Удостоверение за внос/износ

    Когато стоките са предмет на специален режим за внос или износ, уреден със закон или с друг нормативен акт, митническите контролни органи изискват представянето на Удостоверение за внос или износ. Документът се издава от компетентен за целта на разрешението държавен орган и се отнася само за посочените в него като вид и количество стоки. Към външнотърговските сделки със стоки подлежащи на специален режим спадат въвеждането на митническата територия на страната на препарати за растителна защита, лекарствени и диагностични форми, употребявани стоки за търговска цел, износа на диви растения и животни, семена за посев, необработен дървен материал и др.
    Удостоверението се издава в два еднакви екземпляра – първият за заявителя (вносител/износител) и вторият за ведомството, което го издава. Формулярът се попълва от заявителя четливо, без триене или задраскване, на пишеща машина или друго печатащо устройство. Корекции в него се правят чрез зачеркване на грешната дума и добавяне на необходимите допълнителни данни. Корекциите се потвърждават чрез подпис от лицето, попълнило документа, и след заверка от издаващото Удостоверението учреждение.
    В Удостоверението се посочват пълните данни на фирмите контрагенти по сделката, като търговско наименование, адрес на управление и БУЛСТАТ (за фирми регистрирани в България). Посочва се наименованието на ведомството, което го издава, например “Министерство на здравеопазването – Изпълнителна агенция по лекарствата”. От съществена важност е правилното определяне основанието на сделката, т.е. дали тя подлежи на регистрационен или на разрешителен режим. За тази цел в международната практика се използват следните обозначения:

РегистриранеРазрешаване
ERR - ИзносELG - Износ
IRR - ВносILG - Внос
VRR - ВъвежданеVLG - Въвеждане
RRR - РеекспортRLG - Реекспорт
QLG - Квоти
МLG - Международни
квоти и спогодби
ZLG - Забрани
ОLG - Други

    Удостоверението трябва да съдържа и информация относно произхода на посочените в него стоки, за коя страна са предназначени, номера и датата на търговският документ, стоящ в основата на сделката, както и срока и условията на доставка, съгласно изискванията на ИНКОТЕРМС 2011.
    В полето отредено за описание на стоките, информацията трябва да бъде подредена в точно определен вид. За всяка една стока се посочва тарифния номер, по който тя се класира в Митническата тарифа на ЕС, последван от точната характеристика на стоката по вид, количество и стойност.
    Ако издаващият орган има някаква забележка относно исканото разрешение, то той може да я направи в определената за тази цел клетка на бланката. Удостоверението се заверява от една страна с подпис и печат на заявителя и от друга с подпис и печат на компетентното за издаването му ведомство. Документ без номер и печат се счита за невалиден.
    Когато в Удостоверението са описани стоки, чиито доставки ще бъдат извършени с няколко последователни пратки за определен период от време, митническите органи отмятат доставеното количество, като за следващата пратка не е необходима заверката на ново Удостоверение. Това е валидно само при условие, че пратката не съдържа и други стоки подлежащи на специален режим при внос или износ. На проверка се подлага количеството внесени стоки да не надвишава посоченото в Удостоверението количество.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол