--> Нормативна уредба
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 27 АВГУСТ 2007 Г.
за забрана износа на опожарена дървесина


Обн., ДВ, бр. 71 от 31.08.2007 г., в сила от 31.08.2007 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Забранява се износът на стоките, включени в приложението.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се издава на основание чл. 68а от Закона за горите.

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Министър-председател: Сергей Станишев

За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска

Приложение към член единствен

Стоки, забранени за износ

№ по                                                          Описание на                                                  Код по Комбинираната

   ред                                                               стоката                                                        номенклатура на ЕС

    1.                   опожарена иглолистна                                                                     от 44032011; от 44039110

                         и широколистна дървесина                                                                от 44032019; от 44039190

                         с диаметър на тънкия край                                                                    от 44032031; от 44039210

                         над 4 см от всички                                                                                от 44032039; от 44039910

                         дървесни видове                                                                                 от 44032091; от 44039951

                                                                                                                                    от 44032099; от 44039995

    2.                   дърва за горене - опожарени                                                                 от 44011000


--> Нормативна уредба
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!