--> Нормативна уредба


Наредба № H-4 от 3 юни 2009 г. за условията и реда за създаване и функциониране на национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър) за митнически цели

(Обн. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010 г.)

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се урежда редът за прилагане на глава 6 "Система за регистрация и идентификация" от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността, изменен с Регламент (ЕО) № 312/2009 на Комисията (Регламент (ЕИО) № 2454/93) в Република България.
(2) С наредбата се определя начинът за регистрация и получаване на EORI номер в Република България от всички лица, които взаимодействат с митническите органи на територията на Общността, както и регулира връзките с други регистри, органи и информационни системи.

Чл. 2. (1) Агенция "Митници" води и поддържа единен регистър за митнически цели в Република България на лицата, които си взаимодействат с митническата администрация, наричан по-нататък "EORI-BG регистър".
(2) Информацията, която се съдържа в EORI-BG регистъра, се съхранява в национална база данни и се изпраща към централна електронна система за EORI регистрация в Общността.
(3) Агенция "Митници" сътрудничи на Европейската комисия при обработката и обмена между митническите органи и между митническите органи и Комисията на данни, съхранявани в централната електронна система.
(4) Агенция "Митници" поддържа актуални данните по Приложение № 38г на Регламент (ЕИО) № 2454/93 в националната електронна система за всяко лице при издаване на EORI номер или промяна.
(5) Агенция "Митници" осъществява контрол и следи за законосъобразността при обработката на данни с оглед събиране, съхраняване и обмена на информацията от националната електронна система за регистрация и предоставяне на ЕORI номер.

Чл. 3. (1) В централната електронна система за EORI регистрация се съхраняват, обработват и обменят данни за регистрацията на икономическите оператори и други лица и за регистрационните и идентификационните номера (EORI номера), издадени на територията на Общността.
(2) В националната електронна система (EORI-BG регистър) се съхраняват, обработват и обменят данни за икономическите оператори и други лица, които взаимодействат с митническите органи, и за идентификационните номера EORI, издадени в Република България.

Чл. 4. (1) Регистрационният и идентификационен номер - EORI номер, е уникален за всяко лице в рамките на Общността и е валиден за всички държави членки.
(2) EORI номерът се използва за идентификация на лицата при взаимодействието им с митническите органи в Общността и при обмена на информация между митническите органи и между митническите органи и другите власти.

Глава втора.
РЕГИСТРАЦИЯ

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 5. (1) Регистрацията за получаване на EORI номер се извършва:
1. по електронен път чрез интернет страницата на Агенция "Митници" на адрес: www.customs.bg, или
2. чрез подаване на хартиен носител на регистрационен формуляр по приложение № 1 с приложени към него документи в компетентното митническо учреждение.
(2) Регистрационният формуляр и всички документи по регистрацията се попълват и подават на български език.
(3) След като митническите органи се убедят във верността и точността на предоставените данни, лицето получава EORI номер.
(4) EORI номерът се счита за невалиден, когато:
1. икономическият оператор прекрати дейностите по чл. 1, т. 12 от Регламент (ЕИО) № 2454/93; това обстоятелство се отбелязва в електронната система;
2. се установи, че лицето е подало неверни данни; това обстоятелство се отбелязва в електронната система.
(5) В случаите по ал. 4 лицата могат да получат EORI номер след подаване на нов регистрационен формуляр съгласно тази наредба.
(6) Митническите органи съхраняват за срок 5 години цялата документация по издаване и актуализиране на ЕORI номера, независимо от използвания носител. Този срок започва да тече от края на календарната година, в която е възникнало обстоятелството по ал. 4.

Чл. 6. Компетентното митническо учреждение по чл. 5, ал. 1 е:
1. за лицата по чл. 12, т. 1 и 3, установени на територията на Република България - териториалното митническо учреждение, в района на което е установено лицето;
2. за лицата по чл. 12, т. 2 и 3, неустановени на територията на Общността - териториалното митническо учреждение, в което лицето ще извършва дейността си или едно от действията посочени в чл. 12, т. 2.

Чл. 7. (1) Лицата по чл. 12 са длъжни да подадат искане за получаване на EORI номер, преди да започнат да извършват дейности, обхванати от митническото законодателство.
(2) След получаване на EORI номер лицата са длъжни да го използват при всяко взаимодействие с митническите администрации на територията на Общността.

Чл. 8. В изключителни случаи лицето може да получи от компетентното митническо учреждение еднократен номер (Ad-hoc номер), който е валиден само за конкретната митническа декларация.

Чл. 9. (1) Лицата се ползват от защитата, регламентирана от Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация.
(2) EORI номерът и данните по чл. 14, т. 1 и 2 могат да се публикуват в интернет след писмено съгласие на лицето.

Чл. 10. (1) С подписа си в регистрационния формуляр лицето удостоверява верността и точността на попълнените във формуляра данни и истинността и автентичността на представените документи.
(2) При промяна на данните, вписани в регистрационния формуляр, лицето по чл. 12 е длъжно да отрази промените в 7-дневен срок от тяхното настъпване.

Чл. 11. При предоставяне на неверни данни и/или неистински документи, при установяване на несъответствие между данните в регистрационната форма и представените документи информацията ведно с документите се предоставя на съответните компетентни органи.

Раздел II.
Обхват на регистрацията

Чл. 12. Лица, които подлежат на регистрация и на които се издава EORI номер в Република България, са:
1. икономически оператори, които са установени на територията на Република България;
2. икономически оператори, които не са установени на митническата територия на Общността и нямат EORI номер, но извършват в български митнически учреждения за първи път едно от действията:
а) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) подават митническа декларация или обобщена декларация, с изключение на:
- митническата декларация, изготвена в съответствие с чл. 225 - 238 от Регламент (ЕИО) № 2454/93;
- митническата декларация, изготвена за режим временен внос или за приключване на този режим чрез реекспорт;
- митническата декларация, изготвена за режим общ транзит, от икономически оператор, установен в договаряща страна по Конвенцията за общ транзитен режим, различна от Европейския съюз, когато тази декларация не се използва и като обобщена декларация за въвеждане или напускане;
- митническата декларация, изготвена за режим общностен транзит, от икономически оператор, установен в Андора или в Сан Марино, когато тази декларация не се използва и като обобщена декларация за въвеждане или напускане;
б) подават обобщена декларация за напускане или въвеждане на митническата територия на Общността;
в) подават искане за разрешение по чл. 324а или чл. 372 от Регламент (ЕИО) № 2454/93;
г) подават искане за издаване на сертификат за одобрен икономически оператор съгласно чл. 14а от Регламент (ЕИО) № 2454/93;
д) оперират със съоръжения за временно складиране съгласно чл. 185, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93;
3. други лица, различни от икономическите оператори по т. 1 и 2, които подават обобщени декларации или митнически декларации, за които се изисква EORI номер съгласно митническото законодателство (Приложение № 30А или Приложение № 37 на Регламент (ЕИО) № 2454/93).

Раздел III.
Регистрация чрез интернет страницата на Агенция "Митници"

Чл. 13. (1) Регистрацията за получаване на EORI номер чрез интернет страницата на Агенция "Митници" се извършва от лицата по чл. 12, т. 1 чрез попълване на регистрационен формуляр.
(2) Регистрационният формуляр се подписва с валиден универсален електронен подпис от законния представител на лицето или от изрично упълномощено от него лице.
(3) Лицето въвежда данните директно в предназначения за целта регистрационен формуляр на интернет страницата на Агенция "Митници".
(4) В случаите, когато регистрационният формуляр се попълва от упълномощено лице, то декларира представителната си власт и вписва данни за упълномощаването.
(5) Получените данни не се обработват и не се издава EORI номер, ако регистрационният формуляр не е подписан с универсален електронен подпис.
(6) Подаденият и подписан с универсален електронен подпис регистрационен формуляр се приема и регистрира от информационната система.

Чл. 14. При регистрация чрез интернет страницата на Агенция "Митници" се въвежда следната информация:
1. пълно наименование/трите имена на лицето;
2. адрес, където лицето е установено;
3. кратко наименование на лицето;
4. идентификационен/и номер/а по ДДС на лицето, даден/и от държава/и членка/и, когато е/са наличен/и;
5. правноорганизационна форма на лицето съгласно документа за регистрация;
6. дата на учредяване, а за физическото лице дата на раждане;
7. вид на лицето съгласно чл. 4, т. 1 на Регламент (ЕИО) № 2913/93;
8. информация за контакти: име на лице за контакти, адрес и начин за кореспонденция, номер на телефон, факс, адрес на електронна поща;
9. идентификационен/и номер/а, определен/и за митнически цели на лицето от компетентните органи на трета страна, с която е в сила споразумение за административна взаимопомощ в митническата област, когато лицето не е установено на митническата територия на Общността; този идентификационен номер включва идентификатор на държавата или територията (двубуквен код на държавата по ISO);
10. четирицифровия код на основната икономическа дейност съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), включен в търговския регистър, когато е приложимо;
11. дата на изтичане на валидността на EORI номера, когато е приложимо;
12. съгласие за публикуване в интернет на ЕОRI номера и данните по т. 1 и 2.

Чл. 15. (1) Митническите органи извършват проверка на данните по чл. 14 в рамките на 5 работни дни. Лицето получава EORI номер и въведените в националната електронна система данни се изпращат към централната електронна система.
(2) Когато се констатират несъответствия между данните, посочени в регистрационния формуляр и резултатите от проверката, митническите органи изискват от лицето допълнителна информация за целите на регистрацията.
(3) В случаите, когато несъответствията не са отстранени в рамките на 5 работни дни или изисканата и предоставена допълнителна информация не е достатъчна за потвърждаване на декларираните данни, процедурата по издаването или актуализиране на EORI номер спира до отстраняване на несъответствията.
(4) При необходимост митническите органи могат да изискат регистрационният формуляр да бъде подаден на хартиен носител, както и данните в него да бъдат удостоверени с писмени документи в оригинал или нотариално заверено фотокопие.

Чл. 16. В националната електронна система се съхраняват освен данните по чл. 14 и системна информация за дата на получаване и приемане на регистрационния формуляр, и изпратените до лицето съобщения на електронния адрес, посочен в регистрационния формуляр.

Чл. 17. За извършената регистрация и полученият EORI номер посоченото в регистрационната форма лице за контакт се уведомява със съобщение на електронния адрес, посочен в регистрационния формуляр.

Раздел IV.
Регистрация в митническо учреждение

Чл. 18. (1) Регистрацията за получаване на EORI номер в митническото учреждение се извършва, както следва:
1. лицата по чл. 12, т. 1 представят попълнен регистрационен формуляр съгласно приложение № 1;
2. лицата по чл. 12, т. 2 и 3, неустановени на територията на Общността, представят:
а) попълнен регистрационен формуляр съгласно приложение № 1;
б) документи за идентификация:
ба) за физическите лица - валиден документ за самоличност;
бб) за юридически лица, сдружения и други лица - документи за регистрация от компетентните органи на съответната държава, които осигуряват необходимите идентификационни данни и актуално състояние, издадени не по-късно от 6 месеца преди подаване на документите за EORI регистрация, ведно с легализиран превод на български език.
3. Лицата по чл. 12, т. 3, установени на територията на Република България, представят:
а) попълнен регистрационен формуляр съгласно приложение № 1;
б) документи за идентификация:
ба) за физическите лица - валиден документ за самоличност;
бб) за еднолични търговци, юридически лица, сдружения и други лица - при необходимост документи за регистрация.
(2) В случаите, когато регистрационният формуляр се подава от упълномощено лице, се представя и нотариално заверено пълномощно, с което лицето изрично е упълномощено да извърши регистрацията, и ако е необходимо - да декларира настъпилите промени в регистрационните данни.

Чл. 19. (1) След приемане на документите в митническото учреждение данните по чл. 14 се въвеждат в националната електронна EORI система.
(2) Документите за регистрация се приемат в рамките на работното време на митническото учреждение.
(3) Митническите органи извършват проверка за съответствие между попълнените от лицето данни в регистрационния формуляр и документите към него в рамките на 5 работни дни. При съответствие лицето получава EORI номер.
(4) За извършената регистрация и получения EORI номер лицето се уведомява на електронния адрес или на адреса, посочен в регистрационния формуляр.

Чл. 20. (1) Когато се констатират несъответствия между данните, посочени в регистрационния формуляр, представените документи и резултатите от тяхната проверка, митническите органи изискват от лицето допълнителна информация за целите на регистрацията.
(2) В случаите, когато несъответствията не са отстранени в рамките на 5 работни дни или изисканата и предоставената допълнителна информация не е достатъчна за потвърждаване на декларираните данни, процедурата по издаване или актуализиране на EORI номер спира до отстраняване на несъответствията.

Раздел V.
Формиране на EORI номер

Чл. 21. EORI номерът се формира, както следва:
1. за физически лица, които са български граждани, и за физически лица с постоянно местопребиваване в Република България, които не са български граждани:
а) първите два символа са буквеният код на Република България по ISO - BG;
б) третият символ е B или D - в зависимост от това, дали се вписва съответно ЕГН или ЛНЧ;
в) следващите 13 символа са съответният номер (ЕГН или ЛНЧ), който се допълва със символ "Z" до 13 знака;
г) контролна цифра;
2. за физически лица, които не са установени в Общността:
а) първите два символа са буквеният код на Република България по ISO - BG;
б) третият символ е E;
в) следващите два символа са код на държавата, издала международния паспорт;
г) следващите 11 символа са номерът на международния паспорт, който се допълва при необходимост със символ "Z" до 11 знака;
д) контролна цифра;
3. за еднолични търговци, юридически лица и сдружения от лица, установени в Република България:
а) първите два символа са буквеният код на Република България по ISO - BG,
б) третият символ е А или С - в зависимост от това, дали се вписва съответно БУЛСТАТ или ЕИК;
в) следващите 13 символа са код по БУЛСТАТ или ЕИК, който се допълва при необходимост със символ "Z" до 13 знака;
г) контролна цифра;
4. за юридически лица или сдружения от лица, установени извън Общността:
а) първите два символа са буквеният код на Република България по ISO - BG;
б) третият символ е K;
в) следващите два символа са буквеният код на държавата по ISO, компетентните органи на която са дали на лицето номер за данъчни, статистически или други цели;
г) следващите 11 символа са номерът, даден на лицето от компетентните органи на съответната държава за данъчни, статистически или други цели, който се допълва при необходимост със символ "Z" до 11 знака;
д) контролна цифра.

Раздел VI.
Еднократен (Ad-hoc) номер

Чл. 22. (1) Еднократен (Ad-hoc) номер може да бъде получен, когато:
1. лицата по чл. 12 са подали регистрационен формуляр, но не са получили EORI номер;
2. лицето няма задължение да притежава EORI номер, но идентификационен номер се изисква да бъде попълнен в митническата декларация (съгласно Приложение № 37 на Регламент (ЕИО) № 2454/93);
3. в изключителни случаи по преценка на началника на съответното митническо учреждение.
(2) Еднократният (Ad-hoc) номер се издава само от митническото учреждение, където е представена стоката.
(3) Еднократният (Ad-hoc) номер е валиден само и единствено за целите на съответната операция до момента на приемане на митническата декларация.
(4) Еднократен (Ad-hoc) номер не може да се използва за идентификация на лицата, когато подават обобщените декларации за въвеждане и напускане, и не се изпраща към централната електронна система.

Чл. 23. Еднократен (Ad-hoc) номер се формира, както следва:
а) първият символ е "A";
б) следващите 13 символа са идентификационен номер на лицето - съответният номер (ЕГН или ЛНЧ), който се допълва със символ "Z" до 13 знака; номерът на международния паспорт, който се допълва при необходимост със символ "Z" до 13 знака; код по БУЛСТАТ или ЕИК, който се допълва при необходимост със символ "Z" до 13 знака; номерът, даден на лицето от компетентните органи на съответната държава за данъчни, статистически или други цели, който се допълва при необходимост със символ "Z" до 13 знака;
в) следващите 3 символа са за служебни цели.

Чл. 24. Регистрацията за получаване на еднократен (Аd-hoc) номер се извършва, като лицата подават на хартиен носител следните документи:
1. лицата по чл. 22, ал. 1, т. 1 - регистрационен формуляр съгласно приложение № 2, в който се посочва номерът на регистрационния формуляр, подаден за EORI регистрация;
2. лицата по чл. 22, ал. 1, т. 2 и 3, неустановени на територията на Общността:
а) регистрационен формуляр съгласно приложение № 2, и
б) документи за идентификация:
ба) за физическите лица - валиден документ за самоличност;
бб) за юридически лица, сдружения и други лица - документи за регистрация от компетентните органи на съответната държава, които осигуряват необходимите идентификационни данни и актуално състояние, издадени не по-късно от 6 месеца преди подаване на документите за регистрация, ведно с легализиран превод на български език;
3. лицата по чл. 22, ал. 1, т. 2 и 3, установени на територията на Република България:
а) регистрационен формуляр съгласно приложение № 2;
б) документи за идентификация:
ба) за физическите лица - валиден документ за самоличност;
бб) за еднолични търговци, юридически лица, сдружения и други лица - при необходимост документи за регистрация.

Чл. 25. След регистриране на формуляра и установяване на съответствие между данните в регистрационния формуляр и представените документи лицето получава еднократен (Ad-hoc) номер.

Глава трета.
ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ РЕГИСТРИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Чл. 26. За прилагане на разпоредбите на чл. 4р от Регламент № 2454/93 редът и начинът на взаимодействие между Агенция "Митници" и другите държавни органи се уреждат със съвместни инструкции.

Чл. 27. Предоставянето в структуриран електронен вид на необходимите за ЕORI регистъра национални класификатори и номенклатури, както и техните изменения от институциите, отговорни за тяхното поддържане, се урежда със съвместни инструкции за взаимодействие.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Лице" - означава физическо лице, юридическо лице и всяко сдружение на лица, което не е юридическо лице, но с призната правоспособност да извършва правни действия съгласно общностното или националното законодателство.
2. "Икономически оператор" е лице, което в рамките на своята стопанска дейност участва в дейности, обхванати от митническото законодателство (в съответствие с чл. 1, т. 12 от Регламент (ЕИО) № 2913/92).
3. "EORI номер" (регистрационен и идентификационен номер) означава уникален номер в Общността, издаван от митнически орган или от друг определен за целта орган или органи от държава членка, на икономически оператори и други лица в съответствие с правилата, определени в глава 6 на Регламент (ЕИО) № 2454/93.
4. "Еднократен (Ad-hoc) номер" означава еднократен номер, който се издава от компетентното митническо учреждение за целите на съответната митническа декларация. Този номер не е EORI номер и служи в изключителни случаи, когато лицето все още не е получило EORI номер или няма задължение да притежава EORI номер, но идентификационен номер се изисква да бъде попълнен в митническа декларация. Този номер не може да се използва в обобщените декларации за въвеждане и напускане.
5. "Централна електронна система" е съвкупност от системен и приложен софтуер, хардуер, мрежи и комуникации, използвани от съответните органи на държавите членки за събиране, обработка, натрупване, съхранение, търсене и разпространение на информация относно лицата, получили или заявили EORI номер.
6. "Лице, установено в Общността" е:
а) физическо лице, чието обичайно местопребиваване се намира в Общността;
б) юридическо лице или сдружение на лица, което има на територията на Общността регистриран офис, централно управление или постоянно установена стопанска дейност.
7. "Лице, неустановено в Общността" е лице, различно от определеното в т. 6.
8. "Лице, установено в Република България" е:
а) физическо лице, всяко лице, което пребивава на територията на Република България повече от 183 дни;
б) юридическо лице или сдружение на лица, което е вписано в регистър БУЛСТАТ или Търговския регистър.
9. "Регистриран офис" е официалният адрес на лицето, който е вписан от Агенцията по вписванията в регистър БУЛСТАТ или Търговския регистър.
10. "Постоянно установена стопанска дейност" по смисъла на чл. 5 (2) от Конвенцията за данъчно облагане е:
а) място на управление;
б) клон;
в) офис;
г) фабрика/завод;
д) работилница;
е) мини, добиване на газ и нефт или други места за добиване на природни ресурси.

Преходни и Заключителни разпоредби§ 2. Наредбата се издава на основание § 15, ал. 2 от Закона за митниците.

§ 3. В Наредба № Н-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 51 от 2007 г., бр. 3 от 2008 г.; доп., бр. 5 и 21 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) в т. 2 думите "идентификационният номер на лицето" се заменят с "регистрационен и идентификационен номер (EORI номер) на лицето или еднократен (Ad-hoc) номер; когато е попълнен EORI номер може да не се попълва";
б) в т. 8 думите "идентификационен номер на лицето (ако е известен)" се заменят с "регистрационен и идентификационен (EORI номер) на лицето в случаите, когато се изисква идентификация на лицето или еднократен (Ad-hoc) номер; когато е попълнен EORI номер може да не се попълва".
2. В чл. 8:
а) в т. 2 думите "идентификационен номер на лицето (ако е известен)" се заменят с "регистрационен и идентификационен номер (EORI номер) на лицето или еднократен (Ad-hoc) номер; когато е попълнен EORI номер може да не се попълва";
б) в т. 8 думите "идентификационният номер на лицето" се заменят с "регистрационен и идентификационен (EORI номер) на лицето или еднократен (Ad-hoc) номер; когато е попълнен EORI номер може да не се попълва".
3. В приложение № 1 към чл. 5:
а) на ред "2(№)" в колони "H" и "I" символът "А" се заменя с "С";
б) на ред "8(№)" в колони "А", "B", "С", "D", "Е" и "F" символът "А" се заменя с "С".

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на директора на Агенция "Митници".

§ 5. Лицата, които към момента извършват дейности, обхванати от митническото законодателство, са длъжни незабавно да подадат искане за EORI регистрация.

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2010 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2010 г., с изключение на §3, т. 3, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 18Приложение № 2 към чл. 24


--> Нормативна уредбаРазпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!