--> Нормативна уредба
УКАЗ No 2242 ЗА СВОБОДНИ ЗОНИ
(загл.изм.,ДВ,бр.15 от 1998 г.)

(обн.,ДВ, бр.55 от 17 юли 1987 г.,изм., бр.4 от 1989 г., бр.84 от 1993 г., бр.26 от 1996 г., бр.15 от 1998 г., бр.153 от 23 декември 1998 г.; доп.,бр.113 от 28 декември 2004 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (изм.,ДВ,бр.15 от 1998 г.) Този указ урежда реда за създаване на свободни зони на територията на Народна република България и условията за извършване в тях на производствена, търговска и други стопански дейности.
Чл.2. (1) (изм.,ДВ,бр.15 от 1998 г.) Свободните зони се създават за насърчаване на стопанската инициатива при производство на стоки, извършване на услуги, търговски и други дейности, необходими за разнообразяване и увеличаване на износа.
(2) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2004 г. – в сила от 01.01.2005 г.) Дейностите по ал. 1 могат да се осъществяват от лица, които са регистрирани като търговци по Търговския закон или по националното им законодателство.
Чл.3. (1) (изм.,ДВ,бр.4 от 1989 г., бр.15 от 1998 г.) Свободната зона е обособена част от територията на Народна република България, в която извършваната стопанска дейност се освобождава от облагане с мита.
(2) Зоната се огражда и обозначава по установения ред.
(3) Ако зоната се състои от няколко отделни части, всяка част трябва да бъде отделно оградена и обозначена.
Чл.4. (1) Зони могат да се създават в морски или речни пристанища, международни летища, транспортно-спедиционни центрове, по основни транспортни магистрали, както и в отделни промишлени и други стопански райони.
(2) В областта на туристическите услуги зони могат да бъдат създавани и в други части на територията на Народна република България.
Чл.5. Всички плащания, свързани с дейностите, осъществявани на територията на зоните, се извършват в свободно конвертируема валута.
Чл.6. Имуществото на чуждестранните юридически и физически лица в зоните не подлежи на изземване или конфискация по административен ред.
Чл.7. Законите на Народна република България и издаваните въз основа на тях разпоредби са задължителни за временно пребиваващите или работещите в зоната чужди граждани освен случаите, когато със закон, указ или акт на Министерския съвет е предвидено друго.

Глава втора
СЪЗДАВАНЕ НА СВОБОДНИ ЗОНИ
(загл.изм.,ДВ,бр.15 от 1998 г.)

Чл.8. (1) (изм.,ДВ,бр.15 от 1998 г.) Свободните зони се създават от Министерския съвет по инициатива на държавни органи или заинтересувани самоуправляващи се стопански организации.
(2) С акта на Министерския съвет се определят местоположението и границите на зоната, утвърждава се нейният статут и се образува предприятието, което ще организира изграждането и ще извършва стопанисването й.
(3) С акта за създаване на зоната се определя и нейното административно управление, чрез което се осъществяват административно обслужване и контрол, включително пропускателен, данъчен и митнически, по отношение на извършваните дейности с оглед спазване на режима на свободните зони и общия правен режим на Народна република България.
Чл.9. (1) Стопанското предприятие, което организира изграждането и стопанисва зоната, е юридическо лице на пълно самофинансиране, включително и валутно.
(2) Предприятието по ал.1 организира изграждането на основната инфраструктура на зоната - транспортна, енергийна, съобщителна и други, както и на стопански и със социално-битово и културно предназначение обекти, самостоятелно или чрез български стопански организации и банки на договорна основа.
Чл.10. (1) Терените, сградите и другите обекти се ползуват чрез отдаване под наем или друга форма за временно ползуване по договор между предприятието, стопанисващо зоната, и заинтересуваните чуждестранни юридически и физически лица, смесени сдружения и български самоуправляващи се стопански организации.
(1) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2004 г. – в сила от 01.01.2005 г.) Терените, сградите и другите обекти се ползват чрез отдаване под наем или друга форма за временно ползване по договор между предприятието, стопанисващо зоната, и лицата по чл. 2, ал. 2.
(2) Наемите, таксите и цените на предоставените услуги се определят в конвертируема валута и се събират от предприятието, стопанисващо зоната.
Чл.11. Необходимите за дейностите в зоните работници - български граждани, се предоставят от предприятието, стопанисващо зоната.
Чл.12. Създаваните на територията на зоните предприятия, сдружения и банки се регистрират в администрацията на зоната.

Глава трета
ПРАВИЛА ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В СВОБОДНИТЕ ЗОНИ
(загл.изм.,ДВ,бр.15 от 1998 г.)

Чл.13. (1) (изм.,ДВ,бр.15 от 1998 г.) В свободните зони се насърчава производствената, търговската и друга стопанска дейност за износ.
(2) (изм.,ДВ,бр.15 от 1998 г.) Внасяните и изнасяните стоки и предоставените услуги от и за чужбина, предмет на производствена, търговска и друга стопанска дейност в зоните, се освобождават от мито. Това се отнася и за обмена на стоки и услуги между свободните зони на територията на страната.
(3) (нова,ДВ,бр.26 от 1996 г.) Освобождаването на мита по ал.2, както и освобождаването от данъци, такси и акцизи, предвидени в други закони, не се отнася за алкохолни напитки и тютюневи изделия, предмет на стопанска дейност в зоните. Постъпването на тези стоки от страната за зоните не е износ, а постъпването им от чужбина за зоните е внос, както и за останалата част от територията на страната.
(4) (пред.ал.3,ДВ,бр.26 от 1996 г.) По време на престоя в зоните стоките по ал.2 подлежат на митнически надзор.
(4) (отм.,ДВ,бр.4 от 1989 г.)
Чл.14. (1)
Вносът на стоки и услуги в страната се извършва на договорна основа в конвертируема валута и в съответствие с митническото законодателство в Народна република България.
(2) (отм.,ДВ,бр.84 от 1993 г.)
Чл.15.
Износът и вносът от зоната задължително се обявяват пред митницата.
Чл.16. (изм.,ДВ,бр.15 от 1998 г.) В свободните зони не се допуска извършването на дейности:
1. забранени от законодателството на Народна република България или противоречащи на международното право и обичаи;
2. несъвместими със санитарните изисквания или изискванията за опазване на природната среда в Народна република България, както и с международните конвенции, в които участвува Народна република България, и приетите от страната препоръки на международните организации в хуманитарните и екологичните области.

Глава четвърта
ВИДОВЕ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.17. (изм.,ДВ,бр.15 от 1998 г.) В свободните зони могат да се извършват производствени, търговски и други свързани с тях стопански дейности, и по-специално:
1. организиране на производство на стоки и услуги на съвременно техническо и технологично равнище, предназначени за износ;
2. товарене, разтоварване и транспортна обработка на необмитени стоки, които се внасят с предназначение за износ;
3. складиране и съхраняване на внесени необмитени стоки, предназначени за износ;
4. обработка на необмитени стоки за износ (сортиране, маркиране, пакетиране, разфасоване и др.);
5. търговска дейност, представителство и посредничество;
6. зареждане на кораби и други транспортни средства, извършващи международни превози;
7. банкови, кредитни и други финансови операции, застраховки и презастраховки на имущества.
Чл.18. Временен безмитен внос на стоки от зоната в страната се разрешава при ремонт, преработка и други специализирани услуги, както и за организиране на изложби и рекламни мероприятия.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Трудовите отношения и общественото осигуряване на работниците -български граждани, в зоните се уреждат от българското законодателство.
§ 2. Разрешенията за пребиваване и за работа на чуждестранни граждани в зоните се издават от компетентните органи с предимство, в съкратени срокове и при условията на Закона за пребиваване на чужденците в Народна република България.
§ 3. (нов,ДВ,бр.153 от 1998 г.) При противоречие между разпоредбите на този указ и Закона за митниците (обн.,ДВ,бр.15 от 1998 г.; изм.,бр.89 от 1998 г.) се прилагат разпоредбите на Закона за митниците.
§ 4. (нов,ДВ,бр.113 от 2004 г.) Независимо от срока на съответните договори, дейността по чл.17, т.6 по зареждане с течни горива и смазочни материали на шосейни превозни средства се извършва само чрез обекти, съществуващи към 1 януари 2004 г., и се прекратява, когато това произтича от ангажимент от страна на Република България за съответствие с изискванията на Европейския съюз.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. (пред. § 3,ДВ,бр.153 от 1998 г.) Министерският съвет приема правилник за прилагането на този указ.
§ 5. (изм.,ДВ,бр.15 от 1998 г.; пред. § 4,бр.153 от 1998 г.) Общото ръководство, координацията и контролът на дейностите в свободните зони се осъществяват от министъра на търговията и министъра на финансите.
§ 6. (пред. § 5,ДВ,бр.153 от 1998 г.) Министърът на търговията, министърът на финансите и министърът на транспорта определят реда за текущата дейност в зоните.
Изпълнението на указа се възлага на министъра на търговията и на министъра на финансите.

Бележки по прилагането на указа:

1. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Указ No 2242 за свободни безмитни зони (ДВ,бр.26 от 26 март 1996 г.) алкохолните напитки и тютюневите изделия, намиращи се в свободните зони при влизането на закона в сила, се оформят митнически в тримесечен срок от влизането на закона в сила. Съгласно измененията в ДВ,бр.89 от 1998 г. Законът за митниците и съответно измененията на указа влизат в сила от 1 януари 1999 г.


--> Нормативна уредба
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!