--> Нормативна уредба


НАРЕДБА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ
(приета с ПМС No 104 от 2002 г.; обн., ДВ, бр.54 от 31 май 2002 г.; изм., бр.24 от 2004 г.; изм. и доп., бр.86 от 2004 г.; изм., ДВ, бр. 90 от 2005 г.; изм., ДВ, бр. 85 от 2006 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Статут

Чл.1. С наредбата се определят организацията, дейността и управлението на граничните контролно-пропускателни пунктове, както и взаимодействието между службите за граничен контрол в Република България.
Чл.2. (1) Граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) са обособени територии със специален режим на пропускане и охрана, които се изграждат на международни шосейни пътища, както и на територията на международни железопътни гари, летища и пристанища за обществен транспорт, през които единствено се разрешава преминаването на държавната граница, ако не е предвидено друго в международен договор.
(2) Зоните на ГКПП обхващат територията, на която са разположени сградите, помещенията, работните места, подземните и надземните съоръжения, техническите средства и местата за преходи, изчакване и проверка на лица, превозни средства и стоки.
(3) Зоните на ГКПП, изградени на територията на международни железопътни гари, летища и пристанища за обществен транспорт, се определят от министъра на транспорта и съобщенията съгласувано с министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и с министъра на здравеопазването.

Раздел II
Създаване, закриване и управление

Чл.3. (1) Шосейните, железопътните и речните ГКПП се определят по споразумение с държавата, граничеща с Република България.
(2) Откриването, определянето на границите, разширяването и закриването на ГКПП се извършват с акт на Министерския съвет.
Чл.4. Съвместни или изнесени ГКПП могат да се откриват и закриват при условия и по ред, определени в ратифициран международен договор със съседна държава.
Чл.5. (1) Премахването на граничния контрол на ГКПП се извършва с акт на Министерския съвет въз основа на ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България международен договор.
(2) При премахване на граничния контрол по ал.1 редът за закриване на ГКПП и за ползване и управление на сградите и съоръженията се определя с акт на Министерския съвет.
Чл.6. (1) Подробните устройствени планове на ГКПП, строителството и преустройството на сградите и съоръженията в зоните на ГКПП се извършват след съгласуване със службите за граничен контрол чрез Междуведомствения съвет по въпросите на ГКПП при спазване разпоредбите на чл.141-143 от Закона за устройство на територията и другите нормативни актове в тази област.
(2) В зоната за граничен контрол на шосейните ГКПП се разрешава строителство и преустройство на сгради и съоръжения само за нуждите на граничния контрол.
Чл.7. (1) Службата за граничен паспортно-визов контрол при Министерството на вътрешните работи дава указания по изграждането, поддържането и преустройството на сградния фонд, съоръженията и терените в зоните на ГКПП с оглед спазването на технологичния ред на работа, охраната на държавната граница, защитата на националната сигурност и опазването на обществения ред.
(2) Службата по ал.1 отговаря за поддържането на специалните инженерни комуникации и съоръжения, разположени в зоните на ГКПП.
(3) В Министерството на вътрешните работи, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Министерството на финансите се съхраняват копия от актовете за собственост и от строителната документация на имотите в зоните на ГКПП.
Чл.7а. (нов,ДВ,бр.86 от 2004 г.) Областните управители осигуряват в зоната на ГКПП поддържането на:
1. националното знаме и изображението на герба на Република България в съответствие с нормативните изисквания;
2. надписите, обозначаващи държавната граница;
3. инфраструктурата и чистотата.
Чл.8. Търговските дружества или ведомствата - собственици на сградите и съоръженията на международните железопътни гари, летища и пристанища за обществен транспорт, предоставят на службите за граничен контрол помещения и съоръжения, необходими за осъществяване на задачите им по ред, определен със закон.

Раздел III
Видове граничен контрол

Чл.9. (1) (Изм., ДВ, бр. 85 от 2006 г.) На ГКПП се извършват граничен паспортно-визов, митнически, ветеринарномедицински контрол и карантина, фитосанитарен контрол и карантина, граничен здравен контрол и контрол на транспортните средства.
(2) Граничен контрол може да се осъществява и съвместно с компетентните органи на съседна държава, когато това е предвидено в ратифициран международен договор, по който Република България е страна.

Глава втора
ОРГАНИ ЗА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ

Чл.10. Органи за граничен контрол са длъжностните лица от службите за граничен контрол, които по закон извършват на ГКПП един от видовете граничен контрол по чл.9.
Чл.11. (изм.,ДВ,бр.86 от 2004 г.)
(1) (Изм., ДВ, бр. 90 от 2005 г.)
Общото ръководство и координацията на дейността на органите за граничен контрол се осъществяват от министър, определен със заповед на министър-председателя.
(2) (Изм., ДВ, бр. 90 от 2005 г.) Министърът по ал. 1 е председател на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол.
(3) Ръководството на дейността на органите за граничен контрол се осъществява от:
1. министъра на вътрешните работи - по отношение на граничния паспортно-визов контрол, защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и нелегалната миграция, опазването на обществения ред и охраната на зоната за граничен контрол;
2. министъра на финансите - по отношение на митническия надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през Република България, събирането на митни сборове, противодействието на митническите и валутните нарушения и престъпления, както и на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори;
3. министъра на регионалното развитие и благоустройството - по отношение на пътните такси, разрешителните за международни превози и контрола на транспортните средства;
4. министъра на земеделието и горите - по отношение на ветеринарномедицинския контрол и карантина и на фитосанитарния контрол и карантината на растенията;
5. министъра на здравеопазването - по отношение на санитарния контрол на лицата, транспортните средства и стоките;
6. министъра на транспорта и съобщенията - по отношение на дейността на специализираните структури към Министерството на транспорта и съобщенията, осъществяващи дейност на международните летища, пристанища и железопътни гари.
Чл.12. (1) Министърът на вътрешните работи съгласувано с министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите, министъра на транспорта и съобщенията и с министъра на здравеопазването определя реда и начина за събиране, обработка и предаване на необходимата статистическа информация, характеризираща обстановката на ГКПП, в съответствие с действащото законодателство.
(2) Службите за граничен контрол имат право на равен достъп до събраната статистическа информация.
Чл.13. (1) На длъжностни лица от съответните ведомства, ръководещи или контролиращи службите за граничен контрол, се издават пропуски за всички ГКПП за срок една година съгласно списък, утвърден от ръководителя на ведомството.
(2) На служителите, които работят в зоната на ГКПП, се издават пропуски за срок една година за съответното ГКПП. Когато със заповед е възложено на служителя временно изпълнението на служебни задачи на друг ГКПП, на него не му се издава нов пропуск, като копие от заповедта се предоставя на началника на другия пункт. За всички останали случаи при посещение на ГКПП се издава временен пропуск за срок 24 часа.
(3) Служителите на Министерството на вътрешните работи, на които са поставени задачи за изпълнение в зоната на ГКПП, се допускат по ред, определен от министъра на вътрешните работи.
(4) На работниците и служителите от търговските дружества, допуснати да извършват дейност в зоните на ГКПП, се издават пропуски за срок до една година.
Чл.14. (1) Пропуските по чл.13 се издават от директора на Национална служба "Гранична полиция" или от упълномощени от него длъжностни лица по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи.
(2) Редът за издаване и контролът за използване на пропуски на лица и транспортни средства в зоните за сигурност на летищата се определят от министъра на транспорта и съобщенията съгласувано с министъра на вътрешните работи.
(3) При отпадане на служебната необходимост или при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение ръководителите на съответните ведомства незабавно уведомяват органа, който е издал пропуска, и го отнемат. В тези случаи пропускът се връща на органа, който го е издал, в 7-дневен срок.
(4) Началникът на ГКПП или упълномощено от него длъжностно лице от службата за граничен паспортно-визов контрол може да отнеме пропуска в случаите по ал. 3 при извършено престъпление или нарушение, както и в случаите на неправомерното му ползване. За отнемането на пропуска се уведомява ръководителят на съответната служба за граничен контрол.
(5) Отказът за издаване на пропуск и отнемането на издаден пропуск не подлежат на обжалване.
Чл.15. Органите за граничен контрол не могат да посещават зоните на ГКПП в извънработно време освен по изрична заповед на съответния ръководител.

Глава трета
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОРГАНИТЕ ЗА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ НА ГКПП

Раздел I
Задачи на органите за граничен паспортно-визов контрол

Чл.16. Органите за граничен паспортно-визов контрол на Министерството на вътрешните работи изпълняват следните задачи:
1. осъществяват граничен паспортно-визов контрол на лица и транспортните средства, преминаващи през границата на Република България;
2. разкриват, разследват и предотвратяват престъпления и нарушения против сигурността на държавната граница и паспортно-визовия режим на територията на граничните контролно-пропускателни пунктове;
3. издават визи на границата при условията на чл.9, ал.6 от Закона за чужденците в Република България;
4. разкриват и противодействат на организирани канали за нелегално преминаване на държавната граница, контрабанда и трафик на хора;
5. разкриват и задържат нарушители на държавната граница, издирвани лица и транспортни средства на територията на ГКПП;
6. извършват проверка за взривни вещества, огнестрелни оръжия и други общоопасни средства на лица и транспортни средства при преминаване на държавната граница;
7. изпълняват принудителни административни мерки, когато това е предвидено в закон;
8. осъществяват и други дейности, възложени им със закон или с международен договор.

Раздел II
Задачи на органите за граничен митнически контрол

Чл.17. Органите за граничен митнически контрол на Министерството на финансите изпълняват следните основни задачи:
1. осъществяват митнически надзор и контрол върху стоките, превозните средства и лицата в зоните на ГКПП;
2. изчисляват, събират или изискват обезпечаването на митните сборове и другите публични държавни вземания, събирани от митническите органи;
3. прилагат в рамките на своята компетентност тарифните мерки и мерките на търговската политика на Република България;
4. организират и осъществяват дейността за предотвратяване и разкриване на митническите и валутните нарушения и престъпления при условия и по ред, определени в Наказателно-процесуалния кодекс;
5. организират и осъществяват дейността за предотвратяване и разкриване на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори;
6. прилагат мерки за закрила на права върху интелектуалната собственост;
7. осъществяват и други дейности, възложени им със закон.

Раздел III
Задачи на органите за граничен здравен контрол
(Изм. на загл., ДВ, бр. 85 от 2006 г.)

Чл.18. (Изм., ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Органите за граничен здравен контрол на Министерството на здравеопазването изпълняват следните основни задачи за предпазване на страната от внасяне и разпространяване на особено опасни заразни болести и синдроми, които имат международно здравно значение:
1. (изм., ДВ, бр. 85 от 2006 г.) контрол на лицата и транспортните средства по отношение на необходимите документи, регламентирани в Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България;
2. контрол на транспортните средства по отношение на санитарно-хигиенното им състояние и при наличие на нарушения - даване на съответни предписания;
3. предписване и контролиране извършването на дератизация, дезинсекция и дезинфекция на самолети, кораби и влакове, извършващи международни пътувания;
4. изолация на болен или съмнително болен от особено опасни заразни болести и на неговите контактни;
5. осигуряване транспортирането на болен и съмнително болен от особено опасна заразна болест в най-близкото инфекциозно отделение или клиника в лечебно заведение за болнична помощ;
6. провеждане на други ограничителни мерки, разпоредени от Министерството на здравеопазването, при възникнала епидемична обстановка;
7. осъществяват и други дейности, възложени със закон.

Раздел IV
Задачи на органите за граничен ветеринарномедицински контрол и карантина

Чл.19. Органите за граничен ветеринарномедицински контрол на Министерството на земеделието и горите изпълняват следните основни задачи:
1. контролират вноса, износа и транзита на животни, суровини и продукти от животински произход, фуражи, биопрепарати, смески, обогатени с микроелементи и витамини (премикси), семенна течност, зародиши (ембриони), клетъчни култури и др., които могат да бъдат преносители на заразни и паразитни болести;
2. извършват прегледи, правят заверки на документи, придружаващи пратките, вземат при необходимост проби от внесените продукти и суровини от животински произход и фуражи за лабораторни изследвания;
3. правят проверка на ветеринарните документи на превозваните суровини, препарати и средства и на здравословното състояние на животните при транзитни пратки;
4. не допускат внос или транзит, непридружен от редовни ветеринарни документи;
5. извършват задължителна профилактична дезинфекция на влизащите в страната транспортни средства, превозващи животни, продукти и суровини от животински произход и фуражи;
6. освобождават или налагат карантина на животните, които могат да се внасят в страната, като определят мястото и времето на карантинния срок;
7. контролират и участват в изграждането и използването на имунни пояси в района на ГКПП;
8. осъществяват и други дейности, възложени със закон.

Раздел V
Задачи на органите за граничен фитосанитарен контрол и карантина

Чл.20. Органите за граничен фитосанитарен контрол и карантина на растенията на Министерството на земеделието и горите изпълняват следните основни задачи:
1. извършват фитосанитарен контрол и експертиза при внос, износ и транзит на стоки от растителен произход и ги освидетелстват с фитосанитарен сертификат или паспорт;
2. регистрират всички внасяни и изнасяни растителни материали;
3. поставят под карантина и налагат забрани или ограничения за внос или износ на растителни материали;
4. осъществяват и други дейности, възложени със закон.

Раздел VI
Задачи на органите за граничен контрол на транспортните средства, пътните такси и разрешителните

Чл.21. (1) Органите за граничен контрол на транспортните средства, пътните такси и разрешителните на Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълняват следните основни задачи:
1. (изм.,ДВ,бр.24 от 2004 г.) събират такси по чл.10 и чл.18, ал.3, т.1 от Закона за пътищата;
2. осъществяват контрол на разрешителните за международни превози за преминаване през страната на транспортни средства с чужда и българска регистрация;
3. организират преразпределянето и контрола по използването на разрешителни за извършване на международни товарни превози от български превозвачи;
4. контролират общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства, като при превишаване на допустимите стойности изискват съответните разрешителни и събират полагащите се пътни такси и глоби;
5. осъществяват контрол при влизане на автомобили с чуждестранна регистрация за комплектуването им с принадлежности;
6. осъществяват и други дейности, възложени със закон.
(2) Дейностите по ал.1, т.2 и 3 се осъществяват при условия и по ред, определени със съвместна заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта и съобщенията.

Глава четвърта
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Взаимодействие между органите за граничен контрол на ГКПП

Чл.22. (1) Службите за граничен контрол си сътрудничат и взаимодействат при осъществяване на дейността си.
(2) Компетентните служби по отношение на граничния контрол на стоки координират дейността си с органите за граничен митнически контрол в съответствие с Международната конвенция за хармонизиране на граничния контрол на стоки.
(3) Взаимодействието на национално равнище се осъществява чрез Междуведомствения съвет по въпросите на граничните контролно-пропускателни пунктове, както и въз основа на ежегодни двустранни или многостранни споразумения, подписани от ръководителите на ведомствата и одобрени от съответните министри.
(4) Органите за граничен контрол осъществяват сътрудничество и взаимодействие чрез обмен на информация, съвместни проверки и други.
Чл.23. (1) Началник на ГКПП е началникът на граничния паспортно-визов контрол.
(2) Началникът на ГКПП отговаря за организацията и вътрешния ред на пункта съгласно приети от Междуведомствения съвет по въпросите на граничните контролно-пропускателни пунктове общи правила.
(3) (нова,ДВ,бр.86 от 2004 г.) Областният управител отговаря за изпълнението на задълженията по чл.7а.
Чл.24. (1) Ръководителите на териториални структури на ведомствата, извършващи граничен контрол на ГКПП, осъществяват съвместно следните задачи:
1. организират взаимодействието между органите на различните видове граничен контрол в съответствие с изискванията, произтичащи от наредбата;
2. отговарят за ефективното използване и поддържане на техническите средства, съоръженията, сградите и териториите в зоната на ГКПП;
3. изготвят ежегодни споразумителни протоколи за разпределение на общите разходи и консумативи за поддържане зоната на ГКПП съгласно приложението.
(2) Ръководителите по ал.1 провеждат съвместни съвещания веднъж месечно. При необходимост съвещание може да се проведе и по искане на всеки от тях.
(3) Началникът на ГКПП координира дейностите по ал.1 и 2.
Чл.25. Указанията на органите за граничен паспортно-визов контрол са задължителни за всички служби и лица на ГКПП по отношение на охраната на границата, опазването на националната сигурност и обществения ред.
Чл.26. Министерството на външните работи уведомява незабавно Министерството на вътрешните работи за настъпилите промени в паспортния и визовия режим на други страни с Република България.

Глава пета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ГКПП

Раздел I
Организация

Чл.27. Организацията на работа на ГКПП се изгражда на принципа на интегриран граничен контрол с цел улесняване и ускоряване на граничните преходи.
Чл.28. (1) Основна форма на организацията на работа на ГКПП са дежурните смени, съставени от служители на съответните ведомства за граничен контрол.
(2) Длъжностните лица от службите за граничен контрол в една дежурна смяна имат единно работно време за осъществяване на граничния контрол, започват и завършват работа едновременно.
(3) Заповедите за определяне на работното време на ГКПП или за промяната му се подписват от ръководителите на службите за граничен контрол, като екземпляр от тях се съхранява при началника на ГКПП.
Чл.29. Работното време на ГКПП, които не функционират денонощно, се съобразява с работното време на съпределния пункт.
Чл.30. Органите за граничен контрол по време на изпълнение на служебните си задължения носят униформено облекло, снабдено с отличителни служебни знаци.

Раздел II
Дейности, съпътстващи граничния контрол

Чл.31. (1) В зоните на ГКПП не се допускат дейности, които затрудняват граничния контрол.
(2) Служителите от ведомствата, осъществяващи граничен контрол, нямат право да извършват в зоната на ГКПП друга дейност извън тази, възложена им със закон.
Чл.32. Банкова дейност на ГКПП може да се извършва от банки, определени от министъра на финансите съгласувано с управителя на Българската народна банка.
Чл.33. Застрахователна дейност в зоните на ГКПП може да се извършва по ред, определен от министъра на финансите.
Чл.34. В зоните на ГКПП се извършва спедиторска дейност, дейност като митнически агент, възстановяване на ДДС и други дейности, съпътстващи граничния контрол, при наличие на свободни имоти - държавна собственост, които се предоставят по реда на Закона за държавната собственост.

Глава шеста
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ПРЕБИВАВАЩИ В ЗОНАТА НА ГКПП
(загл. и гл. нови,ДВ,бр.86 от 2004 г.)

Чл.35. (нов,ДВ,бр.86 от 2004 г.)
(1) Лицата, пребиваващи в зоната на ГКПП, са длъжни:
1. да не замърсяват зоната със:
а) хартии, опаковки, остатъци от цигари, хранителни отпадъци, стъкла, текстилни отпадъци и други твърди битови отпадъци;
б) извънгабаритни предмети от бита, които не се побират в съдовете за твърди битови отпадъци;
в) излезли от употреба моторни превозни средства, части от тях, автомобилни гуми и други;
г) сгурия, въглищен прах и други отпадъци от горене;
2. да не изпускат в атмосферата замърсители от търговските обекти и заведенията за обществено хранене, превишаващи пределно допустимата концентрация;
3. да не изхвърлят животински отпадъци и отпадъци от селскостопанска дейност;
4. да не пускат свободно кучета в зоната на ГКПП;
5. да не допускат свободно придвижване на селскостопански животни в зоната на ГКПП;
6. да не изхвърлят в съдовете за твърди битови отпадъци твърди или течни опасни отпадъци, избухливи и токсични вещества, строителни отпадъци, незагасена сгурия и пепел;
7. да не изливат в канализацията течни опасни вещества и отпадъци, моторни масла и други нефтопродукти;
8. да не мият, гресират и ремонтират моторни превозни средства в зоната на ГКПП;
9. да не изгарят отпадъци, автомобилни гуми и други силно димящи предмети в зоната на ГКПП.
(2) Служителите от ведомствата, осъществяващи граничен контрол, и служителите на търговците, осъществяващи дейност в зоната на ГКПП, са длъжни да почистват помещенията, в които осъществяват дейността си, и прилежащите им площи.
(3) Областният управител определя със заповед задължителни изисквания за опазване и поддържане на сградите, инфраструктурата и чистотата в зоната на ГКПП.
(4) Заповедта по ал.3 се поставя на достъпни места в зоната на ГКПП.

Глава седма
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(загл. и гл. нови,ДВ,бр.86 от 2004 г.)

Чл.36. (нов,ДВ,бр.86 от 2004 г.)
(1) За нарушаване разпоредбите на чл.35, ал.1 и 2 виновните лица се наказват по чл.32 от Закона за административните нарушения и наказания, освен ако за извършените нарушения се предвиждат в закон по-тежки наказания.
(2) За нарушаване на заповедта по чл.35, ал.3 виновните лица се наказват по чл.31 от Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.37. (нов,ДВ,бр.86 от 2004 г.)
(1)
Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от областния управител длъжностни лица.
(2) Наказателните постановления се издават от областния управител.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл.105, ал.2 от Конституцията на Република България във връзка с чл.6 от Закона за нормативните актове.
§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите, министъра на транспорта и съобщенията и на министъра на здравеопазването.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение към чл.24, ал.1, т.3

Споразумителен протокол за разпределение на общите разходи за осветление, В и К, отопление, поддържане и почистване на зоната на ГКПП - ......

Днес, ............ 200 ... г., долуподписаните:
.................................................. (име, презиме, фамилия и длъжност) на основание чл.24, ал.1, т.3 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове се споразумяха за следното разпределение на общите разходи за осветление, В и К, отопление, поддържане и почистване на ГКПП - ...... за 200... г.:
I. Електроенергия
II. Водоснабдяване и канализация
III. Снабдяване с гориво за битови нужди за отоплителния сезон 200.../200... г.
IV. Хигиена на пункта
V. Поддръжка и ремонти
VI. Други
Настоящият протокол влиза в сила от датата на подписването му и важи до подписването на нов протокол за календарната 200... г.
Плащанията се извършват по банков път.
Измененията на този протокол могат да се извършват със съгласието на всички страни в писмена форма.
Настоящият протокол се състави в ............. еднообразни екземпляра, по един за всяка от подписалите го страни.
.......................... (..........)
.......................... (..........)

Бележки по прилагането на наредбата:

1. Съгласно ПМС No 255 от 2004 г. (ДВ,бр.86 от 1 октомври 2004 г.):
(§6) (1) В срок до 31 декември 2004 г. областните управители съвместно с Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол да подготвят план за развитието на граничните контролно-пропускателни пунктове на територията на съответната област.
(2) Заместник министър-председателят, който осъществява общото ръководство и координацията на дейността на органите за граничен контрол, да внесе плановете по ал.1 за обсъждане в Министерския съвет.


--> Нормативна уредба


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол