--> Нормативна уредба


К О Д Е К С
ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ СЛУЖИТЕЛ


І. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Този кодекс определя задължителни етични норми за поведение на митническия служител и има за цел да укрепва общественото доверие в морала и професионализма на митническите служители и да повишава престижа на митническата администрация.
2. Поведението на митническия служител се основава на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност – както пред обществото, така и в служебната йерархия.
3. Митническият служител е призван да укрепва доверието в държавните институции и в частност – в митническата администрация.
4. Митническият служител следва поведение, което не би могло да накърни престижа на митническата администрация, не само при изпълнение на служебните му задължения, но и в неговия обществен и личен живот.

5. Митническият служител изпълнява служебните си задължения съобразно националното законодателство при спазване на Конвенцията за правата на човека и основните свободи, както и на принципите на Декларацията на Световната митническа организация от Аруша.

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ГРАЖДАНИТЕ


6. Митническият служител изпълнява служебните си задължения без пристрастие или предубеждение, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица.
7. При изпълнение на служебните си задължения митническият служител се отнася любезно, възпитано и с уважение към гражданите, като зачита правата и достойнството на личността им и се въздържа от каквито и да било прояви на дискриминация на политическа, идеологическа, езикова, полова, расова, етническа или религиозна основа.
8. Митническият служител извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно. Той предоставя на гражданите необходимата информация с оглед защитата на техните законни права и интереси при спазване на нормативните изисквания.

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ


9. Митническият служител пази интересите на обществото и на националната икономика, като се ръководи единствено от закона и обществения интерес. Той изпълнява своевременно, добросъвестно, точно и с нужния професионализъм възложените му задачи и води борба срещу митническите и валутни нарушения и престъпления, както и срещу други правонарушения.
10. Митническият служител не използва служебното си положение и власт или информацията, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните му задължения, в свой или в чужд личен интерес.
11. Митническият служител не може да получава облага от трети лица, която основателно би се възприела като резултат от компромис с неговата честност и справедливост при изпълнение на служебните му задължения.
12. Митническият служител не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или друга обвързаност с външни лица или организации, която би могла да повлияе на изпълнението на служебните му задължения.
13. Митническият служител противодейства на корупционни прояви и други неправомерни деяния в митническата администрация.
14. Митническият служител не трябва да изразява лични мнения, които биха могли да бъдат възприети за официални коментари.
15. Митническият служител спазва стриктно разпоредбите, отнасящи се до носенето на оръжие, и не допуска злоупотреба с това право.
16. Митническият служител не разгласява факти и сведения, станали му известни при или по повод изпълнение на служебните му задължения, освен в изрично посочените от закона случаи.
17. При изпълнение на служебните си задължения митническият служител опазва повереното му имущество, както и не допуска ползването му за лични цели
.

ІV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ


18. Митническият служител се ръководи от принципите на лоялност, уважение и сътрудничество в отношенията с колегите си.
19. Митническият служител се отнася с колегите си коректно и почтено, уважавайки тяхното мнение и личен живот. Той проявява готовност да окаже помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения.
20. Митническият служител, особено когато изпълнява ръководни функции, трябва да бъде за пример на другите митнически служители със изпълнението на служебните си задължения, своето лично поведение и чувство за отговорност.
21. Митническият служител спазва служебната йерархия и стриктно изпълнява законосъобразните актове и заповеди на висшестоящите ръководители, които от своя страна следва да формулират ясни и точни инструкции и заповеди, като обезпечават изпълнението на възложените задачи. В случай на незаконосъобразна заповед, митническият служител може да поиска потвърждаването й в писмен вид, както и да откаже изпълнението й.

V. ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ


22. Митническият служител не допуска поведение, което би било несъвместимо с добрите нрави.
23. Митническият служител следва да придобива и управлява личното и на семейството си имущество по начин, който да не създава съмнение за злоупотреба със служебното му положение.
24. Митническият служител не може да упражнява дейности, забранени му от Закона за митниците, съответно Закона за държавния служител и други нормативни актове, както и да получава доходи от такива дейности.
25. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, митническият служител би следвало да се оттегли от служба в митническата администрация.

VІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


26. Агенция “Митници” осигурява първоначално и последващо обучение за професионалното развитие на митническите служители с цел стриктно прилагане на митническото законодателство, както и професионалното им израстване. Дисциплината митническа етика се включва в програмите на учебните центрове при обучение на митнически кадри.
27. Агенция “Митници” осигурява защита на митническите служители за всяко оказано срещу тях потенциално или реално насилие при или по повод изпълнение на служебните им задължения.
28. За неспазване на нормите на този кодекс митническите служители носят дисциплинарна отговорност съгласно разпоредбите на Закона за митниците, Закона за държавния служител и Кодекса на труда, независимо, че за същото деяние може да бъде търсена и друг вид отговорност.
29. Този кодекс се довежда до знанието на всеки митнически служител за сведение и изпълнение.
30. Този кодекс се утвърждава на основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закона за митниците.


--> Нормативна уредба
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!