--> Нормативна уредба


Наредба № 4 от 28 юни 2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки

(Обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г. - в сила от 01.07.2006 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз, както и условията и редът за прилагането им.

Чл. 2.
(1) Разпоредбата по чл.25, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове се прилага за загуби от естествени фири, в рамките на определените с тази наредба норми на пределните размери на естествените фири, при съхраняването и транспортирането на следните акцизни стоки:
1. алкохол и алкохолни напитки;
2. енергийни продукти - бензин, керосин, газьол, биодизел и тежко гориво.
(2) Загуби от естествени фири не се признават:
1. при транспортиране - когато след транспортирането акцизните стоки са поставени в данъчен склад, без да е извършено измерване;
2. при транспортиране и съхранение - когато акцизните стоки се транспортират и съхраняват в бутилки, в херметически опаковки или в други специални промишлени опаковки с определена вместимост.

Чл. 3.
(1) Нормите на пределните размери на естествените фири при движение на акцизните стоки по чл. 2, ал. 1 се прилагат в случаите, когато действително получените количества са по-малко от количествата, посочени от изпращача в придружителния административен документ (ПАД).
(2) Нормите на пределните размери на естествените фири при съхранение на акцизните стоки по чл. 2, ал. 1 се прилагат при установени загуби в резултат на направена проверка (инвентаризация) в данъчен склад за всяка акцизна стока поотделно.
(3) За действителните количества на загубите по ал. 1 и 2, които са в рамките на нормите на пределните размери на естествените фири, лицензираният складодържател не дължи акциз.

Глава втора
НОРМИ НА ПРЕДЕЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИРИ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ

Чл. 4. Нормите на пределните размери на естествените фири при транспортиране на алкохол и алкохолни напитки под режим отложено плащане на акциз се определят съгласно приложение № 1.

Чл. 5. Нормите на пределните размери на естествените фири при транспортиране на енергийни продукти под режим отложено плащане на акциз се определят съгласно приложение № 2.

Чл. 6.
(1) Определените норми на пределни размери на естествените фири при транспортиране представляват еднократен процент.
(2) Загубите от естествените фири при транспортиране на акцизни стоки се изчисляват като количеството на акцизната стока, посочено в придружителния административен документ, се умножи по съответния процент, определен в приложение № 1 или в приложение № 2.

Глава трета
НОРМИ НА ПРЕДЕЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИРИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ

Чл. 7.
(1) Нормите на пределните размери на естествените фири при съхранение на алкохол и алкохолни напитки под режим отложено плащане на акциз се определят съгласно приложение № 3.
(2) Загубите от естествените фири за тези акцизни стоки се изчисляват, като среднодневното количество на съхраняваната акцизна стока за определения данъчен период се умножи по една дванадесета от процента, определен в приложение № 3.

Чл. 8.
(1) Нормите на пределните размери на естествените фири при съхранение на енергийни продукти под режим отложено плащане на акциз се определят съгласно приложение № 4.
(2) Загубите от естествените фири за тези акцизни стоки се изчисляват, като среднодневното количество на съхраняваната акцизна стока за съответния данъчен период се умножи по една шеста от процента, определен за съответния период в приложение № 4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл.25, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове.

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2006 г.

Приложение № 1
към чл. 4

Норми на пределните размери на естествените фири при транспортиране на алкохол и алкохолни напитки

№ по ред

Групи продукти

В дървени бъчви

В контейнери, железопътни цистерни и автоцистерни

Времетраене на транспорта

до 24 часа

допълнително за всяко за всяко следващо денонощие

до 24 часа

допълнително за всяко за всяко следващо денонощие

1. Бира -- -- 0,20 --
2. Вина и други ферментирали напитки 0,10 0,03 0,05 0,02
3. Междинни продукти 0,12 0,05 0,06 0,03
4. Етилов алкохол - ракии, мастика, ром, водка и др. 0,15 0,10 0,07 0,05
5. Етилов алкохол - винени, плодови и зърнени дестилати 0,20 0,15 0,10 0,07

Забележка. Времетраенето на транспорта започва от момента на претегляне на пратката при изпращача до момента на претегляне на същата при получателя.

Приложение № 2
към чл. 5

Норми на пределните размери на естествените фири при транспортиране на енергийни продукти

№ по ред

Енергийни продукти

Автомобилен транспорт

Железопътен транспорт

Воден транспорт

от 1 октомври до 31 март

от 1 април до 30 септември

от 1 октомври до 31 март

от 1 април до 30 септември

от 1 октомври до 31 март

от 1 април до 30 септември

1. Авиационен бензин и специални бензини 0,25 0,40 0,50 0,75 0,50 1,00
2. Бензини 0,25 0,40 0,50 0,75 0,50 1,00
3. Керосин 0,25 0,25 0,50 0,50 0,75 0,75
4. Газьол и биодизел 0,25 0,25 0,50 0,50 0,75 0,75
5. Тежки горива 0,25 0,25 0,40 0,40 0,50 0,50

Приложение № 3
към чл. 7

Норми на пределните размери на естествените фири при съхранение на алкохол и алкохолни напитки

1. Вина и други ферментирали напитки

№ по ред

Съдове за съхранение

Подземни и надземни помещения

Други надземни закрити складови помещения

Открита площадка

1. Бъчви до 300 л 3,00 3,40 -
2. Бъчви от 300 л до 3000 л 1,10 1,50 -
3. Бъчви над 3000 л 1,00 1,30 -
4. Железобетонни резервоари 0,90 1,00 -
5. Метални резервоари 0,80 0,80 0,80

Забележки:
1. Определените норми се отнасят за първата година.
2. При стареене на вина в бъчви повече от една година нормите се намаляват с 0,20 за всяка следваща година.

2. Междинни продукти

№ по ред

Съдове за съхранение

Подземни и надземни помещения

Други надземни закрити складови помещения

Открита площадка

1. Бъчви до 700 л 3,20 3,50 5,10
2. Бъчви над 3000 л 1,50 1,70 -
3. Железобетонни резервоари 1,00 1,30 -
4. Метални резервоари 0,90 0,90 0,90

Забележки:
1. Определените норми се отнасят за първата година.
2. При стареене на междинни продукти в бъчви повече от една година нормите се намаляват със:
а) 0,20 за всяка следваща година при съхранение в подземни и надземни закрити складови помещения;
б) 0,30 за всяка следваща година при условията на открити площадки.

3. Етилов алкохол - винени, плодови и зърнени дестилати

№ по ред

Съдове за съхранение

В типови подземни складови помещения

В етажните складови помещения

1. Бъчви до 700 л 3,80 4,90
2. Циментови и метални резервоари 1,20

Забележки:
1. Определените норми са едногодишни и се отнасят за първите 3 години от стареенето.
2. При стареене в бъчви за всяка следваща година нормите се намаляват:
а) при типови подземни складове с 1,20, като след петата година нормата е 1,20;
б) при етажните складове с 1,60, като след петата година нормата е 1,60.
3. Нормите не включват загубите от попиване при зареждане на бъчвите за стареене, каквито се допускат еднократно в размер до:
а) 1,20 за нови бъчви, и
б) 0,50 за стари бъчви, в процент от общото количество на алкохола в напълнените с дестилат бъчви.

4. Етилов алкохол - бренди и уиски

№ по ред

Съдове за съхранение

Складови помещения

1. Бъчви до 700 л 3,40
2. Бъчви над 3000 л 2,50
3. Метални емайлирани цистерни и метални резервоари 0,50

Забележки:
1. Определените норми се отнасят за първата година.
2. За всяка следваща година същите се намаляват:
а) за бъчви до 700 л с 1,00, като след третата година нормата е 1,00;
б) за бъчви над 3000 л с 0,40, като след петата година нормата е 0,40.

5. Етилов алкохол - ракии, мастики, ром, водка и др. при 40 % vol

№ по ред

Съдове за съхранение

Подземни и надземни помещения

Други надземни закрити складови помещения

Открита площадка

1. Бъчви до 700 л 3,60 3,80 8,00
2. Бъчви до 2000 л 2,00 2,20 4,6
3. Бъчви над 2000 л 1,60 1,70 3,6
4. Железобетонни резервоари 0,80 -- --
5. Метални резервоари 0,80 0,85 1,80

Забележки:
1. Определените норми са едногодишни и се отнасят за първите 3 години от съхранението.
2. За всяка следваща година същите се намаляват:
а) за бъчви до 700 л с 1,00, като след петата година нормата е 1,00;
б) за бъчви до 2000 л с 0,60, като след петата година нормата е 0,60;
в) за бъчви над 2000 л с 0,40, като след петата година нормата е 0,40.
3. Нормите не включват загубите от попиване при зареждане на бъчви за стареене, каквито се допускат еднократно в размер до:
а) 0,7 за нови бъчви, и
б) 0,3 за стари бъчви, в процент от общото количество на алкохола в напълнените бъчви.

6. Етилов алкохол - подсладени спиртни напитки под 40 % vol

№ по ред

Съдове за съхранение

Солидни производствени и складови помещения

1. Бъчви до 2000 л 1,60
2. Бъчви над 2000 л 1,20
3. Железобетонни резервоари 1,00
4. Метални и емайлирани съдове 0,90

Забележки:
1. Определените норми се отнасят за първата година.
2. За съхранение повече от 1 година загуби не се предвиждат.

Приложение № 4
към чл. 8

Норми на пределните размери на естествените фири при съхранение на енергийни продукти

№ по ред

Наименование на енергийните продукти

В резервоари

Във варели

от 1 октомври до 31 март

от 1 април до 30 септември

от 1 октомври до 31 март

от 1 април до 30 септември

1. Авиационен бензин и специални бензини 0,35 0,70 0,45 0,80
2. Бензини 0,22 0,45 0,35 0,70
3. Керосин 0,20 0,40 0,30 0,60
4. Газьол и биодизел 0,10 0,20 - -
5. Тежки горива 0,08 0,15 0,20 0,30


--> Нормативна уредба
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!