--> Нормативна уредба
Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

Официален вестник n° L 256 , 07/09/1987 стр. 0001 - 0675

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейска икономическа общност, и по-специално членове 28, 43, 113 и 235 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Испания и Португалия,

като взе предвид предложението на Комисията [1],

като взе предвид становището на Европейския парламент [2],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [3],

като има предвид, че Европейската икономическа общност се основава на митнически съюз, който включва използването на обща митническа тарифа;

като има предвид, че събирането и обменът на данни за статистиката на външната търговия на Общността може да се постигне по-добре чрез използване на комбинирана номенклатура, заместваща съществуващата Обща митническа тарифа и номенклатурите Nimexе, с оглед едновременно съответствие на тарифните и статистически изисквания;

като има предвид, че Общността е подписваща страна по Международната конвенция за хармонизирана система за описание и кодиране на стоките, известна като "Хармонизираната система", която се предвижда да замени Конвенцията от 15 декември 1950 г. по номенклатурата за класиране на стоките в митническите тарифи;

като има предвид, че посочената комбинирана номенклатура трябва да бъде създадена на базата на Хармонизираната система;

като има предвид, че е подходящо да се даде възможност държавите-членки да създадат национални статистически подраздели;

като има предвид, че някои специфични мерки на Общността не могат да бъдат третирани в рамките на комбинираната номенклатура; като има предвид, че е необходимо следователно да се създадат допълнителни подраздели на Общността и да бъдат включени в обединена тарифа на Европейските общности (Taric); като има предвид, че ефикасното управление на Taric изисква система за незабавно актуализиране; като има предвид, че е необходимо следователно Комисията да бъде упълномощена да управлява Taric;

като има предвид, че Испания и Португалия няма да бъдат в състояние да използват Taric по същия начин като другите държави-членки поради преходните тарифни споразумения, предвидени в Акта за присъединяване; като има предвид, че е подходящо на тези две държави-членки да бъде дадено право да не прилагат Taric през периода, през който се прилагат преходните мерки;

като има предвид, че се оказва подходящо държавите-членки да могат да включват следващи подраздели след Taric подпозициите с оглед съобразяване с допълнителните национални изисквания; като има предвид, че тези подраздели трябва да бъдат идентифицирани с подходящи кодови номера в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2793/86 на Комисията от 22 юли 1986 г. за определяне на кодовете, които трябва да бъдат използвани във формулярите, предвидени в Регламенти (ЕИО) № 678/85, (ЕИО) № 1900/85 и (ЕИО) № 222/77 [4];

като има предвид, че е важно Комбинираната номенклатура и всяка друга номенклатура, цялостно или частично базирана на нея или която добавя подраздели към нея, да бъде прилагана по еднакъв начин от всички държави-членки; като има предвид, че разпоредбите с тази цел трябва да бъдат такива, че да могат да се приемат на общностно равнище; като има предвид, че освен това разпоредбите на Общността, осигуряващи еднакво прилагане на номенклатурата на Общата митническа тарифна система, съдържаща се в Решение 86/98/ЕОВС [5] са приложими за продукти, третирани в Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана;

като има предвид, че подготовката и прилагането на тези разпоредби изисква тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията; като има предвид, че въвеждането на тези разпоредби трябва да бъде осъществено бързо предвид сериозните икономически последици, които всяко забавяне може да предизвика;

като има предвид, че с оглед осигуряване на еднакво прилагане на комбинираната номенклатура е необходимо Комисията да бъде подпомогната от Комитет, отговорен по всички въпроси, касаещи Комбинираната номенклатура, Taric и всички други номенклатури, базирани на комбинираната номенклатура; като има предвид, че този Комитет трябва да започне да действа възможно най-скоро преди датата на прилагане на комбинираната номенклатура;

като има предвид, че с оглед определяне целта на Комбинираната номенклатура е желателно да се определят предварителни разпоредби, допълнителни бележки към част и раздел и желателно — бележки под линия;

като има предвид, че Общата митническа тарифа се състои не само от условни и самостоятелни мита и други съответни такси, определени в приложение I към настоящия регламент на базата на Ломбинираната номенклатура, но и от тарифните размери, указани в Taric и в други законодателни документи на Общността;

като има предвид, че определяйки условните равнища на митата е подходящо да се вземат предвид договореностите по ГАТТ (Общото споразумение за митата и търговията);

като има предвид, че преходът от предишната номенклатура към комбинираната номенклатура може да предизвика затруднения при прилагането на първоначалните правила по отношение на някои преференциални режими, по-специално, когато третата страна не е възприела хармонизираната система; като има предвид, че е подходящо при тези обстоятелства да се предвидят мерки за преодоляване на тези трудности;

като има предвид, че макар и номенклатурата и размерите на митата, касаещи продукти, обхванати от Споразумението за създаване на Европейска общност за въглища и стомана, не са част от Общата митническа тарифа, е подходящо въпреки това да се включат условни равнища за тези продукти в този регламент за информация;

като има предвид, че след установяването на комбинираната номенклатура многобройни документи на Общността, най-вече в областта на Общата селскостопанска политика, трябва да бъдат адаптирани, така че да отчитат използването на тази номенклатура; като има предвид, че това адаптиране, не като общо правило, изисква някои изменения по същество; като има предвид, че с цел опростяване е подходящо да се даде право на Комисията да приема необходимите технически изменения във въпросните документи;

като има предвид, че влизането в сила на настоящия регламент води до отмяна на Регламент (ЕИО) № 950/68 на Съвета от 28 юни 1968 г. за Общата митническа тарифа [6] и на Регламент (ЕИО) № 97/69 на Съвета от 16 януари 1969 г. относно мерките, които трябва да бъдат взети за еднаквото прилагане на номенклатурата на Общата митническа тарифа [7], последно изменена с Регламент (ЕИО) № 2055/84 [8],

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1. Номенклатурата на стоките, наричана по-нататък "Комбинирана номенклатура" или съкратено "КН", се създава с цел да отговори едновременно на изискванията на Общата митническа тарифа и на статистиката на външната търговия на Общността.

2. Комбинираната номенклатура включва:

а) номенклатурата на Хармонизираната система;

б) подраздели на Общността към тази номенклатура, наричани "КН подпозиции" в случаите, когато е определено съответното равнище на митото;

в) предварителни разпоредби, допълнителни глави или раздели с бележки и бележки под линия, отнасящи се до КН подпозициите.

3. Комбинираната номенклатура е дадена в приложение I.

Самостоятелните и условни равнища на митата в Общата митническа тарифна система и допълнителните статистически единици, както и друга необходима информация, са дадени в горепосоченото приложение.

Член 2

Комисията съставя интегрирана тарифа на Европейските общности, по-долу наричана "Taric", основана на комбинираната номенклатура. Тя включва:

а) допълнителни подраздели за Общността, наричани "Taric подпозиции", които са необходими за описанието на стоките, подлежащи на специфичните мерки на Общността, изброени в приложение II;

б) равнищата на митата и други прилагани такси;

в) кодовите номера, посочени в член 3, параграфи 3 и 4;

г) всяка друга информация, необходима за прилагането и управлението на съответните мерки на Общността.

Член 3

1. Всяка подпозиция от КН има осемцифров кодов номер:

а) първите шест цифри са кодовите номера, отнасящи се до позициите и подпозициите от номенклатурата на хармонизираната система;

б) седмата и осмата цифра обозначават подпозициите от КН. Когато позиция или подпозиция от хармонизираната система няма по-нататъшни подраздели за нуждите на Общността, седмата и осмата цифри са "00".

2. Деветата цифра е запазена за използване от държавите-членки за националните статистически подраздели, които трябва да се включат в съответствие с член 5, параграф 3.

3. Taric подпозициите се идентифицират с 10-а и 11-а цифра, които заедно с кодовите номера, посочени в параграф 1, образуват Taric кодовите номера. При липса на подраздел на Общността, 10-а и 11-а цифри са "00".

4. По изключение може да се използва допълнителен Taric код от четири цифри за прилагане на специфични мерки на Общността, които не са кодирани, или не изцяло кодирани, на мястото на 10-а и 11-а цифра.

Член 4

1. Комбинираната номенклатура, заедно с размерите на митата и другите съответни такси, и тарифните размери, включени в Taric или в други споразумения на Общността, представляват Общата митническа тарифа, посочена в член 9 от Договора, която се прилага при внос на стоки в Общността.

2. Комбинираната номенклатура, включваща кодовите номера, и когато е необходимо, допълнителни статистически единици, свързани с нея, се прилага от Общността и държавите-членки за статистиката на външната търговия на Общността.

Член 5

1. Taric се използва от Комисията и държавите-членки за прилагане на мерки на Общността по отношение на вноса и, когато е необходимо, на износа и търговията между държавите-членки.

2. Taric кодовите номера се прилагат при внос на стоки, обхванати под съответните подпозиции. Когато е необходимо, те се прилагат при износ и при търговия между държави-членки.

3. Държавите-членки могат да въвеждат подраздели след КН подпозиции за национални статистически цели и след Taric подпозициите — за други национални цели.

На такива подраздели се дават идентифициращи кодови номера в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2793/86.

4. Държавите-членки, които прилагат подраздели за национални цели, различни от статистика, могат след информиране на Комисията да отложат използването на Taric подпозиции и съответните 10-а и 11-а цифра до 31 декември 1989 г. най-късно.

Член 6

Комисията отговаря за управлението и публикуването на Taric. Тя по-специално предприема необходимите стъпки, за да:

а) въведе мерките, изброени в приложение II в Taric;

б) даде Taric кодови номера;

в) актуализира Taric;

г) информира незабавно държавите-членки за промени в Taric подпозициите и цифровите кодове.

Член 7

1. Комисията се подпомага от Комитет по тарифната и статистическата номенклатура, наречен "Комитет по номенклатурата" и наричан по-нататък "Комитетът", съставен от представители на държавите-членки и председателстван от представител на Комисията.

2. Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 8

Комитетът може да разглежда всякакви въпроси, представени от неговия председател, както по своя инициатива, така и по искане на представител на държава-членка:

а) относно Комбинираната номенклатура;

б) относно Taric номенклатурата и всяка друга номенклатура, която е изцяло или частично базирана на комбинираната номенклатура или която добавя подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Общността с цел прилагане на тарифни или други мерки, касаещи търговията със стоки.

Член 9

1. Мерки, свързани с въпросите, посочени по-долу, се приемат в съответствие с процедурата, определена в член 10:

а) прилагане на Комбинираната номенклатура и Taric по отношение по-специално на:

- класификацията на стоки в номенклатурите по член 8,

- обяснителните бележки;

б) изменения към Комбинираната номенклатура за съответствие с промените в изискванията по отношение на статистиката или търговската политика;

в) изменения в приложение II;

г) изменения в Комбинираната номенклатура и регулиране на митата в съответствие с решения, приети от Съвета или Комисията;

д) изменения в Комбинираната номенклатура, предвидени за адаптирането и по отношение на технологичното или търговско развитие или целящи изясняване на текстове;

е) изменения в Комбинираната номенклатура, резултат от промени в номенклатурата на хармонизираната система;

ж) въпроси относно прилагането, функционирането и управлението на хармонизираната система, която трябва да бъде разгледана в рамките на Съвета за митническо сътрудничество.

2. Разпоредбите, приети по параграф 1, не могат да изменят:

- размерите на митата,

- селскостопанските такси, възстановявания или други суми в рамките на общата селскостопанска политика или в рамките на специфични планове, прилагани за някои стоки, получени в резултат от обработка на селскостопански продукти,

- количествени ограничения, определени в разпоредбите на Общността,

- номенклатури, приети в рамките на Общата селскостопанска политика.

3. Ако е необходимо, изменения в подпозициите на КН трябва да бъдат незабавно включени като Taric подпозиции. Те се включват в КН при условията на член 12.

Член 10

1. Представителят на Комисията представя на Комитета проект с мерки, които трябва да се приемат. Комитетът дава мнение по проекта в рамките на срока, определен от председателя в зависимост от спешността на въпроса. Становището се дава с мнозинството, определено в член 148, параграф 2 от Договора в случай на решения, които се приемат от Съвета по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в Комитета се претеглят по начина, определен в този член. Председателят не гласува.

2. Комисията приема мерки, които се прилагат незабавно. Въпреки това, ако тези мерки не са в съответствие със становището на Комитета, те се съобщават незабавно от Комисията на Съвета. В този случай Комисията отлага прилагането на мерките, които е решила да вземе, за три месеца от датата на това съобщение.

3. Съветът, гласувайки с квалифицирано мнозинство, може да вземе различно решение в срока, посочен в параграф 2.

Член 11

1. Когато разпоредби на Общността предвиждат условия, отнасящи се до допускането на стоки при благоприятен тарифен режим при внос, предвид естетството или специфичното му предназначение, тези условия могат да бъдат фиксирани в съответствие с процедурите по член 10.

2. За целите на параграф 1 "благоприятен тарифен режим" означава намаление или суспендиране, дори по тарифна квота, на мито или такса, имаща еквивалентен ефект или на селскостопански налог или друга такса върху вноса, предвидена по силата на общата селскостопанска политика или от специфичен режим, прилаган за някои стоки, получени след обработка на селскостопански продукти.

Член 12

Комисията приема всяка година посредством регламент пълен вариант на Комбинираната номенклатура заедно със съответните автономни и конвенционални равнища на митата по Общата митническа тарифа, тъй като тя е резултат от мерките, приети от Съвета или от Комисията. Посоченият регламент се публикува не по-късно от 31 октомври в Официален вестник на Европейските общности и се прилага от 1 януари следващата година.

Член 13

Кралство Испания и Португалската република имат право да не прилагат Taric за периода, през който действат преходните мерки, отнасящи се до тарифата, предвидени в Акта за присъединяване.

Член 14

Когато се дава тарифна преференция на базата или правилата за произход, произтичащи от номенклатурата на Съвета за митническо сътрудничество в сила от 31 декември 1987 г., тези правила остават приложими в съответствие с актовете на Общността в сила от тази дата.

Член 15

1. Кодовете и описанията на стоки, определени на базата на Комбинираната номенклатура, заменят тези, определени на базата на номенклатурите на Общата митническа тарифа и Nimexe, без да се засягат международните споразумения, сключени от Общността преди влизането в сила на настоящия регламент и на действия по прилагането им, които се отнасят за посочените номенклатури. Актовете на Общността, които включват тарифната и статистическа номенклатура, се изменят съответно от Комисията.

2. Препратки към Nimexe в различните действащи актове на Общността се считат за препратки към комбинираната номенклатура.

Член 16

Регламенти (ЕИО) № 950/68 и (ЕИО) № 97/69 се отменят.

Член 17

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Членове от 1 до 5 и от 12 до 16 няма да се прилагат до 1 януари 1988 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 1987 година.

За Съвета

Председател

K. E. Tygesen

[1] ОВ С 154, 12.6.1987 г., стр. 6.

[2] ОВ С 190, 20.7.1987 г.

[3] Становище, представено на 1 юли 1987 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

[4] ОВ L 263, 15.9.1986 г., стр. 74.

[5] ОВ L 81, 26.3.1986 г., стр. 29.

[6] ОВ L 172, 22.7.1968 г., стр. 1.

[7] ОВ L 14, 21.1.1969 г.,стр. 1.

[8] ОВ L 191, 19.7.1984 г., стр. 1.


--> Нормативна уредба
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!