Online консултации - въпроси и отговори


Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...  следваща »

  Здравейте, вече започнаха да пристигат първите ни вътреобщностни доставки и въпросът ми е "трябва ли да си начислим сами и продуктовата такса опаковка, както трябва да се самообложим и с ДДС?" Благодаря предварително!
Подадено от KRASINA на 04 февруари 2007 г.
  Отговорът на въпроса Ви е положителен, тъй като от 01.01.2007 г. всички фирми, които до преди присъединяването внасяха стоки от страни членки на ЕС стават със статут на "производители" на тези стоки. Това е така, тъй като именно те ги пускат на пазара у нас, но в същото време не е налице внос, който да бъде проконтролиран от митницата. Съответните суми се заплащат месечно по старата сметка на ПУДООС, като до колкото имаме информация проверки в това отношение ще извършват РИОСВ. Другият вариант е да сключите договор с някоя от лицензираните фирми за оползотворяване на отпадъците от опаковки и да заплащате такса на тях (значително по-евтин вариант).
  Здравейте! Ние сме от Консултативен комитет на Италианското предприемачество в България. Интересуваме се откъде можем да получим информация за временен внос от Италия. Благодаря!Приятен ден!
Подадено от Lyuba Baykova на 03 февруари 2007 г.
  На първо място бих искал да направя уточнението, че вече поставянето на стоки под режим временен внос, пристигащи от Италия с произход която и да е страна членка на Общността или с произход трета страна, но с общностен статут (вносните митни сборове за тях вече са заплатени) е невъзможно. Това е така, тъй като стоките не напускат митническата територия на ЕС, т.е. те нито се изнасят от нея, нито се внасят някъде другаде (и Италия и България са страни членки на ЕС, което означава че техните територии влизат в митническата територия на съюза).
  С оглед на горното въпроса Ви не е от компетенцията на митницата, тъй като тя контролира само движението на стоки за и от трети за ЕС страни. Стоките се придвижват свободно на митническата територия на общността, придружени само от фактури и товарителница и не се подлагат на каквито и да било митнически формалности. В тази връзка Вие можете свободно да придвижите стоките си до България, да ги предоставите свободно на ползвателя им у нас и след това също свободно да ги върнете в Италия. Това движение на стоки е изключено и от сделките, подлежащи на облагане с ДДС, тъй като стоките няма да останат или потребят окончателно в страната ни.
  Здравейте , въпроса който искам да задам е кратък - при подаване на интрастат декларациите , по какъв курс към чуждата валута (когато не е Евро) би следвало да се изчислява статистическата стойност на стоките. Благодаря Ви.
Подадено от ????? на 02 февруари 2007 г.
  Въпросът Ви е по-скоро от сферата на счетоводството, а не на митническият контрол. Въпреки това трябва да имате предвид, че в ИНТРАСТАТ декларациите следва да посочвате стойността на стоките към датата на тяхното пристигане при Вас и заприходяване в складовата Ви отчетност (т.е. преизчислявате стойността по курса на съответната валута за този ден).
  Предстои ни доставка от Германия на акцизни стоки (по смисъла на българското законодателство) - алкохолосъдържащи аромати за производство на безалкохолни напитки. Изпращачът ни уведоми, че за тези стоки няма да ни бъде издаден ПАД, т.като стоките не излизат от данъчен/акцизен склад и не са акцизни по смисъла на законодателството в Германия. Какво следва да бъде направено от наша страна преди получаване на стоките - необходимо ли е предварително уведомяване на митницата.
Подадено на 01 февруари 2007 г.
  Тъй като стоките няма да се движат под режим отложено плащане на акциз, то не е необходимо предварителното уведомяване на митническите власти у нас. Това следва да направите едва когато стоките пристигнат. Ако Вие сте лицензирани като данъчен склад може да отложите плащането на акциза за тези стоки като ги въведете в него. В противен случай следва да начислите и внесете дължимият за тях акциз.
  Здравейте! Произвеждаме електротехнически изделия с материали собственост на клиента ни от Швеция, получени преди 01.01.2007 и намиращи се на режими АУ и митническо складиране. Закриването на АУ се изясни почти напълно с УК-1 от 17.01.2007 на МФ. Как ще се закрива складирането при положение, че в близко бъдеще ще се наложи да влагаме в едно изделие материали и от двата режима? Засега знаем, че митн.складиране се приключва само чрез освобождаване за свободно обращение, следователно T2L. За активното усъвършенстване оформяме режим външен транзит (T1). Възможно ли е T2L+T1 за един и същ компенсаторен продукт?
Подадено от ??? ?????? на 30 януари 2007 г.
  Стоките, поставени под режим митническо складиране преди присъединяването следва да поставите под режим допускане за свободно обръщение. За целта оформяте ЕАД с код в кл.37 "4371 002" и заплащате дължимите за стоките вносни митни сборове (ако стоките не са с произход ЕС, то ставките на митата се определят по TARIC) и публични държавни вземания.
  Напълно е възможна комбинацията T2L + T1, тъй като първото е доказателство за статут, а второто транзит на стоки (определен митнически режим).
  Здравейте! При определяне размера на обезпечението на режим транзит се вземат митните сбоове или митните сборове + ДДС? И в каква валута трябва да се определи в лв или в евро?
Подадено от ?????? на 30 януари 2007 г.
  Съгласно митническото законодателство обезпечението при режим акциз е пълно, т.е. мита, такси с равностоен ефект, акциз и ДДС се обезпечават на 100%. Ако отправното митническо учреждение се намира в България, то обезпечението се изчислява в лева, но при съгласие от страна на митническата администрация може да бъде направено и в друга валута (равностойността му).
  Здравейте! Предстои нашата фирма да получи стока от Германия, като фактурната стойност е над 10 000 EUR. Разбрах, че трябва да отида на митница. Моля да ми обясните вярно ли е това и какво го налага? Предварително благодаря.
Подадено от ?. ?????? на 29 януари 2007 г.
  Нямате задължение да ходите на митница, тъй като Вие реализирате вътрешнообщностна доставка на стоки, а не внос. Ако обаче превоза преминава през трета за ЕС страна (например Сърбия), то тогава трябва да отидете на митница и да докажете общностния статут на получаваните от Вас стоки. Така ще ги освободите от митнически формалности и ще може свободно да се разпореждате с тях. Това може да стане посредством доказателство за статут T2L, оформено като отделен документ или вписано в търговските или транспортни документи. Ако стойността на стоките е над 10000 евро, то изпращача следва да завери вписаните доказателства на митница в страната изпращач (отделният документ T2L се заверява винаги от митница, без оглед стойността на вписаните в него стоки).
  Здравейте. Планираме да извършим износ на стоки за Молдова през Румъния. Къде трябва да оформим стоките за износ - в България, след което да оформим транзит до изходното митническо учреждение в Румъния, или директно в Румъния. Какви са предимствата и недостатъците и съответно процедурите по заверяването на ЕАД в двата случая. Благодаря ви предварително.
Подадено от ?????? ??????? на 28 януари 2007 г.
  Оформянето на износа може да оформите както в България, така и в Румъния, но лично аз Ви препоръчвам първия вариант, тъй като в противен случай следва да упълномощавате митнически агент в Румъния. Ако оформите и задействате износната митническа декларация в България, следва да имате предвид, че изходящо митническо учреждение няма да е българско такова, а румънско на границата с Молдова. Няма да оформяте у нас транзит, тъй като стоките са със статут на общностни, но въпреки това товарното помещение на камиона ще бъде пломбирано. Това е достатъчно условие за разрешаване на износната операция.
  Здравейте! Имаме следния въпрос и ще Ви бъдем много благодарни, ако успеете да ни отговорите спешно: Предстои ни експедиция за Кипър /с контейнер/ на облекла, произведени на ишлеме. Тъканите и аксесоари са доставени от клиента преди 01.01.07 - учередени са на АУ и са без преференциален произход /без EUR1/. Сега при експедицията бихме искали да заплатим дължимите мита върху стойността на тези материали. Въпросът ни е дали при това положение следва да се приложат старите ставки мита към момента на учередяването на материалите на АУ или новите мита по TARIC?? След като се заплатят тези мита, какъв документ следва да изискаме от митницата, така че клиентът да не дължи мита в Кипър? Може ли да се издаде INF1, където в графа 9 да се посочат вносни митни сборове - 0,00, или T2L? Предварително Ви благодаря!
Подадено от Marta Kaleva на 27 януари 2007 г.
  Заплащането на митните сборове за материалите без произход, поставени под режим АУ преди присъединяването става по ставките в TARIC (старата тарифа вече е неприложима). С това Вие ще промените статута на тези стоки от необщностен в общностен и следователно заверката на информационен лист ИНФ 1 ще бъде невъзможно (стоките не се преместват в качеството си на компенсаторен продукт под митнически надзор). Единственото нещо, което може да заверите за тях е доказателство за общностен статут T2L.
  Здравейте,фирмата ни е одобрен износител от 2001 г. (Работим на ишлеме с немски фирми) Докога имам право да изписвам текста в/у фактура
Подадено от ?????? ??????? на 26 януари 2007 г.
  Тъй като от 01.01.2007 г. споразуменията за преференциална и свободна търговия, подписани от страната ни бяха отменени (в частност и Протокол 4), то считано от тази дата Вие вече не може да поставяте текст върху търговските си документи, удостоверяващ българският произход на търгуваните от Вас стоки, спрямо европейски контрагенти. Това е така, тъй като тези стоки не подлежат на мерките на митническата политика на ЕС и следователно не е необходимо доказване на техния произход.

Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...  следваща »

Задайте Вашия въпрос тук...

Уточнение - отговорите на въпросите са изтъкани от практиката и закона, но винаги окончателното мнение е само на митницата или институцията, която ще извършва процедурата.


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!