Нормативна уредба във Виетнам за внос и износ на стоки

добавено: 05.05.2021 г.

Източник: СТИВ-Хошимин


След регистриране на търговско дружество във Виетнам не се изисква компанията да има лиценз за внос или износ. За да може да извършва бизнес с внос или износ на стоки, чуждестранният инвеститор трябва да се регистрира в Департамента за планиране и инвестиции на местната администрация. Освен това, чуждестранните инвеститори, които желаят да се занимават с дейности по внос или износ във Виетнам, трябва да получат сертификат за инвестиция. Компаниите, които желаят да разширят настоящите си бизнес операции, за да включат и дейности по внос или износ, трябва да следват процедурите за коригиране на своите инвестиционни сертификати.

Съгласно постановление 34/2013/TT-BCT има определени стоки, които предприятията с чуждестранно инвестиране не могат да изнасят или да внасят във Виетнам. Забранен за тях е износът на суров петрол. Стоките, забранени за внос в страната, включват пури, тютюн, петролни масла, самолети, вестници и списания.

За някои стоки се изисква от търговското дружество да получи от виетнамското правителство разрешителни за внос и износ, съгласно приложение II към Указ 187/2013/ND-CP. Те включват:
• Стоки, подлежащи на контрол на износа в съответствие с международните договори, по които Виетнам е договаряща страна;
• Стоки, изнасяни в рамките на квоти, определени от чужди държави;
• Стоки, подлежащи на контрол върху вноса в съответствие с международните договори, по които Виетнам е договаряща страна;
• Химикали, взривни вещества и промишлени взривни вещества.

Целият внос и износ трябва да отговаря на съответните правителствени разпоредби относно карантината, безопасността на храните, стандартите за качество и трябва да бъде проверен от съответните държавни институции, преди да се освободи от митница.

Вносителите трябва да представят митническо досие, което включва митническа декларация съгласно Приложение II на циркулярно писмо № 38/2015/TT-BTC. Митническата декларация може да бъде подадена и по електронен път.

Повечето стоки, внесени или изнесени през границите на Виетнам, или които преминават между вътрешния пазар и безмитна зона, се облагат с мита за внос/износ. Изключение правят само транзитните стоки, стоките, изнесени в чужбина от безмитна зона, стоките, внесени от чужди държави в безмитни зона за използване само в безмитни зони, и стоки, преминаващи от една безмитна зона в друга.

Повечето стоки, които се изнасят от Виетнам, са освободени от данък. Износните мита (в диапазона от нула до 45% и изчислени на база FOB) се начисляват само върху няколко артикула, главно природни ресурси (като минерали), горски продукти и скрап.

Потребителските стоки, особено луксозните стоки, се облагат с високи вносни мита, докато машините, оборудването, материалите и консумативите, необходими за производството, особено тези, които не се произвеждат в страната, се ползват с по-ниски ставки на вносни мита или дори с нулев процент данъчна ставка.

Митническите ставки за вносни стоки включват преференциални ставки, специални преференциални ставки и стандартни ставки в зависимост от произхода на стоките.

Декларациите за вносни/износни мита се изискват при регистрация на митническите декларации в митническите служби. Износните мита трябва да бъдат платени в рамките на 30 дни от регистрацията на митническите декларации. Митата за вносните стоки трябва да бъдат платени преди освобождаването им от митницата.

В зависимост от условията на търговията, Виетнам налага няколко различни вида мита върху вноса и износа на стоки. По-подробна информация за обмитяването на внасяните и изнасяните от Виетнам стоки може да се намери в уебсайта на Виетнамските митници:
www.customs.gov.vn/home.aspx?language=en-US

Виетнам налага мита върху почти всеки вид продукт, който се внася в страната. Тарифните ставки върху вноса варират в зависимост от вида на продукта. Например, потребителските стоки и луксозните стоки са обложени с високи мита, докато машините, оборудването и суровините са с по-ниски мита и, дори, някои артикули са освободени от мита. Вносните стоки се облагат с мито, данък върху добавената стойност, а някои стоки и със специален данък върху потреблението.

Митническите ставки, приложими за вносни стоки, включват преференциални митнически ставки, специални преференциални митнически ставки и обикновени митнически ставки:
• Преференциалните митнически ставки се прилагат за стоки с произход от страни, групи държави или територии, които прилагат режим на най-облагодетелствана нация в търговските си отношения с Виетнам;
• Специални преференциални митнически ставки се прилагат за стоки с произход от държави, групи държави или територии, които прилагат специални преференции за мита върху вноса във Виетнам. В момента той е приложим главно за страните от АСЕАН при общите преференциални тарифи;
• Обикновените митнически ставки се прилагат за стоки с произход от държави, групи държави или територии, които не прилагат третиране на най-облагодетелствани държави или специални преференции за мита върху вноса във Виетнам. Обикновените митнически ставки са не повече от 70 процента по-високи от преференциалните митнически ставки, определени от правителството.

Ставките на данък върху добавената стойност варират от нула до 10 процента, като 10 процента са най-често срещаните ставки. Подробна информация може да се намери в циркулярно писмо №83/2014/TT-BTC (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Circular-No-83-2014-TT-BTC-guiding-the-application-of-value-added-tax-according-to-Vietnam-s-list-of-imports-271878.aspx).

Само някои стоки подлежат на данък върху износа. Експортните данъци варират от нула до 45 процента. Много стоки също се облагат и с данък върху добавената стойност. В допълнение, Законът за специалния данък върху потреблението предвижда, че износителите, които купуват данъчно задължени стоки за износ, но вместо това продават продуктите на вътрешния пазар, носят съдебна отговорност.

Експортните данъчни ставки, приложими за изнасяните стоки, са посочени за всяка позиция в експортната тарифа. Винаги, когато има актуализация в данъчната тарифа, Министерството на финансите на Виетнам издава нови циркулярни писма, които заменят или допълват предишните. Данъкът върху добавената стойност върху изнасяните стоки е нула процента.

В определени ситуации, някои внесени или изнесени стоки са освободени от данък, както следва:
• Стоки, временно внесени за реекспорт или временно изнесени за реимпорт;
• Стоки, внесени за преработка за чуждестранни партньори, които след това са изнесени, или стоки, изнесени за чужди страни за преработка за Виетнам, след това реимпортирани по договори за преработка;
• Стоки, внесени за създаване на дълготрайни активи за проекти, които имат право на инвестиционни стимули или инвестиционни проекти, финансирани с капиталови източници за официална помощ за развитие;
• Стоки, внесени в услуга на петролни дейности;
• Стоки, внесени за пряка употреба в дейности за научни изследвания и технологично развитие.

Сумата на дължимата митническа такса върху вноса/износа е равна на единичния обем на всяка реално внесена или изнесена стока. Вписва се в митническите декларации и се умножава по данъчната изчислителна цена и митническата ставка за всяка позиция, която е посочена в тарифата към момента на изчисляване на таксата.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!