Архив новини

Успешно българско председателство на ЕС в област митници

846 разглеждания от 05 юли 2018 г.

    За периода 1 януари - 30 юни Агенция „Митници" председателства две работни групи към Съвета на ЕС - Митнически съюз и Митническо сътрудничество, като успешно изпълни всички заложени приоритети и в двете направления
   
    Едно от основните предизвикателства пред Агенция „Митници" по време на българското председателство на Работна група „Митнически съюз" към Съвета на Европейския съюз (EС) бе постигането на съгласие между трите институции Съвет, Европейска комисия (ЕК) и Европейски парламент (EП) по повод предложение на Регламент на ЕП и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005. Новите моменти в регламента са свързани с разширяване обхвата на дефиницията „пари в брой", като към настоящата дефиниция (банкноти и монети и платежни инструменти на приносител) се включват стоки, използвани като високо ликвидни средства за съхранение на стойност (например злато) и предплатените карти. Предвижда се контрол на преноса на пари чрез пощенски и товарни пратки, правомощия на компетентните органи за временно задържане на пари в опредени срокове при съмнение за свързаност с изпиране на пари и финансиране на тероризъм, регламентиран обмен на информация между държавите членки и с трети страни, сближаване на санкциите в държавите членки, уеднаквяване на сроковете за съхранение на декларациите за преноса на пари и др.
   
    През първата половина на 2018 г., бяха проведени три политически триалога, технически триалози и множество неофициални срещи с ЕП и ЕК, по време на които представителите на Агенция „Митници" водеха преговорите с цел постигне консенсус по текстовете на регламента между трите институции. В Работна група „Митнически съюз" се водеха дискусии за сближаване на позициите на държавите членки по текстовете предвид различните процедури, прилагани в 28-те държави на ЕС. Основните проблемни въпроси по време на дискусиите бяха свързани с правомощията на компетентните органи, сроковете за временно задържане на средствата, предоставянето на информация на звената за финансово разузнаване и защитата на личните данни на гражданите, както и срокове за съхранение на митническите декларации.
   
    На 23.05.2018 г. по регламента за контрол на паричните средства беше постигнато политическо споразумение, което беше отразено публично от участника в преговорите Роберто Гуалтиери, председател на Комисията по икономически и парични въпроси към Европейския парламент (ЕCON). Задоволство от постигнатото съгласие изрази и Пиер Москвиси, еврокомисар по икономическите и финансови въпроси, данъчното облагане и митнически съюз. Той поздрави Съвета и Европарламента и коментира, че скоро митниците ще могат по-добре да контролират паричните потоци на границите на Съюза. Това е стъпка напред в борбата с финансирането на тероризма, отбеляза Московиси. Предложението за регламент беше одобрено от Корепер на 27.06.2018 г. Регламентът ще бъде внесен за гласуване през есенната сесия на ЕП. Новият регламент ще влезе в сила на двадесетият ден след публикуването му в Официален вестник на ЕС и ще се прилага от държавите членки 30 месеца след неговото публикуване.
   
    Темата за обмена на митническа информация с трети страни също беше един от основните приоритети за българското председателство в митническата област. В тази връзка Агенция „Митници" беше домакин на семинар на високо ниво, организиран съвместно с Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз" към ЕК в рамките на програмата на ЕС „Митници 2020". В срещата участие взеха 76 представители от митническите администрации на държавите членки и от страните - участнички в програмата. Бяха обсъдени и определени потенциалния обхват, целите, ползите, условията, средствата и ограниченията за засилен обмен на информация, свързана с митниците. Очаква се предложението на ЕК относно обмена на митническа информация между ЕС (държавите членки и ЕК) и трети страни да бъде прието от Колежа на комисарите.
   
    Българското председателство изготви трети и четвърти компромисен вариант на предложението за Регламент на ЕП и на Съвета относно вноса на движими културни ценности, който бе дискутиран по време на 10 заседания на работната група. Председателството изготви и бяха приети Заключения на Съвета относно Специален доклад № 19/2017 на Европейската сметна палата „Процедури за внос - неефективното им прилагане и недостатъците в правната рамка се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на ЕС". Беше приет също така Регламент на Съвета, свързан с временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за някои стоки, предназначени за монтиране или използване във въздухоплавателни средства. Бяха направени и регулярни изменения на Регламенти на Съвета за откриване и управление на автономни тарифни квоти и за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти. Междувременно бяха координирани позициите на ЕС, във връзка със заседания на различни формати на Световната митническа организация и заседания на Съвместни комитети за митническо сътрудничество.
   
    Работната група "Митнически съюз" към Съвета на ЕС разглежда въпроси, теми и досиета, свързани с митническото законодателство на Съюза и координира отношенията в митническата област с държави извън ЕС. В рамките на групата бяха проведени 13 редовни заседания, от които едно - в България. В допълнение, бяха проведени още две извънредни срещи на групата във формат „аташета". На едно от редовните заседания в Брюксел, със съдействието на Агенция „Митници", присъстваха и студенти от Стопанска академия „Д. А. Ценов" в Свищов.
   
    На европейско равнище, другата председателствана от българската митническа администрация работна група към Съвета на ЕС „Митническо сътрудничество" е органът, който координира оперативното сътрудничество между националните митнически администрации с оглед увеличаване на техните способности за правоприлагане. Работата ѝ е насочена към търсенето на резултати, свързани с идентифициране на нови заплахи за вътрешната сигурност на съюза, предотвратяване и разкриване на митнически нарушения и престъпления. При изпълнението на тези задачи, работната група осъществява тясно сътрудничество с органите на Комисията: ГД „Данъчно облагане и митнически съюз" (DG TAXUD), ГД „Вътрешни работи" (DG HOME), Европейската служба за борба с измамите (OLAF), както и с Европол, Европейската служба за гранична и брегова охрана (Фронтекс). Тя определя стратегическите и тактически цели, както и рискови области за провеждане на съвместни митнически и митническо-полицейски операции.
   
    В периода на българското председателство беше финализирано отчитането по 8-ия План за действие на работна група „Митническо сътрудничество", обхващащ периода 2016-2017 г., както и приемането на мандатите на приоритетните целеви групи в рамките на 9-ия План за действие, обхващащ периода 2018-2019 г., насочени срещу нелегалното производство и контрабандата на акцизни стоки, нелегалния трафик на химикали и прекурсори за производството на експлозиви, незаконното движение на парични средства в брой, противодействие на нарушения на правата върху интелектуалната собственост, интернет престъпността и др.
   
    Българското председателство организира среща по „Координационния механизъм" с представители на работна група „Правоприлагане" (LEWP) към Съвета на ЕС, Европол, Фронкекс и Комисията и изготви документ, съдържащ подробна информация за проведените и предстоящи съвмести митнически и митническо-полицейски операции през 2018 г.
   
    Постоянният комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI) одобри изготвен в рамките на работната група документ на тема „Синергии и възможности за координация между дейностите, разработени в рамките на Политическия цикъл на ЕС (2018 - 2021 г.) и 9-ия План за действие на РГМС", чиято цел е да синхронизира действията на компетентните митнически и полицейски органи по противодействие на трансграничната престъпност, свързана с нелегалния трафик на наркотици, оръжия, пране на пари и др.
   
    През периода също така беше проведена тематична сесия по прилагане на Директива (ЕС) 2016/681, на която беше обсъдена значимостта от участието на митническите администрации в националните звена за обработка на резервационни данни на въздушни пътници (PIU) и бяха представени най-добри практики за ефикасен и ефективен митнически контрол на европейските летища.
   
    Предвид нарасналата необходимост митническите администрации да изпълняват нефискални задачи и с цел повишаване сигурността на веригата за доставки, в рамките на българското председателство започна и обсъждане на документ на тема „Разширяване приноса на митниците към вътрешната сигурност на ЕС", чиято цел е да засили приноса на митническите администрации посредством задълбочаване на сътрудничеството с другите правоприлагащи служби - полиция и гранична охрана, както и с Европол и Фронтекс в рамките на Политическия цикъл на ЕС (2018-2021 г.) с оглед по-ефективна борба с тероризма и трансграничната престъпност. Бе организирана и дискусионна сесия за определяне на значими теми, които да бъдат обсъдени по време на предстоящата през месец септември тази срещата на полицейските началници и ръководителите на митническите администрации на държавите членки на ЕС в централата на Европол.

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

05 септември 2018 г. - Нова секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция "Митници" - "Е-Митници" (2016-2025 г.)
05 септември 2018 г. - Контролът на вноса на течни горива се следи от независима организация
04 септември 2018 г. - ДАНС ще следи системата на митниците на живо денонощно
31 август 2018 г. - Тръмп заплаши да извади САЩ от Световната търговска организация
30 август 2018 г. - ЕС е готов да премахне митата за автомобилите, ако и САЩ направят същото
28 август 2018 г. - СМО публикува нови ръководства, подкрепящи изпълнението на програмите за ОИО
11 август 2018 г. - Уникален опит за контрабанда пресякоха на бургаското пристанище
10 август 2018 г. - До юни износът за трети страни намалява с 15%
10 август 2018 г. - Износът за ЕС расте повече от вноса към края на май
07 август 2018 г. - Стокооборотът между Пекин и ЕС се е увеличил с 11% от началото на годината
03 август 2018 г. - Промяна в IBAN-номерата на сметките в митница Пловдив и митница Варна
27 юли 2018 г. - Проблеми със сертификати за движение EUR.1, EUR-MED и A.TR. от Турция
23 юли 2018 г. - Митниците събрали с 5,8% повече приходи за шест месеца
18 юли 2018 г. - Европейските митнически администрации с обща харта на ценностите
18 юли 2018 г. - 100 000 стоки-ментета хванати от митниците от началото на годината
17 юли 2018 г. - Япония и ЕС сключиха историческо споразумение за икономическо партньорство
17 юли 2018 г. - Проектозаконът за митническите правила след Брекзит е одобрен
11 юли 2018 г. - Европейската платформа за цифрова логистика започва тестове на e-CMR
08 юли 2018 г. - 4 стоки, при които България е лидер по износ в света
06 юли 2018 г. - На 7 юли българската митническа администрация отбелязва професионалния си празник
06 юли 2018 г. - САЩ срещу Китай: търговската война започва
25 юни 2018 г. - ЕС и Китай се обединиха против протекционизма
25 юни 2018 г. - България изнася над 60% от произведеното вино
23 юни 2018 г. - Тръмп заплаши с 20% мито върху европейските автомобили

Общо 6858 записа в 275 страници:
« предходна ... 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!