Декларация за паричните средства

   Съгласно разпоредбите на Валутния закон износът и вносът на валута и валутни ценности се контролира от държавата. Всички лица, пресичащи границите на Република България, задължително попълват и представят пред митническите органи "Декларация за паричните средства", когато изнасят и внасят левове и чуждестранна валута в наличност, благородни метали, включително изделия от тях, скъпоценни камъни, други форми и изделия от благородни метали и скъпоценни камъни като благородни метали във вид на прах, изделия от скъпоценни камъни и други.
    Целта на декларирането е да се извършва последващ контрол и фактически проверки на пренасяните количества парични средства и валутни ценности. При установяването на недекларирани такива митническите органи конфискуват в полза на държавата намерените недекларирани количества.
    Декларацията се попълва от пътника и се представя на митническият инспектор, който проверява данните в нея, търси евентуални несъответствия и я заверява със своя личен подпис и печат. Когато става дума за излизане от страната декларацията се съхранява от лицето до завръщането му в Р България.
    При влизане в страната се декларират левове и чуждестранна валута в наличност, включително пътнически чекове с обща равностойност над 20000 лева (10000 евро). Сумите до равностойността на 20000 лева се пренасят свободно, без да е необходимо да се декларират.
    Чуждестранните физически лица, когато излизат от страната ни, освен че декларират пренасяната сума, декларират и нейният произход /начин на придобиване/, например: внос на валута при влизане в страната, превод от чужбина, награди, печалба от игри, дарение и др. За изнасяне на суми над 20000 лева или тяхната равностойност се изисква разрешение от Българска народна банка.
    Износът и вносът на валута и левове с пощенски пратки у нас е забранен, с изключение на пратки с обявена стойност. Забраната не се отнася за БНБ и търговските банки.
    Изнасяните метали и скъпоценни камъни също се декларират. Местни и чуждестранни физически лица могат да внасят и да изнасят благородни метали и скъпоценни камъни като ги декларират пред митническите органи. На деклариране подлежат количествата на благородни метали, включително изделия от тях, над следните размери:
    - 37 гр. злато и платина в необработен и полуобработен вид и монети;
    - 60 гр. за бижута и аксесоари от злато и платина;
    - 300 гр. за сребро в необработен и полуобработен вид, монети, бижута и аксесоари.
    Декларират се също и скъпоценните камъни, невградени в посочените по-горе бижута и аксесоари.
    При случаи на износ на предмети от благородни метали и скъпоценни камъни, които са паметници на културата, независимо от вида и размера им, се декларират и се представя разрешението, издадено от съответното ведомство /напр.министерство на културата/. Номерът и датата на издадено разрешение се вписва в предназначения за целта ред от декларацията.
    Няма ограничения за размера на валутата, която може да бъде внесена в страната. Остава изискването, когато е в размер над левовата равностойност на 20000 лв. тя да се декларира. Декларират се и внесените метали и скъпоценни камъни, като се описват по вид и тегло. Това се прави, за да е възможно при излизане на същите тези лица да се направи съпоставка между внесените и изнесените количества - дали лицето изнася средства над размера, деклариран при влизане, дали е посочено как са придобити те. Целта е да се ограничат опитите за незаконно изнасяне от страната на валута и валутни ценности. Историческите и културни ценности са чест обект на контрабантно пренасяне и търгуване зад граница. Законодателят, предвиждайки тези рискове, е постановил, намерените недекларирани количества парични средства, благородни метали и културни ценности да се конфискуват в полза на държавата.
    На бланката на Декларацията за паричните средства се записват име, презиме и фамилия; дата на раждане; местожителство; лична карта № и дата на издаване; дата на предходно влизане. Долу в карето лицето се подписва и записва дата на влизане или излизане от страната. Митническият служител, приел декларацията, я подписва и подпечатва със личния си печат.

    Формуляр на Декларацията за паричните средства може да изтеклите от тукДруги митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол