граничната гара, през която транзитните стоки напускат митническата територия на Общността, действа като получаваща митница.

3. В получаващата митница не е необходимо да се извършват никакви формалности.

Член 423

1. Когато една транспортна операция започва извън митническа-та територия на Общността и трябва да завърши в нея, митницата на граничната гара, през която стоките влизат в митническата територия на Общността, играе ролята на отправна митница.

В отправната митница не е необходимо да се извършват никакви формалности.

>M4

2. Митническото учреждение към гарата по местоназначение се приема за митническо учреждение по местоназначение. Митни- ческите формалности по реда на член 421 се извършват в учреждението по местоназначение.

3. Когато стоки се признават за местни или се поставят под друг митнически режим на междинна гара, митническото учреждение към гарата се приема за митническо учреждение по местоназ- начение. Това учреждение подпечатва листи 2 и 3 и допълни-телното копие от лист 3, представени от железопътната фирма, и им поставя надпис със следното съдържание:

— Cleared

— Dedouane

— Verzollt

— Sdoganato

— Vrijgemaakt

— Toldbehandlet

— Despachado de aduana

— Desalfandegado

— Тулиселвитети

— Тулкларерат

— propusteno

— lopetаtud

— nomuitots

— isleistа

— vamkezelve

— mghoddiја

— odprаwiony

— осаrinjeno

— prepustene

>M30

— Оформено

— Vamuit.

>M4

Посоченото учреждение връща незабавно след подпечатването лист 2 и 3 на железопътната фирма и запазва допълнителното копие от лист 3.

4. Процедурата по реда на параграф 3 не се прилага за продукти, подлежащи на облагане с акциз по определението в член 3, параграф 1, и член 5, параграф 1 от Директива 92/12/ЕИО на Съвета (1).

5. За случаите, посочени в параграф 3, компетентните митнически органи по местоназначение могат да изискат проверка след извършването на формалностите по листи 2 и 3 от страна на компетентните митнически органи на междинната гара.

Член 424

1. Когато една транспортна операция започва и трябва да завърши извън митническата територия на Общността, митниците, които играят ролята на отправна и получаваща митница, са посочени съответно в членове 423 параграф 1 и 422 параграф 2.

2. В отправната и получаващата митница не е необходимо да се извършват никакви формалности.

Член 425

Стоките, превозвани съгласно членове 423 параграф 1 или 422 параграф 2, се смятат, че се придвижват в режим на външен транзит на Общността, освен ако се докаже статута на стоките като стоки от Общността, съгласно с членове 313 до 340.

Подраздел 2

>M19

Б. Разпоредби отнасящи се до стоки превозвани в големи контейнери

Член 426

Когато се прилага режим транзит за стоки, превозвани от железопътни фирми, ползващи транспортни предприятия като посредници, в големи контейнери и при ползване на трансферни бланки от вида „трансферна бланка TR“, митническите формалности по този режим се опростяват съобразно с членове от 427 до 442. Тези операции включват превоза на пратки от транспортни предприятия, които ползват транспорт, различен от железопътния, до най-близката подходяща ж. п. гара до точката на товарене и от най-близката подходяща гара до точката на разтоварване, както и превоз по море при придвижване между тези две гари.

Член 427

За целите на членове 426 до 442:

1."транспортно предприятие" означава предприятие, изградено от железопътните компании като обединение, в което те членуват, създадено с цел за пренасяне на стоки с големи контейнери под покритието на трансферните сведения TR;

2. „Голям контейнер“ означава преносен съд >M20 __________ <:

-проектиран по такъв начин, че да може да бъде пломбиран, когато това се изисква от прилагането на член 435;

-с размер, при който площта между четирите ъгъла на основата му е не по-малка от 7 кв.м.

3."трансферно сведение TR" означава документа, който включва превозен договор, който транспортното предприятие се задължава да превози един или повече големи контейнери от изпращача до получателя в международния транспорт. В горната си дясна страна трансферното сведение TR трябва да има сериен номер, по който може да бъде идентифицирано. Номерът е осем цифрен със серия TR.

Трансферното сведение TR се състои от следните листове, в последователна номерация както следва:

-1: лист за главния офис на транспортното предприятие;

-2: -за националния представител на транспортното предприятие в получаващата гара;

-3А:лист за митницата;

-3Б:лист за получателя;

-4: лист за главния офис на транспортното предприятие;

-5: -за националния представител на транспортното предприятие в отправната гара;

-6: лист за изпращача.

Всеки лист от трансферното сведение TR, с изключение на 3А, по десния си край има зелена ивица с ширина приблизително четири сантиметра.

4. "списък на големите контейнери", наричан по-надолу "списъкът" означава документа, приложен към трансферното сведение TR и представляващо неделима част от него, с който се покрива пратката на няколко големи контейнера от една отправна гара до една получаваща гара, в които гари се извършват митническите формалности.

Списъкът се прави в същия брой екземпляри като трансферното сведение TR, за който се отнася.

Броят на списъците се нанася в клетката в горния десен ъгъл на трансферното сведение TR, запазена за тази цел.

В допълнение, в горния десен ъгъл на всеки списък се нанася серийният номер на съответното трансферно сведение.

>M12

5. „Най-близката подходяща жп гара“ означава жп гара или терминал, които се намират в непосредствена близост до точката на товарене или разтоварване, и които са оборудвани за обработка на големи контейнери, определени в точка 2.

Член 428

Известията за превоз TR използвани от транспортни фирми имат равностойна правна сила като транзитните декларации

Член 429

1. Във всяка държава - членка транспортното предприятие представя на митническите власти за проверка, посредством своя национален представител, счетоводните документи от главната си квартира или националното представителство.

2. По искане на митническите власти транспортното предприятие или националните му представители незабавно им изпращат всички документи, счетоводни записи или сведения за превозни операции, извършени или извършвани в момента, които горните власти искат да видят.

3. Когато, съгласно член 428, трансферното сведение TR се третира като равностойно на >M19 митнически транзитни декларации на Общността <, транспортното предприятие или неговият национален представител:

(а) информира получаващата митница за всяко трансферно сведение TR, чийто лист 1 е върнат без заверка от митницата;

(б) информира отправната митница за всяко трансферно сведение TR, чийто лист 1 не е върнат и за което не е в състояние да определи дали пратката правилно е била представена на получаващата митница или е изнесена от митническата територия на Общността в трета страна съгласно член 437.

Член 430

1. При транспортни операции, посочени в член 426, приети от транспортното предприятие в една държава - членка, железопътната компания на тази страна е главното отговорно лице.

2. При транспортни операции, посочени в член 426, приети от транспортното предприятие в трета страна, главното отговорно лице е -компанията на държавата - членка, през която стоките влизат в митническата територия на Общността.

Член 431

Ако по време на превоза с други превозни средства освен по ж.п. трябва да се извършат митнически формалности, всяко трансферно сведение TR покрива само един голям контейнер.

Член 432

Транспортното предприятие гарантира, че транспортните операции, извършвани в транзитен режим на Общността се идентифицират с етикети с пиктограма по образеца от Приложение 58. Етикетите се прикрепват към трансферното сведение TR и съответните големи контейнери или преносни средства.

>M12

Упоменатият етикет в първи параграф се заменя от печат, възпроизвеждащсъс зелено мастило посочената в приложение 58 пиктограма.

Член 433

Когато транспортният договор е променен, така че:

-превозната операция, която би трябвало да завърши извън митническата територия на Общността завършва в нея,

-превозната операция, която би трябвало да завърши в митническата територия на Общността завършва извън нея,

транспортното предприятие не може да изпълнява променения договор без предварителното съгласие от страна на отправната митница.

Във всички останали случаи транспортното предприятие може да изпълнява променения договор, като незабавно предупреди отправната митница за извършената промяна.

Член 434

1. Когато една транспортна операция, за която се прилага транзитният режим на Общността, започва и трябва да завърши в митническата територия на Общността, трансферното сведение TR се представя в отправната митница.

M13

2. Митническата служба по отправяне вписва ясно в графата запазена за митниците на листове 1, 2, 3А и 3Б от бланката за прехвърляне TR:

а) символът „T1“, когато стоките се придвижват по реда на режим външен транзит;

б) символът „T2“, когато стоките, с изключение на упоменатите в >M19 член 340в, параграф 2 <, се придвижват по реда на вътрешния транзит в Общността съобразно процедурата от член 165 от Кодекса;

в) символът „T2F“, когато стоките се придвижват по реда на вътрешния транзит в Общността съобразно >M19 член 340в, параграф 2 <. Символът „T2“ или „T2F“ се парафира чрез поставяне на печата на службата на напускане.

3. Митническата служба по отправяне вписва ясно в графата запазена за митниците на листове 1, 2, 3А и 3Б от бланката за прехвърляне TR, отделни препратки за контейнер/и според вида съдържани в тях стоки и съответно символът „T1“, „T2“ или „T2F“, когато бланката за прехвърляне TR се отнася до:

а) контейнери, пренасящи стоки, придвижвани по режим на външен транзит на Общността; и

б) контейнери, пренасящи стоки, с изключение на посочените в >M19 член 340в, параграф 2 <, придвижвани по режим на вътрешен транзит за Общността съобразно член 165 от Кодекса;

в) контейнери, съдържащи стоки, придвижвани по режим на вътрешен транзит за Общността съобразно >M19 член 340в, параграф 2 <.

4. В случаите по параграф 3, когато се прибегне до използване на списъци за големи контейнери, се правят отделни списъци за всяка една категория контейнери, а серийният номер или номерът на списъка или списъците се вписват в запазената за митницата графа на листове 1, 2, 3A и 3Б върху бланката за прехвърляне от вида TR. Символът „T1“, „T2“ или „T2F“ се вписва според категорията на използвания контейнер заедно със серийния номер/а на списъка/списъците.

5. Всички листове от трансферното сведение TR се връщат на заинтересованото лице.

6. Стоките, посочени в >M19 член 340в, параграф 2 <, се поставят във вътрешен транзитен режим за цялото пътуване в съответствие с процедурата, определена от всяка държава-членка, без представяне в отправната митница на трансферното сведение TR за стоките и без прикрепване на етикети, посочени в член 432. Обаче това не важи за трансферното сведение TR за стоките, за които важат разпоредбите на >M18 член 843 <.

7. За стоките, посочени в параграф 2, трансферното сведение TR трябва да се представи в получаващата митница, където стоките се освобождават за редовен внос или се поставят в друг митнически режим.

В получаващата митница не е необходимо да се извършват формалности по отношение на стоките, посочени в >M19 член 340в, параграф 2 <.

7. За стоките, посочени в параграф 2, трансферното сведение TR трябва да се представи в получаващата митница, където стоките се освобождават за редовен внос или се поставят в друг митнически режим.

В получаващата митница не е необходимо да се извършват формалности по отношение на стоките, посочени в член 311 буква (а).

8. За целите на контрола, упоменат в член 429, транспортното предприятие в получаващата страна представя всички трансферни сведения TR за транспортните операции, посочени в параграф6 на разположение на митническите власти в съответствие с разпоредбите, определени взаимно със споменатите власти.

9. Когато стоки от Общността се превозват по ж.п. от една точка в държава - членка до друга точка в друга държава - членка през територията на трета страна извън страна от ЕАСТ, се прилага вътрешния транзитен режим на Общността. В този случай разпоредбите на параграфи 6, 7 - втори абзац и 8 се прилагат по смисъл.

Член 435

Идентификацията на стоките се осигурява в съответствие с >M19 член 357 <. Обаче отправната митница обикновено не пломбира големите контейнери, когато мерките за идентификация се взимат от железопътните компании. Ако се поставят пломби, това се отразява в клетките, запазени за служебно ползване от митницата на листове 3А и 3Б от трансферното сведение TR

Член 436

1. В случаите, посочени в първия абзац на член 434, параграф7, транспортното предприятие изпраща листове 1,2 и 3А от трансферното сведение TR на получаващата митница.

2. Получаващата митница незабавно подпечатва листове 1 и 2 и ги връща до транспортното предприятие, като запазва лист 3А.

Член 437

1. Когато транспортна операция започва в митническата територия на Общността и завършва извън нея, се прилагат членове 434 параграфи1 до 5 и 435.

2. Граничната митницата, през която транзитните стоки напускат митническата територия на Общността, действа като получаваща митница.

3. В получаващата митница не е необходимо да се извършват никакви формалности.

Член 438

1. Когато една транспортна операция започва извън митническата територия на Общността и трябва да завърши в нея, граничната митница, през която стоките влизат в митническата територия на Общността, играе ролята на отправна митница. В отправната митница не е необходимо да се извършват никакви формалности.

2. Митницата, в която стоките са представени, играе ролята на получаваща митница.

Формалностите, посочени в член 436, се извършват в получаващата митница.

>M6

3. Когато стоките са допуснати за свободно обращение или са поставени под друг митнически режим в междинна гара митническо учреждение на тази гара действа като получаващо митническо учреждение. То подпечатва листа 1, 2 и 3А на предс- тавената от превозвача бланка за прехвърляне от вида TR и ги заверява с един от следните изрази:

— Despachado de aduana,

— Told behandet,

— Verzollt,

— Извършен митнически контрол,

— Dedouane,

— Sdoganato,

— Vrijgemaakt,

— Desalfandegado,

— Tulliselvitetty,

— Tuliklarerat,

— propusteno,

— lopetаtud,

— nomuitots,

— isleistа,

— vamkezelve,

— mghoddiја,

— odprаwiony,

— осаrinjeno,

— prepustene,

— Оформено,

— Vamuit.

Митническото учреждение връща незабавно след заверяване на превозвача листа 1 и 2 и задължа лист 3А.

4. Разпоредбите на член 423, параграфи 4 и 5 се прилагат mutatis mutandis.

Член 439

1. Когато една транспортна операция започва и трябва да завърши извън митническата територия на Общността, митниците, които играят ролята на отправна и получаваща митница, са посочени съответно в членове 438 параграф 1 и 437 параграф 2.

2. В отправната и получаващата митница не е необходимо да се извършват никакви формалности.

Член 440

Стоките, превозвани съгласно членове 438 параграф1 или 439 параграф1, се смятат, че се придвижват в режим на външен транзит на Общността, освен ако се докаже статута на стоките като стоки от Общността, съгласно с членове 313 до 340.

>M19

В. Други разпоредби

Член 441

>M32

1. Член 353, параграф 5 и точка 23 от приложение 37г се прилагат за товарните списъци, които придружават железопътната товарителница СIМ или предавателната разписка TR. В допълнение, товарният списък трябва да включва номера на вагона, за който се отнася съобщението за изпращане CIM или, ако това е приложимо, номера на контейнера, в който се пренасят стоките.

2. При транспортни операции, които започват в митническата територия на Общността и включват стоки, придвижвани както в режим на вътрешен и на външен транзит, трябва да се изготвят отделни товарни списъци. При стоки, транспортирани в големи контейнери под покритие на трансферни сведения TR, такива отделни списъци се изготвят за всеки контейнер, който съдържа двете категории стоки.

Серийните номера на товарните списъци за всяка категория стоки се нанасят в клетката, запазена за описание на стоките върху съобщението за изпращане CIM или трансферното сведение TR според случая.

3. В случаите от параграф 1 и 2 и за целите на процедурите, предвидени в членове 413 до 442, товарните списъци, придружаващи съобщението за изпращане CIM или трансферното сведение TR представляват неделима част от тях и имат същите правни последици.

Оригиналът на товарния списък се подпечатва от изпращащата митница.

Подраздел 4

Обхват на нормалните и на опростените процедури

>M19

Г. О б х в а т н а н о р м а л н и т е и н а о б л е к ч е н и т е режими

Член 442

>M32

1. Когато е приложим режимът за общностен транзит, членове 412—441 не изключват използването на процедурите, предвидени в членове 344—362, член 367 и точка 22 от приложение 37г, и членове 415 и 417 или 429 и 432 все пак се прилагат.

2. В случаите, посочени в параграф 1, когато се изготвя съобщението за изпращане CIM или трансферното сведение TR, в клетката, запазена за данни за придружаващите документи, се нанася отправка към транзитните документи на Общността. Вписва се видът на документа, издалият го орган, датата и регистрационният номер на всеки използван документ.

В допълнение, лист 2 на съобщението за изпращане CIM или листове 1 и 2 на трансферното сведение TR се заверяват от железопътната компания, която отговаря за последната железопътнагара, участваща в транзитната операция на Общността. Тази компания заверява документите, след като се е убедила, че транспортът на стоките се извършва под покритието на транзитен документ на Общността или цитираните документи.

3. Когато транзитна операция на Общността се изпълнява под покритие на трансферното сведение TR съгласно членове 426 до 440, съобщението за изпращане CIM, използвано за операцията, се изключва от сферата на действие на параграфи 1 и 2 и на членове 413 до 425. Съобщението за изпращане CIM трябва да има ясна отправка към трансферното сведение TR в клетката за данни за придружаващи документи. Тази отправка включва думите "трансферното сведение TR" и серийния номер.

>M19

Член 442а

1. Когато в отправната митническа служба не е задължително да се представя декларация за вътрешен транзит за стоки, които се изпращат под известие за пратка CIM или известие за превоз TR съобразно членове от 413 до 442, митническите органи предприемат необходимите мерки, за да осигурят вписването съответно на символ „Т1“, „Т2“ или „T2F“ върху копия №1, № 2 и № 3 на известието за пратка CIM, или копия № 1, № 2, № 3А и № 3Б на известие за превоз TR, според съответния случай. 2. Когато стоки, превозвани по реда на членове от 413 до 442, са предназначени за одобрени получатели, митническите органи имат право да разпоредят по изключение от разпоредбите на член 406, параграф 2 и член 408, параграф 1, буква б), копия № 2 и № 3 на известието за пратка CIM, или копия № 1, № 2 и № 3А на известие за превоз TR да се представят направо от железопътната компания или от транспортната фирма на митническата служба по направление. __________

Подраздел 9

Опростени режими за въздушни превози

__________

Член 444

1. Авиокомпания има право да кандидатства за разрешително да използва манифест на стоки вместо транзитна декларация, когато манифестът съответства по същество на образеца в приложение 3 на приложение 9 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (опростен режим — ниво 1). За операции на вътрешен транзит, разрешителното посочва формата на манифеста и началното и крайно летище. Авиоком- панията изпраща до митническите органи на всяко едно от тези летища нотариално заверено копие от разрешителното.

2. Когато транспортната операция включва стоки, които се поставят под митнически режим транзит и стоки, които се поставят под митнически режим вътрешен транзит по реда на член 340в, параграф 1, въпросните стоки се описват на отделни манифести.

3. Всеки един манифест се заверява с дата и подпис от авиоком- панията, която посочва:

— със символа „Т1“, когато стоките се поставят под митнически режим транзит,

— със символа „Т2F“, когато стоките се поставят под митнически режим вътрешен транзит по реда на член 340в, параграф 1.

>M19

4. Манифестът съдържа също така и следната информация:

а) името на авиокомпанията превозвач на стоките;

б) номера на полета;

в) датата на полета;

г) името на летището на товарене (начално летище) и разтоварване (крайно летище). Освен това за всяка една пратка посочва:

а) номера на въздушната ведомост;

б) броя на пакетите; в) стандартното търговско описание на стоките, включително всички подробности необходими за идентифицирането им;

г) брутното тегло. Когато стоките са групи от пратки, при необходимост описанието им се заменя с вписване „Консолидация“, което може да е съкратено. В тези случаи въздушните ведомости за пратките включват стандартното търговско описание на стоките, включително всички подробности необходими за идентифи- цирането им.

5. На митническите органи в началното летище се представят поне две копия от манифеста и те задържат едното копие.

6. Копие от манифеста се представя на митническите органи в крайното летище.

7. Веднъж месечно, след потвърждаване на списъка, митни- ческите органи на всяко едно летище по дестинация предават на митническите органи на всяко едно начално летище списък, съставен от авиолиниите, за представените от тях манифести през предходния месец. Описанието на всеки един манифест в този списък съдържа следната информация:

а) референтния номер на манифеста;

б) символът идентифициращманифеста като вид транзитна декларация по реда на параграф 3;

в) наименованието (допуска се да е съкратено) на авиолинията превозвач на стоките;

г) номера на полета; и

д) датата на полета. Разрешителното може също така да предвижда авиолиниите сами да предават информацията, посочена в първа алинея. В случай на констатирани нередности във връзка с информацията, включена в манифестите върху посочения списък, митническите органи на крайното летище известяват митническите органи на началното, както и органите, отпуснали разрешителното за откритите нередности в съответните въздушни ведомости, касаещи дадените стоки.

Член 445

1. Авиокомпания има право да кандидатства за разрешително да използва манифест на стоки, предаван по системи за обмен на данни вместо транзитна декларация, когато извършва значителен брой полети между държави-членки (опростен режим — ниво 1).

>M19 По изключение от член 373, параграф 1, буква а) авиокомпаниите не са задължени да се установят на територията на Общността, ако разполагат с регионални офиси там.

2. При получаване на заявление за разрешение митническите органи известяват останалите държави-членки, на чиято територия се намират началните и крайни летища свързани със системи за електронен обмен на данни. Когато в рамките на 60 (шестдесет) дни от датата на известието не се получат възражения, митническите органи издават разре- шителното. Разрешителното е в сила във всички въпросни държави-членки и се прилага само за митнически режим вътрешен транзит между летищата, които упоменава.

3. С цел облекчаване на режима, манифестът съставен в началното летище се прехвърля до крайното летище чрез система за електронен обмен на данни. Авиокомпанията маркира със следните позиции манифестите си:

а) със символа „Т1“ когато стоките се поставят под митнически режим транзит;

б) със символа „ТF“ когато стоките се поставят под митнически режим вътрешен транзит по реда на член 340в, параграф 1; в) с буквите „TD“ стоки, поставени под митнически режим транзит, или пренасяни по реда на митнически режим активно усъвършенстване, митническо складиране или временен внос. В подобни случаи авиолинията вписва буквите „TD“ в съответната въздушна ведомост, както и препратка към използвания митнически режим, референтния номер и датата на транзитната декларация или трансферния документ и името на издаващата служба;

г) с буквата „С“ (равностойна на „Т2L“ ) стоки, чиито местен статут може да се докаже; д) с буквата „Х“ местни стоки, които предстои да бъдат изнесени и които не са поставени под режим транзит. Манифестът съдържа задължително и информацията по реда на член 444, параграф 4.

4. Митническият режим вътрешен транзит се счита за приключен, когато манифестът предаван по системата за елек- тронен обмен на данни е налице за митническите органи в крайното летище и стоките са им представени. Записите, водени от авиолиниите съдържат като минимум инфор- мацията, посочена във втора алинея на параграф 3. При необходимост от проверка или сверяване митническите органи от крайното летище изпращат до митническите органи от началното летище данните от манифести, получени по системата за електронен обмен на данни.

5. Без да се нарушават разпоредбите на членове 365 и 366, членове от 450а до 450г и дял VII на Кодекса: а) авиолиниите известяват митническите органи за всички нарушения или нередности; б) митническите органи от летището по направление известяват митническите органи на отправното летище за всички нарушения и нередности при първа предоставена им възможност.__

Раздел 2

Морски транспорт

Член 446

Когато се прилагат разпоредбите на членове 447 и 448 не се налага представяне на обезпечение.

Член 447

1. Шипингови компании имат право да кандидатстват за разрешително да използват манифест на стоки вместо транзитна декларация (опростен режим — ниво 1).

За операции на вътрешен транзит, разрешителното посочва формата на манифеста и началното и крайно пристанище.

Шипинговата компания изпраща до митническите органи на всяко едно от тези пристанище нотариално заверено копие от разрешителното.

2. Когато транспортната операция включва стоки, които се поставят под митнически режим транзит и стоки, които се поставят под митнически режим вътрешен транзит по реда на член 340в, параграф 1, въпросните стоки се описват на отделни манифести.

3. Всеки манифест се заверява с дата и подпис от шипинговата компания, която посочва:

а) със символа „Т1“ когато стоките се поставят под митнически режим транзит;

б) със символа „Т2F“ когато стоките се поставят под митнически режим вътрешен транзит по реда на член 340в, параграф 1.

4. Манифестът съдържа също така и следната информация:

а) името и адреса на шипинговата компания превозвач на стоките;

б) данни за установяване на плавателния съд;

в) пристанището на товарене;

г) пристанище на разтоварване.

Освен това за всяка една пратка посочва:

а) номера на товарителницата;

б) броя, вида, маркировката и идентификационните номера на пакетите;

в) стандартното търговско описание на стоките, включително всички подробности необходими за идентифицирането им;

г) брутното тегло в килограми;

д) когато ги има — идентификационните номера на контейнерите.

5. На митническите органи в началното пристанище се представят поне две копия от манифеста и те задържат едното копие.

6. Копие от манифеста се представя на митническите органи в крайното пристанище.

7. Веднъж месечно, след потвърждаване на списъка, митни- ческите органи на всяко едно пристанище по дестинацията предават на митническите органи на всяко едно начално прис- танище списък, съставен от шипинговите компании, за представените от тях манифести през предходния месец. Описанието на всеки един манифест в този списък съдържа следната информация:

а) референтния номер на манифеста;

б) символа идентифициращманифеста като вид транзитна декларация по реда на параграф 3;

в) наименованието (допуска се да е съкратено) на шипинговата компания превозвач на стоките;

г) датата на извършваните морски превози.

Разрешителното може също така да предвижда шипинговите компании сами да предават информацията, посочена в първа алинея.

В случай на констатирани нередности във връзка с информацият включена в манифестите върху посочения списък, митническите органи на крайното пристанище известяват митническите органи на началното, както и органите отпуснали разрешителното за откритите нередности в съответните въздушни ведомости касаещи дадените стоки.

Член 448

1. Шипингови компании имат право да кандидатстват за разре- шително да използват единен манифест вместо транзитна декларация, когато извършва значителен брой редовни рейсове между държави-членки (опростен режим — ниво 1). По изключение от член 373, параграф 1, буква а), шипинговата компания не е задължена да се установява на територията на Общността, ако разполага с регионални офиси там.

2. При получаване на заявление за разрешение митническите органи известяват останалите държави-членки, на чиято територия се намират началните и крайни пристанища. Когато в рамките на 60 (шестдесет) дни от датата на известието не се получат възражения, митническите органи издават разре- шителното. Разрешителното е в сила във всички въпросни държави-членки и се прилага само за митнически режим вътрешен транзит между прис- танища, които упоменава.

3. С цел облекчаване на режима, шипинговата компания има право да използва единен манифест за всички превозвани стоки; когато постъпи така, тя маркира със следните позиции манифестите си:

а) със символа „Т1“ когато стоките се поставят под митнически режим транзит;

б) със символа „ТF“ когато стоките се поставят под митнически режим вътрешен транзит по реда на член 340в, параграф 1;

в) с буквите „TD“ стоки поставени под митнически режим транзит, или пренасяни по реда на митнически режим активно усъвършенстване, митническо складиране или временен внос. В подобни случаи шипинговата компания вписва буквите „TD“ в съответната товарителница или друг подобен търговски документ, както и препратка към използвания митнически режим, референтния номер и датата на транзитната декларация или трансферния документ и името на издаващата служба;

г) с буквата „С“ (равностойна на „Т2L“) стоки, чиито местен статут може да се докаже;

д) с буквата „Х“ местни стоки, които предстои да бъдат изнесени и които не са поставени под режим транзит.

>M19 Манифестът съдържа задължително и информацията по реда на член 447, параграф 4.

4. Митническият режим вътрешен транзит се счита за приключен, когато манифестът е на лице за митническите органи в крайното пристанище и стоките са им представени. Записите водени от шипинговите компании по реда на член 373, параграф 2, буква б) съдържат като минимум информацията, посочена в първа алинея на параграф 3. При необходимост от проверка или сверяване митническите органи от крайното пристанище изпращат до митническите органи от началното пристанище данните от получени манифести.

5. Без да се нарушават разпоредбите на членове 365 и 366, членове от 450а до 450г и дял VII на Кодекса:

а) шипинговите компании известяват митническите органи за всички нарушения или нередности;

б) митническите органи от крайното пристанище известяват митническите органи на началното пристанище за всички нарушения и нередности при първа предоставена им възможност.

>M13 __________

Член 449

Като изключение от член 446, стоките, натоварени или претоварени на борда в свободна зона или пристанище, разположено на митническата територия на Общността, се смятат за натоварени или претоварени на борда в трета страна, освен ако се установи, че споменатият кораб идва от онази част от пристанището, която е извън свободната зона.

Раздел 3

Транспорт по тръбопровод

Член 450

1. Там, където се прилага транзитният режим на Общността, формалностите, свързани с процедурата, се приспособяват в съответствие с параграфи2 до 6 за стоки, превозвани по тръбопровод.

2. Стоките, транспортирани по тръбопровод, се смятат поставени в транзитен режим на Общността:

-при влизането им в митническата територия на Общността;

-при при поставянето в тръбопроводната система на онези стоки, които вече се намират на митническата територия на Общността.

Когато е необходимо, трябва да се установи статутът на стоките като стоки от Общността в съответствие с членове 313 до 340.

3. За стоките, посочени в параграф2, операторът на тръбопровода, установен в държавата - членка, през чиято територия стоките преминават в митническата територия на Общността или операторът на тръбопровода в държавата - членка, в която започва движението, е главното отговорно лице.

4. За целите на член 96 параграф 2 от Кодекса, операторът на тръбопровода, установен в държавата - членка, през чиято територия стоките се транспортират по тръбопровода, се смята за превозвач.

5. Транзитната операция на Общността се смята за приключена, когато стоките, транспортирани по тръбопровода, пристигнат в завода на получателя или са приети в разпределителната мрежа на получателя и са записани в търговските книги.

6. Предприятието, което се занимава с превоз на стоки, води материално-стокова отчетност и я представя на митническите власти за проверка, която митническите власти сметнат за необходима във връзка с транзитната операция на Общността, посочена в параграфи 2 до 4.

>M19

Р а з д е л 4

Митническо задължение и възстановяването му

>M32

Член 450а

Срокът, посочен в член 215, параграф 1, трето тире от Кодекса, е: — седем месеца, считано от последната дата, на която стоките е следвало да бъдат представени в получаващото митническо учреждение, освен ако е било изпратено искане за събиране на вземане по смисъла на член 365а, при което този срок се удължава с не повече от един месец, или — един месец от изтичане на срока, посочен в член 365, параграф 5, когато отговорното лице не е предоставило информация или е предоставило недостатъчна информация. >M19

Член 450б

1. Когато след завеждане на процедура за възстановяване на различни такси, митническите органи определени по реда на член 215 на Кодекса (наричани по-долу „изискващите органи“) получат данни по някакъв начин относно мястото където са се състояли събитията по възникване на митническото задължение, тези органи ще изпратят незабавно всички необходими документи, включително заверено копие от доказателствените материали, до компетентните митнически органи на това място (наричани по- долу „допитани органи“). Допитаните органи потвърждават поучаването на пратката и посочват дали отговарят за възстановяването на сумата. Когато в рамките на три месеца изискващите органи не получат отговор, те възобновяват незабавно процедурата по възстановяване, който са завели първоначално. 2. Когато допитаните органи са и компетентните органи, те започват нова процедура по възстановяване на други такси, като когато се налага това става след три месечния период от време, посочен в параграф 1, втора алинея, и при условие че изискващите органи са информирани незабавно. Всяка една недовършена процедура по възстановяване на други такси, започната от изискващите органи се прекъсва веднага щом допитаните органи ги информират, че са взели решение да пред- приемат действия по възстановяването. Веднага щом допитаните органи предоставят доказателство, че са възстановили въпросните суми, допитаните органи изплащат всички други събрани вече такси или заличават процедурите по възстановяване.

Член 450в

>M32

1. Когато режимът не е приключен, митническите органи на държавата-членка на изпращане уведомят поръчителя в срок от девет месеца, считано от срока за представяне на стоките пред получаващото митническо учреждение, че режимът не е приключен.

1а. Когато режимът не е приключен, митническите власти, опре- делени в съответствие с член 215 от Кодекса, трябва в срок от три години от датата на приемане на декларацията за транзит да уведомят гаранта, че той е задължен или може да бъде задължен да заплати сумите, за които отговаря във връзка с въпросната операция за транзит в Общността. В това уведомление трябва да посочват номера и датата на декларацията за транзит, отправното митническо бюро, името на главния длъжник и размера на въпросните суми.

2. Гарантът се освобождава от своите задължения, когато едното или другото от уведомленията, визирани в параграфи 1 и 1а, не е било направено в предвидените срокове. >M19

3. Когато е издадено дори само едно от тези известия, гарантът се счита за известен за възстановяваната сума или за осво- бождаване от митническия режим.

Член 450г Държавите-членки си подпомагат при определяне на компетентните органи по възстановяване на други такси. >M32 Тези органи информират отправното митническо учреждение и гаранционното митническо учреждение за всички случаи на възникване на митническо задължение във връзка с общностните транзитни декларации, приети от отправното митническо учреждение, както и за предприетите срещу длъжника действия по събиране на въпросните суми. Освен това те информират отправното митническо учреждение за събирането на мита и други такси, за да му дадат възможност да приключи транзитната операция.

ГЛАВА 9

Превоз по процедурата на

карнет ТИР или АТА

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 451

>M22

1. Когато се превозват стоки от една точка в митническата територия на Общността до друга според процедурата за международен превоз на стоки под покритието на ТИР карнети (Конвенция ТИР) или под покритието на АТА карнети (Конвенция АТА >M26 /Истанбулска конвенция <), за целите на правилата относно използването на ТИР карнети и АТА карнети при такива превози се смята, че митническата територия на Общността образува единна територия.

2. За целите на използването на карнети АТА като транзитни документи, „транзит“ означава превозът на стоки от една митница, разположена в митническата територия на Общността, до друга митница, разположена на същата територия.

Член 452

Когато, по време на транзита от една точка в митническата територия на Общността до друга, стоките преминават през територията на трета страна, проверките и формалностите, свързани с процедурата ТИР или АТА се извършват на точките, където стоките временно напускат митническата територия на Общността и където отново влизат в тази територия.

Член 453

1. Стоките, превозвани под покритието на карнет ТИР или АТА в митническата територия на Общността, се смятат за чуждестранни, освен ако надлежно се установи статутът им на стоки от Общността.

>M7

2. Упоменатият в параграф 1 местен статут на стоките се определя съобразно >M22 >M32 член 314 < до 324е <, или, където се налага, по реда на членове от 325 до 334 в посочените от член 326 рамки.

Член 454

1. Настоящият раздел се отнася до превоза на стоки под покритието на карнети ТИР на митническата територия на Общността.

2. Съобщенията, посочени в настоящия раздел, се придържат към структурата и данните, определени от митническите органи при взаимно съгласие помежду им.

3. Титулярят на карнет ТИР подава в отправното или входното митническо учреждение данни за карнета ТИР посредством методи за обработка на данни в съответствие със структурата и съответст- ващите данни, изложени в приложения 37а и 37в.

4. При вдигане на стоките за операция ТИР отправното или входното митническо учреждение разпечатва >M34 придружаващ транзитен документ — придружаващтранзитен документ/документ за сигурност <, който да бъде прикрепен към отрязък № 2 и предава електронните данни на декларираното получаващо или изходно митническо учреждение, като използва съобщението „Предварително уведомление за пристигане“.

5. Данните от карнета ТИР се използват за определяне на правните последици, които могат да възникнат при несъответствие между електронните данни за карнета ТИР и данните в карнета ТИР. 6. Освобождаване от задължението за подаване на данните за карнет ТИР чрез методи за обработка на данни се допуска единствено в следните изключителни случаи: а) компютризираната транзитна система на митническите органи не функционира; б) приложението за подаване на данни за карнет ТИР посредством методи за електронна обработка на данни не функционира; в) връзката между приложението за подаване на данни за карнет ТИР посредством методи за електронна обработка на данни и митническите органи не функционира.

7. Освобождаването по параграф 6, букви б) и в) подлежи на одобрение от страна на митническите органи.

>M26

Член 454а

1. В следствие на молба на получателя на стоката, митническите власти може да му предоставят статут на оторизиран получател, като по този начин го оторизират да получава в своите помещения или в което и да е друго специфицирано място стоки, транспортирани съгласно ТИР процедурата.

2. Цитираната в параграф 1 оторизация се предоставя само на лица, които: а) са се установили в Общността;

б) редовно получават стоки, които са вписани за ТИР процедура, или чиито митнически власти знаят, че те могат да изпълнят задълженията съгласно тази процедура; в) не са извършили сериозно или повтарящо се нарушение на митническото или данъчното законодателство;

>M32

г) използват методи за електронна обработка на данни при контактите си с получаващото митническо учреждение. >M26 Член 373, параграф 2 се прилага mutatis mutandis. Оторизацията се прилага само в държавата членка, където е предос- тавена оторизацията. Оторизацията се прилага само за ТИР операции, които имат за крайно място за разтоварване помещенията, посочени в оторизацията.

3. Членове 374 и 375, член 376, параграфи 1 и 2 и членове 377 и 378 се прилагат mutatis mutandis спрямо процедурата, отнасяща се до прилагането, цитирано в параграф 1.

4. Член 407 се прилага mutatis mutandis спрямо процедурата, установена в оторизацията, посочена в параграф 1. >M29 5. Когато заинтересуваното лице притежава сертификат AEO, посочен в член 14a, параграф 1, буква а) или в), изискванията, изложени в параграф 2, първа алинея, буква в) от настоящия член и в член 373, параграф 2, буква б), се смятат за изпълнени.

>M32

Член 454б

1. По отношение на стоки, пристигащи в неговите помещения или на мястото, посочено в разрешението, посочено в член 454а, одобреният получател спазва следните задължения в съответствие с процедурата, описана в разрешението: а) той уведомява незабавно получаващото митническо учреждение за пристигането на стоките посредством съобщението „Уведомление за пристигане“, като включва и информация относно нередности или инциденти по време на превоза; б) изчаква съобщението „Разрешение за разтоварване“ преди да разтовари; в) без отлагане въвежда резултатите от разтоварването в регистрите си; г) най-късно на третия ден след пристигането на стоките изпраща на получаващото митническо учреждение съобщението „Бележки при разтоварване“, като включва информация относно нередности или инциденти. 217 >M32 2. Одобреният получател осигурява незабавното представяне на карнета ТИР и >M34 придружаващтранзитен документ — придружаващтранзитен документ/документ за сигурност < пред митническите органи в получаващото митническо учреждение. Тези органи попълват талон № 2 от карнета ТИР и осигуряват връщането на карнета ТИР на титуляря на карнета ТИР или на лицето, което го представлява. Отрязък № 2 се задържа от полу- чаващото или изходното митническо учреждение. 3. Датата на завършване на операция ТИР е датата на въвеждането в регистрите, посочени в параграф 1, буква в). Въпреки това, в случаите, когато е възникнала нередност или инцидент по време на превоза, датата на завършване на операцията ТИР е датата на съобщението „Резултати от проверката“, посочено в член 455, параграф 4.

4. По искане на титуляря на карнета ТИР одобреният получател издава квитанция, която удостоверява пристигането на стоките в помещенията на одобрения получател и съдържа информация за >M34 придружаващтранзитен документ — придружаващ транзитен документ/документ за сигурност < и за карнета ТИР. Квитанцията не може да бъде използвана като доказателство за завършване на операция ТИР по смисъла на член 1, буква г) от Конвенция ТИР или на член 455б. 5. Получаващото митническо учреждение въвежда съобщението „Резултати от проверката“ в компютризираната система. Митническите органи изпращат също така и данните, предвидени в приложение 10 към Конвенция ТИР. 6. Когато приложението за обработка на данни на одобрения получател не функционира, компетентните органи могат да позволят използването на други средства за връзка с митническите органи в получаващото митническо учреждение.

>M26

Член 454в

1. Титулярът на ТИР карнета е изпълнил задълженията си съгласно буква о) на член 1 на Конвенцията ТИР, когато ТИР карнетът заедно с пътното превозно средство, комбинацията от превозни средства или контейнерът и стоките са доставени непокътнати при оторизирания получател в неговите помещения или в мястото, специфицирано в оторизацията.

>M32 2. Завършването на операцията ТИР по смисъла на член 1, буква г) от Конвенция ТИР е осъществено, когато бъдат изпълнени изиск- ванията на член 454б, параграф 1 и първо изречение от параграф 2.

Член 455

1. Получаващото или изходното митническо учреждение попълва талон № 2, задържа отрязък № 2 и >M34 придружаващ транзитен документ — придружаващтранзитен документ/документ за сигурност < и използва съобщението „Уведомление за прис- тигане“, за да уведоми отправното или входното митническо учреждение за пристигането на стоките в деня на представянето им в получаващото или изходното митническо учреждение.

2. Когато операцията ТИР е завършена в учреждение, различно от първоначално декларираното в транзитната декларация, новото получаващо или изходно митническо учреждение уведомява за получаването отправното или входното митническо учреждение със съобщението „Уведомление за пристигане“. Отправното или входното митническо учреждение уведомява за получаването първоначално декларираното получаващо или изходно митническо учреждение със съобщението „Препратено уведомление за пристигане“.

3. Съобщението „Уведомление за пристигане“, цитирано в параграфи 1 и 2, не може да бъде използвано като доказателство за завършване на операцията по смисъла на член 455б.

4. Освен в случаите, когато съществува основателна причина, получаващото или изходното митническо учреждение препраща съобщението „Резултати от проверката“ до отправното или входното митническо учреждение най-късно на третия ден след деня на представяне на стоките в получаващото или изходното митническо учреждение. В случаите на прилагане на член 454б обаче получаващото митническо учреждение препраща съобщението „Резултати от проверката“ до отправното или входното митническо учреждение най-късно на шестия ден след пристигането на стоките в помещенията на одобрения получател. Митническите органи изпращат също така и данните, предвидени в приложение 10 към Конвенция ТИР.

5. В случаите на прилагане на член 454, параграф 6 митни- ческите органи на получаващата или на изходната държава- членка връщат съответната част от отрязък № 2 на карнет ТИР на митническите органи на отправната или входната държава- членка без забавяне и най-късно до осем дни след датата на завършване на операцията ТИР.

Член 455а

1. Когато митническите органи на отправната или входната държава-членка не са получили съобщението „Уведомление за пристигане“ в срока, в който стоките е трябвало да бъдат предс- тавени в получаващото или изходното митническо учреждение, или не са получили съобщението „Резултати от проверката“ до шест дни след получаването на съобщението „Уведомление за прис- тигане“, тези органи вземат решение за започване на процедура за разследване, за да получат необходимата информация за приключване на операцията ТИР или, когато това не е възможно:

— за да установят дали е възникнало митническо задължение, — за да идентифицират длъжника, и — за да определят митническите органи, отговорни за вземане под отчет.

2. Процедурата за разследване започва най-късно седем дни след изтичане на един от сроковете по параграф 1, освен в изключителни случаи, определени от държавите-членки при взаимно съгласие. В случай че митническите органи получат на по-ранен етап информация, че операцията ТИР не е завършена или подозират, че това е така, те незабавно предприемат процедура за разследване.

3. В случай че митническите органи на отправната или входната държава-членка са получили само съобщението „Уведомление за пристигане“, те започват процедура за разследване, като искат от получаващото или изходното митническо учреждение, което е изпратило съобщението „Уведомление за пристигане“, да изпрати съобщението „Резултати от проверката“. 4. В случай че митническите органи в отправното или входното митническо учреждение не са получили съобщението „Уведомление за пристигане“, те започват процедура за разследване, като искат от получаващото или изходното митническо учреждение необходимата информация за приключване на операцията ТИР. Това учреждение отговоря на искането в срок от двадесет и осем дни.

5. Към титуляря на карнета ТИР се отправя искане да предостави необходимата информация за приключване на режима най-късно двадесет и осем дни след началото на процедурата за разследване с получаващото или изходното митническо учреждение, когато операцията ТИР не може да бъде приключена. Титулярят на карнета ТИР трябва да отговори на искането в срок от двадесет и осем дни. По искане на титуляря на карнета ТИР този срок може да бъде удължен с още двадесет и осем дни. Митническите органи на отправната или входната държава-членка уведомяват също така съответната гарантираща асоциация, без да се засяга уведомлението, което следва да бъде направено в съот- ветствие с член 11, параграф 1 от Конвенция ТИР, и я приканват да представи доказателство за завършването на операцията ТИР.

6. Когато се прилага член 454, параграф 6, митническите органи на отправната или входната държава-членка започват процедурата за разследване, посочена в параграф 1, във всички случаи, когато не са получили доказателство за завършване на операцията ТИР в рамките на два месеца от датата на приемане на карнета ТИР. За целта тези органи отправят искане към митническите органи на получаващата или изходната държава-членка заедно с цялата необходима информация. В случай че органите получат на по- ранен етап информация, че операцията ТИР не е завършена или подозират, че това е така, те незабавно предприемат процедура за разследване. Процедурата за разследване започва също и ако впос- ледствие се окаже, че доказателството за завършване на операцията ТИР е било фалшифицирано и процедурата за разследване е необходима, за да се постигнат целите по параграф 1. Процедурата, посочена в параграф 5, се прилага mutatis mutandis. Митническите органи на получаващата или изходната държавата- членка отговарят в срок от двадесет и осем дни.

7. Когато процедурата за разследване установи, че операцията ТИР е завършена правилно, митническите органи на отправната или входната държава-членка приключват режима и незабавно уведомяват гарантиращата асоциация и титуляря на карнета ТИР и, когато е целесъобразно, митнически органи, които може да са започнали процедура по възстановяване в съответствие с членове 217—232 от Кодекса.

Член 455б

1. Доказателството, че операцията ТИР е била завършена в срока, предвиден в карнета ТИР, може да бъде предоставено по убедителен за митническите органи начин под формата на документ, заверен от митническите органи на получаващата или изходната държава- членка, който идентифицира стоките и доказва, че те са били предс- тавени пред получаващото или изходното митническо учреждение или, когато се прилага член 454а, пред одобрен получател.

2. Операцията ТИР се счита за завършена и когато титулярят на карнета ТИР или гарантиращата асоциация представят по убедителен за митническите органи начин един от следните документи, идентифициращи стоките:

а) митнически документ, издаден в трета страна, за определяне на митническо направление на стоките; б) документ, издаден в трета страна, заверен от митническите органи на тази страна, който удостоверява, че стоките се считат за намиращи се в свободно обращение в съответната трета страна.

3. Документите, посочени в букви а) и б), могат да бъдат заменени от техни копия или фотокопия, заверени като автентични копия от органа, заверил оригиналните документи, от органите на съответните трети страни или от органите на някоя от държавите- членки.

Член 456

1. Когато нарушение или нередност съгласно Конвенцията ТИР доведат до възникване на митническо задължение в Общността, разпоредбите на настоящия раздел се прилагат mutatis mutandis по отношение на другите такси, упоменати в член 91, параграф 1, буква а) от Кодекса. >M32 Срокът, посочен в член 215, параграф 1, трето тире от Митни- ческия кодекс, е седем месеца от най-късната дата, на която стоките е следвало да бъдат представени в получаващото или изходното митническо учреждение.

2. Членове 450б и 450г се прилагат mutatis mutandis по отношение на процедурата по събиране във връзка с режима ТИР.

Член 457

1. За целите на член 8, параграф 4 от Конвенцията ТИР, когато се извършва операция ТИР на митническата територия на Общността, всяка гарантираща асоциация, установена в Общността, може да стане отговорна за заплащане на гаранти- раната дума на митническото задължение, отнасящо се до въпросните стоки в операцията ТИР, до ограничение от 60 000 ЕUR или неговата равностойност в национална валута за ТИР карнет.

2. Гарантиращата асоциация, установена в държавата-членка, компетентна за събирането съгласно член 215 от Кодекса, е задължена да заплати гарантираната сума на митническото задължение.

3. Всяко валидно известие за неприключване на операция ТИР, направено от митническите служби на една държава-членка, иден- тифицирана като компетентна за събирането съгласно член 215, параграф 1, третото тире от Кодекса, до гарантиращата асоциация, упълномощена от тези служби, е валидно също и когато митническите служби на друга държава-членка, идентифицирани като компетентни за събирането съгласно член 215, параграф 1, първото или второто тире от Кодекса, по-късно пристъпят към събиране от гарантиращата асоциация, упълномощена от последните служби.

Член 457a

Когато митническите органи на държава-членка решат да изключат лице от режима TIR по реда на разпоредбите на член 38 от Конвенцията TIR, решението им се прилага на цялата митническа територия на Общността.

За тази цел държавата-членка известява за решението си, заедно с датата, от която започва да се прилага, останалите държави-членки и Комисията.

Решението се прилага за всички карнетки TIR, представени на митническо учреждение за одобрение.

Член 457б

1. Когато операция ТИР се отнася за същите стоки като тези, посочени в член 340а, или когато митническите органи счетат за необходимо, отправното или входното митническо учреждение може да определи маршрут за пратката.

2. Митническите органи на държавата-членка, в която се намира пратката, отбелязват необходимата информация в >M34 придружаващ транзитен документ — придружаващт ранзитен документ/- документ за сигурност < и в талон № 1 от карнет ТИР в случаите, когато:

а) маршрутът е променен по молба на титуляря на карнета ТИР;

б) превозвачът се е отклонил от определения маршрут в случай на непреодолима сила.

Получаващото или изходното митническо учреждение въвежда необходимата информация в компютризираната система.

3. В случаите, посочени в параграф 2, буква б), пратката, >M34 придружаващтранзитен документ — придружаващ транзитен документ/документ за сигурност < и карнетът ТИР се представят незабавно пред най-близките митнически органи.

Раздел 3

Процедура АТА

Член 457в

1. Настоящият член се прилага, без да се засягат конкретните разпоредби на Конвенцията АТА >M26 или Истанбулската конвенция < относно отговорността на гарантиращите асоциации, когато се използва АТА карнет.

2. Когато бъде установено, че по време или във връзка с транзитна операция, извършвана под покритието на АТА карнет, е допуснато нарушение или нередност в определена държава- членка, възстановяването на митата и другите такси, които могат да бъдат дължими, се извършва от посочената държава-членка в съответствие с разпоредбите на Общността или националните разпоредби, без да се отнема възможността за прибягване до нака- зателно преследване.

3. Когато не е възможно да се установи на чия територия са били извършени нарушението или нередността, се смята, че те са били извършени на територията на държавата-членка, в която са били открити, освен ако в срока, установен в член 457г, параграф 2, не се представи достатъчно убедително за митническите служби доказателство за редовността на операцията или за мястото, където споменатото нарушение или нередност действително са били извършени. Ако не се представи подобно доказателство и по този начин се приеме, че споменатите нарушение или нередност са били извършени в държавата-членка, в която са били открити, митата и другите сборове по отношение на въпросните стоки се налагат от посочената държава-членка съгласно разпоредбите на Общността или националното законодателство. Ако държавата-членка, където действително е било извършено споменатото нарушение или нередност, след това бъде установена, митата и другите сборове (освен наложените съгласно втората алинея като собствени средства за Общността), които са дължими за съответните стоки в посочената държава-членка, се възстановяват на съответната държава-членка, която първоначално ги е събрала. В такъв случай надвзетите суми се връщат на лицето, което първоначално ги е платило. Когато размерът на митата и другите сборове, първоначално наложени и върнати от държавата-членка, която ги е събрала, е по-малък от този на митата и сборовете, дължими в държавата- членка, където нарушението или нередността действително е извършено, тази държава-членка събира разликата съгласно разпо- редбите на Общността или националното законодателство. Митническите администрации на държавите-членки вземат необходимите мерки за справянето с нарушенията или неред- ностите и за налагане на ефикасни наказания.

Член 457г

1. Когато бъде установено, че по време или във връзка с транзитна операция, извършвана под покритието на АТА карнет, е извършено нарушение или нередност, митническите служби уведомяват титуляра на ТИР карнет или АТА карнет и гаранти- ращата асоциация в срока, предвиден в член 6, параграф 4 от Конвенцията АТА >M26 или в член 8, параграф 4 от приложение А към Истанбулската конвенция <.

2. Доказателството за редовността на операцията, извършена под покритието на АТА карнет по смисъла на член 457в, параграф 3, първа алинея, се съобщава в срока, предвиден в член 7, параграфи 1 и 2 от Конвенцията АТА >M26 или в член 9, параграф 1, букви а) и б) от приложение А към Истанбулската конвенция <.

3. Доказателството, упоменато в параграф 2, се предоставя по убедителен за митническите служби начин, използвайки един от следните методи: а) представяне на митнически или търговски документ, заверен от митническите служби, който удостоверява, че въпросните стоки са били представени в получаващата митница; б) представяне на митнически документ, издаден в трета страна, доказващпропускане под митнически режим, или на копие или фотокопие от него, които трябва да бъдат заверени като истинско копие или от органа, който е заверил оригиналния документ, или от службите в съответната трета страна, или пък от службите в една от държавите-членки. в) чрез доказателството, посочено в член 8 от Конвенцията АТА >M26 или в член 10 от приложение А към Истанбулската конвенция <. Документите, упоменати в първата алинея, букви а) и б), трябва да съдържат информация, позволяваща споменатите стоки да бъдат идентифицирани.

Член 458

1. Митническите власти определят координационна служба във всяка държава - членка за всяко действие по нарушения или нередности по отношение карнетите АТА.

Споменатите органи уведомяват Комисията за определянето на координационните служби и техните пълни адреси. >M32 Комисията ще разпространи тази информация сред останалите държави-членки чрез официалната страница на Европейския съюз в интернет. <

2. С цел да се определи държавата - членка, отговорна за събиране на митата и другите дължими такси, за държава - членка, в която са извършени нарушения или нередности по време на транзитна операция, извършена под покритието на карнет АТА в смисъла на втория абзац на член 454 параграф 3 се смята страната, в която стоките са намерени, или, ако не са намерени, държавата - членка, чийто координационна служба притежава най-скорошен ваучер от карнета.

Член 459

1. Когато митническите служби в дадена държава-членка установят, че е възникнало митническо задължение, колкото се може по-скоро трябва да се изпрати молба до гарантиращата асоциация, с която държавата-членка е свързана. Когато възникването на задължението е поради обстоятелството, че стоките, покрити от карнет АТА не са били реекспортирани или не са били оформени в митнически режим в срока, установен от конвенцията АТА >M26 или Истанбулската конвенция <, тази молба се изпраща най-рано три месеца след датата на изтичане на карнета.

3. Координационната служба, който отправя молбата, в същото време, доколкото е възможно, изпраща до координационната служба, в чиято юрисдикция се намира митницата на временния внос, информационна паметна бележка, изготвена в съответствие с образеца от Приложение 59.

Информационната паметна бележка се придружава от един екземпляр от не закрития ваучер, ако се намира в притежание на координационната служба. Паметната бележка може да се използва навсякъде, където е необходимо.

Член 460

1. Размерът на митата и сборовете, възникнали от молбата, посочена в член 459, се изчислява чрез примерен митнически формуляр, показан в Приложение 60, който се попълва в съответствие с указанията към него.

Митническият формуляр може да се изпрати по-късно от молбата, но не повече от три месеца от молбата и във всеки случай не по-късно от шест месеца от датата, на която митническите власти започват процедурата по възстановяването.

2. В съответствие с член 461 и както е предвидено в него, изпращането на формуляра от митническата администрация до гарантиращата асоциация, с която е свързана, не освобождава другите гарантиращи асоциации в Общността от задължението да заплатят митата и другите сборове, ако се установи, че нарушението или нередността е била извършена в друга държава - членка освен онази, в която са започнали процедурите.

3. Митническият формуляр се попълва в два или три екземпляра, ако е необходимо. Първият екземпляр е за гарантиращата асоциация, с която е свързана митническата администрация на държавата - членка, в която е изпратена молбата. Вторият екземпляр се задържа от издалата го координационна служба. Ако е необходимо, координационната служба изпраща третия екземпляр до координационната служба, в чиято юрисдикция е митницата на временния внос.

Член 461

1. Когато се установи, че нарушението или нередността е била извършена в друга държава - членка освен онази, в която са започнали процедурите, координационната служба в първата страна закрива делото.

2. За целите на закриването тя изпраща до координационната служба във втората държава - членка съдържанието на делото, което се намира на нейно разположение и ако е необходимо, възстановява на гарантиращата асоциация, с която е свързана, сумата, която асоциацията е депозирала или платила в аванс.

Обаче делото се закрива само, когато координационната служба на първата държава-членка получи приключващо сведение от координационната служба на държавата-членка, в която се съобщава, че процедурата по молбата е започнала във втората държава-членка съгласно с правилата на конвенцията АТА >M26 или на Истанбулската конвенция <. Това приключващо сведение се изготвя в съответствие с образеца в приложение 61.

3. Координационната служба на държавата - членка, в която е извършено нарушението или нередността, поема процедурата по възстановяването на митата и ако е необходимо, получава от гарантиращата асоциация, с която е свързана, сумата на митата и другите сборове по разменния курс, който е в сила в държавата - членка, в която се намира службата.

4. Процедурата трябва да се прехвърли в срок от една година от датата на изтичането на карнета при условие че плащането не е окончателно съгласно член 7, параграфи 2 или 3 от Конвенцията >M26 или в член 9, параграф 1, букви б) и в) от приложение А към Истанбулската конвенция <. Ако този срок е пропуснат, прилага се >M22 член 457в, параграф 3 <, трета и четвърта алинея.

ГЛАВА 10

Транспорт под процедурата на формуляр 302

Член 462

1. Когато, съгласно с членове 91 параграф 2 (д) и 163 параграф 2 (д) от Кодекса, стоките се превозват от една точка в митническата територия на Общността под покритието на формуляр 302, установена от споразумението между страните - членуващи в НАТО за статута на техните военни сили, подписано в Лондон на 19 юни 1951 г., митническата територия на Общността за целите на правилата, които уреждат използването на горния формуляр за транспорт, се смята, че образува единна територия.

2. Когато по време на транспортна операция, описана в параграф 1, стоките преминават през територията на трета страна, проверките и формалностите, свързани с формуляр 302, се извършват на местата, където стоките временно напускат митническата територия на Общността и където отново влизат в територията на тази територия.

3. Когато се установи, че през време или във връзка с транспортна операция, извършена под покритието на формуляр 302, бъде извършено нарушение или нередност в определена държава - членка, възстановяването на митата и другите дължими сборове се извършва от тази държава - членка в съответствие с разпоредбите на Общността или националното законодателство, без да се отнема възможността за криминално преследване.

4. >M22 Член 457в, параграф 3 < се прилага mutatis mutandis.

ГЛАВА 11

Използване на транзитните документи на Общността за износа на някои стоки

>M19

ГЛАВА 10а

Митнически режим за пощенски пратки\

Член 462а

1. При пренос на чуждестранни стоки от една до друга точка на митническата територия на Общността по поща (включително колетни пратки) по реда на член 91, параграф 2, буква е) от Кодекса, митническите органи от отправната държава-членка се задължават да поставят върху опаковките и придружаващите документи етикет от вида, показан в приложение 42, или да изискат поставяне на етикет от този вид.

2. При превоз на местни стоки по пощата (включително колетни пратки) до или от територии на митническата територия на Общността, където не се прилага Директива 77/388/ЕИО, митническите органи на отправната държава-членка се задължават да поставят върху опаковката и придружаващите документи етикет от вида показан в приложение 42б, или да изискат поставяне на етикет от този вид.

>M18

__________

>M20

>M20

ДЯЛ III

МИТНИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЖИМИ

ГЛАВА 1

Основни разпоредби, отнасящи се до повече от един режим

Р а з д е л 1

Определения

Член 496

По смисъл в настоящия дял:

a) „мерки“ означава митнически икономически режим;

б) „разрешително“ означава разрешение от митническите органи за използване на мерки;

>M32

__________

>M20

г) „бенефициер“ означава бенефициерът на разрешителното;

д) „митническа служба по надзора“ означава упоменатата в разрешителното митническа служба оправомощена да упражнява надзор върху спазване на митническия икономически режим;

е) „митническа служба на въвеждане“ означава митническата служба или служби, вписани в разрешителното оправомощени да приемат митнически декларации за въвеждане на стоки в митнически икономически режим;

ж) „митническа служба на погасяване“ означава митническата служба или служби, вписани в разрешителното оправомощени да приемат митнически декларации, въвеждащи стоки, след възлагането им в митнически икономически режим, на ново позволена митническа обработка или употреба, или, в случаите на пасивно усъвършенстване, на митническа декларация за внос;

з) „триъгълно придвижване“ означава придвижване, при което митническата служба на погасяване не е същата като митническата служба на въвеждане;

и) „счетоводство“ означава всички счетоводни записи, водени от името или в полза на бенефициера на митнически икономически режим, било в търговска, данъчна или друга счетоводна сфера;

й) „записи“ означават данните съдържащи всичката необходима информация и технически данни на каквато и да е медия, позволяващи на митническите органи да упражняват надзор и контрол по спазване на митнически икономически режими, в частност с оглед стокообмена и променящият се статус на стоките; в случаите на митническо складиране записите се наричат „стокови записи“;

к) „основни компенсаторни продукти“ означават компенсаторните продукти, за чието производство се разрешават митнически икономически режими;

л) „вторични компенсаторни продукти“ означават компенсаторни продукти, които са необходими вторични продукти в хода на преработката и се различават от основните компенсаторни продукти описани в разрешителното;

м) „срок за погасяване“ означава времето, за което стоки или продукти трябва да получат ново митническо направление, включително, но не само, при заявление за връщане на вносни мита след активно усъвършенстване, или при получаване на пълно или частично облекчаване на вносните митни сборове след внос, последващпасивно усъвършенстване.

Р а з д е л 2

Заявление за разрешително

Член 497

1. Заявлението за разрешително се подава в писмен вид и като се използва образецът, определен в приложение 67.

2. Митническите органи допускат заявление за подновяване или изменение на разрешително да се извърши само в обикновен писмен вид.

3. В следните случаи, заявлението за разрешително може да се извърши чрез митническата декларация в писмен вид или по нормалната процедура чрез средства за обработка на данни:

а) при активно усъвършенстване, когато съобразно член 539 са спазени икономическите условия, с изключение на заявления, отнасящи се до равностойни стоки;

б) при усъвършенстване под митнически контрол, когато съобразно член 552, параграф 1, първа алинея, са спазени икономическите условия;

в) при временен внос, включително използването на ATA или CPD карнети;

г) при пасивно усъвършенстване, когато операциите по усъвършенстване се отнасят до поправки, включително стандартната система за обмен без предходно въвеждане, а след пасивно усъвършенстване в следните случаи:

i) внос след пасивно усъвършенстване при стандартната система за обмен без предходно въвеждане;

ii) внос след пасивно усъвършенстване при стандартната система за обмен без предходно въвеждане, когато съществуващото разрешително не включва тази система, а митническите органи допуснат изменението;

iii) внос след пасивно усъвършенстване, когато операцията по усъвършенстване се отнася до стоки без търговска стойност.

До представяне на документ, издаден съобразно член 499, трета алинея, заявлението за разрешително може да се извърши с устно митническо деклариране за временен внос съобразно член 229.

Заявлението за разрешително може да се извърши с митническо деклариране за временен внос по всякакъв начин съобразно член 232, параграф 1.

4. Заявленията за едно разрешително, с изключение на това за временен внос, се подават съобразно параграф 1.

5. Митническите органи изискват, при необходимост, заявления за временен внос с пълно освобождаване от вносни митни сборове по реда на член 578 да се извърши съобразно параграф 1.

Член 498

Заявлението за разрешително по реда на член 497 се подава:

а) за митническо складиране: до митническите органи на мястото за одобряване на митнически склад или където са заведени сметките на заявителя;

б) за активно усъвършенстване и усъвършенстване под митнически контрол: до митническите органи на мястото, одобрено за провеждане на операцията по усъвършенстване;

в) за временно въвеждане: до митническите органи на мястото определено за използване на стоките, с изключение на член 580, параграф 1, втора алинея;

г) за пасивно усъвършенстване: до митническите органи на мястото, където се намират стоките, определени за деклариране за временен износ.

Член 499

По преценка на митническите органи, когато информацията, посочена в декларацията, не е достатъчна, може да се изискат допълнителни данни от заявителя.

В частност, когато заявление се извършва посредством митническа декларация, с изключение на разпоредбите на член 220, митническите органи изискват заявлението да се придружава от документ, съставен от заявителя и, с изключение на случаите, когато такава информация се счита за ненужна или може да се въведе във формуляра за писмено деклариране, съдържащкато минимум следната информация:

а) името и адреса на заявителя, декларатора и работещия по усъвършенстването;

б) начина за усъвършенстване или употреба на стоките;

в) техническо описание на стоките и компенсаторните или усъвършенствани продукти и начина за идентифицирането им;

г) кодовете на икономическите условия по реда на приложение 70;

д) изчисления рандеман или метода, по който предстои да бъде определен рандеманът;

е) очаквания период за погасяване;

ж) митническата служба на погасяване;

з) местонахождението на усъвършенстването или употребата;

и) предложение за процедура по прехвърлянето;

й) в случаите на устна митническа декларация, стойността и количеството на стоките.

Когато документът, упоменат във втори параграф, се представя с устна митническа декларация за временно въвеждане, той се представя с дубликат и едно заверено копие от митническите органи, предадено на деклариращия.

Р а з д е л 3

Единно разрешително

Член 500

1. За прилагане на единно разрешително е задължително предва- рително съгласие на митническите органи по приложението му, което се издава съобразно процедурата, описана в параграфи 2 и 3.

2. Без да се накърнява член 580, параграф 1, втора алинея, заяв- лението за временно въвеждане се подава до митническите органи на мястото на първа употреба на въвежданите стоки. Във всички останали случаи заявлението се подава до митни- ческите органи на мястото, където се води счетоводството на заявителя, за да се улесни контролът, базиран на одит и където се провеждат поне част от операциите по съхраняване, усъвършенстване и временен износ, включени в разрешителното. M24 Ако компетентните митнически органи не могат да бъдат опре- делени според първия или втория алинея, молбите се подават до митническите органи, отговарящи за мястото, където се държат основните сметки на заявителите, за да се улесни контролът на дейността на база на одита.

>M20

3. Така определените по реда на параграф 2 митнически органи разпращат заявлението и проекторазрешителното до останалите заинтересовани митнически органи, които от своя страна потвърждават получаването в 15-дневен срок. Останалите митнически органи имат 30-дневен срок от датата на получаване на проекторазрешителното, за да предоставят възражения. При завеждане на възражения в определения срок и отсъствие на споразумение по тях, заявлението се отхвърля в рамките определени от заведеното възражение.

4. Когато в 30-дневен срок митническите органи не са получили възражение по проекторазрешителното, издават разрешителното. Те изпращат копие от издаденото разрешително до всички заинте- ресовани митнически органи.

Член 501

1. Когато между две или повече митнически администрации са договорени принципните критерии и условия за издаване на единно разрешително, въпросните администрации се договарят за замяна на предходно споразумение по реда на член 500, параграф 1 и предоставяната по реда на член 500, параграф 2, втора алинея, информация с единно известяване.

2. Известяването е винаги достатъчно, когато:

а) се подновява единно разрешително при изменения от второстепенно естество, анулирани или оттеглени;

б) заявлението за единно разрешително се отнася само до временен внос и не е извършено по реда на модела в приложение 67.

3. Не е необходимо известяване, когато:

а) единствената дейност, засягаща различни митнически администрации е триъгълно придвижване в рамките на пасивно или активно усъвършенстване, без използването на сумарни информационни листи;

б) се използват карнетки ATA или CPD;

в) разрешителното за временно въвеждане се отпуска само при приета устна декларация или такава чрез друго действие.

Р а з д е л 4

Икономически условия

Член 502

1. С изключение на случаите, когато се счита, че икономическите условия са изпълнени по реда на глави 3, 4 или 6, разрешително не се отпуска, без преди това митническите органи да са проучили икономическите условия.

2. Преди издаване на разрешително за режим на активно усъвършенстване (глава 3), проучването установява икономическата непригодност при използване на източници от Общността, като в частност отчита следните критерии, разгледани подробно в част Б на приложение 70:

а) отсъствие на произведени в Общността стоки, разполагащи със същото качество и технически характеристики както и стоките предназначени за заявените операции по усъвършенстване;

б) разлики в цената между произведени в Общността стоки и предназначените за внос;

в) договорни задължения.

3. Преди издаване на разрешително за усъвършенстване под митнически контрол (глава 4), проучването установява дали използването на източници извън Общността позволява дейностите по усъвършенстване да възникнат и да се извършат в Общността.

4. Преди издаване на разрешително за режим на пасивно усъвършенстване (глава 6), проучването установява:

а) дали усъвършенстването извън Общността не води до значителни пречки на преработватели от Общността; или

б) дали усъвършенстването в Общността е икономически непригодно или неподходящо поради технически причини или се дължи на договорни задължения.

Глава 2

Режим на митнически склад

Раздел1

Общи разпоредби

Подраздел 1

Дефиниция и видове митнически складове

Член 503

Проучването на икономическите условия, включващо Комисията, се провежда:

а) когато издаващите разрешителното митнически органи решат да се консултират с нея преди или след издаването му;

б) когато друга митническа администрация възрази на издадено разрешително;

в) по инициатива от страна на Комисията.

Член 504

1. При започване на проучване по реда на член 503, случаят се изпраща до Комисията. В него се излагат резултатите по проведеното до изпращането проучване.

2. Комисията изпраща обратна разписка за получения документ или известява засегнатите митнически органи за това, когато действието е по нейна инициатива. Посредством консултации с тези митнически органи, Комисията определя необходимостта от проучване на икономическите условия в Комитета.

3. Когато случаят се внесе в Комитета, митническите органи известяват заявителя или бенефициера за завеждане на процедурата, и когато заявлението все още не е подадено за отмяна на крайните срокове по реда на член 506.

4. Заключението на Комитетът се отчита от засегнатите митнически органи, както и от всички останали митнически органи, работещи с подобни разрешителни или заявления.

Заключението може да се публикува в Официален вестник на Европейските общности, серия С.

Р а з д е л 5

Отпускане на разрешително

Член 505

1.С изключение на тип Е и F, митническият склад се състои от помещения или друго определено пространство, одобрено от митническите власти.

2. Когато митническите власти решат да разкрият склад тип F, те определят помещението или местоположението, което представлява склада. Решението се оповестява по начина, по който в страната - членка се публикуват подзаконовите или административни актове.

3. Мястото, одобрено от митническите власти като "временно съоръжение за складиране" съгласно член 185 или използвано от митническите власти, може също да бъде одобрено като склад от тип А, Б, С или D или да бъде използвано като склад от тип F.

Член 506

Складове от тип А, С, D и F могат да бъдат одобрени като складове за хранителни стоки съгласно член 38 от Регламент на Комисията (ЕИО) № 3665/87. №1

Подраздел 3

Мерки от търговската политика

Член 507

Когато законовата уредба на Общността предвижда прилагане на търговски мерки при:

(а) редовния внос на стоки, те не се прилагат, когато стоките се оформят в режима на митнически склад, нито за времето, когато се намират в склада;

(б) внасяне на стоките на митническата територия на Общността, те се прилагат при поставянето на чуждестранните стоки в режима на митнически склад;

(в) износа на стоки, тези мерки се прилагат, когато стоки от Общността се изнасят от митническата територия на Общността, след като са били поставени в режима на митнически склад.

Раздел 2

Разпоредби по разрешаването на режима

Член 508

Разпоредбите в настоящия раздел се прилагат за всички видове митнически складове с изключение на тип F.

Член 509

Молбата за разрешение се подава съгласно член 497 и Приложение 67/А до митническите власти, определени от държавата - членка по местоположение на складовете, които трябва да бъдат утвърдени или, при митнически склад от тип Е - до митническите власти, определени от държавата - членка по мястото, където се водят основните търговски книги на складодържателя.

Член 510

1. Разрешителното може да се издаде само, ако молителят докажe реалната икономическа необходимост от митнически склад и че основната цел на склада е съхраняването на стоките. Независимо от това, стоките могат да бъдат подложени на обичайните манипулации, на активно усъвършенстване или обработка под митнически контрол, отразени в членове 106 и 109 от Кодекса, при положение, че тази дейност не измества складирането на стоките.

2. За целите на член 86 от Кодекса, при преценката дали административните разходи по контрола на митническия склад съответстват на икономическите нужди от разкриването му, трябва да взима предвид между другото и вида митнически склад, за който е подадена молбата.

Член 511

1. Разрешителното се издава от митническите власти, упълномощени от всяка държава - членка, в която е била подадена молбата съгласно член 509.

Разрешението влиза в сила от датата на издаването или от по-късна дата, ако така гласи разрешителното. Обаче, когато молителят иска разрешение за разкриване на частен митнически склад и митническият орган по изключение го уведомява за съгласието си да издаде такова разрешително в писмена форма, но без да използва формуляра, посочен в Приложение 68/А, разрешението влиза в сила от датата на това уведомление. Копие от уведомлението се прилага към разрешителното и представлява неразделна част от него.

2. Без да се накърняват правилата за анулиране, оттегляне и поправки, разрешителното е с неограничен срок.

3. Разрешителното между другото посочва наблюдаващата митница за митническия склад. В него, ако е подходящо, може да се отрази, че стоките, които представляват опасност или могат да повредят други стоки, или пък по някаква причина следва да се съхраняват в специални помещения, трябва да бъдат поставени в специално съоръжени за целта места.

При частните складове разрешението също може да отрази категориите стоки, които могат да се приемат в дадения склад.

4. Когато заинтересованите лица искат разрешение да представят стоките или да ги оформят в режима на друга митница освен наблюдаващата, за да не се наруши правилното извършване на операцията, митническите власти могат да упълномощят една или повече митници да поемат функциите на митница за оформяне на режима.

Когато се касае за повече от една държава - членка, митническите власти, издали разрешителното, изпращат копие до останалите заинтересовани митническите власти.

Член 512

Икономическата необходимост, посочена в член 510 параграф 1, се приема за изчерпана, когато заинтересованото лице помоли писмено да му бъде оттеглено разрешителното.

2. Разрешителното може да бъде оттеглено също така, когато митническите власти сметнат, че митническият склад не се ползва или не се ползва достатъчно, за да се оправдае съществуването му.

Раздел 3

Пропускане на стоки в режима

Член 513

1. Стоките, които трябва да се оформят в режим на митнически склад и съответните декларации за пропускане в режима се представят на наблюдаващата митница или, когато се прилага член 511 параграф 4, - на митница за

оформяне на режима, упоменат в разрешителното.

2. Когато се прилага вторият абзац на член 511 параграф 4, копие от допълнителния лист на декларацията, посочен в параграф 1 или копие от административния или търговски документ, който се използва за пропускане на стоката в режима, се изпраща от митницата за оформяне на режима до наблюдаващата митница веднага, щом стоката се освободи. Името и адресът на горепосочената митница се вписват в клетка 44 на декларацията или върху административния или търговски документ.

Ако митницата за оформяне на режима сметне за необходимо, тя може да помоли наблюдаващата митница да я предизвести за пристигането на стоките.

Разпоредбите по режима на митнически склад се прилагат от датата, на която митницата за оформяне на режима приеме декларацията за пропускане в режима. Тази декларация се използва при транспорта на стоките, който се извършва колкото се може по-скоро, и при внасянето им в помещенията на митническия склад без представяне на наблюдаващата митница.

Тази процедура не се прилага при митнически складове тип Б.

3. Процедурата, описана в параграф 2, може също да се използва без поискване от заинтересованите лица във връзка с вътрешната администрация на митническите учреждения, особено при използването на компютъризирани процедури.

Подраздел 1

Нормална процедура

Член 514

Декларацията, посочена в член 513, се попълва съгласно членове 198 до 252.

Подраздел 2

Опростени процедури

Член 515

Опростените процедури, предвидени в член 76 от Кодекса, се прилагат съгласно членове 278 до 274.

Член 516

Процедурите, предвидени в член 514 и 515 също се прилагат за пропускането на стоки във временен склад, посочен в член 505 параграф 3, в режима на митнически склад.

Раздел 4

Функциониране на митническия склад

и на режима на митнически склад

Подраздел 1

Складова отчетност

Член 517

1. В складове от тип А, С, Д и Е митниците изискват от държателя на склада да води стоковата отчетност, посочена в член 105 на Кодекса.

Стоковата отчетност се представя на наблюдаващата митница за извършване на проверки.

2. В митническите складове тип Б наблюдаващата митница съхранява декларациите за пропускане в режима или административните документи, използвани за тази цел, за да следи приключването им. Не се води материално-стокова отчетност.

Без да нарушава разпоредбите на други наредби на Общността по отношение воденето на митническата документация, наблюдаващата митница може да реши като част от вътрешната си администрация за какъв срок ще съхранява тези декларации. Този срок може да бъде продължен.

Когато стоките, за които се отнася документът, не са пропуснати в митнически режим в срок, наблюдаващата митница изисква оформянето на стоките в режима или заменянето на първоначалната митническа декларация или документ за оформяне в режима с нова декларация, в която се попълват всички данни от старата декларация иили документ.

3. При митнически склад от тип F митническите записи съдържат цялата информация, посочена в член 520. Посочените записи заместват воденето на материално-стокова отчетност, посочена в член 105 на Кодекса.

Член 518

Без да противоречи на член 517 параграф 3, наблюдаващата митница не води материално-стокова отчетност.

Обаче за административни цели тя регистрира всички приети митнически декларации.

Член 519

Когато отчетността, водена от държателя на склада с търговска или данъчна цел, съдържа всички данни, необходими за митническия контрол, съобразно с вида на склада и прилаганите процедури за пропускане и закриване на режима тези данни могат да се използват за митническия контрол, митническите власти приемат тази материал-но-стокова отчетност като посочената в член 105 от Кодекса.

Член 520

1. Материално-стоковата отчетност, посочена в член 105 от Кодекса, трябва да съдържа всички данни, необходими за правилното прилагане и контрол на режима. Те включват:

(а) информацията, съдържаща се в клетки 1,31,37 и 38 от декларацията за оформяне в режима;

(б) специалните данни от декларацията, на базата на които стоките се пропускат в определен митнически режим с приключване на режима на митнически склад;

(в) датата и данните от митническите и всички останали документи във връзка с оформянето и закриването на режима;

(г) информация, която дава възможност за следене на стоките, включително местоположението им и подробностите по преместването на стоките между два митнически склада без прекъсване на режима;

(д) информация по съвместното съхраняване на стоките, посочени в член 524;

(е) други данни, които може да са нужни за идентификация на стоките;

(ж) информация по обичайните манипулации, на които са подложени стоките;

(з) информация за временното изваждане на стоките от помещенията на митническия склад.

2. Материално-стоковата отчетност на митническия склад от тип Д съдържа, в допълнение към данните, описани в параграф 1, информацията, посочена в списъка на минималните данни, посочена в Приложение 37.

3. Материално-стоковата отчетност трябва по всяко време да посочва текущата наличност на стоките, които все още се намират в режим на митнически склад. В сроковете, установени от митническите власти, складодържателят представя на наблюдаващата митница списък на гореспоменатите стоки.

4. Когато се прилага член 112 параграф 2 от Кодекса, в книгите се отразява митническата облагаема стойност преди процедурите.

5. Когато се прилага опростена процедура на пропускане и приключване, разпоредбите на настоящия член се прилагат по смисъл.

Член 521

1. Стоки, пропуснати в режим на митнически склад в склад от тип А,С или Д, се вписват в материално-стоковите книги съгласно член 107 на Кодекса в момента, в който бъдат внесени физически в склада, въз основа на данните, приети или признати от наблюдава-щата митница или на оформящата митница, съгласно член 513 параграф 2.

2. Когато стоките се пропуснат в режима в склад от тип Е, записът в книгите, посочени в параграф1, се извършва в момента, в който те пристигнат в складовите помещения на титуляра на разрешителното.

3. Когато митническият склад служи и като временен склад съгласно член 505 параграф3, записът в материалните книги, посочени в параграф 1 се извършва:

-преди изтичането на срока, определен съгласно член 49 от Кодекса, когато процедурата на местно освобождаване, посочена в член 272, се прилага при прехвърляне от временния склад в режима на митнически склад;

-в останалите случаи - в момента, когато стоките са освободени след подаването на декларация за пропускане на стоките в режима на митнически склад;

4. Данните по закриване на режима трябва да се отразяват в материално-стоковата отчетност:

- преди стоките да напуснат помещението на митническия склад, когато се прилага една от опростените процедури;

-в момента, когато стоките са освободени след представяне на декларация за пропускането им в митнически режим, или в други случаи.

Подраздел 2

Обичайни манипулации

Член 522

1. Без да се противоречи на параграфи2 и 3, обичайните манипулации, на които могат да бъдат подложени чуждестранните стоки, са описани в Приложение 69.

2. Когато манипулациите могат да доведат до предимство по отношение на вносните мита за стоките след манипулациите в сравнение с митата, приложими преди манипулациите, последните могат да се разрешат само при условие, че молбата, посочена в член 112 параграф2 от Кодекса, се подаде едновременно с молбата за извършване на обичайните манипулации.

В този случай не може да се приеме искането за по-благоприятни условия за обмитяване, които се прилагат в митническите складове тип Д, посочени в член 112 параграф 3 от Кодекса.

3. Когато манипулациите могат да доведат до по-високи вносни мита от онези, приложими за стоките преди манипулациите, заинтересованото лице не може да подаде молба, посочена в член 112 параграф 2 от Кодекса.

В този случай държателят на митническия склад тип Д отменя всякакво преимущество, което може да придобие от прилагането на елементите на обмитяване, признати или приети за манипулираните стоки, пропуснати в режима.

4. Когато стоките, пропуснати в режима на митнически склад, са декларират за митнически режим, различен от редовния внос и се прилага параграф 2, клетка 31 от декларацията за пропускане на стоките в съответния митнически режим съдържа забележката

- Mercancias MU,

- SB-varer,

- UB-Waren,

- UFH goods,

- Marchandises MU,

- Merci MU,

- GB-goederen,

- Mercadorias MU

Тази забележка се пренася на всеки документ, който се отнася до митническия режим или временния склад, в който се пропуска стоката след това.

5. В случаите, когато стоките, посочени в параграф 2, след като са били пропуснати в един митнически режим, се освободят за редовен внос или поставят в друг митнически режим, който предполага възникване на митническо задължение, се използва информационен лист INF 8. Той се изготвя в оригинал и едно копие на формуляра според разпоредбите, установени в Приложение 70.

Митническите власти, пред които е подадена декларацията за редовен внос или за друг митнически режим, който предполага възникване на митническо задължение, заверяват информационния лист INF 8, като изискват от наблюдаващата митница на митническия склад, в който са извършени обичайните манипулации, да посочи характера, митническата облагаема стойност и количеството на декларираните стоки, които трябва да се изчислят, ако стоките не са били подложени на посочените манипулации.

Оригиналът на INF 8 се изпраща на наблюдаващата митница, а копието се връща на митницата, заверила клетка 14 от формуляра.

Наблюдаващата митница на митническия склад нанася исканата информация в клетки 11,12 и 13, заверява клетка 15 и изпраща оригинала на INF 8 обратно в митницата, посочена в клетка 4.

6. Деклараторът може да поиска информационният лист INF 8 да бъде издаден в момента, когато подава декларацията по параграф 4.

В този случай наблюдаващата митница представя информацията в клетки 11,12 и 13, заверява клетка 15 и връща оригинала на информационния лист INF 8 на декларатора.

Член 523

1. Заинтересованото лице при необходимост подава писмена молба до наблюдаващата митница за разрешаване на обичайните манипулации, преди те да бъдат извършени.

2. Молбите за извършване на обичайни манипулации трябва да съдържат всички данни, необходими за прилагането на разпоредбите по режима на митнически склад, по-специално член 522 параграфи2 и 3.

Ако молбата е приета, наблюдаващата митница дава разрешение, като заверява молбата и я подпечатва. В този случай член 502 се прилага по смисъл.

3. Без да се накърнява член 522, разрешителното за разкриване на митнически склад или, при склад тип Е, разрешителното да се използва режима може да отразява обичайните манипулации, които се очаква да се извършват в рамките на режима. В този случай молбата, посочена в параграф1 се заменя с предизвестие до наблюдаващата митница по начин, определен от последната.

Подраздел 3

Съвместно складиране на стоки

с различен митнически статут

Член 524

1. При положение, че не се наруши правилното извършване на операциите, наблюдаващата митница разрешава стоки от Общността, различни от посочените в член 98 параграф1 (б) да се съхраняват заедно в едно и също складово съоръжение.

2. Когато съвместното складиране, посочено в параграф 1 не дава възможност за идентификация на митническия статут на стоките по всяко време, то се разрешава само, ако стоките са еквивалентни.

Еквивалентни стоки са онези, спадащи към едно и също подзаглавие на комбинираната номенклатура, които имат еднакво търговско качество и технически характеристики.

Подраздел 4

Временно изнасяне

Член 525

1. Преди временно да се изнесат стоки от помещенията на митническия склад, заинтересованото лице при всеки конкретен случай трябва да се обърне с писмена молба за разрешение от наблюдаващата митница.

2. Молбите за разрешение да се извади временно стоката посочват всички необходими данни за прилагане на разпоредбите за режима на митнически склад. Ако молбата е приета, наблюдаващата митница дава разрешение, като заверява молбата и я подпечатва.

В този случай член 502 се прилага по смисъл.

3. Разрешителното за откриване на митнически склад може да посочва, че стоките могат временно да се изнасят. В този случай молбата по параграф1 се замества от предизвестие до наблюдаващата митница, за да се разпореди за временното изнасяне на стоките.

4. Когато по време на отсъствието на стоките от склада се извършват обичайни манипулации, се прилагат членове 522 и 523.

Подраздел 5

Пренасяне на стоки между митническите складове

без прекратяване на режима

Член 526

1. За да се пренасят стоки между митническите складове без прекратяване на режима на митнически склад, се използва формуляр, който отговаря на образеца съгласно член 205 по процедурата, описана в Приложение 71.

2. Опростената процедура, посочена в Приложение 72, се прилага:

- когато митническият склад, от който се изпраща стоката, има разрешение да използва местното оформяне, отразено в член 253 параграф 3 и митническият склад, в който тя ще се внесе, има разрешение да използва местното оформяне в режима, отразено в член 272,

или

-когато едно и също лице отговаря за двата склада,

или

- материално - стоковата отчетност е свързана в компютърна мрежа.

3. Отговорността за стоките, пренесени между складовете, преминава върху държателя на митническия склад, в който стоките се пренасят, когато той ги получи и заведе в материалната си книга.

4. Когато стоките,които се пренасят, са били подложени на обичайните манипулации и се прилага член 522 параграф2, документът, посочен в параграф 1, трябва да включва данни за естеството, митническата облагаема стойност и количеството на пренесените стоки, които биха се взели предвид при възникване на митническо задължение, ако съответните стоки не са били подложени на манипулации.

Прилага се по смисъл член 522 параграфи 4,5 и 6.

5. Стоки, оформени в режима, не могат да се пренасят от или в митнически склад от тип Б, без режимът да се прекрати.

Подраздел 6

Инвентаризация

Член 527

Наблюдаващата митница, когато сметне за необходимо за осигуряване на правилната дейност на митническия склад, може да изисква инвентаризация на всички или част от стоките, поставени в режим на митнически склад, която да се извършва периодично или по друг начин.

Раздел 5

Приключване на режима

Член 528

1. Когато се съхраняват съвместно еквивалентни стоки, както е посочено в член 524 параграф2, стоките, декларирани за митнически режим може да се смятат или за стоки от Общността или за чуждестранни стоки по избор на заинтересованото лице.

В никой случай прилагането на първия абзац не може да доведе до придаването на даден митнически статут на по-голямо количество стоки от онези, които действително притежават този статут, когато стоките, складирани в митническия склад и обявени за дадения митнически режим, са изнесени от склада.

2. При цялостно унищожаване или непоправима загуба на стоките, частта на стоките, пропуснати в режима, която е унищожена или загубена, се установява според пропорцията на стоките от същия вид, намиращи се в режима в помещенията на митническия склад по времето, когато е станала загубата, освен ако складодържателят може да представи доказателства за действителното количество стоки намиращи се в режима, което е било изгубено или унищожено.

Раздел 6

Специални разпоредби за селскостопански

стоки от Общността

Член 529

Секции 1 до 5, с изключение на членове 522 и 524, се отнасят за авансово субсидирани стоки, пропуснати в режима на митнически склад съгласно член 98 параграф1 (б) от Кодекса.

Член 530

1. Когато декларацията, посочена в член 513 параграф 1 се отнася до авансово субсидирани стоки, тя се попълва на бланка, посочена в член 205.

2. Един екземпляр от документа, посочен в параграф 1, представлява "декларация за плащане", предвидена в член 25 параграф 1 от Регламент на Комисията (ЕИО) 3665/87.

3. Декларацията се придружава от всички документи, чието представяне е необходимо за оформяне на авансово субсидираните стоки в режима, включително износния лиценз или авансовите сертификати, посочени в Регламент на Комисията (ЕИО)1 № 3719/88.

Член 531

Без да се накърнява параграф 2, декларацията, посочена в член 530 при обявяването на авансово субсидираните стоки за режима на митнически склад, може да се приеме само след като се представи гаранция съгласно член 6 от Регламент на Съвета (ЕИО)№565/80 и член 31 параграфи 1 и 2 от Регламент на Комисията(ЕИО) №3665/87. Прилага се Регламент на Комисията(ЕИО) 2 №2220/85.

2. Митническите власти могат да разрешат, щото гаранцията, посочена в параграф1, да бъде представена след приемането на декларацията за пропускане в режима, при условията, посочени в член 31 параграф 1 от Наредбата на Комисията № 3665/87.

Член 532

Без да се накърнява Регламент на Комисията (ЕИО) 3 № 815/89 по отношение цветния овес, авансово субсидираните стоки, обявени за режима на митнически склад, могат да бъдат подложени на обичайните манипулации, посочени в член 28 параграф 4 от Регламент на Комисията(ЕИО) № 3665/87, като манипулациите са описани в Приложение 73.

Член 533

1. Режимът на митнически склад се приключва с приемането на декларацията за износ.

2. След приемането на митническата декларация за износ стоки-те остават под митнически контрол, докато напуснат митническата територия на Общността.

През този период стоките могат да се складират в помещенията на митнически склад, без да се намират в режим на митнически склад.

3. Прилагането на този член от наблюдаващата митница не пречи на проверката, която се извършва от компетентните органи в рамките на общата селскостопанска политика.

Член 534

1. Авансово субсидираните стоки, оформени в режима на митнически склад, се обявяват за износ като се използва бланката, посочена в член 205.

2. Декларацията се придружава от всички документи, посочени в член 221, включително експортния лиценз или авансовия сертификат, посочен в Регламент на Комисията(ЕИО)№ 3719/88.

3. Датата, на която стоките напускат митническата територия на Общността, се отбелязва на обратната страна на документа, посочен в параграф 1.

Ако, преди да напуснат митническата територия на Общността, стоките, за които е приета митническа декларация за износ, транзитират през част от тази територия, се прилага процедурата, посочена в членове 6, 6а и 7 от Регламент на Комисията(ЕИО)№ 3665/87.

4. Стоки, оформени в митнически режим, който се смята за равностоен на износ съгласно членове 34 и 42 от Регламент (ЕИО)№ 3665/87 на Комисията, се смятат за напуснали митническата територия на Общността.

Раздел 7

Използване на митнически склад

без пропускане в режим

Подраздел1

Стоки от Общността

Член 535

Преработката на авансово субсидираните основни продукти на територията на митническия склад се извършва в съответствие с член 4 от Регламент на Съвета (ЕИО) №565/80.

Член 536

1. Когато митническите власти изискват стоки от Общността извън онези, посочени в член 98 параграфи 2 (б) и 3 от Кодекса, съхранявани в помещенията на митнически склад, да бъдат описани в материалната книга, посочена в член 105 от Кодекса съгласно член 106 параграф 3 от Кодекса, при вписването трябва да се отрази техния митнически статут.

2. Без да се накърнява член 524, наблюдаващата митница може да установи специфични методи за идентификация на подобни стоки, специално с оглед да ги различи от стоките, пропуснати в режим на митнически склад, съхранявани в същите помещения.

3. Стоките, споменати в параграф 1, могат да се подлагат на обичайните процедури, на активно усъвършенстване или обработка под митнически контрол.

Член 537

Следните стоки могат да се съхраняват в помещенията на митническия склад, без да са оформени в режим на митнически склад:

-стоки, които трябва да останат под митнически контрол съгласно член 3 параграф6 от Регламент на Комисията (ЕИО) № 3665/87;

-стоки, които се намират временно на митническата територия на Общността с оглед претоварването им съгласно член 6а на горния регламент.

За тези стоки се прилагат членове 536 параграфи1 и 2.

Подраздел 2

Чуждестранни стоки извън Общността

Член 538

1. Настоящата подсекция се прилага при активното усъвършенстване при системата на условно освобождаване или за обработка под митнически контрол, извършвани в помещенията на митническите складове тип А,С и Д, в които е разрешено използването на процедурата на местно оформяне при пропускане в режима, реекспорт или редовен внос.

2. Ако не е предвидено друго в настоящата подсекция, разпоредбите за активно усъвършенстване и обработка под митнически контрол се прилагат за:

- операции по активното усъвършенстване /система на условно освобождаване или възстановяване/ или обработка под митнически контрол, без да се накърнява член 510.

Член 540

Преди да бъде дадено разрешението, посочено в членове 556 или 651, на територията на митническия склад не бива да се извършват преработвателни операции на стоки, които се поставени в режим на активно усъвършенстване или на обработка под митнически контрол, посочени в член 538 параграф1.

Разрешителното трябва да посочи митническия склад (като посочи вида му), където да се извършат операциите.

Член 541

1. За да се използват процедурите, предвидени в настоящата подсекция, титулярът на разрешителното трябва да води материална отчетност или за "активно усъвършенстване" или за "обработка под митнически контрол", посочени в членове 556 параграф3 и 651 параграф3, които трябва да съдържат данните от разрешителното.

2. За да се изготви справка (сметка) за закриване на режима, посочена в член 595 или член 664, отправката към записите, посочени в параграф 1 замества отправката към декларациите и документите, посочени в член 595 параграф 3 или член 664 параграф 3.

3. Записите в регистрите за "активно усъвършенстване" или за "обработка под митнически контрол "трябва да дават възможност на митническите власти по всяко време да следят действителното състояние на всички стоки или продукти, които се намират в един от двата режима.

Член 542

1. Когато стоките се оформят в режим на активно усъвършенстване или обработка под митнически контрол, по времето, когато се донесат в помещението на митническия склад, се прилага процедурата за местно оформяне, посочена в член 276.

2. Пропускането в режим на активно усъвършенстване или на обработка под митнически контрол се отразява в документа, с който стоките са придвижени.

Член 543

1. Когато стоките, които вече се намират в помещенията на митническия склад, се оформят в режим на активно усъвършенстване или на обработка под митнически контрол, се прилага процедурата за местно оформяне, посочена в член 276.

2. Режимът на митнически склад се приключва при записа в регистъра за активно усъвършенстване или на обработка под митнически контрол, в зависимост от случая. Това се отразява в материалната книга на митническия склад.

Член 544

Когато компенсационни продукти или стоки в непроменено състояние, които са били оформени в режим на активно усъвършенстване на територията на митническия склад или пък преработени продукти или стоки в непроменено състояние, които са били оформени в режим на обработка под митнически контрол на територията на митническия склад, се пропуснат в режим на митнически склад, се прилага процедурата за местно оформяне, посочена в член 272.

2. Режимът на активно усъвършенстване и режимът на обработка под митнически контрол се приключва при записа в материалната книга на митническия склад. Този запис се отразява в регистъра за активно усъвършенстване или за обработка под митнически контрол, в зависимост от случая.

3. Данните, посочени в член 610, се записват в материалната книга на митническия склад.

Член 543

1. Когато режимът на активно усъвършенстване или режимът на обработка под митнически контрол се приключва по време, когато компенсационните продукти, преработените продукти или стоките в непроменено състояние се изнасят от помещенията на митническия склад чрез реекспорт на тези продукти или стоки, се прилага процедурата за местно оформяне, посочена в член 283.

2. Когато режимът на активно усъвършенстване или режимът на обработка под митнически контрол се приключва по време, когато компенсационните продукти, преработените продукти или стоките в непроменено състояние се изнасят от помещенията на митническия склад за редовен внос на тези продукти или стоки, се прилага процедурата за местно оформяне, посочена в членове 263 до 267.

3. Когато режимът на активно усъвършенстване или режимът на обработка под митнически контрол се приключва по време, когато компенсационните продукти, преработените продукти или стоките в непроменено състояние се изнасят от помещенията на митническия склад за оформяне в друг митнически режим извън редовния внос и реекспорт, се прилага нормалната или опростената процедура, установена за тази цел.

4. Изнасянето на компенсационните продукти, преработените продукти или стоките в непроменено състояние не е нужно да се отрази в материалната книга на митническия склад.

Член 546

Членове 544 параграф 2 и 545 параграфи 2 и 4 не накърняват прилагането на членове 122,135 и 136 от Кодекса за обмитяване на стоки или продукти, пропуснати в режим на активно усъвършенстване или режим на обработка под митнически контрол.

Член 547

1. Ако това не нарушава правилното извършване на операциите, митническите власти разрешават чуждестранни стоки, оформени в режим на митническия склад и вносните стоки или компенсационни продукти, поставени в режим на активно усъвършенстване да се складират заедно в едни и същи складови помещения.

2. Когато е установен статутът на стоките, поставени в режим на митнически склад, на компенсационните продукти или на стоките в непроменено състояние, поставени в режим на активно усъвършенстване, тези стоки са предмет на всички разпоредби, които определят съответния режим, включително по отношение на таксите и събирането на компенсаторни лихви.

3. Членове 524 параграф 2 и 528 параграфи 1 и 2 се прилагат по смисъл.

Раздел 8

Обмен на информация

Член 548

В съгласие с настоящата глава всяка държава - членка информира Комисията за общите мерки по отношение:

- определянето на митническите власти според член 509;

- член 104 от Кодекса;

- член 106 параграф 3 от Кодекса;

- член 513 параграф3.

Комисията публикува тази информация в Официалния вестник на Европейските Общности, серия С.

Глава 3

Активно усъвършенстване

Раздел1

Общи разпоредби

Член 549

За целите на настоящата глава:

(а) "основни компенсационни продукти" означава компенсационните продукти, за чието производство е бил разрешен режимът;

(б) "вторични компенсационни продукти" означава други компенсационни продукти освен основните, които са необходим страничен продукт от процеса на усъвършенстване;

(в) "фира" означава съотношението на разрушените или загубени вносни стоки по време на преработвателната операция,

по-специално чрез изпаряване, изсушаване, излитане като газ или изтичане;

(г) "метод на количествено съотношение" означава изчисляване на процентното съдържание на вносните стоки в различните компенсационни продукти спрямо количеството на внесената стока;

(д) "метод на стойностното съотношение" означава изчисляването на процентното съдържание на вносните стоки в различните компенсационни продукти спрямо стойността на внесената стока;

(е) "оператори" означава лицата, които извършват всички или част от преработвателните операции;

(ж) "еквивалентна компенсация" означава системата, която съгласно член 115 параграф 1(а) от Кодекса дава възможност компенсационните продукти да се получават от еквивалентни стоки, които трябва да отговарят на условията на член569 параграф1;

(з) "предварителен износ" означава системата, която съгласно член 115 параграф1(б) от Кодекса дава възможност компенсационните продукти, получени от еквивалентни стоки, да се изнасят от митническата територия на Общността преди вносните стоки да са влезли в нея за режима, като се използва системата на условно освобождаване;

(и) "триъгълен трафик" означава системата, по която вносните стоки се внасят за режима в Общността през митница, различна от онази, през която е извършен износът на компенсационните продукти;

(й) "срок за реекспорт" означава срока, за който продуктите трябва да бъдат оформени в един от митническите режими, предвидени в член 89 на Кодекса;

(к) "месечно натрупване" означава прилагането на втория абзац на член 118 параграф2 от Кодекса по отношение сроковете за реекспорт, които започват да текат през даден календарен месец;

(л) "тримесечно натрупване" означава прилагането на втория абзац на член 118 параграф 2 от Кодекса за сроковете за реекспорт, които започват да текат през дадено тримесечие.

Член 550

Стоките, посочени в член 114 параграф 2 (г) от Кодекса, които могат да се използват като помощни производствени средства, са изброени в Приложение 74.

Раздел2

Разрешаване на режима - нормална процедура

Член 551

1. Разрешението за използване на системата с условно освобождаване се дава само, ако молителят има действително намерение да реекспортира основните компенсационни продукти от митническата територия на Общността. В този случай може да се разреши прилагане на системата с условно освобождаване за всички стоки, които ще се преработват.

2. Разрешението за използване на системата на възстановява-нето /"дроубек система" се дава само в случаите, посочени в член 124 от Кодекса, когато съществуват възможности за износ на основните компенсационни продукти от митническата територия на Общността.

3. Когато са изпълнени условията за използването на двете системи, молителят може да поиска разрешението да бъде или за системата с временно освобождаване или за системата на възстановяването.

Член 553

1. Икономическите условия, посочени в член 117 (в) от Кодекса се смятат за изпълнени между другото, когато:

(а) обработката се състои от една от следните операции, посочени в съответния код:

iоперации, извършени по договор за обработка по поръчка /ишлеме/,сключен с лице с местожителство в трета страна. "Обработка по поръчка" /ишлеме/ означава всяка обработка на вносни стоки, поставени пряко или косвено на разположение на титуляра на разрешителното, която се извършва съгласно спецификациите и от името на работодател, разположен извън митническата територия, обикновено като се заплащат само разходите по обработката /код 6201/;

iiоперации на стоки, които нямат търговски характер /код 6202/;

iiiпоправки, включително ремонт и настройване /код 6301/;

ivобикновени манипулации с цел запазване на стоките, подобряване на външния им вид или търговски качества или подготвянето им за разпределение или препродажба /код 6302/;

vоперации, в които стойността на всеки тип стоки от осем цифровия код на КН, внесени с разрешителното, не надвишава 200 000 ЕCU на молител и на календарна година, независимо от броя на операторите, които извършват операциите по обработката.

Обаче стойностната граница за стоките и продуктите, посочени в Приложение 75, е 150 000 ECU. Тази стойност представлява МОС на стоките, изчислена на базата на известните данни и документите, представени по време на подаване на молбата.

Този абзац може да се отмени за специални вносни стоки съгласно процедурата на Комитета /код 6101/;

(б) в Общността не се произвеждат стоки, сравними със стоките, които ще се обработват /код 6101/;

"Сравними стоки" означава стоки, които съвпадат по осемзначната класификация по КН, като имат еднакво търговско качество и технически характеристики по отношение на компенсационните продукти, които ще се получат;

(в) в Общността не се произвежда достатъчно количество сравними стоки според определението на абзац (б) /код 6102/;

(г) сравними стоки според определението на абзац (б), не могат да се предоставят на молителя в подходящ срок от производителите, установени в Общността. Тези стоки се смятат за недостъпни за "подходящ срок", когато производителите от Общността не могат да ги поставят своевременно на разположение на оператора за предлаганата търговска операция въпреки искането, отправено навреме към тях /код 6103/;

(д) сравними стоки според определението на абзац (б) се произвеждат в Общността, но не могат да се използват поради една от следните причини:

iцената им би направила предлаганата търговска операция икономически неизгодна /код 6104/.

Когато се решава дали цената на сравнимите стоки, произвеждани в Общността, биха превърнали сделката в неизгодна, ще бъде необходимо да се вземе предвид между другото влиянието, което използването на стоки от Общността би оказало върху себестойността на компенсационния продукт и върху реализацията на продукта в трети страни, като се обърне внимание на:

-цената преди облагане на стоките за преработка и цената на сравними стоки, произведени в Общността, минус вътрешните мита, възстановени или възстановими при износ, включително всякакви компенсации или други суми, приложими в общата селскостопанска политика;

Условията за продажба, по-специално срокове за плащане и предложените условия на доставката за стоките от Общността трябва също да се взимат предвид при сравняването на цените,

iiнямат качеството или характеристиките, необходими за оператора, за да произведе исканите компенсационни продукти /код 6107/;

iiiне отговарят на изрично споменатите изисквания на купувача от трета страна за компенсационните продукти /код 6106/;

ivкомпенсационните продукти трябва да се получат от вносни стоки, за да отговарят на разпоредбите по отношение спазването на индустриалните или търговски права /код 6107/;

(е) молителят за разрешение по отношение на конкретен вид стока, която трябва да бъде оформена за режима в определен срок:

iпрез въпросния период покрива 80% от цялостните си нужди от тези стоки, включени в компенсационните продукти, от митническата територия на Общността под формата на сравними стоки според определението на абзац (б), произведени в Общността. За да използва тази разпоредба, молителят трябва да представи на митническите власти документи, които да ги убедят, че предвидената покупка в Общността може да бъде извършена резонно.Тези документи, които се прилагат към молбата, могат да бъдат копия от търговски или административни документи, отнасящи се до покупки, извършвани през по-раншен цитиран период, или поръчки за планирани покупки за съответния период.

Без да противоречи на член 87 параграф 2 от Кодекса, митническите власти, където е подходящо, трябва да проверят дали процентът е верен в края на въпросния период /код 7001/;

iiиска да се застрахова от действителни затруднения при доставката, доказани пред митническите власти, за този вид стоки, а процентът на доставка на стоките, произведени в Общността, е по-нисък от процента, посочен в абзац (i) /код 7002/;

iiiубеди митническите власти, че предприема необходимите постъпки за получаване на стоки за обработка в Общността, но не е намерил отклик сред производителите от Общността /код 7003/;

ivпроизвежда граждански самолети за доставка на самолетни компании /код 7004/;

vизвършва ремонт, изменения или конверсия на граждански самолети /код 7005/.

2. Параграф 1 (е) (i) не се отнася за стоките, включени в Приложение I към Договора.

3. Молителят трябва да посочи в молбата си причините, поради които икономическите условия се смятат за изпълнени в смисъла на параграф 1.

Член 553

1. При извънредни обстоятелства, когато молителят смята, че икономическите условия са изпълнени по други причини извън изброените в член 552, той трябва да изтъкне тези причини в молбата си /код 8000/.

2. Когато митническите власти сметнат, че икономическите условия са изпълнени в други случаи, освен изброените в член 552, разрешителното се дава за ограничен период, който не бива да превишава девет месеца.

Подробностите от молбата относно икономическите условия трябва да се съобщят на Комисията в срок от един месец от издаването на разрешителното. Комисията го съобщава на другите държави - членки.

Митническите власти по искане на титуляра на разрешителното могат да удължат срока на валидността му, ако своевременно не са приети други разпоредби съгласно процедурата на комисията.

3. Когато митническите власти сметнат, че е необходима консултация на равнище на Общността, за да се осигури изпълнението на икономическите условия, необходими за издаване на разрешителното, тяхната страна трябва да представи случая в Комисията, която уведомява останалите държави - членки.

Ако митническите власти не смятат за препоръчително да се издаде разрешително, преди да се е състояла консултацията на равнище на Общността, те трябва да съобщят подробностите по молбата колкото се може по-бързо.

Ако митническите власти сметнат, че разрешителното може да се издаде преди консултацията, може да се приложи по смисъл параграф 2.

Член 554

При оценката на икономическите условия, следните обстоятелства не трябва да се приемат като достатъчни за даване на разрешение:

(а) обстоятелството, че производителят на подобни стоки от Общността, които биха могли да се използват за операцията на преработката, е конкурентно предприятие на молителя за режима;

(б) обстоятелството, че продуктите се произвеждат в Общността от едно- единствено предприятие.

Член 555

1. Молбата се изготвя в съответствие с член 497 и според образеца в Приложение 67/Б, като се подава от лице, на което може да се издаде разрешение според членове 86,116 и 117 от Кодекса.

2 (а) Молбата се представя на митническите власти, определени от държавата - членка, в която трябва да се извърши операцията по усъвършенстването.

(б) При положение, че няколко последователни операции по усъвършенстването се извършат от молителя или от негово име в различни държавата -членки, може да се подаде молба за едно разрешение.

В този случай молбата, която трябва да включва всички данни за последователността на операциите и точните места, където те ще се извършат, се представя на митническите власти в онази държавата- членка, в която ще се извърши първата операция.

3. Когато усъвършенстването се извършва по договор с подизпълнител между две лица с местожителство в Общността, молбата се подава от главното митническо задължено лице или от негово име.

4. За целите на второто изречение от член 117 (а) от Кодекса "Внос с нетърговски характер" означава внос на стоки, посочени в член 1 параграф 6.

Член 556

1. При спазване разпоредбите на член 568, разрешителното се издава от властите, пред които е била подадена молбата съгласно с член 555 параграф 2, като то се изготвя в съответствие с член 500 и по образеца от Приложение 68/Б.

Като изключение от член 500 параграф3 и в надлежно доказани извънредни случаи митническите власти могат да издадат разрешително с обратна сила. Но обратната сила на такова разрешително не може да важи преди датата на подаване на молбата.

2. Там, където се прилага член 555 параграф2, разрешителното не може да бъде издадено без съгласието на митническите власти, определени от държавите- членки, в които се намират местата, упоменати в молбата. Прилага се следната процедура:

(а) Митническите власти, на които е била подадена молбата, след като се уверят, че икономическите условия могат да се сметнат за изпълнени по отношение на планираната операция, съобщават молбата и проекторазрешението на митническите власти в другите заинтересовани държавите - членки. Проектът включва най-малкото рандемана, одобрения начин за идентифициране, митническите служби, посочени в точка 12 от образеца за разрешително от Приложение 68/Б, опростените процедури за оформяне на режима, прехвърлянето или закриването му и правилата, които трябва да се спазват по отношение известяване на наблюдаващата митническа служба;

(б) Останалите заинтересовани митнически власти съобщават евентуалните си възражения колкото се може по-скоро, но във всеки случай в срок от два месеца от датата на съобщението за молбата и проекторазрешението;

(в) Митническите власти, посочени в абзац (а), след като предприемат необходимите постъпки, за да осигурят плащането на митническото задължение, което може да възникне по отношение на вносните стоки, могат да издадат разрешителното, ако не получат сведения за възражения по проекторазрешителното в срока, упоменат в абзац (б);

(г) държава - членка, издала разрешителното, изпраща копие от него на всички държави - членки, посочени по-горе.

Разрешителното, издадено по този начин, е валидно само в посочените по-горе държави - членки.

Държавите - членки съобщават на Комисията имената и адресите на митническите власти, определени да получават молбите и проекторазрешителните, посочени в абзац (а). Комисията съответно информира останалите държавите - членки.

3. За да гарантира правилното Приложение на разпоредбите по режима, митническите власти с цел да улеснят контрола, могат да изискват от титуляра да поддържа или осигури воденето на търговски книги, наречени по-долу "отчет за активното усъвършенстване", които отразяват количеството на вносната стока, заявени за режима и на получените компенсационни продукти, както и всички необходими данни за контролиране на операциите и правилното изчисление на всякакви вносни мита, които могат да бъдат дължими.

"Отчетът за активното усъвършенстване" трябва да се предоставя на наблюдаващата митница и да й дава възможност да прави проверки, необходими за правилното прилагане на режима. Когато операциите по усъвършенстването се извършват в две или повече предприятия, търговските книги по всяко време трябва да показват информацията, свързана с правилното прилагане на режима във всяко предприятие.

Когато търговските книги на титуляра дават възможност за контролиране на режима, те се признават от митническите власти като "отчет за активното усъвършенстване" в смисъла на предишната параграф.

Член 557

Когато не се прилага член 556 параграф 2 и компенсационните продукти се добиват от други компенсационни продукти, получени с вече получено разрешително, лицето,което изпълнява по-нататъшните операции по усъвършенстването, трябва да подаде нова молба в съответствие с Приложение 67/Б, като се позове на вече издаденото разрешително. В този случай икономическите условия се смятат за изпълнени и няма нужда са се преценяват отново /код 6303/.

Член 558

1. Срокът на валидност на разрешителното се определя от митническите власти като се вземат предвид икономическите условия и специфичните нужди на молителя.

Когато срокът на валидност надвишава две години, условията, на чиято база е било издадено разрешението, се преразглеждат периодично на интервали, посочени в разрешителното.

2. В отклонение от параграф 1, срокът на валидност за използване на режима по отношение на продуктите, посочени в член 560 параграф 2 не бива да надвишава три месеца.

Член 559

1. При издаване на разрешителното определените митнически власти посочват срока, в който компенсационните продукти трябва да бъдат реекспортирани съгласно член 118 на Кодекса, като се вземе предвид времето, необходимо за извършване на операциите за усъвършенстване, както са записани в разрешителното за определеното количество вносни стоки, допуснати за режима и времето за оформяне режима на компенсационните продукти.

2. Когато обстоятелствата налагат, продължението може да се разреши дори и след изтичане на първоначалния срок.

Член 560

1. Без да противоречи на параграф 2, за селскостопански продукти от типа, посочен в член 1 на Регламент на Съвета (ЕИО) № 565/80, които се изнасят във вид на преработени продукти или стоки в смисъла на член 2 буква (б) или (в) от същия Правилник, срокът за реекспорт не бива да надвишава шест месеца.

2. За продукти, посочени в член 1 на Регламент на Съвета (ЕИО) № 804/681, които са предназначени за производство на продукти, посочени в Приложението към същия регламент, срокът за реекспорт не трябва да надвишава четири месеца.

Член 561

1. При предварителен износ митническите власти трябва да определят срока, посочен в член 118 параграф3 от Кодекса, като се вземе предвид времето, необходимо за доставянето и транспортирането на вносните стоки в Общността.

2. Срокът, посочен в параграф 1, не бива да надвишава:

- три месеца за стоки, подложени на механизъм за регулиране на цените;

- срока на валидност на разрешението за внос, издадено в съответствие с Регламентна Комисията (ЕИО) № 2 2630/81, когато се касае за непреработена захар, спадаща към КН 1701 11 или 1701 12;

- шест месеца за всички останали стоки. Обаче този срок може да бъде продължен, когато титулярът на разрешителното представи обосновано искане, при положение, че общият срок не надвишава дванадесет месеца. Когато обстоятелствата налагат, продължението може да се разреши дори и след изтичане на първоначалния срок.

Член 562

1. Сроковете, посочени в членове 559 и 560, започват да текат от датата на приемането на МД за поставянето на стоките под режима или, при системата на възстановяване ("дроубек"), от декларацията за редовен внос.

2. Сроковете, посочени в съответствие с член 561, започват да текат от датата на приемането на МД за износ.

Член 563

1. Митническите власти, надлежно упълномощени от държавата - членка, където е подадена молбата, разрешават месечно или тримесечно натрупване, когато се очаква вносните стоки да се внасят за режима на усъвършенстване и реекспорт под формата на компенсационни продукти на редовни промеждутъци от време, така че срокът за реекспорт да бъде повече или по-малко постоянен.

2. При месечно натрупване, всички срокове за износ, които започват да текат през даден месец, изтичат на последния ден от календарния месец, през който би изтекъл срокът за реекспорт на последното оформяне в режима през съответния месец.

3. При тримесечно натрупване, всички срокове за износ, които започват да текат през дадено тримесечие, изтичат на последния ден от тримесечието, през което би изтекъл срокът за реекспорт на последното оформяне за режима през съответното тримесечие.

4. Месечното или тримесечното натрупване се прилагат в съответствие с примерите в Приложение 76.

Член 564

1. Когато е разрешено месечно натрупване за селскостопанските продукти, посочени в член 560 параграф1, сроковете за реекспорт, посочени в член 563 параграф 2 изтичат не по-късно от последния ден на петия календарен месец след месеца, през който е било разрешено натрупването.

Когато е разрешено месечно натрупване за селскостопанските продукти, посочени в член 560 параграф 1, сроковете за реекспорт, посочени в член 563 параграф 2 изтичат не по-късно от последния ден на петия календарен месец след месеца, през който е било разрешено натрупването.

2. Когато е разрешено месечно натрупване за селскостопанските продукти, посочени в член 560 параграф 2, сроковете за реекспорт изтичат не по-късно от последния ден на четвъртия месец след месеца, през който е било разрешено натрупването.

3. Когато е разрешено тримесечно натрупване за селскостопанските продукти, посочени в член 560 параграф 1, сроковете за реекспорт, посочени в член 563 параграф 3, изтичат не по-късно от последния ден на тримесечието след тримесечието, през което е било разрешено натрупването.

4. Не се разрешава тримесечно натрупване за продуктите, посочени в член 560 параграф 2.

Член 565

Сроковете, посочени в членове 563 и 564, започват да текат от датата на приемането на декларацията за пропускане на стоките в режима.

Член 566

1. При спазване разпоредбите на член 567, рандеманът, определен в член 114 параграф 2 буква (д) от Кодекса или методът за определяне на рандемана, посочен в член 119 от Кодекса трябва да се определи доколкото е възможно въз основа на производствените данни и да може да се проследи в търговските книги на предприятието на оператора.

2. Рандеманът или методът за определянето на рандемана се определят в съответствие с параграф 1 и подлежи на проверка със задна дата от митническите власти.

Член 567

1. Стандартният рандеман, посочен в параграф 2, се прилага само за вносни стоки със стабилно, неподправено и стандартно търговско качество, отговарящо на което и да е стандартно качество, залегнало в законодателството на Общността.

2. Стандартният рандеман, посочен в графа 5 на Приложение 77, се прилага за операции за активно усъвършенстване, извършвани с вносни стоки, изброени в графа 1 на същото Приложение, които водят до производството на компенсационните продекти, изброени в графи 3 и 4.

Раздел 3

Разрешаване на режима - опростена процедура

Член 568

1. Настоящият член се прилага, когато операциите по усъвършенстването се извършват в една единствена държава - членка, с изключение на случаите, когато се прилага системата на еквивалентната компенсация.

2. Когато не се прилагат опростените процедури, посочени в член 76 на Кодекса, както и в случаите, посочени в член 552 параграф 1 буква (а), митническият орган, упълномощен от митническите власти да издава разрешителни за използване на опростени процедури разрешава, така че подаването на декларация за поставяне в режима при системата на условно освобождаване, или декларация за редовен внос при системата на възстановяването /"дроубек"/ да заместват молбата за разрешение.

В този случай приемането на декларацията играе ролята на разрешение, като приемането подлежи да условията за издаване на разрешителното.

3. Декларацията, представена по параграф 2, трябва да бъде придружена от документ, издаден от декларатора, съдържащ следната информация, доколкото е необходима и не може да се впише в клетка 44 на самата декларация:

(а) когато лицето, което моли да използва режима, е различно от декларатора - името или фирмата и адреса на молителя;

(б) когато операторът е различен от молителя или декларатора - името или фирмата и адреса на оператора;

(в) характера на операцията по усъвършенстването;

(г) търговското име или техническото описание на компенсационните продукти;

(д) очаквания рандеман или, където е подходящо - метода, по който рандеманът ще се определя;

(е) очаквания срок за реекспорт;

(ж) мястото, където се възнамерява да се проведе операцията по усъвършенстването.

Член 498 се прилага по смисъл.

4. Член 502 се прилага по смисъл.

Раздел 4

Еквивалентна компенсация и предварителен износ

Подраздел 1

Еквивалентна компенсация при системата на

условно освобождаване и при системата на възстановяване

Член 569

1. Без да противоречи на параграф 2 и член 570 параграф 2, когато се използва еквивалентната компенсация, еквивалентните стоки трябва да спадат към същата осем цифрова подпозиция от кода по КН, да има същото търговско качество и технически характеристики като вносните стоки.

2. Специалните разпоредби, установени в Приложение 78, се прилагат по отношение на стоките, посочени в това Приложение.

3. Използването на еквивалентната компенсация е възможно само, когато се изиска от заинтересуваното лице в молбата и когато разрешителното посочва конкретно факторите, изброени в параграф 1, които са еднакви за еквивалентните и за вносните стоки, както и методите, по които те могат да се проверят.

4. Когато разрешителното предвижда прилагането на еквивалентна компенсация, конкретните мерки, които трябва да се вземат, за да се осигури спазването на разпоредбите, произтичащи от тази система, трябва да се посочат в разрешителното.

5. Когато разрешителното не конкретизира използването на еквивалентната компенсация, но титулярът на разрешителното желае да използва тази система, същият трябва да подаде молба за промяна в първоначалното разрешително. Молбата трябва да изготвена съгласно член 497.

Член 570

1. Когато обстоятелствата налагат, митническите власти могат да разрешат еквивалентните стоки да се намират на по-напреднал стадий на обработка от вносните стоки при положение, че съществената част от обработката, на която са подложени еквивалентните стоки, се извършва в предприятието на титуляра на разрешителното или в предприятието, където обработката се извършва по негово поръчение.

2. Заинтересуваните лица при всеки случай трябва да дават възможност на митническите власти да идентифицират факторите, посочени в член 569 параграф 1, преди да използва системата за еквивалентна компенсация.

Член 571

1. При еквивалентната компенсация без предварителен износ промяната в митническия статут на вносните стоки и еквивалентните стоки, посочени в член 115 параграф 3 от Кодекса, се извършва в момента на приемането на декларацията, с която режимът се закрива. Обаче когато титулярът на разрешителното пуска на пазара на Общността вносните стоки в непроменено състояние или под формата на компенсационни продукти преди режимът да е закрит, промяната в статута на вносните стоки и на еквивалентните стоки се извършва в момента, когато стоките са пуснати на пазара.

2. Промяната в митническия статут, посочена в параграф 1, не променя произхода на износните стоки.

3. При пълно унищожаване или невъзвратима загуба на стоките в непроменено състояние или на компенсационните продукти, пропорционалното количество на унищожените или изгубени вносни стоки се изчислява на базата на съотношението на вносните стоки спрямо запаса от стоки от същия вид, който се намира у титуляра на разрешителното в момента, когато е станало унищожението или загубата, освен ако той може да представи доказателства за действителното количество на унищожените или загубени вносни стоки.

Подраздел 2

Предварителен износ при системата на

временно освобождаване

Член 572

1. Когато се използва еквивалентната компенсация при системата на временно освобождаване, членове 569, 570 и 571 параграфи 2 и 3 се прилагат по смисъл.

2. При предварителен износ, промяната в митническия статут на стоките, описана в член 115 параграф 3 от Кодекса, се извършва:

- за изнесените компенсационни продукти - в момента на приемане на декларацията за износ и при условие, че вносните стоки са оформени за режима;

- за вносните и еквивалентните стоки - в момента на освобождаването на вносните стоки, обявени за режима.

Раздел 5

Разпореждания за системата на временно освобождаване

Подраздел1

Пропускане на стоки в режима

Член 573

1. Процедурата в сила за пропускането на стоките за активно усъвършенстване (система на временно освобождаване), важи и за вносните стоки, при системата на еквивалентна компенсация, независимо дали е с предварителен износ или не.

2. Без да се нарушава член 570 параграф 2, еквивалентните стоки, използвани при системата на еквивалентна компенсация, не са предмет на процедурата за пропускане на стоки в режима.

а) Нормална процедура

Член 574

1. С изключение на случаите, при които се прилага член 568, декларацията за пропускане на вносните стоки в режим за активно усъвършенстване (система на временно освобождаване) се подава в една от митниците за оформяне на режима,посочени в разрешителното.

2. Когато се прилага член 568, декларацията за пропускане на вносните стоки в режим за активно усъвършенстване (система на временно освобождаване) се подава в упълномощената за целта митница.

Член 575

1. Декларациите, посочени в член 574, се изготвят в съответствие с членове 198 до 252.

2. Без да се накърнява прилагането на член 568, описанието на стоките, дадено в декларацията, посочена в параграф 1, трябва да отговаря на спецификациите в разрешителното.

Когато се използва системата за еквивалентна компенсация, данните в декларацията трябва да бъдат достатъчно подробни, за да могат да се установят данните, посочени в член 569 параграф 1.

3. За целите на член 62 параграф 2 от Кодекса, придружителните документи към декларацията трябва да бъдат посочените в член 220. Когато се използва системата на триъгълен трафик, декларацията се придружава от информационния лист INF 1, с изключение на случаите, когато се прилага член 605, в съответствие с член 604.

б/ Опростена процедура

Член 576

1. Опростената процедура, предвидена в член 76 на Кодекса, се прилага в съответствие с членове 275 и 276.

2. Митническите власти не разрешават да се използва процедурата на местно освобождаване, предвидена в член 276, на лица, чиито материално-стокова отчетност, посочена в член 556 параграф3, не може да се контролира.

3. Допълнителната декларация, посочена в член 76 параграф 2 от Кодекса, се подава в установения срок, но не и по-късно от времето, когато се представи справката за закриване на режима.

Подраздел 2

Закриване на режима

Член 577

1. Съгласно член 89 от Кодекса, активното усъвършенстване (система на временно освобождаване) се закрива за вносните стоки, когато компенсационните продукти или стоките в непроменено състояние са обявени за друг митнически режим и са спазени всички останали условия за функционирането на режима.

Когато се прилага член 115 параграф 1 (б) от Кодекса, режимът се закрива, когато митническите власти приемат декларацията за чуждестранните стоки.

2. За целите на закриването на режима на активно усъвършенстване, за износ от митническата територия на Общността се смята:

(а) доставката на компенсационни продукти на лица в трети страни, които имат право на облекчения или според Виенската Спогодба за дипломатическите отношения от 18 април 1961, Виенската Спогодба за консулските отношения от 24 април 1963 или други консулски конвенции, или Ню-Йоркската Спогодба за специалните мисии от 16 декември 1969 г;

(б) доставката на компенсационни продукти на военните сили на трети страни, разположени на територията на една от държавите - членки в съответствие с член 136 от Наредбата на Съвета № 918/83;

(в) доставката на граждански самолети на авиокомпании, разположени на митническата територия на Общността;

(г) ремонтът, модификацията или конверсията на граждански самолети, извършени в рамките на активното усъвършенстване.

3. Закриването на режима се извършва или спрямо количеството на вносните стоки, отговарящо на компенсационния продукт, оформен в един от режимите, посочени в параграфи 1 и 2, или спрямо количеството стоки в непроменено състояние, оформени в този режим.

Член 578

Декларацията за пропускането на компенсационните продукти или стоките в непроменено състояние в даден митнически режим трябва да съдържа всички данни, необходими за закриване режима за активно усъвършенстване.

Член 579

1. Когато естеството и/или техническите характеристики на внесените стоки са били променени в резултат на непредвидени обстоятелства или висша сила, така че е невъзможно да се получат компенсационните продукти, за които е било издадено разрешителното за активно усъвършенстване /система на временно освобождаване/, титулярът на разрешителното трябва да уведоми наблюдаващата митница за случилото се.

2. Член 571 параграф3 се прилага по смисъл.

3. Когато въпросната промяна може да засегне валидното продължение на срок или същността на разрешителното, параграфи 1 и 2 не изключват членове 9 и 87 параграф 2 от Кодекса.

4. Настоящият член се прилага по смисъл за компенсационните продукти.

Член 580

1. Условията за редовен внос на стоките в непроменено състояние или основните компенсационни продукти се смятат за изпълнени, когато заинтересуваното лице декларира, че не е в състояние да даде направление на тези продукти или стоки в режим, при който не се дължат вносни мита.

2. Митническите власти могат да разрешат редовен внос на общо основание. Това могат да направят само, ако не противоречи на други разпоредби на Общността, отнасящи се за редовния внос.

3. Вносните стоки могат да бъдат пуснати на пазара на Общността или под формата на компенсационни продукти или стоки в непроменено състояние без формалностите за редовен внос да бъдат завършени в момента на пускането им на пазара.

Само за целите на параграф 4, стоките, пуснати по този начин на пазара, не се смятат за пропуснати в един от режимите, посочени в член89 от Кодекса.

4. Вносните стоки, независимо дали са под формата на компенсационни продукти или на стоки в непроменено състояние, снабдени с общо разрешително за редовен внос и които, след изтичането на срока за реекспорт /при спазване на член 561/, не са пропуснати в нито един от митническите режими, посочени в член 89 от Кодекса, се смятат за пуснати в редовен внос, като при изтичането на горния срок се смята, че е подадена и приета декларация за редовен внос и е дадено разрешение.

5. Стоките, пуснати на пазара в съответствие с параграф 3, от този момент се смятат за местни стоки.

Член 581

Без да се ограничава възможността за използване на опростена процедура, всички компенсационни продукти или стоки в непроменено състояние се представят в митницата на получаване, за да преминат през митническите формалности, предвидени за съответния режим при прилагането на общите разпоредби.

Обаче наблюдаващата митница може да разреши представянето на стоките или продуктите, посочени в първия абзац пред друга митница.

а) Нормална процедура

Член 582

1. С изключение на случаите, когато се прилага член 568, декларацията за закриване на режима за активно усъвършенстване /система на временно освобождаване/ се подава в една от митниците за закриване, посочена в разрешителното.

2. Когато се прилага член 568, декларацията, посочена в параграф 1 се подава в митницата, издала разрешителното.

3. Обаче наблюдаващата митница може да разреши декларацията, посочена в параграф 1, да се представи в друга митница извън посочените в параграфи 1 и 2.

Член 583

1. Декларацията, посочена в член 582, се изготвя съгласно разпоредбите за съответния митнически режим.

2. Описанието на компенсационните продукти, посочени в параграф1, трябва да отговаря на спeцификациите в разрешителното.

3. За целите на член 62 параграф2, към декларацията за закриването на режима трябва да се приложат документите, необходими за поставянето на стоките в искания режим, както предвижда член 218 до 221

б) Опростена процедура

Член 584

Опростените процедури, предвидени в член 76 от Кодекса, се прилагат съгласно член 278.

в) Разпоредби по прилагането на такси

Член 585

1. Когато вносните стоки са маслини, спадащи към позиция 1509 или 1510 от КН и е разрешено тяхното пускане в редовен внос или в непроменено състояние или под формата на компенсационен продукт от позиции 1509 90 00 или 1510 00 90, налаганитте селскостопански такси са:

-селскостопанските такси, отразени на разрешителното за внос, издадено на търг, предмет на разпоредбите на член 4 параграф 2 от Регламент на Комисията (ЕИО) №3136/78 от 28.ХII.19781;

или

-последното минимално селскостопанско компенсационно мито, определено от Комисията преди датата на приемането на декларацията за редовен внос, когато разрешителното, посочено в член 6 от горния регламент, е представено или когато количеството, освободено за редовен внос, не надвишава 100 кг.

2. Параграф 1 се прилага и когато вносните стоки са маслини, спадащи към позиция 0709 9039 или 0711 20 90 от КН и е разрешено пускането в редовен внос на компенсационен продукт от позиции 1509 90 00 или 1510 00 90 от КН.

Член 586

Когато за редовен внос се допускат стоки в непроменено състояние или компенсационни продукти в дадена държава - членка, различна от страната, в която стоките са оформени в режима, споменатата държава - членка събира вносните мита, посочени в инф. лист INF 1, предвиден в член 611 в съответствие с отразените данни.

Член 587

1. Когато компенсационните продукти са допуснат за редовен внос и се изчисли митническото задължение на базата на елементите на облагане, приложими за вносните стоки съгласно член 123 от Кодекса, клетки 15,16,34,41 и 42 от декларацията се отнасят за стоките в непроменено състояние.

2. Не е необходимо да се представят данните, посочени в параграф1, когато към декларацията за редовен внос е приложен информационният лист INF 1, посочен в член 611, или друг документ, съдържащ същите данни като INF 1.

Член 588

1. Списъкът на компенсационните продукти и операциите за усъвършенстване, за които се отнася първото тире от член 122 (а) от Кодекса, е отразен в Приложение 79.

За целите на настоящия член унищожаването на компенсационните продукти извън онези, за които се отнася първото тире от член 122 (а) от Кодекса, се смята за износ от митническата територия на Общността.

2. Датата за определяне на вносните мита на компенсационните продукти, посочени в параграф 1, е датата, на която е приета декларацията за редовен внос.

3. Наблюдаващата митница може да разреши първото тире от член 122 (а) от Кодекса да се приложи за отпадъци, скрап, изрезки и остатъци, освен включените в списъка от параграф 1.

Всяка държава - членка уведомява Комисията на всеки шест месеца за случаите, в които е приложена настоящата параграф.

Член 589

1. Когато възникне митническо задължение по отношение на компенсационни продукти или стоки в непроменено състояние, заплаща се компенсационна лихва върху дължимото вносно мито.

2. Параграф 2 не се прилага:

-когато възникне митническо задължение вследствие член 216 от Кодекса;

-когато се разреши редовен внос на отпадъци и скрап от унищожени стоки съгласно член 192 от Кодекса;

-когато вторичните компенсационни продукти, посочени в Приложение 79, се пуснат в редовен внос, при условие, че са пропорционални на изнесените количества от основния компенсационен продукт;

-когато компенсационната лихва, изчислена съгласно параграф 4, не надвишава 20 ЕКЮ на декларация за редовен внос;

-когато титулярът на разрешителното изиска освобождаване за редовен внос и представи доказателства, че особените обстоятелства, които не произтичат от небрежност или заблуда от негова страна, правят невъзможно или икономически неизгодно да се извърши операцията по износа при условията, които е очаквал и обосновал при подаването на молба за разрешително.

3. Молбата за разглеждането на случай, посочен в петото тире на параграф 2, се подава пред митническите власти, посочени от държавата - членка, която е издала разрешителното. Тя се приема само, ако е придружена от всички документи, необходими за пълно разглеждане на случая.

Когато даден митнически орган получи молба за компенсационни лихви за 3 000 или по-малко ЕКЮ на справка /сметка/ за закриване и сметне, че причините в подкрепа на искането сочат за ситуация, описана в петото тире на параграф 2, те отменят прилагането на параграф 1.

В този случай приложените документи се пазят три години от митническите власти.

Във всички останали случаи, когато възнамеряват да дадат разрешение, те изпращат споменатото искане до Комисията с досието с материалите, необходими за пълно разглеждане на случая. Разрешението от митническите власти за редовен внос на компенсационни продукти или стоки в непроменено състояние може да бъде дадено при положение, че се учреди гаранция, чийто размер се определя съгласно параграф 4.

Щом получи досието, комисията незабавно уведомява заинтересуваните държави - членки. Държавата - членка, която е изпратила искането, отменя прилагането на параграф 1, ако в срок от два месеца от датата на потвърждението на получаването комисията не я извести за някакви възражения.

Комисията уведомява държавите - членки за получените искания и взетите по тях мерки.

4. (а) Годишната лихва се определя от Комисията на базата на средната аритметична от репрезентативните краткосрочни лихви във всяка държава - членка за същия шестмесечен период през предишната година.

Тези лихви се прилагат при всички митнически задължения, възникнали през шестмесечния период.

Прилага се лихвата на онази държава - членка, в която е извършено или е трябвало да се извърши активното усъвършенстване или първата операция от него.

Лихвите се публикуват в Официален вестник на Европейските общности, серия L, най-малко един месец преди влизането й в сила.

(б) Лихвите се начисляват на календарен месец за периода, който започва да тече от първия ден на месеца, следващ онзи месец, през който за пръв път са пропуснати в режима вносните стоки, по отношение на които режимът се закрива, до последния ден на месеца, през който е възникнало митническото задължение.

За да се опрости определянето на периода за изчисляването на компенсаторната лихва, особено в случай на операции, при които броят на вносните стоки и/или на компенсационните продукти прави икономически неоправдано да се прилагат нормалните разпоредби, митническите власти по искане на заинтересованото лице могат да разрешат срокът за прилагането на лихвата да се базира на периодите на оборота на запасите от стоки, използвани за получаване на компенсационните продукти.

Периодът на оборота на запасите от стоки се приема като средно време от момента, в който стоките, които ще се използват за получаване на компенсационните продукти, влязат във фабриката, до момента, в който я напуснат. Този период се определя от съотношението по фабрично-заводски цени на стойността на средния запас стоки, необходими за получаването на компенсационните продукти, към годишния оборот.

Полученото число, умножено по 12 и закръглено до следващото цяло число, представлява броя на месеците, за които се прилагат компенсаторни лихви.

Гореспоменатото опрощение се разрешава от митническите власти само при условие, че може да се провери периодът за оборот на стоките.

Периодът, който се взима предвид за прилагане на компенсаторни лихви, не може да бъде по-малък от един месец.

(в) Размерът на лихвите се изчислява на базата на вносните мита, лихвения процент, посочен в буква (а) по-горе и периода, посочен в буква (б).

Член 590

1. В особени случаи, особено при операции за усъвършенстване, включващи две или повече държави - членки, по искане на заинтересованите лица могат да се ползват опростени процедури за изчислението и осчетоводяването на компенсаторните лихви.

2. Когато съответните държави - членки са се уверили, че предложените процедури могат да се приложат, те ги съобщават на Комисията, а Комисията от своя страна информира останалите държава - членки. Процедурите, съобщени на Комисията, могат да се прилагат, освен ако Комисията уведоми заинтересованите държави - членки в срок от два месеца от получаване на проекта за някакви възражения по тази молба.

Член 591

1. Процентното съотношение на вносните стоки, включени в компенсационния продукт, се изчислява, когато е необходимо да се определят вносните мита. Такова изчисление не се прави, когато, между другото, размерът на задължението се определя единствено на базата на член 122 от Кодекса.

2. Изчислението се извършва съгласно методите, посочени в членове 592 до 594 или по някой друг метод, който дава резултати.

Член 592

Методът на количественото съотношение (за компенсационните продукти) се използва, когато от операциите за активно усъвършенстване се получава само един вид компенсационен продукт. В този случай количеството на вносните стоки, отговарящо на количеството на компенсационния продукт, за което възниква митническо задължение, се изчислява, като общото количество на горните стоки се умножи по коефициента, отговарящ на съотношението на компенсационните продукти, спрямо които възниква митническото задължение, към общото им количество.

Член 593

1. Методът на количественото съотношение (за вносните продукти) се прилага, когато всички елементи на вносните стоки се откриват във всеки компенсационен продукт.

При решението за избора на метод не се взимат предвид фирите.

Количеството на вносните стоки, използвани при производството на всеки компенсационен продукт, се определя като се прилага последователно към цялото количество на вносните стоки коефициент, съответстващ на съотношението между количеството на тези стоки, установено във всеки вид компенсационен продукт, и общото количество стоки, установени в компенсационните продукти като цяло.

Количеството на вносните стоки, съответстващо на количеството на компенсационните продукти, спрямо което възниква митническото задължение, се изчислява като се умножи коефициентът, изчислен по метода, посочен в член 592, с количеството вносни стоки, използвани за производството на този продукт, изчислено съгласно третия абзац.

2. В отклонение от параграф 1, методът на количественото съотношение (за вносните продукти) се прилага също така за операции, при които се преработва пшеница дурум за получаване на кускус, булгур и други храни.

Член 594

1. Когато не се прилагат членове 592 и 593, се прилага методът на стойностното съотношение. Обаче със съгласие на титуляра на разрешителното и с цел опростяване, митническите власти могат да приложат метода на количественото съотношение (за вносните продукти) вместо метода на стойностното съотношение, когато и двата метода дават подобни резултати.

2. За да се определи количеството на вносните стоки, използвани за производството на всеки вид компенсационни продукти, към общото количество вносни стоки се прилагат последователно коефициентите, отговарящи на съотношението на стойността на всеки компенсационен продукт към общата им стойност, изчислени съгласно параграф 3.

3. Следвайки член 36 параграф 1 от Кодекса, стойността на всеки от различните компенсационни продукти, която се използва при прилагането на стойностното съотношение, е:

-последната цена на продажба в Общността на идентични или подобни продукти, при условие, че тя не е била повлияна от връзките между продавача и купувача или, когато тя не е известна,

-последната цена "франко завода" в Общността, при условие, че тя не е била повлияна от връзките между продавача и купувача.

Когато стойността не може да се изчисли според първия абзац, тя се определя от наблюдаващата митница посредством всеки разумен метод.

4. Количеството на вносните стоки, отговарящо на количеството на компенсационните продукти, спрямо които възниква митническо задължение, се изчисляват с прилагане на коефициента, изчислен по метода, посочен в член 592, към количеството на вносните стоки, използвани за производство-то на въпросните продукти, изчислено съгласно параграф 2.

(г) Справка за закриване на режима

Член 595

1. Без да се накърнява член 596 параграф 3, титулярът на разрешителното трябва да представи на наблюдаващата митница справка за закриване на режима.

2. Справката трябва да съдържа между другото следните данни:

(а) данните от разрешителното;

(б) количеството на всеки вид вносни стоки и данни за МД, с която те са допуснати в режима;

(в) кода по КН на вносните стоки;

(г) МОС на вносните стоки и ставките на вносните мита, на които подлежат;

(д) установения рандеман;

(е) естеството и количеството на компенсационните продукти и митническия режим, в който са оформени, заедно с основните данни за декларациите, по които са допуснати в режима;

(ж) стойността на компенсационните продукти, ако за закриването на режима се прилага методът на стойностното съотношение;

(з) размера на вносните мита, които трябва да се платят за количеството вносни стоки, сметнато за редовен внос съгласно член 580 параграф 3;

(и) вносните стоки, внесени за режима по системата на триъгълен трафик.

3. Когато се използва опростена процедура за допускане в режима или закриване на режима, съответните декларации и документи трябва да отговарят на член 76 параграф 3 от Кодекса. Справката трябва също да показва количеството на стоките, което се смята за допуснато за редовен внос съгласно ч.580.

Член 596

1. Справката трябва да бъде представена в срок от 30 дни от изтичането на срока за реекспорт, изчислен, където е подходящо, съгласно член 565. Когато се използва месечно или тримесечно натрупване, справка се представя за всеки месец или тримесечие.

2. Без да се накърнява параграф 3 и член 597 параграф 4, когато се използва система на предварителен внос, справката се представя в срок от 30 дни от изтичането на срока, определен съгласно член 561

3. Наблюдаващата митница може сама да изготви справка за закриване на режима при същите срокове от параграфи 1 и 2. Това трябва да се посочи в разрешителното.

Член 597

1. Вносните мита за вносните стоки под формата на компенсационни продукти или стоки в непроменено състояние, приети че са допуснати до редовен внос съгласно член 580 параграф3, се заплащат най-късно при представянето на справката за закриване на режима, която може да се базира на сборна митническа декларация.

2. Когато за изчисляване на размера на вносните мита и сборове са необходими допълнителни данни по отношение на вносните стоки, те трябва да се съдържат в справката, както и, ако е подходящо, пропорционалното съдържание на вносните стоки в компенсационните продукти, установено съгласно членове 592 до 594.

3. Титулярът на разрешителното трябва да предостави на наблюдаващата митница всички документи, свързани със стоките, приети че са допуснати до редовен внос съгласно член 580 параграф 3, чието представяне е необходимо за правилното прилагане на разпоредбите по редовния внос.

4. Наблюдаващата митница може да се съгласи, щото:

(а) справката, посочена в член 595 параграф 1, да бъде изготвена на компютър или във всякаква друга форма, която гореспоменатата митница определи;

(б) справката да бъде изготвена на декларацията за оформяне на стоките в режима.

Член 598

Наблюдаващата митница нанася бележки върху справката на база на извършената проверка като, ако е необходимо, съобщава на титуляра за резултата от проверката, и пази справката и свързаните с нея документи най-малко три календарни години от края на година-та, през която справката е била изготвена. Обаче горната митница може да реши документите, свързани със справката, да бъдат съхранявани от титуляра на разрешителното. В този случай документите трябва да бъдат пазени за същия срок.

Член 599

1. Когато вносните стоки са оформени в режима въз основа на едно единствено разрешително, но с няколко декларации, компенсационните продукти или стоките в непроменено състояние се смятат за получени от вносните стоки, допуснати за режима с най-ранната декларация.

2. Когато титулярът на разрешителното може да покаже конкретните вносни стоки, от които са получени дадените компенсационни продукти или стоки в непроменено състояние, параграф 1 не се прилага.

Подраздел 3

Триъгълен трафик

Член 600

Митническите власти, посочени в член 556, могат да разрешат триъгълен трафик само като част от предишна система на износ.

Член 601

1. За триъгълен трафик се ползва информационният лист INF 5.

2. Информационният лист INF 5 се изготвя на бланка, отговаряща на образеца и упътванията в Приложение 81, в един оригинал и три копия, които се представят заедно на митницата, където се извършват износните формалности.

Информационният лист INF 5 се изготвя за количеството вносни стоки, отговарящо на количеството на изнесени компенсационни продукти. Когато е планирано внасянето на стоките в последователни партиди, могат да се изготвят повече от един информационен лист INF 5.

3. При кражба, загуба или унищожаване на информационния лист INF 5 вносителят може да помоли митницата, която го е приела, да издаде дубликат. Митницата изпълнява искането при положение, че може да се покаже, че вносните стоки, за които се изисква дубликат, не са били допуснати в режима.

Оригиналът и копията от информационният лист INF 5, издадени по този начин, носят указанието "дубликат" на един от деветте официални езици.

Член 602

1. Когато декларацията за износ за компенсационните продукти се представи на митницата, където се извършват формалностите по износа, се представя информационен лист INF 5, изготвен съгласно член 601 параграф 2.

2. Когато компенсационните продукти напуснат митническата територия на Общността през митницата, където е приета МД за износ, споменатата митница извършва отметки в клетки 9 и 10 от информационния лист INF 5, като задържа първото копие и връща оригинала и останалите екземпляри на декларатора.

Когато тази митница не изпълнява ролята на наблюдаваща митница, тя парафира първото копие и го изпраща на наблюдаващата митница.

3. Когато компенсационните продукти напуснат митническата територия на Общността през митница, различна от митницата, където е приета декларацията за износ, те се изнасят от митническата територия на Общността в режим на външен транзит на Общността.

Клетката, запазена за описание на стоките в транзитния документ, трябва да съдържа едно от указанията, посочени в член 610 параграф 1 плюс буквите EX-IM.

В случаите, предвидени от настоящата параграф, митницата, където е приета декларацията за износ, попълва клетка 9, като вписва данните от документа Т1 и записва символа Т1. Изходната митница попълва клетка 10, изпраща първото копие до наблюдаващата митница и връща оригинала и останалите копия на декларатора.

4. Компенсационните продукти, посочени в параграф 3, не могат да бъдат оформяни в друг режим освен пряк износ в трета страна.

Член 603

Вносните продукти могат да се заявят за режима в друга вносна митница, различна от първоначално посочената, когато промяната бъде разрешена от наблюдаващата митница или от митницата, където фактически са извършени формалностите по вноса, която в този случай съобщава за промяната на наблюдаващата митница.

Член 604

1. Декларацията за оформянето на вносните стоки в режима трябва да бъдат придружени от оригинала и копия 2 и 3 на информационният лист INF 5.

2. Митницата, където се представя декларацията за допускане в режима, трябва да отбележи на оригинала и на копия 2 и 3 от информационният лист INF 5 количеството на вносните стоки, заявени за режима и датата на приемането на декларацията. Тя незабавно изпраща копие 3 до наблюдаващата митница, като връща оригинала на декларатора и задържа копие 2.

3. Когато получи копие 3, наблюдаващата митница незабавно уведомява титуляра на разрешителното за количеството на вносните стоки, заявени за режима, и датата на тази заявка.

Член 605

Когато митницата на оформяне в режима и митницата, в която се извършват формалностите по износа, се намират в една и съща държава - членка, митническите власти могат да определят други процедури.

Подраздел 4

Специални мерки на търговската политика

Член 606

Когато прилагането на разрешителното се отнася до стоки, предмет на мерки от търговската политика, посочени в член 607 параграф 1 (а), в момента на подаване на декларацията не е необходимо да се представя лиценз, разрешително или друг подобен документ.

Член 607

1. Когато подзаконовите актове на Общността предвиждат специални мерки на търговската политика за:

(а) пропускането на стоки за редовен внос, споменатите мерки не се прилагат при заявяването на стоките за режим за активно усъвършенстване, нито по време на престоя им в режима;

(б) стоките, внесени на митническата територия на Общността, споменатите мерки се прилагат, когато вносните стоки са заявени за режим за активно усъвършенстване.

2. Чуждестранните стоки, дори когато не подлежат на вносни мита, също могат да бъдат заявени за режима при използване на системата на временно освобождаване:

(а) предвид отменянето на специалните мерки на търговската политика за освобождаването на стоките за редовен внос;

(б) предвид отменянето на специалните мерки на търговската политика за износ на стоки в непроменено състояние или на компенсационни продукти, без да се накърняват мерките на търговската политика за износ на стоки с произход от Общността.

3. Когато се прилага параграф 1 (а) или параграф 2, в момента на заявяване на стоките за режима не е необходимо да се представя лиценз, разрешително или друг подобен документ.

Член 608

Като се спазват съответните разпоредби, ре експортът на чужди стоки, допуснати за режима, не създава предпоставки за прилагане на мерки от търговската политика, установени за износа на стоки в непроменено състояние или компенсационни продукти, без да се накърняват мерките от търговската политика, прилагани за износа на продукти с произход от Общността.

Член 609

1. Освобождаването на вносните стоки за редовен внос под формата на стоки в непроменено състояние или на компенсационни продукти извън вторичните компенсационни продукти, изброени в Приложение 79, са предмет на прилагане от страна на митническите власти на всякакви мерки от търговската политика, които са в сила за вносните стоки в момента, когато е приета декларацията за редовен внос.

2. Когато се поиска редовен внос в друга държава - членка, различна от онази, в която вносните стоки са допуснати за режима, те подлежат на всякакви мерки от търговската политика, които са в сила в държавата - членка, където стоките са пропуснати в режима, валидни в момента, когато е приета декларацията за редовен внос.

Подраздел 5

Административно сътрудничество

Член 610

1. Когато компенсационните продукти или стоките в непроменено състояние са поставени в безмитна зона или свободен склад или пропуснати в един от условните митнически режими, като по този начин се закрие режимът за активно усъвършенстване, клетката, запазена за описанието на стоките на документа, използван за гореспоменатия митнически режим или при опростените процедури - на търговския документ или използвания запис, в допълнение към информацията, изисквана за съответния режим, трябва да съдържа забележката "

- Mercancias PA/S,

- A.F./S varer,

- A.V./S-Waren,

- I.P./S. goods,

- Marchandises PA/S,

- Merci PA/S,

- AV/S-goederen,

- Mercadorias AA/S

.

2. Когато вносните стоки, допуснати за режима при системата на временно освобождаване, са предмет на мерките на търговската политика и тези мерки продължават да са в сила в момента, когато стоките или в непроменено състояние или под формата на компенсационни продукти, са пропуснати в митнически режим или внесени в безмитна зона или свободен склад, забележката, посочена в параграф 1 трябва да бъде допълнена с думите

- Politica comercial,

- Handelspolitik,

- Handelspolitik,

- Commercial policy,

- Politique commerciale,

- Politica commerciale,

- Handelspolitiek,

- Politica comercial

3. Митницата на приключване на режима трябва да се увери, че забележките, посочени в параграфи 1 и 2, са поставени правилно на всеки документ, издаден за заместване или закриване на документите, посочени в същите параграфи.

Член 611

1. Информационният лист INF 1 се състои от оригинал и две копия, оформени в съответствие с образеца и разпоредбите на Приложение 82.

2. Информационният лист INF 1, посочен в параграф 1, се използва за:

(а) определяне размера на гаранцията, посочена в член 88 от Кодекса;

(б) допускане за редовен внос на компенсационните продукти или стоките в непроменено състояние от митница, различна от митницата на закриването на режима.

Член 612

Когато информационният лист INF 1 се използва за целите на член 611 параграф 2 (а), в клетка 2 трябва да се нанесе съответна забележка.

Член 613

1. В съответствие с член 611 параграф 2 (б), когато се изисква допускането за редовен внос на всички или на част от компенсационните продукти или стоки в непроменено състояние, митническите власти, които отговарят за приемането на декларацията, като използват информационният лист INF 1, заверен от тях, изискват от наблюдаващата митница да отбележи:

-в клетка 9 (а)- размера на вносните мита, които се полагат според членове 121 или 128 параграф 4 от Кодекса;

-в клетка 9 (б)- размера на компенсационните лихви, които се полагат според членове 589;

-количеството, кода по КН и произхода на вносните стоки, използвани за производството на компенсационните продукти, освободени за редовен внос.

Сумата на вносните мита трябва също да отразява разликата между :

-сумата на вносните мита, определени при прилагане на член 121 от Кодекса или размера на възстановените или прихванати мита, и

-сумата на вносните мита, вече осчетоводени или които трябва да се върнат или приспаднат.

2. Когато декларацията за редовен внос се отнася за продукти или стоки, посочени в член 610 параграф 2 и трябва да се приложат мерки от търговската политика в държавата - членка, в която е бил разрешен режимът, митническите власти, отговарящи за споменатата декларация, като използват информационния лист INF 1, заверен от тях, запитват наблюдаващата митница да съобщи дали мерките от търговската политика, които са в сила за стоките, допуснати за активно усъвършенстване, са били действително приложени.

3. Оригиналът и едното копие на информационния лист INF 1 се изпращат на наблюдаващата митница, а другото копие се запазва от органа, който го е заверил.

4. Когато информационният лист INF 1 се използва за прилагането на мерките от търговската политика, наблюдаващата митница, която го получи, трябва да съобщи за това искане на титуляра на разрешителното.

5. Наблюдаващата митница, на която е изпратен информационният лист INF 1, изпраща исканата информацията в клетки 8,9 и 10 на листа, заверява го, като задържа копието и връща оригинала. Обаче тя не е задължена да предостави тази информация след изтичане на срока, за който е задължена да пази документацията си.

6. Само за изчисляване на сумата, посочена в параграф 1, продуктите, за които се отнася информационният лист INF 1, се смятат за пропуснати за редовен внос на датата, на която е заверена клетка 2.

Член 614

Ако се поиска освобождаване за редовен внос, когато е издаден информационен лист INF 1 съгласно член 612, може да се използва същият информационният лист INF 1, при условие, че съдържа:

- в клетка 9 (а) - размера на вносните мита, дължими за вносните стоки според членове 121 параграф1 или 128 параграф 4 от Кодекса;

-в клетка 11 - датата, на която съответните вносни стоки за пръв път са били допуснати за режима.

Когато тази информация липсва, заверява се нов информационен лист INF 1 съгласно член 613.

Член 615

Титулярът на разрешителното може да помоли да му бъде заверен информационният лист INF 1, когато компенсационните продукти или стоките в непроменено състояние са прехвърлени на втори титуляр или в завода на втория одобрен оператор.

2. В този случай наблюдаващата митница трябва да представи сведенията, посочени в член 614.

Подраздел 6

Прехвърляне на стоки

Член 616

1. Без да се накърняват членове 617 до 623, когато предстои придвижване на продукти или стоки в рамките на митническата територия на Общността, при прехвърляне на разрешителното или с единично разрешително, съответните продукти или стоки се транспортират съгласно разпорежданията за транзита.

2. Върху транзитния документ на Общността или на документа, третиран като транзитен документ на Общността, се поставя заверка, посочена в член 610.

3. Ако е дадено разрешение за използване на подобни процедури за прехвърляне, то трябва да бъде упоменато в разрешителното. Тези процедури заместват процедурите на придвижването в транзитен режим. При прехвърляне на продукти или стоки от титуляра на едно разрешително на титуляра на друго разрешително, процедурата на прехвърлянето трябва да залегне в двете разрешителни.

Разрешение за ползване на въпросната процедура може да се даде само, ако титулярът на разрешителното пази или е осигурил да се запази документацията по активното усъвършенстване, посочена в член 566 параграф 3.

(а) Разпоредби за прехвърлянето на стоки или продукти при използване на едно разрешително

Член 617

Митническите власти разрешават прехвърлянето на компенсационни продукти или стоки в непроменено състояние без митнически формалности и без закриване на режима за активно усъвършенстване от завода до оператора или до друг оператор с цел по-нататъшна обработка при условие, че прехвърлянето се отрази в документацията по активното усъвършенстване.

Член 618

Титулярът на разрешителното остава отговорен за прехвърлените стоки или продукти.

(б) Разпоредби по прехвърлянето на стоки или продукти от титуляра на едно разрешително на титуляра на друго разрешително

Член 619

Митническите власти разрешават компенсационни продукти или стоки в непроменено състояние да бъдат прехвърлени от титуляра на едно разрешително на титуляра на друго разрешително при положение, че прехвърлянето е отразено в документацията по активното усъвършенстване съгласно процедурата, посочена в Приложение 83.

Член 620

1. Отговорността за прехвърлените стоки или продукти преминава върху титуляра на второто разрешително в момента, когато получи пратката на споменатите стоки или продукти и ги заведе в документацията по активното усъвършенстване.

2. Това завеждане в документацията по активното усъвършенстване води до поставянето на стоките или продуктите отново в режима от името на титуляра на второто разрешително.

(в) Общи разпореждания

Член 621

1. При положение, че не се нарушава правилното извършване на операциите, митническите власти, при спазване на останалите условия, които те самите определят, разрешават:

(а) пренасянето на вносните стоки без митнически формалности от митницата, където те се допускат в режима, до завода на оператора и на компенсационни продукти или стоки в непроменено състояние от завода на оператора до митницата, където се приключва режимът;

(б) предварителна заверка на бланките, посочени в Приложение 83 или дописването им от оператора, като последният ги подпечатва със специален метален печат, одобрен от митницата;

(в) извършване на формалностите с помощта на компютърна система при условие, че тя гарантира правилното прилагане на разпоредбите на настоящата глава.

2. Когато се прилага параграф 1 (а), наблюдаващата митница трябва да бъде информирана от митницата, която оформя режима, че вносните стоки са били допуснати за режима, както и от митницата, където режимът е приключен, че компенсационните продукти или стоките в непроменено състояние са изнесени, като се изпращат допълнителните копия от декларацията, подадена за случая, заедно с придружителните документи.

Член 622

Титулярът на разрешителното е отговорен за предварителното уведомление на митническите власти за предстоящото прехвърляне по начин и форма, които споменатите власти определят.

Член 623

1. Когато се прилагат процедурите по прехвърлянето, посочени в настоящия раздел, при представяне на справка за закриване на режима могат да се приложат разпоредбите на член 580 по отношение на стоките, които се приемат за освободени за редовен внос, при условие, че на това не пречат други разпореждания на Общността за редовния внос.

2. Наблюдаващата митница съобщава на митницата или митниците, които допускат в режима, за одобрените приспадания, като съобщава подробности от данните на декларацията, която е приела за пропускане в режима.

Раздел 6

Разпоредби по системата на възстановяване

/дроубек система/

Подраздел 1

Освобождаване за редовен внос

при системата на възстановяване

Член 624

Процедурите, установени за освобождаването за редовен внос при системата на възстановяване, важат за вносните стоки, включително вносните стоки при системата на еквивалентна компенсация без предварителен износ (специално освобождаване за редовен внос без налагане на вносни мита)

(а) Нормална процедура

Член 625

1. С изключение на случаите , в които се прилага член 568, декларацията за редовен внос при системата на възстановяване се подава в една от упълномощените за целта митници.

Член 626

1. Декларацията, посочена в член 625, се изготвя съгласно членове 198 до 252.

2. Прилага се член 575 параграфи 2 и 3.

(б) Опростена процедура

Член 627

1. Опростените процедури, предвидени в член 76 от Кодекса за редовен внос при системата на възстановяване, се прилагат съгласно членове 275 и 276.

2. Прилага се член 576 параграф 2.

3. Допълнителната декларация, посочена в член 76 параграф 2, се представя в определения срок, но в никой случай не по-късно от момента, когато се подаде молба за връщане на платените суми.

Подраздел 2

Възстановяване или прихващане на митата

Член 628

Случаите, посочени в член 577 параграф 2, се третират като равностойни на износа на компенсационни продукти от Общността

Член 629

Декларацията или молбата за допускане на компенсационни продукти за един от митническите режими, посочени в член 128 от Кодекса трябва да съдържа всички необходими данни в подкрепа на искането за възстановяване.

Член 630

Без да накърнява използването на опростените процедури, компенсационен продукт, който предстои да бъде допуснат за един от митническите режими, се представя на митницата на закриване на режима и подлежи на митническите формалности, предвидени в съответния режим в съответствие с валидните общи разпоредби.

Член 631

1. С изключение на случаите, в които се прилага член 568, декларацията за пропускане на компенсационните продукти в един от митническите режими, посочени в член 128 от Кодекса, се представя в една от закриващите митници, посочени в разрешението.

2. Когато се прилага член 568, декларацията, посочена в параграф 1, се подава в митницата, издала разрешителното.

3. Обаче наблюдаващата митница може да разреши декларацията, посочена в параграф 1, да бъде представена в митница, различна от посочените в параграфи 1 и 2.

Член 632

1. Декларацията, посочена в член 631, се изготвя съгласно разпоредбите за съответния митнически режим.

2. Прилагат се член 583 параграфи 2 и 3.

Член 633

Опростената процедура, предвидена в член 76 на Кодекса за закриване на режима, се прилага в съответствие с член 278.

Член 634

1. Делът на вносните стоки, включени в компенсационните продукти, се изчислява, когато е необходимо да се определят вносните мита, които трябва да се възстановят или прихванат. Това изчисление не се прави, когато всички компенсационни продукти се допуснат за един от режимите, посочени в член 128 от Кодекса.

2. Изчислението се извършва съгласно методите, посочени в членове 635 до 637 или от който и да е друг метод, който дава същите резултати.

Член 635

Методът на количествено съотношение (за компенсационните продукти) се прилага, когато от операциите за активно усъвършенстване се получава само един вид компенсационни продукти. В този случай количеството вносни стоки, съответстващо на количеството компенсационни продукти, за които може да се поиска възстановяване или прихващане, се изчислява като общото количество се умножава по коефициент, съответстващ на съотношението на компенсационните продукти, за които може да се поиска възстановяване или прихващане, към общото количество компенсационни продукти.

Член 636

Методът на количествено съотношение (за вносните стоки) се прилага, когато във всеки компенсационен продукт се откриват всички съставни части от стоките, освободени за редовен внос.

При решението за избора на метод не се взимат предвид фирите.

При системата на възстановяване, количеството на вносните стоки, използвани за производството на всеки компенсационен продукт, се определя като се прилага последователно към цялото количество на вносните стоки коефициент, съответстващ на съотношението между количеството на тези стоки, установено във всеки вид компенсационен продукт, и общото количество стоки, установени в компенсационните продукти като цяло.

При системата на възстановяване, количеството на вносните стоки, отговарящо на количеството на компенсационния продукт, за които може да се поиска въКомпетентните за вземане на решение митнически органи отпускат разрешително при следните случаи: а) по заявление по реда член 497, параграф 1, използващо описания в приложение 67 модел; б) по заявление по реда на член 497, параграф 3, при приемане на митническа декларация; в) при заявление за подновяване или изменение, по всеки подходящза целта начин.

Член 506

От датата на подаване на заявлението, или, при необходимост, от датата на получаване от митническите органи на изискана от тях непопълнена или допълнителна информация, в 30-дневен срок заявителят получава известие за решението по издаване на разре- шително, или за причините, поради които се отхвърля, а в 60- дневен срок, когато решението се отнася за режим на митническо складиране. Тези срокове не се прилагат при издаване на единно разрешително, освен когато това става по реда на член 501.

>M20.

Член 507

1. С изключение на реда, определен в член 508, разрешителното влиза в сила от датата на издаването му, или от всяка по-късна дата, посочена в самото разрешително. В случаите, засягащи частни митнически складове, по изключение митническите власти могат да известят съгласието си за използване на режима преди действителното издаване на разрешителното.

2. Разрешителните за режим на митническо складиране се издават без срок.

3. При разрешителни за режими на активно усъвършенстване, усъвършенстване под митнически контрол и пасивно усъвършенстване, сроковете за годност са в рамките на три години от датата на влизането им в сила, освен случаите когато по-дълги срокове са оправдани по разумни причини.

4. По изключение на реда определен в параграф 3, срокът на валидност на разрешително, отнасящо се за стоки по митнически режим на активно усъвършенстване по реда на приложение 73, част A, не превишава шест месеца. В случаите на мляко и млечни продукти, изброени в член 1 на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета (ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48.), срокът на валидност не надвишава три месеца.

Член 508

1. С изключение на режим митническо складиране, митни- ческите органи издават разрешителни със задна дата. Без да се накърняват параграфи 2 и 3, разрешително със задна дата влиза в сила най-рано от датата, на която е подадено заявлението.

2. Когато заявлението се отнася до подновяване на разрешително за един и същвид дейност и стоки, разрешителното може да се отпусне със задна дата спрямо датата, на която е изтекло ориги- налното разрешително.

3. При изключителни случаи валидността със задна дата на разрешително може да се удължи назад във времето, но не повече от една година от датата на подаване на заявлението, при доказана икономическа необходимост и: а) заявлението не е свързано с опит за измама или до явна небрежност; б) срокът на валидност на разрешителното, ако е издадено по реда, определен в член 507, не е превишен; в) воденото от заявителят счетоводство потвърждава спазването на всички изисквания свързани с режима, и когато се налага, стоките могат да бъдат установени за въпросния срок, както и счетоводството да позволява контрол над спазване на митни- ческия режим; г) всички необходими за регламентиране на положението на стоките формалности могат да се извършат, включително, при необходимост, отмяна на декларацията.

>M20

Раздел 6

Други разпоредби, отнасящи се до прилагане на режимите

Подраздел 1

Общи разпоредби.

Член 509

1. Предвидените в законодателството на Общността мерки по търговската политика се прилагат при поставяне на чужди стоки под митнически режим, само доколкото се отнасят до въвеждане на стоки на митническата територия на Общността.

2. Когато различни от посочените в приложение 75 компен- саторни продукти, получени под митнически режим на активно усъвършенстване получат статут на внесени стоки, прилаганите мерки по търговската политика на Общността са тези, които се прилагат до освобождаване от митнически надзор на внесените стоки.

3. Когато получени под режим на усъвършенстване под митнически контрол усъвършенствани стоки се освободят за внос, прилаганите мерки по търговската политика на Общността са тези, които се прилагат до освобождаване от митнически надзор на внесените стоки.

4. Когато законодателството на Общността разпорежда прила- гането на мерки на търговската политика след освобождаване от митнически контрол на стоки и вноса им, тези мерки не се прилагат за компенсаторни продукти внесени след пасивно усъвършенстване:

— когато са запазили произхода си от Общността по смисъла на членове 23 и 24 от Кодекса,

— когато се отнасят до ремонт, включително стандартна обменна система,

— когато са след последователни операции по преработка съобразно член 123 от Кодекса.

Член 510

С изключение на реда по член 161, параграф 5 от Кодекса, митни- ческата служба по надзора позволява митническата декларация да се представи в митническа служба различна от посочените в разре- шителното. Митническата служба по надзора определя как да бъде известявана.

Подраздел 2 Прехвърляне.

Член 511 Разрешителното посочва дали и при какви условия, движението на стоки или продукти в режим на изчакване могат да бъдат пред- вижвани между различни местоположения или до местона- хождението на друг бенефициер без освобождаване от митнически режим (прехвърляне) при условие, освен случите на временен внос, да се водят записи.

>M20 Прехвърляне не се разрешава, когато отправната алинея или направление на стоките е склад от вида Б.

Член 512

1. Прехвърляне между различни местоположения, описани в едно и също разрешително, се предприема без каквито и да е митнически формалности.

2. Прехвърлянето от митническата служба на въвеждане до съоръженията на бенефициера или преработващия, или до мястото на използване се извършва при попълнена декларация за въвеждане под определения митнически режим.

3. Прехвърляне до митническата служба на напускане с оглед реекспорт се извършва по реда на митническия режим и свързаната документация. В този случай митническият режим не се погасява, преди декларираните за реекспорт стоки или продукти да напуснат действително митническата територия на Общността.

Член 513

Прехвърляне от един бенефициер на друг се допуска само когато последният въвежда прехвърлените стоки или продукти под режим, разрешаващизползване на местно митническо освобождаване. Известяването на митническите органи и вписването на стоките или продуктите в записите посочени в член 266 става след присти- гането им в съоръженията на втория бенефициер. Не се изисква допълнителна митническа декларация. В случаите на временен внос, прехвърляне от един бенефициер на друг се допуска само когато последният въвежда стоките под митнически режим по писмена митническа декларация, заведена по нормалната процедура. Задължителните митнически формалности са определени в приложение 68. При получаване на стоките или продуктите, вторият бенефициер се задължава да ги въведе под съответния митнически режим.

Член 514

Прехвърляне, включващо увеличен риск, според определението в приложение 44в се покрива с обезпечение при условия, равни на разпоредените за транзитен митнически режим.

Подраздел 3

Митнически записи.

Член 515

Митническите органи задължават бенефициера, преработващия или определения оператор на склад, да водят митнически записи, с изключение на случаите на временен внос или когато не считат това за необходимо. Митническите органи одобряват съществуващи счетоводни записи, съдържащи съответната информация като митнически записи. Митническата служба по надзора изисква създаване на инвентарен опис за всички или някои от стоките поставени под съответен митнически режим.

>M20

Член 516

Митническите записи по реда на член 515 и, когато се изискват по реда на член 581, параграф 2 за временен внос, съдържат следната информация: а) информацията, съдържаща се в отметките на минималния списък, определен в приложение 37 за декларацията по въвеждане под митнически режими; б) данни за декларацията, по силата на която стоките се въвеждат под митнически режим или се погасяват митнически режими; в) датата и информационни данни за други митнически документи, както и за други документи отнасящи се довъ- веждане и погасяване на митнически режими; г) естеството на операциите по усъвършенстване, или типа обработка или временно използване; д) рандеманът и начина му на изчисляване, където е приложимо; е) информация позволяваща надзора на стоките, включително местонахождението им и данни за прехвърляния; ж) необходимо за идентифициране на стоките търговско или техническо описание; з) данни, позволяващи надзора на движението при митнически режим на активно усъвършенстване при опериране с равностойно стоки. Когато не пречи на контрола или надзора по митнически режим за стоки за складиране, усъвършенстване или използване, митни- ческите органи освобождават заявителя от задължението да представя някоя от изброените информации.

Подраздел 4

Рандеман и формула за изчисляването му.

Член 517

1. При митнически режими по реда на глави 3, 4 и 6, в разре- шителното или при въвеждане на стоки под въпросните митнически режими, се посочва рандеман или начин за опре- делянето му, включително средни стойности. Рандеманът се определя възможно най-много въз основа на производствени или технически данни или, когато няма такива, данни, отнасящи се до операции от същия вид.

2. При изключителни обстоятелства митническите органи уста- новяват рандемана, след като стоките са въведени под митнически режим, но не по-късно от въвеждането им под нов митнически режим или употреба.

3. Стандартните рандемани, определени за активно усъвършенстване в приложение 69, се прилагат за упоменатите операции.

Член 518

1. Съотношението на вносни/временно внесени стоки, включени в компенсаторни продукти, се изчислява, за да:

— се определи размерът на вносните митни сборове,

— се определи размерът за приспадане при възникване на митническо задължение, или

>M20

— да се приложат мерки на търговската политика на Общността. Изчисленията се извършват по реда на метода на количествено измерване или метода на изчисляване на стойността, или на какъвто и да е друг метод, при който се получават подобни резултати. За целите на изчисленията, компенсаторните продукти включват усъвършенствани продукти или междинни продукти.

2. Методът на количествено измерване се прилага, когато: а) от операциите по усъвършенстване се получава само един единствен продукт; в този случай количеството внесени/- временно внесени стоки съдържащи се в количеството компен- саторни продукти, за които възниква митническо задължение, е пропорционално на последната категория продукти като процент от общото количество компенсаторни продукти; б) от операциите по усъвършенстване се получават различни видове компенсаторни продукти и във всеки компенсаторен продукт се намират всички елементи на внесени/временно внесени стоки; в този случай количеството внесени/временно внесени стоки, съдържащи се в количеството компенсаторни продукти, за които възниква митническо задължение, е пропорционално на: i) съотношението между този специфичен вид компенсаторен продукт, независимо дали възниква митническо задължение, и общото количество на всички компенсаторни продукти; и ii) съотношението между количеството компенсаторни продукти, за които възниква митническо задължение и общото количество компенсаторни продукти от същия вид. Когато се определя дали са изпълнени условията по прилагане на методите, описани в буква a) или б), не се отчитат загубите. С изключение на член 862, загуби означава пропорцията на внесени/- временно изнесени стоки, които са унищожени по време на операциите по усъвършенстване, в частност при изпаряване, изсу- шаване, вентилация на газове или изтичане. При пасивно усъвършенстване вторични компенсаторни продукти, които предс- тавляват отпадъци, скрап, утайки, изрезки и остатъци се считат за загуби.

3. Методът на изчисляване на стойността се прилага в случаите, когато методът на количествено измерване е неприложим. Количеството внесени/временно внесени стоки, съдържащи се в количеството компенсаторни продукти, за които възниква митническо задължение, е пропорционално на: а) стойността на този специфичен вид компенсаторен продукт, независимо дали възниква митническо задължение, като процент от общата стойност на всички компенсаторни продукти; и б) стойността на компенсаторните продукти, за които възниква митническо задължение като процент от общата стойност на компенсаторните продукти от същия вид. Стойността на всеки от различните компенсаторни продукти, която се прилага при методът на изчисляване на стойността, е последна производствена стойност в Общността или последна продажна стойност в Общността на същите или подобни продукти, при условие че цитираните стойности не се влияят от отношенията между купувач и продавач.

4. Когато не е възможно установяването на стойност по реда на параграф 3, тя може да се определи по пътя на всеки метод в рамките на разумното.

>M20

Подраздел 5 Компенсаторни лихви.

Член 519

1. При възникване на митническо задължение с оглед компен- саторни продукти или стоки, въведени под режим на активно усъвършенстване или митнически режим на временен внос, върху размера на митническите сборове се дължи компенсаторна лихва за въпросния период.

2. Прилагат се тримесечните лихвени проценти за паричния пазар, публикувани в статистическия приложение към Месечния бюлетин на Европейската централна банка. Начисляваният лихвен процент е този в сила два месеца преди месеца на възникване на митническото задължение и за държавата-членка, където е местонахождението на първата операция или употреба, описана в разрешителното.

3. Лихвата се изчислява на месечна основа, като започне от първия ден на месеца след изтичане на месеца, през който внесените стоки, за които възниква месечно задължение, са въведени за първи път по митнически режим. Периодът приключва на последният ден от месеца на възникване на митни- ческото задължение. При прилагане на митнически режим на активно усъвършенстване (система на възстановяване на митни сборове), а вносът се заявява по реда на член 128, параграф 4 от Кодекса, срокът започва да тече от първият ден на месеца след изтичане на месеца, през който са изплатени обратно или възстановени митните сборове.

4. Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат в следните случаи: а) когато въпросният период е по-малко от един месец; б) когато размерът на изчислената компенсаторна лихва не надвишава 20 EUR за възникналото митническо задължение; в) когато митническото задължение възниква, за да се приложат преференциални тарифни ставки по силата на споразумение между Общността и трета държава върху внос в тази държава; г) когато се внасят отпадъци и скрап, възникнали по време на унищожаване; д) когато упоменати по реда на приложение 75 компенсаторни продукти се внасят, но при условие че са в пропорции до изне- сеното количество основни компенсаторни продукти; е) когато митническото задължение възниква на основание внос по реда на член 128, параграф 4 от Кодекса, при условие че дължимите вносни митни сборове върху продуктите не са били действително възстановени или изплатени обратно; ж) когато бенефициерът изиска внос и представи доказателства, че определени обстоятелства, чието възникване не се обвързва с невнимание или измама от негова страна, не позволяват или правят икономически непригодно извършването на реекспорт, който е предвиждан и обоснован при завеждане на заявлението за разрешително; з) когато във връзка с възникналото митническо задължение е осигурено парично обезщетение; и) когато митническото задължение е възникнало във връзка с член 201, параграф 1, буква б) от Кодекса или се дължи до вноса на стоки въведени под митнически режим на временен

>M20 внос по реда на членове от 556 до 561, 563, 565, 568, 573, буква б) и 576 от настоящия регламент.

5. В случаите на операции по активно усъвършенстване, при които броят на внесените стоки и/или компенсаторни продукти е икономически непригоден за прилагане на разпоредбите на параграфи 2 и 3, при заявление от страна на заинтересованото лице митническите органи разрешават прилагане на опростени методи за изчисляване на компенсаторната лихва, но даващи същите резултати.

Подраздел 6 Погасяване на митническо задължение.

Член 520

1. Когато се въвеждат стоки за внос или временен износ, по силата на две или повече декларации за митнически режими по силата на едно разрешително:

— при отложен митнически режим, въвеждането на стоките или продуктите под нов митнически режим се разглежда след погасяване на митническите режими по въпросните вносни стоки въведени по най-ранната им митническа декларация,

— при прилагане на митнически режим на активно усъвършенстване (система на възстановяване на митни сборове) или на пасивно усъвършенстване, компенсаторните продукти се разглеждат като получени съответно от вносни или временно изнесени стоки, въведени по най-ранната им митническа декларация. Прилагането на първа алинея не води до необосновани облекчения на вносни митни сборове. Бенефициерът изисква погасяването да се извърши до определени вносни или временно изнесени стоки.

2. Когато стоки под митнически режим се поставят заедно с други стоки и претърпят пълно погиване или невъзстановима загуба, митническите стоки приемат доказателство представено от бенефициера, посочващо точното количество стоки под митнически режим, което е унищожено или изгубено. Когато не е възможно на бенефициера да представи подобно доказателство, количеството унищожени или изгубени стоки се установява като се провери количеството стоки от този вид под митнически режим по време на унищожаването или изгубването.

Член 521

1. Най-късно към датата на изтичане на срока за погасяване, независимо дали е приложено натрупване съобразно член 118, параграф 2, втора алинея от Кодекса:

— при прилагане на митнически режим на активно усъвършенстване (система на възстановяване на митни сборове) или усъвършенстване под митнически контрол, пога- сената сметка се изпраща до митническата служба по надзора в срок до 30 дни,

— при прилагане на митнически режим на активно усъвършенстване (система на възстановяване на митни сборове), заявление за обратно изплащане или възстановяване на вносни митни сборове се подава до митническата служба по надзора в срок до шест месеца.

>M20 При наложителност поради извънредни обстоятелства митни- ческите органи удължават срока, дори и вече да е изтекъл.

2. Сметката или заявлението съдържат следните данни, освен когато митническата служба по надзора не определи и други: а) справка за данните на разрешителното; б) количеството на всеки вид вносни стоки, за които се заявява погасяване, обратно изплащане или възстановяване на митническо задължение, или вносни стоки въведени по митнически режим на триъгълно придвижване; в) кода по Комбинираната номенклатура на внасяните стоки; г) размера на вносни митни сборове, възлаган на вносните стоки, и когато се налага, митническата им стойност; д) данни за митническата декларация въвеждаща вносните стоки под митническия режим; е) вида и количеството на компенсаторните или усъвършенствани продукти или стоки в непроменено състояние и митническият режим, под който са поставени, както и данни за съответст- ващите декларации, други митнически документи или други документи, свързани с погасяване на митническото задължение и сроковете за това; ж) стойността на компенсаторните или усъвършенствани продукти, когато за погасяване на митническото задължение се използва методът на изчисляване на стойността; з) рандемана; и) размера на вносни митни сборове за изплащане, или за обратно изплащане или възстановяване, и когато се налага, компенса- торните лихви за изплащане. Когато сумата се отнася до прилагане на член 546, това се посочва изрично; й) при усъвършенстване под митнически контрол, кодът от Комби- нираната номенклатура за усъвършенстваните продукти и необходимите елементи за определяне на митническата стойност.

3. Митническата служба по надзора оформя документа за погасяване на митническото задължение.

Раздел 7

Административно сътрудничество.

Член 522

В рамките на посочените в приложение 70 крайни срокове и формат, митническите органи предават на Комисията следната информация: а) с оглед активно усъвършенстване и усъвършенстване под митнически контрол: i) издадените разрешителни; ii) отхвърлени заявления или анулирани или отменени разре- шителни, на основание неизпълнени икономически условия; б) с оглед пасивно усъвършенстване: i) разрешителни, издадени по реда на член 147, параграф 2 от Кодекса; ii) отхвърлени заявления или анулирани или отменени разре- шителни на основание неизпълнени икономически условия.

>M20 Комисията осигурява достъпа до тези данни на митническите адми- нистрации.

Член 523

С оглед осигуряване на адекватна информация на другите митнически служби, участващи в прилагане на митническите режими, при поискване от заинтересовано лице или от митнически органи се издават следните информационни листи, описани в приложение 71, освен за случаите когато митническите органи се споразумеят за друг начин и форма на обмен на информация: а) с оглед митническо складиране, информацията в INF8 с оглед известяване на необходимите данни за оценка на митническото задължение в сила преди за стоките да се приложат стан- дартните методи на обработка; б) с оглед активно усъвършенстване: i) информационен лист INF1, за предаване на информация относно размера на дължимите митни сборове, компен- саторна лихва, обезпечение и мерки на търговската политика; ii) информационен лист INF9, за предаване на информация относно компенсаторни продукти, завеждани под други митнически режим при триъгълно придвижване; iii) информационен лист INF5, за информиране при получаване на митническо облекчение за внесени стоки, преминали през предходен износ по триъгълно придвижване; iv) информационен лист INF7, за предаване на информация, позволяваща обратното изплащане или възстановяване на митни сборове по системата за възстановяване на платени мита; в) при временен внос, информационен лист INF6 с оглед известяване на необходимите данни за оценка на митническо задължение или размер на събраните митни сборове за премествани стоки; г) при пасивно усъвършенстване, информационен лист INF2 с оглед известяване на информация за временно изнесени стоки в триъгълно придвижване, за да се получи частично или пълно освобождаване на компенсаторните продукти. ГЛАВА 2 Митническо складиране

Раздел 1

Общи разпоредби.

Член 524

По реда на настоящата глава, когато се визира селскостопанска продукция, „предварително финансирани стоки“ означават стоки от Общността, предназначени за износ в непроменено състояние и които подлежат на плащане на сума равна на субсидията за износ преди самите стоки да са изнесени, когато подобно плащане е предвидено в Регламент (ЕИО) № 565/80 на Съвета (ОВ L 62, 7.3.1980 г., стр.)

5.

>M20.

Член 525

1. За обществените митнически складове се прилага следната класификация: а) вид A, когато управляващият склада носи отговорността; б) вид B, когато депозиращият стоките носи отговорността; в) вид F, когато складът се управлява от митническите органи.

2. За частни митнически складове, при които управителят на склада носи отговорността, а той е и депозиращстоките , но не задължително и техен собственик, се прилага следната класи- фикация: а) вид D, когато вносът се извършва чрез местно митническо осво- бождаване на стоките и се отпуска въз основа на естеството, митническата стойност и количеството на стоките към момента на поставянето им под митнически режим; б) вид E, когато се прилага митнически режим, без стоките да се съхраняват на място, одобрено като митнически склад; в) вид C, когато не се прилага нито една от извънредните ситуации по букви a) и б).

3. Разрешително за склад от вида Е може да включи прилагане на митнически режим определен за складове от вида D.

Раздел 2 Допълнителни условия при отпускане на разрешително.

Член 526

1. При отпускане на разрешително митническите органи определят съоръженията или местонахождението, одобрено като митнически склад от вид A, B, C или D. Освен това те могат да определят съоръжения за временно съхранение като такъв вид митнически склад или да се управляват като митнически склад от вида F.

2. Едно местонахождение не се одобрява повече от веднъж за митнически склад.

3. Когато стоките представляват опасност, или могат да увредят други стоки, или поради други причини се нуждаят от специални помещения за съхранение, в разрешителните се упоменава, че могат да се складират само и единствено в помещения оборудвани специално, за да отговорят на изискванията им.

4. Митнически складове от вид A, C, D и E могат да се одобрят и като продоволствени складове по смисъла на член 40 от Регламент (ЕО) № 800/99 на Комисията (1).

5. Единни разрешителни се отпускат само и единствено за частни митнически складове.

Член 527

1. Разрешителни се отпускат само когато някоя от бъдещите обичайни форми на третиране, активно усъвършенстване или обработка под митнически контрол не се явява водеща спрямо складирането и съхранението на същите стоки. (1) ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11.

>M20

2. Разрешителни не се отпускат, когато съоръженията на митни- ческите складове или помещенията за съхранение се използват и за продажби на дребно. Допуска се издаване на разрешително и когато стоките се продават на дребно, освободени от вносни митни сборове: а) на пътуващи до трети страни; б) по реда на дипломатически или консулски споразумения; в) на работещи или членуващи в международни организации или на силите на НАТО.

3. По реда на член 86, второ тире от Кодекса, когато при проучване на въпроса за пропорционалността на администра- тивните разходи по режим на митническо складиране се окаже, че надвишават икономическите нужди, митническите органи преразглеждат, inter alia, видът митнически склад и режимът, който може да се прилага.

Раздел 3

Складови стокови записи.

Член 528

1. В складовете от вида A, C, D и E, лицето, определено да води складовите стокови записи, е управителят на склада.

2. В складовете от вида F, обработващата стоките митническа служба води митнически записи вместо складови стокови записи.

3. В складове от вида B, на мястото на складови стокови записи митническата служба по надзора съхранява декларациите за въвеждане под митнически режим.

Член 529

1. Складовите стокови записи съдържат по всяко време текущото количество стоки в склада, които са под режим на митническо складиране. В срокове, определени от митническите органи, управителят на склада депозира списък на споменатите стокови наличности в митническата служба по надзора.

2. Когато се прилага член 112, параграф 2 от Кодекса, митни- ческата стойност на стоките преди пристъпване към обичайни форми на третиране се вписва в складовите стокови записи.

3. В складовите стокови записи се въвежда информацията за временно преместване на стоки и стоки, съхранявани на общо основание по реда на член 534, параграф 2.

Член 530

1. При въвеждане на стоки под митнически режим на складиране в склад от вид Е, складовият стоков запис се завежда при прис- тигане на стоките в складовите съоръжения на бенефициера.

2. Когато митническият склад служи едновременно и за временно съхранение, завеждането на складовия стоков запис се извършва по време на подаване на декларацията за поставяне под митнически режим.

3. Завеждането на складовия стоков запис за погасяване на митнически режим се извършва най-късно по времето, когато стоките напускат митническия склад или съоръженията за скла- диране на бенефициера.

>M20

Раздел 4

Други разпоредби, отнасящи се до прилагане на режим на митническо складиране.

Член 531

Допуска се преминаване на чужди стоки по обичайните форми на третиране, описани в приложение 72.

Член 532

Всяко временно преместване на стоки е в срок до три месеца. Когато обстоятелствата налагат, срокът може да се удължава.

Член 533

Заявлението за разрешително по извършване на обичайните форми по третиране на стоките или временното им преместване от митнически склад се извършва в писмен вид и за всеки случай поотделно до митническата служба по надзор на въпросните стоки. В заявленията задължително се посочват всички данни, отнасящи се до прилагане на митническия режим. Това разрешение може да се отпусне като съставка на разре- шително за митническо складиране. В такъв случай митническата служба по надзора, получава известието за провеждане на разре- шеното третиране или временното изнасяне на стоките по начин, определен от нея.

Член 534

1. При съхраняване на стоки от Общността в съоръжения на митнически складове или помещения за съхранение, използвани и за стоки поставени под режим на митническо складиране, се разра- ботват специфични методи за идентифициране на тези стоки, като в частност се цели различаването им от стоките, въведени под режим на митническо складиране.

2. Митническите органи допускат съвместно съхранение и при случаи, когато е невъзможно по всяко време да се определи митни- ческият статут на всеки един вид стока. Предварително финан- сирани стоки се изключват от подобно разрешение. Стоки, поставени на съвместно съхранение са с един и същ осемцифрен код по Комбинираната номенклатура, с еднакви търговски качества и еднакви технически характеристики.

3. За целите на деклариране на митнически режим или употреба на стоките при съвместно съхранение, както и при извънредни обстоятелства, установими стоки отговарящи на условията по втората алинея на параграф 2, се приемат както за стоки от Общността, така и за чужди стоки. При прилагане на първа алинея не се допуска възлагане на определен митнически статут на количество стоки, което е по- голямо от действително съхраняваното количество със същия статут в митническия склад или складовите съоръжения, когато стоките под въпросния митнически режим се извеждат.

Член 535

1. При операции по активно усъвършенстване или усъвършенстване под митнически контрол в съоръженията на митнически склад или складови помещения, разпоредбите на член

243

>M20 534 се прилагат mutatis mutandis за стоките под тези митнически режими. За случаите на активно усъвършенстване без равностойност или усъвършенстване под митнически контрол, за стоките от Общността не се прилагат разпоредбите на член 534 за съвместно съхранение.

2. Въвежданите записи позволяват по всяко време на митни- ческите органи да наблюдават точното местонахождение и състояние на стоките под режим на митническо складиране.

ГЛАВА 3

Активно усъвършенстване

Раздел 1

Общи разпоредби.

Член 536

За целите на настоящата глава: a) „предходен износ“ означава системата, по която получени от равностойни стоки компенсаторни продукти се изнасят преди да се въведат вносните стоки под митнически режим с отлагане; б) „усъвършенстващи дейности“ означава всяко усъвършенстване на вносни стоки, поставени пряко или непряко на разположение на бенефициера и провеждани съобразно спецификации на собственик, установен в трета страна, най-често срещу заплащане само на разходите по усъвършенстването.

Раздел 2

Допълнителни условия по отпускане на разрешителното.

Член 537

Разрешително се отпуска само когато заявителят има намерение да реекспортира или изнася основни компенсаторни продукти.

Член 538

опуска се издаване на разрешително за стоките, упоменати в четвърта алинея на член 114, параграф 2, буква в) от Кодекса, с изключение на: а) горива и енергийни източници, различни от необходимите за тестване на компенсаторните продукти или за откриване на дефекти по вносни стоки, нуждаещи се от поправка и ремонт; б) смазочни материали, различни от необходимите за тестване, настройка или изземване от обръщение на компенсаторни продукти; в) оборудване и инструменти.

Член 539

С изключение на случаите на вносни стоки, упоменати в приложение 73, икономическите условия се считат за изпълнени.

>M20 При заявления за вносни стоки, упоменати в приложение 73, икономическите условия се считат за изпълнени, когато: а) заявлението се отнася до: i) операции по стоки от непазарно естество, ii) договор за усъвършенстване; iii) усъвършенстване на компенсаторни продукти, получени при усъвършенстване по предходно разрешително, чието отпускане е подлежало на проучване на икономическите условия; iv) обичайните форми на третиране, упоменати в член 531; v) ремонт; vi) усъвършенстване на твърда пшеница, попадаща в код 1001 10 00 на Комбинираната номенклатура за производство на паста, попадаща в кодове 1902 11 00 и 1902 19 на Комби- нираната номенклатура; или б) съвкупната стойност на вносните стоки за заявител не надвишава 150 000 EUR за календарна година за който и да е осемцифрен код по Комбинираната номенклатура; или в) съобразно член 11 от Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета (1), става въпрос за упоменатите в част A на приложение 73 вносни стоки и заявителят представи документ издаден от компе- тентните органи, разрешаващи въвеждането на стоките под митнически режим в рамките на количества, определени на базата на балансова доставка.

Член 540

Разрешителното посочва средствата и метода за установяване на компенсаторните продукти и определя реда по провеждане на операциите при използване на равностойни стоки. Методите за установяване или редът могат да включват проверка на водените записи.

Раздел 3

Разпоредби по прилагане на митнически режим на активно усъвършенстване.

Член 541

1. Разрешителното посочва дали и при какви условия упоме- натите в член 114, параграф 2, буква д) от Кодекса равностойни стоки с еднакъв осемцифрен код по Комбинираната номенклатура, еднакви търговски качества и същите технически характеристики могат да се използват при операциите по усъвършенстване.

2. Когато основната част от дейностите по усъвършенстване на равностойни стоки се извършва в предприятието на бенефициера или в предприятие, където се работи за него, се допуска тези равностойни стоки да са на по-напреднал стадии на производство отколкото вносните стоки, освен при изключителни случаи.

3. Особените разпоредби, определени в приложение 74, се прилагат относно стоките, посочени в настоящото приложение.

(1) ОВ L 318, 20.12.1993 г., стр. 18.

>M20.

Член 542

1. Разрешителното посочва срока за погасяване. Когато се налага от обстоятелствата, този срок може да се удължи дори когато първоначално определеният срок вече е изтекъл.

2. При изтичане на срока за погасяване на определена дата за всички стоки, поставени под митнически режим за определен период, в разрешителното може да се допуска автоматично удължаване на срока за погасяване за всички стоки, оставащи под митническия режим към тази дата. Митническите органи изискват определяне на нов митнически режим за стоките за срок, който определят.

3. Независимо дали се прилага натрупването на срок по смисъла на параграф 2, не се допуска по-дълъг срок от посочения за погасяване на следните компенсаторни продукти или стоки в непроменен вид: а) за мляко или млечни продукти, описани в член 1 на Регламент (ЕО) № 1255/1999

— четири месеца; б) за клане на животни без угояването им, описани в глава 1 на Комбинираната номенклатура

— два месеца; в) за угояване (включително и клане) на животни, включени в кодове на Комбинираната номенклатура 0104 и 0105

— три месеца; г) за угояване (включително и клане) на други животни описани в глава 1 на Комбинираната номенклатура

— шест месеца; д) за преработка на месо

— шест месеца; е) за преработка на други селскостопански продукти от вид, който отговаря на условията за предварително изплащане на износни субсидии, описани в член 1 на Регламент (ЕИО) № 565/80 и преработвани в стоки или продукти, описани в член 2, буква б) или в) на същия регламент

— шест месеца. При провеждане на последователни дейности по усъвършенстване или когато се налага от изключителни обстоятелства, сроковете се удължават при поискване, но без общата сума да надвишава дванадесет месеца.

Член 543

1. В случаите на предходен износ разрешителното посочва срока, в рамките на който чуждестранните стоки се декларират за митнически режим, като се отчита необходимото време за доставка и транспорт до Общността.

2. Упоменатият в параграф 1 срок не превишава: а) три месеца за стоки, подлежащи на организирания общ пазар; б) шест месеца за всички други стоки. Когато бенефициерът представи разумно обосновано заявление за удължаване на срока от шест месеца, то може да се уважи, при условие че общият срок не надхвърля дванадесет месеца. При специални обстоятелства срокът може да се удължава, дори когато първоначално разрешеният е изтекъл.

>M20

Член 544

За целите на погасяване на митнически режим или заявление за възстановяване на платени вносни митни сборове, следните операции се приемат за реекспорт или износ: а) доставка на компенсаторни продукти на лица с право на осво- бождаване от вносни митни сборове по силата на Виенската конвенция от 18 април 1961 г. за дипломатическите отношения, или на Виенската конвенция от 24 април 1963 г. за консулските отношения или други консулски конвенции, или Нюйоркската конвенция от 16 декември 1969 г. за специалните мисии; б) доставка на компенсаторни продукти на въоръжени сили на други страни, разположени на територията на държава-членка, когато същата позволява специално освобождаване от вносни митни сборове по реда на член 136 от Регламент (ЕИО) № 918/83; в) доставка на въздухоплавателни средства за гражданската авиация; митническата служба по надзора разрешава погасяване на митническия режим, след като внесените стоки са използвани за първи път при производство, ремонт изменения или конверсия на въздухоплавателни средства за гражданската авиация или части за тях, при условие че записите на бене- фициера позволяват проверка за спазване и прилагане на митни- ческия режим; г) доставка на космически кораби и свързаното с тях оборудване; митническата служба по надзора разрешава погасяване на митническия режим след като внесените стоки са използвани за първи път при производство, ремонт изменения или конверсия на сателити, изнасящите ги в космоса ракети и оборудване за наземните станции, както и части за тях, когато са неделими от системата, при условие че записите на бене- фициера позволяват проверка за спазване и прилагане на митни- ческия режим; д) погасяване съобразно действащите разпоредби за вторични компенсаторни продукти, чието унищожаване под митнически надзор е забранено с оглед опазване на околната среда; за целта бенефициерът доказва, че погасяване на митническия режим съобразно действащия правилник е или невъзможно или икономически несъобразно.

Раздел 4

Разпоредби по използване на системата с отлагане.

Член 545

1. Употребата на равностойни стоки за дейности по реда на член 115 от Кодекса не се подлага на формалностите по въвеждане на стоките под митнически режим.

2. Равностойните стоки и компенсаторните продукти, изработени от тях се третират като чуждестранни стоки, а вносните стоки

— като стоки от Общността от момента на приемане на декларацията за погасяване на митническия режим. Когато вносни стоки се предлагат на пазара преди погасяване на митническия режим, те променят автоматично статута си към момента на извеждането им на пазара. В изключителни случаи, когато не се очаква равностойните стоки да са налични по същото време, митническите органи разрешават, по заявление от бенефициера, представянето на тези равностойни стоки на дата, определена от тях рамките на разумните срокове.

>M20

3. В случаите на предходен износ:

— компенсаторните продукти се третират като чуждестранни стоки при приемане на износната декларация при условие че стоките за внасяне са поставени под митнически режим;

— вносните стоки се третират с произход от Общността при поставянето им под митнически режим.

Член 546 С изключение на действащите забранителни или ограничителни мерки, разрешителното посочва дали компенсаторните продукти или стоки в непроменено състояние могат да се внасят в Общността без митническа декларация. В такъв случай те се приемат за внесени, когато при изтичане на срока за погасяване на митнически режим не са заведени под такъв. За целите на член 218, параграф 1, първа алинея от Кодекса, декла- рацията за внос се приема за подадена и приета, а вносът разрешен, при представяне на документ за погасяване на митническия режим. Продуктите или стоките се третират за местни стоки при предла- гането им на пазара на Общността.

Член 547 В случаите на внос на компенсаторни продукти, графи 15, 16, 34, 41 и 42 на митническата декларация се попълват за вносните стоки. Като алтернатива съответстващата информация може да се предостави и чрез информационен лист INF1 или всеки друг документ, придружаващдекларацията .

>M21.

Член 547а За вносните стоки, които в момента на приемане на декларацията за поставяне под режим са можели да се ползват от по-благо- приятен тарифен режим поради специфичното си предназначение, дължимите вносни мита в приложение на член 121, параграф 1 от Кодекса, се изчисляват, като се взема ставката, съответстваща на това предназначение. Такъв начин на изчисляване се допуска само ако е можело да бъде издадено такова разрешение, свързано със специфично предназначение, и при условие че условията, пред- видени за разрешаване на ползване от благоприятен тарифен режим, биха били изпълнени.

>M20.

Член 548

1. В приложение 75 е посочен списъкът на компенсаторните продукти, подлежащи на вносни митни сборове по реда на член 122, буква a), първо тире от Кодекса.

2. Когато се унищожават компенсаторни продукти, различни от посочените в списъка по параграф 1, те се разглеждат като реекс- портирани.

Член 549

1. Когато компенсаторни продукти или стоки в непроменено състояние се въвеждат под един от митническите режими с отлагане, или се въвеждат в свободна зона с митнически контрол от вид I по смисъла на член 799, или в свободен склад, или се поставят в свободна зона с митнически контрол от вид II по смисъла на член 799, позволяващпогасяване на митническия режим, документите или записите, използвани за цитирания

248

>M20 митнически режим, или документите които ги заменят, съдържат задължително един от текстовете по-долу:

— Mercancias PA/S,

— AF/S-varer,

— AV/S-Waren,

— ??????????? ET/A,

— IP/S goods,

— Marchandises PA/S,

— Merci PA/S,

— AV/S-goederen,

— Mercadorias AA/S,

— SJ/S-tavaroita,

— AF/S-varor,

>A2

— Zbozi АZS/P,

— ST/P kаup,

— IP/АTL preces,

— LP/S prekes,

— АF/F aruk,

— oggetti PI/S,

— towаry UCz/Z,

— АO/O blаgo,

— АZS/PS tovаr,

>M30

— Стоки АУ/ОП,

— Marfuri PA/S.

>M20

2. Когато вносни стоки въвеждани под митнически режим, подлежат на специфични мерки на търговската политика и тези мерки продължават да се прилагат при въвеждане на стоките, във вид на компенсаторни продукти или стоки в непроменено състояние под един от митническите режими с отлагане или се въвеждат в свободна зона с митнически контрол от вид I по смисъла на член 799, или в свободен склад, или се поставят в свободна зона с митнически контрол от вид II по смисъла на член 799, текстът посочен в параграф 1 се заменя с един от текс- товете по-долу:

— Politica comercial,

— Handelspolitik,

— Handelspolitik,

— Commercial policy,

— Politique commerciale,

— Politica commerciale,

249

>M20

— Handelspolitiek,

— Politica comercial,

— Kauppapolitiikka,

— Handelspolitik,

>A2

— Obchodni politikа,

— Каubаnduspoliitikа,

— Tirdzniecibаs politikа,

— Prekybos politikа,

— Kereskedelempolitikа,

— Politikа kummercјаli,

— Politykа hаndlowа,

— Trgovinskа politikа,

— Obchodna politikа,

>M30

— Търговска политика,

— Politica comerciala.

>M20

Раздел 5

Разпоредби по използване на системата за възстановяване на платено мито.

Член 550

Когато стоки по системата за възстановяване на платено мито получат митническо направление от изброените по реда на член 549, параграф 1, задължителното упоменаване на прилаганата разпоредба става с текста:

— Mercancias PA/R,

— AF/T-varer,

— AV/R-Waren,

— IP/D goods,

— Marchandises PA/R,

— Merci PA/R,

— AV/T-goederen,

— Mercadorias AA/D,

— SJ/T-tavaroita,

— AF/R-varor,

>A2

— Zbozi АZS/N,

— ST/T kаup,

— IP/АTM preces,

— LP/D prekes,

— АF/V aruk,

250

>A2

— oggetti PI/SR,

— towаry UCz/Zw,

— АO/P blаgo,

— АZS/SV tovаr,

>M30

— Стоки АУ/В,

— Marfuri PA/R.

>M20 ГЛАВА 4 Усъвършенстване под митнически контрол.

Член 551

1. Митнически режим за усъвършенстване под митнически контрол се прилага за стоки, чието усъвършенстване води до продукти, за които се дължат по-ниски вносни митни сборове от налаганите на същите стоки при внос. Митническият режим се прилага също така върху стоки, които следва да претърпят действия по осигуряване на съобразяването им с технически изисквания при внос. 2.

Член 542, параграфи 1 и 2 се прилага mutatis mutandis.

3. При определяне митническата стойност на усъвършенствани продукти декларирани за внос, декларатора може да избира между методите, изброени в член 30, параграф 2, буква a), б) или в) на Кодекса или митническата стойност на вносните стоки плюс цената на усъвършенстването. >M22 Разходи за преработка означава всички разходи, понесени при производството на преработените продукти, включително режийните и стойността на използваните стоки от Общността. <.

Член 552

1. За видовете стоки и дейности, описани в приложение 76, част A, икономическите условия се приемат за изпълнени. За останалите видове стоки и дейност се извършва проверка на икономическите условия.

2. За видовете стоки и дейности, описани в приложение 76, част Б, които не са разгледани в част A, проверката на икономи- ческите условия се извършва в Комитета. Прилага се член 504, параграфи 3 и 4.

ГЛАВА 5

Временен внос

Раздел 1

Общи разпоредби.

Член 553

1. С изключение на такива с незначителна стопанска стойност, всички животни, родени от животни под митнически режим, се считат за чуждестранни и се поставят под същия режим.

>M20

2. Митническите органи следят общия срок на пребиваване на стоки под митнически режими за една и съща цел и на отговорност на един и същи бенефициер, да не надвишават 24 месеца, дори когато митническият режим е погасен с влизане в сила на друг отлагателен режим и впоследствие отново активиран като временен внос. Допуска _______се удължаване на срока по заявление на бенефициера за времето, през което стоките не са използвани съобразно опреде- лените за тях условия.

3. По смисъла на член 140, параграф 3 от Кодекса, извънредни обстоятелства създава всяко събитие, в резултат на което стоките се налага задължително използване на стоките за по-дълъг период от време с оглед изпълнение на целите на операцията по временен внос.

4. Стоки, поставени под митнически режим на временен внос, остават задължително в непроменено състояние. Допустими са ремонти и поддръжка, включително основни технически прегледи, или мерки за запазване на стоките, или за осигуряване на съобразността им с технически изисквания при използването им под митнически режим.

Член 554 Временен внос с пълно освобождаване от вносни митни сборове (наричан по-долу „пълно освобождаване от вносни митни сборове“) се допуска само по реда, определен в членове от 555 до 578. Не се допуска временен внос с частично освобождаване от вносни митни сборове на консумативи и потребителски стоки.

Раздел 2 Условия за пълно освобождаване от вносни митни сборове

Подраздел 1 Превозни средства.

Член 555

1. По смисъла на настоящия подраздел:

>M24 a) „търговска употреба“ означава използването на превозни средства за превоз на хора срещу заплащане или промишленият или търговски превоз на стоки, независимо дали е срещу заплащане;

>M20 б) „лична употреба“ означава различна от стопанската употреба на превозното средство; в) „вътрешно придвижване“ означава превоза на лица или стоки, качени или натоварени в митническата територия на Общността за доставка или разтоварване на място в границите на тази територия.

2. Превозните средства включват нормално придружаващите ги резервни части, принадлежности и оборудване.

>M20.

Член 556

За палети се отпуска пълно освобождаване от вносни митни сборове. Митническият режим се счита за погасен, когато се изнасят или реекспортират палети от същия вид и приблизително същата стойност.

Член 557

1. Пълно освобождаване от вносни митни сборове се отпуска за контейнери, когато са трайно маркирани на подходящо и ясно видимо място със следната информация: а) самоличността на собственика или оператора, чрез изписано пълно име или установен начин за разпознаване, като не се приемат символи като емблеми или флагове; б) с изключение на разменните единици използвани при комбиниран железопътно-шосеен превоз, маркировката за разпознаване и номерата на контейнера, така както са посочени от собственика; чистото му тегло, включително цялото постоянно фиксирано оборудване; в) с изключение на контейнерите превозвани по въздух, държавата където е заведен всеки контейнер, било в пълно изписано име, или с държавния код ISO алфа-2, така както е посочен в Международни стандарти ISO 3166 или 6346, или чрез отли- чителните инициали, посочващи държавата на регистрация на превозни средства по международни дестинации, или с цифри, когато това са разменните единици използвани при комбиниран железопътно-шосеен превоз. При подаване на заявление за разрешително по реда на член 497, параграф 3, буква в), първа алинея, контейнерите остават под наблюдение на лице, представлявано в митническата територия на Общността и готово по всяко време да посочи местонахождението им и данни за въвеждане и освобождаването им.

2. Контейнери могат да се използват за целите на вътрешен превоз преди да се изнасят. По време на всеки престой в държава-членка могат да се използват само веднъж за превоз на стоки натоварени и предназначени за разтоварване на територията на същата държава-членка, когато в противен случай се налага да пътуват празни в същата територия.

3. По реда на условията на Женевската конвенция от 21 януари 1994 г. за митническа обработка на партиди контейнери за международни превози, приета с Решение 95/137/EC на Съвета (1), митническите органи допускат погасяване на митни- ческия режим при износ или реекспорт на контейнери от еднакъв вид и стойност.

Член 558

1. Отпуска се пълно освобождаване от вносни митни сборове на превозни средства за превози по шосе, железници, въздух, море и вътрешен воден транспорт, когато: а) са регистрирани извън митническата територия на Общността на името на лице, установено извън тази територия; когато обаче превозно средство не е регистрирано, горното условие се счита за изпълнено, когато е собственост на лице, установено извън митническата територия на Общността;

253 (1) ОВ L 91, 22.4.1995 г., стр. 45.

>M20 б) се използват от лице установено извън тази територия, с изключение на разпоредбите на членове 559, 560 и 561; и в) при търговска употреба, с изключение на средствата за железопътен транспорт, се използват изключително за превоз, който започва или приключва извън митническата територия на Общността; могат да бъдат използвани и за вътрешни превози, когато това е разрешено от действащите разпоредби в областта на превозите, и в частност тези по приема и дейности, свързани с превозите.

2. Когато превозните средства, описани в параграф 1, се отдават под наем от специализирана фирма за сродни наемни услуги, уста- новена на митническата територия на Общността на лице, уста- новено извън тази територия, се реекспортират задължително до осем дни от влизане в сила на договора.

Член 559 Лица, установени на митническата територия на Общността, получават пълно освобождаване от вносни митни сборове, когато: а) получават на разположение средства за железопътен превоз по силата на споразумение, според което всяка железопътна мрежа използва движещото се оборудване на всички други като свое собствено, и обратно; б) е ремарке, прикрепено към превозно средство, регистрирано в митническата територия на Общността; в) превозното средство се използва във връзка с бедствено положение и употребата му не продължава повече от пет дни; или г) превозното средство се използва от специализирана фирма за наем на превозни средства с цел реекспортна операция за срок не по-дълъг от пет дни.

Член 560

1. Физически лица, установени на митническата територия на Общността, получават пълно освобождаване от вносни митни сборове, когато използват за лични нужди превозно средство, при отделен случай и при нареждане от страна на регистриран бене- фициерн, като последният се намира на митническата територия на Общността по същото време. Такива лица ползват пълно освобождаване от вносни митни сборове, когато използват за лични нужди превозно средство, наето по писмен договор: а) за връщане до местоживеенето си в Общността; б) при напускане на Общността; или в) когато е допустимо на общо основание от заинтересована митническа администрация.

2. Превозните средства се реекспортират или връщат до специа- лизираната фирма за наемането им установена в митническата територия на Общността в рамките на: а) пет дни от датата на влизане в сила на договора, упоменат в параграф 1, буква a); б) осем дни от датата на влизане в сила на договора, упоменат в параграф 1, буква в). Превозните средства се реекспортират до два дни от датата на влизане в сила на договора, упоменат в параграф 1, буква б).

254

>M20.

Член 561

1. Пълно освобождаване от вносни митни сборове се отпуска при временно регистриране на превозните средства на митни- ческата територия на Общността, с оглед бъдещия им реекспорт от името на някое от следните лица: а) от името на лице, установено извън тази територия; б) от името на физическо лице, установено на тази територия, когато въпросното лице се подготвя да прехвърли место- живеенето си извън тази територия. В случая по реда на буква б), превозното средство се изнася задължително до три месеца от датата на регистрацията.

2. Пълно освобождаване от вносни митни сборове се отпуска при стопанска или лична употреба на превозните средства от физическо лице, установено на митническата територия на Общността и работещо при собственика на превозното средство, установен извън тази територия или упълномощено по друг начин от собственика. Личната употреба следва да се допуска в работния договор. Митническите органи ограничават временния внос на превозни средства по реда на настоящата разпоредба при наличие на систе- матично позоваване от страна на лица.

3. При изключителни случаи се допуска пълно освобождаване от вносни митни сборове, когато превозните средства се използват за стопански цели за ограничен период от време от лица, установени в митническата територия на Общността.

Член 562 С изключение на други специални разпоредби сроковете, опре- делени за погасяване, са следните: а) при средства на железопътен превоз: 12 месеца; б) при стопанска употреба на превозни средства различни от железопътните: необходимото за провеждане на превозните операции време; в) при превозни средства, използвани за лични нужди:

— от студенти: срокът на престой на студента на митническата територия на Общността с единствена цел продължаване на следването си,

— от лица изпълняващи задачи с определена продължителност: срокът, през който лицата остават на митническата територия на Общността с единствената цел да завършат поставената им задача,

— в други случаи, включително яздитни или теглещи животни и теглените от тях коли: шест месеца; г) при въздухоплавателни превозни средства използвани за лични нужди: шест месеца; д) при мореплавателни и речни плавателни съдове за лични нужди: 18 месеца.

255

>M20

Подраздел 2 Лични вещи и стоки за спортни прояви, внасяни от пътници; материали за мореплаватели.

Член 563 Пълно освобождаване от вносни митни сборове се отпуска за лични вещи, необходими в рамките на разумното за пътуване и стоки за спортни прояви, внасяни от пътници по реда на член 236, буква A), параграф 1.

Член 564 Пълно освобождаване от вносни митни сборове се отпуска за материали на мореплаватели в следните случаи: а) когато се използват на плавателен съд, пътуващпо международни морски трасета; б) когато се разтоварват от такъв съд и временно се използват на брега от екипажа; в) когато се използват от екипажа на такъв съд в културно или социално заведение, управлявано от нестопанска организация или на култови места, където се провеждат редовно религиозни служби за мореплаватели.

Подраздел 3 Материали за подпомагане при бедствия; медицинско, хирургическо или лабораторно оборудване; стоки за ползване в гранични зони.

Член 565 Пълно освобождаване от вносни митни сборове се отпуска за материали за подпомагане при бедствия, когато се използват във връзка с програма за мерки по преодоляване последиците от бедствия или сродни състояния, засегнали митническата територия на Общността, и предназначени за държавни служби или органи одобрени от компетентните органи.

Член 566 Пълно освобождаване от вносни митни сборове се отпуска при изпращане назаем на медицинско, хирургично и лабораторно оборудване по молба от болница или друга медицинска институция, която има спешна нужда от подобно оборудва за справяне със ситуация свързана с диагностика или терапевтика.

Член 567 Пълно освобождаване от вносни митни сборове се отпуска за животни, собственост на лице установено извън митническата територия на Общността. Също така на освобождаване от вносни митни сборове подлежат следните стоки, предназначени за дейности, обвързани с особе- ностите на крайгранични зони, определени в съответните действащи разпоредби: а) оборудване собственост на лице установено в гранична зона прилежаща на гранична зона на временен внос и използвано от лице установено в тази прилежаща гранична зона;

256

>M20 б) стоки използвани за строеж, ремонт или поддръжка на инфрас- труктурата в гранична зона и под ръководството на обществени власти.

Подраздел 4 Магнитни носители, съдържащи звук, образ или данни, или рекламни материали; професионално оборудване; педагогически материали и научно оборудване.

Член 568 Пълно освобождаване от вносни митни сборове се отпуска за стоки: а) пренасящи обработвана звукова, образна или с данни информация с цел представяне преди пускане на пазара, или безплатна, или за добавяне на музикален фон, преводни субтитри или говор, или размножаване; или б) използвани изключително за рекламни цели.

Член 569

1. Пълно освобождаване от вносни митни сборове се отпуска за професионално оборудване, което е: а) собственост на лице, установено извън митническата територия на Общността; б) внесено или от лице, установено извън митническата територия на Общността, или от служител на собственика, като служителят може да е установен на митническата територия на Общността; и в) използвано от вносителя или под негов надзор, с изключение на случаите на аудиовизуални продукции.

2. Не се освобождава от вносни митни сборове оборудване, което се използва за индустриално производство или пакетиране на стоки, с изключение на ръчни инструменти, за разработка на природни ресурси, строителство, ремонти или поддръжка на сгради, земни изкопи или сродни проекти.

Член 570 Пълно освобождаване от вносни митни сборове се отпуска за педа- гогични материали или научно оборудване, които са: а) собственост на лице, установено извън митническата територия на Общността; б) внесени от обществени или частни научни, преподавателски или професионални институции за обучение, които са по същество нестопански и се използват основно в преподавателската или образователната или научната им дейност и под техен пряк надзор и отговорност; в) внесени в разумен брой с оглед целта на вноса; и г) предназначени за цели различни от търговските.

257

>M20

Подраздел 5 Опаковки; калъпи, матрици, блокове, рисунки, скици, измервания, проверяващи и тестващи уреди и други подобни вещи; специални уреди и инструменти; стоки за провеждане на тестове; образци; заместващи производствени средства.

Член 571 Напълно се освобождават от вносни митни сборове опаковки, които: а) когато са внесени пълни, са предназначени за реекспорт било пълни или празни; б) когато са внесени празни, са предназначени за реекспорт пълни. Опаковките не подлежат на вътрешен превоз, с изключение на случаите на износ на стоки. За внесени пълни опаковки предходната разпоредба е в сила само за времето когато вече са изпразнени от съдържанието си.

Член 572

1. Напълно се освобождават от вносни митни сборове калъпи, матрици, блокове, рисунки, скици, измервания, проверяващи и тестващи уреди и други подобни вещи, които са: а) собственост на лице установено извън митническата територия на Общността; и б) използвани в производството на лице, установено в митни- ческата територия на Общността и поне 75 % от продукцията в резултат на употребата им се изнася.

2. Пълно освобождаване от вносни митни сборове се отпуска за специални уреди и инструменти, когато стоките са: а) собственост на лице, установено извън митническата територия на Общността; и б) доставени безплатно до лице, установено на митническата територия на Общността за производството на стоки, които предстои да се изнасят изцяло.

Член 573 Напълно се освобождават от вносни митни сборове следните стоки: а) предназначените за провеждане на тестове, експерименти или демонстрации; б) внесени под уговорка за провеждане на тестове за установяване на пазарна пригодност по силата на търговски договори, съдържащи такава клауза и предназначени за самото провеждане на тестовете; в) използвани за провеждане на тестове, експерименти или демонс- трации без финансова печалба. За стоките по буква б) срокът за погасяване е шест месеца.

Член 574 Напълно се освобождават от вносни митни сборове образци, внесени в разумни количества и използвани единствено за показване или демонстрации в митническата територия на Общността.

258

>M20.

Член 575 Напълно се освобождават от вносни митни сборове производствени средства, които са доставени временно на клиент от доставчик или фирма по поддръжка, във връзка с доставката или ремонта на сродни стоки. Срокът за погасяване е шест месеца.

Подраздел 6 Стоки за чествания или за продажба.

Член 576

1. Напълно се освобождават от вносни митни сборове стоки излагани или използвани при чествания, или събития организирани не само с търговска цел за продажба на стоките, или стоки, получени на такива събития от стоки, поставени под митнически режим. При изключителни случаи митническите органи допускат същия митнически режим за други събития.

2. Напълно се освобождават от вносни митни сборове стоки, внесени за одобрение, в случаите когато не могат да се внесат като образци, а от своя страна спедиторът желае да продаде стоките, а получателят

— да ги закупи, след като ги огледа. Срокът за погасяване е два месеца.

3. Напълно се освобождават от вносни митни сборове следните стоки: а) произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики, описани в приложение I на Директива 77/388/ЕИО, внесени с цел излагане с оглед възможна продажба; б) стоки, различни от ново производство с оглед продажбата им на търг.

Подраздел 7 Резервни части, принадлежности и оборудване и други стоки.

Член 577 Напълно се освобождават от вносни митни сборове резервни части, принадлежности и оборудване използвани за ремонт и поддръжка, включително генерален ремонт, настройки и съхранение на стоки под митнически режим.

Член 578 Напълно се освобождават от вносни митни сборове внасяни стоки, различни от описаните в членове от 556 до 577, или такива, неот- говарящи на условията в тези членове, когато: а) вносът е случаен и за срок не по-дълъг от три месеца; или б) се извършва при определена ситуация без икономически ефект.

259

>M20

Раздел 3 Разпоредби по прилагане на митнически режим на временен внос.

Член 579 Когато лични вещи, стоки, внасяни за спортни появи, или превозни средства се декларират само устно или по друг начин за поставяне под митнически режим, когато е заложен голям размер вносни митни сборове или съществува сериозна опасност за несъо- бразяване със задълженията по митническия режим на временен внос, митническите органи изискват попълване и завеждане на писмена митническа декларация.

Член 580

1. Декларация за поставяне под митнически режим посредством карнети ATA/CPD се приемат, когато последните са издадени в страна по договорите и са поети и обезпечени от асоциация, участваща в международна гаранционна верига. Освен при наличие на друга двустранна или многостранна спогодба, „страна по договорите“ означава държава, която участва в Конвенцията ATA, или Истанбулската конвенция, приела препоръките от 25 юни 1992 г. на Съвета за митническо сътрудничество относно прием на ATA и CPD карнети за митнически режим на временно въвеждане.

2. Параграф 1 се прилага само и единствено когато карнетките ATA/CPD: а) се отнасят до стоки и приложения предвидени в цитираните конвенции или споразумения; б) са удостоверени от митническите органи на съответния раздел на лицевата страница; и в) са валидни на митническата територия на Общността. Карнетките ATA/CPD се представят пред митническата служба на въвеждане на митническата територия на Общността, с изключение на случаите, когато тази служба не може да провери спазени ли са условията по поставяне под митнически режим.

3. >M26 Членове 457в, 457г < и от 458 до 461 се прилагат mutatis mutandis за стоки, поставени под митнически режим и включени в ATA карнетите.

Член 581

1. С изключение на специалните системи за обезпечаване на карнетките ATA/CPD, поставяне под митнически режим с писмена декларация е обвързано с предоставяне на обезпечение, без случаите описани в приложение 77.

2. С оглед улесняване контрола на спазване на митническия режим, митническите органи имат право да изискат водене на записи.

Член 582

1. Когато се погасява митнически режим за стоки, поставени под него по реда на член 576 и се допуснат за внос, размерът на митническото задължение се определя въз основа на съответст- ващите елементи за оценка на тези стоки към момента на прием на декларацията за внос.

260

>M20 Когато на пазара се допуснат стоки, поставени под митнически режим по реда на член 576, не се разглеждат като представени на митническите органи при декларирането им за внос преди края на срока за погасяване.

2. По смисъла на погасяване на митнически режим за стоки упоменати в член 576, параграф 1, при консумирането им, унищожаване или безплатно раздаване на присъстващите на честването, се счита за реекспорт, при условие че количеството им съответства на естеството на честването, броя на посетителите и значенето на участието на бенефициера в него. Горната алинея не се отнася до алкохолни напитки, тютюневи изделия или горива.

Член 583 Когато стоки, поставени под митнически режим на временен внос, се въвеждат под един от митническите режими с отлагане, или се въвеждат в свободна зона с митнически контрол от вид I по смисъла на член 799, или в свободен склад, или се поставят в свободна зона с митнически контрол от вид II по смисъла на член 799, позволяващпогася ване на митническия режим, доку- ментите, различни от АТА/CPD карнети, или записите, използвани за цитирания митнически режим, или документите които ги заменят, съдържат задължително един от текстовете по-долу:

— Mercancias IT,

— MI-varer,

— VV-Waren,

— ??????????? ??,

— ?А goods,

— Marchandises ??,

— Merci ??,

— TI-goederen,

— Mercadorias IT,

— VM-tavaroita,

— TI-varor,

>A2

— Zbozi DP,

— АI kаup,

— PI preces,

— LI prekes,

— IB aruk,

— oggetti ТА,

— towаry OCz,

— ZU blаgo,

— DP tovаr,

>M30

— Стоки от ВВ,

— Marfuri AT.

261

>M20.

Член 584 Относно железопътни превозни средства, използвани съвместно по споразумение, митническият режим се счита за погасен, когато железопътни превозни средства от същия вид и стойност като предоставените на установеното в митническата територия на Общността лице са изнесени или реекспортирани. ГЛАВА 6 Пасивно усъвършенстване

Раздел 1 Допълнителни условия при отпускане на разрешително за пасивно усъвършенстване.

Член 585

1. Освен когато съществуват данни за противното, се приема, че основните интереси на преработващите индустрии в Общността не са сериозно засегнати.

2. Когато лице, изнасящо стоки за временен износ, без да уреди операциите по усъвършенстване, подаде заявление за разре- шително, въз основа на обосноваващите документи, митническите органи провеждат предварително проучване по реда определен в член 147, параграф 2 от Кодекса. Членове 503 и 504 се прилагат mutatis mutandis.

Член 586

1. В разрешителното се посочват средствата и начините да се установи, че въпросните компенсаторни продукти са резултат от усъвършенстваните временно изнесени стоки или за проверка на спазване на условията за използване на стандартната обменна система. Средствата и методите могат да включват използването на инфор- мационните документи, описани в приложение 104 и проверка на книгите.

2. Когато естеството на операциите по усъвършенстване не позволява да се установи, че компенсаторните продукти са резултат на временно изнесените стоки, разрешително може да се отпусне при обосновани случаи, но при условие че кандидатът е в състояние да предостави достатъчно гаранции, че стоките използвани при усъвършенстването имат същия осемцифрен код по Комбинираната номенклатура, същото търговско качество и същите технически характеристики, както и временно изнесените стоки. Разрешителното съдържа условията по митническия режим.

Член 587 Когато митническият режим се иска с оглед на ремонт, временно изнасяните стоки отговарят на нуждата от ремонт и митническият режим не се използва за подобряване на техническите характеристики на стоките.

262

>M20

Раздел 2 Разпоредби по използване на режима на пасивно усъвършенстване.

Член 588

1. Разрешителното съдържа срокът за погасяване. При нало- жителни обстоятелства след изтичане на първоначално определения срок, се допуска удължаването му. 2.

Член 157, параграф 2 от Кодекса се прилага дори и когато е изтекъл първоначалният срок.

Член 589

1. Декларацията за поставяне на временно изнесени стоки под митнически режим се съставя съобразно разпоредбите за износ.

2. В случаите на предходен внос, сред документите, придру- жаващи декларацията за внос се включва копие от разрешителното, освен когато за разрешителното се кандидатства по реда на член 497, параграф 3, буква г).

Член 220, параграф 3 се прилага mutatis mutandis.

Раздел 3 Разпоредби по изчисляване на облекченията от митни сборове.

Член 590

1. При изчисляване на размера за приспадане от митните сборове не се отчитат антидъмпинговите и изравнителните митни сборове. Вторични компенсаторни продукти, които представляват отпадъци, скрап, утайки, изрезки и остатъци се считат за включени.

2. При определяне на стойността на временно изнесените стоки съобразно един от методите, посочен във втора алинея на член 151, параграф 2 от Кодекса, товаро-разтоварни, транспортни и застра- хователни разходи, направени за временно изнесените стоки до мястото където се е провела дейността по усъвършенстване или се е провела последната от тези дейности, не се включват в: а) стойността на временно изнесените стоки, отчетена при опре- деляне на митническата стойност компенсаторните продукти съобразно член 32, параграф 1, буква б), i) от Кодекса; или б) разходите по усъвършенстването, когато стойността на временно изнесените стоки не може да се определи по реда на член 32, параграф 1, буква б), i) от Кодекса. Товаро-разтоварните, транспортните и застрахователните разходи за компенсаторни продукти от мястото, където се е провела дейността по усъвършенстване или се е провела последната от тези дейности до мястото на въвеждането им в митническата територия на Общността се включват в разходите по усъвършенстване. Товаро-разтоварните, транспортни и застрахователни разходи включват: а) комисионни и брокерски хонорари, с изключение на коми- сионни при покупки; б) разходите на непълните части от контейнери с временно изнесени стоки;

263

>M20 в) разходи по опаковане, включително труд и материали; г) разходи по третиране възникнали във връзка с превоза на стоките.

Член 591 При заявление се допуска частично намаляване на вносните митни сборове, като за базисна стойност за митните сборове се приема дейността по усъвършенстване.

>M26 Митническите власти отказват изчисляването на частично осво- бождаване от вносни мита съгласно настоящата разпоредба, ако преди компенсиращите продукти бъдат освободени за свободна употреба се установи, че единствената цел на освобождаването за свободна употреба при нулево ставка на стоките на временен износ, които не са с произход от Общността по смисъла на дял II, глава 2, раздел 1 от Кодекса, е било облагодетелстването от частичното освобождаване съгласно тази разпоредба.

>M20.

Член 592 При заявление от страна на предприятия с чести дейности по усъвършенстване, провеждани по реда на едно разрешително, изключващо ремонти, митническите органи имат право, да установят среден митен сбор, прилаган за всички операции (сумарно погасяване). Средните митни сборове се определят за срокове, непревишаващи дванадесет месеца, и се прилагат условно за компенсаторни продукти, внесени през този период. След изтичане на всеки период митническите органи правят изчисления и прилагат по целесъобразност разпоредбите на член 220, параграф 1 или член 236 от Кодекса. Членове от 29 до 35 от Кодекса се прилагат mutatis mutandis за разходите по усъвършенстване, в които не се включват временно изнесените стоки.

>B ДЯЛ IV

>M29 ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗНОСА ГЛАВА 1 Общи разпоредби за митнически декларации.

Член 592a Членове 592б—592е не се прилагат за следните стоки: а) електроенергия; б) стоки, транспортирани по тръбопровод; в) писма, пощенски картички, печатни материали, включително на електронен носител; г) стоки, които се превозват съгласно правилата на Всемирната пощенска конвенция;

>M33 д) стоки, обхванати от митническа декларация, изготвена в съот- ветствие с всеки друг акт съгласно член 231, член 232, параграф

264

>M33 2 и член 233, с изключение на палети, контейнери и превозни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, морски транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища, превозвани по силата на договор за превоз;

>M29 е) стоки, които се съдържат в личния багаж на пътниците;

>M33 ж) стоки, за които е разрешено устно деклариране в съответствие с членове 226, 227 и 229, параграф 2, с изключение на палети, контейнери и превозни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, морски транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища, превозвани по силата на договор за превоз;

>M29 з) стоки, обхванати от карнети ATA и CPD; и) стоки, които се придвижват с формуляр 302, предвиден съгласно Конвенцията между страните от Северноатланти- ческия договор относно статута на техните въоръжени сили, подписана в Лондон на 19 юни 1951 г.;

>M33 й) стоки, превозвани на борда на плавателни съдове, които плават по редовни корабни линии, одобрени в съответствие с член 313б; както и стоки, които се движат с плавателен съд или самолет между пристанища или летища в Общността, без да спират в никое пристанище или летище извън митническата територия на Общността; к) оръжия и военно оборудване, изведени от митническата територия на Общността от отговорните за военната отбрана на държава-членка власти, в рамките на военен транспорт или транспорт, извършван единствено за целите на военните власти; л) следните стоки, изведени от митническата територия на Общността непосредствено за сондажни или производствени платформи, експлоатирани от лице, установено на митническата територия на Общността: i) стоки, предназначени за целите на строителни и ремонтни дейности по такива платформи, за тяхната поддръжка или преструктуриране; ii) стоки, предназначени за монтиране или оборудване на посо- чените платформи; iii) провизии, предназначени за използване на посочените платформи; м) стоки в пратка, чиято действителна стойност не надхвърля 22 EUR, при условие че митническите органи приемат, при съгласие от страна на икономическия оператор, да извършат анализ на риска с помощта на информацията, съдържаща се във или предоставена от използваната от икономическия оператор система.

>M29.

Член 592б

1. Винаги когато стоките, които напускат митническата територия на Общността, са обхванати от митническа декларация, тази митническа декларация се подава в компетентното митническо учреждение в следните срокове: а) при превоз по море: i) за товари в контейнери, различни от случаите, в които се прилага iii) или iv)

— поне 24 часа преди натоварването на

265

>M29 стоките на плавателния съд, с който те предстои да напуснат митническата територия на Общността;

>M33 ii) за насипни товари или товари на части, различни от случаите, в които се прилага подточка iii) или iv)

— поне четири часа преди напускане на пристанището от митни- ческата територия на Общността;

>M29 iii) за движение между митническата територия на Общността с изключение на френските отвъдморски департаменти, Азорските острови, островите Мадейра или Канарските острови и Гренландия, Фарьорските острови, Сеута, Мелила, Норвегия, Исландия, пристанищата на Балтийско море, Северно море, Черно море, Средиземно море или всички пристанища на Мароко

— поне два часа преди напускане на пристанището на митническата територия на Общността; iv) за движение в случаите, различни от обхванатите от iii), между френските отвъдморски департаменти, Азорските острови, островите Мадейра, Канарските острови и тери- ториите извън митническата територия на Общността, когато продължителността на пътуването е под 24 часа

— поне два часа преди напускане на пристанището на митни- ческата територия на Общността; б) при въздушен транспорт

— поне 30 минути преди излитане от летище на митническата територия на Общността; в) при железопътен и транспорт по вътрешни водни пътища

— поне два часа преди напускане на изходното митническо учреждение; г) при автомобилен транспорт

— поне един час преди напускане на изходното митническо учреждение; д) при доставчици на резервни части и части за ремонт, предназ- начени за монтаж на кораби и самолети за техните ремонт и поддръжка, за моторно гориво, смазочни материали и газ, необходими за работата на машини и апаратура, използвани на борда, и хранителни продукти, използвани за консумация на борда

— поне 15 минути преди напускането на транспортното средство от пристанището или летището на митническата територия на Общността; е) когато се прилага Регламент (ЕО) № 800/1999

— в съответствие с правилата от посочения регламент.

2. Когато митническата декларация не е подадена в електронен формат, срокът, установен в параграф 1, буква а), iii) и iv), букви б), в), г) и д), е поне четири часа.

3. Дори ако компютризираната система на митническите органи временно не функционира, сроковете, предвидени в параграф 1, продължават да се прилагат.

Член 592в

1. При комбиниран транспорт, при който стоките се прехвърлят от едно превозно средство на друго за превоз извън митническата територия на Общността, срокът за подаване на декларацията съот- ветства на срока, приложим за транспортно средство, което напуска митническата територия на Общността съгласно определеното в член 592б.

2. При комбиниран транспорт, при който действащото транс- портно средство при преминаване на границата транспортира единствено друго активно транспортно средство, срокът за >M29 подаване на декларацията съответства на срока, приложим към действащото транспортно средство при преминаване на границата, съгласно определеното в член 592б.

Член 592г

1. Сроковете, установени в членове 592б и 592в, не се прилагат, когато международните споразумения между Общността и трети страни изискват обмена на данни по митническите декларации в срокове, различни от посочените в тези членове.

2. Срокът в никакъв случай не намалява за периода от време, необходим за завършване на анализа на риска, преди стоките да напуснат митническата територия на Общността.

Член 592д

1. След получаване на митническата декларация компетентното митническо учреждение извършва необходимите анализ на риска и митнически проверки, преди да разреши износа на стоките.

2. Стоките могат да бъдат изнесени веднага след извършване анализа на риска и в случай че резултатите позволяват подобно оформяне.

Член 592е

1. Когато бъде установено, че стоките, представени на митницата, не са обхванати от митническа декларация, която съдържа данните, необходими за обобщената декларация за напускане, лицето, което изнася стоките или което поема отговор- ността за превоза на стоките извън митническата територия на Общността, незабавно подава митническа декларация или обобщена декларация за напускане.

2. Ако деклараторът подаде митническа декларация след сроковете, предвидени в членове 592б и 592в, това не отменя прилагането на наказанията, предвидени съгласно националното законодателство.

>M33.

Член 592ж Когато стоки, обхванати от освобождаване съгласно член 592а, букви от в) до м), от изискване за подаване на митническа декларация в сроковете, посочени в членове 592б и 592в, бъдат изведени от митни- ческата територия на Общността, анализът на риска се извършва след представяне на стоките, при възможност въз основа на митническата декларация, с която тези стоки са обхванати.

>M29

ГЛАВА 2

Постоянен износ.

Член 787

1. Декларациите за износ съответстват на разпоредбите, свързани със структурата и особеностите, изложени в настоящата глава, членове 279—289, приложение 37 и приложение 30A. Те се подават в компетентното митническо учреждение посредством техника за обработка на данни.

>M34

2. В случай че компютризираната система на митническите органи не функционира или в случай че електронното приложение на лицето, подаващо декларацията за износ, не функционира, >M34 митническите органи приемат декларации за износ на хартиен носител, при условие че тя е изготвена по един от следните начини: а) с помощта на формуляр, съответстващна образеца от приложения 31—34, допълнен от документ за сигурност и безо- пасност, съответстващна образеца в приложение 45и и списък на стоките за сигурност и безопасност, съответстващна образеца в приложение 45й; б) с помощта на единен административен документ за износ/- сигурност, съответстващна образеца в приложение 45к и списък на стоките за износ/сигурност, съответстващна образеца в приложение 45л. Формулярът съдържа най-малко списъка с данни от приложение 37 и приложение 30А за режим износ.

>M29

3. По взаимно споразумение митническите органи утвърждават процедура, която се следва в случаите, посочени в параграф 2, буква а).

4. Използването на декларацията за износ на хартиен носител, посочена в параграф 2, буква б), изисква съгласието на митни- ческите органи.

5. Когато стоките се изнасят от пътници, които нямат директен достъп до компютризираната система на митницата и поради това няма как да подадат декларация за износ посредством техника за обработка на данни в учреждението на износ, митническите органи разрешават на пътника да използва митническа декларация на хартиен носител, съставена на формуляр, който съответства на образеца, изложен в приложения 31—34 и който съдържа най-малко данни, изложени в приложение 37 и приложение 30A за процедура при износ.

6. В случаите, посочени в параграфи 4 и 5 от настоящия член, митническите органи осигуряват спазването на изискванията по членове 796a—796д.

Член 788

1. За износител, в смисъла на член 161 параграф 5 от Кодекса, се смята лицето, от чието име се подава МД за износ и което в момента на приемане на декларацията е собственик на стоките или има подобни права за разпореждане с тях.

2. Когато собствеността или подобните й права за разпореждане със стоките принадлежат на лице, разположено извън Общността въз основа на договор, който е основание за износа, за износител се смята партньорът по договора, установен в Общността.

Член 789

В случаите с подизпълнител, декларацията за износ може да се подаде в районната митница на подизпълнителя.

Член 790

Когато по административни съображения не може да се приложи първото изречение от член 61 параграф5 от Кодекса, декларацията може да се подаде във всяка митница в съответната държава - членка, която е компетентна за извършваната операция.

Член 791

1. Когато съществуват добре обосновани причини, МД за износ може да се приеме:

- в митница, различна от посочената в първото изречение на член 61 параграф 5 от Кодекса;

или

- в митница, различна от посочената в член 790.

В този случай, проверките по прилагането на забраните и ограниченията трябва да се съобразяват с особения характер на положението.

>M29

__________

2. Когато в случаите, посочени в параграф1, в държавата - членка на износителя не са довършени формалностите по износа, митницата, в която е подадена декларацията, изпраща копие от МД на определената митница в държавата - членка на износителя.

Член 792

1. Без да се накърнява член 207, когато декларацията за износ е изготвена въз основа на единен административен документ, се използват формуляри 1, 2 и 3. Митническото учреждение, в което е подадена декларацията за износ, поставя печат в клетка А и, при необходимост, попълва клетка Г. След оформяне на стоките това митническо учреждение задържа формуляр 1, изпраща формуляр 2 на статистическата служба на държавата-членка на митническото учреждение на износ и там, където не се прилагат членове 796a—796д, връща формуляр 3 на заинтересованото лице.

2. Когато декларацията за износ е подадена по електронен път в митническото учреждение на износа, формуляр 3 от единния адми- нистративен документ може да бъде заменен с придружаващ документ, разпечатан от компютризираната система на митни- ческия орган. Този документ съдържат най-малко данните, които се изискват за придружаващия износен документ, посочен в член 796a. Митническите органи могат да разрешат деклараторът да разпечата придружаващия документ на своята компютризирана система.

3. Когато цялата износна операция се извършва на територията на една държава-членка, тази държава-членка може да откаже да използва формуляр 3 от единния административен документ или придружаващия износен документ, при условие че изискванията от член 182б, параграф 2 от Кодекса са спазени.

4. Без да се накърняват членове 796a—796д, когато митни- ческите правила предвиждат друг документ да замести формуляр 3 от единния административен документ, разпоредбите от настоящата глава се прилагат mutatis mutandis за този друг документ.

Член 792a

1. Когато стоки, за които е разрешен режим на износ, не напускат митническата територия на Общността, износителят или деклараторът незабавно информира митническото учреждение на износ. Когато е необходимо, формуляр 3 от единния админис- тративен документ се връща в това митническо учреждение. >M33 __________ < 2. Когато в случаите, посочени в член 793a, параграф 6 или член 793б, промяна в договора за превоз доведе до спиране на транс- портната операция на митническата територия на Общността, която е следвало да приключи извън пределите на Общността, заинтере- сованите дружества или органи могат да изпълнят изменения договор само със съгласието на митническото учреждение, посочено в член 793, параграф 2, втора алинея, буква б), или, при режим транзит — на отправното митническо учреждение. Формуляр 3 от декларацията за износ се връща в митническото учреждение на износа и декларацията се анулира.

Член 792б

Членове 796га и 796д се прилагат mutatis mutandis в случаите когато е подадена декларация за износ на хартиен носител. >M29

Член 793

1. Формуляр 3 от единния административен документ или придружаващия документ, посочен в член 792, параграф 2, и стоките за износ се представят заедно на митническите власти в изходното митническо учреждение.

2. Изходното митническо учреждение е последното митническо учреждение, преди стоките да напуснат митническата територия на Общността. Чрез дерогация от първата алинея митническото изходно учреждение е едно от следните:

а) в случаите на стоки, превозвани по тръбопроводи и електро- проводи — митническото учреждение, в района на което изно- сителят е установен;

б) митническото учреждение, компетентно за мястото, където стоките се пренасят с единен договор за превоза на стоките извън митническата територия на Общността от дружества за железопътен транспорт, пощенските органи, въздушните линии или морските дружества, при условие че са изпълнени следните условия: i) стоките предстои да напуснат митническата територия на Общността с железопътен транспорт, по пощата, по въздух или по вода; ii) деклараторът или негов представител искат формалностите, посочени в член 793a, параграф 2 или в член 796д, параграф 1, да се извършат от посоченото учреждение.

Член 793a

1. Изходното митническо учреждение извършва, където е необходимо, проверка на основата на анализ на риска предимно на стоки, напускащи митническата територия на Общността, преди всичко за да гарантират, че представените стоки съответстват на декларираните. Изходното митническо учреждение контролира физическото напускане на стоките. Когато декларацията за износ е подадена в учреждение, различно от изходното митническо учреждение, а данните са предадени в съответствие с член 182б, параграф 2 от Кодекса, изходното митническо учреждение може да вземе предвид резултатите от проверката, извършена от посоченото учреждение.

2. Когато деклараторът впише в клетка 44 „RET-EXP“ или код 30400, или по друг начин отбележи, че желае формуляр 3 да му бъде върнат, изходното митническо учреждение удостоверява физическото напускане на стоките чрез заверка на гърба на този екземпляр. Митническото учреждение връща формуляра на лицето, което го е представило, или на посредника, посочен в него, който е установен в района на действие на изходното митническо учреждение, с цел връщането му на декларатора. Заверката е печат с името на изходното митническо учреждение и датата на напускане на стоките.

3. В случаите на износ на партиди през едно и също изходно митническо учреждение заверката се дава само за онези стоки, които действително са изнесени.

При износ на партиди през няколко различни изходни митнически учреждения митническото учреждение на износа или изходното митническо учреждение, в което е представен оригиналът на формуляр 3, след като получи документирана молба, заверява по едно копие от формуляр 3 за всяка част от стоките с оглед предс- тавянето им в друго изходно митническо учреждение. В случаите, посочени в първата и втората алинея, това се отразява внимателно върху оригинала на формуляр 3.

4. Когато цялата износна операция се извършва на територията на една държава-членка, тази държава-членка може да реши да не заверява формуляр 3. В такъв случай формуляр 3 не се връща на декларатора.

5. Когато изходното митническо учреждение установи липса на стоки, то отразява това върху представения формуляр на декла- рацията за износ и информира митническото учреждение на износ. Когато изходното митническо учреждение установи по-голямо количество стоки, то отказва напускане на тези стоки до приключването на формалностите по износа. Когато изходното митническо учреждение установи несъответствие във вида на стоките, то отказва напускане на тези стоки до приключването на формалностите по износа и също информира митническото учреждение на износ.

6. В случаите, посочени в член 793, параграф 2, втора алинея, буква б), изходното митническо учреждение заверява формуляр 3 от декларацията за износ в съответствие с член 793a, параграф 2 с текст „Export“ върху транспортния документ и поставя своя печат. На транспортния документ се прави препратка към формуляр 3 от декларацията за износ и обратно. При редовни морски линии или пряк транспорт или полети за местоназначения извън митническата територия на Общността, когато операторите са в състояние да гарантират редовността на операциите, заверката „Export“ и поставянето на печат на транс- портния документ не се изискват.

Член 793б

1. При стоки, напуснали митническата територия на Общността или изпратени до изходно митническо учреждение под режим транзит, отправното митническо учреждение заверява формуляр 3 в съответствие с член 793a, параграф 2 и го връща на лицето, посочено в същия член. Когато се изисква придружаващдокумент , той също се заверява с текст „Export“. На формуляр 3 от декларацията за износ се прави препратка към придружаващия документ и обратно. Първата и втората алинея от настоящия член не се прилагат, когато представянето на стоките в отправното митническо учреждение, както е посочено в член 419, параграфи 4 и 7 и член 434, параграфи 6 и 9, не е необходимо. 2. Заверката и връщането на формуляр 3, посочено в параграф 1, първа алинея от настоящия член, се прилага и за стоки, освободени за износ, които не се поставят под режим транзит, но се изпращат в изходно митническо учреждение, включени в единната митническа декларация за транзитно преминаване съгласно член 445 или член 448, и се определят в съответствие с член 445, параграф 3, буква д) или член 448, параграф 3, буква д).

3. Изходното митническо учреждение контролира физическото напускане на стоките.

Член 793в

1. Когато се изпращат стоки под режим отложено плащане на акциз, обхванати от административния придружаващдокумент , предвиден в Регламент (ЕИО) № 2719/92, митническото учреждение на износ заверява формуляр 3 от декларацията за износ в съответствие с член 793a, параграф 2 и го връща на декла- ратора, след като е нанесло заверка с текст „Export“ и е поставило печата, посочен в същия член, на всички копия от администра- тивния придружаващдокумент . Прави се препратка към административния придружаващдокумент на формуляр 3 от митническата декларация за износ и обратно. 2. Изходното митническо учреждение извършва митнически надзор на физическото напускане на стоките и връща копие от административния придружаващдокумент в съответствие с член 19, параграф 4 от Директива 92/12/ЕИО на Съвета. В случаите, предвидени в член 793a, параграф 5, изходното митническо учреждение съобразно с това прави бележки в придру- жаващия документ.

Член 794

1. Стоките, които не са предмет на забрани и ограничения и не надвишават 3 000 ЕКЮ на пратка и на декларатор могат да се декларират пред изходната митница.

Държавите-- членки могат да се разпоредят това положение да не се прилага, когато лицата, подаващи декларацията за износ, действат като професионални митнически посредници от името на други лица.

2. Устни декларации могат да се правят само на изходната митница.

Член 795

1. Когато стоките са напуснали митническата територия на Общността без декларация за износ, износителят подава такава декларация със задна дата в митническото учреждение, компетентно за района на действие, в който той е установен.

Прилага се член 790.

Приемането на тази декларация от митническите органи става, при условие че износителят представи едно от следните:

а) препратка към митническата декларация за напускане;

б) достатъчно доказателства относно вида и количеството на стоките и обстоятелствата, при които те са напуснали митни- ческата територия на Общността.

Ако деклараторът поиска, митническото учреждение предоставя сертификата за напускане, посочен в член 793a, параграф 2 или в член 796д, параграф 1.

2. Приемането на декларацията за износ от митническите органи със задна дата не изключва прилагането на някое от следните: а) наказания в съответствие с националното законодателство;

>M29

б) последиците от мерките по общата земеделска или търговска политика.

__________

ГЛАВА 3

Обмен на данни за износа между митническите органи, като се използват информационни технологии и компютърни мрежи Член 796a 1. Митническото учреждение на износ разрешава режима, като издава придружаващизносен документ на декларатора. Придру- жаващият износен документ съответства на образеца и бележките в >M34 приложение 45ж <.

2. Когато износната пратка се състои от повече от една позиции, придружаващият износен документ се допълва със списък с позициите, който съответства на образеца и бележките в >M34 приложение 45з <. Той е неразделна част от придру- жаващия износен документ. 3. Когато е разрешено, придружаващият износен документ може да бъде разпечатан на компютризираната система на декларатора.

Член 796б

1. При освобождаването на стоките митническото учреждение на износа предава данните за движението на износ на декларираното изходно митническо учреждение чрез съобщение „Предварителен запис за износ“. Това съобщение се основава на данните, взети от митническата декларация за износ и допълнени, при необходимост, от митническите органи. 2. Когато предстои стоките да се транспортират през повече от едно изходно митническо учреждение като повече от една пратка, всяка отделна пратка е обхваната от отделно съобщение „Предва- рителен запис за износ“ и отделен придружаващизносен документ.

Член 796в Митническите органи могат да изискват нотификация за присти- гането на стоките в изходното митническо учреждение да им бъде изпратена по електронен път. В този случай не е необходимо придружаващият износен документ да бъде физически представен на митническите органи и се задържа от декларатора. Такава нотификация съдържа референтния номер на превоза, посочен в >M34 приложение 45ж <.

Член 796г

1. Изходното митническо учреждение се уверява, че предста- вените стоки съответстват на декларираните. Всяка проверка на стоките се извършва от изходното митническо учреждение, като се използва съобщението за „Предварителен запис за износ“, получено от митническото учреждение на износ, като основа за такава проверка.

Изходното митническо учреждение наблюдава и контролира физи- ческото напускане на стоките от митническата територия на Общността. 2. Изходното митническо учреждение изпраща съобщението за „Резултати при напускане“ до митническото учреждение на износ до края на работния ден след деня, в който стоките са напуснали митническата територия на Общността. В случаи, обосновани от специфични обстоятелства, изходното митническо учреждение може да изпрати това съобщение на по-късна дата. 3. В случай на износ на партиди, в който стоките, обхванати от едно съобщение за „Предварителен запис за износ“, преминават през изходно митническо учреждение като една пратка, но впос- ледствие напускат митническата територия на Общността от това изходно учреждение като повече от една пратка, изходното митническо учреждение контролира физическото напускане на стоките и изпраща съобщение за „Резултати при напускане“ едва след като всички стоки са напуснали митническата територия на Общността. При извънредни обстоятелства, в които стоките, обхванати от едно съобщение за „Предварителен запис за износ“, преминават през изходно митническо учреждение като една пратка, но впоследствие напускат митническата територия на Общността като повече от една пратка и през повече от едно изходно митническо учреждение, изходното митническо учреждение, в което първо- начално пратката е била представена, при получаване на обос- новано искане заверява копие от придружаващия износен документ за всяка част от стоките. Това сертифициране се предоставя от митническите органи само ако данните, които се съдържат в придружаващия документ за износ, съответстват на данните в съобщението за „Предварително уведомление за износ“. Съответното копие от придружаващия износен документ и стоките се представят заедно пред съответното изходно митническо учреждение. Всяка изходно митническо учреждение заверява копието от придружаващия износен документ с данните, посочени в член 793a, параграф 2, и го връща на изходното митническо учреждение, където първоначално е представена пратката. Това учреждение изпраща съобщението за „Резултати при напускане“ едва след като всички стоки са напуснали митни- ческата територия на Общността. >M33

Член 796га

1. Когато след 90 дневен срок от освобождаване на стоките за износ митническото учреждение на износ не е получило съобщението „Резултати при напускане“, посочено в член 796г, параграф 2, митническото учреждение на износ може, при необходимост, да поиска износителят или деклараторът да посочат датата, на която стоките са напуснали митническата територия на Общността и митническото учреждение, от което са я напуснали. 2. Износителят или деклараторът може по своя инициатива или след искане, отправено в съответствие с параграф 1, да информира митническото учреждение на износ, че стоките са напуснали митническата територия на Общността, като посочат датата, на която стоките са напуснали митническата територия на Общността и митническото учреждение, от което са я напуснали, и като поискат от изходното митническо учреждение да потвърди >M33 напускането. В този случай митническото учреждение на износа изисква съобщението за „Резултати при напускане“ от изходното митническо учреждение, което дава отговор в рамките на десет дни. 3. Когато при посочените в параграф 2 случаи изходното митническо учреждение не потвърди напускането на стоките в рамките на посочения в параграф 2 срок, митническото учреждение на износ информира износителя или декларатора. Износителят или деклараторът може да представи пред митни- ческото учреждение на износа доказателство, че стоките са напуснали митническата територия на Общността. 4. Посоченото в параграф 3 доказателство може да бъде предс- тавено конкретно чрез някое от следните средства или чрез комбинация от тях: а) копие от известието за доставка, подписано или заверено от получател, намиращсе извън митническата територия на Общността; б) доказателство за извършено плащане, фактура или известието за доставка, надлежно подписано или заверено от икономическия оператор, извел стоките от митническата територия на Общността; в) декларация, подписана или заверена от дружеството, извело стоките от митническата територия на Общността; г) документ, заверен от митническите органи на държава-членка или на държава, извън митническата територия на Общността; д) регистри на икономическите оператори за стоки, доставени на сондажни или производствени нефтени и газови платформи. Член 796д 1. Митническото учреждение на износ потвърждава напускането на износителя или декларатора в следните случаи: а) митническото учреждение на износ е получило съобщението за „Резултати при напускане“ от изходното митническо учреждение; б) в рамките на десет дни митническото учреждение на износа не е получило, за посочените в член 796га, параграф 2 случаи, съобщението за „Резултати при напускане“ от изходното митническо учреждение, но е на мнение, че представеното съгласно член 796га, параграф 4 доказателство е достатъчно.

2. В случай че след срок от 150 дни от датата на разрешаване на износа на стоките митническото учреждение на износ не е получило нито съобщение за „Резултати при напускане“ от изходното митническо учреждение, нито удовлетворително доказа- телство съгласно член 796га, параграф 4, митническото учреждение на износ може да счете това за информация, че стоките не са напуснали митническата територия на Общността.

3. Митническото учреждение на износ информира износителя или декларатора, както и декларираното изходно митническо учреждение за анулирането на декларацията за износ. Митни- ческото учреждение на износ информира декларираното изходно митническо учреждение, в случай че е приело доказателството в съответствие с параграф 1, буква б).

ГЛАВА 4 Временен износ с карнет АТА

Член 797

1. Карнет АТА може да се използва за износ при спазване на следните условия:

а) Карнет АТА да бъде издаден в държава - членка на Общността и заверен и гарантиран от асоциация, установена в Общността, която членува в международна гаранционна верига.

Комисията публикува списък на асоциациите.

б) Карнет АТА се прилага само за стоки от Общността:

-които при износ от митническата територия на Общността не са обект на митнически формалности по износа предвид заплащане на компенсации или други субсидии за износ в рамките на общата селскостопанска политика;

-по отношение на които не се дава финансова преференция в рамките на общата селскостопанска политика, свързани със задължението за износ на споменатите стоки;

-по отношение на които не е представена молба за възстановяване на суми;

в) документите, посочени в член 221, трябва да се представят. Митническите власти могат да изискат представяне на транспортен документ;

г) стоките трябва да бъдат предназначени за обратен внос.

2. Когато стоки, покрити от карнет АТА, се декларират за временен износ, митницата на износа извършва следните формалности:

а) сверява информацията, дадена в клетки А до Ж на ваучера за износ на стоките по карнета;

б) попълва, където е подходящо, клетката на първата корица на карнета, озаглавена "Заверка от митническите власти";

в) попълва талона и клетка З на ваучера за износ;

г) попълва името си в клетка З б) на ваучера за обратен внос;

д) задържа ваучера за износ.

3. Ако митницата на износа не е изходна митница, митницата на износа извършва формалностите, описани в параграф 2, но не попълва клетка 7 от талона за износ, който трябва да се попълни от изходната митница.

4. Срокът за ре -импорт на стоките, определен от митническите власти в клетка З б)от ваучера за износ не бива да надвишава валидността на карнета.

Член 798

Когато стоки, напуснали митническата територия на Общността под покритие на карнет АТА, няма да подлежат на ре- импорт, в митницата на износа се представя МД за износ, която трябва да съдържа данните, посочени в Приложение 37.

При представяне на съответния карнет, горепосочената митница заверява третия екземпляр от декларацията за износ и унищожава ваучера и талона за ре- импорт.

>M20

ГЛАВА 1

Свободни зони и свободни складове

Раздел 1

Общи разпоредби за раздели 2 и 3

Подраздел 1

Определения и общи разпоредби

Член 799

За целите на настоящата глава: a) „митнически контрол от вид I“ означава митнически контрол, основаващсе главно на наличието на ограда;

б) „митнически контрол от вид II“ означава митнически контрол, основаващсе на спазване на формалностите съобразно изиск- ванията на режима на митническо складиране;

в) „оператор“ означава всяко лице, провеждащо дейност, включваща складиране, обработка, усъвършенстване, продажба или покупка на стоки в свободна зона или свободен склад.

Член 800

Всяко лице може да иска от определени от митническите органи, посочени от държавите-членки, част от митническата територия на Общността да бъде определена като свободна зона или създаване на свободен склад.

Член 801

1. Молбата за разрешително за строеж в свободна зона се подава в писмен вид.

2. Молбата по параграф 1 съдържа дейността, за която ще се ползва построената сграда и посочва всяка информация позволяваща на определените от държавите-членки митнически органи да преценят основанията за отпускане на разрешителното.

3. Компетентните митнически органи отпускат разрешително, когато не се възпрепятства прилагането на митническото законода- телство.

4. Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат и при преобразуване на сграда в свободна зона или сграда, представляваща свободен склад.

Член 802 Митническите органи на държавите-членки предоставят следната информация на Комисията:

а) съществуващите и действащи в Общността свободни зони според класификацията на член 799;

б) определените митнически органи, до които се подава молбата по реда на член 804. Комисията публикува информацията по букви a) и

б) в Официален вестник на Европейските общности, серия С.

Подраздел 2 Одобряване на митнически складови записи

Член 803

1. Провежданата дейност от оператор подлежи на одобряване от митническите органи по складови записи, описани: — в член 176 от Кодекса за свободна зона с митнически контрол от вид I или свободен склад,

— в член 105 от Кодекса за свободна зона с митнически контрол от вид II.

2. Одобрението се издава в писмен вид. То се издава само на лица, предоставящи всички необходими гаранции за спазване на разпоредбите за свободни зони или свободни складове.

Член 804

1. Молбата за одобрение на митнически складови записи се подава в писмен вид до митническите органи, определени за целта от държавата-членка, където се намира свободната зона или свободният склад.

2. Молбата по параграф 1 посочва информация за дейностите, които ще се развиват, като съдържанието ? се разглежда като известие по реда на член 172, параграф 1 от Кодекса. То включва следното:

а) подробно описание на митническите складови записи, които се водят или предстои да се водят;

б) естеството и митническия статут на стоките, за които се отнасят тези дейности;

в) при целесъобразност, митническия режим, при който се извършват тези дейности;

г) всяка друга информация, необходима на митническите органи с оглед нормалното прилагане на разпоредбите.

>M20

Р а з д е л 2

Разпоредби прилагани в свободни зони с митнически контрол от вид I и свободни складове

Подраздел 1

Митнически контрол

Член 805

Огражденията около митническите зони са в такова състояние и от такова естество, че да позволяват надзора на свободните зони от митническите органи отвън и да предотвратяват всяко непред- видено изваждане на стоки от свободната зона. Първи параграф се прилага mutatis mutandis за свободните складове. Непосредственото пространство около загражденията трябва да е такова, че да позволява адекватен надзор от страна на митни- ческите органи. Достъпът до това пространство изисква предва- рително съгласие от страна на митническите органи.

Член 806

Митническите складови записи, водени в свободните зони или свободните складове, включват в частност следното:

а) данни за търговските марки, идентификационните номера, броя и вида опаковки, количеството и стандартното търговско описание на стоките и, при целесъобразност, идентифика- ционните маркировки на контейнера;

б) информация позволяваща наблюдението на стоките по всяко време, в частност местонахождението им, митническия режим под който са поставени след складиране в свободната зона или свободния склад или последващото им въвеждане в друга част на митническата територия на Общността;

в) справочни данни за транспортните документи ползвани при въвеждане и изваждане на стоките;

г) посочване на митническия статут и, по целесъобразност, справочни данни за удостоверението потвърждаващо статута им, упоменат в член 812;

д) данни за обичайните форми на третиране;

е) според случая, едно от обозначенията, упоменати по реда на членове 549, 550 или 583;

ж) данни отнасящи се до стоки, които не подлежат при внос или временен внос на вносни митни сборове или мерки на търговската политика, но чиято употреба или дестинация подлежи на проверка;

з) всички допълнителни данни, които се изискват за митническа декларация за напускане, изложена в приложение 30A, когато се изискват съгласно член 182в от Кодекса.

>M20 Когато надзорните функции или контрола на свободната зона или свободния склад не се препятстват, митническите власти могат да освободят от изискванията си някоя от тази информация. Когато записи се водят за целите на митнически режим, инфор- мацията, съдържаща се в тези записи, не се повтаря в складовите записи.

Член 807

Митнически режим на активно усъвършенстване или усъвършенстване под митнически контрол, с оглед компенсаторни продукти, усъвършенствани продукти или стоки в непроменено състояние, намиращи се в свободна зона или свободен склад, се погасява чрез вписване в стоковите записи на свободната зона или свободния склад. Референтните данни за това вписване се записват съответно в записите за активно усъвършенстване или усъвършенстване под митнически контрол, според съответния случай.

Подраздел 2

Други разпоредби по дейността на свободни зони с митнически контрол от вид I и свободни складове

Член 808

Мерките на търговка политика, приети в законодателството на Общността, се прилагат за чужди стоки, поставени в свободни зони или свободни складове, само дотолкова, доколкото се отнасят до въвеждане на същите стоки в митническата територия на Общността.

Член 809

Когато елементите за оценка на митническото задължение са прилаганите преди стоките да са преминали през обичайните форми на третиране описани в приложение 72, се допуска издаване на Информационен лист INF8 по реда на член 523.

Член 810

В свободна зона или свободен склад се създава продоволствен склад по реда на член 40 от Регламент (ЕО) № 800/1999.

>M29 __________ >M20

Член 812 Когато митническите органи определят статута стоки като местни или чуждестранни по реда на член 170, параграф 4 от Кодекса, те използват формуляр, съобразен с модела и разпоредбите в приложение 109. Операторите удостоверяват местния статут на стоките чрез този формуляр, докато чуждестранните стоки се декларират за внос съобразно член 173, буква a) от Кодекса, включително при погасяване на митнически режими на активно усъвършенстване или усъвършенстване под митнически контрол.

>M20

Р а з д е л 3

Разпоредби за свободни зони с митнически контролот вид II

Член 813

С изключение на разпоредбите в раздел 1 и член 814, разпоредбите за режим на митническо складиране се прилагат за свободни зони с митнически контрол от вид II.

>M29 __________ >B

ГЛАВА 2

Реекспорт, унищожаване и изоставяне

>M29

Р а з д е л 1

Реекспорт

Член 841

1. Когато реекспортът подлежи на деклариране пред митни- ческите учреждения, се прилагат разпоредбите на членове 787— 796д, като се отчита съответната специфичност, без да се нарушават специфичните разпоредби, прилагани при приключване на предходен митнически икономически режим.

2. Когато се използва карнет АТА за реекспорт на стоки в режим на временен внос, митническата декларация може да се подава в митническо учреждение, различно от посоченото в член 161, параграф 5 от Кодекса.

Член 841а

Когато реекспортът не подлежи на деклариране, се подава обобщена декларация за напускане в съответствие с членове от 842a до 842д. При положение че обобщената декларация за въвеждане е подадена по времето, когато стоките са въведени на митническата територия на Общността, митническа декларация за напускане не се изисква за реекспорт на стоките извън Общността в един от следните случаи:

а) стоките не са разтоварени от транспортното средство, което ги е превозило в митническата територия на Общността;

б) стоките са прехвърлени на мястото, където са разтоварени, от превозното средство, което ги е превозило на митническата територия на Общността. Краткосрочното складиране на стоките във връзка с такова прехвърляне се смята за неразделна част от прехвърлянето. Контролните мерки вземат предвид особения характер на ситуацията.

>M29

Р а з д е л 2

Унищожаване и изоставяне

Член 842

1. За целите на член 182, параграф 3 от Кодекса, уведомлението за унищожаването на стоки трябва да бъде изготвено в писмена форма и подписано от съответното лице. Уведомлението трябва да бъде изпратено своевременно, за да даде възможност на митни- ческите служби да наблюдават унищожаването.

2. Когато въпросните стоки са вече включени в декларация, приета от митническите служби, последните отразяват унищожаването върху декларацията и я правят невалидна съгласно член 66 от Кодекса. Митническите органи, които присъстват при унищожаването на стоките, отразяват върху бланката или декларацията вида и коли- чеството на отпадъка и скрапа, получен след унищожаването, за да определят елементите за обмитяване, които се прилагат спрямо последните и данните при пропускането в друг митнически режим.

3. За стоки, изоставени в полза на държавата, се прилагат mutatis mutandis разпоредбите на параграф 2, първа алинея.

ДЯЛ VI

СТОКИ, НАПУСКАЩИ МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩНОСТТА

>M29

ГЛАВА 1

Обобщена декларация за напускане

Член 842a

Когато стоките, които напускат митническата територия на Общността, не са обхванати в митническа декларация, се подава обобщена декларация, наричана по-долу „обобщена декларация за напускане“, в изходното митническо учреждение съгласно разпо- редбата на член 793, параграф 2 от настоящия регламент и в съот- ветствие с член 182в от Кодекса. Обобщена декларация за напускане не се изисква в следните случаи: >M33

а) случаите, изброени в член 592а, букви а)—м);

>M29

в) стоките, които имат право на облекчения съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г., Виенската конвенция за консулските отношения от 24 април 1963 г. или други консулски конвенции, или Нюйоркската конвенция от 16 декември 1969 г. за специалните мисии.

Член 842б

1. Обобщената декларация за напускане се изготвя в електронна форма. Тя съдържа данните за такава декларация, определени в приложение 30A, и се попълва в съответствие с обяснителната бележка в споменатото приложение. Обобщената декларация за напускане се подписва от лицето, което я е изготвило.

>M29

2. Обобщените декларации за напускане, които отговарят на условията, изложени в параграф 1, се регистрират от митническите органи веднага след тяхното получаване.

Член 199, параграф 1 се прилага mutatis mutandis.

3. Митническите органи позволява подаването на обобщена митническа декларация за напускане на хартиен носител само при следните обстоятелства:

а) компютризираната система на митническите органи не функционира;

б) електронното заявление на лицето, което подава обобщената митническа декларация за напускане, не функционира. >M34 В случаите, посочени в букви

а) и

б) от първата алинея, обобщената декларация за напускане на хартиен носител се изготвя с помощта на документ за сигурност и безопасност, съответстващна образеца в приложение 45и. Когато пратката, за която се изготвя обобщена декларация за напускане, се състои от повече от една стока, доку- ментът за сигурност и безопасност се допълва със списък на стоките, съответстващна образеца в приложение 45й. Списъкът на стоките е неразделна част от документа за сигурност и безопасност. В случаите, посочени в букви

а) и

б) от първата алинея, митни- ческите органи могат да позволят документът за сигурност и безо- пасност да бъде заменен или допълнен с търговски документи, при условие че подадените пред митническите органи документи съдържат данните, определени за обобщените декларации за напускане в приложение 30А. >M29

4. Митническите органи по взаимно споразумение установяват процедура, която да се следва в случаите, посочени в параграф 3, първа алинея, буква а).

5. Използването на обобщена декларация за напускане на хартиен носител, посочена в параграф 3, първа алинея, буква б), подлежи на одобрение от митническите органи. Обобщената декларация за напускане на хартиен носител се подписва от лицето, което я е изготвило.

Член 842в

1. При комбиниран транспорт, когато стоките се прехвърлят от едно транспортно средство на друго за транспортиране извън митническата територия на Общността, срокът за подаване на обобщената декларация за напускане съответства на срока, приложим за транспортното средство, което напуска митническата територия на Общността, както е посочено в член 842г, параграф 1.

2. При комбиниран транспорт, когато действащото транспортно средство при преминаване на границата транспортира единствено друго активно транспортно средство, задължението за подаване на обобщена декларация за напускане е на оператора на това друго транспортно средство. Срокът за подаване на декларацията съответства на срока, приложим по отношение на действащото транспортно средство при преми- наване на границата, както е посочено в член 842г, параграф 1.

Член 842г

1. Обобщената декларация за напускане се подава в изходното митническо учреждение в съответния срок, посочен в член 592б, параграф 1.

Член 592б, параграфи 2 и 3 и член 592в се прилагат mutatis mutandis. >M29

2. След подаване на обобщена декларация за напускане компе- тентното митническо учреждение извършва анализ на риска преди всичко по причини, свързани със сигурността и безопасността, преди да разреши стоките да напуснат Общността в рамките на срок, който съответства на срока между крайния срок за подаване на декларацията, установен в член 592б за съответния вид превоз, и товаренето или напускането на стоките. Когато стоките, обхванати от освобождаването, установено в член 592a, букви а)—и), от изискването за обобщена декларация за напускане, излязат извън митническата територия на Общността, анализът на риска се извършва след представяне на стоките въз основа на документацията или на друга информация, която обхваща стоките. Разрешението стоките да напуснат се дава веднага след извършване на анализа на риска.

3. Когато бъде установено, че стоки, предназначени да напуснат митническата територия на Общността и за които се изисква обобщена митническа декларация за напускане, не са обхванати от такава декларация, лицето, което превозва стоките или което поема отговорността за превоза на стоките извън митническата територия на Общността, незабавно подава обобщена декларация за напускане. Ако лицето подаде обобщена декларация за напускане след изтичане на крайните срокове, определени в членове 592б и 592в, това не отменя прилагането на наказанията, предвидени в нацио- налното законодателство.

4. Когато въз основа на резултатите от контрола митническите органи не могат да разрешат стоките да напуснат, компетентното митническо учреждение нотифицира лицето, което е подало обобщената декларация за напускане, а когато не съвпадат, ноти- фицира лицето, отговорно за превоза на стоките извън митни- ческата територия на Общността, че стоките няма да напуснат. Такова уведомление се изпраща в разумен срок от време след завършване на анализа на риска за тези стоки.

Член 842д

1. Крайните срокове, посочени в член 842г, параграф 1, не се прилагат, когато международни споразумения между Общността и трети страни изискват обмена на данни по митническите декларации в срокове, различни от посочените в същия член.

2. В никакъв случай срокът не се намалява под срока, необходим за завършването на анализа на риска, преди стоките да напуснат митническата територия на Общността. >M33

Член 842е

Когато стоки, подлежащи на обобщена декларация за напускане, не са напуснали митническата територия на Общността след срок от 150 дни от подаването на декларацията, се смята, че обобщената декларация за напускане не е била подадена.

ГЛАВА 2

Временен износ >M18

Член 843

1. Настоящият >M29 глава < постановява условията, приложими за стоки, движещи се от една точка на митническата територия на Общността до друга, които временно напускат тази територия, независимо от това дали пресичат територия на трета страна, чиито преместване или износ от митническата територия на митническата територия на Общността е забранено, или е предмет на ограничения, мита и други такси при износ по мярка на Общността, доколкото тази мярка предвижда това, и без да накърнява някоя специална разпоредба, която може да съдържа. Тези условия обаче няма да се прилагат: — когато при деклариране на стоките за износ от митническата територия на Общността на митническата служба, на която се извършват митническите формалности, се представи доказа- телство, че е взета административна мярка, освобождаваща стоките от ограничения, че всички дължими мита, данъци и други такси са били платени, или че, в случай на добиване, стоките могат да напуснат митническата територия на Общността без допълнителни формалности, или — когато стоките се транспортират с директен полет без спиране извън митническата територия на Общността, или с редовна товарна корабна линия по смисъла на член 313а. >M32 __________ >M18

3. Когато стоките са:

а) поставени под митническа процедура, различна от транзитната процедура на Общността, или

б) са премествани, без да са под митническа процедура. Контролното копие Т5 трябва да се изготви в съответствие с членове от 912а до 912ж. В клетка № 104 на формуляра Т5 се поставя кръстче в квадрата „Други (конкретизирайте)“ и се добавя фразата, поставена като условие в параграф

2. В случай на стоки, попадащи в първа алинея, буква а), контролното копие Т5 трябва да се изготви в митническата служба, където са извършени формалностите, изисквани за изпращане на стоките. В случай на стоки, попадащи в първа алинея, буква б), контролното копие Т5 трябва да се представи със стоките на митническата служба, компетентна за мястото където стоките напускат митни- ческата територия на Общността. Тези служби определят най-късната дата, на която стоките трябва да се представят на митническата служба на местоназначението, и когато е необходимо, вписва в митническия документ, под който стоките се транспортират текста, определен в параграф

2. За целите на контролното копие Т5, получаващата служба трябва да бъде или службата по местоназначение за митническата процедура по първа алинея, буква а), или когато се прилага първа алинея, буква б), компетентната митническа служба за мястото, където стоките се връщат обратно в митническата територия на Общността.

4. Параграф 3 се прилага също за стоки, преместващи се от една точка на митническата територия на Общността в друга през тери- 285 >M18 торията на една или повече страни от ЕАСТ, упоменати в член 309, буква е), които са признати от една от тези страни.

5. Когато мярката на Общността, упомената в параграф 1, предвижда внасянето на обезпечение, това обезпечение трябва да се внесе в съответствие с член 912б, параграф

2. 6. Когато на стоките, при пристигане в службата по местоназ- начение, не се признава незабавно статут на Общността или не минават незабавно през митническите формалности, изисквани за стоки, внесени в митническата територия на Общността, службата по местоназначение трябва да вземе мерките, предписани за тях. 7. При обстоятелствата, описани в параграф 3, службата по местоназначение трябва да върне оригинала на контролното копие Т5 незабавно на адреса, посочен в клетка Б „Върнете на…“ на формуляра Т5, след като са завършени изисканите формалности и направени отметките. 8. Когато стоките не са били внесени обратно в митническата територия на Общността, те трябва да се считат напуснали митни- ческата територия на Общността нередовно от държавата-членка, където те са били поставени под процедурата, упомената в параграф 2, или е било изготвено контролното копие Т5. >B ЧАСТ III >M13 ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ОПЕРАЦИИ ДЯЛ I ВЪРНАТИ СТОКИ >B

Член 844

1. В съответствие с член 185, параграф 2, буква

б) от Кодекса, от вносни мита се освобождават следните: — стоки, изнесени преди това от митническата територия на Общността, за които са били изпълнени формалностите по износа с цел да се получат компенсации или други суми, пред- видени за износа в рамките на Общата селскостопанска политика, или — стоки, по отношение на които е било дадено финансово облекчение извън горните компенсации или суми в рамките на Общата селскостопанска политика, включващо задължението за износ на споменатите стоки, при условие че е установено по надлежен начин, че компенсациите или другите заплатени суми са били възстановени или че са направени необходимите постъпки за удържането на тези суми, или че другите финансови изгоди са отменени, и че стоките: i) не са могли да бъдат внесени за местно потребление в страната, в която са били изпратени, поради законите в сила в тази страна; ii) са били върнати от получателя поради дефекти или несъот- ветствие с условията на договора; 286 >B iii) са реимпортирани в митническата територия на Общността, защото не могли да бъдат използвани по предназначение поради причини извън контрола на износителя.

2. Обстоятелствата, посочени в параграф 1, iii) включват следните:

а) стоки, върнати на митническата територия на Общността вследствие повреди, възникнали преди доставянето им до полу- чателя или по самите стоки или по транспортното средство, с което са били превозвани;

б) стоки, изнесени първоначално с цел потребление или продажба по време на търговски панаир или подобен повод, които не са били консумирани или продадени;

в) стоки, които не са могли да бъдат доставени на получателя поради неговата физическа или правна невъзможност да изпълни договора, с който стоките са били изнесени;

г) стоки, които поради природни, политически или социални смущения не са могли да бъдат доставени на получателя или са пристигнали след задължителната крайна дата, отразена в договора, с който са били изнесени;

д) продукти, включени в обща организация на пазара за плодове и зеленчуци, изнесени и изпратени за консигнационна продажба, които не са били продадени на пазара на третата страна получател.

3. Стоките, изнесени в рамките на Общата селскостопанска политика с разрешение за износ или предварителен сертификат, не се освобождават от вносни мита, освен ако се докаже, че са спазени съответните разпоредби на Общността.

4. Посочените в параграф 1 стоки не се освобождават от вносни мита, освен ако са заявени за свободен внос на митническата територия на Общността в срок от 12 месеца от датата на извършването на митническите формалности по техния износ. >M14 Когато стоките се декларират за внос след изтичане на срока посочен в първа алинея от настоящия параграф, митническите органи на държавата-членка на последващия внос разрешават удължаване на срока, когато изключителни обстоятелства налагат това. Когато митническите органи допускат удължаване на срока, те предават съответните данни по случая на Комисията. >B

Член 845 Върнати стоки се освобождават от вносни мита, дори и когато представляват само част от стоките, изнесени преди това от митни- ческата територия на Общността. Същото се отнася и когато стоките се състоят от части от принад- лежности към машини, инструменти, апаратура или други продукти, изнесени преди това от митническата територия на Общността.

Член 846

1. В отклонение от член 186 от Кодекса, върнатите стоки се освобождават от вносни мита при едно от следните обстоятелства:

а) стоки, които, след като са били изнесени от митническата територия на Общността, не са претърпели друга обработка освен необходимите манипулации за поддържането им в добро състояние или друга обработка освен промяна на външния им вид; 287 >B

б) стоки, които, след като са били изнесени от митническата територия на Общността, не са претърпели друга обработка освен необходимите манипулации за поддържането им в добро състояние или друга обработка освен промяна на външния им вид, но са се оказали дефектни или неподходящи за предви- деното използване, при условие че е изпълнено едно от следните условия: — споменатите манипулации или обработка са били извършени единствено с цел за поправка или възстановяване на доброто им състояние,

— непригодността им за предвидената употреба се е проявила едва след започване на манипулациите или обработката.

2. Когато върнатите стоки са били подложение на манипулации или обработка, разрешена в параграф 1, буква

б) и тази обработка би ги направила обект на вносни мита, ако са били пропуснати в режим на активно усъвършенстване, се прилагат правилата за начисляване на митни сборове съгласно горния режим. Обаче, ако стоките са претърпяли операция, състояща се в поправка или възстановяване на доброто им състояние, станала необходима поради непредвидени обстоятелства, възникнали извън митническата територия на Общността, като горното е доказано пред митническите служби, разрешава се освобождаване от митни сборове при условие че стойността на върнатите стоки в резултат на споменатата операция не е по-голяма от стойността им в момента на износа от митническата територия на Общността.

3. За целите на параграф 2, втора алинея:

а) станалата необходима поправка или възстановяване на доброто състояние означава всяка операция за отстраняване на недос- татъци в експлоатацията или на материални повреди, претърпяни от стоката извън митническата територия на Общността, без която стоката не може повече да се използва по нормален начин за целта, за която е предназначена;

б) стойността на върнатата стока в резултат на споменатата операция не е по-голяма от стойността ? в момента на износа от митническата територия на Общността, като операцията не надвишава онова, което е строго необходимо, за да даде възможност да продължи използването ? по същия начин както преди. Когато поправката или възстановяването на доброто състояние на стоките изисква включването на резервни части, включването им се ограничава до онези части, които са строго необходими, за да се даде възможност да се използват по същия начин, както в момента на износа.

Член 847

Когато извършват митническите формалности по износа, по искане на заинтересованото лице митническите служби издават документ, съдържащинформацията , необходима за идентификацията на стоките в случай че бъдат върнати на митническата територия на Общността.

Член 848

1. Като върнати стоки се приемат следните: — стоки, за които към декларацията за освобождаване за редовен внос са представени следните документи:

а) копие от митническа декларация за износ, мърнато на изно- сителя от митническите служби или копие от същия 288 >B документ, чиято вярност е заревена от споменатите органи; или

б) информационният лист, предвиден в член 850. Когато доказателствата, с които разполагат митническите служби в митницата на реимпорта или могат да се получат от заинтересованото лице, сочат, че обявените за редовен внос стоки са били първоначално изнесени от митническата територия на Общността и тогава са отговаряли на условията, за да бъдат приети като върнати стоки, не се изискват доку- ментите по букви

а) и б),

— стоки, покрити от карнет АТА, издаден в Общността. Тези стоки могат да се приемат като върнати стоки в сроковете, установени в член 185 от Кодекса, дори когато валидността на карнета АТА е изтекла. Във всички случаи трябва да се изпълнят формалностите, уста- новени в член 290, параграф

2. 2. Първо тире на параграф 1 не се прилага за международното движение на преносни средства и транспортни средства за опре- делени стоки, които се пропускат в конкретни митнически режими, при които на базата на специални или обичайни разпоредби не се изискват митнически документи. Споменатата разпоредба не се прилага и в случаите, когато стоките могат да се декларират за редовен внос устно или чрез друго действие.

3. Когато сметнат за необходимо, митническите служби в митницата на реимпорта могат да поискат от заинтересованото лице да представи допълнителни доказателства с цел да се иденти- фицират върнатите стоки.

Член 849

1. Декларацията за редовен внос за върнати стоки, чийто износ може да е довел до изпълнението на митнически формалности по износа с оглед получаване на компенсации или други суми, пред- видени при износа в рамките на Общата селскостопанска политика, се придружава не само от документите, посочени в член 848, но и от сертификат, издаден от органа, отговарящза даване на подобни компенсации или суми в държавата-членка на износа. Този сертификат трябва да съдържа необходимите данни, които да дадат възможност на митницата, пред която стоките са декларирани за редовен внос, да удостовери, че се касае за същите стоки.

2. Когато износа на стоките не е предизвикал митнически формалности по износа с оглед получаване на компенсации или други суми, предвидени при износа в рамките на Общата селскос- топанска политика, сертификата съдържа забележката: — Sin concesion de restituciones u otras cantidades a la exportacion; — Ingen restitutioner eller andre belob ydet ved udforslen; — Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergunstigungen; — ??? ?????? ??????????? ? ????? ?????????? ???? ??? ???????; — No refunds or other amounts granted on exportation; — Sans octroi de restitutions ou autres montants a l'exportation; — Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione; — Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen; — Sem concessao de restituicoes ou outros montantes na exportacao; 289 >A1 — Vietaessa ei myonnetty vientitukea eika muita maaria/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten; — Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten; >A2 — Bez vyvoznich nahrаd nebo jinych castek poskytovаnych pri vyvozu; — Ekspordil ei mаkstud toetusi egа muid summаsid; — Bez kompensaciјаs vаi citam summam, kаs pаredzetаs pаr precu izvesаnu; — Eksportаs teises i grazinаmasiаs ismokаs аrbа kitаs pinigu sumаs nesuteikiа; — Kivitel eseten visszаteritest vаgy egyeb kedvezmenyt nem vettek igenybe; — L-ebdа rifuzjoni jew аmmonti ohrа moghtiја fuq esportаzzjoni; — Nie przyznаno doplаt lub innych kwot wynikаjacych z wywozu; — Brez izvoznih nаdomestil аli drugih izvoznih ugodnosti; — Pri vyvoze ѕа neposkytuju ziаdne nahrаdy аlebo ine penаzne ciаstky; >M30 — Без възстановявания или други предоставяни суми за или при износ; — Fara acordarea de restituiri restitu?ii sau alte sume la export. >B

3. Когато износа на стоките е довел до митнически формалности по износа с оглед получаване на компенсации или други суми, предвидени при износа в рамките на Общата селскостопанска политика, сертификата съдържа забележка на един от деветте признати езика: — Restituciones y otras cantidades a la exportacion reintegradas por … (cantidad); — De ved udforslen ydede restitutioner eller andre belob er tilbagebetalt for … (m?ngde); — Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergunstigungen fur … (Menge) zuruckbezahlt; — ??????????? ??? ????? ?????????? ???? ??? ??????? ???????????? ??? … (???????); — Refunds and other amounts on exportation repaid for … (quantity); — Restitutions et autres montants a l'exportation rembourses pour … (quantite); — Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per … (quantita); — Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor … (hoeveelheid) terugbetaald; — Restituicoes e outros montantes na exportacao reembolsados para … (quantidade); >A1 — Vientituki ja muut vietaessa maksetut maarat maksettu takaisin……. osalta/De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka for…….kvantitet); — De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka for (kvantitet); 290 >A2 — Vyvozni nahrаdy nebo jine castky poskytovаne pri vyvozu vyplа- ceny zа ….(mnozstvi); — Ekspordil mаkstud toetused ја muud summаd tаgаstаtud …. (kogus) eest; — Kompensaciјаs un citаs pаr precu izvesаnu pаredzetаs summаs аtmаksatаs pаr … (dаudzums); — Grazinаmosios ismokos ir kitos eksporto аtveju mokаmos pinigu sumos ismoketos uz ….. (kiekis); — Kivitel eseten igenybevett visszаterites vаgy egyeb kedvezmeny … (mennyiseg) utan visszаfizetve; — Rifuzjoni jew аmmonti ohrа fuq esportаzzjoni moghtiја lurа ghаl… (kwаntitа'); — Doplаty i inne kwoty wynikаjace z wywozu wyplаcono zа .... (ilosc); — Izvoznа nаdomestilа аli zneski drugih izvoznih ugodnosti povrnjeni zа ... (kolicinа); — Nahrаdy а ine penаzne ciаstky pri vyvoze vyplаtene zа .....(mnozstvo); >M30 — Възстановявания и други суми за …(количество), изплатени за износа; — Restituiri ?i alte sume rambursate la export pentru … (cantitatea); >B voi — Titulo de pago de restituciones u otras cantidades a la exportacion anulado por … (cantidad); — Ret til udbetaling af restitutioner eller andre belob ved udforslen er annullerei for … (m?ngde); — Auszahlungsanordnung uber die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrvergunstigungen fur … (Menge) ungultig gemacht; — ??????????? ???????? ??????????? ? ????? ?????????? ???? ??? ??????? ????????? ??? … (???????),

— Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for … (quantity); — Titre de paiement des restitutions ou autres montants a l'exportation annule pour … (quantite); — Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esportazione annullato per … (quantita); — Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor … (hoeveelheid); — Titulo de pagamento de restituicoes ou outros montantes na exportacao anulado para … (quantidade); >A1 — Oikeus vientitukeen tai muihin vietaessa maksettuihin maariin peruutettu……..( maara) osalta/Ratt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats for………(kvantitet); — Ratt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats for………(kvantitet); >A2 — Narok nа vyplаceni vyvoznich nahrаd nebo jinych castek poskytovаnych pri vyvozu zа …(mnozstvi) zаnikl; 291 >A2 — Oigus ѕааdа toetusi voi muid summаsid ekspordil on … (kogus) eest kehtetuks tunnistаtud; — Tiesibаs izmаksat kompensaciјаs vаi citаs summаs, kаs pаredzetаs pаr precu izvesаnu, аtceltаs аttieciba uz … (dаudzums); — Teise i grazinаmuju ismoku аrbа kitu eksporto аtveju mokаmu pinigu sumu mokejima uz ….. (kiekis) pаnаikintа; — Kivitel eseten igenybevett visszаteritesre vаgy egyeb kedvezmenyre vаlo jogosultsag ... (mennyiseg) utan megszunt; — Mhux intitolаti ghаl hlаs tа' rifuzjoni jew аmmonti ohrа fuq l-esportаzzjoni ghаl….(kwаntitа'); — Uprаwnienie do otrzymаniа doplаt lub innych kwot wynikаjacych z wywozu аnulowаno dlа ... (ilosc); — Uprаvicenost do izplаcilа izvoznih nаdomestil аli zneskov drugih izvoznih ugodnosti rаzvelјаvljenа zа … (kolicinа); — Narok nа vyplаtenie nahrаd аlebo inych penаznych ciаstok pri vyvoze zа.....(mnozstvo) zаnikol; >M30 — Право за плащане на възстановявания или други суми за износа е отменено за … (количество); — Dreptul la plata restituirilor sau a altor sume la export a fost anulat pentru … (cantitatea). >B в зависимост от това дали компенсациите и другите суми при износа са били или не платени от съответните органи.

4. В случаите, посочени в член 848, параграф 1, първо тире, буква б), сертификатът, посочен в параграф 1, се изготвя върху бланката на информационния лист INF 3, предвиден в член 850.

5. Когато митническите служби в митницата, пред която стоките са обявени за редовен внос, имат възможност да установят, че не е била дадена компенсация или друга сума, предвидена за износа в рамките на Общата селскостопанска политика, не се изисква серти- фикатът, предвидено в параграф 1.

Член 850 Информационният лист INF 3 се попълва в оригинал и две копия на бланката, отговаряща на образеца в приложение 110.

Член 851

1. При условията на параграф 3, информационният лист INF 3 се издава по искане на износителя от митническите служби в митницата на износа в момента на приключване на износните формалности за въпросните стоки, ако износителят декларира, че е вероятно стоките да бъдат върнати през друга митница освен митницата на износа.

2. Информационният лист INF 3 може да се издаде също така, по искане на износителя от митническите служби в митницата на износа в момента на приключване на износните формалности за въпросните стоки при условие че посочените органи могат да установят въз основа на информацията, с която разполагат, че данните в молбата на износителя съответстват на изнасяните стоки.

3. За стоки, посочени в член 849, параграф 1, информационният лист INF 3 може да се издаде само след приключване на съот- ветните митнически формалности по износа съгласно разпоредбите на параграф

2. 292 >B Освен това, той може да бъде издаден само при условие че:

а) клетка Б е предварително попълнена и заверена от митническите служби; и

б) клетка А е предварително попълнена и заверена от митни- ческите служби, когато се изисква информацията в нея.

Член 852

1. Информационният лист INF 3 съдържа всички елементи от информацията, изисквани от митническите служби за идентифи- циране на изнесените стоки.

2. Когато се очаква изнесените стоки да се върнат на митни- ческата територия на Общността през няколко митници извън митницата на износа, износителят може да поиска да му бъдат издадени няколко информационни листове INF 3, за да покрие цялото количество изнесени стоки. По същия начин износителят може да поиска митническите служби, издали информационния лист INF 3, да го заменят с няколко информационни листове INF 3, за да покрие цялото количество стоки, включено в първоначалния информационен лист INF

3. Износителят може също да поиска информационният лист INF 3 да бъде издаден само за част от изнесените стоки.

Член 853 Оригиналният екземпляр и едно копие от информационния лист INF 3 се връщат на износителя, за да ги представи в митницата на реимпорта. Второто копие се запазва в официалното досие на митническия орган, който го е издал.

Член 854 Митницата на реимпорта отбелязва върху оригинала или върху копието на информационния лист INF 3 количеството на върнатите стоки, освободени от вносни мита, като задържа оригинала и изпраща копието на митницата, която го е издала, като впише поредния номер и датата на декларацията за редовен внос. Споменатите митнически служби сверяват копието с онова, което съхраняват и го запазват в служебното досие.

Член 855 При кражба, загуба или унищожаване на информационния лист INF 3 заинтересованото лице може да поиска от митническите служби, които са го издали, дубликат. Те изпълняват молбата му, ако обстоятелствата я оправдават. Издаденият дубликат трябва да носи забележката: — DUPLICADO,

— DUPLIKAT,

— DUPLIKAT,

— DUPLICATE,

— DUPLICATA,

— DUPLICATO,

>B — DUPLICAAT,

— SEGUNDA VIA, >A1 — KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

— DUPLIKAT, >A2 — DUPLIKAT,

— DUPLIКААT,

— DUBLIKATS,

— DUBLIКАТАS,

— MASODLАT,

— DUPLIКАT,

— DUPLIКАT,

— DVОВNIK,

— DUPLIKAT, >M30 — ДУБЛИКАТ,

— DUPLICAT. >B Митническите служби записват върху копието от информационния лист INF 3, който се намира при тях, че е издаден дубликат.

Член 856

1. По искане на митническите служби в митницата на реимпорта, митническите служби в митницата на износа им съобщават цялата информация, с която разполагат, за да им дадат възможност да установят дали стоките отговарят на условията, необходими за ползване на облекченията от настоящия раздел.

2. Информационният лист INF 3 може да се използва за искане и предаване на информацията, посочена в параграф

1. >M13 ДЯЛ II ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, ДОБИТИ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ВОДИ НА ТРЕТА ДЪРЖАВА ОТ РИБОЛОВНИ КОРАБИ НА ОБЩНОСТТА

Член 856a

1. Безмитният внос на продуктите, посочени в член 188 от Кодекса, става при условие на представяне на сертификат в подкрепа на декларацията за пускане на продуктите за свободно обращение.

2. За продукти, които предстои да бъдат освободени за свободно обращение при ситуациите, упоменати в член 329, букви от a) до г), капитанът на плавателния съд на Общността, който е извършил улова, попълва графи 3, 4 и 5, и при нужда и графа 9, от серти- фиката. Когато уловът се преработва на борда, капитанът попълва и графи 6,7 и 8. Членове 330, 331 и 332 се прилагат след попълване на графите за тях в сертификата. 294 >M13 Когато декларацията се подава с цел пускане на продуктите за свободно обращение, деклараторът попълва графи 1 и 2 от серти- фиката.

3. Сертификатът следва да се съобрази с модела от приложение 110а и се съставя съобразно параграф 2.

4. Когато продуктите се декларират с цел пускане за свободно обращение в пристанището, където се разтоварват от риболовния кораб на Общността, който е извършил улова, изключение спрямо член 326, параграф 2 се прилага mutatis mutandis.

5. За целите на параграфи от 1 до 4, значението на „риболовен плавателен съд на Общността“ и „кораб фабрика на Общността“ е същото, както определеното в член 325, параграф 1, докато „продукти“ означават тези стоки и продукти, които са упоменати в членове от 326 до 332, когато се направи препращане към тези разпоредби. 6. За да се осигури спазването на параграфи от 1 до 5, админис- трациите на държавите-членки си оказват взаимопомощпри проверка на истинността на сертификатите и достоверността на данните в тях. >B ЧАСТ IV МИТНИЧЕСКО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДЯЛ I ГАРАНЦИЯ

Член 857

1. Видовете гаранции освен депозита в брой или гарантите, в смисъла на членове193, 194 и 195 от Кодекса и депозитът в брой или предоставянето на гаранции, които държавите-членки могат да избират, дори и да не отговарят на условията, определени с член 194, параграф 1 на Кодекса, са както следва:

а) разкриване на ипотека, залог на земя или други вещни права, които се смятат за равностойни на права върху недвижима собственост;

б) преотстъпването на взимания, залагането съсъс или без преотстъпване на владението върху стоки, ценни книжа или права върху тях или, по-специално банкова спестовна книжка или запис в националния списък на длъжниците;

в) поемането на солидарни договорни задължения за пълната сума на задължението от трета страна, одобрена за тази цел от митни- ческите служби и по-специално, депозирането на менителница, чието плащане е гарантирано от подобна трета страна;

г) депозит в брой или учредяване на гаранция, която се смята за равностойна, в чужда валута за държавата-членка, в която се учредява;

д) участие, при плащане на вноска, в обща гаранционна схема, ръководена от митническите служби.

2. Обстоятелствата и условията, при които може да се прибягва към различните видове гаранции, посочени в параграф 1, се определят от митническите служби. 295 >B

Член 858

Когато се учреди гаранция посредством депозит в брой, митни- ческите служби не заплащат лихви. ДЯЛ II ВЪЗНИКВАНЕ НА МИТНИЧЕСКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ГЛАВА 1 Пропуски, които не оказват влияние върху функционирането на временното складиране или върху митническия режим

Член 859

Следните пропуски не оказват значително влияние върху правилното функциониране на временното складиране или върху съответния митнически режим в смисъла на член 204, параграф 1 от Кодекса, при условие че: — не представляват опит за незаконно изваждане на стоките от митнически контрол,

— не предполагат явна небрежност от страна на заинтересованите лице, и — всички формалности, необходими за регулиране на положенето на стоките се извършат впоследствие:

1. при просрочване на срока, определен за пропускане на стоките в един от митническите режими, предвидени във временното складиране или съответния митнически режим, ако срокът би бил продължен при навременна молба за това; >M21

2. Когато става дума за стока, поставена под режим транзит, неизпълнението на някое от задълженията, които поражда използването на режима, когато са изпълнени следните условия:

а) стоката, поставена под режим, действително е била представена в непроменено състояние в получаващото митническо бюро;

б) получаващото митническо бюро е можело да гарантира, че същата тази стока е получила митническо направление или е била поставена на временен склад в края на транзитната операция, и

в) когато срокът, фиксиран в съответствие с член 356, не е бил спазен, а параграф 3 от същия член не е приложим, но стоката независимо от това е била представена в получаващото митническо бюро в разумен срок. >B

3. когато стоки, поставени на временен склад или пропуснати в режим на митнически склад, се подложат на мани- пулации, неразрешени от митническите служби при условие че такива манипулации биха били разрешени при подаване на молба за целта;

4. когато стоки, пропуснати в режим на временен внос бъдат използвани за друго, освен предвиденото в разрешителното при условие че това ползване би било разрешено при подаване на молба за целта; 296 >B

5. когато стоки на временен склад или пропуснати в митнически режим, се преместват без разрешение при условие че стоките, по искане на митническите служби, могат да бъдат представени за преглед; >M20 6. За стоки на временно складиране или поставени под митнически режим, извеждането на тези стоки от митни- ческата територия на Общността или въвеждането им в свободна зона с митнически контрол от вид I по смисъла на член 799 или в свободен склад без изпълнение на необходимите формалности; >M21 7. Когато се касае за стока или продукт, които са обект на физическо пренасяне по смисъла на членове 296, 297 или 511, неизпълнението на някое от условията, определени за даденото пренасяне, когато са изпълнени следните условия:

а) заинтересованото лице може да докаже по удовлетво- рителен за митническите власти начин, че тази стока или продукт са пристигнали в предвидените помещения или в предвиденото местоназначение, и когато се касае за пренасяне по смисъла на членове 296, 297, 512, параграф 2, или на член 513, когато тази стока или продукт са надлежно вписани в архивите на предви- дените помещения или на предвиденото местоназ- начение, когато артикулите предвиждат такова вписване,

б) когато срокът, определен в разрешението, не е бил спазен, но тази стока или продукт независимо от това са пристигнали във въпросните помещения или пред- видено местоназначение в разумен срок. >M12 8. за случаите на стоки, признавани за местни при безмитен, или с намалени митни сборове, внос по реда на член 145 от Кодекса, наличието на една от ситуациите по член 204, параграф 1, букви a) или

б) от Кодекса, докато въпросните стоки са поставени под режим на временно складиране или друг, преди да бъдат пуснати за свободно обръщение; >M20 9. В рамките н митнически режим на активно усъвършенстване или на усъвършенстване под митнически контрол, просрочване на допустимия краен срок за предс- тавяне на погасителен документ, но когато крайния срок може да е удължен при условие на своевременно заявление за продължаването му; 10. просрочване на допустимия краен срок за представяне на погасителен документ, но когато крайния срок може да е удължен при условие на своевременно заявление за продължаването му. >B

Член 860

Митническите служби приемат, че според член 204, параграф 1 от Кодекса е възникнало митническото задължение, освен ако лицето, което би било митнически задължено, докаже, че са изпълнени условията, посочени в член 859.

Член 861

Обстоятелството че пропуските, посочени в член 859, не предиз- викват възникване на митническо задължение, не изключва 297 >B прилагане на разпоредбите на валидното криминално законода- телство или разпоредбите, предвиждащи отменяне или оттегляне на разрешителните, издадени за въпросния митнически режим. ГЛАВА 2 Естествени загуби

Член 862

1. За целите на член 206 от Кодекса, митническите служби, по искане на заинтересованите лица, отбелязват липсващите коли- чества, ако може да се докаже, че установените загуби се дължат единствено на характера на стоките, а не на небрежност или подправяне от страна на лицето.

2. Конкретно, небрежност или подправяне означава всеки пропуск при спазването на правилата за превозване, складиране, манипулации, обработка или преработване на съответните стоки, установени от митническите служби или от обичайната практика.

Член 863

Митническите служби могат да отменят задължението на заинтере- суваните лица да докажат, че стоките са безвъзвратно загубени по причини, скрити в тяхната природа, когато се уверят, че не съществуват други причини за загубата.

Член 864

Националните разпоредби, които са в сила в държавите-членки по отношение на стандартните норми за невъзвратима загуба поради естеството на самите стоки, се прилагат, когато заинтересованото лице не успее да докаже, че действителната загуба надвишава изчислената по стандартни норми за въпросните стоки. >M1 ГЛАВА 3 Стоки при специални условия >B

Член 865

Представянето на митническа декларация за съответните стоки или всяко друго действие, който има същите правни последици, както и представянето на документ за разтоварване от компетентните органи се смята за изваждане на стоките от митнически контрол в смисъла на член 203, параграф 1 от Кодекса, когато тези действия неправилно придават на тези стоки статут на стоки от Общността. >M14 В случаите на авиокомпании, получили разрешително да използват опростен митнически режим транзит посредством електронен митнически манифест, стоките не се считат за освободени от митнически надзор, ако по инициатива или от името на заинтере- сованото лице се третират съобразно статута им на чуждестранни стоки, преди митническите органи да установят нередност и когато поведението на въпросното лице не подсказва измамни действия. 298 >M29

Член 865a

Когато обобщена декларация за въвеждане е променена, а пове- дението на заинтересуваното лице не предполага някакви измам- нически отношения, не се налага митническо задължение на основание член 202 от Кодекса в резултат от незаконно внасяне на стоки, които преди изменението в декларацията не са били правилно декларирани. >B

Член 866

Без да се накърняват разпоредбите по забраните и ограниченията, които могат да се прилагат по отношение на въпросните стоки, когато възникне митническо задължение при вноса съгласно членове 202, 203, 204 или 205 от Кодекса и са заплатени вносните мита, тези стоки се смятат за стоки от Общността, без да е необходима декларация за пропускане за редовен внос.

Член 867

Конфискацията на стоки съгласно член 233, букви

в) и

г) от Кодекса не се отразява върху митническия статут на въпросните стоки. >M1

Член 867a

1. Изоставени в полза на държавата, задържани или конфис- кувани чуждестранни стоки се завеждат под режим на митническо складиране.

2. Упоменатите стоки в параграф 1 се продават от митническите органи само и единствено при условие, че купувачът им извърши незабавно формалностите по даване на съответното им митническо направление. Когато продажната цена включва и вносните митни сборове, сделката се приема като признаване на въпросната стока за местна и освобождаването ? от митнически контрол, като митни- ческите органи изчисляват съответния митен сбор и го вписват в сметките. В такива случаи продажбата се извършва по действащите в държавите-членки разпоредби.

3. Когато административните органи решат да се разпореждат със стоките, упоменати в параграф 1, по начин, различен от продажбата, те следва незабавно да им дадат съответното митническо направление по реда на член 4, параграф 15, букви a), б),

в) и

г) от Кодекса. >B ДЯЛ III >M10 ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗМЕРА НА МИТНИЧЕСКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ >B

Член 868

Държавите-членки не осчетоводяват митни сборове под 10 ECU. Не се търсят допълнително недосъбраните вносни или износни митни сборове, когато единичните суми са под 10 ECU. 299 >B

Член 869

Митническите служби сами решават да не осчетоводяват несъбраните мита:

а) когато е било приложено преференциално обмитяване в рамките на тарифни квоти, плафони или други договорености, ако в момента на приемане на митническата декларация правото за такова третиране е било изтекло, без това обстоятелство да е публикувано в Официален вестник на Европейските общности преди освобождаването на въпросните стоки за редовен внос или, когато това обстоятелство не е било публикувано, но е обявено по съответен начин във въпросната държава-членка, лицето, дължащо плащането е действало по добра воля и е изпълнило всички разпоредби, установени от законодателството в сила по отношение на митническата декларация; >M23

б) в случаите, в които те преценят, че условията, залегнали в член 220, параграф 2, буква

б) от Кодекса, са изпълнени, освен тези, когато досието трябва да бъде предадено на Комисията съгласно член 871. Обаче, когато е приложим член 871, параграф 2, второ тире, митническите органи не могат да вземат решение за отмяна на вписването на въпросните мита в счетоводните книги до приключването на процедурата, започната съгласно членове 871 до 876; __________ Когато е подадена молба за възстановяване или опрощаване съгласно член 236 от Кодекса, във връзка с член 220, параграф 2, буква

б) от Кодекса, буква

б) от първата алинея от настоящия член и членове 871 до 876 се прилагат mutatis mutandis. За целите на прилагането на горните параграфи държавите-членки взаимно си предоставят съдействие, особено когато се отнася за грешка на митническите органи на държава-членка, различна от тази, която е отговорна за вземането на решение.

Член 870

1. Всяка държава-членка държи на разположение на Комисията списък на случаите, когато са били приложени следните разпоредби: — член 869, буква а),

— член 236 от Кодекса във връзка с член 220, параграф 2, буква

б) от Кодекса, когато не се е изисквала информация, съгласно параграф 2,

— член 869, буква б), когато не се е изисквала информация, съгласно параграф

2. 2. Всяка държава-членка съобщава на Комисията списък на случаите, при които сумата, която не е събрана от съответния търговец във връзка с една или повече операции на внос или износ, но явяваща се последица от единична грешка, надхвърля 50 000 EUR и са били приложени разпоредбите на член 236 от Кодекса във връзка с член 220, параграф 2, буква

б) от Кодекса, или на член 869, буква б), като дава кратко описание на всеки случай. Тази информация се изпраща през първото и третото тримесечие на всяка година във връзка с всички случаи в предишното полугодие, в които е решено несъбрани мита да не се вписват в счетоводните книги. 300 >M23

Член 871

1. Митническите органи отнасят случая до Комисията за решаване според процедурата, описана в членове 872 до 876, когато решат, че условията, предвидени в член 220, параграф 2, буква

б) от Кодекса, са изпълнени и: — сметнат, че Комисията е допуснала грешка по смисъла на член 220, параграф 2, буква

б) от Кодекса,

— обстоятелствата по случая са свързани с констатациите от разс- ледвания, проведени от Общността съгласно Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията, за да се осигури правилното прилагане на законодателството по митни- ческите и селскостопанските въпроси (1) или съгласно друго законодателство на Общността, или по споразумение, сключено от Общността със страна или група страни, в което са включени разпоредби за провеждане на такива разследвания от Общността, или — сумата, която не е събрана от въпросния търговец във връзка с една или повече операции на внос или износ, но явяваща се последица от единична грешка, е 500 000 EUR или по-голяма.

2. Обаче случаите, упоменати в параграф 1, няма да бъдат отнасяни, когато: — Комисията вече е приела решение според процедурата, пред- видена в членове 872 до 876 по случай, включващвъпроси , които са съпоставими от фактическа и правна гледна точка,

— Комисията вече разглежда случай включващвъпроси , които са съпоставими от фактическа и правна гледна точка.

3. Досието, представено на Комисията, трябва да съдържа всичката информация, изискваща се за цялостно разглеждане. Тя трябва да съдържа подробна информация за поведението на въпросния оператор и в частност за неговия професионален опит, добросъвестност и старание. Оценката се придружава с всичката информация, която би могла да покаже, че операторът е действал добросъвестно. Досието трябва също така да съдържа заявление, подписано от кандидатстващия за възстановяване или опрощаване на суми удостоверяващо, че е прочел досието и или няма какво да добави, или изброяващо всичката допълнителна информация, която според него би трябвало да бъде включена.

4. Веднага след като получи досието, Комисията уведомява съответно държавата-членка.

5. Ако се установи, че информацията, представена от държава- членка не е достатъчна за да може да се вземе решение по въпросния случай с пълното познаване на фактите, Комисията може да изиска представяне на допълнителна информация. 6. Ако се възникне някоя от следните ситуации, Комисията връща досието на митническите органи и за процедурата, упомената в членове 872 до 876 се смята, че никога не е била започвана: — от досието се вижда, че има несъгласие между митническия орган, който предава досието и лицето, подписало заявлението, упоменато в параграф 3, що се отнася отчитането на фактите,

— досието е очевидно непълно, тъй като не съдържа нищо, което би оправдало разглеждането му от Комисията, 301 (1) ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр.

1. >M23 — съгласно параграфи 1 и 2 досието не трябва да се предава,

— съществуването на митническо задължение не е установено,

— митническите органи представят на Комисията нова информация, докато тя разглежда досието, отнасяща се до него и от такова естество, което може съществено да промени представянето на фактите или правната оценка в него.

Член 872

Комисията изпраща на държавите-членки копие от досието, упоменато в член 871, параграф 3 в рамките на 15 дни след датата, на която го получи. Разглеждането на въпросния случай ще бъде включено при първа възможност в дневния ред на заседанието на групата експерти, предвидена в член 873. >M14

Член 872a

Когато, на какъвто и да е етап от процедурата по реда на членове 872 и 873, Комисията възнамерява да приеме неблагоприятно решение за въпросното лице по разглеждания случай, тя изпраща в писмен вид възраженията си, като ги придружава с всички документи довели до обосноваване за тези възражения. Засегнатото по този случай лице представя писмено позицията си пред Комисията в срок от един месец от датата, на която са изпратени възраженията. Когато лицето не изрази позиция в този срок, се приема че се е отказало от правото си да изрази позиция. >M23

Член 873

След консултации с група от експерти, съставена от представители на всички държави-членки, заседаваща в рамките на Комитета за разглеждане на дадения въпрос, Комисията ще реши дали разглежданите обстоятелства са такива, че въпросните мита не трябва да бъдат заведени в счетоводните книги. Това решение ще бъде взето в рамките на девет месеца от датата, на която досието, упоменато в член 871, параграф 3, бъде получено от Комисията. Обаче, когато заявлението или подробната оценка на поведението на оператора, упоменати в член 871, параграф 3, не са включени в досието, деветте месеца ще се броят само от датата на получаването на тези документи от Комисията. Комисията уведомява съответно митническия орган и заинтересованото лице. Ако Комисията сметне за необходимо да изиска допълнителна информация от държавата-членка за да стигне до решение, деветте _______месеца се продължават със срок, равностоен на този между датата, на която Комисията е изпратила искането за допъл- нителна информация и датата, когато получи тази информация. Комисията известява съответно заинтересованото лице. В случай че, за да стигне до решение, Комисията сама проведе разследване, деветте месеца ще бъдат продължени с периода, необходим за приключването на разследването. Това продължение не може да надхвърли девет месеца. Комисията уведомява митни- ческия орган и заинтересованото лице за датите, на които разслед- ването започва и приключва. 302 >M23 Ако Комисията уведоми въпросното лице за своите възражения съгласно член 872а, деветмесечният срок се продължава с един месец.

Член 874

Заинтересованата държава-членка се уведомява за решението, упоменато в член 873, при първа възможност и при всички случаи в рамките на един месец от изтичането на срока, определен в този член. Комисията уведомява държавите-членки за взетите от нея решения, с цел митническите органи да бъдат подпомогнати при вземането на решения в ситуации, засягащи съпоставими от фактическа и правна гледна точка въпроси.

Член 875

Когато с решението, упоменато в член 873, се установява, че разглежданите обстоятелства са такива, че въпросните мита не трябва да се завеждат в счетоводните книги, Комисията може да определи условията, при които държавите-членки имат право впос- ледствие да не извършват завеждане в книгите в случаи, засягащи съпоставими от фактическа и правна гледна точка въпроси. >B

Член 876

Ако в срока, посочен в член 873, Комисията не успее да вземе решение или пропусне да уведоми съответната държава-членка за решението си в срока, определен в член 874, митническите служби в съответната държава-членка не осчетоводяват въпросните мита. >M10

Член 876а

1. Митническите органи суспендират задължението на длъжника да изплати сборовете, докато те вземат решение по молбата му, при условие че стоките не са вече под митнически надзор, представено е обезпечение за размера на тези сборове, както и че:

а) при представяне на молба за анулиране на декларацията, тази молба е вероятно да бъде приета;

б) при представяне на молба за опрощаване съгласно член 236 във връзка с член 220, параграф 2, буква

б) от Кодекса, или съгласно член 238 или член 239, митническите органи преценят, че условията, определени в съответната разпоредба, може да се считат за изпълнени;

в) за случаи, различни от посочените в буква б), е била предс- тавена молба за опрощаване съгласно член 236 от Кодекса и условията по втори параграф на член 244 от Кодекса са били изпълнени. Не е задължително да с изисква обезпечение, когато такова изискване е вероятно да предизвика сериозни икономически или социални затруднения в резултат на обстоятелствата, свързани с длъжника.

2. При задържане на стоки при едно от обстоятелствата, описани в член 233, буква в), второ тире, или член 233, буква

г) от Кодекса, митническите органи суспендират задължението на длъжника да плати сборовете, ако преценят, че условията за конфискация могат да се считат са изпълнени. 303 >M22

3. Когато митническото задължение възниква съгласно член 203 от Кодекса, митническите служби суспендират задължението на лицето, упоменато в параграф 3, четвъртото тире от настоящия член, да заплати митата, когато е идентифициран поне още един длъжник и размерът на митата е бил съобщен и на него съгласно член 221 от Кодекса. Суспендирането може да се приложи само при условие че лицето, упоменато в член 203, параграф 3, четвъртото тире от Кодекса, не е обхванато също така и от условията, указани в другите тирета от посочения параграф, и че то не е проявило груба небрежност при изпълнение на задълженията си. Срокът на суспендирането е ограничен до една година. Този срок обаче може да бъде продължаван от митническите служби поради уважителни причини. Суспендирането е в зависимост от представяне от страна на лицето, в полза на което се дава, на валидно обезпечение за сумата на въпросните мита, освен когато обезпечение, покриващо цялата сума на въпросните мита, вече съществува и гарантът не е освободен от задълженията си. Такова обезпечение не трябва да се изисква, когато това изискване вероятно, поради положението на длъжника, би могло да предизвика сериозни икономически или социални трудности. >B ДЯЛ IV ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОПРОЩАВАНЕ НА ВНОСНИ ИЛИ ИЗНОСНИ МИТА ГЛАВА 1 Общи разпоредби

Член 877

1. За целите на настоящия дял:

а) митница на осчетоводяването означава митницата, завела в сметките си вносните или износни мита, чието възстановяване или опрощаване се иска;

б) решаващ митнически орган означава митническия орган, компе- тентен да вземе решение по молбата за възстановяване или опрощаване на вносни или износни мита в държавата-членка, където въпросните мита са заведени в сметките;

в) надзорно митническо учреждение означава митническо учреждение, към което се отнасят стоките, довели до вземането под отчет на вносните или износни сборове, чието възстановяване или опрощаване се търси и което извършва необходимите проверки за оценка на молбата;

г) изпълняваща митница означава митницата, която взима мерките, необходими за правилното изпълнение на решението за възстановяване или опрощаване на вносните или износни мита.

2. Функциите на митница на осчетоводяването, решаващ митнически орган, наблюдаваща и изпълняваща митница могат да бъдат поети изцяло или отчасти от една и съща митница. 304 >B ГЛАВА 2 Прилагане на разпоредби във връзка с членове от 236 до 239 от Кодекса Р а з д е л 1 Молба

Член 878

1. Молбата за възстановяване или опрощаване на вносни или износни мита, наричана по-долу „молба за възстановяване или опрощаване“, се подава от лицето, заплатило или длъжно да плати съответните мита или лицето, поело правата и задълженията му. Молбата за възстановяване или опрощаване може да бъде подадена и от пълномощник на лицето, посочено в първа алинея.

2. Без да се нарушава член 882, молбата за възстановяване или опрощаване се изготвя в два екземпляра на бланка, която отговаря на образеца и разпоредбите в приложение 111. Молбата за възстановяване или опрощаване по молба на лицето, посочено в параграф 1, може да бъде написана и в свободна форма при условие че съдържа данните, посочени в приложението.

Член 879

1. Молбата за възстановяване или опрощаване, придружена от документите, посочени в член 6, параграф 1 от Кодекса, трябва да бъде подадена в митницата на осчетоводяването, освен ако митническите служби определят друга служба за тази цел. Последната след приемането ? я препраща незабавно до решаващия митнически орган, освен ако самата е определена като такъв.

2. Митницата, посочена в параграф 1, отбелязва датата на прие- мането върху оригинала и копието на молбата и връща копието на молителя. Когато се прилага член 878, параграф 2, втора алинея, споменатата митница потвърждава писмено приемането на молбата.

Член 880

Без да се накърняват конкретните разпоредби, приети в тази връзка в рамките на Общата селскостопанска политика, всяка молба по отношение на стоки, за които е трябвало към митническа декларация да бъде приложен експортен или импортен лиценз или сертификат за квота, трябва да бъде придружена от заверка от органите, издали лицензите, че са взети необходимите мерки за анулиране на последствията от споменатия лиценз или сертификат. Подобни заверки не се изискват: — когато митническият орган, към когото е отправена молбата, е издал въпросния лиценз или сертификат,

— когато основанието за молбата е фактическа грешка, която не оказва влияние върху издаването на въпросния лиценз или сертификат. 305 >B

Член 881

1. Митницата, посочена в член 879, може да приеме молба, която не съдържа информацията, предвидена в бланката съгласно член 878, параграф

2. Обаче тя трябва най-малко да съдържа информацията, която се отразява в клетки от 1 до 3 и 7.

2. Когато се прилага параграф 1, посочената митница определя срок за представяне на всяка липсваща подробност или документ.

3. Когато не се спази срокът, определен от митницата съгласно параграф 2, молбата се счита за оттеглена. Молителят незабавно се уведомява за горното.

Член 882

1. За върнати стоки, за които са начислени износни мита м момента на износа им от митническата територия на Общността, като _______условие за възстановяване или опрощаване на митническите служби трябва да бъде представена молба, придружена от:

а) митническата квитанция, когато сумата вече е била събрана;

б) оригиналният екземпляр или копието на митническа декларация за редовен внос на върнатите стоки, заверена от митницата на реимпорта; Настоящият документ носи един от следните допълнителни документи, изготвен от митническата служба по реимпорта: — Mercancias de retorno en aplicacion de la letra b) del apartado 2 del articulo 185 del Codigo — Returvarer i henhold til kodeksens artikel 185, stk. 2, litra b) — Ruckwaren gema? Artikel 185 Absatz 2 Buchstabe b) des Zollkodex — ??????????? ?????????????? ???' ???????? ??? ?????? 185 ?????????? 2 ???????? ?) ??? ?????? — Goods admitted as returned goods under Article 185 (2) (b) of the Code — Marchandises en retour en application de l'article 185 paragraphe 2 point b) du code — Merci in reintroduzione in applicazione dell'arti-colo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice — Goederen die met toepassing van artikel 185, lid 2, onder b), van het Wetboek kunnen worden toegelaten als terugkerende goederen — Mercadorias de retorno por aplicacao da alinea b) do n.o 2 do artigo 185.o do codigo >A1 — Yhteison tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa/Returvaror enligt artikel 1.l85.2 b) i gemenskapens tullkodex — Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex; >A2 — Vracene zbozi podle cl. 185 odst. 2 pism. b) kodexu — Ѕеаdustiku аrtikli 185(2)б) аlusel tаgаsitoodud kаubаks tunnistаtud kаup — Preces аtzitаs pаr аtpаkаlievestam ѕаskаna аr Kodekѕа 185. pаntа

2. punktа b) аpаkspunktu 306 >A2 — Prekes iveztos kаip grazintos prekes vаdovаuјаntis Kodekso 185 strаipsnio 2 dаlies b punktu — А Vamkodex 185. cikke (2) bekezdesenek b) pontја ertelmeben tertiarukent behozott aruk — Oggetti mdаhhlа bhаlа oggetti migjubа lurа tаht Аrtikolu 185(2)б) tаl-Kodici — Towаry dopuszczone јаko towаry powrасаjace zgodnie z аrt. 185 ust. 2 lit. b) Kodeksu — Blаgo se ponovno uvаzа v sklаdu s clenom 185(2)б) Zаkonikа — Vrateny tovаr podlа clanku 185 ods. 2 pism. b) colneho zakonnikа >M30 — Стоки, допуснати като върнати съгласно член 185, параграф 2, точка б от Кодекса — Marfuri admise ca returnate in baza Articolului 185 (2) (b) din Cod; >B

в) копието на износната митническа декларация, върната на декла- ратора при приключване на митническите формалности за стоките, или фотокопие, заверено от митницата на износа. Когато решаващият митнически орган е получил подробностите, съдържащи се в една или повече декларации, посочени в букви а),

б) или в), тяхното представяне не е необходимо.

2. Молбата, посочена в параграф 1, трябва да бъде подадена в митницата, посочена в член 879 в срок от 12 месеца от датата на приемането на декларацията за износ. Р а з д е л 2 Процедура за разрешаване на възстановяване или опрощаване

Член 883

Решаващият митнически орган може да разреши извършването на митническите формалности, от които може да зависи възстановя- ването или опрощаването, преди да се произнесе по молбата. Това разрешение е напълно независимо от решението.

Член 884

Без да се накърнява член 883 и докато се вземе решение, стоките_______, за които се изисква възстановяване или опрощаване, Не могат да бъдат превозени до друго място, освен до посоченото в молбата, освен ако молителят уведоми предварително митницата, посочена в член 879, която на свой ред уведомява решаващия орган.

Член 885

1. Когато молбата за възстановяване или опрощаване се отнася до случай, за който е необходима допълнителна информация или трябва да се изследват стоките, за да се установи, че условията за възстановяване или опрощаване, залегнали в Кодекса и в настоящия раздел са спазени, митническите служби взимат необходимите за целта мерки като, ако е необходимо, търсят съдействие от наблюдаващия митнически орган, като посочат характера на сведенията, които трябва да се получат или проверките, които да се извършат. 307 >B Наблюдаващият митнически орган оказва незабавно съдействие и изпраща получените сведения и резултатите от извършените проверки на решаващия митнически орган.

2. Когато молбата е за стоки, намиращи се в държава-членка извън онази, в която са осчетоводени вносните или износни мита, прилагат се разпоредбите на глава 4 от настоящия раздел.

Член 886

1. Когато решаващият митнически орган разполага с цялата необходима информация, той съобщава решението си по молбата за възстановяване или опрощаване писмено съгласно член 6, параграфи 2 и 3 от Кодекса.

2. Когато молбата е одобрена, решението включва всички подробности, нужни за прилагането му. В зависимост от обстоятелствата, в решението се включват някои или всички изброени по-долу данни:

а) информацията, необходима за идентифициране на стоките, за които се отнася;

б) основанията за възстановяване или опрощаване на вносните или износни мита с позоваване на съответния член от Кодекса и, където е подходящо, съответният член от настоящия раздел;

в) употребата или местоназначението на стоките в зависимост от конкретния случай съгласно Кодекса и, където е подходящо, въз основа на конкретното разрешение от решаващия митнически орган;

г) срокът за изпълнение на формалностите, от които зависи възстановяването или опрощаването на вносните или износни мита;

д) изявление, че вносните или износни мита няма да се възстановят или прихванат, преди изпълняващата митница да съобщи на решаващия митнически орган, че формалностите, от които зависи възстановяване или са били изпълнени;

е) сведения за всякакви изисквания към стоките, докато се осъществи изпълнението на решението;

ж) съобщение до получателя, че трябва да представи оригинала на решението на изпълняващата митница по негов избор, заедно с представянето на стоките.

Член 887

1. Изпълняващата митница взима мерки, за да осигури: — там, където е подходящо, да се изпълнят изискванията на член 886, параграф 2, буква а),

— във всички случаи стоките действително да се използват по начина или да се изпратят до местоназначението, определени в решението за възстановяване или опрощаване на вносните или износни мита.

2. Когато в решението е указано, че стоките трябва да се вложат в митнически склад, свободна зона или свободен склад и бенефи- циерът използва тази възможност, необходимите формалности трябва да се извършат в изпълняващата митница.

3. Когато решението за възстановяване или опрощаване на митата определя предназначението, за което трябва да се предоставят стоките или местоназначението, за което те трябва да се изпратят, което може да се докаже само, ако се изпращат в друга държава-членка, трябва да се представи доказателство за изпъл- 308 >B нението на това предписание посредством контролния екземпляр Т5, издаден и използван съгласно разпоредбите на >M18 членове от 912а до 912ж < и на настоящия член. Контролният екземпляр Т5 трябва да съдържа следното:

а) в клетка 33 — кода на стоките по КН;

б) в клетка 103 — нетното количество с думи;

в) в клетка 104, ако е подходящо — или думите „излиза от митни- ческата територия на Общността“ или, в графата: „Други бележки“ — една от следните забележки: — Безплатна доставка за следната благотворителна организация …,

— Унищожаване под митнически контрол,

— Пропускане в следния митнически режим .…,

— Поставяне в свободна зона или свободен склад;

г) в клетка 106 — отправка за решението за възстановяване или опрощаване на митата;

д) в клетка 107 — думите „членове от 877 до 912 от Регламент № 2454/93“.

4. Надзорното митническо учреждение, което установява или на чиято отговорност е установено, че стоките действително са използвани за предписаната цел или са пристигнали на указаното местоназначение, попълва клетката „Контрол на използването или местоназначението“ на контролния документ,като поставя отметка на текста „Пристигнали или използвани според предназначението“ и съответната дата.

5. Когато изпълняващата митница се увери, че условията, посочени в параграф 1, са изпълнени, тя изпраща сертификат в този смисъл на решаващия митнически орган.

Член 888

След като решаващият митнически орган е приел молбата за възстановяване или опрощаване на мита, фактическото плащане или опрощаване става само след като получи сертификата, посочен в член 887, параграф 5.

Член 889

1. Когато молбата за възстановяване или опрощаване се обос- новава със съществуването, в момента на приемането на декларацията за редовен внос, на намалена или нулева вносна ставка за стоки, които са в тарифна квота, плафон или друга префе- ренциална тарифна договорка, възстановяване или опрощаване се разрешава само при условие че в момента на подаване на молбата за възстановяване или опрощаване, придружена от необходимите документи: — при наличието на квота — че тарифната квота не е била изчерпана,

— в останалите случаи — че не е върната пълната ставка на дължимите мита. Ако не са изпълнени условията по предходния параграф, възста- новяването или опрощаването също може да бъде разрешено, ако пропускът да се приложат намалени или нулеви тарифни ставки е 309 >B бил в резултат на грешка от страна на самите митнически служби и декларацията за редовен внос е съдържала всички данни и е била придружена от всички необходими документи за прилагането на намалените или нулеви митнически ставки. >M13

2. Всяка държава-членка предоставя на Комисията списък на случаите, когато се прилагат разпоредбите на втора алинея от параграф 1.

Член 890

>M22 Оправомощеният митнически орган взема решение за възста- новяване или опрощаване, когато:

а) молбата е придружена от сертификат за произход, сертификат за превоз, сертификат за автентичност, вътрешен транзитен документ на Общността или какъвто и да било друг подходящ документ, показващ, че в момента на приемане на декларацията за редовен внос вносните стоки са имали право на третиране като стоки от Общността, на преференциално тарифно третиране или на преференциални тарифни облекчения поради естеството си;

б) така представеният документ се отнася специално за въпросните стоки;

в) всички останали условия за приемането на съответния документ са спазени;

г) бъдат изпълнени всички други условия за предоставяне на третиране като стоки от Общността, на преференциално тарифно третиране или на преференциални тарифни облекчения поради естеството на стоките. >M15 Възстановяването или опрощаването се извършва срещу предс- тавяне на стоките. Когато стоките не могат да бъдат представени в изпълнителното митническо учреждение, митническите органи разрешават възстановяване или опрощаване само ако от инфор- мацията, с която разполагат, е видно, че сертификатът или доку- ментът, представени впоследствие, се отнасят без съмнение до горепосочените стоки. >B


Член 891

Не се разрешава възстановяване или опрощаване на мита, когато като доказателства към молбата са приложени удостоверения за предварително определяне на митните сборове.

Член 892

Вносните мита не се възстановяват или прихващат по член 238 от Кодекса, когато: — дефектният характер на стоката е бил взет предвид при опре- деляне условията на договора, по-специално на цената, на която стоките са били пропуснати в митническия режим, включително задължението за плащане на вносно мито,

— стоките са продадени от вносителя след като е установено, че са дефектни или че не отговарят на условията на договора. 310 >B

Член 893

1. Без да накърнява член 900, параграф _______1, буквав), решаващият митнически орган определя срок, не по-късно от два месеца от датата на уведомлението за решението да се възстановят или прихванат вносните или износните мита, за извършване на митни- ческите формалности, от които зависи възстановяването или опро- щаването на митата.

2. Пропускането на срока, посочен в параграф 1, води до загуба на правото за възстановяване или опрощаване, освен ако лицето за което се отнася решението не докаже, че е било възпрепятствано да спази срока поради непредвидени обстоятелства или непреодолима сила.

Член 894

Когато унищожаването на стоките, разрешено от решаващия митнически орган, остави отпадъци или скрап, те се смятат за чуждестранни стоки, след като е взето решението за приемане на молбата за възстановяване или опрощаване.

Член 895

Когато се даде разрешението, посочено в член 238, параграф 2, буква б), втора алинея на Кодекса, митническите служби взимат всички необходими мерки, за да осигурят, щото стоките, поставени в митнически склад, свободна зона или свободен склад след това могат да се разпознаят като чуждестранни стоки.

Член 896

1. Стоки, които в рамките на Общата селскостопанска политика, са пропуснати в митнически режим, който включва задължението за плащане на вносни мита при лиценз за внос или сертификат за предварително определяне на митните сборове, могат да се възползват от членове 237, 238 и 239 от Кодекса само ако митницата, посочена в член 870, се увери, че са взети необходимите мерки от компетентните органи за анулиране на последствията от сертификата, с което е бил извършен вносът.

2. Параграф 2 се прилага и в при реекспорт, поставяне в митнически склад, свободна зона или свободен склад, или при унищожаване на стоките.

Член 897

Когато не целият артикул е изнесен, реекспортиран, унищожен или оформен в друг митнически режим, а само една или повече части или компоненти от този артикул, сумата за възстановяване или опрощаване представлява разликата между размера на митата за целия артикул и размера, дължим за останалата част от него, ако същият бъде внесен в непроменено състояние за митнически режим, свързан със задължението за плащане на такива мита на датата, на която е бил внесен целият артикул.

Член 898

Сумата, посочена в член 240 от Кодекса, се определя на 10 ECU. 1993R2454—BG — 01.07.2010 — 014.002— 311 >B ГЛАВА 3 Специални разпоредби по прилагане на член 239 от кодекса Р а з д е л 1 Решения, които трябва да вземат митническите служби в държавите -членки >M23

Член 899

1. Ако вземащият решение митнически орган установи, че пода- дената до него съгласно член 239, параграф 2 от Кодекса молба за възстановяване и опрощаване: — се базира на основания, отговарящи на някое от обстоя- телствата, упоменати в членове 900 до 903 и че те не са резултат от измама или явна небрежност от страна на заинте- ресованото лице, той ще възстанови или опрости размера на въпросните вносни или износни мита,

— се базира на основания, отговарящи на някое от обстоя- телствата, упоменати в член 904, той няма да възстанови или опрости размера на въпросните вносни или износни мита.

2. В други случаи, освен такива в които досието трябва да бъде предадено на Комисията съгласно член 905, вземащият решение митнически орган сам ще реши дали да одобри възстановяването или опрощаването на вносните или износните мита, когато има особена ситуация, произтичаща от обстоятелства, при които на заинтересованото лице не може да бъде вменена измама или очевидна небрежност. Където бъде приложимо второто тире от член 905, параграф 2, митническите органи нямат право да решат дали да одобрят възста- новяване или опрощаване на въпросните мита до приключване на процедурата, започната съгласно членове 906 до 909.

3. За целите на член 239, параграф 1 от Кодекса и на настоящия член, „заинтересовано лице“ означава лицето или лицата, упоменати в член 878, параграф 1 или техни представители и всяко друго лице, което е било въвлечено в извършване на митни- ческите формалности, отнасящи се до засегнатите стоки или е дало указания необходими за извършване на тези формалности.

4. За целите на прилагането на параграфи 1 и 2 държавите- членки си предоставят една на друга съдействие, особено когато се отнася за грешка от страна на митническите органи на държава- членка, различна от тази, която отговаря за вземането на решения. >B

Член 900

1. Вносните мита се възстановяват или прихващат, когато:

а) чуждестранните стоки, пропуснати в митнически режим, пред- виждащпълно или частично освобождаване от вносни мита или стоки, пропуснати за редовен внос с благоприятно тарифно третиране поради окончателната си употреба, бъдат откраднати, при условие че стоките са възвърнати своевременно и отново поставени в първоначалното си митническо положение в състоянието, в което са били, когато са били откраднати;

б) чуждестранните стоки са извадени непреднамерено от митни- ческия режим, в който са били пропуснати и който предвижда цялостно или частично освобождаване от горните мита, при условие че веднага щом грешката е открита, те са поставени 312 >B отново в първоначалното си митническо положение в състоянието, в което са били при изваждането им;

в) не е възможно да се задейства отварящият механизъм на транс- портните средства, в които се намират стоки, освободени преди това за редовен внос, за да може те да се разтоварят при прис- тигането в местоназначението им, при условие че бъдат неза бавно реекспортирани;

г) стоки, първоначално освободени за редовен внос, впоследствие са върнати на доставчика им извън Общността в режим на пасивно усъвършенстване, за да му се даде възможност безплатно да отстрани дефектите, съществували преди пропус- кането им за редовен внос (дори и открити след осво- бождаването на стоките) или за да ги приведе в съответствие с разпорежданията на договора, с който са били пропуснати за свободен внос, а споменатият доставчик реши да задържи стоките постоянно, защото не е в състояние да отстрани дефектите или защото това ще му бъде икономически неизгодно;

д) се установи, когато митническите служби решават да впишат несъбраните мита, действително дължими за стоки, освободени за редовен внос с пълно освобождаване от мита, че въпросните стоки са били реекспортирани от митническата територия на Общността без митнически контрол, при условие че се установи, че съществените условия, залегнали в Кодекса за възстановяване или опрощаване на подобни вносни мита биха били изпълнени в момента на реекспорта, ако сумите са били събрани, когато стоките са били освободени за редовен внос;

е) юридическо лице е забранило търговското предлагане на даден артикул, оформен преди това в митнически режим, като задължава заинтересованото лице да заплати вносни мита при нормални условия, а споменатият артикул се реекспортира от митническата територия на Общността или се унищожи под митнически контрол при условие че се докаже, че въпросният артикул действително не е бил използван в Общността.

ж) стоките са пропуснати в митнически режим, свързан със задължението да се платят тези мита от декларатор, упъл- номощен да извърши това по своя собствена инициатива и, без вина на декларатора, не е било възможно те да се доставят на получателя; з) стоките са адресирани до получателя по грешка на изпращача; и) стоките са неизползваеми за целта, за която ги е предвидил получателят поради явна фактическа грешка в поръчката му; й) след като са оформени в митнически режим, свързан със задължението да се платят вносни мита, се установи, че в момента на оформянето им стоките не отговарят на правилата в сила по отношение предназначението и търговското им пред- лагане и следователно Не могат да се използват за целта, която е имал предвид изпращачът; к) използването на стоките от получателя за възнамеряваната цел е осуетено или значително ограничено в резултат на общи мерки, взети от орган на властта, който има право на такова решение, след датата на оформянето на стоките в митнически режим, свързан със заплащането на вносни мита; л) митническите служби Не могат да разрешат цялостното или частично освобождаване от вносни мита, за което е помолило заинтересованото лице съгласно съществуващите разпоредби, като споменатите органи съответно вписват в счетоводните сметки възникналите вносни мита; 313 >B м) стоките са пристигнали при получателя след задължителните дати за доставка, изрично установени в договора, с който те са пропуснати в митнически режим, свързан със заплащането на вносни мита; н) не е било възможно да се продадат стоките на митническата територия на Общността и те са доставени безплатно на благот- ворителни организации: — които извършват дейността си в трета страна при условие че имат представителство в Общността, или — извършват дейността си на митническата територия на Общността при условие че имат право на освобождаване при редовен внос на подобни стоки от трети страни; >M5 о) митническото задължение е възникнало по начин, различен от посочения по реда на член 201 на Кодекса и въпросното лице може да представи сертификат за произход, сертификат за движение, документ за вътрешен транзит в Общността или друг съответен документ, доказващ, че когато стоките се признаят за местни, те се ползват от ставка на Общността или преференциална тарифна ставка, при условие че са изпълнени всички други условия по член 890. >M22

2. Възстановяването или опрощаването на вносните мита в случаите, посочени в параграф 1, букви

в) и от

е) до н), с изключение когато стоките са унищожени по нареждане на обществен орган или доставени безплатно на благотворителни организации, упражняващи дейността си в Общността, става при условие че стоките бъдат реекспортирани от митническата територия на Общността под надзора на митническите власти. Ако бъде замолен, компетентният да решава митнически орган разрешава реекспортът на стоките да бъде заместен от унищожаването им или поставянето им под режим на външен транзит на Общността с оглед реекспорт, в режим на митническо складиране или в свободна зона, или свободен склад. За стоките, които се поставят под един от горните режими, се смята, че не притежават произход от Общността. В този случай митническите служби вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че стоките, внесени в митнически склад, в свободна зона или свободен склад, ще могат по-късно да бъдат признати за стоки, които не притежават произход от Общността. __________ >B

4. В допълнение към горното, надзорното митническо учреждение трябва да се увери, че стоките не са били използвани или продадени преди да бъдат реекспортирани.


Член 901

1. Вносните мита се възстановяват или прихващат, когато:

а) стоките, поставени погрешка в митнически режим, свързан със задължението за заплащане на вносни мита, бъдат реекспор- тирани от митническата територия на Общността, без предва- рително да са пропуснати в митническия режим, в който би трябвало да бъдат оформени, при условие че са спазени оста- налите условия, посочени в член 237 от Кодекса; 314 >B

б) стоките са били реекспортирани или унищожени съгласно член 238, параграф 2, буква

б) от Кодекса без митнически контрол при положение, че са спазени останалите условия, посочени в горния член;

в) стоките са били реекспортирани или унищожени без митнически контрол съгласно член 900, параграф 1, букви

в) и от

е) до н) при положение, че са спазени останалите условия, посочени в член 900, параграфи 2 и 4.

2. Възстановяването или опрощаването на вносните мита при обстоятелствата, посочени в параграф 1, става при условие че:

а) се представят всички доказателства, необходими на решаващия митнически орган, за да се увери, че стоките, за които се иска възстановяване или опрощаване: — са били действително реекспортирани от митническата територия на Общността, или — са били унищожени под контрола на органите или лицата, упълномощени официално да потвърдят унищожаването;

б) на решаващия митнически орган бъде върнат какъвто и да е документ, който удостоверява статута на стоките като стоки от Общността, под чието покритие споменатите стоки са могли да напуснат митническата територия на Общността, или му се представи някакво доказателство, което споменатите органи сметнат за необходимо, за да се уверят, че въпросният документ не може да се използва по-късно за внасяне на стоки в Общността.

Член 902

1. За целите на член 901, параграф 2:

а) доказателството, необходимо на решаващият митнически орган, за да се увери, че стоките, за които се иска възстановяване или опрощаване, са били действително реекспортирани от митни- ческата територия на Общността, се състои в представянето от страна на молителя на: — оригинала или на заверено копие от митническа декларация за износа на стоките от митническата територия на Общността, и — заверка от митницата, през която стоките действително са напуснали митническата територия на Общността. Когато такова сертифициране не може да бъде осъществено, доказателство, че стоките са напуснали митническата територия на Общността, може да бъде представено под формата на: — сертифициране от митническата служба в трета страна по местоназначение, която да потвърди, че стоките са прис- тигнали, или — оригинал или заверено копие от митническа декларация за стоките, изготвена в трета страна по местоназначение. Към горните документи трябва да се приложи администра- тивната и търговска документация, която да даде възможност на решаващия митнически орган да провери дали изнесените от митническата територия на Общността стоки са същите, 315 >B които са били обявени за митнически режим, свързан със задължението за заплащане на вносни мита, а именно: — оригиналът или заверено копие от декларацията за горния режим, или — където това се сметне за необходимо от решаващия митнически орган — търговските или административни документи (например фактури, транспортни разпореждания, транзитни документи или здравни сертификати), съдържащи пълно описание на стоките (търговско описание, количество, знаци и други данни за идентифициране), които, в зави- симост от случая, са били представени заедно с декларацията за въпросния режим или заедно с митническа декларация за износ от митническата територия на Общността, или пък митническа декларация, подадена за стоките в трета страна на предназначението;

б) доказателствата, от които се нуждае решаващият митнически орган, за да се увери, че стоките, за които се иска възста- новяване или опрощаване, действително са били унищожени под контрола на органите или лицата, упълномощени официално да потвърдят унищожаването, се състоят в предс- тавянето от страна на молителя на: — доклад или декларация за унищожаване, изготвена от органите, под чийто контрол са били унищожени стоките, или заверено копие от него, или — сертификат, изготвен от лицето, упълномощено да потвърди унищожаването заедно с документа за неговите правомощия. Горните документи трябва да съдържат достатъчно пълно описание на унищожените стоки (търговско описание, коли- чество, знаци и други данни за идентифициране), за да могат митническите служби да се уверят чрез сравняване с данните, посочени в митническата декларация за митническия режим, свързан със задължението за заплащане на вносни мита и прило- жените търговски документи (фактури, транспортни разпо- реждания и др.), че са унищожени стоките, заявени за въпросния режим.

2. Когато доказателствата, посочени в параграф 1, са недос- татъчни, за да може решаващият митнически орган да вземе решение по представения случай при пълно запознаване с фактите, или когато не е налице дадено доказателство, последното може да бъде заменено или допълнено от всякакъв друг документ, който горните органи сметнат за необходим.

Член 903

1. За върнатите стоки, за които е било начислено износно мито, когато са били изнесени от митническата територия на Общността, пропускането за редовен внос дава право за възстановяване на заплатените суми.

2. Параграф 1 се прилага само за стоки, които се намират в едно от положенията, посочени в член 844. Трябва убедително да се докаже на митницата, пред която стоките се обявяват за редовен внос, че същите се намират в едно от поло- женията, посочени в член 185, параграф 2, буква

б) от Кодекса.

3. Параграф 1 се прилага дори и когато върнатите стоки предс- тавляват само част от стоките, изнесени преди това от митни- ческата територия на Общността. 316 >B

Член 904

Не се възстановяват вносните мита, когато единствените основания, на които се разчита в молбата за възстановяване или опрощаване, са в зависимост от случая:

а) реекспорт от митническата територия на Общността на стоки, които преди това са били поставени в митнически режим, свързан със задължението за заплащане на вносни мита по причини, различни от посочените в член 237 или 238 от Кодекса или в член 900 или 901, а именно неуспяла продажба;

б) унищожаване по каквато и да е причина след освобождаването им от митническите служби, с изключение на случаите, изрично предвидени в законодателството на Общността, на стоки, пропуснати в митнически режим, свързан със задължение за заплащане на вносни мита;

в) представяне с цел да се получи преференциално третиране на стоките, обявени за редовен внос, на документи, които впос- ледствие се установява, че са подправени, фалшифицирани или невалидни за горната цел, дори когато тези документи са били представени непредумишлено. >M23

Член 904а

1. Когато не се изисква съобщение съгласно параграф 2, всяка държава-членка държи на разположение на Комисията списък на случаите, когато е бил приложен член 899, параграф

2. 2. Всяка държава-членка съобщава на Комисията списък на случаите, когато е бил приложен член 899, параграф 2 и сумата, която е била възстановена или опростена по отношение на една или повече операции по внос или износ, но е последица от една и съща особена ситуация, е повече от 50 000 EUR, като дава кратко описание на всеки случай. Тази информация се изпраща през първото и третото тримесечие на всяка година във връзка с всички случаи в предишното полугодие, в които е било решено мита да бъдат възстановени или опростени. >B Р а з д е л 2 Решения, които се взимат от Комисията >M23

Член 905

1. Когато молбата за възстановяване или опрощаване, подадена съгласно член 239, параграф 2 от Кодекса, е подкрепена от дока- зателства, които могат да съставляват особена ситуация, резултат от обстоятелства, при които на заинтересованото лице не може да бъде вменена измама или очевидна небрежност, държавата-членка, от която е вземащият решение митнически орган, отнася случая до Комисията за решаване съгласно процедурата, описана в членове 906 и 909, в случай че: — органът счита, че особената ситуация е резултат на това, че Комисията не изпълнява задълженията си,

— обстоятелствата по случая са свързани с констатациите от разс- ледвания на Общността съгласно Регламент № 515/97 или съгласно друго законодателство на Общността, или по спора- зумение, сключено от Общността със страна или група страни, в което са включени разпоредби за провеждане на такива разс- ледвания от Общността, или 317 >M23 — сумата, която заинтересованото лице дължи по отношение на една или повече операции по внос или износ, но е последица от една и съща особена ситуация, е 500 000 EUR или повече. Терминът „заинтересовано лице“ се тълкува по същия начин, както и в член 899.

2. Обаче случаите, упоменати в параграф 1, не се предават, когато: — Комисията вече е приела решение според процедурата, пред- видена в членове 906 до 909 по случай включващвъпроси , които са съпоставими от фактическа и правна гледна точка,

— Комисията вече разглежда случай включващвъпроси , които са съпоставими от фактическа и правна гледна точка.

3. Досието, предоставено на Комисията, трябва да съдържа всичката информация, изискваща се за цялостно разглеждане. Тя трябва да съдържа подробна информация за поведението на въпросния оператор и в частност за неговия професионален опит, добросъвестност и старание. Оценката се придружава с всичката информация, която би могла да покаже, че операторът е действал добросъвестно. Досието трябва също така да съдържа заявление, подписано от кандидатстващия за възстановяване или опрощаване на суми удостоверяващо, че е прочел досието и или няма какво да добави, или изброяващо всичката допълнителна информация, която според него би трябвало да бъде включена.

4. Веднага след като получи досието, Комисията уведомява съответно държавата-членка.

5. Ако се установи, че информацията, представена от държава- членка не е достатъчна, за да може да се вземе решение по въпросния случай с пълното познаване на фактите, Комисията може да изиска представяне на допълнителна информация. 6. Ако се създаде някоя от следните ситуации, Комисията връща досието на митническите органи и за процедурата, упомената в членове 906 до 909 се смята, че никога не е била започвана: — от досието се вижда, че има несъгласие между митническия орган, който предава досието и лицето, подписало заявлението, упоменато в параграф 3, що се отнася отчитането на фактите,

— досието е очевидно непълно, тъй като не съдържа нищо, което би оправдало разглеждането му от Комисията,

— съгласно параграфи 1 и 2 досието не трябва да се предава,

— съществуването на митническо задължение не е установено,

— митническите органи представят на Комисията нова информация, докато тя разглежда досието, отнасяща се до него и от такова естество, което може съществено да промени представянето на фактите или правната оценка в него.


Член 906

Комисията изпраща на държавите-членки копие от досието, упоменато в член 905, параграф 3, в рамките на 15 дни след датата, на която го получи. Разглеждането на въпросния случай ще бъде включено при първа възможност в дневния ред на заседанието на групата експерти, предвидена в член 907. 318 >M14

Член 906a

Когато, на какъвто и да е етап от процедурата по реда на членове 906 и 907, Комисията възнамерява да приеме неблагоприятно решение за въпросното лице по разглеждания случай, тя предава в писмен вид възраженията си, като ги придружава с всички документи, довели до обосноваване на тези възражения. Засег- натото по този случай лице представя писмено позицията си пред Комисията в срок от един месец от датата, на която са изпратени възраженията. Когато лицето не изрази позиция в този срок се приема, че се е отказало от правото си да изрази позиция. >M23

Член 907

След консултации с група от експерти, съставена от представители на всички държави-членки, заседаваща в рамките на Комитета за разглеждане на дадения въпрос, Комисията ще реши дали разглежданата ситуация е такава, че да оправдае възстановяването или опрощаването. Това решение ще бъде взето в рамките на девет месеца от датата, на която досието, упоменато в член 905, параграф 3, бъде получено от Комисията. Обаче, когато заявлението или подробната оценка на поведението на оператора, упоменати в член 905, параграф 3, не са включени в досието, деветте месеца ще се броят само от датата на получаването на тези документи от Комисията. Комисията уведомява съответно митническия орган и лицето, кандидатстващо за възстановяване или опрощаване. Ако Комисията сметне за необходимо да изиска допълнителна информация от държавата-членка за да стигне до решение, деветте месеца се продължават със срок, равностоен на този между датата, на която Комисията е изпратила искането за допъл- нителна информация и датата, когато получи тази информация. Комисията известява за продължението лицето, кандидатстващо за възстановяване или опрощаване. В случай че, за да стигне до решение, Комисията сама проведе разследване, деветте месеца ще бъдат продължени с периода, необходим за приключването на разследването. Това продължение не може да надхвърли девет месеца. Комисията уведомява митни- ческия орган и лицето, кандидатстващо за възстановяване или опрощаване за датите, на които разследването започва и приключва. Ако Комисията уведоми лицето, кандидатстващо за възстановяване или опрощаване за своите възражения съгласно член 906а, девет- месечният срок се продължава с един месец.

Член 908

1. Заинтересованата държава-членка се уведомява за решението, упоменато в член 907 при първа възможност и при всички случаи в рамките на един месец от изтичането на срока, определен в този член. Комисията уведомява държавите-членки за взетите от нея решения, с цел митническите органи да бъдат подпомогнати при вземането на решения в ситуации, засягащи съпоставими от фактическа и правна гледна точка въпроси.

2. Вземащият решение орган решава дали да одобри или да отхвърли молбата, която е получил на основание решението на Комисията, съобщено съгласно параграф1.

3. Когато бъде установено с решението, упоменато в член 907, че разглежданите обстоятелства оправдават възстановяване или опрощаване, Комисията може да определи условията, при които 319 >M23 Държавите-членки имат право да възстановяват или опрощават мита в случаи, включващи въпроси, които са съпоставими от фактическа и правна гледна точка. >B

Член 909

Ако Комисията не успее да вземе решение в срока, определен от член 907 или пропусне да уведоми за решението въпросната държава-членка в срока, установен в член 908, решаващият митнически орган приема молбата. ГЛАВА 4 Административно съдействие между митническите служби от държавите-членки


Член 910

В случаите, посочени в член 885, параграф 2 решаващият митнически орган изпраща на надзорното митническо учреждение в два екземпляра писмено искане на бланка, отговаряща на образеца в приложени 112. Искането се придружава от оригиналите или копия от молбата за възстановяване или опрощаване и всички документи, необходими за да може надзорното митническо учреждение да получи информацията или да извърши проверката.

Член 911

1. В срок от две седмици след получаването на искането надзорното митническо учреждение се снабдява с информацията или извършва проверката, изискана от решаващия митнически орган. То нанася получените резултати в съответния отрязък на оригиналния екземпляр на документа, посочен в член 910, запазен за тази цел, и го връща на решаващия митнически орган заедно с получените от него документи.

2. Когато не е в състояние да получи информацията или извърши исканите проверки в срока, посочен в параграф 1, надзорното митническо учреждение потвърждава получаването на искането, като изпраща обратно на решаващия митнически орган копието от документа, посочен в член 910 със съответните обяснения.

Член 912

Изпълняващата митница изпраща сертификата, посочен в член 887, параграф 5 на решаващия митнически орган на бланка, съот- ветстваща на образеца в приложение 113. >M18 ЧАСТ IVа КОНТРОЛ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА И/ИЛИ МЕСТОНАЗНА- ЧЕНИЕТО НА СТОКИ

Член 912а

1. За целите на настоящата част:

а) „компетентни органи“ означава: митническите органи или всеки друг орган на държава-членка, отговорни за прилагане на настоящата част; 320 >M18

б) „служба“ означава: митническата служба или орган, отговорни на местно ниво за прилагане на настоящата част;

в) „контролно копие Т5“ означава: оригинал и копие на Т5, изготвен на формуляри, съответстващи на образеца в приложение 63, придружавани, когато е необходимо с един или повече формуляри оригинал и копие Т5а, съответстващи на образеца в приложение 64, или един или повече оригинал и копие на товарителница Т5, съответстващи на образеца в приложение 65. Формулярите трябва да бъдат отпечатани и попълнени в съответствие с обяснителната бележка в приложение 66 и, когато е целесъобразно, всички допълнителни указания, постановени в наредбите на Общността.

2. Когато прилагането на наредбите на Общността се отнася за стоки, внесени в, изнесени от или премествани в рамките на митни- ческата територия на Общността, подлежи на доказване на спаз- ването на условията, постановени относно или предписани от тази мярка за употребата и/или местоназначението на стоките, това доказателство трябва да се осигури чрез представяне на контролно копие Т5, попълнено и използвано в съответствие с разпоредбите на настоящата част.

3. Всички стоки, вписани в дадено контролно копие Т5, трябва да бъдат натоварени на единично транспортно средство по смисъла на >M21 член 349, параграф 1 <, втора алинея, предназначено за едноличен получател и една и съща употреба и/или местоназ- начение. Компетентните органи могат да разрешат формулярът, съот- ветстващна образеца в приложение 65, да бъде заменен със списък на товарите Т5, изготвени от интегрирана електронна система или система за автоматична обработка на данни, или с описи, изготвени за целите на извършване спедиторските/износните формалности, които включват всичките подробности, предвидени във формуляра-образец в приложение 65, при условие че тези списъци са проектирани и попълнени по такъв начин, че могат да бъдат използвани без затруднение от въпросните органи и предлагат всички защити, считани за необходими от тези органи.

4. В допълнение към задълженията, наложени по специфични наредби, от всяко лице, което подписва контролно копие Т5, се изисква да постави стоките, описани в този документ в деклари- раната употреба и/или да експедира стоките до декларираното местоназначение. Това лице е отговорно в случай на злоупотреба на всяко лице с всяко контролно копие Т5, което то е изготвило.

5. Като изключение от параграф 2 и освен ако не предвидено друго в разпоредбите на Общността, изискващи контрол върху употребата и/или местоназначението на стоките, всяка държава- членка има правото да изисква доказателството за стоките, за които е било дадено направление за употреба и/или местоназ- начение, предвидено или предписано, да бъде представено в съот- ветствие с вътрешна процедура, при условие че стоките не напускат нейната територия преди да им е било дадено направление за друга употреба и/или местоназначение.

Член 912б

1. Контролното копие Т5 се изготвя в един оригинал и поне едно копие. Всеки от техните формуляри трябва да носи ориги- налния подпис на съответното лице и да включва всички подробности относно описанието на стоките и всякаква допъл- нителна информация, изисквана от разпоредбите, свързани с наредбите на Общността, налагащи контрола. 321 >M18

2. Когато наредбите на Общността, налагащи контрола, пред- виждат депозиране на обезпечение, то се депозира: — в агенцията, определена от тези наредби или, при липса на такава, в службата, която издава контролното копие Т5, или друга служба, определена за тази цел от държавата-членка, на която принадлежи службата, и — по начина, постановен в тези наредби, или при липса на такива, от органите на тази държава-членка. В този случай един от следните текстове трябва да се впише в клетка № 106 на формуляр Т5: — Garantia constituida por un importe de … euros — Sikkerhed pa … EUR — Sicherheit in Hohe von … EURO geleistet — ??????????? ??????? ????? … ???? — Guarantee of EUR … lodged — Garantie d'un montant de … euros deposee — Garanzia dell'importo di … EURO depositata — Zekerheid voor … euro — Entregue garantia num montante de … EURO — Annettu … euron suuruinen vakuus — Sakerhet stalld till et belopp av … euro >A2 — Celni dluh ve vysi….EUR zаjisten — Esitаtud tаgаtis EUR…. — GаlvОВums pаr EUR ….iesniegts — Раteiktа gаrаntiја .…EUR sumаi — .…EUR vambiztositek letetbe helyezve — Gаrаnziја fuq l-EUR….ѕаret — Zlozono zаbezpieczenie w wysokosci .... EUR — Polozeno zаvаrovаnje v visini …. EUR — Poskytnute zаbezpecenie vo vyske....EUR >M30 — Обезпечение от … EUR представено _______— Garan?ie depusa in suma de … EUR. >M18

3. Когато наредбите на Общността, налагащи контрол, определят срок за даване на направление на стоките за дадена употреба и/или местоназначение, в клетка № 104 на формуляра Т5 трябва да се попълни заявлението „Срок от… дни за извършване“.

4. Когато стоките се преместват под митническа процедура, контролното копие Т5 се издава от митническата служба, където стоките се изпращат. Документът за представянето трябва да носи позоваване на изда- деното контролно копие Т5. По подобен начин клетка № 109 на издадения формуляр Т5 трябва да съдържа позоваване на документа, използван за процедурата.

5. Когато стоките не са поставени под митническа процедура, контролното копие Т5 се издава от службата, където стоките се изпращат. 322 >M18 Един от следните текстове се вписва в клетка № 109 на формуляра Т5: — Mercancias no incluidas en un regimen aduanero — Ingen forsendelsesprocedure — Nicht in einem Zollverfahren befindliche Waren — ??????????? ????? ??????????? ?????????? — Goods not covered by a customs procedure — Marchandises hors regime douanier — Merci non vincolate ad un regime doganale — Geen douaneregeling — Mercadorias nao sujeitas a regime aduaneiro — Tullimenettelyn ulkopuolella olevat tavarat — Varorna omfattas inte av nagot tullforfarande >A2 — Zbozi mimo celni rezim — Каup, millele ei rаkendаtа tolliprotseduuri — Preces, kuram nаv piemerotа muitаs procedurа — Prekes, kurioms netаikomа muitines procedurа — Vameljaras аla nem vont aruk — Oggetti mhux koperti bi procedurа tаd-Dwаnа — Towаry nieobjete procedura celna — Blаgo ni vkljuceno v саrinski postopek — Tovаr nie je v colnom rezime >M30 — Стоки, които не са под митнически режим — Marfuri care nu sunt acoperite de un regim vamal. >M18 6. Контролното копие Т5 трябва да се заверява от службата, упомената в параграфи 4 и

5. Тази заверка се състои от следното, което трябва да се появи в клетка А (служба на изпращане) на тези документи:

а) в случай на формуляр Т5, наименованието и печата на службата, подписа на компетентното лице, датата на заверката и регистра- ционен номер, който може да бъде напечатан предварително;

б) в случай на формуляр Т5 а или товарителен списък Т5, регис- трационният номер, нанесен на формуляра Т5. Този номер се вмъква или чрез печат, съдържащнаименованието на службата, или ръчно; в последния случай той трябва да се придружава от официалния печат на тази служба. 7. Освен ако не е предвидено друго в наредбите на Общността, изискващи контрол върху употребата и/или местоназначението на стоките, >M21 член 357 < се прилага mutatis mutandis. Службата, упомената в параграфи 4 и 5, трябва да провери пратката и трябва да попълни и завери клетка D „Контрол от изходна служба“ на лицевата страна на формуляр Т5. 8. Службата, съгласно параграфи 4 и 5, съхранява копие на всяко контролно копие Т5. Оригиналите на тези документи трябва да се върнат на съответното лице след извършване на адми- нистративните формалности и надлежно попълване на клетки А (Изходно служба) и Б (Върнете на…) на формуляра Т5. 323 >M21 9. Разпоредбите на член 360 се прилагат mutatis mutandis. >M18

Член 912в

1. Стоките и оригиналите на контролните копия Т5 трябва да се представят в получаващата служба. Освен ако не е предвидено друго в наредбите на Общността, относно контрола върху употребата и/или местоназначението на стоките, получаващата служба може да разреши стоките да бъдат доставени пряко на получателя при такива условия, каквито тя постанови, за да има възможност да осъществява своя контрол при или след пристигане на стоките. Всяко лице, което представя контролно копие Т5 и пратката, за която то се отнася, на службата на местоназначение може при поискване да получи разписка, изготвена на формуляр, съот- ветстващна образеца в приложение 47. Разписката не може да замести контролното копие Т5.

2. Когато наредбите на Общността изискват контрол върху изли- зането на стоки от митническата територия на Общността: — за стоките, напускащи по море, получаващата служба трябва да бъде службата, отговаряща за пристанището, където стоките са натоварени на плавателния съд, опериращлиния , различна от редовна корабна линия по смисъла на член 313а,

— за стоки, напускащи по въздуха, получаващата служба трябва да бъде службата, отговаряща за международното летище на Общността, по смисъла на член 190, буква б), на което стоките са натоварени в самолет, излитащза летище извън Общността, >M21 — с друг вид транспорт, получаващото митническо бюро е изходното такова, визирано в член 793, параграф

2. >M18

3. Получаващата служба трябва да осъществява контрол върху предвидената или предписана употреба и/или местоназначение. Тя трябва да регистрира подробностите на контролното копие Т5 чрез съхраняване на копие от този документ, когато е целесъобразно, и резултатите от извършените контроли.

4. Получаващата служба трябва да върне оригинала на контролното копие Т5 на адреса, показан в клетка Б („Върнете на…“) на формуляра Т5 след като са завършени изискваните формалности и са направени обяснителните бележки.

Член 912г

1. Когато издаването на контролно копие Т5 изисква обез- печение по член 912б, параграф 2, се прилагат разпоредбите на параграфи 2 и 3.

2. Когато на количества от стока не са били дадени направления за предписана употреба и/или местоназначение, след изтичане на срока, определен по член 912б, параграф 3, когато е приложим, компетентните органи трябва да предприемат необходимите стъпки, които да дадат възможност на службата, съгласно член 912б, параграф 2 да получи обезщетение от внесената гаранция, когато е приложимо, за частта съответстваща на тези количества. Независимо от това, при поискване от заинтересованото лице, тези органи могат да решат да удържат, когато е приложимо, от обез- печението сума, получена чрез вземане на частта на гаранцията, съответстваща на количеството стоки без направление за опреде- 324 >M18 лената употреба и/или местоназначение до края на предписания срок, и умножавайки я с частното, получено от разделянето на броя на дните след срока, изискван за даване на направление за тяхната употреба и/или местоназначение с продължителността, в дни, на срока. Настоящият параграф не се прилага, когато заинтересованото лице може да покаже, че въпросните стоки са били погубени поради force majeure.

3. Ако в срок от шест месеца от датата, на която е било издадено контролното копие Т5, или от изтичане на срока, вписан в клетка № 104 на формуляра Т5 под „Срок… дни за извършване“, в зави- симост от случая, това копие, надлежно заверено от получаващата служба, не е било получено от службата, на която трябва да се върне, определено в клетка Б на документа, компетентните органи трябва да предприемат необходимите стъпки да изискат службата, упомената в член 912б, параграф 2 да получи като обезщетение обезпечението, предвидено в този член. Настоящият параграф не се прилага, когато закъснението на връщането на контролното копие Т5 не може да се препише на заинтересованото лице.

4. Разпоредбите на параграфи 2 и 3 се прилагат, освен ако не е предвидено друго в наредбите на Общността, изискващи контрол върху употребата и/или местоназначението на стоките, при всички случаи, без да се накърняват разпоредбите относно митническите задължения.

Член 912д

1. Освен ако не е предвидено друго в наредбите на Общността, изискващи контрол върху употребата и/или местоназначението на стоките, контролното копие Т5 и пратката, която то придружава, могат да бъдат разделени преди завършване на процедурата, за която този формуляр е бил издаден. Пратките, получени в резултат на това делене, могат сами да бъдат допълнително делени.

2. Службата, в която се извършва деленето, издава в съот- ветствие с член 912б, извлечение от контролното копие Т5 за всяка част от разделената пратка. Всяко извлечение трябва да съдържа, inter alia, допълнителната информация, показана в клетки № 100, 104, 105, 106 и 107 на първоначалното контролно копие Т5, и трябва да посочва нетната маса и нетното количество на стоките, за които се прилага това извлечение. Един от следните текстове се вписва в клетка № 106 на формуляр Т5, използван за всяко извлечение: — Extracto del ejemplar de control T5 inicial (numero de registro, fecha, oficina y pais de expedicion): … — Udskrift af det oprindelige kontroleksemplar T5 (registreringsnummer, dato, sted og udstedelsesland): … — Auszug aus dem ursprunglichen Kontrollexemplar T5 (Registriernummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland): … — ????????? ??? ??????? ????????? ??????? ?5 (??????? ????????- ???, ??????????, ???????? ??????? ???????): … — Extract of the initial T5 control copy (registration number, date, office and country of issue): … — Extrait de l'exemplaire de controle T5 initial (numero d'enregistrement, date, bureau et pays de delivrance): … — Estratto dell'esemplare di controllo T5 originale (numero di registrazione, data, ufficio e paese di emissione): … 325 >M18 — Uittreksel van het oorspronkelijke controle-exemplaar T5 (registratienummer, datum, kantoor en land van afgifte): … — Extracto do exemplar de controlo T5 inicial (numero de registo, data, estancia e pais de emissao): … — Ote alun perin annetusta T5-valvontakappaleesta (kirjaamisnumero, antamispaivamaara, -toimipaikka ja -maa): … — Utdrag ur ursprungligt kontrollexemplar T5 (registreringsnummer, datum, utfardande kontor och land): … >A2 — Vypis z puvodniho kontrolniho vytisku T5 (evidencni cislo, dаtum, urаd а zeme vystаveni):.. — Valјаvote esiаlgsest T5 kontrolleksemplаrist (registreerimisnumber, kuupaev, valјааndnud аsutus ја riik):… — Izrаksts no sakotneja T5 kontroleksemplarа (registraciјаs numurs, dаtums, izdeveја iestade un vаlsts):… — Isrаsаs is pirminio T5 kontrolinio egzemplioriаus (registrаcijos numeris, dаtа, isdаvusi istаigа ir vаlstybe): .... — Аz eredeti T5 ellenorzo peldany kivonаtа ( nyilvantаrtasi szam, kiallitas datumа, а kiallito orszag es hivаtаl neve): … — Estrаtt tаl-kopја tа’ kontroll tаt-T5 inizјаli (numru tа' registrаzzjoni, dаtа, ufficcju u pаjjiz fejn gie mаhrug id-dokument) — Wyciag z wyjsciowej kаrty kontrolnej T5 (numer ewidencyjny, dаtа, urzad i krаj wystаwieniа): ... — Izpisek iz prvotnegа kontrolnegа izvodа T5 (evidencnа stevilkа, dаtum, urаd in drzаvа izdаje): ... — Vypis z povodneho kontrolneho vytlаcku T5 (registrаcne cislo, datum, vydavаjuci urаd а krаjinа vydаniа):… >M30 — Извлечение от първоначално издадения оначалния контролен формуляр Т5 (регистрационен номер, дата, митническо учреждение и страна на издаване): … — Extras din exemplarul de control T5 ini?ial (numar de inregistrare, data, biroul ?i ?ara emitente): …. >M18 Клетка Б „Върнете на…“ на формуляра Т5 трябва да съдържа информацията, показана в съответстващата клетка на първона- чалния формуляр Т5. Един от следните текстове трябва да се впише в клетка J „Контроли на употребата и/или предназначението“ в първоначалния формуляр Т5: — … (numero) extractos expedidos — copias adjuntas — … (antal) udstedte udskrifter — kopier vedfojet — … (Anzahl) Auszuge ausgestellt — Durchschriften liegen bei — … (???????) ????????? ??????????? — ????????? ????????? — … (number) extracts issued — copies attached — … (nombre) extraits delivres — copies ci-jointes — … (numero) estratti rilasciati — copie allegate — … (aantal) uittreksels afgegeven — kopieen bijgevoegd — … (numero) de extractos emitidos — copias juntas — Annettu … (lukumaara) otetta — jaljennokset liitteena 326 >M18 — … (antal) utdrag utfardade — kopier bifogas >A2 — …. (pocet) vystаvenych vypisu – kopie prilozeny — valјаvotted …. (аrv) - koopiаd liѕаtud — Izsniegti…. (skаits) izrаksti – kopiјаs pielikuma — Isduotа …. (skаicius) isrаsu – kopijos pridedаmos — .… (szamu) kivonаt kiаdvа – masolаtok сѕаtolvа — .… (numru) estrаtti mаhrugа kopji mehmuzа — .... (ilosc) wydаnych wyciagow – kopie zаlaczone — .... (stevilo) izdаni izpiski – izvodi prilozeni >M26 — (pocet) vyhotovenych vypisov – kopie prilozene >M30 — … (брой) издадени извлечения — приложени формуляри — … (numarul) de extrase emise — copii anexate. >M18 Първоначалното контролно копие Т5 трябва да се върне незабавно на адреса, показан в клетка Б „Върнете на…“ на формуляра Т5, придружено с копия на издадените извлечения. Службата, където се извършва деленето, трябва да съхранява копие на първоначалното контролно копие и извлеченията. Оригиналите на извлеченията контролни копия Т5 трябва да придружават всяка част на разделената пратка до съответстващите получаващи служби, където се прилагат разпоредбите, упоменати в член 912в.

3. В случай на допълнително делене съгласно параграф 1, се прилага параграф 2 mutatis mutandis.

Член 912е

1. Контролното копие Т5 може да се издаде впоследствие при условие че: — съответното лице не е отговорно за неуспеха да кандидатства за или да издаде документ, когато стоките са били изпратени, или може да представи доказателства, че това не се дължи на някаква измама или явно нехайство от негова страна,

— съответното лице представя доказателство, че контролното копие Т5 се отнася за стоки по отношение на които всички формалности са били завършени,

— въпросното лице представи документите, изисквани за издаване на това контролно копие Т5,

— се установи в степен, задоволяваща компетентните контролни органи, че издаването впоследствие на контролното копие Т5 не може да доведе до подобряване на осигуряването на финансови ползи, които не биха били гарантирани в светлината на използ- ваната процедура, митническия статут на стоките и тяхната употреба и/или местоназначение. Когато контролното копие Т5 се издава впоследствие, формулярът Т5 трябва да съдържа един от следните текстове, написан с червено: — Expedido a posteriori — Udstedt efterfolgende — nachtraglich ausgestellt 327 >M18 — ??????? ?? ??? ??????? — Issued retrospectively — Delivre a posteriori — Rilasciato a posteriori — achteraf afgegeven — Emitido a posteriori — Annettu jalkikateen — Utfardat i efterhand >A2 — Vystаveno dodаtecne — Valја аntud tаgаsiulаtuvаlt — Izsniegts retrospektivi — Retrospektyvusis isdаvimаs >M26 — Kiadva visszamenoleges hatallyal >A2 — Маhrug retrospettivаment — Wystаwionа retrospektywnie — Izdаno nаknаdno >M26 — Vyhotovene dodatocne >M30 — Издаден впоследствие — Eliberat ulteriorEmis a posteriori. >M18 и съответното лице трябва да впише в него идентификацията на транспортното средство, с което стоките са били изпратени, датата на заминаване и ако е приложимо, датата на която стоките са били представени в службата на местоназначение.

2. Дубликатите на контролните талони Т5 и извлеченията контролни талони Т5 могат да се издават от издаващата служба при поискване на съответното лице в случай на загубване на ориги- налите. Дубликатът трябва да носи печат на службата и подпис на компетентния служител и с червени печатни букви една от следните думи: — DUPLICADO — DUPLIKAT — DUPLIKAT — ????????? — DUPLICATE — DUPLICATA — DUPLICATO — DUPLICAAT — SEGUNDA VIA — KAKSOISKAPPALE — DUPLIKAT 328 >A2 — DUPLIKAT — DUPLIКААT — DUBLIKATS — DUBLIКАТАS — MASODLАT — DUPLIКАT — DUPLIКАT — DVОВNIK — DUPLIKAT >M30 — ДУБЛИКАТ — DUPLICAT. >M18

3. В контролните копия Т5, издадени впоследствие, и дубли- катите могат да се вписват обяснителни бележки от получаващата служба само, когато службата установи, че на стоките, покрити от въпросния документ, е било дадено направление за употреба и/или местоназначение, предвидено или предписано от наредбите на Общността.

Член 912ж

1. Компетентните органи на всяка държава-членка могат, в рамките на обхвата на тяхната компетентност, да разрешат на всяко лице, което изпълнява условията, постановени в параграф 4, и което възнамерява да изпраща стоки, по отношение на които трябва да се изготвя контролно копие Т5 (наричан по-долу „упъл- номощен изпращач“) да не представя в отправната служба съот- ветните стоки или контролното копие, което ги покрива.

2. По отношение на контролното копие Т5, използвано от упъл- номощени изпращачи, компетентните органи могат да:

а) предпишат използването на формуляри, носещи отличителна маркировка за идентифициране на упълномощените изпращачи;

б) да поставят условие клетката А „Служба на изпращане“ на формуляра: — да бъде подпечатано предварително с печата на отправната служба и подписано от служител на тази служба, или — да бъде подпечатано от упълномощения изпращач със специален одобрен метален печат, отговарящна образеца в приложение 62, или — да бъде предварително отпечатано с щампа на специалния печат, отговарящна образеца в приложение 62, ако е отпе- чатано на принтер, одобрен за тази цел. Тази щампа може да се вкара в интегрирана електронна система или система за автоматизирана обработка на данни;

в) да разреши на упълномощения изпращач да не подписва формуляри, подпечатани със специалния одобрен печат, упоменат в приложение 62, които се изготвят от интегрирана електронна система или система за автоматизирана обработка на данни. В този случай мястото, запазено за подписа на декла- ратора в клетка 110 на формулярите трябва да съдържа една от следните фрази: — Dispensa de la firma, articulo 912 octavo del Reglamento (CEE) no 2454/93 329 >M18 — Underskriftsdispensation, artikel 912g i forordning (EOF) nr. 2454/93 — Freistellung von der Unterschriftsleistung, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 — ???????? ??? ??? ????????? ?????????, ????? 912 ? ??? ?????????? (???) ????. 2454/93 — Signature waived — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93 — Dispense de signature, article 912 octies du reglement (CEE) no 2454/93 — Dispensa dalla firma, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 — Vrijstelling van ondertekening — artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 — Dispensada a assinatura, artigo 912.o — G do Regulamento (CE) n. 2454/93 — Vapautettu allekirjoituksesta — asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla — Befriad fran underskrift, artikel 912g i forordning (EEG) nr 2454/93 >A2 — Podpis se nevyzаduje - clanek 912g nаrizeni (EHS) c. 2454/93 — Аllkirјаnoudest loobutud - maaruse (EMU) nr 2454/93 аrtikkel 912g — Derigs bez pаrаkstа –Regulаs (EEK) Nr.2454/93 912.g pаnts — Leistа nepаsirаsyti – Reglаmentаs (EEB) Nr. 2454/93, 912g strаipsnis — Аlairas аlol mentesitve – а 2454/93/EGK rendelet 912g. cikke — Firmа mhux mehtiegа – Аrtikolu 912g tаr-Regolаment (KEE) 2454/93 — Zwolniony ze sklаdаniа podpisu – аrt. 912g rozporzadzeniа (EWG) nr 2454/93 — Opustitev podpiѕа – clen 912g uredbe (EGS) st. 2454/93 >M26 — Oslobodenie od podpisu – clanok 912g nariadenia (EHS) c. 2454/93 >M30 — Освободен от подпис — член 912ж на Регламент (ЕИО) № 2454/93 — Dispensa de semnatura — Articolul 912g din Regulamentul (CEE) Nr. 2454/93. >M18

3. Упълномощеният изпращач трябва да попълни контролното копие Т5, вписвайки изискваните подробности, включително: — в клетка А („Отправна служба“) датата, на която стоките са били изпратени и номера, даден на декларацията, и — в клетка Г („Контрол от отправната служба“) на формуляра Т5 една от следните забележки: — Procedimiento simplificado, articulo 912 octavo del Reglamento (CEE) no 2454/93 330 >M18 — Forenklet fremgangsmade, artikel 912g i forordning (EOF) nr. 2454/93 — Vereinfachtes Verfahren, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 — ????????????? ??????????, ????? 912 ?) ??? ?????????? (???) ????. 2454/93 — Simplified procedure — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93 — Procedure simplifiee, article 912 octies du reglement (CEE) no 2454/93 — Procedura semplificata, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 — Vereenvoudigde procedure, artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 — Procedimento simplificado, artigo 912.o — G do Regulamento (CE) n.o 2454/93 — Yksinkertaistettu menettely — asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla — Forenklat forfarande, artikel 912g i forordning (EEG) nr 2454/93 >A2 — Zjednoduseny postup-clanek 912 g nаrizeni (EHS) c. 2454/93 — Lihtsustаtud tolliprotseduur - maaruse (EMU) nr 2454/93 аrtikkel 912g — Vienkarsotа procedurа - Regulаs (EEK) Nr.2454/93 912.g pаnts — Supаprаstintа procedurа – Reglаmentаs (EEB) Nr. 2454/93, 912g strаipsnis — Egyszerusitett eljaras – а 2454/93/EGK rendelet 912g. cikke — Procedurа simplifikаtа – Аrtikolu 912g tаr-Regolаment (KEE) 2454/93 — Procedurа uproszczonа – аrt. 912g rozporzadzeniа (EWG) nr 2454/93 — Poenostаvljen postopek – clen 912g uredbe (EGS) st. 2454/93 — Zjednoduseny postup – clanok 912g nаriаdeniа (EHS) c. 2454/93 >M30 — Опростена процедура — член 912ж на Регламент (ЕИО) № 2454/93 — Procedura simplicata — Articolul 912g din Regulamentul (CEE) Nr. 2454/93 >M18 и, когато е целесъобразно, подробности за срока, в който стоките трябва да бъдат представени в получаващата служба, приложените идентификационни мерки и справки в спедиторския документ. Това копие, надлежно попълнено и, когато е необходимо, подписано от упълномощения изпращач, се смята, че е било издадено от службата, посочена от печата, упоменат в параграф 2, буква б). След изпращането на стоките, упълномощеният изпращач трябва незабавно да изпрати до отправната служба копие на контролното копие Т5, заедно с всеки друг документ, на базата на който е било изготвено контролно копие Т5. 331 >M18

4. Разрешението, упоменато в параграф 1, се дава само на лица, които често изпращат стоки, чиято документация дава възможност на компетентните органи да проверяват техните операции и които не са извършили сериозни или повторни нарушения на дейст- ващото законодателство. Разрешението трябва да уточни в частност: — службата или службите, компетентни да действат като отправни служби на пратки,

— срокът и процедурата, по която упълномощеният изпращач трябва да информира отправната служба за пратката, която се изпраща, за да може тази служба да осъществява всякакъв контрол, включително всеки, изискван от наредбите на Общността, преди заминаването на стоките,

— срокът, в който стоките трябва да бъдат представени в полу- чаващата служба; този срок трябва да се определи съгласно условията на транспорт или наредбите на Общността,

— мерките, които трябва да се вземат за идентифициране на стоките, които могат да включват използване на специални пломби, одобрени от компетентните органи и прикрепени от упълномощения изпращач,

— средствата за осигуряване на обезпечение, когато издаването контролно копие Т5 зависи от това.

5. Упълномощеният изпращач трябва да вземе необходимите мерки за да осигури опазването на специалния печат или формулярите, носещи щампата на службата на заминаване. Упълномощеният изпращач носи всички последствия, в частност финансовите последствия, за всички грешки, пропуски и други недостатъци в контролните копия Т5, които изготвя, или при изпълнение на процедурите, които му са възложени по разре- шението, предвидено в параграф

1. В случай на злоупотреба от някое лице с контролните копия Т5, подпечатани предварително с печата на отправната служба и със специалния печат, упълномощеният изпращач е отговорен, без да се накърняват наказателни преследвания, за заплащането на мита и други такси, които не са били платени и за възстановяването на всички финансови ползи, които са били грешно придобити след такава злоупотреба, освен ако той може по задоволителен начин да покаже на компетентните органи, че е вземал всички мерки, изисквани за да осигури опазването на специалния печат или формулярите, носещи щампата на печата на отправната служба или щампата на специалния печат. >B

ЧАСТ V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 913

Отменят се следните регламенти и директиви: — Регламент (ЕИО) № 37/70 на Комисията от 9 януари 1970 г. относно определянето на произхода на основни резервни части за оборудване, машини, апарати или превозни средства, експе- дирани преди това (1), 332 (1) ОВ L 7, 10.1.1970 г., стр. 6. >B — Регламент (ЕИО) № 2632/70 на Комисията от 23 декември 1970 г. за определяне произхода на радио- и телевизионни приемници (ОВ L 279, 24.12.1970 г., стр. 35),

— Регламент (ЕИО) № 315/71 на Комисията от 12 февруари 1971 г. за определяне произхода на базовите вина, предназ- начени за производството на вермут и за произхода на вермута (ОВ L 36, 13.2.1971 г., стр. 10.),

— Регламент (ЕИО) № 861/71 на Комисията от 27 април 1971 г. за определяне произхода на лентовите магнетофони (ОВ L 95, 28.4.1971 г., стр. 11),

— Регламент (ЕИО) № 3103/73 на Комисията от 14 ноември 1973 г. относно сертификатите за произход и прилагането на тези сертификати (ОВ L 315, 16.11.1973 г., стр.34.),

— Регламент (ЕИО) № 2945/76 на Комисията от 26 ноември 1976 г., определящразпоредбите за прилагането на Регламент (ЕИО) № 754/76 на Съвета относно митническото третиране, прилагано към стоки, връщани на митническата територия на Общността (ОВ L 335, 4.12.1976 г., стр. 1.), с последните изменения от Договора за присъе- диняване на Испания и Португалия,

— Регламент (ЕИО) № 137/79 на Комисията от 19 декември 1978 г. за въвеждането на специален метод на административно сътрудничество за прилагане на вътрешно-Общностен режим към улова на риба от съдове на държавите-членки (ОВ L 20, 27.1.1979 г., стр. 1), с последните изменения от Регламент (ЕИО) № 3399/91 (ОВ L 320, 22.11.1991 г., стр. 19.),

— Регламент (ЕИО) № 1494/80 на Комисията от 11 юни 1980 г. относно бележките за тълкуването и общоприетите счетоводни принципи за целите на митническата стойност (ОВ L 154, 21.6.1980 г., стр. 3),

— Регламент (ЕИО) № 1495/80 на Комисията от 11 юни 1980 г. за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕИО) № 1224/80 на Съвета за остойностяването на стоки за митнически цели (ОВ L 154, 21.6.1980 г., стр. 14.), с последните изменения от Регламент (ЕИО) № 558/91 (ОВ L 62, 8.3.1991 г., стр. 24.),

— Регламент (ЕИО) № 1496/80 на Комисията от 11 юни 1980 г. относно декларирането на данни, отнасящи се до митническата стойност и за документите, които трябва да се представят (ОВ L 154, 21. 6. 1980, стр. 16.), с последните изменения от Регламент (ЕИО) № 979/93 (ОВ L 101, 27.4.1993 г., стр. 7.),

— Регламент (ЕИО) № 1574/80 на Комисията от 20 юни 1980 г., определящразпоредбите за прилагането на членове 16 и 17 от Регламент (ЕИО) № 1430/79 на Съвета относно връщане или възстановяване на мита по вноса или износа (ОВ L 161, 26.6.1980 г., стр.3.),

— Регламент (ЕИО) № 3177/80 на Комисията от 5 декември 1980 г. относно мястото на въвеждане, което се взема предвид при прилагане на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1224/80 на Съвета за остойностяването на стоки за митнически цели (ОВ L 335, 12.12.1980 г., стр. 62.), с последните изменения от Регламент (ЕИО) №. 2779/90 (ОВ L 267, 29.9.1990 г., стр. 36.),

B — Регламент (ЕИО) № 3179/80 на Комисията от 5 декември 1980 г. относно пощенските разходи, които трябва да се вземат предвид при определяне митническата стойност на стоките, изпращани по пощата (1), с последните изменения от Регламент (ЕИО) № 1264/90 (2),

— Регламент (ЕИО) № 553/81 на Комисията от 12 февруари 1981 г. относно сертификатите за произход и прилагането на тези сертификати (ОВ L 59, 5.3.1981 г., стр.

1.),

— Регламент (ЕИО) № 1577/81 на Комисията от 12 юни 1981 г., относно въвеждането на система за опростени процедури за определяне митническата стойност на някой малотрайни стоки (ОВ L 154, 13.6.1981 г., стр. 26.), с последните изменения от Регламент (ЕИО) № 3334/90 (ОВ L 321, 21.11.1990 г., стр. 6.),

— Директива № 82/57/ЕИО на Комисията от 17 декември 1981 г., определящнякои разпоредби относно прилагането на Директива 79/665/ЕИО на Съвета за хармонизиране на процедурите за допускане на стоките за свободно обращение (ОВ L 28, 5.2.1982 г., стр. 38.), с последните изменения от Директива 83/371/ЕИО (ОВ L 204, 28.7.1983 г., стр. 63.),

— Директива № 82/347/ЕИО на Комисията от 23 април 1982 г., с която се определят някои разпоредби за прилагане на Директива 81/177/ЕИО на Съвета за хармонизация на процедурите за износ на стоки от Общността (ОВ L 156, 7.6.1982 г., стр.1.),

— Регламент (ЕИО) № 3040/83 на Комисията от 28 октомври 1983 г., с който се определят правила за прилагането на членове 2 и 14 на Регламент (ЕИО) № 1430/79 на Съвета относно връщане или възстановяване на мита по вноса или износа (ОВ L 297, 29.10.1983 г., стр.13.),

— Регламент (ЕИО) № 3158/83 на Комисията от 9 ноември 1983 г. относно включването на такси за авторски права и лицензи в митническата стойност (ОВ L 309, 10.11.1983 г., стр.19),

— Регламент (ЕИО) № 1751/84 на Комисията от 13 юни 1984 г., с който се определят разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 3599/82 на Съвета (ОВ L 171, 29.6.1984 г., стр.1.), с последните изменения от Регламент (ЕИО) № 3693/92 (ОВ L 374, 22.12.1992 г., стр. 28.),

— Регламент (ЕИО) № 3548/84 на Комисията от 17 декември 1984 г., с който се определят разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2763/83 относно уредбата, позволяваща обработка на стоки под митнически контрол преди допускането им за свободно обращение (ОВ 331, 19.12.1964 г., стр.

5), с последните изменения от Регламент (ЕИО) № 2361/87 (ОВ L 215, 5.8.1987 г., стр. 9.),

— Регламент (ЕИО) № 1766/85 на Комисията от 27 юни 1985 г. за обменните курсове, които трябва да се използват при опре- деляне на митническата стойност (ОВ L 168, 28.6.1985 г., стр. 21.), с последните изменения от Регламент (ЕИО) № 593/91 (ОВ L 66, 13.3.1991 г., стр. 14),

(1) ОВ L 335, 12.12.1980 г., стр. 62. (2) ОВ L 124, 15.5.1990 г., стр. 32.

>B — Регламент (ЕИО) № 3787/86 на Комисията от 11 декември 1986 г. относно анулирането или отмяната на разрешенията, издаден съгласно определени митнически икономически режими (ОВ L 350, 12.12.1986 г., стр. 14.),

— Регламент (ЕИО) № 3799/86 на Комисията от 12 декември 1986 г., с който се определят правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 1430/79 на Съвета за връщане или възста- новяване на мита по вноса или износа (ОВ L 352, 13.12.1986 г., стр. 13.),

— Регламент (ЕИО) № 2458/87 на Комисията от 31 юли 1987 г., определящразпоредбите за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2473/86 на Съвета относно мерките за улесняване на пасивното усъвършенстване и системата за прост обмен (ОВ L 230, 17.8.1987 г., стр. 1.), с последните изменения от Регламент (ЕИО) № 3692/92 (ОВ L 374, 12.12.1992 г., стр. 26.),

— Регламент (ЕИО) № 4128/87 на Комисията от 9 декември 1987 г., с който се определят условията за внос на „тръбно- сушени“ тютюни тип Виржиния, „светло въздушносушени“ тютюни от типа Бърлей, включително под-типовете на Бърлей; „светло въздушносушени“ тютюни от типа Мериленд и огневосушени тютюни, попадащи в подпозиции 2401 10 10 до 2401 10 49 и 2401 20 10 до 2401 20 49 от Комбинираната номенклатура (ОВ L 387, 31.12.1987 г., стр. 1.),

— Регламент (ЕИО) № 4129/87 на Комисията от 9 декември 1987 г., с който се определят условията за включване на някои живи животни от местни видове ЕРД и някои меса от видове от ЕРД в Комбинираната номенклатура, изброени в приложение С към Споразумението между Европейската иконо- мическа общност и Югославия (ОВ L 387, 31.12.1987 г., стр. 9.),

— Регламент (ЕИО) № 4130/87 на Комисията от 9 декември 1987 г., с който се определят условията за внос на прясно трапезно грозде от вида „Emperor“ (Vitis vinifera cv.), попадащо в подпозиция 0806 10 11 от Комбинираната номенклатура (ОВ L 387, 31.12.1987 г., стр. 16.),

— Регламент (ЕИО) № 4131/87 на Комисията от 9 декември 1987 г., с който се определят условията за внос на портвайн, Мадейра, Шери и Секубал мускател и Токайско вина (Aszu и Szamorodni), попадащо в подпозиции 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 и 2204 29 55 на Комбини- раната ноченклатура (ОВ L 387, 31.12.1987, стр. 22.), с последните изменения от Регламент (ЕИО) № 2490/91 (ОВ L 231, 20.8.1991, стр.

1.),

— Регламент (ЕИО) № 4132/87 на Комисията от 9 декември 1987 г., с който се определят условията за внос на уиски „Бърбън“ в рамките на подпозиции 2208 30 11 и 2208 30 19 на Комбинираната номенклатура (ОВ L 387, 31.12.1987, стр. 36.),

— Регламент (ЕИО) № 4133/87 на Комисията от 9 декември 1987 г., с който се определят условията за внос на водка, класирана в подпозиции 2208 90 31 и ex 2208 90 59 на Комби- нираната номенклатура (ОВ L 387, 31.12.1987, стр. 42.), внасяна в Общността към тарифните условия, предвидени в в договора между Евро- пейската икономическа общност и Република Финландия за взаимна търговия свина и спиртни напитки,

>B — Регламент (ЕИО) № 4134/87 на Комисията от 9 декември 1987 г., с който се определят условията за внос на смеси, изместни като сирене фондю, които трябва да бъдат класирани в подпозиция 2106 90 10 на Комбинираната номенклатура (ОВ L 387, 31.12.1987 г., стр. 48.),

— Регламент (ЕИО) № 4135/87 на Комисията от 9 декември 1987 г., с който се определят условията за внос на естествен натриев нитрат и естествен калиев нитрат, попадащв подпозиции 3102 50 10 и 3105 91 10 на Комбинираната номенклатура (ОВ L 387, 31.12.1987 г., стр. 54.),

— Регламент (ЕИО) № 4136/87 на Комисията от 9 декември 1987 г., с който се определят условията за внос на коне за клане, съгласно подпозиция 0101 19 10 на Комбинираната номенклатура (ОВ L 387, 31.12.1987 г., стр. 60.),

— Регламент (ЕИО) № 4137/87 на Комисията от 9 декември 1987 г., с който се определят условията за внос на стоки съгласно подпозиции 0408 11 90, 0408 91 90, 0408 99 90, 1106 20 10, 2501 00 51, 3502 10 10 и 3502 90 10 на Комбини- раната номенклатура (ОВ L 387, 31.12.1987 г., стр. 63.),

— Регламент (ЕИО) № 4138/87 на Комисията от 9 декември 1987 г., с който се определят условията за внос, при които някои картофи, сладка царевица, зърнени храни, маслодайни семена и плодове, семена за посев, могат да ползват при внос благопритно тарифно третиране по силата на крайното им предназначение (ОВ L 387, 31.12.1987 г., стр. 67.),

— Регламент (ЕИО) № 4139/87 г. на Комисията от 9 декември 1987 г., с който се определят условията за внос, при които някои петролни продукти могат да ползват при внос благо- притно тарифно третиране по силата на крайното им предназначение (ОВ L 387, 31.12.1987 г., стр. 7.),

— Регламент (ЕИО) № 4140/87 г. на Комисията от 9 декември 1987 г., с който се определят условията за внос на филтрираща тъкан, необработена, съгласно подпозиция 5911 20 00 на Комби- нираната номенклатура (ОВ L 387, 31.12.1987 г., стр. 74.),

— Регламент (ЕИО) № 4141/87 на Комисията от 9 декември 1987 г., с който се определят условията, при които стоки за някои видове летателни апарати и кораби могат да ползват при внос благопритно тарифно третиране по силата на крайното им предназначение (ОВ L 387, 31.12.1987 г., стр. 76.), с последните изменения от Регламент (ЕИО) № 1418/81 (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 28.),

— Регламент (ЕИО) № 4142/87 на Комисията от 9 декември 1987 г., с който се определят условията, при които стоки имат право да ползват при внос благопритно тарифно третиране по силата на крайното им предназначение (10), с последните изменения от Регламент (ЕИО) № 3803/92 (ОВ L 384, 30.12.1992 г., стр. 15.),

— Регламент (ЕИО) № 693/88 на Комисията от 4 март 1988 г. относно определяне на понятието за стоки с произход, за целите на прилагането на тарифни преференции, предоставяни от Общността за някои стоки от развиващите се страни (ОВ L 77, 22.3.1988 г., стр. 77. ), с последните изменения от Регламент (ЕИО) № 3660/92 (ОВ L 370, 19.12.1992 г., стр. 11.),

— Регламент (ЕИО) № 809/88 на Комисията от 14 март 1988 г. относно определяне на понятието за стоки с произход, за целите на прилагането на тарифни преференции, предоставяни от Общността за някои стоки с произход от Окупираните територии (ОВ L 86, 30.3.1988 г., стр. 1.), с последните изменения от Регламент (ЕИО) № 2774/88 (ОВ L 249, 8.9.1988 г., стр. 5.),

— Регламент (ЕИО) № 4027/88 на Комисията от 21 декември 1988 г., с който се въвеждат разпоредби относно временния внос на контейнери (ОВ L 355, 23.12.1988 г., стр. 22.), с последните изменения от Регламент (ЕИО) № 3348/89 (ОВ L 323, 8.11.1989 г., стр. 17.),

— Регламент (ЕИО) № 288/89 на Комисията от 3 февруари 1989 г. относно определяне произхода на интегралните схеми (ОВ L 33, 4.2.1989 г., стр. 23.),

— Регламент (ЕИО) № 597/89 на Комисията от 8 март 1989 г. за определяне разпоредби относно прилагането на Регламент (ЕИО) № 2144/87 на Съвета за митническото задължение (ОВ L 65, 9.3.1989 г., стр. 11.),

— Регламент (ЕИО) № 2071/89 на Комисията от 11 юли 1989 г. относно определяне произхода на фотокопирната техника, съдържаща оптична система или от контактния вид (ОВ L 196, 12.7.1989 г., стр. 24.),

— Регламент (ЕИО) № 3850/89 на Комисията от 15 декември 1989 г. за определяне разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 802/68 на Съвета от 27 юни 1968 г. за общото опре- деление за концепцията за произхода на стоките, по отношение на някои селскостопански стоки, обект на специални мерки по вноса (ОВ L 374, 22.12.1989 г., стр. 8.),

— Регламент (ЕИО) № 2561/90 на Комисията от 30 юли 1990 г. за определяне разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2503/88 на Съвета за митническите складове (ОВ L 246, 10.9.1990 г., стр.

1), с последните изменения от Регламент (ЕИО) № 3001/92 (ОВ L 301, 17.10.1992 г., стр. 16.) на Съвета,

— Регламент (ЕИО) № 2562/90 на Комисията от 30 юли 1990 г., за определяне разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2504/88 на Съвета за свободните зони и свободните складове (ОВ L 246, 10.9.1990 г