--> Нормативна уредба


НАРЕДБА No 11 от 20 май 1999 г.
за условията и реда за разпореждане от митниците с изоставени и отнети в полза на държавата стоки

(обн.,ДВ,бр.50 от 1 юни 1999 г.; изм.,бр.55 от 18 юни 1999 г.)

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) Тази наредба урежда условията и реда за разпореждане с изоставени и отнети в полза на държавата стоки по Закона за митниците (наричан по-нататък "закона") и Правилника за прилагане на Закона за митниците (наричан по-нататък "правилника").
(2) Разпореждане по смисъла на тази наредба е продажбата, безвъзмездното предоставяне и унищожаване на изоставени и отнети в полза на държавата стоки.
Чл.2. (1) Продажбата на изоставени и отнети в полза на държавата стоки се извършва чрез:
1. търг с тайно наддаване;
2. търг с явно наддаване;
3. преговори с потенциални купувачи.
(2) Безвъзмездното предоставяне на изоставени и отнети в полза на държавата стоки по смисъла на чл.885 от правилника се извършва със заповед на министъра на финансите въз основа на мотивирано писмено искане на съответния министър и становище на началника на Главното управление на митниците.
(3) Унищожаването на отнети и изоставени в полза на държавата стоки се извършва при условията на чл. 886 от правилника и тази наредба.
Чл.3. Отнетите и изоставени в полза на държавата стоки се продават от митническата администрация без гаранция и без приемане на рекламация поради липса на качество, тегло, мярка, брой или грешка в наименованието на стоката, нейното състояние или състав и др.
Чл.4. Началната продажна цена се определя от комисия, назначена със заповед на началника на митницата, като при необходимост се привличат вещи лица, експерти или лицензирани оценители.

Глава втора
ПРОДАЖБА НА ИЗОСТАВЕНИ И ОТНЕТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА СТОКИ

Раздел I
Продажба на стоки чрез търг с тайно наддаване

Чл.5. (1) (изм.,ДВ,бр.55 от 1999 г.) Продажбата на изоставени и отнети в полза на държавата стоки на обща стойност до 100 000 лв., които се облагат с акциз, както и продажбата на моторни превозни средства се извършват чрез търг с тайно наддаване.
(2)(изм.,ДВ,бр.55 от 1999 г.) По реда на ал.1 се продават и стоки по чл.884, ал.4 ППЗМ, стойността на които е над 10 000 лв.
Чл.6. (1) Търговете се организират и провеждат от комисия, назначена със заповед на началника на съответната митница.
(2) Комисията се състои най-малко от петима членове, в т.ч. председател и секретар, които са митнически служители. В състава на комисията се включва най-малко един правоспособен юрист или счетоводител.
Чл.7. Със заповедта по чл.6, ал.1 се определят:
1. съставът на комисията;
2. описание на подлежащите на продажба стоки;
3. крайният срок за приемане на решението по чл.8, ал.1.
Чл.8. (1) Комисията по чл.6 приема решение, което включва:
1. началните тръжни цени (определени по реда на чл.4) на стоките, посочени в заповедта по чл.7;
2. мястото, времето и начина на огледа на стоките;
3. началния и крайния срок за приемане на офертите, мястото и времето за депозирането им;
4. деня за обявяване на резултатите от търга;
5. начина на плащане;
6. други тръжни условия.
(2) Решението по ал.1 се обявява на видно място в сградата на районното митническо управление или митницата, публикува се обявление най-малко в един централен ежедневник и се разгласява по друг подходящ начин.
(3) Решението се обявява и публикува не по-късно от една седмица преди срока, определен за откриване на тръжната процедура.
Чл.9. За участие в търга се внася депозит в размер 10 на сто от началната тръжна цена. Кандидатът внася депозита за всяка отделна стока, за която ще участва в наддаването.
Чл.10. (1) Кандидатите за участие в търга подават запечатана в плик оферта. Заедно с офертата се представят документ за внесен депозит, документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация, когато кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон, регистрация по БУЛСТАТ, пълномощно и др.
(2) За стоки, за притежаването или за търговската дейност с които се изискват специални разрешения или лицензи, кандидатите следва да представят такива.
Чл.11. (1) Комисията приема офертите и ги регистрира под номер по реда на постъпването им. Председателят или определен от него член на тръжната комисия проверява дали са спазени условията за участие в търга и поставя върху плика с офертата тръжния є номер и номера на позицията на стоката в тръжния списък.
(2) Офертите се завеждат в специална книга-дневник, прономерована и прошнурована.
(3) След изтичане на крайния срок за приемане на офертите комисията отваря същите и ги класира в тръжен лист. В тръжния лист се вписват всички получени оферти и тръжните им номера.
(4) За спечелил търга се обявява този участник, който е предложил най-висока цена.
(5) Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребий в присъствието на кандидатите.
(6) Ако за дадена стока, включена в търга, се яви само един кандидат, който отговаря на тръжните условия, комисията го обявява за спечелил търга.
Чл.12. (1) За проведения търг комисията съставя протокол в три екземпляра - един екземпляр за тръжната комисия, един екземпляр за спечелилия търга и един екземпляр за счетоводството на съответната митница.
(2) Резултатите от търга се обявяват на видно място в сградата на съответното митническо учреждение.
Чл.13. (1) Внесеният депозит на неспечелилите търга участници се връща по нареждане на председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол.
(2) Депозитът на спечелилия търга се задържа, като се приспада от цената, която е предложил.
Чл.14. (1) Спечелилият търга заплаща предложената от него цена в срок до 5 работни дни от датата на обявяване на резултата.
(2) Ако плащането не се извърши в срока по ал. 1, депозитът се задържа и за спечелил търга се счита следващият по ред кандидат, който заплаща предложената от него цена в срок до 5 работни дни от писменото му уведомяване.
(3) Ако нито един от кандидатите не извърши плащането в определения срок, тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че стоката не е продадена.
Чл.15. (1) Ако при спазване процедурата по предходните членове не се стигне до закупуване на стоките поради липса на кандидати за участие в търга или поради неплащане на предложената цена съгласно чл.14, комисията в 15-дневен срок приема решение за започване на нова тръжна процедура. В този случай началната тръжна цена представлява определената по реда на чл.4 начална тръжна цена, намалена с 20 на сто.
(2) Ако и при повторния търг стоките останат непродадени, се организира трети търг по реда на ал.1, на който началната тръжна цена се намалява с още 20 на сто.

Раздел II
Продажба на стоки чрез търг с явно наддаване

Чл.16. (изм.,ДВ,бр.55 от 1999 г.) Продажбата на изоставените и отнетите в полза на държавата стоки със стойност над 100 000 лв. се извършва чрез търг с явно наддаване.
Чл.17. (1) Комисията, назначена по реда и в състава, посочени в чл.6 и 7, приема решение, което включва:
1. началните тръжни цени (определени по реда на чл.4) на стоките, посочени в заповедта по чл.7;
2. мястото, времето и начина на огледа на стоките;
3. началния и крайния срок за приемане на заявления за участие, мястото и времето за депозирането им;
4. мястото, деня и часа на търга;
5. индивидуализиращ номер за всяка стока;
6. начин на плащане;
7. други тръжни условия.
(2) Решението по ал.1 се обявява на видно място в сградата на районното митническо управление или митницата, публикува се обявление в един централен ежедневник и се разгласява по друг подходящ начин.
(3) Решението се обявява и публикува не по-късно от една седмица преди датата, определена за провеждане на търга.
Чл.18. За участие в търга се заплаща депозит в размер 10 на сто от началната тръжна цена. Кандидатът внася депозит за всяка отделна стока, за която ще участва в наддаването.
Чл.19. (1) Заедно със заявлението за участие в търга кандидатите представят документ за внесен депозит, документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация, когато кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон, регистрация по БУЛСТАТ, пълномощно и други документи, когато такива бъдат поискани от комисията.
(2) За стоки, за притежаването или за търговската дейност с които се изисква специално разрешение, кандидатите следва да представят такова разрешение.
(3) Комисията приема заявленията по ал.1, регистрира ги под номер по реда на постъпването им и ги завежда в специална книга-дневник, прономерована и прошнурована.
Чл.20. (1) Търгът се провежда, ако за поне една от обявените за продажба стоки се явят най-малко двама кандидати.
(2) Стоките, за чиято продажба не са подадени най-малко две заявления, се изключват от наддаването.
(3) За стоки, за които до приключване на последното наддаване не са се явили поне двама кандидати, търг не се провежда.
Чл.21. (1) В деня и часа, определени за провеждане на търга, председателят на комисията определя стъпка на наддаване, която не може да бъде по-малко от 1 на сто и повече от 10 на сто от началната тръжна цена на стоката.
(2) Наддаването за стоките става последователно според индивидуализиращите ги номера.
(3) Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.
(4) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че тя е последна и ако няма друго предложение, наддаването приключва със звуков сигнал. Председателят обявява участника, спечелил наддаването за конкретната стока, и предложената от него цена.
Чл.22. (1) За проведения търг комисията съставя протокол, в който се вписват резултатите за всяко наддаване поотделно, като се вписва и следващата по размер цена. Протоколът се съставя в три екземпляра - един екземпляр за тръжната комисия, един екземпляр за счетоводството на съответната митница и един екземпляр за спечелилия търга.
(2) Резултатите от търга се обявяват на видно място в сградата на съответната митница.
Чл.23. (1) Внесеният депозит на неспечелилите търга участници се връща по нареждане на председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол.
(2) Депозитът на спечелилия търга се задържа, като се приспада от цената, която е предложил.
Чл.24. Когато на повторно провеждан търг се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по обявената начална цена.
Чл.25. Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 5 работни дни от закриване на търга.
Чл.26. В случай на неплащане на цената в срока по чл. 25 депозитът не се връща и митническото учреждение обявява за спечелил търга участника, предложил при наддаването следващата по размер цена, след което го поканва в срок до 5 работни дни да извърши плащането. Ако не внесе цената в определения срок, комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че стоката не е продадена.
Чл.27. Когато търгът е насрочен отново поради неявяване на кандидат, комисията може да намали първоначалната цена до 20 на сто еднократно и до 10 на сто за всеки следващ случай, но не повече от 50 на сто общо, като се извършат съответните корекции в тръжната документация.

Раздел III
Продажба чрез преговори с потенциални купувачи

Чл.28. Стоките, за които не е предвидено да се продават чрез търг, се продават по реда на този раздел.
Чл.29. (1) Продажбата чрез преговори с потенциални купувачи се извършва от комисия, назначена за период от шест месеца със заповед на началника на съответната митница.
(2) Комисията се състои от петима членове, в т.ч. председател и секретар, които са митнически служители. По преценка на началника на съответната митница в състава на комисията може да се включи правоспособен юрист или счетоводител.
(3) Комисията издава решения по чл.30 за всяка организирана продажба.
Чл.30. (1) Комисията определя с решение:
1. стоките, които подлежат на продажба, със съответните начални цени, определени съгласно чл.4;
2. мястото, времето и начина на огледа на стоките;
3. срока, в който следва да се извърши продажбата;
4. началния и крайния срок за приемане на офертите, мястото и времето за депозирането им;
5. деня за обявяване на избраните купувачи.
(2) Решението на комисията по ал.1 се обявява на видно място в сградата на митницата и на съответното районно митническо управление, публикува се в местен вестник и се разгласява по друг подходящ начин.
Чл.31. (1) Потенциалните купувачи подават в деловодството на митницата заявление за участие в продажбата.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. запечатана в плик оферта, съдържаща описание на вида и количеството на стоките, поредния им номер от решението и предложената цена за всяка стока;
2. фотокопие от съдебното решение за регистрация на фирмата, БУЛСТАТ и документи, доказващи легитимността на участника, представляващ фирмата.
Чл.32. Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и класира участниците, като се ръководи от предложената цена и количеството на стоките, които ще бъдат закупени.
Чл.33. (1) За резултатите от преговорите комисията съставя протокол, в който посочва избора на одобрения купувач.
(2) Одобреният купувач следва да плати договорената цена в 7-дневен срок от датата на обявяване на резултатите.
(3) В случай че купувачът не заплати договорената цена в срока по ал.2, комисията въз основа на критериите по чл.32 предлага стоката на следващия по ред участник.
Чл.34. Стоките за лична употреба, както и стоките с рекламен характер или представляващи мостри за проучване на пазара или модели за производство, могат да се предлагат на лицата, легитимирани като получатели или изпращачи, когато същите са изявили желание да изкупят обратно тези стоки.
Чл.35. Ако при спазване процедурата по предходните членове не се стигне до закупуване на стоките поради липса на купувачи, в едномесечен срок комисията приема решение за започване на нова процедура за продажба чрез преговори. В този случай началната цена представлява определената по реда на чл.4 цена, намалена с 20 на сто.
Чл.36. (1) Комисията може да одобри купувач и без да са налице изискванията на чл.30 за:
1. стоките, които са останали непродадени след трикратното им предлагане по реда на този раздел, след като купувачът заяви писмено желанието си да закупи стоките на цена не по-ниска от 50 на сто от началната цена, определена по чл.4;
2. стоките по чл.884, ал.2 от правилника;
3. стоките, чието съхраняване води до разходи, значително надвишаващи стойността им, или е свързано със значителни трудности за митническата администрация.
(2) В случаите по ал.1 обявление не се публикува и оферти се приемат и разглеждат от деня на възникване на основанието за разпореждане със стоките.
(3) За продадени по реда на ал.1 стоки комисията съставя протокол.

Глава трета
Безвъзмездно предоставяне на изоставени и отнети в полза на държавата стоки

Чл.37. Безвъзмездно могат да бъдат предоставяни стоки, които са употребявани или залежали, както и предметите с историческа, нумизматична или художествена стойност, с изключение на стоките, които се облагат с акциз.
Чл.38. На предоставяне по реда на тази глава подлежат само стоките, за които в Главното управление на митниците има постъпило мотивирано становище на началника на съответната митница, че същите са предлагани многократно и не могат да бъдат продадени.
Чл.39. (1) Предоставянето се извършва със заповед на министъра на финансите по негова инициатива или въз основа на мотивирано писмено искане от съответния министър, а за стоките по чл.885, ал.2 от правилника - от ръководителите на съответните организации.

Глава четвърта
Унищожаване на изоставени и отнети в полза на държавата стоки

Чл.40. На унищожаване съгласно чл.886, ал.1 ППЗМ подлежат:
1. изоставените и отнетите в полза на държавата стоки, които не отговарят на приетите стандарти в страната;
2. изоставените и отнетите в полза на държавата стоки, които са опасни или вредни за живота или здравето на хората;
3. изоставените и отнетите в полза на държавата стоки, чието съхранение в митническите складове води до разходи, значително надвишаващи стойността им.
Чл.41. (1) Стоки по чл.40, т.1 са тези, за които Комитетът по стандартизация и метрология се е произнесъл с мотивирано писмено заключение, че не отговарят на приетите стандарти в страната.
(2) За стоките, които са маркирани със срок на годност и този срок е изтекъл, не се изисква заключение от органа по ал.1, а се изготвя протокол от комисия, определена от началника на митницата.
Чл.42. Стоките по чл.40, т.2 са тези, за които Министерството на здравеопазването се е произнесло с мотивирано писмено заключение, че са опасни или вредни за живота или здравето на хората.
Чл.43. Стоки по чл.40, т.3 са тези, за които комисия, назначена от началника на съответната митница, е дала мотивирано писмено заключение, че разходите по съхранението им очевидно не съответстват на стойността на стоките и поради естеството на същите или други особени обстоятелства не могат да бъдат продадени или предоставени безвъзмездно.
Чл.44. (1) Изоставените и отнетите в полза на държавата стоки, посочени в чл.40, се унищожават с мотивирана писмена заповед на началника на съответното митническо учреждение, която съдържа:
1. кратко описание на стоките, подлежащи на унищожаване;
2. наименование на органа, дал писмено заключение, че стоките не отговарят на приетите стандарти в страната или са опасни или вредни за живота или здравето на хората;
3. срока и начина на унищожаване;
4. състава на комисията, която ще извърши унищожаването.
(2) Към заповедта се прилага заключението по ал.1, т.2.
Чл.45. За унищожаването на стоките комисията съставя подробен протокол, копие от който се изпраща в Главното управление на митниците.
Чл.46. (1) Стоките по чл.40, т.2 се унищожават незабавно, за което съответното митническо учреждение уведомява Главното управление на митниците, като изпраща копие от заповедта по чл.44, ал.1.
(2) По реда на ал.1 се унищожават и стоки, които очевидно създават непосредствена опасност за складовите помещения или намиращите се в тях стоки, както и стоки, които изискват съхраняване при специфични условия, които не могат да бъдат осигурени от митническата администрация или осигуряването им води до разходи, превишаващи стойността на стоките. В този случай заключение не се изисква.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание § 15, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за митниците.
§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на началника на Главното управление на митниците.
Министър: М. Радев

Бележки по прилагането на наредбата:

1. Съгласно Наредбата за изменение на Наредба No 11 на МФ от 1999 г. за условията и реда за разпореждане от митниците с изоставени и отнети в полза на държавата стоки (ДВ,бр.55 от 18 юни 1999 г.) измененията на наредбата, обнародвани в посочения брой на ДВ, влизат в сила от 5 юли 1999 г.


--> Нормативна уредба
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!