--> Нормативна уредба


Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество и взаимопомощ в митническата област

(Утвърдена с Решение No322 от 12 юни 2000 г. на Министерския съвет. В сила от 15 юли 2000 г.)
(обн.,ДВ,бр.100 от 25 октомври 2002 г.)

Правителството на Република България и правителството на Република Македония, наричани по-нататък "договарящи страни",
Като имат предвид, че нарушенията на митническото законодателство са във вреда на икономическите, търговските, финансовите, социалните и културните интереси на техните държави;
Като имат предвид значението на осигуряването на точно определяне и събиране на митата, данъците и всякакви други вземания и такси при вноса или износа на стоки, както и прилагането на разпоредбите за забрани, ограничения и контрол;
Загрижени от мащабите и тенденциите на нарастване на незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества и като имат предвид, че той представлява опасност за общественото здраве и обществото;
Като имат предвид, че усилията за предотвратяване нарушенията на митническото законодателство и усилията за осигуряване на точното събиране на митата, данъците и всякакви други вземания при вноса и износа могат да станат по-ефективни чрез сътрудничеството между митническите администрации на договарящите страни;
Като имат предвид също и съответните действащи международни конвенции, насърчаващи двустранната взаимопомощ, както и препоръките на Световната митническа организация,
се договориха, както следва:

Дефиниции

Член 1

За целите на тази спогодба:
1. "Митническа администрация" означава:
за Република България - Главно управление "Митници" при Министерството на финансите;
за Република Македония - Митническата администрация при Министерството на финансите.
2. "Митническо законодателство" означава разпоредбите, предвидени в законите и другите нормативни актове относно вноса, износа, транзита и митническото складиране на стоки, както и митата, данъците и другите вземания или мерките за забрани, ограничения или контрол.
3. "Мита" означава всички мита, данъци, такси или/и други вземания, които се налагат и събират от договарящите страни в съответствие с митническото законодателство, но които не включват таксите и вземанията, ограничени по размер до приблизителната стойност на оказваните от митническите администрации услуги.
4. "Митническо нарушение" означава всяко нарушение или опит за нарушение на митническото законодателство.
5. "Упойващи вещества" означава всяко от веществата с естествен или синтетичен произход, включени в Списъци I и II на Единната конвенция на ООН за упойващите вещества от 1961 г. (със съответните изменения и допълнения).
6. "Психотропни вещества" означава вещества с естествен или синтетичен произход или всякакъв естествен материал, включени в Списъци I, II, III и IV на Конвенцията на ООН за психотропните вещества от 1971 г.
7. "Прекурсори" означава контролирани химически вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, включени в Списъци I и II на Конвенцията на ООН срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 1988 г.
8. "Контролирана доставка" означава метода, при който се допуска незаконни или предизвикващи подозрение, че са незаконни, пратки от упойващи, психотропни вещества и прекурсори или заместващи ги вещества да излизат от, преминават през или да влизат в територията на една или повече страни със знанието и под контрола на техните компетентни органи с цел да бъдат идентифицирани лицата, въвлечени в извършването на нарушения.
9. "Информация" означава данни във всякаква форма, документи, архиви и сведения, заверени или удостоверяващи автентичност копия от тях.
10. "Лични данни" означава всякаква информация, отнасяща се до лице, което е или може да бъде идентифицирано в съответствие с Конвенцията за защита на лицата във връзка с автоматичната обработка на лични данни (Съвет на Европа, ЕТС № 108, Страсбург, 28 януари 1981 г.).

Обхват на спогодбата

Член 2

(1) Договарящите страни чрез техните митнически администрации в съответствие с разпоредбите, определени в тази спогодба, се подпомагат една друга за прилагането на митническото законодателство, като:
а) предприемат мерки с оглед улесняване и ускоряване движението на пътници и стоки;
б) си сътрудничат и се подпомагат една друга при предотвратяване, разследване и ограничаване нарушенията на митническото законодателство;
в) при поискване се подпомагат една друга, като си предоставят информация за ползване при контрола и прилагането на митническото законодателство;
г) се стремят да си сътрудничат при проучването, развитието и прилагането на нови митнически методи, при обучението и обмена на персонал и при други въпроси от взаимен интерес.
(2) Взаимопомощта по силата на тази спогодба се предоставя съобразно законодателството в замолената страна в рамките на нейните компетенции и възможности. Тази спогодба няма да се тълкува като накърняваща или засягаща прилагането на всякаква взаимна правна помощ, спогодба, договореност или договор понастоящем в сила, прилагани или приемани от договарящите страни.

Форми на сътрудничество и взаимопомощ

Член 3

Митническите администрации по своя собствена инициатива или при поискване си предоставят една на друга цялата необходима информация в съответствие с разпоредбите на тази спогодба. По-специално митническите администрации:
а) обменят опит, отнасящ се до принципите на митническия контрол, както и информация за новите средства и начини за предотвратяване и разследване на митническите нарушения;
б) се информират взаимно за всякакви изменения, направени в тяхното митническо законодателство, за модерно оборудване за митнически контрол и методите за неговото приложение, както и за други митнически въпроси от взаимен интерес.

Уеднаквяване на митническите формалности

Член 4

(1) Митническите администрации предприемат, както взаимно е договорено, всички необходими мерки за хармонизиране на митническите формалности с оглед улесняване и ускоряване движението на стоки между териториите на държавите на договарящите страни.
(2) Митническите администрации могат, както взаимно е договорено, да използват един и същ вид форми на митническа документация.

Надзор над лица, стоки и транспортни средства

Член 5

Митническите администрации по своя собствена инициатива или при поискване осъществяват надзор над:
а) лица, за които се знае или се подозира, че извършват нарушения на митническото законодателство;
б) стоки, за които се знае или се подозира, че са обект на митнически нарушения;
в) всякакви транспортни средства, за които се знае или се подозира, че се използват за извършване на митнически нарушения.

Действия срещу незаконния трафик на стоки с особено значение

Член 6

Митническите администрации по своя собствена инициатива или при поискване си предоставят една на друга всяка съответна информация за всякакви организирани действия, които се подготвят или протичат, които представляват или биха представлявали нарушение на митническото законодателство на договарящите страни, относно пренасянето на:
а) оръжия, боеприпаси, взривни и ядрени материали;
б) предмети на изкуството и антики със значителна историческа, културна или археологическа стойност;
в) упойващи, психотропни вещества, прекурсори и отровни вещества, както и вещества, опасни за околната среда и общественото здраве;
г) стоки, предмет на високи ставки на мита, данъци или такси, както и на акциз.

Контролирана доставка

Член 7

(1) Митническите администрации на договарящите страни си сътрудничат при прилагането на метода на контролирана доставка.
(2) Всяко решение за прилагане на контролираната доставка се взема за всеки конкретен случай в съответствие с действащото законодателство в договарящите страни.

Обмен на информация

Член 8

(1) Митническите администрации по своя собствена инициатива или при поискване си предоставят една на друга всякаква информация, която подпомага прилагането на по-ефективни процедури относно:
а) определяне на митническата облагаема стойност и установяване автентичността на документацията, представяна на митниците, както и достоверността на съдържащите се в нея данни;
б) класифициране на стоки съгласно Митническата тарифа, както и извършване на лабораторни анализи с цел тарифно класифициране на стоките по глави;
в) определяне произхода на стоките и контрол върху сертификата за произход, представен при износ, и контрол върху митническата процедура, под която са поставени стоките в страната на износа (транзита под митнически контрол, митническия склад, временния внос, свободната безмитна зона, обратния износ след активно усъвършенстване и др.).
(2) Митническата администрация на едната от договарящите страни по своя собствена инициатива или при поискване предоставя на митническата администрация на другата договаряща страна сведения, доказателствени протоколи или заверени копия от документи, даващи информация за действия, които са идентифицирани или се подготвят, които представляват или биха представлявали нарушение на митническото законодателство в другата договаряща страна.

Член 9

Митническите администрации по своя собствена инициатива или при поискване си предоставят една на друга следната информация:
а) дали стоките, внесени на територията на държавата на едната от договарящите страни, са били законно изнесени от територията на държавата на другата договаряща страна;
б) дали стоките, изнесени от територията на държавата на едната от договарящите страни, са били законно внесени на територията на държавата на другата договаряща страна.

Член 10

Митническите администрации по своя собствена инициатива или при поискване си предоставят една на друга всякаква информация относно нарушения срещу митническото законодателство в договарящите страни и по-специално информация за:
а) физически или юридически лица, за които се знае или се подозира, че извършват нарушения на митническото законодателство в договарящите страни;
б) стоки, за които се знае или се подозира, че са обект на митнически нарушения;
в) нови начини и средства, използвани при извършване на нарушения на митническото законодателство;
г) транспортни средства, за които се знае или се подозира, че се използват за извършване на нарушения на митническото законодателство в договарящите страни.

Изпълнение на искания

Член 11

1. Замолената страна предприема всякакви основателни мерки за изпълнение на искането, като предвижда гарантирането на всички необходими мерки за целта.
2. Ако митническата администрация на замолената страна не разполага с исканата информация, тя предприема действия за получаването на такава информация, все едно че действа от свое име и в съответствие със своето законодателство.
3. Замолената страна изпълнява искането до степента, до която нейното национално законодателство позволява такова изпълнение.

Член 12

Информацията, предоставяна на другата договаряща страна, може да бъде предавана посредством всякакви електронни носители вместо документите, определени в тази спогодба. Предаването съдържа обяснения, необходими за тълкуването и приложението на такава информация.

Форма и съдържание на исканията за помощ

Член 13

(1) Исканията съгласно тази спогодба се правят в писмена форма. Исканията се съпровождат от необходимите документи. В изключителни случаи исканията могат да се правят устно, но трябва веднага да бъдат потвърдени писмено.
(2) Исканията съгласно ал.1 на този член съдържат:
а) наименованието на митническата администрация, която отправя искането;
б) исканите мерки;
в) целите и причините за искането;
г) нарушените закони и други правни актове;
д) най-точни и подробни данни за въвлечените физически и юридически лица;
е) резюме на съответните факти.
(3) Исканията се представят на официалния език на замолената страна или на английски език.
(4) Ако искане не отговаря на изискванията на ал.2 и 3 на този член, може да се поиска неговото коригиране или допълване.

Митнически разследвания

Член 14

(1) Ако митническата администрация на едната договаряща страна поиска, митническата администрация на другата договаряща страна започва всички официални разследвания относно операции, които нарушават или биха нарушили митническото законодателство в молещата страна. Тя ще съобщи резултатите от такива разследвания на молещата страна.
(2) Тези разследвания се провеждат съгласно законодателството в замолената страна. Замолената митническа администрация процедира така, все едно че действа от свое собствено име.
(3) Служителите на митническата администрация на едната договаряща страна могат в определени случаи със съгласието на митническата администрация на другата договаряща страна да пребивават на територията на последната при разследвания на нарушения срещу митническото законодателство на съответната договаряща страна. Те трябва да докажат служебните си правомощия.

Използване на информацията и документацията

Член 15

(1) Информация, документи и съобщения, получени по силата на тази спогодба, няма да се използват за цели, различни от тези, определени в тази спогодба. Те могат да бъдат използвани за други цели само с писменото съгласие на митническата администрация, която ги е предоставила.
(2) Информация и документи относно незаконния трафик на упойващи, психотропни вещества и прекурсори могат да бъдат предоставени също и на други правителствени органи, включени в контролиране злоупотребата със, както и незаконния трафик на упойващи, психотропни вещества и прекурсори.
(3) Митническата администрация, осигурена с информация и документи по силата на тази спогодба, може в зависимост от целите и обхвата на последните да ги използва като доказателство, включително при правни процедури и при предявяване на обвинения.
(4) Такива информация и документация се използват като доказателство в съда и тяхното значение се определя в съответствие с националното законодателство на държавата на получаващата договаряща страна.

Поверителност на данните

Член 16

(1) Всяко направено искане и информация, предоставена в каквато и да е форма съгласно тази спогодба, е от поверителен характер. То ще остане поверително и ще се ползва със закрилата, с която се ползва същият вид информация и документи по силата на законодателството в молещата страна.
(2) Личните данни, получени съгласно тази спогодба, се закрилят в съответствие с международните правни норми и еквивалентно на закрилата, предоставена от другата договаряща страна.

Експерти и свидетели

Член 17

(1) При поискване от митническата администрация на едната договаряща страна митническата администрация на другата договаряща страна може да упълномощи свои служители с тяхно съгласие да се явят като експерти или свидетели пред молещата страна. Такива служители дават сведения, получени от тях при изпълнение на техните задължения.
(2) Митническата администрация на молещата страна е длъжна да предприеме всички необходими мерки за защита на личната сигурност на служителите по време на тяхното пребиваване на територията на нейната държава. Транспортните и дневните разходи на тези служители се поемат от митническата администрация на молещата страна.

Изключения от задължението за оказване на помощ

Член 18

(1) Ако замолената митническа администрация счита, че изпълнението на искането би било във вреда на суверенитета, сигурността, обществения ред или всякакъв друг съществен интерес на нейната държава, тя може да откаже да предостави помощта, поискана по силата на тази спогодба, изцяло или частично, или да постави оказването на поисканата помощ в зависимост от определени обстоятелства.
(2) Ако молещата митническа администрация помоли за помощ, която тя самата не би била в състояние да предостави на митническата администрация на другата договаряща страна, това ще бъде упоменато в искането. Изпълнението на такова искане е по преценка на замолената страна.
(3) Ако помощта е отказана, причината за отказа се съобщава незабавно в писмена форма на молещата страна.

Техническа помощ

Член 19

Митническите администрации си предоставят една на друга техническа помощ в митническата област, както следва:
а) обмен на митнически служители с оглед запознаването им със съвременните средства за митнически контрол;
б) обмен на информация и опит при използването на контролно оборудване;
в) професионално обучение и преквалификация на митнически служители;
г) обмен на експерти в митническата област;
д) обмен на специализирани, научни и технически данни, свързани с прилагането на митническото законодателство.

Разходи

Член 20

(1) Договарящите страни по правило се отказват от всички искове за възстановяване на разходи, направени при прилагането на тази спогодба, с изключение на разходите за свидетели, възнагражденията на експертите и разходите за преводачите, които не са държавни служители.
(2) Разходите, направени при прилагането на чл.7 и 19 на тази спогодба, са предмет на специална договореност между митническите администрации.
(3) Ако възникнат значителни и извънредни разходи, митническите служители на договарящите страни се консултират взаимно с оглед определяне на крайните срокове и условията, при които се изпълнява искането, както и начина, по който се поемат разходите.

Прилагане на спогодбата

Член 21

(1) Сътрудничеството и взаимопомощта, предвидени в тази спогодба, се възлагат на митническите администрации на договарящите страни. Тези органи взаимно се договарят за документите и конкретните мерки за тази цел.
(2) Представители на митническите администрации на договарящите страни се срещат при необходимост поне веднъж годишно, последователно на територията на едната или на другата държава, с оглед анализиране прилагането на разпоредбите на тази спогодба и решаване на други практически въпроси на сътрудничеството и взаимопомощта между митническите администрации на договарящите страни.
(3) Митническите администрации на договарящите страни съвместно определят начина на практическото прилагане на тази спогодба. Те също така могат да предприемат стъпки пред съответните компетентни органи с цел изменения на тази спогодба.
(4) Митническите администрации на договарящите страни могат да установят преки контакти между техните главни управления в борбата срещу измамата, контрабандата и всякакво друго митническо нарушение.
(5) Началниците на граничните митнически учреждения на договарящите страни или упълномощени от тях служители се ползват от правото на директни контакти при изпълнението на техните задължения.

Член 22

Тази спогодба е приложима на митническите територии на договарящите страни.

Уреждане на спорове

Член 23

Всички спорове между договарящите страни по прилагането на тази спогодба се уреждат чрез взаимни преговори.

Срок на действие

Член 24

1. Тази спогодба се сключва за срок от пет години и действието й се продължава автоматично за всеки следващ срок от една година.
2. Всяка от договарящите страни по тази спогодба може да я прекрати чрез своевременно уведомяване на другата договаряща страна. Прекратяването влиза в сила три месеца след писменото уведомление. Прекратяването на тази спогодба не засяга текущите процедури по нея, които продължават до тяхното приключване.

Влизане в сила

Член 25

Тази спогодба влиза в сила на тридесетия ден след датата на получаване на втората от нотите, с които договарящите страни се уведомяват взаимно за влизането в сила на спогодбата в съответствие с разпоредбите на техните национални законодателства.
Съставена в Скопие на 14 юни 1999 г. в два оригинални екземпляра, всеки един на официалния език на двете държави - на български език в съответствие с Конституцията на Република България, на македонски език в съответствие с Конституцията на Република Македония, и на английски език, като всички текстове имат еднаква сила.
В случай на различия между българския и македонския текст меродавен ще бъде английският текст.

За правителството на Република България:
Пламен Минев, заместник-министър на финансите

За правителството на Република Македония:
Драган Даравелски, началник на Митническата администрация


--> Нормативна уредба
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!