--> Нормативна уредба


Наредба № 3 от 18 април 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки

(Обн., ДВ, бр. 37 от 05.05.2006 г. - в сила от 01.07.2006 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.
(1) С тази наредба се определя редът за вземане на проби от акцизни стоки, включително от тези под режим отложено плащане на акциз, за извършване на лабораторни анализи за целите на контрола върху акцизните стоки.
(2) С наредбата се определят и методите за анализ за целите на контрола на акцизни стоки.

Чл. 2. Вземането на проби от акцизни стоки се извършва от митническите органи за целите на осъществявания от тях контрол по Закона за акцизите и данъчните складове.

Чл. 3. Наредбата се прилага за следните акцизни стоки:
1. алкохол и алкохолни напитки;
2. тютюневи изделия;
3. енергийни продукти;
4. кафе и екстракти от кафе.

Глава втора
РЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ

Чл. 4.
(1) Митническите органи имат право да вземат проби от помещенията, инсталациите и съоръженията на:
1. лицензираните складодържатели;
2. регистрираните по Закона за акцизите и данъчните складове лица;
3. освободените от акциз крайни потребители на акцизни стоки;
4. всички други лица, извършващи дейности с акцизни стоки.
(2) Митническите органи имат право да вземат проби от горивото в резервоарите на моторните превозни средства.

Чл. 5.
(1) Вземането на проби от акцизни стоки се извършва от митническите органи.
(2) В случаите, когато вземането на проби е свързано с повишен риск по отношение на условията за безопасност или когато се налага използването на специализирани средства за защита, митническите органи могат да възлагат вземането на проби да се извършва под техен контрол от други правоспособни лица.

Чл. 6.
(1) Вземането на проби от акцизни стоки се извършва в присъствието на проверяваното лице или негов представител.
(2) Проверяваното лице или неговият представител са длъжни да оказват съдействие на митническите органи, необходимо за улесняване на вземането на пробите.
(3) Когато проверяваното лице откаже да присъства на вземането на пробите или да определи лице, което да е в състояние да окаже необходимото съдействие, митническите органи определят срок за изпълнение на искането им.
(4) При неспазване на срока по ал. 3 митническите органи пристъпват към вземане на пробите за сметка на проверяваното лице и на негова отговорност и ако е необходимо, ползват услугите на компетентно лице или на друго лице, определено съгласно действащите разпоредби.
(5) Вземането на проби при условията и по реда в ал. 3 и 4 има същата валидност, както ако вземането на пробите е било извършено в присъствието на проверяваното лице.

Чл. 7. При осъществяване на дейностите, свързани с вземането на проби, митническите органи могат да търсят съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на земеделието и горите и Министерството на околната среда и водите.

Чл. 8. При вземането на проби от акцизни стоки митническите органи:
1. изискват документите, удостоверяващи вида и количеството на стоката, от която ще се вземат проби;
2. извършват оглед на стоката, от която ще се вземат проби;
3. вземат проби от проверяваната акцизна стока;
4. опаковат, маркират с етикети и запечатват опаковките с пробите;
5. съставят протокол за вземане на проба;
6. изпращат пробите в компетентната митническа лаборатория.

Чл. 9. При вземане на проби от акцизни стоки се прилагат технически процедури и техника на безопасност, определени в ръководство за вземане на проби за целите на митническия контрол, утвърдено от директора на Агенция "Митници".

Чл. 10.
(1) При вземане на проби от акцизни стоки се формират следните крайни проби:
1. две лабораторни проби за изследване в митническите лаборатории;
2. една контролна проба за съхранение в съответното митническо учреждение;
3. една проба за проверяваното лице.
(2) Когато в протокола по чл. 12, ал. 1 проверяваното лице е изразило нежелание да му бъде предоставена крайна проба, пробата по ал. 1, т. 3 не се формира.

Чл. 11.
(1) Крайните проби се опаковат, маркират се с етикет и се запечатват с пломби по начин, който да не позволява тяхното разрушаване и манипулиране.
(2) Видът на опаковките и начинът на опаковане трябва да гарантират запазване на целостта и качествените характеристики на пробите.

Чл. 12.
(1) За вземането на проба се попълва протокол по образец съгласно приложение № 1.
(2) Протоколът за вземане на проба се съставя в три екземпляра, като първият придружава лабораторните проби, вторият се съхранява в съответното митническо учреждение, а третият се предоставя на проверяваното лице.

Чл. 13.
(1) Пробите се маркират с етикет по образец съгласно приложение № 2.
(2) Етикетът по ал. 1 съдържа следната информация:
1. номера на протокола за взимане на пробата;
2. място на взимане на пробата; 3. дата на взимане на пробата;
4. наименование на стоката, от която е взета пробата;
5. данни за вместимостта, от която е взета пробата - партида, опаковка, транспортно средство и др.;
6. общо количество на стоката, от което е взета пробата;
7. предназначение на пробата - лабораторна, контролна или за проверяваното лице;
8. име и подпис на лицето, взело пробата;
9. име и подпис на проверяваното лице;
10. име и подпис на други лица, присъствали при взимане на пробата.

Чл. 14. Лабораторните проби се изпращат в компетентната митническа лаборатория, придружени със заявка за анализ по образец, съгласно приложение № 3 и копие от протокола по чл. 12.

Чл. 15. Лабораторните проби незабавно се изпращат до компетентната митническа лаборатория след регистриране в съответното митническо учреждение на протокола по чл. 12, ал. 1 и на заявката за анализ по чл. 14.

Чл. 16. Транспортирането и съхранението на пробите се извършва при условия, съобразени с естеството на стоките, така че да не се нарушава тяхната цялост и да не се променят качествените им характеристики.

Чл. 17. За вземането на проби от акцизни стоки се използват здрави, чисти, сухи и без механични замърсявания прибори, инструменти и съдове.

Чл. 18. Проби от колонки на бензиностанции се взимат от щуцера на помпата.

Чл. 19. Проби от резервоарите на моторни превозни средства се взимат с помощта на сонда, а когато това е невъзможно - по друг подходящ начин.

Чл. 20. Контролните проби се съхраняват в митническите учреждения до влизането в сила на решенията на митническите органи, взети на базата на резултатите от лабораторния анализ.

Чл. 21. Крайните проби от съответните стоки се вземат в минималния размер за извършване на анализите съгласно приложение № 4.

Чл. 22.
(1) Митническите органи не дължат обезщетение за взетите проби от акцизни стоки.
(2) Разходите за вземането на проби са за сметка на Агенция "Митници".

Глава трета
МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ

Чл. 23.
(1) Взетите проби от акцизните стоки се анализират за идентификация, за определяне на показателите, въз основа на които се изчислява размерът на акциза, както и за определяне на други показатели, свързани с контрола върху акцизните стоки.
(2) Разходите за анализ на пробите по чл. 10, ал. 1, т. 1 са за сметка на Агенция "Митници".

Чл. 24. Пробите се изпитват в Централната митническа лаборатория на Агенция "Митници" в София или в регионалните митнически лаборатории на агенцията в Пловдив и Русе по компетентност.

Чл. 25. Митническите лаборатории прилагат унифицирани методи за анализ, като за получените резултати се издава лабораторна експертиза.

Чл. 26.
(1) Методите за анализ на акцизните стоки се посочват в лабораторната експертиза.
(2) Използваните методи могат да бъдат стандартни, официални и вътрешнолабораторни, за които има данни за повторяемост и възпроизводимост.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Партида" е количество от стока, еднородна по вид, наименование и качествени характеристики, произведена в определен интервал от време при едни и същи условия и съпроводена с един документ за качество.
2. "Сборна проба" е проба, получена чрез обединяването в общ съд на части от партидата или от обема стока и която има физични или химични характеристики, идентични на средните характеристики на целия обем или партида.
3. "Крайна проба" е опакована част от сборната проба.
4. "Лабораторна проба" е крайна проба, която е предназначена за анализ в митническа лаборатория за целите на контрола върху акцизните стоки.
5. "Контролна проба" е крайна проба, която е предназначена за анализ при възникнал съдебен спор.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание чл.107 от Закона за акцизите и данъчните складове.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2006 г.

Приложение № 1 към чл. 12, ал. 1

Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1

Приложение № 3 към чл. 14

Приложение № 4 към чл. 21


--> Нормативна уредба
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!