--> Нормативна уредба
Регламент (EО) № 1207/2001 на Съвета от 11 юни 2001 година относно процедурите, улесняващи издаването на сертификати за движение на стоките EUR.1, съставяне на декларации върху фактури и формуляри EUR.2 и издаване на разрешения на одобрени износители по реда на разпоредбите за преференциална търговия между Европейската общност и определени страни

Официален вестник n° L 165 , 21/06/2001 стр. 0001 - 0012

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) Разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 3351/83 на Съвета от 14 ноември 1983 г. относно улесняване на процедурите за издаване на сертификати за движение EUR.1, съставяне на декларации върху фактури и формуляри EUR.2 и издаване на разрешения за одобрени износители по реда на разпоредбите за преференциална търговия между Европейската икономическа общност и някои страни [1] за правилното прилагане на правилата за преференциален произход при износ от Общността към определени трети страни.

(2) Много промени са настъпили в областта на митническото законодателство след приемането на Регламент (ЕИО) № 3351/83.

(3) В контекста на единния пазар се оказва, че фирми, изнасящи стоки от една или повече държави-членки, различни от държавата-членка, където са установени, и имащи желание да прибягнат до опростена процедура за издаване на сертификат за произход на стоките, понякога трябва да подават отделни заявления за разрешения за всяка държава-членка от която изнасят. Желателно е да се опрости тази процедура, като се гарантира правилното функциониране на преференциалните режими.

(4) Отговорните органи за издаване на сертификати или проверка на доказателствата за произход, следва да са в състояние да изпълнят задълженията на Общността по реда на преференциалните режими в установените крайни срокове.

(5) С оглед на по-голяма яснота следва да се отмени Регламент (ЕИО) № 3351/83 и да се замени с настоящия,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Настоящият регламент определя правила, предназначени да улеснят:

а) издаване на сертификати за движение EUR.1 от властите на държавите-членки, и съставяне на декларации върху фактури или формуляри EUR.2 от износителите от Общността;

б) издаване на разрешения на одобрени износители, валидни в няколко държави-членки;

в) функциониране на методите за административно сътрудничество между държавите-членки.

Член 2

Декларация на доставчика и използването ?

1. Посредством декларация доставчикът на стоките предоставя информация за статута им по отношение на действащите в Общността правила за преференциален произход.

2. Декларацията на доставчика се използва от износителите като доказателство, по-специално за подкрепа на молба за издаване на сертификат за движение EUR.1, или основание за съставяне на декларация върху фактурата, или формуляр EUR.2.

Член 3

Съставяне на декларация на доставчика

С изключение на случаите, предвидени в член 4, доставчикът представя отделна декларация за всяка пратка от стоки.

Доставчикът вписва декларацията върху търговската фактура за въпросната пратка, или върху известието за доставка или върху друг търговски документ, който описва въпросните стоки с достатъчно подробности, даващи възможност те да бъдат идентифицирани.

Доставчикът може да състави декларацията си по всяко време, дори и след като стоките вече са доставени.

Член 4

Дългосрочна декларация на доставчика

1. Когато доставчик редовно снабдява определен клиент със стоки, чиито статут, по отношение на действащите правила за преференциалния произход, се очаква да остане непроменен за значителен период от време, той може да представи една-единствена декларация, покриваща поредица от доставки на въпросните стоки, наричана по-долу "дългосрочна декларация на доставчика". Дългосрочна декларация на доставчика се издава за срок не по-дълъг от година от датата на представянето ?.

2. Дългосрочна декларация на доставчика може да се издаде и с ретроактивно действие. В такива случаи валидността ? не надхвърля период от една година от датата, на която е влязла в сила.

3. Доставчикът уведомява незабавно купувача, когато дългосрочната декларация повече не е валидна за доставяните стоки.

Член 5

Образец и съставяне на декларацията на доставчика

1. За продукти, придобили статут на стоки с преференциален произход, декларацията на доставчика се подава съгласно образеца посочен в приложение I, или когато е дългосрочна декларация – съгласно образеца посочен в приложение II.

2. За продукти, претърпели обработка или преработка в Общността, но без да са придобили статут на стоки с преференциален произход, декларацията на доставчика се подава съгласно образеца посочен в приложение III, или когато е дългосрочна декларация – съгласно образеца посочен в приложение IV.

3. Декларацията на доставчика задължително носи оригиналния саморъчен подпис на доставчика и може да се попълва на предварително отпечатан формуляр. Когато фактурата и декларацията на доставчика се съставят на компютър, декларацията няма нужда да се подписва собственоръчно, при условие че доставчикът е поел писмен ангажимент пред клиента за поемане на пълна отговорност за всяка декларация на доставчика в електронен вид, която го идентифицира като лично подписана от него.

Член 6

Информационен сертификат INF 4

1. За да проверят точността или автентичността на декларация на доставчик, митническите власти могат да изискат от износителя да получи от доставчика информационен сертификат INF 4, използвайки формуляра, посочен в приложение V.

2. Информационния сертификат INF 4 се издава от митническите власти на държавата-членка, където е установен доставчикът. Тези власти имат право да изискат всякакви доказателства и да извършват всякакви проверки на счетоводството на доставчика или други проверки, които считат за необходими.

3. Митническите власти издават информационен сертификат INF 4 в срок от три месеца от датата на получаване на молбата, подадена от доставчика, като посочват в него дали предоставената от доставчика информация в декларацията е вярна.

4. Попълненият сертификат се представя на доставчика, който от своя страна го предава на износителя за изпращане до съответните митнически власти.

Член 7

Съхранение на декларациите и потвърждаващите ги документи

1. Доставчик, съставящ декларации на доставчика, съхранява всички документи, доказващи верността на декларацията, за срок, не по-кратък от три години.

2. Митнически власти, до които е подадена молбата за издаване на информационен сертификат INF 4, съхранява въпросната молба за срок, не по-кратък от три години.

Член 8

Разрешение на одобрен износител

1. Износител, който изнася редовно стоки от държава-членка, различна от тази, където е установен, може да получи статут на одобрен износител, обхващащ такъв износ.

За тази цел той представя молба до митническите власти в държавата-членка, където е установен, и съхранява документите, съдържащи доказателства за произхода.

2. Когато властите, посочени в параграф 1, считат, че условията, определени в протоколите за произход към съответните споразумения, или в законодателството на Общността, относно автономните преференциални режими, са спазени и издадат съответното разрешение, те уведомяват митническите администрации на въпросните държави-членки.

Член 9

Взаимна административна помощ

Митническите власти на държавите-членки си оказват административна взаимопомощ при извършване на проверки за достоверност на информация, съдържаща се в декларации на доставчици и при осигуряване на правилното функциониране на системата за разрешения на одобрени износители.

Член 10

Проверка на декларации на доставчика

1. Когато износител не може да представи информационен сертификат INF 4 в срок от четири месеца от датата на поискването му от митническите власти, то митническите власти на държавата-членка, от която се извършва износът, могат да се обърнат пряко към властите на държавата-членка, където е установен доставчикът, за да получат потвърждение за статута на въпросните стоки по отношение на правилата за преференциален произход.

2. За целите на параграф 1, митническите власти на държавата-членка на износа предават на митническите органи на държавата-членка, до която подават молбата си, цялата информация с която разполагат и посочват основание или предмета на допитването си.

В подкрепа на молбата си, митническите власти предоставят всички получени документи или информация, от които може да се предполага, че декларацията на доставчика е невярна.

3. Проверката се извършва от митническите власти на държавата-членка, където е подадена декларацията на доставчика. Въпросните власти имат право да изискат всякакви доказателства и да извършват всякакви проверки на счетоводството на производителя или други проверки, които считат за необходими.

4. Митническите власти, които изискват проверката, се информират в най-кратки срокове за резултатите чрез информационен сертификат INF 4.

5. Когато в рамките на пет месеца от датата на подаване на молбата за проверка няма отговор, или когато полученият отговор не съдържа достатъчно информация за доказване действителния произход на стоките, митническите органи на държавата на износа обявяват за невалидни издадените сертификати за движение EUR.1 и декларации върху фактури и формуляри EUR.2, които са били издадени въз основа на въпросните документи.

Член 11

Отмяна

Регламент (ЕИО) № 3351/83 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 12

Преходни разпоредби

1. Декларации на доставчика, включително и дългосрочни декларации на доставчика, съставени преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, остават валидни.

2. Декларации на доставчика съгласно образеца в Регламент (ЕИО) № 3351/83 могат да се издават за срок до 12 месеца след влизане в сила на настоящия регламент.

3. Формуляри на информационен сертификат INF 4, чийто образец е посочен в приложение V на Регламент (ЕИО) № 3351/83, могат да се издават за срок до 12 месеца след влизане в сила на настоящия регламент.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 11 юни 2001 година.

За Съвета

Председател

M. Sahlin

[1] ОВ L 339, 5.12.1983 г., стр. 19

--------------------------------------------------

20010611

ПРИЛОЖЕНИЕ I

--------------------------------------------------

20010611

ПРИЛОЖЕНИЕ II

--------------------------------------------------

20010611

ПРИЛОЖЕНИЕ III

--------------------------------------------------

20010611

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

--------------------------------------------------

20010611

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Информационен сертификат INF 4 и молба за информационен сертификат INF 4

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ

1.1. Хартията, на която се отпечатва информационен сертификат INF 4, е бяла, без механични примеси, оразмерена за писане и с тежест между 40 и 65 g/m2.

1.2. Формулярът е с размери 210 ? 297 mm.

1.3. Отпечатването на формулярите е задължение на държавите-членки; всеки формуляр се отпечатва със сериен номер, по който може да се идентифицира. Формулярът се отпечатва на един от официалните езици на Общността.

 

Бележки

1. Сертификатът не трябва да съдържа заличавания или думи, написани една върху друга. Всяка промяна се извършва, като се заличат неточните данни и се добавят необходимите корекции. Всяка промяна се извършва от лицето, което е попълнило сертификата, и се потвърждава от митническите власти на издаващата държава или територия.

2. Между позициите, вписани в сертификата, не се оставят никакви празни пространства и всяка позиция се предхожда от номер. Непосредствено под последната позиция се начертава хоризонтална линия. Неизползваното пространство се зачертава по начин, който прави невъзможни всякакви последващи добавки.

3. Стоките се описват с търговските си наименования и с достатъчно подробности, даващи възможност те да бъдат идентифицирани.

4. Формулярът се попълва на един от официалните езици на Общността. Митническите власти на държавата-членка, която трябва да предостави информация или изисква такава, може да изиска превод на информацията, съдържаща се в документите, предоставени им на официалния език или езици на тази държава-членка.


--> Нормативна уредба
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!