--> Нормативна уредба
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
В сила от 18.03.2014 г.
Приет с ПМС №57 от 14.03.2014 г.
Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2014 г., изм. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2015 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Агенция "Митници", наричана по-нататък "Агенцията", както и числеността на персонала в Централното митническо управление.

Чл. 2. Агенцията е централизирана административна структура към министъра на финансите.

Чл. 3. (1) Агенцията е юридическо лице с адрес София, ул. Георги С. Раковски № 47.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Директорът на Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.

Чл. 4. Агенцията има знак, който се регистрира като марка, както и печат с наименованието и изображението на знака.


Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯТА

Чл. 5. (1) Агенцията се ръководи и представлява от директор. При осъществяване на своите функции директорът на Агенцията се подпомага от трима заместник-директори.

(2) Директорът делегира със заповед правомощия на заместник-директорите и определя техните функции.

(3) Функциите на директора в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с негова заповед за всеки конкретен случай заместник-директор.

Чл. 6. Директорът на Агенцията:

1. представлява Агенцията;

2. осъществява ръководството и контрола върху изпълнението на нейните функции и задачи;

3. ръководи пряко дейността на Централното митническо управление;

4. планира, разпределя и администрира предоставените бюджетни средства на Агенцията;

5. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в Агенцията по трудово правоотношение;

7. определя мястото на работа на служителите в Агенцията;

8. разрешава отпуските и командирова служителите на Агенцията;

9. утвърждава правила за организацията и дейността, вътрешния ред, работната заплата и допълнителните възнаграждения за постигнати резултати в Агенцията;

10. утвърждава длъжностното разписание на Агенцията;

11. утвърждава функционалните характеристики на отделните структурни звена в Агенцията;

12. определя длъжностите, за които е задължително носенето на служебно оръжие;

13. определя моторните превозни средства със специален режим на движение;

14. издава удостоверения за завършен курс на обучение за повишаване професионалната квалификация на служителите в митническата администрация;

15. издава наказателни постановления в случаите, определени със закон;

16. издава индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;

17. предлага на министъра на финансите или на определен от него заместник-министър мерки по провеждане на митническата политика;

18. предлага на министъра на финансите или на определен от него заместник-министър сключване на международни договори и присъединяване към международни конвенции в митническата област;

19. осъществява сътрудничество с други органи по формирането, изпълнението и контрола на дейностите, засягащи митническите въпроси;

20. (нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) изпълнява правомощията по чл. 7 и 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и 106 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г. и бр. 22 и 61 от 2010 г.);

21. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) изпълнява други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.


Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 7. (1) Агенцията е структурирана в Централно митническо управление и в митници: Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свиленград, Свищов, Столична, Русе и Югозападна.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Администрацията на Централното митническо управление на Агенцията е организирана в 5 дирекции обща администрация, 10 дирекции специализирана администрация, инспекторат, звено по сигурността и звено за вътрешен одит.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Общата численост на персонала на Агенцията е 3362 щатни бройки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Числеността на персонала в Централното митническо управление е 600 щатни бройки съгласно приложението.

(3) В рамките на общата численост на персонала на Агенцията се определя по един представител на Агенцията в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия, в Световната митническа организация в Брюксел, Белгия, и в Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа със седалище в Букурещ, Румъния.

(4) Служителите по ал. 3 осъществяват дейността си въз основа на заповед на директора на Агенцията за дългосрочно командироване, издадена след съгласуване с министъра на външните работи. По предложение на директора на Агенцията министърът на външните работи определя на служителите по ал. 3 временен дипломатически ранг за срока на задграничния им мандат в зависимост от спецификата на поставените задачи и служебния им стаж по реда на Закона за дипломатическата служба.

(5) За времето на командировката на служителите по ал. 3 се прилагат разпоредбите на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 2 от 2014 г.). Разходите за издръжка, медицинско обслужване и обучение на живеещите заедно с командирования служител членове на семейството му са за негова сметка, доколкото в нормативен акт не е предвидено друго.

(6) След изтичането на срока на командировката или на разрешения дългосрочен неплатен отпуск, както и в случаите на предсрочно прекратяване държавният служител заема предишната си длъжност в срок до 15 дни. В случаите, когато тази длъжност е съкратена, му се предлага друга равностойна длъжност по служебно правоотношение в същата администрация.

Чл. 9. (1) Служители от Централното митническо управление и от митниците в рамките на своята компетентност участват в работните органи на Европейския съюз, международните организации и конвенции.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Дирекциите в Централното митническо управление в рамките на своята компетентност анализират, прогнозират и предлагат решения и мерки за еднакво прилагане правото на Европейския съюз и националното законодателство с оглед повишаване на приходите в бюджета, гарантиране на безопасността и сигурността на гражданите, защита на финансовите интереси на Европейския съюз и националните финансови интереси, защита от нелоялна и незаконна търговия и улесняване на законната търговия.

(3) Дирекциите в Централното митническо управление и митниците в рамките на своята компетентност:

1. анализират данните, условията, факторите и механизмите, определящи успешното прилагане на политиката на Агенцията, и препоръчват мерки за ефективното й изпълнение;

2. анализират получената в съответната структура информация, като формулират рискове, определят правила и предлагат решения с цел ефективното изпълнение на политиката на Агенцията.

(4) Дирекциите от специализираната администрация в Централното митническо управление в рамките на своята компетентност участват в обмена на данни и информация по линия на административното сътрудничество на национално и международно ниво.

(5) Дирекциите в Централното митническо управление в рамките на своята компетентност участват в изграждането на бизнес моделите на информационните системи на митническата администрация.


Раздел II.
Главен секретар

Чл. 10. (1) Административното ръководство на Агенцията се осъществява от главен секретар.

(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на законните разпореждания на директора на Агенцията за точното спазване на нормативните актове и:

1. осигурява организационната връзка между директора и административните звена в Агенцията, както и между административните звена;

2. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на Агенцията;

3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената на Агенцията;

4. контролира изпълнението на възложените на администрацията задачи;

5. контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване;

6. утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване;

7. контролира изпълнението на задачите, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка и военновременното планиране;

8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Агенцията;

9. изпълнява и други задачи, възложени му от директора на Агенцията.

(3) Главният секретар може да упълномощи началниците на митници с правата си по ал. 2, т. 8.


Раздел IIa.
Инспекторат (Нов - ДВ, бр. 64 от 2015 г.)

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на директора за осъществяването на административен контрол върху дейността на митническата администрация.

(2) Дейността на инспектората е насочена към пълно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел:

1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на Агенцията;

2. независима и обективна оценка на дейността на Агенцията;

3. подобряване работата на Агенцията.

(3) Инспекторатът извършва проверки по утвърден от директора на Агенцията годишен план, предложен от ръководителя на инспектората, по конкретни поводи, а също и по случаи с широк обществен отзвук.

(4) Инспекторатът има следните функции:

1. извършва комплексни, тематични, планови, извънпланови и последващи проверки на митническите учреждения, на дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в Агенцията, както и проверки за спазване на митническото, акцизното, валутното и друго законодателство;

2. изследва риска от корупция и предлага мерки за ограничаване на установени уязвими точки;

3. извършва проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служителите на Агенцията;

4. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работа от служителите на Агенцията;

5. прави предложения до директора на Агенцията за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

6. следи за предприетите действия за отстраняване на слабостите и нарушенията, констатирани при проверките;

7. осъществява контрол и извършва проверки във връзка със Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

8. участва в разработването на проекти и прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на Агенцията;

9. изготвя проекти на сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки се установят данни за извършено престъпление, включително от страна на служители на Агенцията;

10. приема и съхранява декларациите по чл. 10, ал. 6 от Закона за митниците, поддържа регистър за тях и извършва проверки за имотното състояние на митнически служители;

11. съставя актове за установяване на административни нарушения по чл. 238б от Закона за митниците;

12. осъществява и други дейности, свързани с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от директора на Агенцията.

(5) Проверките на инспектората се извършват въз основа на писмена заповед на директора на Агенцията.

(6) Ръководителят на инспектората докладва на директора на Агенцията за резултатите от извършените проверки и прави предложения за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения.

(7) На служителите на инспектората се осигурява непосредствен достъп до всякакви видове носители на информация, необходими за изпълнение на възложените им функции. Служителите в Агенцията са длъжни да оказват пълно съдействие на служителите на инспектората при осъществяване на функциите им.

(8) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на директора на Агенцията за дейността на инспектората през съответната година.


Раздел III.
Звено по сигурността

Чл. 11. (1) Звеното по сигурността е организирано в отдел на пряко подчинение на директора на Агенцията.

(2) Началникът на отдел "Звено по сигурността" изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията и на ръководител на звеното по защита при бедствия и отбранително-мобилизационна подготовка.

(3) Звеното по сигурността:

1. следи за спазването изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

3. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите;

4. осъществява процедурата по обикновеното проучване съгласно чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;

5. организира, координира и методически ръководи дейностите, свързани с акредитирането на автоматизираните информационни системи или мрежи за класифицирана информация;

6. организира и провежда обучението на служителите в областта на защитата на класифицираната информация;

7. планира, осигурява и организира дейностите по защита при бедствия или друга извънредна ситуация и отбранително-мобилизационната подготовка;

8. прави предложения във връзка с планирането и разпределянето на бюджетни средства за осигуряване сигурността на информацията, отбранително-мобилизационната подготовка и защитата при бедствия или друга извънредна ситуация;

9. организира денонощно дежурство за видеонаблюдение и контрол на техническите средства за охрана, пожароизвестяване и пожарогасене; контролира охранителния и пропускателния режим;

10. разработва вътрешни правила, планове и други документи от компетентността на звеното.

(4) Звеното по сигурността води регистратури за национална класифицирана информация и за класифицирана информация на Европейския съюз и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицирана информация.


Раздел IV.
Звено за вътрешен одит

Чл. 12. (1) Звеното за вътрешен одит е организирано в отдел на пряко подчинение на директора на Агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Звеното за вътрешен одит осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Агенцията и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към директора на Агенцията.

(3) Звеното за вътрешен одит:

1. планира, извършва и докладва своята дейност в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на отдела и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. дава на директора на Агенцията независима и обективна оценка за състоянието на финансовото управление и контрол на всички одитирани структури, програми, дейности и процеси в Агенцията, в т. ч. спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;

3. консултира директора на Агенцията по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това.


Раздел V.
Обща администрация

Чл. 13. Общата администрация в Централното митническо управление на Агенцията е организирана във:

1. дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността";

2. (отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.)

3. дирекция "Организация и управление на човешките ресурси";

4. дирекция "Национален учебен център";

5. дирекция "Административно обслужване";

6. (нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) дирекция "Управление и поддържане на граничните контролно-пропускателни пунктове".

Чл. 14. Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността":

1. осигурява финансово-счетоводното обслужване на Централното митническо управление;

2. участва в разработването на нормативната уредба по планирането и управлението на финансовите средства и бюджета в Агенцията;

3. разработва обобщен проект на бюджет на Агенцията;

4. изготвя, обосновава и предлага за утвърждаване в съответствие с бюджетната процедура разпределението на бюджетни средства на третостепенните разпоредители на Агенцията и контролира разходите им;

5. осъществява методическо ръководство в отчетността на митническата администрация и прилагането на финансовото законодателство;

6. организира и контролира текущото изпълнение на утвърдения бюджет;

7. изготвя периодични отчети и подготвя годишния отчет и баланс на Агенцията;

8. организира дейността по събирането и отчитането на държавните вземания за държавния бюджет;

9. разработва методически указания по събирането и отчитането на приходите от държавни вземания, контролирани от митническите органи;

10. изготвя проекти на разрешения за улеснения на плащането, различно от отложеното плащане, на основание чл. 229 от Регламент на Съвета (EEC) № 2913/92 от 12 октомври 1992 г. за приемане на Митническия кодекс на Европейската общност;

11. координира и организира в рамките на Агенцията установяването, събирането, възстановяването, предоставянето и контрола на вносните сборове като част от традиционните собствени ресурси;

12. изготвя и предава периодичните отчети за сметки "А" и "Б" за митните сборове в координационното звено за собствените ресурси на Министерството на финансите;

13. ръководи методически и подпомага дейността на митническите учреждения при обявяване на суми за несъбираеми и подлежащи на отписване във връзка с чл. 17 (2) и (3) от Регламент на Съвета (EC, Евратом) № 1150/2000 от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/EC, Евратом, за системата на собствените ресурси на Общностите;

14. отговаря за осъществяването на контактите с отговорните институции за прилагането на системата за собствените ресурси на Европейските общности в Република България;

15. събира и обменя информация с компетентните служби по традиционните собствени ресурси на държавите - членки на Европейския съюз, и службите на Европейската комисия;

16. осъществява обмен на информация и координация с Българската народна банка и с търговските банки, обслужващи сметките на митническите учреждения;

17. участва по компетентност в заседанията на Консултативния комитет по собствените ресурси към Европейската комисия;

18. контролира отчитането на обезпеченията с парични депозити и банкови гаранции;

19. упражнява превантивен, текущ и последващ вътрешнофинансов контрол на Агенцията;

20. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Агенцията;

21. отговаря за правилното използване, стопанисване и управление на собствеността на Агенцията;

22. организира и координира дейността на митническите учреждения по администриране на пътни и винетни такси на граничните контролно-пропускателни пунктове във връзка с действащия разрешителен режим за движението на моторните превозни средства на територията на Република България;

23. обобщава резултатите от събраните пътни такси и глоби;

24. осъществява методическо ръководство и координира дейността на митническите учреждения по разпореждането с изоставени и отнети в полза на държавата стоки чрез разработване на указания във връзка с прилагане на действащото законодателство;

25. осигурява взаимодействието с компетентните органи във връзка с разпореждането с изоставени и отнети в полза на държавата стоки и предлага мерки за подобряване на работните процеси;

26. участва със свои представители в работни групи и дава становища при подготовката на проекти на нормативни актове, уреждащи дейността по разпореждане с изоставени и отнети в полза на държавата стоки;

27. организира, координира и планира дейностите по провеждане на обществените поръчки в митническата администрация.

(нова ДВ. бр.31 от 28.04.2015 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) 28. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове, документации и договори по Закона за обществените поръчки;

(нова ДВ. бр.31 от 28.04.2015 г.) 29. осъществява процесуално представителство пред правораздавателните органи и съдебната власт във връзка с производства по Закона за обществените поръчки, по които страна е Агенцията.

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.)

Чл. 16. Дирекция "Организация и управление на човешките ресурси":

1. разработва и предлага на директора на Агенцията цялостна стратегия и политики за управление и развитие на човешките ресурси, системи и процедури за тяхното осъществяване и усъвършенстване;

2. организира и администрира дейността, свързана с управлението на човешките ресурси в Агенцията;

3. разработва прогнози и планове за човешките ресурси в митническата администрация, прави анализи и изготвя специфични справки в областта на човешките ресурси;

4. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименно разписание на длъжностите;

5. участва в подготовката и реализирането на структурни реформи в Агенцията и свързаните с тях промени в служебните и трудовите правоотношения;

6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) организира процеса по набиране и подбор на персонала; прилага, наблюдава и актуализира методите за набиране и подбор, като въвежда използването на психологически методи и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси по реда на Закона за държавния служител и процедури по Кодекса на труда;

7. (нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) при назначаване и повишаване в длъжност на служители в Агенцията организира провеждането на изследване за професионална и психологическа пригодност при условията и по реда за извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност, определени с наредба на министъра на финансите;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на вътрешноведомствени актове в областта на човешките ресурси и дава становища за вътрешни процедури и правила по управление на човешките ресурси;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) дава методически указания на митниците с цел единно прилагане на действащите процедури и правила; консултира ръководителите и служителите в Агенцията по въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) разработва вътрешни правила и прилага политиките в областта на възнагражденията и стимулирането съобразно нормативната уредба и координира прилагането на държавните изисквания за нормиране и заплащане на труда в Агенцията;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) организира и координира ефективното управление и контрол на цялостния процес по оценяване изпълнението на длъжността от служителите в Агенцията;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) анализира, оценява и проектира длъжностите в Агенцията, организира съставянето и актуализирането на длъжностни характеристики;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) организира дейностите, свързани с въвеждане в работата, мотивацията, управление на професионалното развитие, израстването в кариерата и мобилността на персонала в Агенцията;

14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) организира и осъществява контрол на дейностите по подготвяне и съхранение на всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, и тяхното отразяване в софтуерния продукт по Управление на човешките ресурси;

15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета в съответствие с нормативната уредба, издава и води на отчет служебните карти на служителите в Агенцията, поддържа регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) организира разработването и координира прилагането на нормативните актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) изготвя становища по проекти на нормативни актове и други документи, свързани с управление на човешките ресурси;

18. (нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване правомощията на директора, свързани с неговата компетентност;

19. (нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) организира осъществяването на процесуалното представителство и правната защита в производствата, по които страна е Агенцията, пред всички съдебни инстанции и несъдебни органи, доколкото друго не е определено в този правилник;

20. (нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) осъществява правното обслужване в областта на служебните и трудовите правоотношения, както и при реализирането на дисциплинарната отговорност на служителите;

21. (нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) осъществява процесуално представителство на Агенцията пред органите на съдебната власт по трудовите спорове и споровете във връзка със служебните правоотношения;

22. (нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ на достъп до обществена информация въз основа на представено становище от съответната дирекция за наличието на информацията и за нейния характер;

23. (нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) дава становища и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове на директора с изключение на проектите, изготвени от дирекция "Митнически режими и процедури", дирекция "Акцизи", дирекция "Тарифна политика", дирекция "Последващ контрол", дирекция "Митническо разузнаване и разследване", и с изключение на проектите, изготвени и съгласувани от дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" по реда на Закона за обществените поръчки;

24. (нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) съгласува за законосъобразност договорите, по които страна е директорът на Агенцията, с изключение на договорите, изготвени и/или съгласувани от дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" по реда на Закона за обществените поръчки.

Чл. 17. Дирекция "Национален учебен център":

1. участва в разработването на стратегията на Агенцията за обучение и квалификация на митническите служители;

2. разработва годишна програма за обучение на служителите в митническата администрация;

3. организира и провежда обучението и квалификацията по длъжностни нива на служителите;

4. води регистър на издадените по чл. 6, т. 14 удостоверения за завършен курс на обучение;

5. анализира необходимостта от повишаване на професионалните познания на митническите служители, необходими им за осъществяване на служебните им задължения, организира провеждането на свързаните с това курсове и други форми на обучение, анализира ефективността им и оценява постигнатите резултати;

6. осъществява методическо ръководство, координира и контролира всички форми и дейности на обучение, осъществявани от регионалните учебни центрове;

7. събира, систематизира и съхранява библиотечен фонд, свързан с обучението и квалификацията на митническите служители;

8. осъществява сътрудничеството със сходни български и чуждестранни учебни звена с цел обмяна на информация и опит.

Чл. 18. Дирекция "Административно обслужване":

1. организира и координира дейността по административното обслужване на физическите и юридическите лица и по работата с жалбите, предложенията и сигналите на гражданите и организациите;

2. организира и осъществява деловодната дейност, като осигурява съхраняването и отчетността на документите;

3. систематизира документите за текущо съхраняване;

4. осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;

5. извършва справки и изготвя заверени копия на документите, които се съхраняват в учрежденския архив;

6. разработва и предлага за съгласуване проекти на правила за документооборота на Агенцията;

7. организира и контролира дейността по подготовката и разпространението на печатни и електронни издания на Агенцията като част от публичната й комуникация;

8. организира връзките с обществеността; приема и регистрира предложения и сигнали на граждани и представители на организации; разработва информационната политика на Агенцията, планира и координира реализирането й;

9. предлага мерки за подобряване на работните процеси по предоставянето на административни услуги, включително по регулаторните режими и за намаляване на административната тежест;

10. разработва основните принципи за развитие на страницата на Агенцията в интернет с цел предлагане на услуги на информационното общество;

(нова ДВ. бр.31 от 28.04.2015 г.) 11. организира документооборота и обмена на информация между структурните звена на Агенцията; осъществява връзки и координация с други ведомства и организации.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Дирекция "Управление и поддържане на граничните контролно-пропускателни пунктове":

1. организира и координира дейността по поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените - публична държавна собственост, както и на техническата инфраструктура, които не са предоставени за управление на министри или ръководители на други ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен контрол, както и на обектите, предоставени за управление на Агенцията;

2. води регистър и съхранява актовете за държавна собственост и строителната документация на предоставените за управление и стопанисване сгради и имоти в зоните на ГКПП;

3. организира и координира поддържането на предоставените за управление и стопанисване специални инженерни комуникации и съоръжения, разположени в зоните на ГКПП;

4. осигурява опазването и защитата на държавната собственост, предоставена за управление на директора на Агенцията в зоните на ГКПП;

5. координира действията на териториалните звена в Агенцията във връзка с осъществяването на дейността по т. 1;

6. осигурява и организира поддържането на националното знаме и изображението на герба на Република България в съответствие с нормативните изисквания;

7. осигурява и организира изграждането и поддържането на указателните табели и надписи на български и на английски език, обозначаващи зоната и реда за преминаване през ГКПП;

8. организира и координира дейностите по озеленяване, маркиране на пътната инфраструктура и почистване в зоната на ГКПП, както и на обектите за обществено ползване;

9. осигурява и организира изпълнението и на други дейности, свързани с поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените на ГКПП, в съответствие с действащото законодателство;

10. изготвя техническите спецификации за обществени поръчки във връзка с дейностите по управление и поддържане на граничните контролно-пропускателни пунктове;

11. изпълнява и други дейности, възложени от директора на Агенцията във връзка с упражняване на правомощията му по чл. 7 и 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове.


Раздел VI.
Специализирана администрация

Чл. 19. Специализираната администрация в Централното митническо управление на Агенцията е организирана във:

1. дирекция "Митнически режими и процедури";

2. дирекция "Акцизи";

3. дирекция "Тарифна политика";

4. дирекция "Последващ контрол";

5. дирекция "Митническо разузнаване и разследване";

6. дирекция "Информационни системи";

7. дирекция "Международни отношения";

8. дирекция "Централна митническа лаборатория";

9. (отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.);

10. (нова ДВ. бр.31 от 28.04.2015 г.) дирекция „Стратегически анализи и прогнози“.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Дирекция "Митнически режими и процедури":

1. участва в разработването на митническата политика в областта на митническите режими и направления и на данъка върху добавената стойност при внос на стоки, наричани по-нататък "митнически режими и процедури";

2. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на митническите режими и процедури и митническото задължение, свързано с тях;

3. анализира и обобщава информацията и съдебната практика, свързани с прилагането на митническото законодателство в областта на митническите икономически режими, митническите режими - допускане за свободно обращение, износ и транзит;

4. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на нормативни актове, свързани с митническите режими и процедури, включително по мерките, произтичащи от Общата селскостопанска политика и от Общата рибарска политика на Европейския съюз;

5. изготвя становища по проекти на нормативни актове, подготвени в други ведомства, засягащи митническите режими и процедури, включително по мерките, произтичащи от Общата селскостопанска политика и Общата рибарска политика на Европейския съюз;

6. предоставя информация и изготвя становища относно прилагането на митническото законодателство в рамките на компетенциите на дирекцията;

7. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове и решения за прилагане на митническите разпоредби в областта на митническите режими и процедури;

8. поддържа при необходимост бази данни, свързани с компетенциите на дирекцията;

9. следи за измененията в митническото законодателство на Европейския съюз и разработва указания във връзка с неговото прилагане;

10. участва в провеждането на работни срещи, дискусии, преговори и други подобни по въпроси, касаещи компетенциите на дирекцията;

11. администрира дейности, като:

а) общи гаранции и освобождаване от представяне на обезпечение при режим транзит;

б) разрешения за определени митнически складове;

в) разрешения за достъп на лица до режим ТИР;

г) определяне на друг размер на обезпечението или освобождаване от обезпечение за поставяне на стоки под митнически икономически режим;

д) обмен с другите държави - членки на Европейския съюз, и със страните на Конвенцията за общ транзитен режим на документите, използвани при режим Транзит;

е) разрешения за използване на опростени процедури за превоз на стоки с железопътен, въздушен и морски транспорт;

ж) разрешение за редовни корабни линии;

12. осъществява координация, наблюдение и надзор върху дейността на митническите учреждения по прилагане на нормативните и административните актове, касаещи компетенциите на дирекцията;

13. участва в работата на комитети, сесии, работни групи и други подобни форуми, провеждани в рамките на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации, Световната митническа организация, Конвенцията за общ транзитен режим и други международни прояви, съобразно компетенциите на дирекцията;

14. участва в дейността на работните органи към институциите на Европейския съюз съобразно компетенциите на дирекцията;

15. оказва съдействие в дейността по квалификация на митнически служители и търговски оператори;

16. изготвя позиции по преюдициални запитвания, свързани с митническите режими и процедури, по които страна в главното производство е Агенцията;

17. участва в изготвянето на проекти на позиции на Република България по преюдициални запитвания, свързани с митническите режими и процедури, по които страна в главното производство е Агенцията;

18. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по производства, свързани с решения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на митническите режими и процедури, по които страна е Агенцията, пред Съда на Европейския съюз, както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;

19. ръководи методически и оказва правна помощ при вземането на решения по възникване и обезпечаване на митническо задължение в областта на митническите режими и процедури;

20. осъществява правно обезпечаване на цялостната дейност на дирекцията, включително при изработването на проекти на съответните нормативни и вътрешноведомствени актове.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Дирекция "Акцизи":

1. в рамките на своите компетенции участва в разработването на политиката в областта на акцизите, свързана с производството, складирането, движението на акцизните стоки и тяхното облагане с акциз;

2. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с облагането и контрола на акцизните стоки;

3. осъществява координация, наблюдение и надзор върху дейността на митническите учреждения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;

4. анализира и обобщава информацията и съдебната практика, свързана с прилагането на акцизното законодателство;

5. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на акцизите;

6. предоставя информация и изготвя становища относно прилагането на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;

7. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове и решения за прилагане на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство;

8. участва в провеждането на работни срещи, дискусии и други по въпроси, свързани с компетенциите на дирекцията;

9. събира и обменя информация с други държавни органи;

10. събира и обменя информация с компетентните служби по акцизите на държавите - членки на Европейския съюз;

11. подпомага директора на Агенцията при издаването на лицензи за управление на данъчни складове;

12. води регистрите по Закона за акцизите и данъчните складове;

13. оказва съдействие в дейността по квалификация на митнически служители и търговски оператори;

14. изготвя становища по проекти на нормативни актове, подготвени в други ведомства и отнасящи се до акцизното законодателство;

15. следи за измененията в акцизното законодателство на Европейския съюз и разработва указания във връзка с неговото прилагане;

16. изготвя позиции по преюдициални запитвания, свързани с акцизното законодателство, по които страна в главното производство е Агенцията;

17. участва в изготвянето на проекти на позиции на Република България по преюдициални запитвания, свързани с акцизното законодателство, по които страна в главното производство е Агенцията;

18. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по производства, свързани с решения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на акцизното законодателство, по които страна е Агенцията, пред Съда на Европейския съюз, както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;

19. осъществява правно обезпечаване на цялостната дейност на дирекцията, включително при изработването на проекти на съответните нормативни и вътрешноведомствени актове.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Дирекция "Тарифна политика":

1. участва в разработването на митническата политика в областта на стоковите номенклатури на Европейския съюз, тарифното класиране, митническата стойност, произхода на стоките, митническите освобождавания, тарифните и нетарифните мерки, както и мерките на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз, наричана по-нататък "тарифна политика";

2. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на тарифната политика и митническото задължение, свързано с нея;

3. оказва съдействие и подпомага работните групи към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет по въпроси в областта на тарифната политика;

4. разработва или участва със свои представители в разработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с тарифната политика;

5. дава становища по проекти на нормативни актове, засягащи въпроси в областта на тарифната политика и митническото задължение, изпратени за съгласуване от други държавни органи, и вътрешноведомствени актове, изпратени за съгласуване от други дирекции;

6. разработва и участва в разработването на проекти на инструкции и споразумения за сътрудничество и взаимодействие с компетентните органи във връзка с прилагане на нетарифните мерки, произтичащи от законодателството на Европейския съюз, с оглед осигуряване на ефективна защита на живота и здравето на хората, на животните и растенията, на културното и историческото наследство, околната среда и др., както и за съдействие за прилагане на мерките по надзора;

7. организира и осъществява административното сътрудничество с компетентните национални органи, с митническите органи и с органите на другите държави членки във връзка с прилагане на мерките на Общата селскостопанска политика;

8. изготвя проекти на обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произхода и администрира информациите в националните информационни подсистеми за обвързващите информации;

9. администрира информацията в националното приложение ТАРИК, системата за управление на тарифните квоти и системата за управление на данните по наблюдение;

10. координира дейността по представяне пред Европейската комисия на исканията и възраженията на икономически оператори за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата;

11. анализира и обобщава информацията и съдебната практика в областта на тарифната политика и митническото задължение;

12. изготвя становища и предоставя на заинтересуваните лица информация по прилагане на митническото законодателство в областта на тарифната политика и митническото задължение;

13. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове и решения за прилагане на законодателството по въпроси в областта на тарифната политика;

14. изготвя проекти на разрешения за предоставяне на статут на "одобрен износител" по смисъла на правилата за произход към преференциалните договорености на Европейския съюз с трети страни;

15. организира и координира административното сътрудничество с компетентните национални органи, с митническите органи и с органите на други държави във връзка с прилагане на правилата за произход на стоките;

16. организира и координира изпълнението на задълженията за освобождаване от вносни мита във връзка с привилегии и имунитети, предвидени в многостранни и двустранни международни договори, споразумения, спогодби и конвенции;

17. участва в работни срещи, семинари, дискусии, преговори и други подобни по въпроси в областта на тарифната политика;

18. ръководи методически и подпомага митническите учреждения при прилагане на законодателството в областта на тарифната политика;

19. оказва съдействие в дейностите по квалификацията на митническите служители;

20. ръководи методически и оказва правна помощ при вземането на решения по възникване на митническото задължение в областта на тарифната политика;

21. изготвя позиции по преюдициални запитвания, свързани с тарифната политика и митническото задължение, по които страна в главното производство е Агенцията;

22. участва в изготвянето на проекти на позиции на Република България по пре­юдициални запитвания, свързани с тарифната политика и митническото задължение, по които страна в главното производство е Агенцията;

23. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по производства, свързани с решения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на тарифната политика, по които страна е Агенцията, пред Съда на Европейския съюз, както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;

24. осъществява правно обезпечаване на цялата дейност на дирекцията, включително при изработването на проекти на съответните нормативни и вътрешноведомствени актове.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Дирекция "Последващ контрол":

1. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на:

а) предварителните проверки на заявителите за издаване на разрешения по митническото законодателство;

б) предварителните проверки за издаване на сертификат за одобрен икономически оператор и последващите проверки на титулярите на сертификати;

в) последващия контрол и митническо задължение, възникнало в резултат на извършените проверки;

г) проверките за установяване на факти и обстоятелства от значение за задължения за акциз и ревизиите за установяване на акцизни задължения;

2. следи за измененията в митническото законодателство на Европейския съюз, свързано с последващия контрол, и разработва указания във връзка с неговото прилагане;

3. участва в изработването на проекти на нормативни актове, свързани с последващия контрол в областта на митническото и акцизното законодателство;

4. дава становища по проекти на нормативни и други актове, изготвяни в други държавни органи, съобразно компетенциите на дирекцията;

5. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на решения:

а) във връзка с производствата по обжалване на индивидуални административни актове, издадени в резултат на извършени проверки от звената за последващ контрол;

б) по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с обжалване на ревизионни актове по административен ред;

6. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове съобразно компетентостта на дирекцията;

7. анализира и обобщава информацията, свързана с осъществяване на последващ контрол по прилагане на митническото и акцизното законодателство;

8. изготвя план за контрол за дейността на звената за последващ контрол по прилагане на митническото и акцизното законодателство;

9. селектира физически и/или юридически лица, които подлежат на проверки по реда на митническото и акцизното законодателство;

10. координира и участва в предварителни проверки и проверки в рамките на последващия контрол;

11. координира и участва в проверки за установяване на факти и обстоятелства от значение за задължения за акциз и ревизии за установяване на акцизни задължения;

12. отчита резултатите от контролната дейност, анализира предпоставките за извършване на нарушения на законодателството и предлага мерки за тяхното отстраняване;

13. с изключение на проектите, изготвени от дирекцията, създава и поддържа база данни във връзка с последващия контрол;

14. съгласува проектите на разрешения за прилагане на опростените процедури на деклариране, изготвяни от компетентното митническо учреждение;

15. инициира и/или участва в консултационни процедури, свързани с издаването на единни разрешения за опростени процедури (SASP);

16. организира, координира и контролира дейностите, свързани със:

а) предварителна проверка на подадени искания за издаване на сертификат за одобрени икономически оператори;

б) консултации и обмен на информация с митническите органи на другите държави членки;

в) подготовка и изпълнение на дейностите, свързани с издаването на сертификат за одобрен икономически оператор или с издаването на решение за отхвърляне на искането;

г) управление на издадените сертификати за одобрен икономически оператор;

17. участва в дейностите по изграждане и поддържане на информационни системи на митническата администрация;

18. оказва съдействие в дейността по квалификацията на митническите служители;

19. участва в работни срещи съвместно с икономическите оператори и предоставя информация на заинтересуваните лица относно прилагането на митническото и акцизното законодателство в рамките на компетенциите на дирекцията;

20. ръководи методически и оказва правна помощ при вземането на решения по възникване и обезпечаване на митническо задължение в областта на последващия контрол;

21. изготвя позиции по преюдициални запитвания, свързани с дейността на дирекцията, по които страна в главното производство е Агенцията;

22. участва в изготвянето на проекти на позиции на Република България по пре­юдициални запитвания, свързани с дейността на дирекцията, по които страна в главното производство е Агенцията;

23. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по производства, свързани с решения по прилагане на нормативните и административните актове в областта на последващия контрол и ревизионните производства, по които страна е Агенцията, пред Съда на Европейския съюз, както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;

24. осъществява правно обезпечаване на цялата дейност на дирекцията, включително при изработването на проекти на съответните нормативни и вътрешноведомствени актове.

Чл. 24. Дирекция "Митническо разузнаване и разследване":

1. участва в разработването на митническата политика в областта на превенцията, разузнаването и разследването на административни нарушения/престъпления от компетентността на митническите органи;

2. ръководи методически, подпомага и контролира дейността на митническите учреждения в областта на:

а) противодействието на административни нарушения/престъпления от компетентността на митническите органи;

б) противодействието и разследването на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;

в) противодействието на нарушения на законодателството на Европейския съюз, възлагащо контролни функции на митническите органи;

г) физическите проверки на лица, извършващи дейности с акцизни стоки и обезпечаването на доказателства;

д) контрола върху пренасяните през държавната граница парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях;

е) противодействието и разследването на незаконно пренасяните през държавната граница парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях;

ж) прилагането на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост;

з) установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания;

и) използването на митнически кучета;

3. осъществява взаимодействие и обмен на информация с правоохранителни и правоприлагащи органи в областта на разузнаването и разследването на административни нарушения/престъпления от компетентността на митническите органи;

4. осъществява Общностното управление на риска, включващо обмен на информация за риск и на резултатите от анализ на риска между митническите администрации въз основа на установени общи критерии и стандарти за риск, контролни мерки и приоритетни области за контрол;

5. планира и организира, включително чрез координационен център, извършване на физически проверки, като при необходимост осъществява прякото им оперативно ръководство;

6. организира и осъществява контрола чрез мобилните митнически групи;

7. организира и осъществява проверки чрез мобилните митнически групи и други служители на дирекция "Митническо разузнаване и разследване" в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и на цялата територия на страната;

8. (нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) организира и осъществява проверки съгласно компетентността си по Закона за пътищата;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) осъществява правно и експертно обезпечаване на дейността на дирекцията, включително при изработването на проекти на съответните нормативни и вътрешноведомствени актове;

10. (нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове съгласно компетентността на дирекцията;

11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) осъществява дейности, свързани с администриране на традиционните собствени ресурси на Европейския съюз, като регистрира случаите на измами и нередности с митни сборове над 10 000 евро и при необходимост актуализира вече регистрирани случаи в съответствие с чл. 6, т. 5 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1150/2000 г.;

12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) участва в дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС);

13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) осъществява административна взаимопомощ и сътрудничество в обхвата на Регламент на Съвета (ЕО) № 515/1997 г., Конвенция Неапол II и сключените споразумения за административно сътрудничество на европейско и национално ниво;

14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) съдейства за повишаване квалификацията на митническите служители в областта на митническото разузнаване и разследване;

15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) осъществява дейностите по проверка и установяване на нарушения във връзка с прилагането на законодателството на Европейския съюз, възлагащо функции на митническите органи;

16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) приема, съхранява и унищожава наркотични вещества и прекурсори;

17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) координира и контролира дейностите във връзка с използваното за целите на митническия контрол специализирано техническо оборудване и източници на йонизиращо лъчение;

18. (нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) организира, извършва и координира оперативно-издирвателна и конвойна дейност;

19. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) организира и координира дейността по разследване на престъпления в случаите, при условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс;

20. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) осъществява наблюдение в интернет пространството и събира и анализира данни с цел установяване и разкриване на митнически, валутни и акцизни нарушения и престъпления;

21. (предишна т. 18, доп. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) осъществява процесуално представителство по административно-наказателни производства, както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;

22. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) организира, координира и участва в специализирани национални и международни операции;

23. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) анализира и обобщава информацията, свързана с осъществяване на оперативен контрол във връзка с прилагане на митническото и акцизното законодателство;

24. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) координира и контролира работата на школата за обучение на митнически кучета.

Чл. 25. Дирекция "Информационни системи":

1. участва в разработването на стратегията, приоритетите, планове и програми за развитие в областта на информационните технологии в Агенцията;

2. определя насоките за развитие, организира и контролира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в Агенцията;

3. осъществява планирането и организирането на дейностите по развитието на услугите, предоставяни от електронния портал на Агенцията в съответствие с приетите стандарти и изискванията на Европейския съюз;

4. осигурява взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции;

5. осигурява съответствието на информационните системи на митническата администрация с изискванията на Европейския съюз;

6. проучва информационните потребности на Агенцията, извършва анализи и прави предложения за придобиването, ползването и модернизирането на хардуерни, софтуерни продукти и услуги в областта на информационните технологии в Агенцията;

7. координира, ръководи и участва в изграждането на бизнес моделите на информационните системи на митническата администрация;

8. организира, ръководи и координира дейностите по планиране, изграждане, поддържане и развитие на информационните системи на митническата администрация;

9. осигурява непрекъснато техническо наблюдение и контрол, администрира и поддържа инфраструктурата на информационните технологии и работоспособността на информационните системи на митническата администрация;

10. участва в изготвянето на документите по сигурността, необходими за акредитиране на автоматизираните информационни системи или мрежи за класифицирана информация, в администрирането им и в процеса на тяхното развитие и експлоатация;

11. предоставя информация на други държавни органи и външни институции;

12. осъществява методическо ръководство на архивирането на специфични митнически документи в митническите учреждения;

13. осъществява методическо ръководство и подпомага митническите учреждения при процесите на електронен обмен на данни (обмен, структура и формат на съобщенията и набори от данни) в обхвата на информационните системи на Агенцията;

14. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове съобразно компетенциите на дирекцията;

15. (отмн. ДВ. бр.31 от 28.04.2015 г.)

16. (отмн. ДВ. бр.31 от 28.04.2015 г.)

17. (отмн. ДВ. бр.31 от 28.04.2015 г.)

Чл. 26. Дирекция "Международни отношения":

1. участва в разработването и следи за прилагането на основни и стратегически документи и оперативни планове, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в частта им от компетентността на Агенцията;

2. координира участието на Република България в програми на Европейския съюз в частта им от компетентността на Агенцията;

3. участва в работата на Работна група № 24 "Митнически съюз и митническо сътрудничество" и в работата на други работни групи към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;

4. координира изготвянето на проектите на позиции по въпроси от компетентността на Агенцията, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия и техните спомагателни органи в процеса на вземане на решения на Европейския съюз;

5. координира участието на служители на Агенцията в работата на органите на Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз, както и в дейностите на международни организации;

6. участва в процеса на присъединяване на Република България към международни митнически конвенции и спогодби и подпомага останалите дирекции при изпълнението на ангажиментите, произтичащи за митническата администрация от тези международни договори;

7. осъществява и координира сътрудничеството на Агенцията с други митнически администрации и участва в процеса на подготовка, съгласуване и сключване на двустранни митнически спогодби;

8. подготвя позицията на Република България и участва в работата на Световната митническа организация и координира участието на другите дирекции;

9. участва и координира представителството на Агенцията в регионални инициативи и проекти;

10. подготвя материалите и участва в работата с международни организации и институции, доколкото те осъществяват дейност, свързана с компетенциите на Агенцията;

11. участва в процеса на програмиране на програми на Европейския съюз и на други международни организации и институции и организира разработването на документация за изпълнение на проектите по тези програми в частта от компетентността на Агенцията;

12. координира и контролира изпълнението на текущите проекти по програмите на Европейския съюз и на други международни организации и институции от компетентността на Агенцията;

13. изготвя отчетните документи за проектите по програмите на Европейския съюз и на други международни организации и институции от компетентността на Агенцията;

14. организира и координира участието на Агенцията в международни срещи, заседания и други прояви;

15. извършва превода на международната кореспонденция на ръководството на Агенцията и осигурява превод на международни форуми;

16. подготвя, координира, осъществява и отчита организирането, провеждането и протоколното обслужване на официални и работни срещи на ръководството на Агенцията и поддържа протоколната кореспонденция.

Чл. 27. Дирекция "Централна митническа лаборатория":

1. изследва, анализира и идентифицира стоки за целите на митническия надзор и контрол;

2. изследва, анализира и идентифицира стоки, подлежащи на облагане с акциз;

3. изследва, анализира и идентифицира стоки, за които се прилагат мерките на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз;

4. изследва, анализира и идентифицира стоки за нуждите на класирането им в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз;

5. изследва, анализира и идентифицира стоки, които са обект на специални мерки, включително нетарифни, съобразно действащото законодателство;

6. събира, обработва, систематизира и съхранява документи и специализирана научно-техническа информация, свързани с предмета на дейност;

7. усвоява, разработва и внедрява стандартни, нови, модифицирани и алтернативни методи за изследване, анализ и идентификация на стоките;

8. осигурява и съхранява стандартни образци, сертифицирани сравнителни материали и еталони;

9. организира, координира и отчита дейността на другите митнически лаборатории;

10. оказва експертна научно-техническа помощ на митническата администрация;

11. сътрудничи с български и чуждестранни лаборатории, организации, физически и юридически лица, свързани с предмета на дейност;

12. изготвя и издава по искане на митническите учреждения техническа информация за опасни и вредни материали и продукти;

13. осъществява методическо ръководство и подпомага митническите учреждения при създаването на организация за вземането на проби от митническите органи.

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.)


Раздел VII.
Митници

Чл. 29. (1) Митницата е административно звено в структурата на Агенцията.

(2) Началникът на митницата е третостепенен разпоредител с бюджет към министъра на финансите.

Чл. 30. (1) Митницата е структурирана в териториално митническо управление, митнически бюра и/или митнически пунктове.

(2) Структурата и числеността на персонала в териториалното митническо управление, в митническите бюра и в митническите пунктове се определят със заповед на директора на Агенцията.

Чл. 31. (1) Териториалното митническо управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата на митницата митнически бюра и митнически пунктове, извършва дейности, определени със закон, и осигурява информационното обслужване на Централното митническо управление.

(2) Териториалното митническо управление е организирано в обща и специализирана администрация. Общата и специализираната администрация в териториалното митническо управление са организирани в отдели.

(3) (нова ДВ. бр.31 от 28.04.2015 г.) В специализираната администрация на териториалните митнически управления могат да се организират отдели „Митническа лаборатория“, които изследват, анализират и идентифицират стоки:

1. за целите на митническия надзор и контрол; за нуждите на класирането на стоките в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз; за прилагането на мерките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;

2. за целите на облагането с акциз.

(4) (изм. ДВ. бр.31 от 28.04.2015 г.) Дейността в митническите бюра и митническите пунктове се осъществява от служители в специализираната администрация.

Чл. 32. (1) Митницата се ръководи и представлява от началник, който се назначава от директора на Агенцията.

(2) При изпълнението на правомощията си началникът се подпомага от заместник-началници.

(3) Началникът на митницата делегира със заповед правомощия на заместник-началниците на митницата и определя техните функции.

(4) Функциите на началника в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед на директора на Агенцията заместник-началник или от друг служител.

Чл. 33. Началникът на митницата:

1. ръководи, организира, координира и контролира изпълнението на цялостната дейност на митницата, както и връзките й с другите административни звена в Агенцията и с други органи и организации;

2. отговаря за провеждането на политиката на Агенцията и за спазването на задължителните указания на ръководството на Агенцията в цялостната дейност на митницата;

3. представлява митницата;

4. ръководи пряко дейността на териториалното митническо управление;

5. следи за точното и ефективно прилагане на нормативните актове в дейността на митницата;

6. планира, разпределя и контролира разходването на бюджетните средства, предоставени на митницата;

7. организира управлението на имуществото, предоставено на митницата;

8. сключва договори, свързани с осъществяване на дейността на митницата;

9. издава индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;

10. осъществява контрол по отношение спазването на служебната и трудовата дисциплина;

11. прави предложения за провеждане на конкурси по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда, конкурентни подбори и промени в структурата и числеността на персонала в митницата;

12. контролира и координира дейността в рамките на митницата по въпросите, свързани с традиционните собствени ресурси;

13. участва пряко в подготовката на проверки на службите на Европейската комисия относно традиционните собствени ресурси на територията на митницата;

14. до края на предходния месец утвърждава и изпраща на директора на Агенцията графиците за състава на смените (звената) по длъжностни наименования с отразени режими на работа;

15. ръководи, организира и контролира дейностите по защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия или друга извънредна ситуация и отбранително-мобилизационната подготовка;

16. изпълнява и други функции, възложени му с нормативен акт или с акт на директора на Агенцията.

Чл. 34. (1) Митническото бюро и митническият пункт се ръководят и представляват от началник.

(2) Функциите на началника на митническото бюро или на митническия пункт в негово отсъствие се изпълняват от определен със заповед на началника на митницата служител.

Чл. 35. Служителите в митницата:

1. провеждат и изпълняват на териториално ниво политиката на Агенцията;

2. осъществяват митнически надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през Република България и митническото им оформяне на територията на страната;

3. извършват специфични действия, като проверки на стоки, на транспортни, търговски, счетоводни и други документи на физически и юридически лица, на превозни средства, на багажи и на други пратки и стоки, пренасяни през държавната граница, и други подобни действия за осигуряване спазването на митническото законодателство и на другите нормативни актове, приложими за стоките под митнически надзор;

4. осъществяват събирането на вносни сборове и другите държавни вземания;

5. прилагат административно-наказателните разпоредби;

6. извършват проверки в рамките на последващия контрол;

7. администрират и извършват дейности, свързани с прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове, осъществяват оперативен контрол върху производството, складирането, обезпечението, движението и реализацията на акцизни стоки, извършват проверки за спазване на акцизното законодателство и ревизии за установяване на акцизните задължения;

8. анализират информацията, свързана с прилагане на митническото и акцизното законодателство, както и информацията за осъществяване на оперативен и последващ контрол по митническото и акцизното законодателство;

9. осъществяват контрол върху пътните и винетните такси и разрешителните режими за международни превози в рамките на компетентностите, определени с нормативни актове;

10. осъществяват контрол за спазване на валутното законодателство в рамките на предоставените правомощия;

11. администрират и подпомагат дейността по разследване, осъществявана по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;

12. разработват статистически анализи и прогнози за дейността на митницата;

13. администрират процеса по издаване на EORI номера;

14. осъществяват правно обслужване и процесуално представителство;

15. администрират дейности, свързани с организацията и управлението на човешките ресурси;

16. организират дейността по прилагането на нормативните актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

17. осъществяват финансово-счетоводното обслужване и материално-техническото снабдяване;

18. отговарят за правилното използване, стопанисване и управление на имуществото;

19. осъществяват взаимодействие с компетентните органи и извършват процедури, свързани с разпореждането с изоставени и отнети в полза на държавата стоки, при условията, предвидени в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчните складове;

20. организират и осъществяват дейността по административното обслужване и деловодната дейност;

21. организират и осъществяват дейността по прилагане на разпоредбите по защита на класифицираната информация;

22. осъществяват и други дейности, предвидени в нормативен акт.


Раздел VIII.
Организация на работата на Агенцията

Чл. 36. (1) Писмената кореспонденция с органите на държавна власт, национални и международни институции и митниците, както и работните срещи с представители на ведомства и организации се осъществяват от директора на Агенцията или от определени от него служители.

(2) Писмената кореспонденция с Централното митническо управление и с други институции и работните срещи с представители на други ведомства и организации се осъществяват от началника на митницата.

Чл. 37. (1) Работното време на служителите на Агенцията при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. В тези случаи извън времето на задължителното присъствие служителите могат да отработват дневното работно време през определени дни в следващия или в друг ден от същата работна седмица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Работното време по ал. 2 се отчита чрез електронна система за контрол на достъпа в сградите на Агенцията или по друг подходящ начин. Конкретната организация на работа и контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт на директора на Агенцията или на началника на митницата.

(4) Разпределението на работното време на служителите от митниците и включените в тях митнически учреждения, както и на служителите от Централното митническо управление, изпълняващи специфични задачи, се определя от директора на Агенцията или от упълномощени от него служители на ръководна длъжност.

Чл. 38. (1) Предложенията и сигналите, подадени до директора на Агенцията, се разглеждат по реда на глава осма "Предложения и сигнали" от Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Предложенията или сигналите - писмени или устни, може да са подадени лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират, като се отразяват подателят, датата на постъпване и въпросът, изложен в предложението или в сигнала, както и служителите, на които е възложена подготовката на решението по тях.

(3) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

(4) Предложенията или сигналите, които не са в рамките на компетентността на директора на Агенцията, се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им на компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.

(5) Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали се извършва всеки вторник и четвъртък от 14 до 16 ч. в сградата на Централното митническо управление на Агенцията.


Глава четвърта.
СЛУЖИТЕЛИ В АГЕНЦИЯТА

Чл. 39. (1) Дейността на Агенцията се осъществява от държавни служители и от лица по трудово правоотношение.

(2) Новоназначените служители в специализираната администрация задължително завършват базов курс за обучение в дирекция "Национален учебен център".

Чл. 40. Митническите служители при изпълнение на служебните си задължения се легитимират със служебна карта.

Чл. 41. (1) Митническите служители имат право на униформено облекло.

(2) Директорът на Агенцията определя длъжностите и работните места в митническите учреждения, за които служителите са длъжни да носят униформено облекло при изпълнение на служебните си задължения.

(3) Униформеното облекло не може да се предоставя за ползване от други лица.

(4) Видът, материята, цветът, моделът и отличителните знаци на униформеното облекло се определят със заповед на директора на Агенцията.

Чл. 42. (1) Стойността и сроковете за износване на униформеното облекло на митническите служители се определят със заповед на директора на Агенцията.

(2) При прекратяване на трудовото правоотношение при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и по чл. 325, т. 9, 11 и 12, чл. 327, т. 1, 2 и 3 и чл. 328, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7 и 8 от Кодекса на труда, както и при прекратяване на служебното правоотношение по чл. 103, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 9, чл. 106, ал. 1, т. 1, 2 и 5 и чл. 107, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител униформеното облекло не се връща и не се заплаща за недоизносената част.

(3) В останалите случаи на прекратяване на трудовото и служебното правоотношение униформеното облекло не се връща, а се заплаща стойността му за срока на доизносване.

(4) При прекратяване на трудовото или служебното правоотношение отличителните знаци на униформеното облекло подлежат на връщане.

Чл. 43. (1) Унищоженото или повреденото униформено облекло по време на служебни задължения не по вина на лицето, което се установява с протокол, утвърден от началника на митницата, се възстановява със средства от бюджета на Агенцията.

(2) Загубеното, унищоженото или повреденото униформено облекло по вина на лицето се възстановява с негови средства.

(3) Отличителните знаци на униформеното облекло се предоставят безплатно на имащите право на това облекло. Загубените, унищожените или повредените отличителни знаци на униформеното облекло по вина на лицето се възстановяват с негови средства.

(4) В случаите по ал. 1, 2 и 3 ръководителят на митническото учреждение може да премести лицето да работи на друго работно място до възстановяване на униформеното му облекло.

Чл. 44. (1) Митническите служители имат право да носят служебно оръжие и да го използват при неизбежна отбрана и крайна необходимост.

(2) Митническият служител е длъжен да опазва от загубване, кражба и увреждане зачисленото му служебно оръжие, като носи наказателна и дисциплинарна отговорност при настъпване на извънредно събитие.

Чл. 45. (1) Средствата за получаването на всички документи, необходими за издаване на разрешение за носене и употреба на служебно оръжие, се осигуряват от бюджета на Агенцията.

(2) При прекратяване на трудовото или служебното правоотношение зачисленото служебно оръжие подлежи на връщане.

(3) При загубване, кражба или увреждане на служебното оръжие по вина на служителя той заплаща в троен размер стойността му.

Чл. 46. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните служители и лицата по трудово правоотношение могат да бъдат награждавани от директора на Агенцията, като в заповедта за награждаване се определя видът отличие.

(2) Директорът на Агенцията утвърждава образец на златен и сребърен почетен знак на митническата администрация.


Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за митниците и чл. 11 от Закона за администрацията.

§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на Агенцията.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 14 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2015 Г.)

§ 9. (1) Функциите на инспектората на Министерството на финансите, засягащи административния контрол върху дейността на Националната агенция за приходите и Агенция "Митници", преминават към инспектората на съответната агенция, осигурени с 23 щатни бройки, от които 11 за Националната агенция за приходите и 12 за Агенция "Митници".

(2) Правоотношенията със служителите, осъществяващи функциите по ал. 1, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител.

Приложение към чл. 8, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.)

Численост на персонала в Централното митническо управление на Агенция "Митници" - 600 щатни бройки

Директор 1
Заместник-директори 3
Главен секретар 1
Инспекторат 13
Звено по сигурността 4
Звено за вътрешен одит 3
Обща администрация, 139
в т.ч.:  
дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" 55
дирекция "Организация и управление на човешките ресурси" 29
дирекция "Национален учебен център" 12
дирекция "Административно обслужване" 25
дирекция "Управление и поддържане на граничните контролно-пропускателни пунктове" 14
Специализирана администрация, 440
в т.ч.:  
дирекция "Митнически режими и процедури" 25
дирекция "Акцизи" 35
дирекция "Тарифна политика" 35
дирекция "Последващ контрол" 30
дирекция "Митническо разузнаване и разследване" 132
дирекция "Информационни системи" 124
дирекция "Международни отношения" 21
дирекция "Централна митническа лаборатория" 22
дирекция „Стратегически анализи и прогнози“ 16


--> Нормативна уредба


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!