Издаване на свидетелства за митническа годност

добавено: 10.11.2013 г.

източник: Агенция "Митници"

   Правното основание за издаване на свидетелства за митническа годност са чл.3 и чл.12 от Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.). Пътните превозни средства (ППС) могат да бъдат одобрявани в съответствие с една от следните процедури:
а) индивидуално;.
б) по тип конструкция (серийни пътни превозни средства).

Процедура по извършване на административната услуга

Компетентният орган за издаването на разрешението са митническите учреждения, определени със заповед на директора на Агенция „Митници”.
Заявител по настоящата услуга може да бъде заинтересовано от извършването на услугата лице.
Пътните превозни средства (ППС) се представят всеки две години за проверка и евентуално подновяване на одобрението пред компетентните органи от страната, в която е регистрирано ППС или в случай на нерегистрирани пътни превозни средства – в страната, в която живее собственикът или ползвателят.
Когато основните характеристики на едно ППС бъдат променени, то престава да бъде покрито от издаденото му свидетелство и подлежи на ново одобрение от компетентните органи, преди да бъде ползвано за превоз на стоки под покритието на карнет ТИР.
Не може да бъде дадено одобрение по тип конструкция, без компетентният орган да е установил, след проверка на едно или няколко превозни средства, произведени по този тип конструкция, че превозните средства от този тип отговарят на техническите условия, предписани в приложение 2 към Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР.

За индивидуално одобрение заявителят следва да подаде искане, придружено със следните документи:

  • Документ за платена такса по реда на чл. 2, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници” по чл. 12 от ЗМ (ПМС 85/2003 г.);
  • Копие от свидетелството за регистрация на моторното превозно средство/ремарке или полуремарке;
  • Копие на талона за преминат годишен технически преглед;
  • Копие от договора за лизинг, ако ППС не са собственост на лицето.

При процедурата при одобрение по тип конструкция, производителят трябва да посочи в искането си идентифициращите номера или букви, с които означава типа пътно превозно средство, за който иска одобрението. Искането трябва да се придружава от планове и подробна спецификация на типовата конструкция на ППС, подлежаща на одобрение.

Компетентният орган проверява представеното ППС в съгласие с общите правила, установява дали превозното средство отговаря на техническите условия и ако го одобри, издава свидетелство по образец.
Когато ППС са произведени в серии по еднотипова конструкция, производителят може да поиска от компетентния орган в страната на производство одобрение по типова конструкция.
Компетентният орган посочва при необходимост измененията, които трябва да бъдат направени на предвидения тип конструкция, за да бъде дадено одобрение.
За одобрението на превозното средство митническите органи издават свидетелство за митническа годност на пътното превозно средство в съответствие с приложение 4 от конвенция ТИР, 1975 г.

Дължимите такси са по реда на чл. 2, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници” по чл. 12 от ЗМ (ПМС 85/2003 г.).

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!