Временен износ

      Чрез режима се разрешава местни стоки да се изнесат временно извън митническата територия на Република България при условие да бъдат реимпортирани, без да са претърпели изменения освен нормалното износване при тяхната употреба. При него се прилагат разпоредбите на режим износ, като се отчита съответната специфика. На временен износ подлежат стоки, които няма да променят собствеността си и подлежат на връщане след определен срок. Недопустимо е подлагането им на обработка или преработка, тъй като това би променило стойността им и би предизвикало при реимпорта им заплащане на вносни митни сборове. Разпоредбите на режима са дадени в Глава 18 на Закона за митниците и Глава 46 на Правилника за неговото прилагане.
      При условията на режима обикновено се изнасят експонати за панаири и изложби, мостри на стоки, различни машини, съоръжения и инструменти за извършване на определена работа, транспортни средства и др. На първо място трябва да се отбележи, че режима се допуска само за стоки, които могат да бъдат идентифицирани при реимпорта им. Самото идентифициране може да се осигури чрез описание на стоките, опис на трайно поставени върху тях номера, знаци, фотографиране и други способи. В митническата декларация за поставяне под режим задължително се посочват целите на временния износ, времето необходимо за реимпорт на стоките и начина на идентификация. Стоките могат да се транспортират под покритието на Карнет TIR, Карнета АТА или транзитна декларация (без обезпечение). Срокът, през който временно изнесените стоки могат да останат извън митническата територия на страната, съгласно чл.615 ал.3 от Закона за митниците е неопределен. Реимпортът на тези стоки се осъществява при условията и по реда на Глава 23 от ЗМ.
      Реимпортът на временно изнесените стоки се счита за извършен, когато стоките се въведат на митническата територия на страната и се оформят под режим внос, прилаган само за стоки, които преди това са били временно изнесени.

Митнически режими

Повече по темата тук...

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!