Архив новини

Розалия Димитрова: С по-малко проверки постигаме повече приходи за хазната

847 разглеждания от 26 януари 2017 г.

    Розалия Димитрова е директор на Агенция "Митници" от март 2016 г. Тя има повече от 25 години професионален опит в митническата администрация. Преди да оглави агенцията, е била заместник-директор в екипа на Ваньо Танов.
   
    - Как се представи Агенция "Митници" през 2016 г.? Какви приходи генерира в бюджета?
    - През 2016 г. Агенция "Митници" внесе в държавния бюджет общо 8255,3 млн. лева приходи от мита, ДДС при внос, акцизи и глоби. Сумата е с 2,4% над постъпленията през 2015 г. и с 3,5% над приходите, заложени в държавния бюджет. От ДДС при внос на стоки от трети страни бяха събрани приходи в размер на 3272,5 млн. лв. Това е с 3,9% над планираното, като този резултат е постигнат в условията на една доста сложна икономическа обстановка. През миналата година голяма част от борсовите цени на структуроопределящи суровини бяха доста ниски на годишна база, нисък беше и курсът на долара спрямо лева. Данните на НСИ показват, че при суровия нефт за тип "Брент" имаме спад от 15,9%, при никела - 19,1%, на медта - 11,7%. Най-голям спад - 18,2%, на цените при внос се наблюдава при горивата и смазочните материали. 4877,6 млн. лева нетни приходи са събрани от акциз за 2016 г. От тях 4805,0 млн. лева е сумата, ефективно постъпила в държавния бюджет, а остатъкът е по схеми за подпомагане на земеделските производители. Общият размер на акциза, събран от Агенция "Митници" през 2016 г., надвишава с 6,8% приходите от акциз за 2015 г. и с 4,4% планирания годишен размер. Събраните мита през 2016 г. са в размер на 173,1 млн. лева. Това представлява 115,4% изпълнение на заложеното в държавния бюджет. 8,9 на сто е ръстът на митата спрямо 2015 година. Този резултат е на фона на общата тенденция в Световната търговска организация за намаляване на ставките на митата и за въвеждане на нови споразумения за свободна търговия с трети страни от Европейския съюз. В същото време имаме увеличение във физическите обеми на стоки, за които са отпаднали действащи до този момент защитни мерки. Например с отпадането на мерките срещу Иран стокообменът с тази държава се засили.
   
    - С колко е намаляла контрабандата по данни на митниците?
    - През изминалата година данните показват, че митническите служители да установили двойно повече етилов алкохол в нарушение на Закона за акцизите в сравнение с предходния период. Задържани са и над 51,7 т тютюн, което е с 80% повече спрямо 2015 г. Ръстът при задържаните цигари е 47%. Проактивните действия на митниците в областта на борбата с контрабандата на цигари бяха верифицирани и от независимото изследване, което отчете, че само за година делът на потребяваните в страната нелегални цигари е намалял от 13,4% през второто тримесечие на 2015 г., до 8,1% през същото тримесечие на 2016 г. За нас борбата с нелегалните акцизни стоки е ежедневна. Само от тях предотвратената пряка щета за бюджета е 21 млн. лв. Това са само акциз и ДДС върху акцизната ставка. Позитивите за изсветляването на икономиката се измерват в много по-големи стойности. Имаме и нарастване на задържаните количества наркотици и прекурсори както от гледна точка на количествата, които са нараснали три пъти, така и при броя на разкритите случаи - с 10%. Общото количество е над 3721 кг при 99 случая.
   
    - Какво показва тази статистика - по-ефективно ли работят митниците?
    - Общият извод е, че митниците повишават своята ефективност. Т.е. расте делът на проверките, които завършват с констатации благодарение на усилията, които полагаме в посока развитие на анализа на риска. През миналата година сме извършили 53 000 проверки по Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове и Валутния закон. Имаме с 5% повече съставени актове за административни нарушения. Висок остава броят на установените случаи на административни нарушения по Закона за акцизите. С 49% повече производства приключват със споразумение. Това е важен показател, защото чрез споразумението държавата не само получава веднага сумите на глобите и санкциите, но и част от стойността на задържаната стока. Наред с това няма риск от обжалване и дълги съдебни дела, които също са свързани с разходи на време и средства за администрацията. Висок е и броят на досъдебните производства, като сред тях най-много отново са тези, свързани с акцизни стоки.
   
    - Имате ли достатъчно рентгени, с които да се осигури строг контрол по границите?
    - В голяма степен митническата администрация е обезпечена със сканиращи устройства. През годината са извършени над 201 000 сканирания на пътни превозни средства, контейнери, товари и багажи, което е увеличение с около 8% спрямо миналата година. В резултат са разкрити големи количества цигари, наркотици, алкохол и тайници. Подпомагаме и Гранична полиция по линия на борбата с мигрантския поток. В момента на границите на страната работят над 20 сканиращи устройства за големи товари, част от които са мобилни. Продължаваме да полагаме усилия при спазване на Закона за обществените поръчки за придобиване на рентген за сканиране на ж.п. композиции.
   
    - Какви са мерките, с които подобрявате работата?
    - Една от мерките, които прилагахме и развивахме активно през годината, е ротацията на митническите служители на митническите пунктове. И към момента работи система за ротация на всеки митнически пункт, която в началото на всяка смяна разпределя работните места на митническите инспектори. Целта е на едно и също работно място да работят различни служители и служителят предварително да не знае какъв пост ще му се падне за конкретния работен ден. През тази година ние разширихме ротацията, като въведохме и ротация в рамките на митницата. По този начин служители, които работят на един митнически пункт, за известен период от време се изпращат на друг митнически пункт. След закриването на митница Свиленград такава ротация се извърши между служителите на митнически пунктове Лесово, Капитан Андреево и Малко Търново. Тази мярка ни дава възможност и за допълнителен анализ на база сравнение на различните периоди от време. Наред с това продължаваме и в процедурата на подбор на нови служители. Всички свободни бройки се обявяват с конкурс, а кандидатите минават през тестове за професионална компетентност и психологическа пригодност.
   
    - Какво се случва в сектора на горивата, има ли нелегален внос?
    - На първо място искам да направим разграничението за внос от трети страни и вътреобщностно придобиване на съюзни стоки, пристигащи от държави членки на ЕС под режим отложено плащане на акциз, както и по отношение на пристанищата, които разполагат със съоръжения за разтоварване на такъв вид стоки, тези пристанища разполагат и със системи за измерване - уреди и нивомери. Когато един кораб с горива пристигне на българско пристанище, от момента на въвеждане на горивата на митническата територия на Съюза са под митнически надзор и подлежат на митнически контрол до установяване на митническия им статус. Горивата се представят на митническите органи, като при представянето им са обхванати от декларация за временно складиране. Митническият статус на съюзни стоки (горива), пристигащи от държави членки под режим отложено плащане на акциз, се доказва с електронния акцизен документ, а несъюзните горива са под митнически надзор до промяна на техния митнически статус. Митническите служители извършат проверка на стоките и вземат проби за анализ за установяване на количеството и естеството на стоките. Количеството на горивото се установява и на база придружаващите документи, както и измерванията на сървейорски организации. Временното складиране за несъюзните стоки се завършва с деклариране за митнически режим - допускане за свободно обръщение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз. Когато приключат процедурите по митническото законодателство, горивото обичайно бива поставено под режим "отложено плащане на акциз" и бива доставено до данъчен склад, където има още едно замерване от уреди, които директно предават данни към Агенция "Митници". Т.е. по целия път горивото се мери многократно и се придружава от документи, в които е отразено количеството. Информацията, която събираме и обработваме, сочи, че няма нелегален внос на горива. Данните ни показват, че вносът на газьол от трети страни за 2016 г. е 514,5 млн. литра, което е 4,3% повече от предходната година и представлява 20% от общото количество освободен за потребление газьол. Вносът от трети страни на бензин е в размер на 28,4 млн. литра, което е с 24% повече от 2015 г. и представлява 4,4% от общото количество освободен за потребление бензин.
   
    - Тогава как ще коментирате евтините горива в някои бензиностанции?
    - Трябва да подчертаем, че в бензиностанциите се продава гориво със заплатен акциз, т.е. това гориво вече е излязло от обхвата на правомощията на Агенция "Митници". В този смисъл не бих могла да коментирам в цялост пазара на горива, в частност в бензиностанциите или отделните участници във веригата на доставки на горива. Ние контролираме данъчно задължените лица по Закона за акцизите и данъчните складове. Естествено, ние участваме в проверки на бензиностанции с други държавни органи под ръководството на Междуведомствения координационен център за борба с контрабандата към ГДБОП. Но нашите правомощия са само по отношение на акциза. Ако се установи разминаване в акцизните документи или въобще липсват документи, тогава митниците налагат съответните административни санкции. През 2016 г. митническите служители са задържали 440 тона енергийни продукти в нарушение на акцизното законодателство. Естествено, не всички те са открити в легални бензиностанции. Има множество случаи на открити горива в нерегламентирани складове и стари стопански постройки или на разкрити "импровизирани" бензиностанции, които работят в пригодени цистерни, бараки и дори в трафопост.
   
    - Кое беше от гледна точка на митниците голямото предизвикателство на 2016 г.?
    - Едно от големите предизвикателства за годината беше прилагането на пакета с новото митническо законодателство на съюза. От май 2016 г. се прилага нов Митнически кодекс на Съюза, отразяващ новата икономическа реалност и новата роля и мисия на митническите органи. Изграждането на вътрешния пазар, намаляване бариерите пред международната търговия и нарасналата необходимост от гарантиране сигурността и безопасността на външните граници на съюза трансформираха ролята на митническите органи. Той предвижда опростяване и рационализиране на процедурите и предоставяне на улеснения за законната търговия в баланс с осъществяването на митническия контрол. Например за гарантиране на финансовите интереси на Съюза и на държавите членки се предвижда възможност да се ползва едно общо обезпечение за няколко режима, като при повишен риск от измама се налага временна забрана за използването му. В тази връзка беше изменен националния митнически акт - Закона за митниците. Във връзка с електронното общуване с икономическите оператори, митническите администрации и ЕК беше актуализирана и секторната стратегия за електронното управление в агенцията - е-митници 2016-2020 и пътната карта за реализацията й. Ние сме едни от първите, които сключихме договор с управляващия орган на ОП "Добро управление" за изпълнение на проект за надграждане на основните системи на АМ и предоставяне на данни и услуги към външни системи.
   
    - Какви са приоритетите на митниците за 2017 г.?
    - За нас остават приоритетни борбата с контрабандата и с нарушенията в акцизния сектор. Наред с това наш приоритет е българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г., където Агенция "Митници" в митническата област има водеща роля в две работни групи към Съвета - "Митически съюз" и "Митническо сътрудничество", както и в областта на данъчното облагане във връзка с акцизите. Така че ние вече работим усилено в тази насока.
   
    - Вие сте първата жена ръководител на митниците от повече от 18 години насам. Трябва ли ви желязна ръка, за да мотивирате служителите?
    - Моето желание е българската митническа администрация да бъде достоен партньор на всяка митическа администрация в Европейския съюз и това до голяма степен е така. Понякога и желязната ръка не е излишна но аз не съм новодошла в системата, а съм колега в истинския смисъл на думата. Работя в митниците от 1991 г. Започнах като стажант митнически инспектор, и мисля, че това ми помага да разбирам по-добре служителите и да говорим на общ език. За мен всеки възникнал проблем трябва да се разрешава възможно най-бързо, но за съжаление не всички проблеми могат да намерят мигновено разрешение. Иска се много твърдост, постоянство и ежедневна работа.
   
    Димитър Илиев
    в. Стандарт

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

06 февруари 2017 г. - Международните превозвачи се готвят за протест
05 февруари 2017 г. - Мексико и Турция готвят споразумение за свободна търговия
05 февруари 2017 г. - Меркел се надява на „справедливо“ търговско споразумение с МЕРКОСУР
04 февруари 2017 г. - Заради птичия грип Русия ще забрани вноса на птичи продукти от България и още 14 държави
03 февруари 2017 г. - Идеята за мита върху вноса в САЩ раздели компаниите на две коалиции
03 февруари 2017 г. - 54 кг хероин задържаха митнически служители на Дунав мост 1 Русе - Гюргево
28 януари 2017 г. - Без смени в НАП и Агенция “Митници”
26 януари 2017 г. - Публикуван е годишният отчет на Агенция "Митници" за 2016 г
26 януари 2017 г. - Митническите служители отбелязват Международния ден на митниците
26 януари 2017 г. - 26 януари - Международен ден на митниците
24 януари 2017 г. - Варненските митничари остават в ареста
23 януари 2017 г. - Тръмп оттегли САЩ от TPP и нареди предоговаряне на NAFTA
23 януари 2017 г. - Километрични опашки от камиони на граничните пунктове
18 януари 2017 г. - В Лондон пристигна първият товарен влак от Китай
16 януари 2017 г. - Доналд Тръмп заплаши германския автомобилен сектор с налагане на високи импортни мита
14 януари 2017 г. - В СРС-та на митничарите от Варна имало неща, за които всеки прокурор мечтае
13 януари 2017 г. - Предизборно овладяване на контрабандни канали е сред най-коментираните причини за ареста на митничарите във Варна
13 януари 2017 г. - Километрични опашки от тирове има на границата с Турция, пунктове към Румъния са затворени
13 януари 2017 г. - Зрелищна акция във Варна - над 20 митничари в ареста
12 януари 2017 г. - До ноември износът за трети страни се е свил с 8.1%
11 януари 2017 г. - Трима митничари бяха осъдени заради получаване на подкуп
11 януари 2017 г. - Държавата "уреди" куфарната търговия с мито
31 декември 2016 г. - Със 72% е нараснал износът на български зеленчуци за една година
29 декември 2016 г. - От 1 януари 2017 г. се въвежда REX система на ЕС за удостоверяване на преференциалния произход на стоки от държавите бенефициери

Общо 6859 записа в 275 страници:
« предходна ... 33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!