--> Нормативна уредба


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

издаден от МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ в сила от 01.07.2006 г.
(Обн. ДВ. бр.42 от 23 Май 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 28 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 20 Април 2007г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г.)

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове, наричан по-нататък "закона".

Глава втора.
ОСВОБОЖДАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АКЦИЗ

Раздел I.
Ред за освобождаване от облагане с акциз по силата на международен договор

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Освобождаването от плащане на акциз, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 2 от закона, се прилага при внасяне или при въвеждане на акцизни стоки на територията на страната от територията на друга държава членка, както и при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад.
(2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато в международен договор по чл. 21, ал. 1, т. 2 от закона е предвиден специфичен ред за освобождаване, се прилага редът, определен в съответния договор.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Освобождаването по чл. 2, ал. 1 се извършва въз основа на писмено потвърждение от органа, координиращ изпълнението на съответния международен договор, до:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) началника на митницата, в която ще се извършва митническото оформяне при внасяне;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) началника на митницата по седалище на лицето, когато стоките се въвеждат от територията на друга държава членка;
3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) началника на митницата по местонахождение на данъчния склад на територията на страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Потвърждение по ал. 1 се изисква за всяко внасяне или въвеждане от територията на друга държава членка, или извеждане на акцизни стоки от данъчен склад, разположен на територията на страната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Потвърждението по ал. 1 съдържа:
1. наименование, дата на обнародване и дата на влизане в сила на международния договор и основанието за освобождаването;
2. наименование на програмата или проекта, финансирани със средства в изпълнение на международния договор;
3. номер, дата и предмет на конкретния договор, сключен в изпълнение на международния договор;
4. наименование, седалище, адрес на управление, единен идентификационен код на лицето (за чуждестранно лице - идентификационния му номер в страната, в която той е местно лице) на изпълнителя по договора, сключен в изпълнение на международния договор;
5. вид, количество и стойност на акцизните стоки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Към писменото потвърждение се прилагат копия на всички документи, необходими за митническото оформяне при внасяне на акцизните стоки или за тяхното въвеждане от територията на друга държава членка или извеждане от данъчен склад, разположен на територията на страната.
(5) Органът, координиращ изпълнението на съответния международен договор, писмено уведомява Централното митническо управление на Агенция "Митници" за лицата, оторизирани да подписват писмените потвърждения по ал. 1, и изпраща копие на договора, сключен в изпълнение на международния договор.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) Началникът на митницата извършва проверка относно изпълнението на изискванията за освобождаване от плащане на акциз на стоките по съответното писмено потвърждение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) Когато при проверката се установи, че изискванията за освобождаване са изпълнени, началникът на митницата предприема действия за митническото оформяне или писмено уведомява началника на митническо учреждение, компетентно за митническото оформяне, че са налице основанията за освобождаване, като уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите на въвеждане на акцизни стоки от територията на друга държава членка или извеждане на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната, когато при проверката се установи, че изискванията за освобождаване са изпълнени, началникът на компетентната митница предприема действия за освобождаване на акцизните стоки за потребление, като уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) В случай на неизпълнение на изискванията за освобождаване началникът на митницата писмено уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) Освобождаването от плащане на акциз, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 6 от закона, се прилага при внасяне или при въвеждане на акцизни стоки от друга държава членка, както и при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната.
(2) Освобождаването от плащане на акциз по ал. 1 при въвеждане на акцизни стоки от друга държава членка или при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад, предназначени за ползване на територията на страната, се извършва въз основа на сертификат за освобождаване от акциз по образец съгласно приложение № 1.
(3) Издаването, движението, получаването и съхранението на екземплярите на сертификата за освобождаване от акциз по ал. 2 се извършва в съответствие с обяснителните бележки към сертификата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) При внасяне на акцизни стоки освобождаването от плащане на акциз се извършва, както следва:
1. по реда на Наредба № 14 от 1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и членовете на техния персонал - за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 от закона;
2. по реда за освобождаване от вносни сборове - за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3 от закона;
3. по реда на ал. 2 - за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 6 от закона.
(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Преди изпращане на стоките от друга държава членка или извеждане от данъчен склад на територията на страната сертификатът по ал. 2 се заверява от Министерството на външните работи в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 6 от закона или от Министерството на отбраната в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 3 от закона. Сертификатът по ал. 2 се заверява и от митническо учреждение, определено със заповед на директора на Агенция "Митници".


Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите, когато акцизни стоки са предназначени за лица, установени в друга държава членка, за целите на освобождаването, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 6 от закона, преди изпращането на стоките лицензираният складодържател на територията на страната трябва да разполага със сертификат за освобождаване от акциз, издаден от държавата членка на получаване, който придружава стоките при движението под режим отложено плащане на акциз до другата държава членка.

Раздел I.
"а" Освобождаване от облагане с акциз при внасяне или въвеждане от територията на друга държава членка на акцизни стоки от физически лица за лични нужди (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)

Чл. 4в. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Закупените тютюневи изделия и алкохолни напитки в друга държава членка от физически лица за лични нужди, които се освобождават от акциз, могат да бъдат в количества не по-големи от:
1. за тютюневи изделия:
а) цигари - 800 броя;
б) пури - 200 броя;
в) пурети - 400 броя;
г) тютюн за пушене - 1 килограм;
2. за алкохолни напитки:
а) алкохолни напитки с код по КН 2208 - 10 литра;
б) междинни продукти - 20 литра;
в) вина - 90 литра ( пенливи вина не повече от 60 литра);
г) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) бира - 110 литра.
3. (отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Внасяните тютюневи изделия и алкохолни напитки в личния багаж на пътници, които се освобождават от плащане на акциз, могат да бъдат в количества не по-големи от количествените прагове, определени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Когато се установи, че стоките по ал. 1 и 2 са с търговско предназначение, физическите лица са задължени за заплащане на пълния размер на акциза за внасяните или въведените стоки.

Раздел I.
"б" Други освобождавания от облагане с акциз (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)

Чл. 4г. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) (1) В случаите на освобождаване от плащане на акциз, предвидени в чл. 21, ал. 1, т. 10 и 11 от закона, лицата доказват изнасянето с митническа декларация, заверена съгласно митническото законодателство, в която лицето е вписано като износител.
(2) В случаите на освобождаване от плащане на акциз, предвидени в чл. 21, ал. 1, т. 12 и 13 от закона, лицата доказват вътреобщностната доставка с документите съгласно Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Раздел II.
Ред за възстановяване на акциз за алкохол и алкохолни напитки

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Не се облага с акциз напълно денатурираният етилов алкохол с денатуриращите вещества, определени в чл. 93.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Възстановяването на платен акциз за алкохол и алкохолни напитки се извършва на основание чл. 22, ал. 2, 3, 4, 5 и 6 от закона.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) Възстановяването по чл. 22, ал. 2 от закона се прилага само за производители на продукти, които не са за човешка консумация, въз основа на писмено искане.
(2) Лицата по ал. 1 влагат в производството специално денатуриран етилов алкохол с платен акциз, като възстановяването се извършва след реализация на стоките, в които е вложен специално денатурираният етилов алкохол.


Чл. 6б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Искането за възстановяване се подава до началника на митницата по седалището на лицето по чл. 6а, ал. 1 по образец съгласно приложение № 1а.
(2) Искането за възстановяване съдържа данни за:
1. вида и количеството на реализираните стоки, в които е вложен специално денатуриран етилов алкохол;
2. количеството и единичната цена с включен акциз на вложения специално денатуриран етилов алкохол;
3. сумата на акциза, подлежащ на възстановяване;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) лицето, заплатило акциза.
(3) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) копие от фактурата за закупения по цени с включен акциз етилов алкохол или митническа декларация за внесения етилов алкохол;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) разходната норма на вложения специално денатуриран етилов алкохол в единица краен продукт съгласно технологичната инструкция за производство на съответните продукти, или отраслова нормала;
3. документите, удостоверяващи реализацията на произведените стоки, в които е вложен специално денатуриран етилов алкохол;
4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) анализен сертификат;
5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) документ, удостоверяващ начисляването и заплащането на акциза.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Възстановяването по чл. 22, ал. 3 и 5 от закона се прилага само за производители на оцет, лекарства, ветеринарномедицински продукти, ароматични продукти с алкохолно съдържание до 1,2 % vol за добавки към хранителни стоки и безалкохолни напитки, хранителни продукти (с пълнеж или приготвени по друг начин), когато алкохолът и алкохолните напитки са вложени пряко или като съставка в полуготови продукти, при условие, че алкохолното съдържание не надвишава 8.5 л чист алкохол на 100 кг от шоколадовите изделия и 5 л чист алкохол на 100 кг от другите хранителни продукти, както и за производители на хранителни стоки и безалкохолни напитки с алкохолно съдържание не по-високо от 1,2 % vol, които влагат ароматични продукти с алкохолно съдържание над 1,2 % vol, въз основа на писмено искане.
(2) Лицата по ал. 1 влагат в производството алкохол и алкохолни напитки с платен акциз, като възстановяването се извършва след реализация на стоките, в които те са вложени.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Искането за възстановяване се подава до началника на митницата по седалището на лицето по чл. 7, ал. 1 по образец съгласно приложение № 1б.
(2) Искането за възстановяване съдържа данни за:
1. вида и количеството на реализираните стоки, в които са вложени алкохол и алкохолни напитки;
2. вида, количеството, единичната цена с включен акциз и алкохолното съдържание на вложените алкохол и алкохолни напитки;
3. сумата на акциза, подлежащ на възстановяване - общо и по видове вложени алкохол и алкохолни напитки;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) лицето/ата, начислило/и и заплатило/и акциза.
(3) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) копие от фактурите за закупените алкохол и алкохолни напитки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесените алкохол и алкохолни напитки;
2. разходната норма на вложените алкохол и алкохолни напитки в единица изделие съгласно технологичната инструкция за производство на съответните продукти или отраслова нормала;
3. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) разрешението от Министерството на здравеопазването - за производителите на лекарства или разрешителното от Националната ветеринарномедицинска служба - за производителите на ветеринарномедицински продукти;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) санитарното разрешително от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - за производителите на оцет, на ароматични продукти за добавки към хранителни стоки и безалкохолни напитки и на хранителни продукти;
5. документите, удостоверяващи реализацията на произведените стоки, в които са вложени алкохол и алкохолни напитки.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Възстановяването по чл. 22, ал. 4 от закона се прилага само за лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения, аптеки по смисъла на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, институти за научни изследвания и лаборатории, които използват алкохол и алкохолни напитки с платен акциз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Възстановяването по чл. 22, ал. 4 от закона се прилага и за производители, които използват в производствения процес алкохол и алкохолни напитки с платен акциз, при условие че крайният продукт не съдържа алкохол.
(3) Възстановяването се извършва след използването на алкохол и алкохолни напитки въз основа на писмено искане.
(4) Искането за възстановяване се подава до началника на митницата по седалището на лицето по ал. 1 и 2 по образец съгласно приложение № 2.
(5) Искането за възстановяване съдържа данни за:
1. вида, количеството, единичната цена с включен акциз и алкохолното съдържание на използвания алкохол и алкохолни напитки;
2. сумата на акциза, подлежащ на възстановяване - общо и по видове използван алкохол и алкохолни напитки;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) лицето/ата, начислило/и и заплатило/и акциза.
(6) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) копие от фактурите за закупените алкохол и алкохолни напитки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесените алкохол и алкохолни напитки;
2. разходната норма на използвания алкохол и алкохолни напитки за всяка отделна дейност съгласно технологични инструкции, рецептурници или отраслови нормали;
3. документът, удостоверяващ правото за извършване на съответната дейност;
4. документите, удостоверяващи извършването на съответните дейности и използваните алкохол и алкохолни напитки по видове и количества.


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Митницата, в която е подадено искането по чл. 6б, ал. 1, чл. 8, ал. 1 или чл. 9, ал. 4, извършва проверка за изпълнение на изискванията за възстановяване на акциза и за наличието на изискуеми задължения за заплащане на акциз.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Изискванията за възстановяване на акциза се считат за изпълнени, когато в резултат от проверката по ал. 1 по безспорен начин се установи, че са изпълнени условията за възстановяване, посочени съответно в чл. 6а, чл. 7 или чл. 9, както и че исканият за възстановяване акциз е внесен.
(3) Когато при извършване на проверката по ал. 1 се установят нередовности, които могат да бъдат отстранени, началникът на митницата писмено уведомява лицето, като определя подходящ срок за тяхното отстраняване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случай че при извършена проверка се установи, че фактически вложените етилов алкохол или алкохолни напитки надвишават закупеното по документи количество, разликата се счита за освободена за потребление акцизна стока по чл. 20, ал. 2, т. 21 от закона.


Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) В 30-дневен срок от постъпване на искането по чл. 6б, ал. 1, чл. 8, ал. 1 или чл. 9, ал. 4, съответно от отстраняване на нередовностите в него, началникът на митницата се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва изцяло или частично искането за възстановяване на акциза.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Когато искането за възстановяване е уважено изцяло или частично, с решението по чл. 11 началникът на митницата разпорежда връщане на акциза или прихващане с изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция "Митници".
(2) Подлежащите на връщане суми на акциза се превеждат с платежно нареждане по сметка на лицето в 14-дневен срок от влизане в сила на решението по чл. 11.

Раздел II.
"а" Ред за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени до територията на друга държава членка с опростен придружителен документ (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Чл. 12а (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) Искането за възстановяване на акциз по чл. 23, ал. 2 от закона се подава до началника на митницата по чл. 76б, ал. 1, т. 1 от закона от изпращача на стоките до друга държава членка по образец съгласно приложение № 2а.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от третия екземпляр на опростения придружителен документ (ОПД), заверен от получателя, както и от компетентните власти на другата държава членка, в случаите когато такава заверка се извършва от получаващата държава членка;
2. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) копие от фактура за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесени акцизни стоки с платен акциз или документ, удостоверяващ начисляването и заплащането на акциза;
3. копие от уведомителното писмо до митницата за изпратените акцизни стоки до другата държава членка;
4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) копие от документ, удостоверяващ, че акцизът е заплатен, обезпечен или не подлежи на плащане в държавата членка, в която са изпратени акцизните стоки.
(3) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 10, 11 и 12 при отчитане на съответната специфика.

Раздел III.
Ред за освобождаване от облагане с акциз на енергийни продукти

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Освобождаването от облагане с акциз на енергийните продукти по чл. 24, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от закона се прилага само за еднолични търговци или юридически лица, на които е издадено удостоверение за освободени от акциз крайни потребители.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) За целите на прилагане на ал. 1 лицата следва да разполагат с анализен сертификат.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Лицата, които използват енергийни продукти за производство на консистентни смазки (греси), включени в код по КН 2710 19 99, следва да разполагат с удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Когато енергиен продукт участва в процес, свързан с отделянето на топлина, която се използва за битови и стопански нужди, непосредствено или чрез преносна среда, се счита, че този продукт е енергиен продукт за отопление.
(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За всеки обект, където ще се получават и използват енергийни продукти от краен потребител, се издава отделно удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Удостоверение за освободен от акциз краен потребител се издава на лице, което:
1. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
2. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ характер;
б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения, задължения за задължителни осигурителни вноски и частни държавни вземания, събирани от Националната агенция за приходите;
4. не е извършило тежко или повторно нарушение на закона;
5. разполага със собствени или наети помещения, където ще се получават и използват енергийните продукти.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Освобождаването от облагане с акциз на енергийните продукти по чл. 24, ал. 1, т. 4 от закона се прилага след установяване на целите, за които те се използват, като се представят документи (спецификации, анализни сертификати, договори и други), доказващи, че продуктите не се използват като моторно гориво или гориво за отопление.


Чл. 13б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) За прилагане на разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 1 от закона при зареждане на плавателни и въздухоплавателни средства с енергийни продукти се прилага процедурата по износ по смисъла на чл. 161, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността.
(2) Освобождаването от облагане с акциз по чл. 24, ал. 1, т. 1 от закона на газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 и енергийни продукти, съдържащи газьол, с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 за плавателни средства се прилага само при условие, че газьолът е маркиран.
(3) За целите на прилагане на ал. 2 лицата следва да разполагат с анализен сертификат или протокол, в който трябва да е посочена информация за количествата газьол и за маркиращите вещества в съответствие с чл. 103, ал. 3.


Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) За издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител се подава искане по образец съгласно приложение № 3 до началника на митницата по местонахождението на обекта, където ще се получават и използват енергийните продукти.
(2) Искането за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител съдържа данни за:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) лицето, подало искането - име, седалище, адрес на управление и единния идентификационен код на лицето;
2. обекта, където ще се получават и използват енергийните продукти от крайния потребител;
3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) целите, за които ще се използват енергийните продукти съгласно чл. 24, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от закона;
4. енергийните продукти, които ще се използват от крайния потребител - търговско наименование и код по КН;
5. годишните прогнозни количества от енергийни продукти, които ще се получават и използват - по видове дейности и видове енергийни продукти;
6. материалната отчетност, която ще се води от крайния потребител - по видове дейности и видове енергийни продукти;
7. (зал. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) максимален производствен капацитет;
9. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) максимален складов капацитет за получаваните енергийни продукти;
10. (нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Към искането за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;
2. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;
3. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
4. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 13, ал. 7, т. 2, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;
5. декларация за обстоятелствата по чл. 13, ал. 7, т. 2, буква "б";
6. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
7. план на обекта с обозначени местоположение и предназначение на помещенията и оборудването;
8. документ за собственост или договор за наем на обекта;
9. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта;
10. списък на доставчиците;
11. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейността, за която ще се използват енергийните продукти, когато това се изисква по закон;
12. технологичната схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологичните загуби, техническа спецификация;
13. издадени документи въз основа на одобрен и общодостъпен стандарт (български, международен, европейски) по Закона за националната стандартизация.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Митницата, в която е подадено искането по чл. 14, ал. 1, извършва проверка относно изпълнението на изискванията за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител, която включва най-малко следното:
1. проверка на производствените помещения и оборудването;
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)
3. проверка на всички дейности, за които ще се използват енергийните продукти.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) За установяване съдържанието на акцизната стока в крайния продукт и/или определяне на кода по КН митническите органи могат да вземат проби за лабораторен анализ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Когато се установят нередовности, които могат да бъдат отстранени, началникът на митницата в 14-дневен срок от подаване на искането писмено уведомява лицето, което отстранява нередовностите или предоставя допълнителна информация в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Когато при проверката се установи, че изискванията са изпълнени, началникът на митницата издава удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Когато при извършване на проверката по ал. 1 се установят нередовности, които не могат да бъдат отстранени, както и в случаите, когато нередовностите не са отстранени в срока по ал. 2, началникът на митницата с мотивирано решение отказва издаването на удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Удостоверението по ал. 4 или решението по ал. 5 се издават в 30-дневен срок от постъпване на искането по чл. 14, ал. 1, съответно от отстраняване на нередовностите в него.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Удостоверението по ал. 4 и решението по ал. 5 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Удостоверението за освободен от акциз краен потребител се издава в два екземпляра - за митницата, издала удостоверението, и за освободения от акциз краен потребител.
(2) Удостоверението за освободен от акциз краен потребител съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) наименование на митницата, издала удостоверението;
3. номер и дата на издаване на удостоверението;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) име, седалище, адрес на управление и единния идентификационен код на освободения от акциз краен потребител;
5. обекта, където ще се получават и използват енергийните продукти от крайния потребител;
6. енергийните продукти, които ще се използват от крайния потребител - търговско наименование и код по КН;
7. целите, за които ще се използват енергийните продукти;
8. (нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) При настъпване на промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението по чл. 16, освободеният от акциз краен потребител незабавно уведомява за това митницата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в удостоверението по чл. 16, лицата подават искане за издаване на ново удостоверение.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите по ал. 2 се прилага процедурата по чл. 15.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В Централното митническо управление на Агенция "Митници" се води електронен регистър за издадените удостоверения на освободените от акциз крайни потребители.
(2) Регистърът съдържа данните по чл. 16, ал. 2.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Въз основа на издаденото удостоверение освободеният от акциз краен потребител има право да получава енергийни продукти, освободени от облагане с акциз, в посочения в удостоверението обект, където ще се получават и използват енергийните продукти.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Освободеният от акциз краен потребител може да използва получените енергийни продукти само за целите, посочени в издаденото удостоверение за съответния обект.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) В случаите по чл. 20, ал. 2, т. 19 от закона освободеният от акциз краен потребител е задължен за заплащането на дължимия акциз.


Чл. 21. (1) Митницата, издала удостоверението, извършва проверки на освободените от акциз крайни потребители за спазване на условията, определени в удостоверението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Началникът на митницата прекратява действието на удостоверението на освободен от акциз краен потребител:
1. по молба на освободения от акциз краен потребител;
2. при прекратяване или ликвидация на освободения от акциз краен потребител;
3. по своя инициатива:
а) когато освободеният от акциз краен потребител престане да отговаря на изискванията по чл. 13, ал. 7;
б) когато не са спазени изискванията на чл. 17, ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Действието на удостоверението на освободен от акциз краен потребител се прекратява с решение на началника на компетентната митница, което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Решението по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III.
"а" Ред за възстановяване на платения акциз за електрическа енергия (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Искането за възстановяване на акциз по чл. 24а, ал. 2 от закона се подава до началника на митницата по седалище на лицензираните железопътни превозвачи и управителите на железопътната инфраструктура - за използваната от тях тягова и нетягова електрическа енергия при осъществяването на тяхната дейност, на лицата, потребители на електрическа енергия, използвана за химическа редукция или в електролитни, металургични или минералогични процеси, както и използвана при производството на продукти, при условие че стойността на енергията представлява повече от 50% от стойността на продукта, по образец съгласно приложение № 3а.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. разходна норма на използваната електрическа енергия за всеки процес съгласно технологични инструкции или отраслови нормали;
2. документ, удостоверяващ правото за извършване на съответната дейност;
3. документ, удостоверяващ заплатения акциз за електрическата енергия.

Раздел IV.
Ред за възстановяване на акциз при изнасяне на акцизни стоки (Загл. изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) Възстановяването по чл. 26 от закона се прилага в случаите на изнасяне на акцизни стоки, въз основа на писмено искане.
(2) С изключение на случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1 от закона, доставката на енергийните продукти за зареждане на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, с изключение на тези, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди, се счита за изнасяне и платеният акциз за енергийните продукти се възстановява по реда и в сроковете, определени в този раздел, като се отчита съответната специфика.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Възстановяването по ал. 2 за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 и енергийни продукти, съдържащи газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, предназначени за зареждане на плавателни средства, се прилага само ако газьолът е маркиран в съответствие с чл. 103, ал. 3.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите, когато акцизът за енергийни продукти с произход от трети страни е бил обезпечен, освобождаването на обезпечението се извършва по реда на митническото законодателство.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Искането за възстановяване по чл. 22, ал. 1 се подава до началника на митницата по седалището на лицето по образец съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) За удостоверяване на правото за възстановяване към искането по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) копие от фактурите за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване;
2. експортната фактура, освен когато лицето изнася стоката в чужбина на свое име;
3. анализният сертификат по чл. 62, ал. 1, 2 или 5 от закона;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) митническа декларация, заверена съгласно митническото законодателство, в която лицето е вписано като износител.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Искането за възстановяване по чл. 22, ал. 2 се подава до началника на митницата по седалището на лицето извършило доставката на енергийните продукти за зареждане на въздухоплавателните средства или плавателните съдове по образец съгласно приложение № 4б.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Искането по ал. 1 се подава не по-рано от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са получени енергийните продукти, за които се иска възстановяване на акциза.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) За удостоверяване на правото за възстановяване към искането по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) копия от фактурите за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз, копия от акцизните данъчни документи за получените енергийни продукти с посочен размер на акциза или митнически декларации за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване на акциз;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) документи, доказващи доставката на енергийните продукти за зареждане на плавателни съдове или въздухоплавателни средства (ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане, от който са видни: номерът и датата на рейса, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд или съответното въздухоплавателно средство);
3. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) анализен сертификат по чл. 62, ал. 1 и 2 от закона, а в случаите по чл. 22, ал. 3 в анализния сертификат или в протокол, трябва да е посочена информация за количествата газьол и за маркиращите вещества в съответствие с чл. 103, ал. 3.


Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) Извън случаите на чл. 23а, когато енергийни продукти са използвани за зареждане на кораби, извършващи стопански риболов в Черно море и река Дунав, искането за възстановяване се подава от лицето, притежател на разрешително за стопански риболов в Черно море и река Дунав, получило удостоверение за право за извършване на стопански риболов, издадено от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, до началника на митницата по седалище на лицето.
(2) Искането по ал. 1 се подава не по-рано от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са получени енергийните продукти, за които се иска възстановяване на акциз.
(3) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копия от фактурите за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз, копия от акцизните данъчни документи за получените енергийни продукти с посочен размер на акциза или митнически декларации за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване на акциз, копие на корабните дневници, в които са вписани операциите по зареждане на горивото;
2. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане съгласно приложение № 9 към Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм., бр. 69 и 78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 76 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.), съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане, от който е виден инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;
3. анализен сертификат по чл. 62, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от закона, а в случаите по чл. 22, ал. 3 в анализния сертификат или в протокол трябва да е посочена информация за количествата газьол и за маркиращите вещества в съответствие с чл. 103, ал. 3.
(4) Митническите учреждения могат да изискват и други документи с цел правилното прилагане на разпоредбите за възстановяване по чл. 26 от закона.


Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Митницата, в която е подадено искането по чл. 23, ал. 1, чл. 23а, ал. 1 и чл. 23б, ал. 1, извършва проверка за изпълнение на изискванията за възстановяване на акциз и за наличието на изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция "Митници".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Изискванията за възстановяване на акциза се считат за изпълнени, когато в резултат от проверката по ал. 1 се установи по безспорен начин, че исканият за възстановяване акциз е внесен и изнасянето на акцизните стоки е осъществено.
(3) Когато при извършване на проверката по ал. 1 се установят нередовности, които могат да бъдат отстранени, началникът на митницата уведомява писмено лицето, като определя подходящ срок за тяхното отстраняване.


Чл. 25. (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) В 30-дневен срок от постъпване на искането по чл. 23, ал. 1, чл. 23а, ал. 1 и чл. 23б, ал. 1, съответно от отстраняване на нередовностите в него, началникът на митницата се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва изцяло или частично искането за възстановяване на акциза.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Когато искането за възстановяване е уважено изцяло или частично, с решението по чл. 25 началникът на митницата разпорежда връщане на акциза или прихващане с изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция "Митници".
(2) Подлежащите на връщане суми на акциза се превеждат с платежно нареждане по сметка на лицето в 14-дневен срок от влизане в сила на решението по чл. 25.

Раздел V.
Ред за възстановяване на акциз на земеделски производители (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 26в. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 26г. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Раздел V.
"а" Ред за прилагане на акцизната ставка за смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99 (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Чл. 26д. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) При въвеждане на територията на страната на смазочни масла от друга държава членка в потребителски опаковки до 210 литра се прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 кг при спазване на разпоредбите на чл. 76в, ал. 4, т. 1, 3 и 5 и ал. 5 от закона.
(2) Когато смазочните масла се получават като предварително опаковани продукти с маса от 5 г до 10 кг включително или с обем от 5 мл до 10 л включително, митническите органи могат да разрешат на лицата облекчена процедура за прилагане на чл. 76в, ал. 4, т. 1 от закона.
(3) За целите на прилагане на ал. 2 лицата могат да подадат едно уведомление за общото количество на акцизните стоки, които ще бъдат изпратени от друга държава членка в рамките на календарния месец.
(4) В случаите по ал. 2 лицата могат да включат в акцизната декларация по чл. 87, ал. 6 от закона всички получени стоки в рамките на 14-дневния период.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) При въвеждане на територията на страната на смазочни масла от друга държава членка, които не са в потребителски опаковки до 210 литра, се прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 кг при условие, че:
1. са спазени разпоредбите на чл. 76в, ал. 4, т. 1, 3 и 5 и ал. 5 от закона;
2. лицето писмено декларира пред митническите органи, че:
а) акцизните стоки ще се използват пряко в дейности, които не представляват производство по смисъла на чл. 59 от закона, и
б) акцизните стоки няма да се използват за моторно гориво или гориво за отопление, и
в) акцизните стоки няма да се използват като добавка или за разреждане на моторни горива;
3. в писмената декларация по т. 2 лицето посочва дейностите, в които ще се използват стоките, и лицата, които ще ги потребяват.
(6) Писмената декларация по ал. 5, т. 2 се прилага към уведомлението по чл. 76в, ал. 5 от закона.
(7) Когато смазочните масла ще се използват в дейности, представляващи производство по смисъла на чл. 59 от закона, уведомлението по чл. 76в, ал. 4, т. 1 от закона се подава от лицензирания складодържател, в чийто склад ще постъпят стоките.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)


Чл. 26е. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) При внасяне на смазочни масла на територията на страната в потребителски опаковки до 210 литра се прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 кг.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) При внасяне на смазочни масла на територията на страната, които не са в потребителски опаковки до 210 литра, се прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 кг при условие, че вносителят писмено декларира пред митническите органи, че:
1. акцизните стоки ще се използват пряко в дейности, които не представляват производство по смисъла на чл. 59 от закона, и
2. акцизните стоки няма да се използват за моторно гориво или гориво за отопление, и
3. акцизните стоки няма да се използват като добавка или за разреждане на моторни горива.
(3) В писмената декларация по ал. 2 лицето посочва дейностите, в които ще се използват стоките, и лицата, които ще ги потребяват.
(4) Писмената декларация по ал. 2 се прилага към митническата декларация.
(5) Когато смазочните масла ще се използват в дейности, представляващи производство по смисъла на чл. 59 от закона, стоките се допускат за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз при спазване на разпоредбите на раздели VIа и VIб от закона.


Чл. 26ж. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) При извеждане от данъчен склад на смазочни масла, които не са в потребителски опаковки до 210 литра, освен когато от момента на извеждането стоките се движат под режим отложено плащане на акциз, се прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 кг, при условие че лицензираният складодържател писмено декларира, че:
1. акцизните стоки ще се използват пряко в дейности, които не представляват производство по смисъла на чл. 59 от закона, и
2. акцизните стоки няма да се използват за моторно гориво или гориво за отопление, и
3. акцизните стоки няма да се използват като добавка или за разреждане на моторни горива.
(2) В писмената декларация по ал. 1 лицето посочва дейностите, в които ще се използват стоките, и лицата, които ще ги потребяват.
(3) Писмената декларация по ал. 1 се прилага към акцизната декларация.

Глава трета.
РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

Раздел I.
Издаване на лиценз за управление на данъчен склад

Чл. 27. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено заявление до директора на Агенция "Митници" по образец съгласно приложение № 5.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите по чл. 48, ал. 2 от закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Когато с едно заявление се иска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад, в това заявление за всеки склад отделно се посочва информацията по чл. 48, ал. 1 от закона и се прилагат документите по чл. 48, ал. 2, т. 7 - 9 и 11, 12, 13, 14, 17, 19 и 20 от закона.


Чл. 28. (В сила от 23.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Данъчният склад за производство и складиране е недвижим имот, който обхваща всички сгради и помещения, които се използват за производство, складиране и подготовка за извеждане на акцизни стоки, площите и помещенията за съхранение на суровини и други помещения и площи, които ги свързват, включително административните сгради и съоръженията.
(2) Данъчният склад за производство и складиране отговаря на следните изисквания за сигурност и контрол:
1. е ограден, като помещенията и съоръженията не са пряко свързани с такива извън данъчния склад;
2. достъпът до него се осъществява през определени входни и изходни контролно-пропускателни пунктове;
3. разполага с физическа охрана или сигнално-охранителна техника;
4. помещенията са подходящо обозначени чрез посочване на вида на извършваните в тях дейности;
5. всички външни прозорци, порти и огради трябва да бъдат осигурени със заключващи устройства;
6. помещенията и съоръженията отговарят на специалните нормативни изисквания за тяхната експлоатация, включително на нормите и правилата за противопожарна безопасност;
7. в помещенията са монтирани средства за измерване, позволяващи контрола на постъпилите, произведените, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки, отговарящи на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им;
8. разполага с автоматизирана система за отчетност, позволяваща отчитането на количествата на постъпващите суровини и акцизни стоки, произведените, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки;
9. съдовете и резервоарите в данъчния склад трябва да имат трайна идентификация и означаване върху тях на общата вместимост и търговското наименование на акцизната стока.
(3) Данъчният склад за складиране е недвижим имот, който обхваща всички сгради и помещения, които се използват за складиране и подготовка за извеждане на акцизни стоки и други помещения и площи, които ги свързват, включително административните сгради и съоръженията.
(4) Данъчният склад за складиране отговаря на следните изисквания за сигурност и контрол:
1. е обособен, като помещенията и съоръженията не са пряко свързани с такива извън данъчния склад;
2. разполага с физическа охрана или сигнално-охранителна техника;
3. всички външни прозорци, порти и огради трябва да бъдат осигурени със заключващи устройства;
4. помещенията са подходящо обозначени чрез посочване на вида на извършваните в склада дейности;
5. отговаря на специалните нормативни изисквания за тяхната експлоатация, включително на нормите и правилата за противопожарна безопасност;
6. в помещенията са монтирани средства за измерване, позволяващи контрола на постъпващите и изведените от данъчния склад акцизни стоки, отговарящи на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им;
7. да разполага с автоматизирана система за отчетност, позволяваща отчитането на количествата на постъпващите, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки;
8. съдовете и резервоарите в данъчния склад трябва да имат трайна идентификация и означаване върху тях на общата вместимост и търговското наименование на акцизната стока.
(5) Транспортни средства и части от тях не могат да бъдат използвани като съдове и резервоари за съхранение в данъчен склад. Не се счита за съхранение използването/държането на транспортните средства в рамките на данъчния склад до приключването на операциите по разтоварване съгласно изискванията на закона.
(6) За прилагане на разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 7 от закона помещенията се ползват само от лицето, получило лиценз за управление на данъчен склад.


Чл. 29. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Митническите органи извършват проверки на мястото, посочено като местонахождение на данъчния склад, както и на мястото/местата на директна доставка, за установяване изпълнението на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му за издаване на лиценз за управление на данъчен склад.
(2) При извършване на проверките по ал. 1 заявителите са длъжни да предоставят достъп на митническите служители до производствените и складовите помещения и до материалната и счетоводната отчетност, както и да им оказват необходимото съдействие.
(3) При настъпили промени в обстоятелствата, въз основа на които е подадено заявлението, заявителите са длъжни своевременно да уведомят директора на Агенция "Митници" преди издаването на лиценза за управление на данъчния склад.


Чл. 30. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Митническите служители, извършили проверката по чл. 29, ал. 1, съставят протокол за резултатите от извършената проверка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Началникът на компетентната митница изготвя становище относно възможността за осъществяване на контрол в данъчния склад, както и на мястото/местата на директна доставка във връзка с изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му, което заедно с протокола за извършената проверка се изпраща до Централното митническо управление на Агенция "Митници".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., предишна ал. 1, доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) След извършване на проверка за изпълнение на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му по отношение на заявителя и по отношение на данъчните складове, както и на мястото/местата на директна доставка в сроковете по чл. 49 от закона директорът на Агенция "Митници" издава лиценз за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки или лиценз за управление на данъчен склад за складиране на акцизни стоки или мотивирано решение за отказ.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Когато с едно заявление е поискано издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад, лицензи се издават само за тези данъчни складове, които отговарят на изискванията на закона и на нормативните актове по прилагането му.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г.) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите на извършване на проверки във връзка с промяна на обстоятелствата, при които е издаден лицензът за управление на данъчен склад, включително при освобождаване на обезпечение, както и когато лицензиран складодържател е поискал да получава енергийни продукти на място/места на директна доставка.


Чл. 31. (В сила от 23.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Лицензът за управление на данъчен склад се връчва лично на лице, представляващо по закон лицензирания складодържател, след представяне в Централното митническо управление на Агенция "Митници" на обезпечение в размера, определен в лиценза, учредено с депозит в пари или с банкова гаранция по реда на митническото законодателство.


Чл. 32. (В сила от 23.05.2006 г.) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В Централното митническо управление на Агенция "Митници" се води електронен регистър на лицензираните складодържатели и на данъчните складове в съответствие с чл. 54, ал. 2 от закона.


Чл. 33. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) Лицензираните складодържатели имат право да получават информация от регистъра на лицензираните складодържатели и на данъчните складове, както и от регистъра на освободените от акциз крайни потребители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За получаване на информация по ал. 1 лицензираният складодържател подава искане в писмена форма до Централното митническо управление на Агенция "Митници", което съдържа:
1. идентификационния номер на лицензирания складодържател, който иска информацията;
2. идентификационния номер на данъчния склад или номера на удостоверението на освободения от акциз краен потребител, за които се иска информация;
3. причините, поради които се иска информацията;
4. начина, по който да се предостави информацията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В 3-дневен срок от постъпване на искането Централното митническо управление на Агенция "Митници" предоставя на лицензирания складодържател, подал искането, информация относно валидността и действието на лиценза за управление на данъчния склад или на удостоверението за освободен от акциз краен потребител, както и за видовете акцизни стоки, включени в обхвата на лиценза или на удостоверението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Когато искането по ал. 2 е подадено под формата на електронен документ, подписан с универсален електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, Централното митническо управление на Агенция "Митници" предоставя информацията по ал. 3, като издава електронен документ, подписан с универсален електронен подпис.

Раздел I.
"а" Регистрация на независими малки пивоварни (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) Акцизната ставка по чл. 31, ал. 1, т. 7 от закона се прилага само от лицата по чл. 4, т. 38 от закона, които имат издаден лиценз за управление на данъчен склад и издадено удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна.
(2) За издаване на удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна до директора на Агенция "Митници" се подава искане по образец съгласно приложение № 5а.
(3) Към искането се прилагат следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние в случаите, когато дружеството не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;
2. информация за произведената бира през предходната година, съдържаща: търговско наименование на стоката, код по КН, градус плато, количество (в хектолитри);
3. декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 38 от закона, в която изрично се декларира и обстоятелството за осъществяване на съвместна дейност с други малки пивоварни;
4. в случаите, когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност - споразумение за разпределение на общото годишно производство на независимата малка пивоварна.
(4) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 3 директорът на Агенция "Митници" в 14-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна по образец съгласно приложение № 5в или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за регистрация.
(5) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението по чл. 33а, ал. 4, в 14-дневен срок от настъпването й регистрираното лице писмено уведомява директора на Агенция "Митници".


Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Действието на удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна се прекратява:
1. по писмено искане от регистрираното лице;
2. при отнемане на регистрацията по чл. 110, ал. 2 от закона;
3. при прекратяване действието на лиценза за управление на данъчния склад;
4. когато независимата малка пивоварна престане да отговаря на условията по чл. 4, т. 38 от закона;
5. когато в определените срокове регистрираното лице не уведоми за промяната в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението.


Чл. 33г. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Всяка година до 31 януари независимите малки пивоварни подават в митницата по местонахождение на данъчния склад информация за произведената бира през предходната година по образец съгласно приложение № 5б.


Чл. 33д. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) (1) Акцизната ставка по чл. 31, ал. 1, т. 7 от закона се прилага и за бира, произведена от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга държава членка.
(2) За прилагане на ал. 1 лицата, които освобождават за потребление бира, следва да разполагат с документ, удостоверяващ, че бирата е произведена от независима малка пивоварна, издаден от компетентните власти на държавата членка.
(3) Документът по ал. 2 се прилага към акцизната декларация.

Раздел II.
Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители

Чл. 34. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) Собствениците или наемателите на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители подават искане за регистрация до началника на митницата по местонахождение на обекта по образец съгласно приложение № 6.
(2) Към искането за регистрация на обекта по ал. 1 се прилагат документите по чл. 57, ал. 3 от закона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите, когато в документа за въвеждане в експлоатация на обекта или в документа за собственост са посочени повече от едно лице, лицето, подаващо искането за регистрация по ал. 1, прилага и писмено съгласие от другите лица за ползването на обекта само от заявителя.


Чл. 35. (1) (В сила от 23.05.2006 г., предишен текст на чл. 35, доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) След извършване на проверка за изпълнение на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му по отношение на задължителната регистрация в срока по чл. 57, ал. 4 от закона началникът на митницата издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7 или отказва с мотивирано решение издаването му.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на малък винопроизводител се издава удостоверение за регистрация само на един собственик/наемател.


Чл. 36. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) В Централното митническо управление на Агенция "Митници" се води електронен регистър на специализираните малки обекти за дестилиране и на обектите за винопроизводство на малки винопроизводители в съответствие с чл. 56, ал. 2 от закона.
(2) Регистърът по ал. 1 е публичен и се публикува в Интернет на страницата на Агенция "Митници".


Чл. 37. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Митницата, издала удостоверението за регистрация, извършва проверки на регистрираните лица за спазване на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му по отношение на специализираните малки обекти за дестилиране, съответно на обектите за винопроизводство на малки винопроизводители.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Когато при извършване на проверка се установи, че регистрираното лице не отговаря на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му, началникът на митницата, издал удостоверението, с мотивирано решение прекратява регистрацията на основание чл. 58, ал. 1, т. 3 от закона.

Раздел II.
"а" Регистрация на други данъчнозадължени лица (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3 от закона подават искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление преди започване на дейността по образец съгласно приложение № 7а.
(2) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 4 от закона подават искане за регистрация до началника на митницата по постоянен адрес, съответно по седалище и адрес на управление на данъчния представител по образеца, посочен в ал. 1.
(3) Към искането се прилагат документите, посочени в чл. 57б, ал. 5 от закона.
(4) В сроковете, определени в закона, началникът на съответната митница издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7б или отказва с мотивирано решение издаването му.


Чл. 37б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Лицата по чл. 57в, ал. 1 от закона подават искане за издаване на удостоверение за регистрация до началника на митницата по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки, преди започване на дейността за правото да получават акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, изпращани от лицензиран складодържател от друга държава членка, по образец съгласно приложение № 7в.
(2) Към искането се прилагат документите, посочени в чл. 57в, ал. 2 от закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) В сроковете, определени в закона, началникът на съответната митница издава удостоверение за регистрация за правото на регистрирания получател да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, изпращани от лицензиран складодържател от друга държава членка, по образец съгласно приложение № 7г или отказва с мотивирано решение издаването му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За всеки обект, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки, се издава отделно удостоверение за регистрация.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За прилагане на разпоредбата на ал. 4 обект е завод, фабрика, сграда, помещение, съоръжение, който се ползва само от лицето, получило удостоверение за регистриран получател.

Раздел II.
"б" Временно регистрирани получатели (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.)

Чл. 37в. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Лицата по чл. 58а, ал. 1 от закона подават искане до началника на митницата по местонахождение на обекта, където ще се получат и разтоварят акцизните стоки, за издаване на разрешение за получаване еднократно на определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, изпратени от лицензиран складодържател от друга държава членка, по образец съгласно приложение № 7д.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Искане за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки се подава не по-късно от 30 дни преди датата на получаване на стоките. Към искането се прилагат документите, посочени в чл. 58а, ал. 2 от закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В сроковете, определени в закона, началникът на съответната митница издава разрешение на временно регистрирания получател, с което се разрешава лицето да получи еднократно определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, по образец съгласно приложение № 7е или отказва с мотивирано решение издаването му.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За всяко еднократно получаване на определено количество акцизни стоки се издава отделно разрешение за получаване на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, като срокът на доставката не може да бъде повече от 30 дни от датата на издаването му.
(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Разрешението по ал. 3 се издава в 2 екземпляра - 1 за митническото учреждение и 1 за лицето.
(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Разрешението по ал. 3 се издава за доставка на акцизни стоки с един електронен административен документ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За всеки обект, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки, се издава отделно разрешение.
(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За прилагане на разпоредбата на ал. 7 обект е завод, фабрика, сграда, помещение, съоръжение, който се ползва само от лицето, получило разрешение.

Раздел II.
"в" Регистрирани изпращачи (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Чл. 37г. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Лицата по чл. 58в от закона подават искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление, преди започване на дейността, за правото да изпращат до друга държава членка акцизни стоки, допуснати за свободно обращение едновременно с поставянето им под режим отложено плащане на акциз, по образец съгласно приложение № 7ж.
(2) Към искането се прилагат документите, посочени в чл. 58г, ал. 2 от закона.
(3) В сроковете, определени в закона, началникът на съответната митница издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7з или отказва с мотивирано решение издаването му.

Раздел III.
Производство на акцизни стоки

Чл. 38. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Производството по чл. 59 от закона задължително се извършва само от лицензирани складодържатели, получили лиценз за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 39. Производството на алкохол и алкохолни напитки се извършва в съответствие със Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за неговото прилагане.


Чл. 40. Производството на тютюневи изделия се извършва в съответствие със Закона за тютюна и тютюневите изделия и нормативните актове за неговото прилагане.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)


Чл. 43. (1) За прилагане на разпоредбата по чл. 25, ал. 1, т. 4 от закона лицензираният складодържател е задължен при поискване от митническите органи да предостави данни, удостоверяващи нормите на технологичния брак.
(2) В случаи на промени в допустимите норми за технологичния брак и технологичните загуби лицензираният складодържател незабавно уведомява, но не по-късно от изтичането на данъчния период, през който са настъпили промените, митническото учреждение по местонахождение на данъчния склад.


Чл. 44. (1) Независимо от изискванията по чл. 61, ал. 1 от закона в производството на акцизни стоки могат да се използват само средства за измерване, достъпни за оглед и за отчитане на техните показания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Демонтирането на наличните средства за измерване се извършва в присъствието на митническите органи, а монтирането на нови и ремонтът на място на наличните средства за измерване и в присъствието на органите за метрологичен контрол и надзор.
(3) Съдовете и резервоарите за производство и съхранение на акцизни стоки трябва да имат трайна идентификация и означаване върху тях на общата вместимост и търговското наименование на акцизната стока.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Редът, условията, специфичните изисквания и контролът по ал. 1, 2 и 3 се определят с наредбата по чл. 103а, ал. 2 от закона.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Собствениците или наемателите на специализираните малки обекти за дестилиране са длъжни да измерват:
1. количеството произведен етилов алкохол (ракия) чрез оразмерени или калибрирани съдове;
2. алкохолното съдържание по обем съгласно изискванията на Наредбата за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2007 г.).
(2) Собствениците или наемателите на специализираните малки обекти за дестилиране са длъжни да изискат от физическите лица, които предоставят за производство на етилов алкохол (ракия) ферментирали материали от грозде или плодове - собствено производство, да попълнят справка-декларация.
(3) Справката-декларация по ал. 2 съдържа:
1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на физическото лице;
2. количество и вид на предоставения ферментирал материал за дестилиране.
(4) В справката-декларация по ал. 2 физическото лице декларира, че предоставените ферментирали материали от грозде или плодове са от собствено производство.
(5) Справката-декларация по ал. 2 се попълва в три екземпляра - първият екземпляр остава в специализирания малък обект за дестилиране, вторият се дава на физическото лице и се прилага към екземпляра на акцизния данъчен документ за лицето, а третият се предоставя от собственика или наемателя на обекта на митническото учреждение по местонахождение на обекта, в срока на подаването на акцизната декларация.


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) В специализиран малък обект за дестилиране може да се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление само до 30 литра ракия годишно на семейство.
(2) В случаите, когато в специализиран малък обект за дестилиране се произведе етилов алкохол (ракия) над количеството по ал. 1, регистрираното лице заплаща пълния размер на акциза.
(3) В случаите, когато производството на вино в обект за винопроизводство на малък винопроизводител достигне 1000 хектолитра вино в рамките на съответната година, регистрираното лице следва незабавно да уведоми началника на митницата, издал удостоверението за регистрация, и да подаде заявление за издаване на лиценз за управление на данъчен склад.


Чл. 47. Лицензираните и регистрираните лица по закона отразяват показанията на средствата за измерване в материалната отчетност и където е приложимо - в счетоводните документи.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В данъчните складове за производство и складиране, както и в регистрираните по закона обекти се извършват документни и физически проверки на постъпващите суровини и напускащите склада продукти, включително чрез вземане на проби за анализ.


Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) В случаите по чл. 60а от закона лицата, които ще извършват тестване или изпитване на машини, съоръжения или инсталации, са длъжни да уведомят митницата по местонахождение на обекта преди започването на тези дейности.
(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва в писмена форма, като в него се посочват датата и часът на тестването или изпитването. Тестването или изпитването се извършва в рамките на работното време и в присъствието на митнически служител, определен със заповед на началника на компетентното митническо учреждение.


Чл. 48б. (1) (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., предишен текст на чл. 48б - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) В случаите на прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад или прекратяване на регистрацията се допуска:
1. лицата да приключат дейностите по дообработка на налични акцизни стоки под контрола на митническите органи за привеждането им в съответствие с нормативни изисквания в данъчния склад/обекта;
2. дейностите по дообработка на налични акцизни стоки да се извършат в друг данъчен склад под контрола и с разрешение на митническите органи по реда на чл. 49а.
(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) В случаите по ал. 1 се допуска еднократно лицата да заявят и получат брой бандероли, който не надвишава количеството на освободените за потребление акцизни стоки, подлежащи на облепване с бандерол.


Чл. 48в. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Разпоредбата на чл. 44, ал. 4 се прилага и за лицата по чл. 37а, 37б и 37в, като се отчита съответната специфика.

Раздел IV.
Складиране на акцизни стоки

Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Складирането на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз се извършва от лицензирани складодържатели, получили лиценз за управление на данъчен склад за складиране или на данъчен склад за производство и складиране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм.и доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) При спазване изискванията по чл. 66, ал. 1 от закона лицензираните складодържатели могат да складират под режим отложено плащане на акциз и стоки, собственост на лица - вложители, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, включително да ги подлагат на посочените в чл. 65, ал. 5 от закона операции.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Нефтопроводите и нефтопродуктопроводите от мястото на добиване или от железопътни разтоварища или пристанища до данъчен склад, както и от данъчен склад до железопътни разтоварища, намиращи се извън данъчен склад или до пристанища, са неразделна част от съответния данъчен склад в случаите, когато се използват единствено за дейността на данъчния склад.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Извън случаите по ал. 3 нефтопроводите и нефтопродуктопроводите са отделни данъчни складове.
(5) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) По отношение на данъчните складове по ал. 3 и 4 се прилагат изискванията по чл. 28, като се отчита съответната специфика.


Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) За прилагане разпоредбата на чл. 66, ал. 5 от закона лицензираният складодържател уведомява митницата по местонахождение на данъчния склад при наличието на извънредни обстоятелства, които налагат съхраняването на акцизни стоки със заплатен акциз в данъчния склад.
(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва в писмена форма, като в него се посочват обстоятелствата, които налагат съхранението в данъчния склад на акцизни стоки с платен акциз, вид, количество и код по КН на акцизните стоки, срокът за съхранение и чия собственост са. Към уведомлението се прилага и документ, удостоверяващ начисляването и заплащането на акциза за стоките, за които се иска разрешение, както и документ за собственост.
(3) В 14-дневен срок от постъпване на уведомлението началникът на митницата по местонахождение на данъчния склад издава разрешение за съхранение на акцизни стоки с платен акциз в данъчния склад или мотивиран отказ за издаване на разрешение.
(4) Разрешението по ал. 3 съдържа най-малко следната информация:
1. наименование на митническото учреждение, издало разрешението;
2. правните основания и причините за издаване на разрешението;
3. наименование на лицензирания складодържател;
4. идентификационен номер на лицензирания складодържател;
5. идентификационен номер на данъчния склад;
6. седалище и адрес на управление и единен идентификационен код на лицензирания складодържател;
7. адрес на данъчния склад;
8. вид, количество и код по КН на съхраняваните акцизни стоки с платен акциз;
9. наименование и ЕИК на собственика на стоките с платен акциз;
10. срок за съхранение на акцизните стоки с платен акциз.


Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) За издаване на разрешение от директора на Агенция "Митници" в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 6 от закона в заявлението за прекратяване на издадения лиценз за управление на данъчен склад лицензираният складодържател посочва следната информация:
1. наименование, седалище и адрес на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;
2. идентификационен номер на лицензирания складодържател;
3. идентификационен номер на данъчния склад, лицензът за който лицензираният складодържател иска да бъде прекратен и от който облепените с бандерол акцизни стоки ще бъдат изведени;
4. идентификационен номер на данъчния склад, в който ще бъдат въведени акцизните стоки;
5. вид, количество и код по КН на акцизните стоки;
6. опис на облепените върху акцизните стоки бандероли, в който са отразени, търговско наименование на стоките с код по КН, търговска марка, вид на бандерола, серия, номер (от - до), емисия, продажна цена/действително алкохолно съдържание по обем (% vol), вместимост на потребителската опаковка, номер и дата на приемно-предавателните протоколи за получените бандероли;
7. дата на извършване на транспортирането и описание на маршрута.
(2) В 14-дневен срок от постъпване на искането директорът на Агенция "Митници" издава разрешение за транспортиране на акцизните стоки или мотивиран отказ. Разрешението съдържа:
1. наименование, седалище и адрес на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;
2. идентификационен номер на лицензирания складодържател;
3. точен адрес и идентификационен номер на данъчния склад на извеждане на облепените с бандерол акцизни стоки, за който лицензираният складодържател иска да бъде прекратен лицензът за управление на данъчен склад;
4. точен адрес и идентификационен номер на данъчния склад на въвеждане на акцизните стоки;
5. вид, количество и код по КН на акцизните стоки;
6. дата на извършване на транспортирането и описание на маршрута;
7. наименование и код на компетентните митнически учреждения по местонахождение на данъчните складове.
(3) Издаденото разрешение или отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) При транспортиране на акцизни стоки към електронния административен документ се прилагат и копие от описа по ал. 1, т. 6 и разрешението по ал. 2.


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В данъчен склад за складиране не може да се извършват дейности, представляващи производство на акцизни стоки по смисъла на чл. 59 от закона.


Чл. 51. В данъчния склад за складиране могат да се извършват само операциите, определени в лиценза за управление на този склад.


Чл. 52. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Операциите по изпразване или източване на съдове с цел отстраняване на отпадъци или утайки от дъното на съдовете, използвани за съхранение на енергийни продукти, се извършва в присъствие на митнически служител за установяване на вида, количествата и състава на отпадъците или утайките от съда.
(2) За целите на ал. 1 лицензираният складодържател изпраща предварително писмено уведомление до митническото учреждение по местонахождение на склада за осигуряване присъствието на митнически служител.


Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Операциите по смесване на втечнени нефтени газове и на горива от нефтен произход с биогорива, когато съдържанието на биогориво е по-малко от 4 на сто, се извършват след еднократно уведомление до компетентното митническо учреждение, че в данъчния склад ще се извършват такива операции.
(2) Операциите по смесване на горива от нефтен произход с биогорива, когато съдържанието на биогориво е от 4 до 5 на сто, се извършват след уведомление до компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчния склад преди започване на всяка конкретна операция.
(3) Уведомлението по ал. 1 и 2 се извършва в писмена форма и съдържа информация за лицензирания складодържател, данъчния склад, конкретната операция, като в случаите по ал. 2 се посочват задължително датата и часът на планираната операция.


Чл. 52б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Лицата, които извършват смесване на горива от нефтен произход с биогорива, са длъжни:
1. да издават анализен сертификат за всяка партида, в който е посочено процентното съдържание на биогориво;
2. да водят отчетност за количеството смесени горива, като ги разграничават в зависимост от процентното съдържание на биогоривото;
3. да прилагат към акцизната декларация справка за количествата смесени горива през данъчния период, като ги разграничават в зависимост от процентното съдържание на биогоривото.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За прилагане разпоредбите по чл. 21, ал. 6 и чл. 25, ал. 1, т. 1 от закона лицата своевременно в писмена форма уведомяват митническото учреждение по местонахождение на обекта/данъчния склад за осигуряване присъствието на митнически служители при унищожаването на акцизните стоки.
(2) В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 2 от закона за установяване на обстоятелствата, довели до липсата или безвъзвратната загуба вследствие на непреодолима сила, лицензираният складодържател незабавно уведомява в писмена форма митническото учреждение по местонахождение на данъчния склад и представя удостоверителен документ, издаден от компетентен орган.
(3) Получените при унищожаването на стоките отпадъци и остатъци се вписват в материалната отчетност по вид и количество.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Енергийни продукти с кодове по КН 2710 91 и 2710 99 се оползотворяват или обезвреждат по смисъла на Закона за управление на отпадъците само от лицензирани складодържатели.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)


Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 1 от закона лицензираният складодържател подава заявление за унищожаване на акцизните стоки до началника на митницата по местонахождението на данъчния склад.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. име/наименование, седалище и адрес на управление и единния идентификационен код на лицензирания складодържател;
2. идентификационен номер на лицензирания складодържател и идентификационен номер на данъчния склад;
3. точен адрес на данъчния склад;
4. точно количество и вид на акцизните стоки, код по КН и търговското им наименование;
5. обосновка за необходимостта от унищожаване на акцизните стоки.
(3) При унищожаване на акцизни стоки, облепени с бандерол, към заявлението се прилага и опис на облепените върху акцизните стоки бандероли, в който са отразени, търговско наименование на стоките с код по КН, търговска марка, вид на бандерола, серия, номер, емисия, продажна цена/действително алкохолно съдържание по обем (% vol), вместимост на потребителската опаковка, номер и дата на приемно-предавателните протоколи за получените бандероли.
(4) Акцизните стоки, облепени с бандерол, се бракуват и унищожават с протоколи след проверка от компетентната митница на описа по ал. 3 и след доказване на автентичността на бандеролите по безспорен начин. Автентичността се установява от митнически служители, оправомощени със заповед на директора на Агенция "Митници", в срок до 3 месеца от подаване на заявлението по ал. 1.
(5) При констатиране на неистински или подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а акцизните стоки, облепени с бандероли, се изземват и съхраняват като доказателство до приключване на административнонаказателното производство.
(6) Акцизните стоки, облепени с бандерол, се унищожават от комисия, в която задължително участие вземат представители на Министерството на финансите, определени със заповед на министъра на финансите, и митнически служители, определени със заповед на директора на Агенция "Митници".
(7) Акцизните стоки, върху които не е поставен бандерол или същият е отлепен, се бракуват и унищожават с протоколи от комисия, определена със заповед на директора на Агенция "Митници".
(8) Акцизните стоки, включително когато са облепени с бандерол, се унищожават по начин, непозволяващ повторната им употреба.
(9) Разходите по унищожаването са за сметка на лицето по ал. 1.
(10) Акцизните стоки се транспортират до мястото на тяхното унищожаване, придружени със заверен от митническото учреждение екземпляр от заявлението по ал. 1 и от описа по ал. 3.
(11) В случаите по ал. 5 след приключване на административнонаказателното производство акцизните стоки, облепени с бандерол, се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на Агенция "Митници".
(12) При унищожаване на акцизните стоки, облепени с бандерол, себестойността на бандеролите не се възстановява.


Чл. 53б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) В случаите по чл. 25б от закона унищожаването се извършва по реда и по начина, определени в чл. 53а, като се отчита съответната специфика.


Чл. 54. По отношение на средствата за измерване, съдовете и резервоарите, използвани в данъчния склад за складиране, се прилагат разпоредбите по чл. 44 и 47, като се отчита съответната специфика.


Чл. 55. Лицензираният складодържател задължително отразява в материалната и счетоводната отчетност извършените операции.

Раздел IV.
"а" Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) За целите на прилагане на чл. 73б, ал. 4 от закона в електронния административен документ задължителни за попълване са и данните, посочени в приложение № 7и.
(2) Във връзка с прилагането на чл. 14, ал. 2 от закона при попълване на електронен административен документ се използват кодовете на акцизни стоки, определени в приложение № 7к.
(3) В случаите на изпращане на акцизни стоки до място на директна доставка в друга държава членка изпращачът може да попълни в кл. 7с, 7е и 7f на електронния административен документ код на мястото на директна доставка, когато такъв е определен в държавата членка на получаване.


Чл. 55б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Когато по време на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз се установи, че са допуснати неточности в подадения електронен административен документ, изпращачът представя в компетентното митническо учреждение документ на хартиен носител, съдържащ коригираните данни от електронния административен документ и обяснение за допуснатите неточности.
(2) Когато по време на движение под режим отложено плащане на акциз се извърши промяна на транспортното средство поради извънредни обстоятелства, изпращачът подава документа по ал. 1 с коригираните данни за транспорта и информация за причината, довела до смяна на транспортното средство.
(3) В случаите по ал. 2 незабавно се уведомява и най-близкото митническо учреждение.


Чл. 55в. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) За целите на прилагане на чл. 73ж, ал. 1 от закона митническите органи потвърждават на получателя, че съобщението за получаване е регистрирано.
(2) При регистриране от митническите органи на съобщението за получаване на акцизни стоки, подадено от временно регистриран получател, се прекратява издаденото разрешение по чл. 37в, ал. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) При получаване на енергийни продукти на място на директна доставка лицензираният складодържател изпраща незабавно писмено уведомление по електронен път до началника на компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчния склад в рамките на работното време на компетентното митническо учреждение, което съдържа информация за:
1. наименование на изпращача, идентификационен номер на данъчен склад или акцизен номер;
2. търговско наименование и код по КН на енергийните продукти;
3. точен адрес на мястото на директна доставка;
4. дата и час на получаване на енергийните продукти.
(4) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Лицензираният складодържател не може да се разпорежда с енергийните продукти, получени на мястото/местата на директна доставка преди изтичане на 3 часа от уведомлението по ал. 3 в рамките на работното време на компетентното митническо учреждение или до получаването на писмено разрешение от началника на компетентното митническо учреждение по електронен път.


Чл. 55г. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) В случаите, когато получател на територията на страната е лице по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 от закона, компетентното митническо учреждение уведомява лицето за регистрирания електронен административен документ, предназначен за него.
(2) За целите на прилагане на ал. 1 компетентното митническо учреждение изпраща незабавно разпечатка от компютърната система на регистрирания електронен административен документ на лицето по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 от закона.


Чл. 55д. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) В случаите по чл. 55а лицето по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 от закона уведомява незабавно компетентното митническо учреждение за получаване на акцизните стоки с документ на хартиен носител, съдържащ данните на съобщението за получаване по чл. 73д от закона.
(2) Въз основа на документа по ал. 1 компетентното митническо учреждение попълва съобщението за получаване в компютърната система.


Чл. 55е. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Електронният обмен на съобщения при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз се осъществява по функционална спецификация, утвърдена със заповед на директора на Агенция "Митници". Функционалната спецификация се публикува на интернет страницата на Агенция "Митници".

Раздел IV.
"б" Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, когато компютърната система не работи (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Чл. 55ж. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) За целите на прилагане на чл. 73о, ал. 2 от закона се счита, че компютърната система не работи при неработоспособност на уебприложението на Агенция "Митници".
(2) В случаите по ал. 1 информация за това е налична на сайта на Агенция "Митници" или компетентните митнически учреждения са уведомени по съответния ред.


Чл. 55з. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите по чл. 73п от закона митническите органи изпращат копие на документа по чл. 73м, ал. 1 от закона или документ на хартиен носител, съдържащ реквизитите на съобщение за износ, на компетентните органи на държавата членка на изпращане в случаите, когато в едномесечен срок от получаване на акцизните стоки съобщението за получаване/съобщението за износ не може да бъде подадено чрез компютърната система или при поискване от компетентните органи на държавата членка на изпращане.

Раздел IV.
"в" Други разпоредби за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Чл. 55и. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) (1) В случаите по чл. 75а, ал. 1 от закона, когато от територията на страната акцизни стоки са изпратени до територията на друга държава членка или са изнесени, доказателството, че движението под режим отложено плащане на акциз е приключило, се предоставя под формата на документ, издаден или заверен от компетентните органи на държавата членка на получаване или от митническото учреждение, в което е подадена декларацията за износ.
(2) При наличие на доказателствата по ал. 1 компетентното митническо учреждение на изпращача приключва движението в компютърната система.
(3) В случаите по чл. 75а, ал. 1 от закона доказателството, че движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз е приключило на територията на страната, се предоставя от компетентното митническо учреждение на получателя под формата на заверка на документ, съдържащ реквизитите на съобщението за получаване.
(4) За целите на прилагане на ал. 3 получателят предоставя на компетентното митническо учреждение за заверка документ на хартиен носител, съдържащ реквизитите на съобщението за получаване.
(5) Компетентното митническо учреждение на получателя заверява документа по ал. 4 след извършване на проверка за установяване получаването на акцизните стоки и завеждането им в материалната отчетност.

Раздел V.
Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с придружителен административен документ (Загл. доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


Чл. 56а. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


Чл. 56б. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

Раздел V.
"а" Движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Чл. 56в. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) Акцизни стоки по чл. 2, т. 1, 2 и 3 от закона, освободени за потребление на територията на страната, които се изпращат до друга държава членка, се съпровождат с издаден от изпращача опростен придружителен документ (ОПД), който се издава в 3 екземпляра.
(2) Образецът, формата и реквизитите на екземплярите на ОПД са определени в приложение № 9а.
(3) Опростеният придружителен документ може да не се издава, когато акцизните стоки се придружават от търговски документ, съдържащ реквизитите на ОПД, които отговарят както по съдържание, така и по номер на реквизитите в ОПД. В този случай на видно място в търговския документ се поставя следният текст: "Опростен придружителен документ за акцизни стоки (за целите на фискалния контрол)".
(4) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 56г. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Движението на напълно денатуриран етилов алкохол от територията на страната до територията на друга държава членка се съпровожда с ОПД или с търговския документ по чл. 56в, ал. 3.

Раздел V.
"б" Движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Чл. 56д. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) Акцизни стоки по чл. 2, т. 1, 2 и 3 от закона, освободени за потребление на територията на друга държава членка, които се изпращат до територията на страната, се съпровождат с документа по чл. 56в, ал. 2 или 3, издаден от изпращача.
(2) В случаите по ал. 1 акцизните стоки се придружават и от документ, издаден от митницата по постоянен адрес, съответно седалище на получателя на акцизните стоки на територията на страната, удостоверяващ, че размерът на акциза за стоките е заплатен, обезпечен или не подлежи на плащане от получателя, по образец съгласно приложение № 9б.


Чл. 56е. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Движението на напълно денатуриран етилов алкохол от територията на друга държава членка до територията на страната се съпровожда с ОПД или с търговския документ по чл. 56в, ал. 3.


Чл. 56ж. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите на въвеждане от територията на друга държава членка на смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, движението на територията на страната се съпровожда с копие от писменото уведомление по чл. 76в, ал. 5 от закона.


Чл. 56з. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) В случаите по чл. 76в от закона, когато акцизни стоки ще се поставят под режим отложено плащане на акциз, уведомлението по чл. 76в, ал. 4, т. 1 от закона се подава от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките, до началника на митницата по местонахождение на данъчния склад. Обезпечението по чл. 76в, ал. 4, т. 2 се освобождава след предоставяне на доказателства за вписването на акцизната стока в Регистър "Дневник на складовата наличност".

Глава четвърта.
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, БАНДЕРОЛИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 8 ОТ 2007 Г.)

Раздел I.
Обезпечения, предоставяни от лицензирани складодържатели (Загл. изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Чл. 57. (1) Лицензираните складодържатели предоставят обезпечение за осигуряване заплащането на акциза, който може да възникне за стоките под режим отложено плащане на акциз, в размер, определен в съответствие с чл. 77 от закона и разпоредбите на този раздел.
(2) За всеки данъчен склад се предоставя само едно обезпечение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато обезпечението се учредява с банкова гаранция, се представя банкова гаранция по образеца съгласно приложение № 9в.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За целите на прилагане на ал. 1 за смазочни масла с код по КН 2710 19 71 до 2710 19 93 размерът на обезпечението е 0 лева, с изключение на смазочни масла с код по КН 2710 19 99, за които размерът на обезпечението се определя по реда на чл. 58, ал. 1, изчислен по ставка 600 лв. за 1000 кг.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) За целите на прилагане на чл. 52, ал. 1, т. 1 от закона, когато обезпечението по ал. 1 е учредено с банкова гаранция, лицензираният складодържател може да предостави и обезпечение с депозит в пари по сметка на Централното митническо управление.


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Размерът на обезпечението се определя по формулата:


30 x АСС1 + 10 x АСС2 + 150 x АСП + 20 x АСД
О = -------------------------------------------------------------------,
100


където:
О е размерът на обезпечението;
АСС1 - размерът на акциза за средномесечното количество на складираните стоки, изчислен по ставката за всеки вид стока (не включва размера на акциза за средномесечното количество на складирания суров дестилат и на задължителните количества по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти);
АСС2 - размерът на акциза за средномесечното количество на складирания суров дестилат или на складираните задължителни количества по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти;
АСП - размерът на акциза за средномесечното количество на освободените за потребление стоки, изчислен по ставката за всеки вид стока;
АСД - размерът на акциза за средномесечно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз, изчислен по ставката за всеки вид стока.
(2) При прилагането на ал. 1 показателите "средномесечно количество" се изчисляват, както следва:
1. за складираните стоки - сумата от наличните в данъчния склад акцизни стоки на последното число на всеки месец от годината, разделена на 12;
2. за освободените за потребление стоки - сумата от количествата на освободените за потребление акцизни стоки през всеки месец от годината, разделена на 12;
3. за стоките в движение под режим на отложено плащане на акциз - сумата от количествата на акцизните стоки, които са в движение под режим отложено плащане на акциз към последното число на всеки месец от годината, разделена на 12.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За целите на прилагане на чл. 52, ал. 1, т. 1 от закона пълният размер на акциза, който е възникнал и който би могъл да възникне при прилагане на режим отложено плащане на акциз, се определя по формулата в ал. 1.

Раздел I.
"а" Обезпечения, предоставяни от регистрирани получатели и данъчни представители (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.)

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) Данъчните представители по чл. 57б, ал. 3 от закона и регистрираните получатели по чл. 57в от закона предоставят обезпечение, учредено с депозит в пари или с банкова гаранция, пред митницата по регистрация на лицата в размер сто и петдесет на сто от размера на акциза, дължим за средномесечното количество на получените стоки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) При прилагането на ал. 1 показателят "средномесечно количество на получените стоки" се изчислява като сумата от количествата на акцизните стоки, получени при условията на дистанционни продажби по смисъла на ЗДДС, съответно за получените стоки под режим отложено плащане на акциз от регистрирания получател през всеки месец от годината, разделена на 12.
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) Разпоредбата по ал. 1 не се прилага, когато регистрираният получател по чл. 57в от закона е освободен от акциз краен потребител и стоките, които получава, са вписани в издаденото му удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Лицата по чл. 57в от закона предоставят само едно обезпечение за акцизните стоки отделно за всеки обект.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) За целите на прилагане на чл. 57д, т. 4 от закона, когато обезпечението по ал. 1 е учредено с банкова гаранция, регистрираният получател може да предостави и обезпечение с депозит в пари по сметка на компетентното митническо учреждение.

Раздел I.
"б" Обезпечения, предоставяни от временно регистрирани получатели и от лица, които получават акцизни стоки на територията на страната, освободени за потребление на територията на друга държава членка (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.)

Чл. 58б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Временно регистрираните получатели по чл. 58а и лицата по чл. 76в, ал. 4 от закона предоставят обезпечение или внасят пълния размер на дължимия акциз за конкретното количество акцизни стоки пред митницата по седалище и адрес на управление, съответно по постоянен адрес или седалище на лицата. В случаите по чл. 76в, ал. 4 от закона, когато лицето е лицензиран складодържател, обезпечението се предоставя пред митницата по местонахождение на данъчния склад.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Въз основа на предоставеното обезпечение или внасянето на акциза от лицата по ал. 1 компетентната митница издава документ, удостоверяващ, че размерът на акциза за стоките, които ще бъдат получени, е заплатен, обезпечен или че стоките са освободени от заплащане на акциз по образец съгласно приложение № 9б.
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, когато временно регистрираният получател по чл. 58а от закона е освободен от акциз краен потребител и стоките, които получава, са вписани в издаденото му удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за временно регистрираните получатели.

Раздел II.
Бандероли

Чл. 59. (1) Лицензираните складодържатели, които поставят бандерол върху потребителската опаковка на акцизни стоки, заявяват необходимото количество бандероли пред митницата по местонахождение на данъчния склад, в който ще се поставят бандеролите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите, когато бандеролите върху потребителските опаковки на акцизни стоки ще се поставят при производителя - извън територията на страната или във временен или митнически склад по смисъла на митническото законодателство, лицата по чл. 64, ал. 2 и 3 от закона заявяват необходимото количество бандероли пред митницата:
1. по седалище на вносителя;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) по местонахождение на обекта на регистрирания или временно регистрирания получател;
3. по местонахождение на данъчния склад на лицензирания складодържател.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Лицата по чл. 58а от закона могат да заплатят пълния размер на дължимия акциз за заявените бандероли преди тяхното получаване, при условие че тези бандероли са предназначени за стоки, произведени извън територията на страната.
(4) (Новa - ДВ, бр. 8 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Лицата по чл. 59 подават писмено заявление за необходимото количество бандероли по образец съгласно приложение № 10.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. платежният документ, удостоверяващ заплащането на себестойността на заявените бандероли по сметка на Министерството на финансите;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) договор или друг документ, удостоверяващ договорените количества с чуждестранното лице, в случаите на внасяне или въвеждане от друга държава членка от временно регистриран получател;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) декларация от лицензирания складодържател или от регистрирания получател за средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, а в случаите, когато лицата не са осъществявали дейност - средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол.


Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Подадените заявления за бандероли заедно с платежния документ, удостоверяващ заплащането на себестойността на заявените бандероли, незабавно се изпращат на отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите.


Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Бандеролите се предават от отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите на съответната митница с приемно-предавателен протокол.
(2) Получените в съответната митница бандероли се завеждат под отчет, като се отразяват в досието на заявителя.


Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Лицензираните складодържатели и лицата по чл. 57в от закона могат да получават бандероли, чийто брой не надвишава средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, увеличено с 15 на сто, а в случаите, когато лицето не е осъществявало дейност - брой бандероли, който не надвишава средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол.
(2) Лицата по чл. 58а от закона могат да получават бандероли, чийто брой не надвишава количеството на акцизните стоки, посочени в разрешението по чл. 58б от закона.
(3) Лицата по чл. 64, ал. 2 от закона могат да получават бандероли, чийто брой не надвишава договорените количества акцизни стоки с чуждестранното лице.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Преди получаване на бандеролите лицата по чл. 63, ал. 2 заплащат пълния размер на дължимия акциз или представят пред митницата, където е подадено заявлението за бандероли, обезпечение по чл. 83е от закона.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Преди получаването на бандеролите лицата по чл. 63, ал. 3 предоставят пред митницата, където е подадено заявлението за бандероли, обезпечение по чл. 83 от закона.


Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Бандеролите се предават на заявителя в количествата, определени в чл. 63, и в срок не по-късно от 30 дни от заявяването им с приемо-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 11. Протоколът се съставя в два екземпляра - за лицето и за митницата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Неполучените бандероли могат да бъдат предадени на лицата до 30 дни след изтичане на срока по ал. 1, след което се връщат в отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите.


Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Бандеролите за алкохолни напитки се отпечатват за количества, които са в съответствие с разпоредбите на Наредбата за предварително опакованите количества продукти, приета с Постановление № 41 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 и 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 1 от 2005 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2008 г., бр. 43 от 2009 г.).
(2) В случай че бандеролът е поставен върху потребителската опаковка и е покрит от производителя с фолио, фолиото трябва да е прозрачно, а бандеролът да е залепен изцяло и да са видими всички негови реквизити и защити.


Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Заявените и получените бандероли от лицата по чл. 59 могат да бъдат върнати в митницата, от която са получени, само в случаите, когато с тях не са облепвани бутилирани алкохолни напитки или тютюневи изделия.
(2) При промяна на регистрираната цена на тютюневи изделия, за които лицата по чл. 59 са получили бандероли, в 7-дневен срок от датата на влизане в сила на промяната лицата са длъжни да върнат неизползваните бандероли в съответната митница.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) В 7-дневен срок от влизане в сила на нов образец на бандерол лицата по чл. 59 подават писмена декларация за наличните количества необлепени бандероли. Декларацията се подава пред митницата, от която са получени бандеролите, и съдържа най-малко следната информация: серия/емисия на бандеролите, номера на бандеролите (от - до), както и техния общ брой.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) От датата на влизане в сила на нов образец на бандерол лицата по чл. 59 не могат да освобождават за потребление акцизни стоки, облепени с отменения образец на бандерол. В случаите по ал. 3 лицата са длъжни да върнат неизползваните бандероли в 30-дневен срок от датата на влизане в сила на новия образец на бандерол.
(5) В случаите по ал. 1, 2 и 4 се съставя констативен протокол по образец съгласно приложение № 12.
(6) Протоколът по ал. 5 се съставя в 14-дневен срок от предаването на бандеролите от лицата в компетентното митническо учреждение. Лицата предават бандеролите с опис, който съдържа най-малко информацията, която трябва да бъде включена в констативния протокол. Протоколът се съставя в два екземпляра - за лицето и за съответната митница.
(7) При връщане на бандероли тяхната себестойност не се възстановява.
(8) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) При констатиране на неистински или подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а бандеролите се изземват и съхраняват като доказателство до приключване на административнонаказателното производство.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Бандеролите по ал. 1, 2 и 4 се предават от съответната митница на отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите с приемо-предавателен протокол, след което бандеролите се снемат от отчет в съответната митница.
(10) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Протоколът по ал. 9 се съставя в два екземпляра - за съответната митница и за отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите, и съдържа подробен опис на върнатите бандероли и заключение за автентичността им, изготвено от определени със заповед на директора на Агенция "Митници" служители.
(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Бандероли, които не са предавани на заявителите, се връщат от съответната митница на отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите с приемо-предавателен протокол, като не се прави заключение за автентичност. Предадените бандероли се снемат от отчет в съответната митница.
(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Бандеролите, върнати от съответната митница на отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите, се унищожават.
(13) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) В случаите по ал. 8 след приключване на административнонаказателното производство бандеролите се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на Агенция "Митници". Екземпляр от констативния протокол за унищожаване на бандеролите се изпраща на отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите.
(14) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Бандеролите по ал. 13 се унищожават по начин, гарантиращ тяхната невъзможна повторна употреба.


Чл. 66а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) В случаите на бракуване на бандероли по чл. 27, ал. 7 и 8 от закона бандеролите се облепват на листове от лицата по чл. 64 от закона, като се прави опис на бандеролите, които подлежат на бракуване, в който се отразяват всички реквизити на бандеролите и общият размер на акциза.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Бандеролите, подлежащи на бракуване, се предават на митницата по седалище на лицето или по местонахождение на данъчния склад, когато лицето е лицензиран складодържател, или на митницата по местонахождение на обекта на регистрирания/временно регистрирания получател, където се съхраняват до тяхното унищожаване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Бракуват се само бандероли с видими всички реквизити и защити и след безспорно доказване на автентичността им от митнически служители, оправомощени със заповед на директора на Агенция "Митници".
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) При констатиране на неистински и подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а бандеролите се изземват и съхраняват като доказателство до приключване на административнонаказателното производство.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Бандеролите се бракуват с протокол, подписан от лицата по чл. 64 от закона и от митницата по седалище на лицето или по местонахождение на данъчния склад, когато лицето е лицензиран складодържател, или от митницата по местонахождение на обекта на регистрирания/временно регистрирания получател, по образец съгласно приложение № 12а.
(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Протоколът по ал. 7 се съставя в 60-дневен срок от предаването на бандеролите от лицата в компетентното митническо учреждение. Протоколът се съставя в два екземпляра - за лицето и за съответната митница.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) При бракуване на бандероли тяхната себестойност не се възстановява.
(10) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Към протокола по ал. 7 се прилагат заверени копия на листовете, облепени с бандероли.
(11) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Бракуваните бандероли се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на Агенция "Митници". За унищожените бандероли комисията изготвя незабавно констативен протокол.
(12) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) В случаите по ал. 4 след приключване на административнонаказателното производство бандеролите се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на Агенция "Митници".
(13) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Бандеролите се унищожават по начин, гарантиращ тяхната невъзможна повторна употреба.


Чл. 66б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)


Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)


Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Унищожените съгласно чл. 53а, ал. 6 и чл. 66а, ал. 11 бандероли се снемат от отчет в съответната митница.


Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Лицата по чл. 59 предоставят отчет за получените бандероли за всяко тримесечие съгласно приложение № 12в.
(2) Отчетът по ал. 1 се предоставя от лицата по чл. 59 в митницата, от която са получени бандеролите, в 14-дневен срок след изтичане на тримесечието, следващо отчитаното тримесечие.
(3) В случай на липси на бандероли лицата по чл. 59 начисляват и внасят дължимия акциз в срока по ал. 2. Дължимият акциз се изчислява на база информацията от отчета по ал. 1 и данните за акцизните стоки, посочени в приемо-предавателен/ни протокол/и по чл. 64.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Към отчета по ал. 1 се прилагат копия от протоколите по приложения № 12 и 12а, а в случаите на унищожаване на акцизни стоки, облепени с бандероли, и описа по чл. 53а, ал. 3.


Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) В 7-дневен срок от промяна на регистрираната цена лицата по чл. 64 от закона подават писмена декларация за наличните количества тютюневи изделия, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена. Декларацията се подава пред митницата, от която са получени бандеролите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Наличните количества тютюневи изделия, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена, се установяват чрез извършване на инвентаризация в данъчния склад на лицензирания складодържател или в склада на вносителя, съответно в склада на лицето, въвело акцизните стоки от друга държава членка, като се описват броят, видът и стойността на бандеролите, залепени върху нереализираната продукция.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)


Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) При промяна на последните регистрирани цени на тютюневите изделия, освободените за потребление, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена, се продават по цената върху бандерола до изчерпване на количествата.


Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) В случаите по чл. 29, ал. 3, т. 5 от закона , когато не е регистрирана продажна цена за съответното тютюнево изделие, продажната цена се определя на:
1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) за цигари - 7,50 лв. за 20 къса;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)
(2) За тютюневи изделия с продажна цена, определена по реда на ал. 1, за които при отклоняване от митнически режим с отложено плащане или временно складиране има регистрирана продажна цена, по-висока от тази, по която е обезпечен акцизът, дължимият акциз се определя върху тази по-висока цена.


Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) В случаите по чл. 123, ал. 4 от закона описът на стоките се изготвя в 2 екземпляра - един екземпляр за митническото учреждение и един екземпляр за лицето, по образец съгласно приложение № 13.
(2) Описът по ал. 1 се представя едновременно с писменото уведомление по чл. 123, ал. 4 от закона.

Раздел III.
Определяне и заплащане на акциз (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Чл. 72а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 72б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) В случаите по чл. 44, ал. 1, т. 3 и 4 от закона внасянето на акциза в републиканския бюджет се извършва в 14-дневния срок, определен за подаване на акцизната декларация.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) В случаите по чл. 44, ал. 1, т. 6 от закона внасянето на акциза в републиканския бюджет се извършва в 14-дневния срок след изтичане на данъчния период.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите по чл. 44, ал. 1, т. 7 от закона внасянето на акциза в републиканския бюджет се извършва в 14-дневен срок от издаването на акцизния данъчен документ.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За удостоверяване внасянето на акциза в републиканския бюджет по ал. 1 и 3 към акцизната декларация се прилагат документите за извършеното плащане.

Глава пета.
ОТЧЕТНОСТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел I.
Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по закона лица

Чл. 73. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Лицензираните складодържатели, регистрираните по закона лица, както и другите данъчно задължени лица по закона водят документация и отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност и този правилник.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да водят отчетност, която да позволява идентифицирането и проследяването на получаваните, произведените, съхраняваните, реализираните и използваните акцизни стоки.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Лицата по ал. 1, които извършват дейност с тютюневи изделия, с изключение на тези, извършващи търговия на дребно, са длъжни да използват система за електронно преброяване и идентификация за целите на водената от тях отчетност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) В случаите на директна доставка лицензираният складодържател води регистър за изпратените уведомления по чл. 55в, ал. 3 или по чл. 56а, ал. 6, който съдържа най-малко следната информация:
1. пореден номер, дата и час на уведомлението;
2. наименование на изпращача и идентификационен номер на данъчния склад/акцизен номер;
3. търговско наименование и код по КН на енергийните продукти;
4. точен адрес на мястото на директна доставка;
5. дата и час на получаване на енергийните продукти на мястото на директна доставка;
6. дата и час на получаване на разрешението от началника на компетентното митническо учреждение (в случай че има такова);
7. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) пореден номер и дата на електронния административен документ.


Чл. 74. (1) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Материалната отчетност на лицензираните складодържатели съдържа конкретна информация за всички поставени, произведени и съхранявани в данъчния склад стоки, както и за всички стоки, които се извеждат от склада, включително получени при условията на директна доставка.
(2) В материалната отчетност се вписва и всяка операция, която се извършва в данъчния склад.
(3) Материалната отчетност трябва да бъде на разположение в помещенията на данъчния склад.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Вписванията на данните за стоките и операциите в материалната отчетност се извършват веднага след поставянето на стоките в данъчния склад, извършването на операциите и извеждането на стоките от данъчния склад, включително получени при условията на директна доставка.


Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Материалната отчетност се води за всеки данъчен склад отделно, по видове дейности и видове стоки.
(2) В данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки материалната отчетност за складираните стоки е обособена от материалната отчетност, свързана с производствения процес.
(3) Акцизните стоки, съхранявани в данъчен склад, за които акцизът е заплатен, се посочват в материалната отчетност отделно от другите стоки, за които не е заплатен акциз.
(4) Акцизни стоки, облепени с бандерол, се посочват в материалната отчетност отделно от тези, които не са облепени с бандерол или са облепени с чуждестранен бандерол.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Произведените неакцизни стоки на територията на данъчния склад се посочват в материалната отчетност отделно от акцизните стоки.


Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Лицензираните складодържатели задължително водят регистър "Дневник на складовата наличност".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Регистърът по ал. 1 съдържа най-малко следната информация:
1. общи данни:
а) идентификационен номер на лицензирания складодържател;
б) идентификационен номер на данъчния склад;
в) единен идентификационен код на лицензирания складодържател;
2. данни за акцизните стоки, постъпили в данъчния склад:
а) търговско наименование на стоката;
б) търговска марка;
в) код на акцизния продукт;
г) код по КН и допълнителен код на стоката, който съответства на търговското й наименование;
д) мерна единица;
е) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) количество на стоките, посочени в електронния административен документ/опростен придружителен документ или друг документ, а в случаите, когато е разрешено постъпване в данъчен склад на стоки с платен акциз - количеството на стоките, посочено в акцизния данъчен документ, във фактурата или в друг документ;
ж) действително количество на постъпилите акцизни стоки;
з) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) номер и дата на електронен административен документ/опростен придружителен документ или друг документ, а в случаите, когато е разрешено постъпване в данъчен склад на стоки с платен акциз - количеството на стоките, посочено в акцизния данъчен документ, във фактурата или в друг документ;
и) начин на постъпване;
3. данни за акцизните стоки, изведени от данъчния склад, и за вложените в производството в данъчния склад:
а) търговско наименование на стоката;
б) търговска марка;
в) код на акцизния продукт;
г) код по КН и допълнителен код на стоката, който съответства на търговското й наименование;
д) мерна единица;
е) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) количество на стоките, посочени в електронния административен документ или в акцизния данъчен документ, а в случаите, когато стоките са вложени в производството в данъчния склад или се извеждат стоки с платен акциз - количеството на стоките, посочено в друг документ;
ж) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) номер и дата на електронния административен документ или на акцизния данъчен документ, а в случаите, когато стоките са вложени в производството в данъчния склад или се извеждат стоки с платен акциз - номер и дата на друг документ;
з) (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) датата на регистриране в компютърната система на съобщението за получаване;
и) предназначение на стоките;
4. данни за количество на загубите от естествени фири по време на съхранението и при транспортирането на изведените от данъчния склад акцизни стоки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) За целите на ал. 2, т. 2, буква "и" се използват следните кодове:
1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) код 01 - с електронен административен документ;
2. код 02 - произведени в данъчния склад;
3. код 03 - придобити по друг начин;
4. код 04 - с платен акциз;
5. код 05 - с опростен придружителен документ под режим отложено плащане на акциз;
6. код 06 - уведомлението по чл. 76в за постъпване под режим отложено плащане на акциз;
7. (нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) код 07 - с електронен административен документ при условията на директна доставка на енергийни продукти;
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) За целите на ал. 2, т. 3, буква "и" се използват следните кодове:
1. код 11 - за стоки, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз до друг данъчен склад на територията на страната;
2. код 12 - за стоки, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз до друг данъчен склад на територията на друга държава членка;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) код 13 - за стоки, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз до регистриран получател в друга държава членка;
4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) код 14 - за стоки, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз до временно регистриран получател в друга държава членка;
5. код 15 - за стоки, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 от закона;
6. код 20 - за освободени за потребление енергийни продукти, предназначени за цели, различни от използването им като гориво за отопление или моторно гориво (за освободени от акциз крайни потребители);
7. код 21 - за освободени за потребление маркирани енергийни продукти, предназначени за плавателни средства (за освободени от акциз крайни потребители);
8. код 22 - за освободени за потребление енергийни продукти, предназначени за въздухоплавателни средства (за освободени от акциз крайни потребители);
9. код 23 - за освободени за потребление енергийни продукти, предназначени за използване като продукти с двойно предназначение (за освободени от акциз крайни потребители);
10. код 24 - за освободени за потребление енергийни продукти, предназначени за използване за впръскване в доменни пещи с цел химическа редукция като добавка към каменните въглища, използвани като основно гориво (за освободени от акциз крайни потребители);
11. код 25 - за освободени за потребление енергийни продукти, предназначени за използване при производство на електрическа енергия (за освободени от акциз крайни потребители);
12. код 26 - за освободени за потребление енергийни продукти, предназначени за използване в минералогични процеси (за освободени от акциз крайни потребители);
13. код 27 - за енергийни продукти, използвани в данъчен склад за производство на енергийни продукти, при условие че използваните енергийни продукти са произведени в същия данъчен склад;
14. код 28 - за освободени за потребление немаркирани енергийни продукти, предназначени за плавателни средства (за освободени от акциз крайни потребители);
15. код 30 - за стоки, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз в случаите на изнасяне;
16. код 31 - за немаркирани енергийни продукти, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз в случаите на изнасяне, предназначени за зареждане на плавателни средства;
17. код 32 - за маркирани енергийни продукти, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз в случаите на изнасяне, предназначени за зареждане на плавателни средства;
18. код 33 - за стоки, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз в случаите на изнасяне, предназначени за зареждане на въздухоплавателни средства;
19. код 34 - за освободени за потребление маркирани енергийни продукти, предназначени за плавателни средства;
20. код 35 - за освободени за потребление немаркирани енергийни продукти, предназначени за плавателни средства;
21. код 40 - за стоки, освободени за потребление;
22. код 41 - за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2, 3, 8 и 9 от закона;
23. код 50 - за стоки, предназначени за други цели;
24. код 53 - за освободени за потребление стоки, за които в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила по съответния ред, е предвидено освобождаване от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък;
25. код 54 - за освободени за потребление стоки, предназначени за институциите на Европейската общност;
26. код 55 - за освободен за потребление напълно денатуриран етилов алкохол;
26а. (нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) код 56 - за стоки, освободени за потребление при условията на директна доставка съгласно чл. 20, ал. 2, т. 12б от закона;
27. код 61 - за изнасяни енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1 от закона;
28. код 63 - за енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1 от закона, предназначени за друга държава членка;
29. код 64 - за освободени за потребление маркирани енергийни продукти, предназначени за отопление;
30. код 65 - за освободени за потребление немаркирани енергийни продукти, предназначени за отопление;
31. код 70 - за енергийни продукти, съдържащи биогорива от 4 до 5 на сто;
32. код 71 - за енергийни продукти, съдържащи биогорива повече от 2 и по-малко от 4 на сто;
33. код 90 - за стоки, вложени в производство в склада;
34. (нова - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) код 72 - за енергийни продукти, съдържащи биогорива повече от 5 на сто.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) В регистъра по ал. 1 се вписват и данни за бандеролите в случаите, когато за стоките се изисква поставяне на бандерол, за броя на бандеролите, налични в началото на данъчния период, постъпили в данъчния склад през данъчния период, използвани, върнати и налични в края на данъчния период, както следва:
1. номер и дата на документа за получаване на бандеролите;
2. вид на бандерола;
3. серия и номера на бандеролите;
4. вместимост на опаковката;
5. алкохолно съдържание по обем % vol.;
6. продажна цена в левове;
7. емисия на бандеролите.


Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Регистър "Дневник на складовата наличност" се завежда на датата на връчването на лиценза за управление на данъчен склад.


Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В края на всеки данъчен период, в края на всяка календарна година, както и на датата на прекратяването на лиценза се прави рекапитулация на регистъра "Дневник на складовата наличност".
(2) При рекапитулацията задължително се отчитат и вписват в регистъра по ал. 1 загубите от естествените фири за съответния период.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) В случаите на промяна на акцизна ставка наличните количества акцизни стоки се установяват чрез извършване на инвентаризация в данъчния склад на лицензирания складодържател.


Чл. 79. В случаите на извършени проверки от митническите органи установените количества се вписват в материалната отчетност. Тези количества се посочват като начални складови наличности от деня на извършената проверка.


Чл. 79а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) Данъчнозадължените лица, които не са лицензирани складодържатели, водят отчетност, която съдържа най-малко:
1. търговско наименование на стоката;
2. код по КН и допълнителен код на стоката, който съответства на търговското й наименование;
3. мерна единица;
4. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) количество на стоките, посочени в електронния административен документ, съответно в опростения придружителен документ, във фактурата или в друг документ, удостоверяващ придобиването и/или доставката на стоките;
5. действително количество на получените стоки;
6. номер и дата на документа по т. 4.


Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Акцизният данъчен документ се издава от данъчно задължените лица, с изключение на лицата по чл. 3, т. 2 и 3 от закона, по образеца съгласно приложение № 14. Акцизен данъчен документ се издава от освободени от акциз крайни потребители само в случаите, когато енергийните продукти се използват за цели, различни от посочените в удостоверението. В случаите по чл. 20, ал. 2, т. 9 и 10 от закона акцизен данъчен документ се издава от данъчнозадълженото лице на датата на връчване на решението за прекратяване на лиценза или регистрацията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Акцизен данъчен документ се издава и в случаите по чл. 43, ал. 1, т. 4 от закона, освен когато акцизните стоки, получени в резултат на тестването или изпитването, са унищожени под контрола на митническите органи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) При освобождаване за потребление на енергийни продукти, включително маркирани енергийни продукти, в акцизния данъчен документ в полето "основание за възникване на задължение за акциз" се попълва номерът на анализния сертификат/протокол за съответната партида.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Акцизното дебитно известие или акцизното кредитно известие се издава от лицата по ал. 1 по образеца съгласно приложение № 14, като се отбелязват видът на известието и основанието за изменението, както и номерът и датата на акцизния данъчен документ, към който се издава известието.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Акцизният данъчен документ се издава на датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5, 15, 16, 17, 18 от закона.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) При освобождаване за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 15, 16, 17 и 18 се издава акцизен данъчен документ общо за всички извършени продажби, съответно за цялото потребено количество кокс, въглища, електрическа енергия или природен газ на 10-о число на месеца, следващ месеца, през който са извършени продажбите/потреблението. В зависимост от предназначението общите количества се посочват на отделни редове в акцизния данъчен документ. В случаите на изнасяне или изпращане на въглища, кокс, електрическа енергия и природен газ в друга държава членка не се издава акцизен данъчен документ от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3 от закона.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) С изключение на случаите по ал. 4 оригиналът на акцизния данъчен документ и оригиналът на известието се предоставят на получателя на акцизните стоки.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Когато се извършват продажби на електрическа енергия или природен газ чрез система за пренос и потребителите за битови и стопански нужди заплащат електрическата енергия или природния газ на определена база, за потребено количество по ал. 4 се счита определената за всеки конкретен потребител база.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Когато при реалното замерване на потребената електрическа енергия или природен газ възникнат основания за промяна в размера на акциза, определен по реда на ал. 6, промяната се документира с издаване на общо акцизно известие за увеличаване или намаляване на размера на акциза.
(10) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2007 г., в сила от 20.04.2007 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Лицата по чл. 57а от закона издават акцизно кредитно известие за количествата енергиен излишък, продадени от потребителите за стопански нужди на електроенергийния системен оператор.
(11) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2007 г., в сила от 20.04.2007 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Количествата енергиен излишък по ал. 8 се удостоверяват с протокол съгласно приложение № 22, който се издава от електроенергийния системен оператор.
(12) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2007 г., в сила от 20.04.2007 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Протоколът по ал. 9 се предоставя на лицата по чл. 57а от закона до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася количеството енергиен излишък.
(13) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2007 г., в сила от 20.04.2007 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Когато потребителят за стопански нужди закупува електрическа енергия от повече от едно лице по чл. 57а от закона, електроенергийният системен оператор разпределя количествата енергиен излишък между тези лица пропорционално въз основа на договорените количества електрическа енергия между лицата по чл. 57а и потребителя.


Чл. 80а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) В случаите на прилагане на намалените акцизни ставки по чл. 33, ал. 1 и ставката по чл. 33а, ал. 1 от закона за смазочни масла, които по техническа спецификация съдържат маркиран газьол, към акцизния данъчен документ се прилага документ съгласно приложение № 14а, който се попълва и издава в 4 екземпляра от лицето, което освобождава стоките за потребление.
(2) Екземпляр 1 се задържа от издателя, екземпляр 2 се задържа от лицето, посочено като получател в акцизния данъчен документ. Екземпляри 3 и 4 придружават стоката до потребителя. Екземпляр 4 се задържа от потребителя на акцизните стоки за отопление. Екземпляр 3 се връща заверен на лицето, освободило стоките за потребление.
(3) За всеки потребител се издава отделен документ. В случаите, когато стоките ще се доставят на един потребител с различни превозни средства, за всяко превозно средство се издава отделен документ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) За разликата между количествата, посочени в акцизния данъчен документ, и сбора от количествата в клетка 8 от завереното/ите приложение/я № 14а не се прилага ставката по чл. 33, ал. 1 и ставката по чл. 33а, ал. 1 от закона за смазочни масла, които по техническа спецификация съдържат маркиран газьол.


Чл. 80б. (1) (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., предишен текст на чл. 80б - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) В случаите по чл. 33, ал. 6 от закона, когато е издаден акцизен данъчен документ на основание ал. 5 на същия член, се издава акцизно кредитно известие за коригиране на размера на акциза, като се посочват основанието и датата на връщане на заверения документ по чл. 80а, ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и когато е издаден акцизен данъчен документ в случаите по чл. 80а, ал. 4 за смазочни масла, съдържащи маркиран газьол.


Чл. 80в. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Разпоредбите на чл. 80а и 80б не се прилагат при освобождаване за потребление на акцизните стоки по чл. 33, ал. 1, т. 5 и 7 от закона и за втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки за отопление, извеждани от данъчен склад до обект за размяна на бутилки.


Чл. 80г. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Когато стоките се доставят на повече от едно място, в акцизния данъчен документ в полето "точен адрес на мястото на доставка" се попълват седалището и адресът на управление на получателя.
(2) В случаите по ал. 1 за удостоверяване на местата на доставка лицето, посочено като получател в акцизния данъчен документ, издава документ съгласно приложение № 14б, който се прилага към акцизния данъчен документ.
(3) Лицето по ал. 2 е задължено да съхранява документа по ал. 2, заверен от лицето/ата, което ще използва стоките.


Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) При прилагане на разпоредбите по чл. 20, ал. 2, т. 2, 3, 7, 8, 16, 18 и 19 от закона лицензираният складодържател, регистрираното по закона лице или освободеният от акциз краен потребител, когато използва енергийни продукти за цели, различни от посочените в удостоверението за собствени нужди, издава акцизен данъчен документ, като не се попълват данни за получател.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) В случаите по чл. 76 от закона, когато е издаден акцизен данъчен документ на основание възникнало задължение за неспазване условията за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, се издава акцизно кредитно известие за коригиране размера на акциза, като се посочва основанието и задължително се вписват административния референтен код на електронния документ и датата на регистриране в компютърната система на съобщението за получаване.


Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Лицензираните складодържатели и регистрираните по чл. 57, 57а, 57в и 58в от закона лица подават в митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно в митницата, която е издала удостоверението за регистрация, за всеки данъчен период акцизна декларация по образец, както следва:
1. за алкохол и алкохолни напитки съгласно приложение № 15;
2. за тютюневи изделия съгласно приложение № 16;
3. за енергийни продукти и електрическа енергия съгласно приложение № 17.
(2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Подаването на акцизните декларации съгласно чл. 87, ал. 6 от закона се извършва, като в зависимост от акцизните стоки се използват образците по ал. 1, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 12 - в митницата по местонахождение на обекта;
2. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 13 - в митницата по седалище или по постоянен адрес на данъчнозадълженото лице;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 19 - в митницата, която е издала удостоверението на данъчнозадълженото лице.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Акцизната декларация се подава лично или чрез пълномощник, като подаващият декларацията следва да удостовери самоличността си и представителната си власт.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) В акцизната декларация се посочват и стоките по чл. 21, ал. 1, т. 10 - 13 от закона, които са изнесени или изпратени в друга държава членка.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Към акцизната декларация се прилагат копия от акцизните данъчни документи и от документа по приложение № 14а за освободени за потребление енергийни продукти за отопление с изключение на тези по чл. 33, ал. 1, т. 5 и 7 от закона и за втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки за отопление, извеждани от данъчен склад до обект за размяна на бутилки.
(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За освободени за потребление енергийни продукти, предназначени за освободени от акциз крайни потребители и за освободен за потребление втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки за отопление, извеждани от данъчен склад до обект за размяна на бутилки, към акцизната декларация се прилага само копие от акцизните данъчни документи.


Чл. 83. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., предишен текст на чл. 83 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Акцизните декларации се регистрират в митницата където е подадена декларацията, като на подателя писмено се съобщават входящият номер и датата на подадената декларация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) В случаите на чл. 87, ал. 8 от закона подателят се уведомява за приемането на акцизната декларация чрез електронно съобщение-отговор, съдържащо регистрационен номер на декларацията и дата на приемането й.


Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Данъчнозадължените лица могат да подават данните от акцизната декларация и на електронен носител на информация (дискета, CD или преносима флаш памет) носител по параметри, определени със заповед на директора на Агенция "Митници".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Информацията от регистъра "Дневник на складовата наличност" се подава на електронен носител на информация (дискета, CD или преносима флаш памет) носител по параметри, определени със заповед на директора на Агенция "Митници".
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) В случаите когато данните по ал. 1 и 2 се подават на електронен носител на информация (дискета, CD или преносима флаш памет) носител или по електронен път, не се изисква копие от регистър "Дневник на складовата наличност".
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) В случаите по чл. 87, ал. 8 и чл. 88, ал. 4 от закона конкретните изисквания и формата на данните за подаване по електронен път се определят със заповед на директора на Агенция "Митници".


Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Данъчнозадължените лица осигуряват достъп на митническите служители до тяхната документация и отчетност, като оказват необходимото съдействие при извършването на проверките.

Раздел II.
Отчетност и документация на освободените от акциз крайни потребители

Чл. 86. (1) Освободените от акциз крайни потребители водят документация и отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност и този правилник.
(2) Освободените от акциз крайни потребители са длъжни да водят материална отчетност, която да позволява проследяването на получаваните, съхраняваните и използваните енергийни продукти.


Чл. 87. (1) Материалната отчетност се води за всеки обект поотделно, по цели за използване и по видове получени и използвани енергийни продукти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Вписванията на данните в материалната отчетност за енергийните продукти се извършват веднага след получаването на стоките.


Чл. 88. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Материалната отчетност на освободените от акциз крайни потребители съдържа най-малко следната информация:
1. получените енергийни продукти - номер и дата на документа, с който стоките са получени, и всички други данни от него;
2. използваните енергийни продукти за целите, посочени в удостоверението:
а) документите, издавани във връзка с използването на енергийните продукти за освободените от акциз цели;
б) търговско наименование на продукта;
в) код по КН на продукта;
г) мерна единица;
д) количество на използваните енергийни продукти;
е) количество на енергийните продукти в литри, приведени при температура 15°С;
3. използвани енергийни продукти за цели различни от посочените в удостоверението:
а) документите, издавани във връзка с използването на енергийните продукти за цели, различни от посочените в удостоверението;
б) търговско наименование на продукта;
в) код по КН на продукта;
г) мерна единица;
д) количество на използваните енергийни продукти;
е) количество на енергийните продукти в литри, приведени при температура 15°С;
4. (нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) произведени стоки от получените енергийни продукти:
а) документи, издавани във връзка с произведените стоки (технически спецификации, разходни норми, максимални стойности на технологичните загуби на вложените енергийните продукти и т.н.);
б) търговско наименование на произведената стока;
в) код по КН на произведената стока;
г) мерна единица;
д) количество на произведените стоки.


Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) Освободените от акциз крайни потребители са задължени до 15-о число на месеца, следващ края на тримесечието, да представят в митницата, издала удостоверението, рекапитулативна декларация за получените и използвани продукти, която да съдържа следните данни по търговско наименование, код на акцизния продукт, код по КН на енергийните продукти и мерна единица:
1. налични количества в началото на тримесечието;
2. получени количества през тримесечието;
3. използвани количества през тримесечието по цели на използване;
4. използвани количества през тримесечието за цели, различни от посочените в удостоверението;
5. налични количества в края на тримесечието.
(2) Декларацията по ал. 1 може да се подава и по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) В случаите по ал. 2 конкретните изисквания и формата на данните за подаване по електронен път се определят със заповед на директора на Агенция "Митници".


Чл. 90. Освободените от акциз крайни потребители осигуряват достъп на митническите служители до тяхната документация и отчетност, като оказват необходимото съдействие при извършването на проверките.

Глава шеста.
ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Раздел I.
Денатуриране на етилов алкохол

Чл. 91. Денатурирането на етилов алкохол може да се извършва чрез денатуриране по общия метод или денатуриране по специален метод.


Чл. 92. Разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от закона се прилага само за етилов алкохол, който е напълно денатуриран по общия метод.


Чл. 93. Денатурирането на етилов алкохол по общия метод се извършва, като към 100 l етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем най-малко 90% vol. се прибавят комплексно вещества в количества, както следва:
1. метилетилкетон - 5 l;
2. изопропилов алкохол - 2 l;
3. метиленово синьо - 0,2 g.


Чл. 94. Денатуриране по общия метод се извършва в данъчен склад в присъствие на митнически служител и при условие че:
1. с издадения лиценз за управление на данъчен склад е разрешено извършване на денатуриране на етилов алкохол;
2. денатурираният алкохол ще се използва за продукти, които не са предназначени за човешка консумация.


Чл. 95. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Денатурирането на етиловия алкохол по общия метод, както и съхраняването на напълно денатурирания етилов алкохол и денатуриращите вещества се извършва на места, напълно отделени от помещенията, където се произвежда и съхранява неденатуриран етилов алкохол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Съдовете, в които се извършва денатурирането по общия метод, са разположени така, че митническите органи да могат да проверяват всички части отвън и отвътре и да може да се определи точното количество на течността, съдържаща се в тях.


Чл. 96. (1) Преди започване на операциите по денатуриране по общия метод лицензираният складодържател уведомява митницата по местонахождението на данъчния склад и иска присъствието на митнически служител.
(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва в писмена форма, като в него се посочват датата и часът на планираната операция по денатуриране по общия метод. Операцията по денатуриране се извършва в рамките на работното време на митническото учреждение.
(3) За целите на контрола митническите органи могат да вземат проби от етиловия алкохол, предназначен за денатуриране, денатуриращите вещества и получения напълно денатуриран етилов алкохол.


Чл. 97. Напълно денатурираният етилов алкохол по общия метод не може да се смесва, прелива или ректифицира, нито да се подлага на каквато и да е друга операция, имаща за цел пречистването му.


Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Специалният метод за денатуриране се съгласува предварително с митницата по мястото на извършване на специалното денатуриране.
(2) Искането за съгласуване на специален метод за денатуриране на етилов алкохол се подава от производителя на продуктите по чл. 22, ал. 2 от закона. Искането се придружава с информация относно вида, приложението и опаковката на крайния продукт, както и количеството на вложения денатуриран етилов алкохол на единица краен продукт и мястото където ще се извърши денатурирането.
(3) Когато денатуриран по специален метод етилов алкохол е предназначен за потребление извън територията на страната, искането за съгласуване се подава от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще се извърши денатурирането.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Когато определените в ал. 1, 2 и 3 изисквания са изпълнени, митницата по ал. 1 съгласува метода за денатуриране след положително становище от Централната митническа лаборатория на Агенция "Митници".
(5) Денатурирането по специален метод се извършва в присъствието на митнически служител в данъчен склад или при производителя на продуктите по чл. 22, ал. 2 от закона.


Чл. 99. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Преди започване на всяка конкретна операция по денатуриране по специалния метод лицензираният складодържател или производителят на продуктите по чл. 22, ал. 2 от закона е длъжен да уведоми митницата по мястото на извършване на специалното денатуриране и да поиска присъствието на митнически служител.
(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва в писмена форма, като в него се посочват датата и часът на планираната операция по денатуриране по специалния метод. Операцията по денатуриране се извършва в рамките на работното време на митническото учреждение.
(3) За целите на контрола митническите органи могат да вземат проби от етиловия алкохол, предназначен за денатуриране, денатуриращите вещества и получения специално денатуриран етилов алкохол.


Чл. 100. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Лицата, които извършват денатуриране по общия метод или денатуриране по специален метод, са длъжни:
1. да водят отчетност на получените и използвани вещества за денатуриране;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) да водят отчетност на количествата денатуриран етилов алкохол по приложен метод за денатуриране - по потребители и цели на използване;
3. да правят инвентаризация в края на всеки месец на веществата за денатуриране, като данните от нея се изпращат в митницата по мястото на извършване на денатурирането.


Чл. 100а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) За целите на прилагане на чл. 32, ал. 1, т. 8 от закона биоетанолът се денатурира по специален метод.
(2) Денатурирането на биоетанола по специален метод се извършва в данъчен склад и в присъствието на митнически служител.
(3) Специалният метод за денатуриране се съгласува предварително с митницата по местонахождението на данъчния склад, в който ще се извърши денатурирането.
(4) Искането за съгласуване на специален метод за денатуриране на биоетанол се подава от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще се извърши денатурирането. Искането се придружава с информация относно вида и количеството на денатурантите и мястото, където ще се извърши денатурирането.
(5) Митницата по ал. 3 съгласува метода за денатуриране след установено съответствие на процедурата с изискванията на този член и положително становище от Централната митническа лаборатория на Агенция "Митници".
(6) Разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 8 от закона се прилага и за напълно денатуриран биоетанол.


Чл. 100б. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) Преди започване на всяка конкретна операция по денатуриране по специалния метод по чл. 100а, ал. 5 лицензираният складодържател е длъжен да уведоми митницата по мястото на извършване на специалното денатуриране и да поиска присъствието на митнически служител.
(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва в писмена форма, като в него се посочват датата и часът на планираната операция по денатуриране по специалния метод. Операцията по денатуриране се извършва в рамките на работното време на митническото учреждение.
(3) За целите на контрола митническите органи могат да вземат проби от биоетанола, предназначен за денатуриране, денатуриращите вещества и получения специално денатуриран биоетанол.


Чл. 101. Заявеното за денатуриране количество етилов алкохол не може да бъде по-малко от 100 l.

Раздел II.
Маркиране на газьол и керосин

Чл. 102. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Акцизната ставка за керосин по чл. 33, ал. 1 от закона се прилагат само ако тези горива са маркирани в съответствие с разпоредбите на този раздел.
(2) Маркирането на митническата територия на страната се извършва само в данъчен склад в присъствието на митнически служител.


Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) За маркиране на газьола за отопление се използва комбинация от вещества в определените количества, както следва:
1. Solvent Yellow 124 (чист) от 6 до 9 mg/l, и
2. Solvent Red 19 (чист) или Solvent Red 19 similar (чист) - най-малко 6 mg/l.
(2) За маркиране на керосин се използва комбинация от вещества в определените количества, както следва:
1. Solvent Yellow 124 (чист) от 6 до 9 mg/l, и
2. Solvent Blue 35 (чист) - най-малко 10 mg/l.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) За маркиране на газьол, предназначен за плавателни средства, и на газьол, предназначен за получаване на корабно гориво, както и на газьол по чл. 33а, ал. 4 от закона, газьол, използван като компонент в други тежки масла, и газьол, предназначен за освободени от акциз крайни потребители, се използва комбинация от вещества в определените количества, както следва:
1. Solvent Yellow 124 (чист) от 6 до 9 mg/l, и
2. Solvent Blue 79 (чист) или Solvent Blue 79 similar (чист) - най-малко 10 mg/l.
(4) Веществата по ал. 1, 2 и 3 могат да бъдат добавяни поотделно или като предварително приготвена смес, при условие че сместа се добавя в количество, което гарантира наличието на веществата в предвидените в ал. 1, 2 и 3 количества.


Чл. 104. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Акцизната ставка по чл. 33, ал. 1 от закона се прилага за маркиран извън територията на Република България газьол и керосин, ако съдържа комбинация от веществата в количество и вид, определени в чл. 103, ал. 1 и 2 и при спазване изискванията на чл. 80а.
(2) Освобождаването от облагане с акциз по чл. 24, ал. 1, т. 1 от закона, както и възстановяването на платен акциз по чл. 26, ал. 2 от закона за енергийни продукти за плавателни средства, се прилага и за маркирани извън територията на Република България газьол и енергийни продукти, съдържащи маркиран газьол, ако е налице комбинация от веществата в количество и вид, определени в чл. 103, ал. 3.


Чл. 105. (1) Веществата, използвани за маркиране, се съхраняват отделно от други субстанции и в съдове, на които е обозначено съдържащото се вещество.
(2) Маркираните горива задължително се съхраняват отделно от другите горива в данъчния склад.


Чл. 106. (1) Преди започване на всяка конкретна операция по ръчно маркиране на горива лицензираният складодържател е длъжен да уведоми митницата по местонахождението на данъчния склад и да поиска присъствието на митнически служител.
(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва в писмена форма, като в него се посочват датата и часът на планираната операция по маркиране на горивата. Операцията по маркиране се извършва в рамките на работното време на митническото учреждение.


Чл. 107. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите на автоматично маркиране на керосин и газьол използваната система трябва да отговаря на изискванията по Закона за измерванията и да бъде предварително одобрена от митническите органи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За одобряване на система за автоматично маркиране на горивата по ал. 1 лицензираният складодържател подава писмено искане до директора на Агенция "Митници", в което посочва:
1. идентификационния номер на лицензирания складодържател;
2. идентификационния номер на данъчния склад, в който ще се използва системата за автоматично маркиране;
3. методите за маркиране и подробно описание на процеса и оборудването, които ще бъдат използвани;
4. продуктите, които ще се маркират;
5. съдовете и местата, които ще се използват за съхранение на веществата за маркиране или маркиращите смеси;
6. мерките за контролиран достъп до системата за автоматично маркиране и веществата за маркиране.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Одобряването на системата за автоматично маркиране на керосина и газьола се вписва в лиценза за управление на данъчния склад.


Чл. 108. (1) Лицензираният складодържател е длъжен:
1. да води отчетност на получените и използвани вещества за маркиране;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) да води отчетност на количеството маркирано гориво, като го разграничава по видове гориво и по потребители;
3. да прави инвентаризация в края на всеки месец на веществата за маркиране или маркиращата смес, които се съхраняват или се използват в данъчния склад, като изпраща данните от нея в митническото учреждение по местонахождение на данъчния склад.
(2) За целите на контрола митническите органи могат да вземат проби от маркираното гориво, веществата за маркиране и маркиращата смес.


Чл. 108а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) Маркирани енергийни продукти се превозват на територията на страната само с транспортни средства, на които лицата са инсталирали за собствена сметка глобална система за позициониране (GPS).
(2) Глобалната система за позициониране (GPS) се състои от:
1. GPS/GSM устройство;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) датчици за контрол на всички входове и изходи на съдовете за транспортиране, на които не са монтирани средства за измерване;
3. контролер за разчитане на данните от монтираните средства за измерване и контрол от датчиците;
4. техническо устройство, осигуряващо автономно захранване на системата или GPS.
(3) Глобалната система по ал. 1 трябва:
1. да включва елементи, притежаващи съответните сертификати за влагане като оборудване в транспортни средства за превоз на горива;
2. да събира данните от монтираните на транспортното средство средства за измерване и контрол и датчици и да ги предава чрез GSM мрежа към Агенция "Митници";
3. да осигурява непрекъсваемост на сигнала от GPS устройството към Агенция "Митници", предавайки данните в реално време.
(4) Данните от средствата за измерване и контрол и от датчиците, които следва да се предават, както и формата на протокола за тяхното предаване към Агенция "Митници" се определят със заповед на директора на Агенция "Митници".
(5) Лицата, собственици на съдове за транспортиране на маркирани енергийни продукти, на които е монтирана глобална система за позициониране (GPS), носят отговорност за достоверността на информацията по ал. 4, която се предава към Агенция "Митници".
(6) За целите на прилагане на ал. 4 съдовете за транспортиране, предназначени за шосеен транспорт (сухопътен, в т. ч. жп), следва да разполагат със средства за измерване и контрол, отчитащи разтовареното количество гориво, а съдовете за транспортиране, предназначени за воден транспорт, следва да разполагат със средства за измерване и контрол, отчитащи натовареното и разтовареното количество гориво.
(7) Средствата за измерване и контрол по ал. 6 следва да разполагат с функционалност за предаване на показанията им към контролера по ал. 2, т. 3.
(8) Глобалната система за позициониране (GPS) се инсталира в присъствието на митнически служител на съдове за транспортиране, които са част от транспортното средство.
(9) Монтираното GPS устройство, което е част от глобалната система за позициониране, трябва да бъде пломбирано от митническите органи.

Раздел III.
Други ограничения и забрани

Чл. 109. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Ставката по чл. 33, ал. 1 от закона се прилага за втечнен нефтен газ (LPG), използван за отопление (за стопански и битови нужди) в инсталации със съдове за съхранение (резервоари) с обем до 10 m3 и в бутилки за втечнен нефтен газ (LPG), предназначен за отопление (за стопански и битови нужди), които отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативни актове, свързани с устройството и безопасната експлоатация на съдове, работещи под налягане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Бутилките за втечнен нефтен газ (LPG), предназначен за отопление и битови нужди, след пълненето им се защитават с термосвиваеми капачки, които се разрушават преди употреба и носят следната информация:
1. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) фирмения знак на съответния лицензиран складодържател, получил лиценз за управление на данъчен склад на основание чл. 50, ал. 1 от закона;
2. идентификационния номер на данъчния склад, където е извършено пълненето;
3. действителното количество в килограми на втечнения нефтен газ в бутилката, изписано по следния начин: "Нето тегло .... kg".
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Бутилките за втечнен нефтен газ (LPG), използвани за моторно гориво, следва да са ясно обозначени на видно място с траен надпис "моторно гориво".


Чл. 110. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 111. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) При осъществяване на сделки с акцизни стоки лицата, начислили акциза в републиканския бюджет издават данъчна фактура, в която размерът на дължимия акциз е посочен на отделен ред. За всяка извършена сделка се издава фактура, в която се отразяват видът и количеството на акцизните стоки, стойността им, размерът на дължимия акциз, наименованието и ЕИК на изпълнителя и получателя по фактурата.
(2) Оригиналът на фактурата се предоставя на получателя по сделката. Фактурата се издава най-малко в 3 екземпляра.
(3) Фактурата се издава в 5-дневен срок от по-ранната от двете дати - датата на прехвърляне на правото на собственост върху стоката или датата на плащането, включително и при частично плащане.

Раздел IV.
Ред за издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)

Чл. 112. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)


Чл. 113. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)


Чл. 114. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия по чл. 90а, ал. 1 от закона се подава писмено заявление по образец съгласно приложение № 19а до началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото митническо учреждение, към което се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие, в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;
2. заверено от лицето копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;
3. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)
4. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква "а" от закона, а ако лицата не са български граждани - декларация;
6. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква "б" от закона;
7. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
8. точен адрес и вид на обекта;
9. документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект;
10. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган;
11. свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;
12. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 8 и 9 от закона;
13. копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците;
14. копие от издаденото разрешение за продажба на тютюневи изделия, в случай че има такова.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)


Чл. 115. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)


Чл. 116. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)


Чл. 117. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Разрешението за търговия с тютюневи изделия се издава по образец съгласно приложение № 19б в два екземпляра - за митницата, издала разрешението, и за лицето, на което се издава разрешението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)


Чл. 118. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)


Чл. 119. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Агенция "Митници" води електронен регистър за издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


Чл. 120. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)

Раздел V.
Определяне на пазарна цена (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Чл. 121. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За целите на прилагането на чл. 106а и чл. 107е, ал. 3 от закона пазарната цена на отнетите и изоставените в полза на държавата стоки, както и на преносните, превозните и други средства или съоръжения, послужили или използвани за извършване на нарушения по закона, се определя по реда на Наредба № Н-9 от 2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени (ДВ, бр. 70 от 2006 г.).

Глава седма.
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЗА БЕЗМИТНА ТЪРГОВИЯ И ЗАРЕЖДАНЕТО НА ТЕЧНИ ГОРИВА В СВОБОДНИТЕ ЗОНИ (ОТМ. - ДВ, БР. 8 ОТ 2007 Г.)

(Чл. 112 - 123 отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, получили лиценз за управление на данъчен склад за производство и складиране въз основа на заявление, подадено преди влизането в сила на този правилник, привеждат помещенията за производство на акцизни стоки в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 1 в 3-месечен срок от влизането в сила на този правилник.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) (1) Платеният акциз за постъпилите до 30.VI.2006 г. в търговските обекти за безмитна търговия стоки, чиято продажба се извършва след тази дата, се възстановява на основание § 1, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове въз основа на справка-декларация по образец съгласно приложение № 20, към която се прилагат документите по чл. 116, ал. 2, т. 1 и 3.
(2) Възстановяването се извършва при условията и по реда, определени в чл. 116, ал. 2, 3 и 4 и чл. 117 - 119.


§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) За възстановяване на платен акциз по § 2а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове се подава искане за възстановяване по образец съгласно приложение № 21.


§ 2. Правилникът се издава на основание § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове.


§ 3. Този правилник влиза в сила от 1 юли 2006 г., с изключение на разпоредбите на чл. 27 - 37, които влизат в сила от обнародването на правилника в "Държавен вестник", и отменя Правилника за прилагане на Закона за акцизите (обн., ДВ, бр. 16 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 55 и 80 от 1999 г., бр. 4 от 2000 г., бр. 12 от 2001 г., бр. 21 и 58 от 2002 г., бр. 33 от 2003 г., бр. 14, 16, 58 и 97 от 2004 г.; попр., бр. 101 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2005 г. и бр. 9 от 2006 г.).

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2007 Г.)

§ 76. Навсякъде в приложенията думата "БУЛСТАТ" се заменя с "ЕИК".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 20.04.2007 Г.)

§ 3. (1) За количествата енергийни излишъци, отнасящи се за данъчни периоди от 1 януари 2007 г. до влизането в сила на този правилник, лицата по чл. 57а издават акцизни кредитни известия по чл. 80, ал. 8 в срок до 31 май 2007 г.
(2) Количествата енергийни излишъци по ал.1 се удостоверяват с протокол по чл. 80, ал. 9 за всеки един данъчен период от 1 януари до влизането в сила на този правилник.
(3) Протоколите по ал. 2 се предоставят от електроенергийния системен оператор на лицата по чл. 57а от закона до 10 май 2007 г.


§ 4. (1) Лицата, които до 31 март 2007 г. включително са подали искане по чл. 14, ал. 1 за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител на кокс и/или въглища, въз основа на което са получили удостоверение за освободен от акциз краен потребител на кокс и/или въглища, имат правата и задълженията на освободени от акциз крайни потребители и за периода от 1 януари до издаване на удостоверението, като за използваните при производството кокс и/или въглища се прилага чл. 24, ал. 2 от закона.
(2) В случаите по ал. 1 заплатеният акциз се възстановява по реда на чл. 27 от закона.


§ 5. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 45. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 14.04.2009 Г.)

§ 33. Срокът на валидност на издадените разрешения за получаване на конкретно количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от нерегистриран търговец е 30 дни от влизане в сила на този правилник.


§ 34. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.12.2009 Г.)

§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 26.03.2010 Г.)

§ 112. Навсякъде в правилника думата "централното" се заменя с "Централното".


§ 113. (В сила от 01.04.2010 г.) Навсякъде в правилника и приложенията към него думите "регистрирания търговец", "регистрираният търговец", "регистриран търговец" и "регистрираните търговци" се заменят съответно с "регистрирания получател", "регистрираният получател", "регистриран получател" и "регистрираните получатели", думите "нерегистрирани търговци", "нерегистрирания търговец", "нерегистрираният търговец" и "нерегистриран търговец" се заменят съответно с "временно регистрирани получатели", "временно регистрирания получател", "временно регистрираният получател" и "временно регистриран получател" - от 01.04.2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 26.03.2010 Г.)

§ 114. Лицата по чл. 73, ал. 1 са длъжни да въведат системата за електронно преброяване и идентификация за целите на водената отчетност по чл. 73, ал. 3 в шестмесечен срок от влизане в сила на този правилник.


§ 115. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването в "Държавен вестник" с изключение на § 113, който влиза в сила от 1 април 2010 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.10.2010 Г.)

§ 45. Навсякъде в правилника и приложенията към него думите "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър" се заменят с "удостоверение за актуално състояние".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.10.2010 Г.)

§ 46. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.02.2011 Г.)

§ 49. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2011 Г.)

§ 18. Навсякъде в правилника и приложенията към него думите "придружителен административен документ", "придружителен административен документ или", "придружителен административен документ/", "/придружителния административен документ", "придружителния административен документ/", "придружителни административни документи/", "/придружителните административни документи", "придружителния административен документ" и "ПАД/"се заличават.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.01.2012. Г.)

§ 15. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

Приложение № 1 към чл. 4а, ал. 2

 

(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., зм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

 

 

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ СЕРТИФИКАТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ АКЦИЗ
  (Директива 2008/118/ЕО - чл. 12 (1)
   

 
Регистрацонен № ..
 
 
 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ/ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Наименование/име .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Улица и номер .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Пощенски код, място .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(Домакин) Държава членка .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
 
 
 
2. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ЗА ПОДПЕЧАТВАНЕ
(Наименование, адрес и телефонен номер) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
 
 
 
3. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПРАВОИМАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИЦЕ
Организацията или лицето (1) декларира с настоящото, че
(a) стоките, посочени в клетка 5 са предназначени (2)

  за служебно ползване от   за лично ползване от
  чуждестранна дипломатическа мисия   член на чуждестранна дипломатическа
      мисия
  чуждестранно консулско представителство   член на чуждестранно консулско
      представителство
  международни организации   член на международна организация
  въоръжени сили на държава, която е    
  страна по Северноатлантическия договор    
  (сила на НАТО)    

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(наименование на организацията) (виж клетка 4)
(b) стоките, описани в клетка 5, съответстват на условията и ограниченията, приложими при освобождаване в държавата членка домакин, упомената в клетка 1 и
(с) горепосочената информация е предоставена добросъвестно. Организацията или лицето поема с настоящото да заплати на държавата членка, от която са изпратени стоките, акцизния данък, който би бил дължим, в случай че стоките не отговарят на условията за освобождаване или не са използвани по предназначение.

.. .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
Място, дата   Име и статут на подписващото лице  
    .. .. .. .. ..  
    Подпис  

 
 
 
4. ПЕЧАТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
(в случай на освобождаване за лично ползване)

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. Име и статут на подписващото лице
място, дата Подпис

 
 
 
5. Описание на стоките, за които се иска освобождаване от акциз
А. Данни за лицензирания складодържател
(1) Наименование и адрес .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(2) Държава членка .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(3) Акцизен № .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(опционално)
В. Данни за стоките

Подробно описание на стоките (3) Количество Стойност без включен акциз Валута

  (или препратка към приложения или брой стойност за обща  
  документ за поръчка)   единица стойност  
           
           
    Обща сума      

 
 
6. ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ДОМАКИН
Пратката стоки, описани в клетка 5 отговаря
 напълно
 до количеството .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (брой) (4)
на условията за освобождаване от акциз

.. .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
Място, дата   Име и статут на подписващото лице  
    .. .. .. .. ..  
    Подпис  

 
7. Разрешение за освобождаване от заверка (само в случай на освобождаване за служебно ползване)
С писмо № .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. на
c (референция към досието) (дата)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. е разрешено от
(наименование на правоимащата организация)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. освобождаване от заверка в клетка 6.
(наименование на компетентния орган в страната членка домакин)
 

.. .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
Място, дата   Име и статут на подписващото лице  
    .. .. .. .. ..  
  (Печат) Подпис  

(1) Ненужното се зачертава.
(2) Поставя се кръстче в съответната кутийка.
(3) Неизползваното пространство се зачертава.
(4) Стоки, неподлежащи на освобождаване от акциз, следва да се зачертаят в клетка 5.
 

Обяснителни бележки

1. Този сертификат служи като удостоверение на лицензирания складодържател за освобождаване от заплащане на акциз за пратки от стоки, предназначени за правоимащи организации/лица, упоменати в в Директива 2008/118/ЕО - чл. 12 (1). Следователно сертификат се издава за всеки лицензиран складодържател. Лицензираният складодържател е длъжен освен това да съхранява този сертификат в документацията си съгласно законовите разпоредби, прилагани в неговата държава членка.

2. (а) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Общата спецификация на хартията, която трябва да се използва, е указана в Официалния вестник на Европейската общност № С 164 от 01.07.1989 г. За всички екземпляри се използва бяла хартия с размери 210 мм х 297 мм с максимално отклонение за дължината минус 5 мм и плюс 8 мм.
Сертификатът за освобождаване от акциз се издава в 2 екземпляра:
- Екземпляр 1 се задържа от изпращача,
- Екземпляр 2 съпровожда акцизните стоки, за които е издаден сертификатът.

(б) Всяко неизползвано пространство в клетка 5.В се зачертава така, че да не са възможни допълнителни вписвания.

(в) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Документът трябва да се попълни четливо и по незаличим начин. Не са разрешени изтривания и поправки. Документът се попълва на език, признат от държавата членка домакин.

(г) Ако описанието на стоките (клетка 5.В на сертификата) препраща към документ за покупка, съставен на език, различен от разбираемия за получаващата държава членка, организацията или лицето, на които е разрешено освобождаване от акциз, трябва да приложи превод.

(д) От друга страна, ако сертификатът е съставен на език, неразбираем за държавата членка на лицензирания складодържател, организацията или лицето, на които е разрешено освобождаване от акциз, се задължава да приложи превод на информацията, касаеща стоките в клетка 5.В.

(е) Разбираем език означава един от официално използваните езици в държавата членка или всеки друг официален език на Общността, който държавата членка декларира, че може да се използва за тази цел.

3. С декларацията, предвидена в клетка 3 на сертификата, организацията или лицето, на които е разрешено освобождаване от акциз, предоставя необходимата информация за разглеждане на искането за освобождаване в получаващата държава членка.

4. Чрез заверяването в клетка 4 на сертификата организацията потвърждава верността на данните в клетки 1 и 3 (а) на документа и удостоверява, че лицето, което може да бъде освободено от акциз, е член на нейния персонал.

5. (а) Препратката към документа за поръчка (клетка 5.В на сертификата) трябва да съдържа поне датата и номера на поръчката. Документът за поръчка трябва да съдържа всички елементи, посочени в клетка 5 на сертификата. В случай че сертификатът трябва да бъде заверен от компетентния орган на получаващата държава членка, документът за поръчка трябва също да бъде заверен.

(б) Посочването на акцизния номер на лицензирания складодържател във вида, както е определен в чл. 15 (а), параграф 2 (а) от Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. е задължително.

(в) Валутите трябва да бъдат посочени посредством трибуквен код съгласно международния стандарт ISODIS4127, установен от Международната организация по стандартизация.

6. Горепосочената декларация от правоимащата организация или лице трябва да бъде заверена в клетка 6 с печата на компетентния орган на получаващата държава членка. Този орган може да даде одобрение съгласувано с друг орган в неговата държава членка.

За да се опрости процедурата, компетентният орган може да разреши на правоимащата организация да не подпечатва в случай на освобождаване за служебно ползване. Организацията, която има право на освобождаване от акциз, трябва да упомене това освобождаване от задължение в клетка 7 на сертификата.
 

 

Приложение № 1а към чл. 6б, ал. 1


(Ново - ДВ, бр. 70 от 2006 г., предишно Приложение № 1 към чл. 6б, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

Входящ № ..................../ Дата ....................
ТМУ ....................
Данни за подателя
ЕИК ..........
Наименование ..........
Седалище (Адрес на управление)
Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица .......... Номер ..........
Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ..........
Адрес за кореспонденция
Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица .......... Номер .....
Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ..........
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване
Търговска банка ......................... Банков код (BIC) ......................... IBAN .........................
 
 
И С К А Н Е
за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал. 2 ЗАДС

Словом: .. .. .. .

Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 6б, ал. 3 от ППЗАДС.
1. .. .. .. .
2. .. .. .. .
3. .. .. .. .
4. .. .. .. .
Долуподписаният .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: .. .. .. . Длъжност: .. .. .. . Подпис и печат: .. .. .. .
 
* Този формуляр се попълва задължително на машина и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

"

 

 

Приложение № 1б към чл. 8, ал. 1
(Предишно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., предишно Приложение № 1а към чл. 8, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.,

изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

Входящ № .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Дата .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ТМУ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Данни за подателя
ЕИК .. .. .. .
Наименование .. .. .. .
Седалище (Адрес на управление)
Държава .. .. .. . Област .. .. .. . Община .. .. .. . Населено място .. .. .. . Пощенски Код .. .. .. . Улица .. .. .. . Номер .. .. .. .
Телефон .. .. .. . Мобилен .. .. .. . Факс .. .. .. . Е - mail .. .. .. . Уеб адрес .. .. .. .
Адрес за кореспонденция
Държава .. .. .. . Област .. .. .. . Община .. .. .. . Населено място .. .. .. . Пощенски Код .. .. .. . Улица .. .. .. . Номер .. ..
Телефон .. .. .. . Мобилен .. .. .. . Факс .. .. .. . Е - mail .. .. .. . Уеб адрес .. .. .. .
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване

Търговска банка .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Банков код (BIC) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. IBAN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

И С К А Н Е за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал. 3 и ал. 5 от ЗАДС


Словом: .. .. .. .
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 8, ал. 3 от ППЗАДС.
1. .. .. .. .
2. .. .. .. .
3. .. .. .. .
4. .. .. .. .
Долуподписаният .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: .. .. .. . Длъжност: .. .. .. . Подпис и печат: .. .. .. .
 
* Този формуляр се попълва задължително на машина и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.
 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4
(Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

 

Входящ № .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Дата .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ТМУ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Данни за подателя
ЕИК .. .. .. .
Наименование .. .. .. .
Седалище (Адрес на управление)
Държава .. .. .. . Област .. .. .. . Община .. .. .. . Населено място .. .. .. . Пощенски Код .. .. .. . Улица .. .. .. . Номер .. .. .. .
Телефон .. .. .. . Мобилен .. .. .. . Факс .. .. .. . Е - mail .. .. .. . Уеб адрес .. .. .. .
Адрес за кореспонденция
Държава .. .. .. . Област .. .. .. . Община .. .. .. . Населено място .. .. .. . Пощенски Код .. .. .. . Улица .. .. .. . Номер .. ..
Телефон .. .. .. . Мобилен .. .. .. . Факс .. .. .. . Е - mail .. .. .. . Уеб адрес .. .. .. .
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване
Търговска банка .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Банков код (BIC) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. IBAN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
И С К А Н Е
за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал. 4 от ЗАДС
 

 
Словом: ..........
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 8, ал. 3 от ППЗАДС.
1. ..........
2. ..........
3. ..........
4. ..........
Долуподписаният ................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: .......... Длъжност: .......... Подпис и печат: ..........
 
* Този формуляр се попълва задължително на машина и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.
 
 

 

Приложение № 2а към чл. 12а, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

 

Входящ № ..................../ Дата ....................
ТМУ ....................
Данни за подателя
ЕИК ..........
Наименование ..........
Седалище (Адрес на управление)
Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица .......... Номер ..........
Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ..........
Адрес за кореспонденция
Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица .......... Номер ..........
Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ..........
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване
Търговска банка ......................... Банков код (BIC) ......................... IBAN .........................
 
 
И С К А Н Е

за възстановяване на акциз на основание чл. 23, ал. 2 ЗАДС

 

Словом: ..........
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 12а, ал. 2 от ППЗАДС.
1. ..........
2. ..........
3. ..........
4. ..........
Долуподписаният ................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: .......... Длъжност: .......... Подпис и печат: ..........
 
* Този формуляр се попълва задължително на машина и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

 

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1

 

(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


Вх. № ................ ДО НАЧАЛНИКА НА
Дата ............... г.
МИТНИЦА .............................................................

И С К А Н Е

от ....................................................................................................................
представляван от ...............................................................................................................
ЕГН ....................................................................................................................
ЕИК ....................................................................................................................
Адрес: ..............................................................................................................
Телефон: .......................... Мобилен: .......................................................................................
Факс: ........................ Е-mail: ...................................................................................
Уебадрес ..............................................................................................................
Лице за контакти: ............................................................................................................
Длъжност: .....................................................................................................................
Телефон: .......................... Мобилен: .......................................................................................
Факс: ........................ Е-mail: ...................................................................................
Уебадрес ..............................................................................................................

Моля, на основание чл. 24, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) да ми бъде издадено удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) предоставям следната информация:
1. Наименование на обекта, където ще се получават и използват енергийните продукти:
.......................................................................................................................
2. Цели, за които ще се използват енергийните продукти:
(Описват се целите, за които ще се използват енергийните продукти, съгласно чл. 24, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от закона)
.......................................................................................................................
3. Търговско наименование и код по КН на енергийните продукти, които ще се използват:
.......................................................................................................................
4. Годишни прогнозни количества от енергийни продукти, които ще се получават и използват - по видове дейности и видове енергийни продукти:
.......................................................................................................................
5. Материална отчетност, която ще се води от крайния потребител - по видове дейности и по видове енергийни продукти:
.......................................................................................................................
6. Максимален производствен капацитет:
.......................................................................................................................
7. Максимален складов капацитет за получаваните енергийни продукти:
.......................................................................................................................
8. Търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки (в случай, че е възможно да се посочат):
.......................................................................................................................

Прилагам съгласно чл. 14, ал. 3 ППЗАДС следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;
2. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;
3. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
4. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 13, ал. 7, т. 2, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;
5. декларация за обстоятелствата по чл. 13, ал. 7, т. 2, буква "б";
6. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
7. план на обекта с обозначени местоположение и предназначение на помещенията и оборудването;
8. документ за собственост или договор за наем на обекта;
9. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта;
10. списък на обичайните доставчици;
11. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейността, за която ще се използват енергийните продукти, когато това се изисква по закон;
12. технологичната схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологичните загуби, техническа спецификация;
13. издадени документи въз основа на одобрен и общодостъпен стандарт (български, международен, европейски) по Закона за националната стандартизация;
14. Издаден лиценз за производство на електрическа енергия по реда на Закона за енергетиката.

Дата: Подпис и печат:

Тази информация се попълва от лицето за всеки обект поотделно, в който ще се получават, складират и използват енергийните продукти.
"Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".
Адрес на Централното митническо управление на Агенция "Митници": 1202 София, ул. Г. С. Раковски 47.

 

 

Приложение № 3а към чл. 21а, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

 

Входящ № ..................../ Дата ....................
ТМУ ....................
Данни за подателя
ЕИК ..........
Наименование ..........
Седалище (Адрес на управление)
Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица .......... Номер ..........
Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ..........
Адрес за кореспонденция
Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица .......... Номер ..........
Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ..........
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване
Търговска банка ......................... Банков код (BIC) ......................... IBAN .........................
 
 
И С К А Н Е
за възстановяване на акциз на основание чл. 24а, ал. 2 ЗАДС
 

 
 
Търговско Код на Код по КН Мерна Количество на Ставка на ЕИК на лицата № и дата на Сума на
по наименование Акцизния   единица използваната акциза начислили и документа, акциза за
ред на стоката продукт     електрическа   заплатили удостоверяващ възстановяване
          енергия   акциза начисляването на  
                акциза  
1 2 3 3 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   
Обща сума на акциза:  
 
Словом: ..........
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 21а, ал. 2 от ППЗАДС.
1. ..........
2. ..........
3. ..........
4. ..........
Долуподписаният ................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: .......... Длъжност: .......... Подпис и печат: ..........
 
* Този формуляр се попълва задължително на машина и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.
 

 

Приложение № 4 към чл. 23, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

 

Входящ № ..................../ Дата ....................
ТМУ ....................
Данни за подателя
ЕИК ..........
Наименование ..........
Седалище (Адрес на управление)
Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ..........
Адрес за кореспонденция
Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица .......... Номер .....
Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ..........
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване
Търговска банка ......................... Банков код (BIC) ......................... IBAN .........................
И С К А Н Е за възстановяване на акциз на основание чл. 26, ал. 1 от ЗАДС
 

 
     

Словом: ..........
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 23, ал. 2 от ППЗАДС.
1. ..........
2. ..........
3. ..........
4. ..........
Долуподписаният ................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: .......... Длъжност: .......... Подпис и печат: ..........
 
* Този формуляр се попълва задължително на машина и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.
 

 

Приложение № 4а към чл. 26а, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

 

Приложение № 4б към чл. 23а, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

 

Входящ № ..................../ Дата ....................
ТМУ ....................
Данни за подателя
ЕИК ..........
Наименование ..........
Седалище (Адрес на управление)
Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица .......... Номер ..........
Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ..........
Адрес за кореспонденция
Държава .......... Област .......... Община .......... Населено място .......... Пощенски Код .......... Улица .......... Номер .....
Телефон .......... Мобилен .......... Факс .......... Е - mail .......... Уеб адрес ..........
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване
Търговска банка ......................... Банков код (BIC) ......................... IBAN .........................
 
 

ИСКАНЕ
за възстановяване на акциз на основание чл. 26, ал. 2 ЗАДС

Словом: ..........
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 23, ал. 2 от ППЗАДС.
1. ..........
2. ..........
3. ..........
4. ..........
Долуподписаният ................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: .......... Длъжност: .......... Подпис и печат: ..........
 
* Този формуляр се попълва задължително на машина и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

Приложение № 5 към чл. 27, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.)


Вх. № .................. ДО ДИРЕКТОРА НА
Дата ............... год. АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

З А Я В Л Е Н И Е

от ....................................................................................................................
представляван от ...............................................................................................................
ЕГН ....................................................................................................................
ЕИК ....................................................................................................................
Адрес: ..............................................................................................................
Телефон: .......................... Мобилен: .......................................................................................
Факс: ..............................................................................................................
Е-mail: .......................... Уебадрес .......................................................................................
Лице за контакти: ............................................................................................................
Длъжност:
Телефон: .......................... Мобилен: .......................................................................................
Факс: ..............................................................................................................
Е-mail: .......................... Уебадрес .......................................................................................

Моля, на основание чл. 47 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) да ми бъде издаден лиценз/лицензи за управление на данъчен склад/данъчни складове.
Съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1 ЗАДС предоставям следната информация:
1. Описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад
(Описват се дейностите, които ще се извършват в склада, включително обичайните операции по чл. 65, ал. 5 от закона - кратко описание на производствения процес, извършване на операции, като маркиране, денатуриране, облепване с бандероли и др. Също така да се посочи дали съответният данъчен склад е за производство и складиране на акцизни стоки или само за складиране на акцизни стоки):
.......................................................................................................................
2. Вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или складират
(Акцизните стоки, които ще се произвеждат и/или складират, се описват по видове и код по КН):
.......................................................................................................................
3. Годишен прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес плана:
.......................................................................................................................
4. Годишен прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз:
.......................................................................................................................
5. Описание на системите по чл. 47, ал. 1, т. 8 ЗАДС
(Кратко описание на използваната система за отчетност (напр. софтуерен продукт), която да позволява контрола за влизащите, произведените, обработваните, складираните и излизащите от данъчния склад акцизни стоки въз основа на въведената, съхраняваната и обработваната информация, свързана с материалната отчетност):
.......................................................................................................................
6. Точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад
(Посочва се точният адрес на данъчния склад, броят на помещенията и тяхното предназначение).
.......................................................................................................................
7. Вида на обезпечението, което ще бъде представено
(Посочва се видът на обезпечението, което ще бъде представено - с депозит в пари или с банкова гаранция):
.......................................................................................................................
8. Имената на служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи
(Имената и ЕГН на служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи за данъчния склад):
.......................................................................................................................
9. Точно местонахождение на мястото/местата на директна доставка
(Посочва се точният адрес на мястото/местата, различно/и от местонахождението на данъчния склад, където ще се получават акцизните стоки, изпратени от друга държава членка при условията на директна доставка):
.......................................................................................................................

Информацията от т. 1 до т. 9 се попълва от заявителя за всеки данъчен склад поотделно, като се прилагат документите по чл. 48, ал. 2, т. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19 и 20.

Дата: Подпис и печат:

"Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници". Адрес на Централното управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.

Прилагам съгласно чл. 48, ал. 2 следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;
2. свидетелство за съдимост на лицата, представляващи лицензирания складодържател - оригинал, издаден от съда, а ако лицата не са български граждани - декларация;
3. декларация по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "б", че лицата, представляващи лицензирания складодържател, не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
5. декларация по чл. 47, ал. 1, т. 5, че лицето не е извършило тежко или повторно нарушение на Закона за акцизите и данъчните складове;
6. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон - заверено копие;
7. документ за собственост или договор за наем на помещенията на данъчния склад - заверено копие;
8. валидна скица на недвижимия имот, издадена от общината по местонахождение на обекта;
9. план на помещенията на данъчния склад - архитектурен план с ясно обозначени местоположение и предназначение на помещенията, в които ще се извършва производството и складирането или само складирането на акцизни стоки. В плана следва да са обозначени местоположението на съоръженията, включително съдовете с техния обем, както и местоположението на измервателните уреди в зависимост от вида на стоките;
10. годишните финансови отчети за предходните три години, заверени от регистриран одитор или от специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от две години, и междинен финансов отчет, съставен към края на месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението;
11. техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност;
12. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;
13. бизнес план (вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в данъчния склад, средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки с кодове по КН, които ще се складират - по видове стоки с кодове по КН и акцизни ставки, максималното прогнозно количество на акцизните стоки с кодове по КН, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим отложено плащане - по видове стоки с кодове по КН и акцизни ставки, производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизните стоки - по видове стоки с кодове по КН и акцизни ставки, средномесечно прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки, средномесечно прогнозно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз - по видове стоки и акцизни ставки);
14. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са упълномощени да подписват електронни административни документи, и спесимени на подписите им, включително и копия от удостоверенията за електронен подпис - за лицата/служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи.
15. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;
16. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
17. годишни прогнозни количества на основните суровини, които се използват при производството на акцизните стоки, и разходни норми за получаване на краен продукт;
18. анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година;
19. договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на получаването им на мястото/местата на директна доставка, различно от местонахождението на данъчния склад;
20. план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване на получаваните енергийни продукти.

Дата: .............. Подпис и печат:

 

 

Приложение № 5а към чл. 33а, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

 

 

Вх. № .. .. .. .. .. ДО
Дата .. .. .. год. ДИРЕКТОРА НА
  АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
   

ИСКАНЕ
за регистрация на независима малка пивоварна
 
от .. .. .. .. .. .. .. ..
представляван от .. .. .. .. .. .. .. ..
със седалище .. .. .. .. .. .. .. ..
адрес на управление .. .. .. .. .. .. .. ..
ЕИК .. .. .. .. .. .. .. ..
ИНДС .. .. .. .. .. .. .. ..
ИНЛС .. .. .. .. .. .. .. ..
Телефон: .. .. .. .. .. .. .. .. . Мобилен: .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Факс: .. .. .. .. .. .. .. ..
Е-mail: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Уеб адрес .. .. .. .. .. .. .. ..
Лице за контакти: .. .. .. .. .. Длъжност: .. .. .. .. .. .. .. ..
Телефон: .. .. .. .. .. .. .. .. . Мобилен: .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Факс: .. .. .. .. .. .. .. ..
Е-mail: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Уеб адрес .. .. .. .. .. .. .. ..
Моля да бъде регистрирана независима малка пивоварна с адрес на данъчния склад:
улица № .. .. .. .. .. .. .. ..
Населено място: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Община: .. .. .. .. .. .. .. ..
Телефон: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Факс: .. .. .. .. .. .. .. ..
Прилагам следните документи съгласно чл. 33а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове:
1. .. .. .. .. .. .. .. ..
2. .. .. .. .. .. .. .. ..
3. .. .. .. .. .. .. .. ..
4. .. .. .. .. .. .. .. ..
(име, подпис, печат)
 

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".

Адрес на Централното митническо управление на Агенция "Митници": гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 47.

 

 

Приложение № 5б към чл. 33г
(Ново - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)

 

Входящ № .. .. .. ../.. .. .. .. .. г.
(попълва се от митническата администрация)
 
Информация за произведената бира през предходната .. .. .. .. година
 
Предоставена от.. .. .. .. .. .. .. ..
със седалище.. .. .. .. .. .. .. ..
Адрес на управление: .. .. .. .. .. .. .. ..
ЕИК.. .. .. .. .. .. .. ..
ИНЛС .. .. .. .. .. .. .. ..
ИНДС.. .. .. .. .. .. .. ..
Адрес на данъчния склад .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Търговско Код Градус Количест- Ставка Сума на
по наименование по Плато во (в хек- на ак- акциза
ред на стоката КН   толитри) циза  
1 2 3 4 5 6 7
             
  Общо          

 
Долуподписаният .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата:.. .. .. .. .. .. .. .. Длъжност: .. .. .. .. .. .. .. .. Подпис и печат:
 

* Този формуляр се подава в срок до 31 януари всяка година за произведените количества бира през предходната година.

 

 

Приложение № 5в към чл. 33а, ал. 4
(Ново - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
НА НЕЗАВИСИМА МАЛКА ПИВОВАРНА
№ .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .
 
Съгласно чл. 55а от Закона за акцизите и данъчните складове настоящото удостоверение за регистрация се издава на: ....
....
Седалище и адрес на управление ....
....
ЕИК ....
ИНЛС ....
ИНДС ....
Адрес на данъчния склад ....
....
Настоящото удостоверение се издава във връзка с прилагане на разпоредбата на чл. 31, т. 7 от Закона за акцизите и данъчните складове.
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ":
Дата:
 

Приложение № 6 към чл. 34, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)


Вх. № .. .. .. .. .. .. .. ДО
Дата .. .. .. .. .. .. г. НАЧАЛНИКА НА
  МИТНИЦА .. .. .. .. .. .. ..
 
И С К А Н Е
 
за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/обект за винопроизводство на малък винопроизводител

от ......................................................................................

представляван от .................................................................................

ЕГН ......................................................................................

ЕИК ......................................................................................

Адрес: ..........................................................................................

Телефон: ..........................................................................................

Мобилен: ...................Факс: .......................................................................

Е-mail: ................. Уеб адрес .......................................................................

Лице за контакти: .....

Длъжност: ..........................................................................................

Телефон: ..........................................................................................

Мобилен: ...................Факс: .......................................................................

Е-mail: .............. Уеб адрес .......................................................................

Моля да бъде регистриран специализиран малък обект за дестилиране/обект за винопроизводство на малък винопроизводител с адрес:

улица №. ..........................................................................................

Населено място: .................................................................................

Община: ..........................................................................................

Телефон: ................... Факс: .......................................................................

Вид на акцизните стоки с код по КН: ......................................................................

Прилагам следните документи съгласно чл. 57, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове:
1. удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;
2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете, техния обем;
3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
4. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;
5. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
6. декларация, че обектът отговаря на изискванията на чл. 4, т. 8 и 9 ЗАДС;
7. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които водят производствения процес (отговорници на обектите) и отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за прилагането му.

.........................................................................................

(име, подпис, печат)
"Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".
Адрес на Централното митническо управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.
 

 

Приложение № 7 към чл. 35

(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ
---------------------------------
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАН МАЛЪК ОБЕКТ ЗА ДЕСТИЛИРАНЕ/ОБЕКТ ЗА ВИНОПРОИЗВОДСТВО НА МАЛКИ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ
№ ..................
Съгласно чл. 57, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове настоящото удостоверение за регистрация се издава на:
.....
Седалище и адрес на управление .....
.....
ЕИК .....
Адрес на специализиран малък обект за дестилиране/ обект за винопроизводство на малки винопроизводители .....
Видове акцизни стоки с код по КН, които могат да се произвеждат: .....
.....
Началник на митница: Дата:
 
 

 

Приложение № 7а към чл. 37а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)

 

Вх. № .. .. .. .. .. .. .. ДО
Дата .. .. .. .. .. .. г. НАЧАЛНИКА НА
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. МИТНИЦА .. .. .. .. .. .. ..

 

 

 

И С К А Н Е
за
регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 ЗАДС

 

от ............................................................................................................

представляван от ............................................................................................................

ЕГН .............................................................................................................

ЕИК ...............................................................................................................

Адрес: ............................................................................................................

Телефон: .......................... Мобилен: .................... Факс: ........................................................

Е-mail: ............................... Уеб адрес: .......................................................................

Лице за контакти: ............................... Длъжност: ..................................................................

Телефон: .......................... Мобилен: .................... Факс: ........................................................

Е-mail: ............................... Уеб адрес: .......................................................................

 
Моля да бъде регистриран на основание чл. 57а, ал. 1 ЗАДС като:

улица № .........................................................................................................

Населено място: .................... Община: ...................................................................................

Телефон: ............................ Факс: ..............................................................................

Прилагам следните документи съгласно чл. 57б, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове:
1. удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;
2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единен идентификационен код на лицето;
3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
4. вид на акцизните стоки;
5. средно месечно количество на акцизни стоки, доставяни при условията на дистанционни продажби;
6. вида на предоставеното обезпечение - за лицата по ал. 3.

.....................................................................................................................

(име, подпис, печат)
"Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".
Адрес на Централното митническо управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.
 

 

 

Приложение № 7б към чл. 37а, ал. 4
(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
№ .. .. .. .. .. ..
Съгласно чл. 57б, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове настоящото удостоверение за регистрация се издава на:
.. ..
Седалище и адрес на управление .. ..
.. ..
ЕИК .. ..
Адрес на осъществяване на дейността: .. ..
.. ..
Извършвана дейност: .. ..
.. ..
Видове акцизни стоки с код по КН: .. ..
                                                                                                                                                     Началник на митница:
Дата:
:

 

 

Приложение № 7в към чл. 37б, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.)

 

 

Вх. № .. .. .. .. .. .. .. ДО
Дата .. .. .. .. .. .. г. НАЧАЛНИКА НА
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. МИТНИЦА .. .. .. .. .. .. ..

 

 
И С К А Н Е
за
регистрация на регистриран получател по чл. 57в, ал. 1 ЗАДС
 
 
 

от .......................................................................................

представляван от ..................................................................................

ЕГН.......................................................................................

ЕИК .......................................................................................

Адрес: .................................................................................

Телефон: ................ Мобилен: ........................................................................

Факс: .............. Е-mail: .................................................................

Уеб адрес .................................................................................

Лице за контакти: ..................................................................................

Длъжност: .................................................................................

Телефон: .................. ...... Мобилен: ........................................................................

Факс: ............... Е-mail: ......

Уеб адрес .................................................................................

Моля да бъде регистриран като регистриран получател
Адрес: ......

Улица №.................................................................................

Населено място:..................................................................................

Община:.................................................................................

Телефон: ................... Факс: ........................................................................

Прилагам следните документи съгласно чл. 57в, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове:
1. удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;
2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния идентификационен код;
3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
4. местонахождение и план на обекта, в който се получават стоките, както и документ за собственост или договор за наем на този обект;
5. вид и количество на получаваните акцизни стоки с код по КН;
6. средномесечно количество на получаваните акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз;
7. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са упълномощени да подписват електронни административни документи и спесимени на подписите им, включително и копия на удостоверенията за електронен подпис - за лицата/служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи;
8. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;
9. декларация за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква "б";
10. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и на задължения за задължителни осигурителни вноски;
11. декларация за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 5;
12. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
13. план на помещението с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
14. техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта;
15. вида на предоставеното обезпечение.

.................................................................................

(име, подпис, печат)
"Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".
Адрес на Централното митническо управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.

 

 

Приложение № 7г към чл. 37б, ал. 4
(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
НА
РЕГИСТРИРАН ПОЛУЧАТЕЛ
№ .. .. .. .. .. ..
 
Съгласно чл. 57г, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове настоящото удостоверение за регистрация се издава на:
.. ..
Седалище и адрес на управление .. ..
.. ..
ЕИК .. ..
Местонахождение на обекта: .. ..
.. ..
Видове акцизни стоки с код по КН: .. ..
Дата: Началник на митница:
 

 

 

Приложение № 7д към чл. 37в, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.)

 

 

Вх. № .. .. .. .. .. .. .. ДО
Дата .. .. .. .. .. .. г. НАЧАЛНИКА НА
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. МИТНИЦА .. .. .. .. .. .. ..

 

 
И С К А Н Е
за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от временно регистриран получател
 
 

от .......................................................................................

представляван от ..................................................................................

ЕГН......

ЕИК .......................................................................................

Адрес: .................................................................................

Телефон: ................ Мобилен: ........................................................................

Факс: .............. Е-mail: .................................................................

Уеб адрес .................................................................................

Лице за контакти: ..................................................................................

Длъжност: .................................................................................

Телефон: .................. Мобилен: .......................................................................

Факс: ............... Е-mail: .................................................................

Уеб адрес .................................................................................

Моля да ми бъде разрешено да получа еднократно определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, както следва: ............

Място на доставка:..................................................................................

Улица №.................................................................................

Населено място:..................................................................................

Община: .................................................................................

Телефон: ................... Факс: ........................................................................

Прилагам следните документи съгласно чл. 58а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове:
1. удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие, в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;
2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния му идентификационен код;
3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
4. местонахождение на обекта, в който се получават стоките, както и документ за собственост или договор за наем на този обект;
5. вид и количество на получаваните акцизни стоки с код по КН;
6. договор за доставка на акцизните стоки;
7. наименование/име и идентификационен номер на лицензирания складодържател - изпращач;
8. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са упълномощени да подписват електронни административни документи и спесимени на подписите им, включително и копия на удостоверенията за електронен подпис - за лицата/служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи;
9. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 58а, ал. 1, т. 1, буква "б", подбуква "аа", а ако лицата не са български граждани - декларация;
10. декларация за обстоятелствата по чл. 58а, ал. 1, т. 1, буква "б", подбуква "бб";
11. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и на задължения за задължителни осигурителни вноски;
12. декларация за обстоятелствата по чл. 58а, ал. 1, т. 3;
13. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
14. план на помещението с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
15. техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта.

.................................................................................

(име, подпис, печат)
"Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници".
Адрес на Централното митническо управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.
 

 

 

Приложение № 7e към чл. 37в, ал. 3
(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
 
ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № ..........
за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз от временно регистриран получател

 

 
 
1. Получател в България:
- наименование:
- ЕИК:
- статут:
- седалище:
- място на доставка на стоките:
- дата на получаване на стоките:
2. Изпращач:
- акцизен номер:
- наименование и статут:
- адрес:
- място на изпращане на стоките:
3. Описание на стоките:
- наименование:
- код по КН:
- количество:
4. Размер на акциза: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
словом .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 Акцизът е заплатен
№ и дата на документа:
 Акцизът е обезпечен
№ и дата на документа:
 Не се дължи акциз на основание:
(ненужното се зачертава)
5. Срок на валидност:
Дата: Началник на
  митницата:
  Подпис:
  Печат на
  митницата:

 

Приложение № 7ж към чл. 37г, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.)

 

Вх. № .. .. .. .. .. ..

ДО НАЧАЛНИКА НА
Дата .. .. .. .. .. .. .г. МИТНИЦА .. .. .. .. .. ..

 

 
И С К А Н Е
 

от ........................................................................................

представляван от ...................................................................................

ЕГН ........................................................................................

ЕИК ........................................................................................

Адрес: ..................................................................................

Телефон: ................ Мобилен: ...............................................................

Факс: .............. Е-mail: ..................................................................

Уеб адрес .........................................................................................

Лице за контакти: ................................................................................

Длъжност: .........................................................................................

Телефон: .................. Мобилен: ........................................................................

Факс: ............. Е-mail: ...................................................................

Уеб адрес .........................................................................................

Моля да бъда регистриран като регистриран изпращач.
Съгласно изискванията на чл. 58г, ал. 1 ЗАДС предоставям следната информация:
1. вида на акцизните стоки с код по КН, които ще се изпращат:

...........................................................................................

2. средномесечно количество на изпращаните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз:

...........................................................................................

3. митническите учреждения, в които ще бъде извършвано допускане за свободно обращение на акцизните стоки:

...........................................................................................

4. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено:

...........................................................................................

5. списък с трите имена и единен граждански номер на лицата, упълномощени да подписват електронните административни документи и спесимени на подписите, включително и копия на удостоверенията за електронен подпис - за лицата/служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи:

...........................................................................................

Прилагам съгласно чл. 58г, ал. 2 следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие, в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на търговския регистър;
2. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;
3. декларация за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква "б";
4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
5. декларация за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 5;
6. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;
7. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
Дата: Подпис и печат:
"Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници": Адрес на Централното управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.

 

Приложение № 7з към чл. 37г, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
НА РЕГИСТРИРАН ИЗПРАЩАЧ
№ .. .. .. .. .. ..
Съгласно чл. 58е, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове настоящото удостоверение за регистрация се издава на: .. .. .
.. .. .
Седалище и адрес на управление .. .. .
.. .. .
ЕИК.. .. ..
Видове акцизни стоки с код по КН: .. .. .
.. .. .
Код на митническото/ите учреждение/я, в които ще бъде извършвано допускане за свободно обращение на акцизните стоки.. .. .. .. ..
Началник на митница: Дата:

 

 

 

Приложение № 7и към чл. 55а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

Задължителни за попълване данни в електронния административен документ съгласно Приложение I,
Таблица 1 от Регламент (ЕО) № 684/2009

 

А В С
9 c Дата на фактура
  f Час на изпращане
14 a Номер по ДДС на лицето,
    отговорно за организацията
    на транспорта
15 Търговец Първи превозвач
17 h Градус Плато
  p Търговско описание
  r Търговска марка на
    продуктите*
    *Задължително се посочва
    търговската марка на
    акцизните стоки, ако е
    приложимо.

 

 

 

Приложение № 7к към чл. 55а, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.)

 

 

Национални кодове за енергийни продуктиEPC CAT Единица Описание
1 2 3 4
E001* Е GJO Енергийни продукти с код по
      КН 2701, 2702 и 2704
E002 Е kg Енергийни продукти с код по
      КН 2706
E003 Е kg Енергийни продукти с код по
      КН 2707 91 и 2707 99
E004 Е litre Енергийни продукти с код по
      КН 2709
E005 Е litre Енергийни продукти с код по
      КН 2710 19 11, 2710 19 15, 2710
      19 31, 2710 19 35, 2710 19 51,
      2710 19 55
E006 Е kg Енергийни продукти с код по
      КН 2710 19 71 до 2710 19 99, с
      изключение на консистентни
      смазки (греси)
E007 E kg Тежки масла, различни от
      смазочните с код по КН 2710
      19 99
E008 Е kg Енергийни продукти с код по
      КН 2710 91 и 2710 99
E009* Е GJO Енергийни продукти с код по
      КН 2711 11 и 2711 21
E010 Е kg Енергийни продукти с код по
      КН 2711 29
Е011 Е kg Енергийни продукти с код по
      КН 2901 21 до 2902 19
E012* Е kWh Енергийни продукти с код по
      КН 2716
E013 Е litre Енергийни продукти с код по
      КН 2909 19 90, 3811 11 и 3811
      90
E016 Е litre Енергийни продукти с код по
      КН 2710 19 71 до 2710 19 99, с
      изключение на консистентни смазки
      (греси)
E017 Е kg Енергийни продукти с код по
      КН 3811 21 и 3811 29

* По отношение на E001, Е009 и E012 не се прилага режим отложено плащане на акциз.

 

 

 

Приложение № 8 към чл. 56, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)
 

 

Приложение № 9 към чл. 56, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

 


Приложение № 9a към чл. 56в, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г , изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.))

 

 

 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ, ПРЕДМЕТ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ, КОИТО СА БИЛИ ОСВОБОДЕНИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА НА ИЗПРАЩАНЕ
1. Общи бележки
1.1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Опростеният придружителен документ се изисква за прилагането на разпоредбите за акцизите, съгласно член 7 от Директива на Съвета 92/12/ЕИО от 25 февруари 1992 г.
1.2. Документът се попълва четливо и по незаличим начин. Данните могат да бъдат предварително напечатани. Не са разрешени изтривания и поправки.
1.3. Общата спецификация на хартията, която трябва да се използва, и размерът на клетките са указани в Официалния вестник на Европейската общност № С 164/3 от 01.07.1989 г., страница 3.
За всички екземпляри се използва бяла хартия с размери 210 мм х 297 мм с максимално отклонение за дължината минус 5 мм и плюс 8 мм.
1.4. Всяко неизползвано пространство в клетките се зачертава така, че да не са възможни допълнителни вписвания.
1.5. Придружителният документ се състои от 3 екземпляра.
Екземпляр 1. задържа се от доставчика.
Екземпляр 2. придружава стоките и се задържа от получателя.
Екземпляр 3. придружава стоките и се връща на доставчика със заверка за получаване, попълнен от лицето, посочено в клетка 4, ако доставчикът го изисква, особено за целите на възстановяване.
2. Съдържание на клетките
Клетка 1. Доставчик: пълното име, адрес и ДДС № (ако има) на лицето, доставящо стоките в държава членка. Ако има акцизен номер, той също би следвало да бъде посочен.
Клетка 2. Регистрационен № на сделката: регистрационен номер, идентифициращ движението на стоките в неговата търговска отчетност. В общия случай това е номерът и датата на фактурата.
Клетка 3. Компетентен орган в държавата на получаване: името и адресът на компетентния орган, отговорен за контрола по акциза на мястото на изпращане.
Клетка 4. Получател: пълното име, адрес и ДДС № (ако има) на лицето, което получава стоките. Ако има акцизен номер, той също би следвало да бъде посочен.
Клетка 5. Превозвач: посочва се "доставчик", "получател" или името и адресът на лицето, отговорно за уреждането на първото движение, ако е различно от лицата, посочени в клетка 1 или клетка 4; превозното средство трябва също да бъде посочено.
Клетка 6. Регистрационен № и дата на декларацията: декларацията и/или пълномощното, което трябва да е дадено от компетентния орган в държавата членка на получаване преди започване на движението.
Клетка 7. Място на доставка: действителното място на доставка, ако стоките не са доставени на адреса, посочен в клетка 4.
Клетка 8. Пълно описание на стоките: маркировки и брой, № и вид на опаковките: например контейнери; брой на вътрешните опаковки, например кашони; и търговско описание на стоките.
Описанието може да продължи на отделен лист, който се прилага към всеки екземпляр. За тази цел може да се използва опаковъчен лист.
За алкохола и алкохолните напитки, с изключение на бирата, се посочва алкохолното съдържание (процентно съдържание по обем при 20°С).
За бирата се посочват градусите Плато или процентното алкохолно съдържание по обем при 20°С и/или двете обозначения съгласно изискванията на държавата членка на получаване и държавата членка на изпращане. За минералните масла се посочва плътността им при 15°С.
Клетка 9. Код на стоката: Код по КН.
Клетка 10. Количество: брой, теглото или обемът, както е определено за целите на акциза в държавата членка по получаване, например:
- цигари, брой късове, изразени в хиляди;
- пури и пурети, нето тегло;
- алкохол и алкохолни напитки, литри на продукта при 20°С, с точност до две цифри след десетичната запетая;
- минерални масла, с изключение на тежки горива, литри при 15°С.
Клетка 11. Бруто тегло: брутото тегло на пратката.
Клетка 12. Нето тегло: теглото на стоките без опаковката.
Клетка 13. Цена по фактура/търговска стойност: общата сума по фактура с включен акциз. Ако няма продажба, която е свързана с движението, трябва да се запише търговската стойност. В този случай би следвало да се добави забележката "без продажба".
Клетка 14. Сертификати: тази клетка се попълва за някои сертификати, които се изискват само върху екземпляр № 2.
1. За някои категории вина следва да се посочи при необходимост сертификат за произход и качество на продуктите съгласно законодателството на Общността в тази област.
2. За някои категории спиртни напитки се посочва сертификат за мястото на производство, който се изисква съгласно законодателството на Общността в тази област.
3. За бирата, произведена в малки независими пивоварни, дефинирани в Директивата на Съвета относно структурата на акциза за алкохола и алкохолните напитки, за която се изисква намалена ставка на акциза в държавата членка на получаване, изпращачът удостоверява по следния начин:
"С настоящото удостоверявам, че описаната стока е произведена от малко независимо предприятие, чието производство за предходната година възлиза на ............ хектолитри бира."
4. За етиловия алкохол, произведен в малък обект за дестилиране, дефиниран в Директивата на Съвета относно структурата на акциза за алкохола и алкохолните напитки, за който се изисква намалена ставка на акциза в страната членка на получаване, изпращачът удостоверява по следния начин:
"С настоящото удостоверявам, че описаната стока е произведена в малък обект за дестилиране чието производство за предходната година възлиза на ............ хектолитри чист алкохол."
Клетка 15. Предприятие на подписващото лице, и т.н.: документът се попълва от лицето, отговорно за движението на стоките или от негово име. Това може да бъде или доставчикът, или получателят. Ако доставчикът изисква Екземпляр 3, да му бъде върнат с удостоверение за получаването, това би следвало да бъде посочено.
Клетка А Контрол от компетентните органи: компетентните органи отбелязват извършените проверки върху екземпляри 2 и 3. Всички констатации се заверяват с подпис и печат на отговорния служител и се вписва датата.
Клетка В Потвърждение за получаване: дава се от получателя и се връща на доставчика, ако той го изисква, по-специално за целите на възстановяването.
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9б към чл. 56д, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ .. .. .. .. .
за платен/обезпечен акциз или неподлежащ на плащане акциз
 
1. Получател в България:
- наименование:
- ЕИК:
- статут: - нерегистриран търговец
  - данъчен представител
  - друг търговец
- седалище:
- място на доставка на стоките:
- № на уведомление:
2. Изпращач:
- наименование и статут:
- адрес:
- място на изпращане на стоките:
3. Описание на стоките:
- наименование:
- код по КН:
- количество:
4. Този документ удостоверява, че:
- акцизът за стоките в т. 3 е платен/обезпечен в митница:
- адрес на митницата:
- № и дата на документа за плащане/обезпечаване на акциза:
- размер на акциза:
- не се дължи акциз за доставката на основание:
(ненужното се зачертава)
Дата: Началник на митница:
  Подпис:
  Печат на митницата:

 

 

 

 
   

Приложение № 9в към чл. 57, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.)

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за режим отложено плащане на акциз
 
I. Задължение на поръчителя .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1. Ние, банка .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
представлявана от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
със седалище .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ставаме солидарен поръчител пред Централното митническо управление на Агенция "Митници" до максималната сума от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. лева, за изпълнение на всяко задължение за заплащане на акциз от лицензирания складодържател .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
при управлението на данъчен склад на адрес .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
лиценз № .. .. .. .. .. .. .. ., като главно задължение, както и за разноските и другите вземания, произтичащи от неговото събиране.
2. Банката се задължава да заплати в 7-дневен срок, считано от датата на първото писмено искане от Централното митническо управление, дължимите суми до посочената максимална сума, освен ако преди изтичането на този срок банката или всяко друго заинтересувано лице докаже пред митническите органи, че задължението за заплащане на акциз е погасено.
Когато искането е изпратено по пощата, за дата на получаване на искането се счита датата на пощенското клеймо.
Централното митническо управление може по искане на банката и по други причини, признати за основателни, да продължи 7-дневния срок, считано от датата на искането за заплащане, в който срок банката е длъжна да извърши плащането на исканите суми. Разходите, произтичащи от даването на този допълнителен срок, и в частност лихвите, трябва също да бъдат заплатени от банката.
3. Гаранцията влиза в сила от деня на нейното писмено приемане от Централното митническо управление на Агенция "Митници".
4. Гаранцията е безсрочна или за срок до .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
5. Искането за плащане се отправя до банката не по-късно от 6 месеца след изтичане на срока на действие на гаранцията или нейното прекратяване.
6. За целите на тази гаранция банката посочва служебен адрес за кореспонденция и съобщения .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Банката се задължава да приема всякаква кореспонденция и съобщения, отнасящи се до тази гаранция, които й се изпращат.
Банката се задължава да поддържа своя служебен адрес за контакт и ако се наложи да го промени, да информира предварително за това Централното митническо управление на Агенция "Митници".
Настоящата банкова гаранция се издава в два еднообразни екземпляра, един за Банката и един за Централното митническо управление на Агенция "Митници".
 
Съставена в .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . на .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
"Гаранция за сумата от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. лв."
(всеки от подписващите изписва сумата цифром и словом преди подписа)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(подписи и печат на банката)
 
II. Приемане на гаранцията от Централното митническо управление на
Агенция "Митници"
Гаранцията е приета на: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(подпис и печат)
 

 

Приложение № 10 към чл. 60, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)

 

 

ТМУ .....................................

Входящ № .......................... ............... г.

(попълва се от митническата администрация)

 

З А Я В Л Е Н И Е  З А  Б А Н Д Е Р О Л И

 

Наименование на лицето ..........

ЕИК ..........

Идентификационен номер: ..........

(попълва се идентификационен номер на данъчен склад или идентификационен номер на регистриран получател, или идентификационен номер на временно регистриран получател)

Адрес: ..........

(попълва се адрес на данъчен склад или на обекта на регистриран получател, или на обекта на временно регистриран получател, или адрес на управление за вносителите)

 

№ по ред Вид на банде- ролите Търгов- ско наиме- нова- ние на сто- ките Търгов- ска марка Код на акциз- ния продукт Код по КН Вмести- мост на потреби- телската опаковка Мерна еди- ница Действи- телно алко- холно съдър- жание по обем, % vol Продаж- на цена на опа- ковка Цена на еди- нична бройка ръчно свити пури Размер на акциза за опа- ковка Брой на банде- ролите Общ размер на ак- циза
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
Обща сума на акциза: ..........
Към заявлението прилагам документи съгласно чл. 60, ал. 2:
1. ..........
2. ..........
3. ..........
Дата: ............. Име и длъжност: ........................... Подпис и печат: ..........
 


Обща сума на акциза: ..........

Към заявлението прилагам документи съгласно чл. 60, ал. 2:

1. ..........

2. ..........

3. ..........

Дата: ............. Име и длъжност: ........................... Подпис и печат: ..........

 

Указания за попълване:

Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 и 14 се попълват за алкохол и алкохолни напитки

Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 и 14 се попълват за тютюневи изделия.

 

 

Приложение № 11 към чл. 64
(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г. изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)

Т

МУ: ............................

 

П Р И Е М Н О-П Р Е Д А В А Т Е Л Е Н П Р О Т О К О Л

№ ..................

 

Днес, ........./............/................... г., бяха предадени от ТМУ .............................. на:

Наименование на лицето ..........

ЕИК ..........

Идентификационен номер: ..........

(попълва се идентификационен номер на данъчен склад или идентификационен номер на регистриран получател, или идентификационен номер на временно регистриран получател)

Адрес: ..........

(попълва се адрес на данъчен склад или на обекта на регистриран получател, или на обекта на временно регистриран получател или адрес на управление за вносителите)

следните бандероли:

№ по ред Вид на банде- ролите Търгов- ско наиме- нова- ние на сто- ките Търгов- ска марка Код на акциз- ния продукт Код по КН Вмести- мост на потреби- телската опаковка Мерна еди- ница Действи- телно алко- холно съдър- жание по обем, % vol Про- даж- на цена на опа- ковка Цена на еди- нична бройка ръчно свити пури Размер на акциза за опа- ковка Еми- сия на банде- ролите Се- рия От № До № Брой на банде- ролите Общ размер на ак- циза
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

 

Обща сума на акциза: ..........

...................

..................

...................

(дата)

Предал:

Приел:

 

(компетентен служител -

(от името на заявителя -

 

име, длъжност и подпис)

име, длъжност и подпис)

 

 

 

Приложение № 12 към чл. 66, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№ ..........
 
За върнати бандероли в ТМУ ............ от:
Наименование на лицето .....................
ЕИК ......................................................
Идентификационен номер: ............................
(попълва се идентификационен номер на данъчен склад или идентификационен номер на регистриран получател, или идентификационен номер на временно регистриран получател)
Адрес: ..................................................
(попълва се адрес на данъчен склад или на обекта на регистриран получател, или на обекта на временно регистриран получател или адрес на управление за вносителите)
 

№ по ред Вид на банде- ролите Търговско наимено- вание на стоките Търговска марка Код на акцизния продукт Код по КН Вмести- мост на потреби- телската опаковка Мерна диница Действи- телно алкохолно съдържа- ние по обем %vol Продажна цена на паковка Цена на единична бройка ръчно свити пури Размер на акциза за опаковка Емисия на банде- ролите Серия От № До № Брой на банде- ролите Общ размер на акциза
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
                                   
 
Обща сума на акциза: ......
Причината за връщане на бандеролите е ......
 
..... ...... ......
(Дата) Предал: Приел:
(Име и длъжност на лицето) (Име и длъжност на служителя в ТМУ)
 
       
     

 

Приложение № 12а към чл. 66а, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

ПРОТОКОЛ ЗА БРАКУВАНЕ НА БАНДЕРОЛИ № ..........
 
 
ТМУ ..........
Наименование на лицето ...............................
ЕИК ......................................................
Идентификационен номер: ............................
(попълва се идентификационен номер на данъчен склад или идентификационен номер на регистриран получател, или идентификационен номер на временно регистриран получател)
Адрес: ..................................................
(попълва се адрес на данъчен склад или на обекта на регистриран получател, или на обекта на временно регистриран получател или адрес на управление за вносителите)
 

 

№ по ред Вид на банде- ролите Търговско наимено- вание на стоките Търговска марка Код на акцизния продукт Код по КН Вмести- мост на потреби- телската опаковка Мерна диница Действи- телно алкохолно съдържа- ние по обем %vol Продажна цена на паковка Цена на единична бройка ръчно свити пури Размер на акциза за опаковка Емисия на банде- ролите Серия От № До № Брой на банде- ролите Общ размер на акциза
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
                                   

 
 
 
Причината за бракуване на бандеролите е: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 

.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(Дата) Предал: Приел:
     
  (Име и длъжност на лицето) (Име и длъжност на служителя в ТМУ)

 
*Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

 

Приложение № 12б към чл. 66б, ал. 3
(Ново - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 )

 

 

 

Приложение № 12в към чл. 68а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)

 

ТМУ: .. .. .. .. .. .. ..
Вх. № .. .. .. .. .. .. ../.. .. .. .. .. .. ..

О Т Ч Е Т  З А  Б А Н Д Е Р О Л И
 
Наименование на лицето ..........
ЕИК ......................................................
Идентификационен номер: ..........
(попълва се идентификационен номер на данъчен склад или идентификационен номер на регистриран получател, или идентификационен номер на временно регистриран получател)
Адрес: ..........
(попълва се адрес на данъчен склад или на обекта на регистриран получател, или на обекта на временно регистриран получател или адрес на управление за вносителите)
 
1. Налични бандероли в началото на отчетния период

 

Номер по ред Вид на банде- ролите Търговско наимено- вание на стоките Търговска марка Код на акцизния продукт Код по КН Вмести- мост на потреби- телска опаковка Мерна единица Действи- телно алкохолно съдържа- ние по обем % vol Продажна цена на опаковка Продажна цена на единична бройка ръчно свити пури Размер на акциза за опаковка Брой на банде- ролите Общ размер на акциза Протокол/и номер и дата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
2. Получени бандероли през отчетния период
Номер по ред Вид на банде- ролите Търговско наимено- вание на стоките Търговска марка Код на акцизния продукт Код по КН Вмести- мост на потреби- телска опаковка Мерна единица Действи- телно алкохолно съдържа- ние по обем % vol Продажна цена на опаковка Продажна цена на единична бройка ръчно свити пури Размер на акциза за опаковка Брой на банде- ролите Общ размер на акциза Протокол/и номер и дата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
3. Използвани бандероли облепени върху освободени за потребление акцизни стоки
Номер по ред Вид на банде- ролите Търговско наимено- вание на стоките Търговска марка Код на акцизния продукт Код по КН Вмести- мост на потреби- телска опаковка Мерна единица Действи- телно алкохолно съдържа- ние по обем % vol Продажна цена на опаковка Продажна цена на единична бройка ръчно свити пури Размер на акциза за опаковка Брой на банде- ролите Общ размер на акциза Протокол/и номер и дата Подадена акцизна декла- рация - номер и дата Дата на плащане
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
4. Изпратени при производител извън територията на страната
Номер по ред Вид на банде- ролите Търговско наимено- вание на стоките Търговска марка Код на акцизния продукт Код по КН Вмести- мост на потреби- телска опаковка Мерна единица Действи- телно алкохолно съдържа- ние по обем % vol Продажна цена на опаковка Продажна цена на единична бройка ръчно свити пури Размер на акциза за опаковка Брой на банде- ролите Общ размер на акциза Протокол/и номер и дата Подадена акцизна декла- рация - номер и дата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
5. Върнати бандероли
Номер по ред Вид на банде- ролите Търговско наимено- вание на стоките Търговска марка Код на акцизния продукт Код по КН Вмести- мост на потреби- телска опаковка Мерна единица Действи- телно алкохолно съдържа- ние по обем % vol Продажна цена на опаковка Продажна цена на единична бройка ръчно свити пури Размер на акциза за опаковка Брой на банде- ролите Общ размер на акциза Протокол/и номер и дата Конста- тивен прото- кол/и Прото- кол/и за браку- ване
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
6. Липси на бандероли и бандероли невърнати в срок
Номер по ред Вид на банде- ролите Търговско наимено- вание на стоките Търговска марка Код на акцизния продукт Код по КН Вмести- мост на потреби- телска опаковка Мерна единица Действи- телно алкохолно съдържа- ние по обем % vol Продажна цена на опаковка Продажна цена на единична бройка ръчно свити пури Размер на акциза за опаковка Брой на банде- ролите Общ размер на акциза Протокол/и номер и дата Изчислени суми по задъл- жението за заплащане на акциз
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
7. Налични бандероли в края на отчетния период
Номер по ред Вид на банде- ролите Търговско наимено- вание на стоките Търговска марка Код на акцизния продукт Код по КН Вмести- мост на потреби- телска опаковка Мерна единица Действи- телно алкохолно съдържа- ние по обем % vol Продажна цена на опаковка Продажна цена на единична бройка ръчно свити пури Размер на акциза за опаковка Брой на банде- ролите Общ размер на акциза Протокол/и номер и дата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

 

Указания за попълване:
Този формуляр се попълва задължително машинно и се подава на електронен носител.
Отделните раздели на отчета се попълват в зависимост от дейността на икономическия оператор.
Върнати бандероли включват върнати неизползвани бандероли, бандероли, върнати за бракуване, и унищожени бандероли, облепени върху унищожени акцизни стоки, за които са подписани съответният констативен протокол или протокол за бракуване. Информация за върнати неизползвани бандероли, бандероли, върнати за бракуване, и унищожени бандероли, облепени върху унищожени акцизни стоки, се попълва на отделен ред
За всяка група бандероли от отчета се включва общ брой бандероли (сума от брой на бандеролите в колона 13), в който се посочва общия брой бандероли по:
* Продажна цена на опаковка (колона 10) за тютюневи изделия;
* Действително алкохолно съдържание по обем % vol (колона 9) и Вместимост на потребителска опаковка (колона 8) за алкохолни напитки.
Налични бандероли в началото/края на отчетния период - включва облепени върху акцизни стоки налични в обекта на лицето, неизползвани бандероли, както и върнати бандероли, които са предадени на митницата, но за тях към датата на предоставяне на отчета не са подписани съответният констативен протокол или протокол за бракуване.
Изпратени при производител извън територията на страната - включва изпратени, но невърнати бандероли, включително изпратени в предходни периоди.
За алкохолни напитки задължително се попълват колони: 1,2,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17.
За тютюневи изделия се попълват задължително колони:1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17

 

 

Приложение № 13 към чл. 72, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)

 

 

ТМУ .. .. .. .. .. .. .. .. .
Входящ № .. .. .. .. .. ../.. .. .. .. .. .. г.
(попълва се от компетентното митническо учреждение)
 
Наименование и адрес за кореспонденция на лицето
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
ЕИК.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
 
ОПИС
на акцизни стоки без бандерол (или облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност)
 
1. Доставчик - наименование, ЕИК .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2. Доставка по фактура №.. .. .. .. .. .. .. Дата .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
3. Търговско наименование на стоките
4. Количество (бр.)
5. Вид на опаковката (бр.) вместимост (л)
6. Опис на бандеролите по вид, серии и номера: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
С настоящия опис Ви уведомявам за установени стоки по чл. 123, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове.
 
Долуподписаният .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.
 

Дата: .. .. .. .. .. .. .. .. . Длъжност:.. .. .. .. .. .. .. .. Подпис и печат: .. .. .. .. .. .. .. ..
     

 

 

Приложение № 13а към чл. 72а, ал. 3
(Ново - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 


Приложение № 13б към чл. 72, ал. 3
(Ново - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)

 

 

Приложение № 14 към чл. 80, ал. 1 и 2
(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


 

Приложение № 14а към чл. 80а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)Документ за удостоверяване на предназначението на акцизните стоки и точния адрес на мястото на доставка
 
Получател: Издател:
(лицето, посочено като получател в акцизния данъчен документ) (лицето, освободило стоките за потребление)
Адрес за кореспонденция: Адрес за кореспонденция:
ЕИК: ЕИК:
   
Превозвач: Потребител:
(попълва се от получателя само в случаите на следващ получател, (лицето, което ще използва акцизните стоки за отопление)
различен от потребителя) Адрес за кореспонденция:
Адрес за кореспонденция: ЕИК:
ЕИК:  
Дата на натоварване: Превозвач до потребителя:
Рег. № на превозното средство: Адрес за кореспонденция:
  ЕИК:
  Дата на натоварване:
  Рег.№ на превозното средство:
 
№ и дата на документа ..........

към акцизен данъчен документ № ........../........../........../.......... г.

 
№ по ред Вид на акцизната стока Код по КН Коли- чество Мерна единица Точен адрес на мястото на доставка Дата на получаване Получено количество от потребителя Потвърждение за получаване от потребителя на мястото на доставка (отговорно лице-име, фамилия, подпис и печат)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
         
   
Получател: .............................. Съставил: ..............................
(име и фамилия) (подпис и печат) (име и фамилия) (подпис и печат)
 
Дата на връщане на документа: ..........
(попълва се от лицето освободило акцизните стоки за потребление при получаване на заверения документ от лицето, което ще използва енергийните продукти за отопление)
 
Забележка:
* Документът се издава от лицето, освободило акцизните стоки за потребление.
* * В случаите на прилагане на намалените акцизни ставки по чл. 33, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, документът се връща на лицето издало акцизния данъчен документ до датата на подаване на акцизната декларация за данъчния период.
* * * Колони от 1 до 6 се попълват от издателя, а колони 7, 8 и 9 от потребителя при получаване на стоките.

 

Приложение № 14б към чл.80г, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

 

Документ за удостоверяване на точния адрес на мястото на доставка
 
Получател: Издател:
(лицето, което ще използва акцизните стоки) (лицето, посочено като получател в акцизния данъчен документ)
Адрес за кореспонденция: Адрес за кореспонденция:
ЕИК по Булстат: ЕИК по Булстат:
   
Превозвач:  
Адрес за кореспонденция:  
ЕИК по Булстат:  
Рег. № на превозното средство:  
 
№ и дата на документа ..........

към акцизен данъчен документ № ........../........../........../.......... г.

 
№ по ред Вид на акцизната стока Код по КН Коли- чество Мерна единица Точен адрес на мястото на доставка Дата на получаване Потвърждение за получаване на мястото на доставка (име, фамилия, подпис и печат)
               
               
               
               
 

Получател: ..............................

 

 

 

 

 

 

 

Съставил: ..............................

(име и фамилия) (подпис и печат) (име и фамилия) (подпис и печат)
 
Забележка:
* Документът се издава от лицето, посочено като получател в акцизния данъчен документ за всяко лице, което ще използва стоките и за всяко превозно средство.
* * Документът се съхранява от лицето, посочено като получател в акцизния данъчен документ.
 

Приложение № 15 към чл.82 , ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


 

 

 

 


Приложение № 16 към чл. 82, ал. 1, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


 

 

 

 

 

Приложение № 17 към чл. 82, ал. 1, т. 3 

(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

 

 

 

 

Приложение № 18 към чл. 84, ал. 1

 


(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)

 Приложение № 19 към чл. 84, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)


 

Приложение № 19а към чл. 114, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)Вх. № .................. ДО
Дата ................. г. НАЧАЛНИКА НА
  МИТНИЦА ...........................
 
З А Я В Л Е Н И Е
 

от ....................................................................................................

представляван от ........................................................... ЕГН ...................................., ЕИК ....................

Адрес: ....................................................................................................

Телефон: ......................, мобилен: ....................., факс: ..............................................................

е-mail: ....................., уебадрес ............................................................................

лице за контакти: ..............................., длъжност: ...............................................................

Телефон: ......................, мобилен: ....................., факс: ..............................................................

е-mail: ....................., уебадрес ............................................................................

 
Моля, на основание чл. 90а от Закона за акцизите и данъчните складове да ми бъде издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия.
 
Съгласно изискванията на чл. 114, ал. 1 ППЗАДС прилагам следните документи:
1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;
2. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;
3. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
4. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква "а" от закона, а ако лицата не са български граждани - декларация;
5. декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква "б" от закона;
6. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
7. точен адрес и вид на обекта;
8. документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект;
9. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект, издадено от съответния компетентен орган;
10. свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;
11. декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 8 и 9 от закона;
12. копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците.
 
Забележка. В случаите, когато с едно заявление се иска издаването на разрешение за повече от един търговски склад или обект, документите по т. 7, 8, 9, 10 и 12 се подават за всеки един от тях поотделно.
 
Дата: Подпис и печат:
 
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници", адрес на Централното управление на Агенция "Митници": София, ул. Г. С. Раковски 47.
 

Приложение № 19б към чл. 117, ал. 1


(Ново - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., предишно Приложение № 19б към чл. 116, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
 
РАЗРЕШЕНИЕ
за търговия с тютюневи изделия
№ ........../...........20 ... г.
 
На основание чл. 90а от Закона за акцизите и данъчните складове настоящото разрешение за търговия с тютюневи изделия се издава на:

...............................................................................................................

със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ: ..........................................................................................................

Вид на търговския обект/склад ..........................................................................................................

Адрес на търговския складобект........................................................................................................

...............................................................................................................

 
Дата: Началник на митница:
   


Приложение № 20 към чл. 116, ал. 1
(Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

 

Приложение № 21 към § 1б
(Ново - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

 

 

ТМУ . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Входящ № .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. г.
(попълва се от митническата администрация)
Наименование и адрес за кореспонденция на лицето
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ЕИК .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ТБ .. .. .. банков код .. .. .. .. .. .. .. IBAN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 
Искане за възстановяване на акциз на основание § 2а ЗАДС
 

Стоки, за които е заплатен акциз до 30 юни 2006 г. Освободени за потребление/ Сума на
  Реализирани стоки акциза за

Търговско Код по Мерна Коли- Единич- Алко- Ставка ИНЛС/ Търговско Мерна Коли- възстано-
по наимено- КН единица чество на цена холно на ЕИК наимено- единица чество вяване
ред вание       с вклю- съдър- акциза на лицето, вание      
          чен жание   заплатило        
          акциз на   акциза        
            етилов            
            алкохол            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         
                         
                         
                         

Обща сума на  
акциза:  
   

Словом: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Към това искане прилагам следните документи:
1. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
2. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
3. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
4. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Долуподписаният .. .. .. .. .. .. .. .. декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: .. .. .. .. . Длъжност: .. .. .. .. .. Подпис и печат:.. .. .. .. .. ..
 

* Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

Приложение № 22 към чл. 80, ал. 9
(Ново - ДВ, бр. 33 от 2007 г., в сила от 20.04.2007 г.)

 

 

Период  
   

Раздел А: Данни за електроенергийния

системен оператор (ЕСО)

Наименование  
Седалище и  
адрес на  
управление  
ЕИК  
   

Раздел Б: Данни за лицето по чл. 57а

Наименование  
Седалище и  
адрес на  
управление  
ЕИК  
Кодов №  
при ЕСО  
   

Раздел В: Данни за потребителите за стопански нужди, сключили договор за доставка на енергия с лицето, посочено в раздел Б

Наимено- Седалище ЕИК Кодов Догово- Коли-
  вание на и адрес   № при рено чество
  потреби- на управ-   ЕСО количе- енергиен
  теля ление     ство излишък,
          енергия MWh
          за пе-  
          риода,  
          MWh  
1            
2            
3            
4            
             

Долуподписаният .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
декларирам, че представлявам лицето, посочено в раздел А и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 

Дата: .. .. .. .. .. .. . Длъжност: .. .. .. .. .. .. . Подпис
  и печат: .. .. .. .. .. ..
   

(*) Този формуляр се попълва задължително на машина.
--> Нормативна уредба
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!