Временен износ

      Чрез режима се разрешава общностни стоки да се изнесат временно извън митническата територия на ЕС при условие да бъдат реимпортирани, без да са претърпели изменения освен нормалното износване при тяхната употреба. При него се прилагат разпоредбите на режим износ, като се отчита съответната специфика. На временен износ подлежат стоки, които няма да променят собствеността си и подлежат на връщане след определен срок. Недопустимо е подлагането им на обработка или преработка, тъй като това би променило стойността им и би предизвикало при реимпорта им заплащане на вносни митни сборове.
      При условията на режима обикновено се изнасят експонати за панаири и изложби, мостри на стоки, различни машини, съоръжения и инструменти за извършване на определена работа, транспортни средства и др. На първо място трябва да се отбележи, че режима се допуска само за стоки, които могат да бъдат идентифицирани при реимпорта им. Самото идентифициране може да се осигури чрез описание на стоките, опис на трайно поставени върху тях номера, знаци, фотографиране и други способи. В митническата декларация (ЕАД) за поставяне под режим задължително се посочват целите на временния износ, времето необходимо за реимпорт на стоките и начина на идентификация. Стоките могат да се транспортират под покритието на Карнет TIR, Карнета АТА или транзитна декларация (без обезпечение). Срокът, през който временно изнесените стоки могат да останат извън митническата територия на Общността е 12 месеца, плюс опция за удължаване с още 12 месеца.
      Реимпортът на временно изнесените стоки се счита за извършен, когато стоките се въведат на митническата територия на Общността и се оформят под режим Допускане за свободно обращение, прилаган само за стоки, които преди това са били временно изнесени.

Митнически режими

Повече по темата тук...

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!