--> Нормативна уредба
Указания на Директора на Агенция “Митници” по изчисляване размера на компенсаторната лихва, изх. № 44/29 от 21.02.2007 г.

При изчисляване размера на компенсаторната лихва (върху размера на вносните сборове за съответния период), дължима при възникване на митническо задължение за компенсаторни продукти или вносни стоки под режим активно усъвършенстване или временен внос на основание чл. 214, параграф 3 от Регламент (ЕИО) на Съвета № 2913/92 във връзка с чл.519, праграфи 1-5 от Регламент (ЕИО) на Комисията № 2454/93 следва да се имат предвид следните указания:
I. Изчисляване размера на компенсаторната лихва за компенсаторни продукти/стоки в непроменено състояние, получени в резултат на режим активно усъвършенстване по системата с отложено плащане, разрешен след 01.01.2007 год., или за вносни стоки под режим временен внос, разрешен след 01.01.2007 год.
1. При възникване на митническо задължение за стоките по-горе за изчисляване размера на компенсаторната лихва се прилага процентът на тримесечната пазарна парична лихва, публикуван в статистическия анекс на Месечния Бюлетин на Централна Европейска Банка (ЦЕБ) (интернет адрес: http://www.ecb.int/pub/mb/html/index.en.html, секция 9.1, тримесечен лихвен процент - "3-month interest rate as a % per annum, period average");
2. Приложимият процент е този, публикуван в статистическия анекс на ЦЕБ за месеца, два месеца преди месеца, в който възниква митническото задължение, и за държавата членка, където се осъществява първата операция по усъвършенстване или ползване, така както е предвидено в разрешението (както в хипотезата на единно разрешение, така и в хипотезата на разрешения по нормална или опростена процедура, които се отнасят само за територията на една държава членка);
Например: На 1 юли 2007 год. стоките са поставени под режим АУ/ОП или ВВ в Република България. Митническото задължение възниква на 15 септември 2007 год. Приложимият лихвен процент за целите на изчисляване на компенсаторната лихва е този, публикуван в статистическия анекс на ЦЕБ за Република България за месец юли 2007 год.
3. Лихвата се прилага на месечна основа, като начисляването започва от първия ден на месеца, следващ месеца в който вносните стоки за които възниква митническото задължение са били поставени за пръв път под режим (АУ/ОП или ВВ), и приключва на последния ден от месеца в който е възникнало митническото задължение;
Например: На 12 февруари 2007 год. стоки са поставени под режим АУ/ОП или ВВ, а на 5 октомври 2007 год. възниква митническо задължение. За целите на изчисляването на компенсаторната лихва начисляването започва от 1 март 2007 год. и приключва на 31 октомври 2007 год., т.е начисляването е за период от 8 месеца.
4. При разрешено от митническите органи допускане за свободно обращение на компенсаторни продукти/стоки в непроменено състояние съгласно чл. 128, параграф 4 от Регламент (ЕИО) на Съвета № 2913/92 (чл. 131, ал. 5 от ЗМ), в случаите на активно усъвършенстване по системата с възстановяване, периодът за начисляване на лихвата започва да тече от първия ден на месеца, следващ месеца в който вносните сборове са били възстановени или опростени;
5. Отчитайки факта, че за Република България процентът на тримесечната лихва ще бъде публикуван в статистическия анекс на Месечния Бюлетин на Централната Европейска Банка за месец януари 2007 год., следва, че компенсаторната лихва може да бъде изчислявана за митнически задължения, които ще възникнат през месец март 2007 год. В тази връзка след проведена консултация с Европейската комисия, Генерална Дирекция "Данъчно облагане и Митнически Съюз" (DG TAXUD), секция С/4 "Митнически процедури", и с Българска Народна Банка, дирекция "Статистика", отдел "Парична и банкова статистика", за митническите задължения, възникнали през месеците януари и февруари 2007 год. следва да се прилага за целите за изчисляване на компенсаторната лихва процентът на тримесечната лихва, публикуван на официалната страница на БНБ в раздел Статистика. По информация на БНБ, този процент за месеците януари и февруари ще бъде в размер на 3.50.
6. Случаите, в които не се дължи компенсаторна лихва, са посочени в параграф 4 на чл. 519 от Регламент (ЕИО) на Комисията № 2454/93.
7. Предвид изложеното, размерът на компенсаторната лихва съгласно чл. 519 от Регламент (ЕИО) на Комисията № 2454/93 се изчислява както следва:

КЛ = ВС х П х [1/12хТЛП(%)],

където,
КЛ е компенсаторната лихва;
ВС - размерът на вносните сборове;
П - съответният период в месеци (виж т. 3 по-горе);
ТЛП - тримесечен лихвен процент на ЦЕБ (виж т.т. 1 и 2 по-горе)

Например: Ако размерът на вносните сборове е 10 000 лв, съответният брой месеци е 5, и размерът на ТЛП на ЦЕБ е 3,5%, то компенсаторната лихва е равна на :

КЛ = 10 000 х 5 х [1/12х3,5%] = 10 000 х 5 х 0,002916 = 145,80 лв.

8. На основание чл. 59, ал.1 от ЗДДС когато съгласно митническото законодателство възникне задължение за заплащане на лихви върху митни сборове по митническо задължение, възниква и задължение за заплащане на лихви върху несъбрания данък. Тези тези лихви се изчисляват по реда на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, като се начисляват от датата на поставяне на стоките под режим до датата на възникване на митническото задължение или вземането му под отчет.

II. Изчисляване размера на компенсаторната лихва за компенсаторни продукти/стоки в непроменено състояние, получени в резултат на режим активно усъвършенстване по системата с отложено плащане, разрешен преди 01.01.2007 год., или за вносни стоки под режим временен внос, разрешен преди 01.01.2007 год.
1. При възникване на митническо задължение за стоките по-горе за изчисляване размера на компенсаторната лихва се прилагат указанията, посочени в т. I, като начисляването на лихвата започва да тече от датата на присъединяване - 01.01.2007 год, предвид разпоредбите за прилагане на преходните мерки, посочени в Приложение V от Протокола към Договора за присъединяване и Информационен документ TAXUD/1661/2006 относно приключването на режими АУ/ОП и ВВ след присъединяването.
2. Предвид разпоредбата на чл. 519, параграф 4, буква (а) на Регламент (ЕИО) на Комисията № 2454/93, че компенсаторната лихва е недължима, когато перодът за начисляване на лихвата е по-малък от един месец, следва, че за митническите задължения, възникнали през месец януари 2007 год. не се дължи лихва.
3. Във връзка с т. I.5, втори абзац и т.II.1 по-горе, следва, че за митнически задължения, възникнали през месец февруари 2007 год, размерът на компенсаторната лихва се изчислява на база лихвения процент, публикуван от БНБ за месец февруари (3.50), като начисляването започва от 01.01.2007 год., и приключва на 28.02.2007 год.
4. В допълнение, следва да се има предвид, че при възникване на митническо задължение за стоките по т.II се дължи и лихвата по чл. 203, ал. 3 от ЗМ във връзка с чл. 334р от ППЗМ, като начисляването й започва от датата на поставяне на стоките под режим АУ/ОП или ВВ до 31.12.2006 год.
5. На основание чл. 59, ал.1 от ЗДДС когато съгласно митническото законодателство възникне задължение за заплащане на лихви върху митни сборове по митническо задължение, възниква и задължение за заплащане на лихви върху несъбрания данък. Тези тези лихви се изчисляват по реда на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, като се начисляват от датата на поставяне на стоките под режим до датата на възникване на митническото задължение или вземането му под отчет.
С настоящите указания следва да се запознаят всички митнически служители.

ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ":
/АСЕН АСЕНОВ/


--> Нормативна уредба
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!