Удостоверение за внос/износ

    Когато стоките са предмет на специален режим за внос или износ, уреден по законов път, митническите контролни органи изискват представянето на Удостоверение за внос или износ. Документът се издава от компетентен за целта на разрешението държавен орган и се отнася само за посочените в него като вид и количество стоки. Към външнотърговските сделки със стоки, подлежащи на специален режим, спадат въвеждането на митническата територия на ЕС на препарати за растителна защита, лекарствени и диагностични форми, употребявани стоки за търговска цел, износа на диви растения и животни, семена за посев, необработен дървен материал и всякакви стоки с въведени забрани или ограничения във връзка с опазването на обществения морал, обществения ред или обществената сигурност, опазването на здравето на хората и на животните, защитата на растенията, опазването на околната среда, защитата на националното богатство, имащо художествена, историческа или археологическа стойност, защитата на индустриалната или търговска собственост, включително контрол на прекурсорите за производство на наркотици, на стоки, нарушаващи права на интелектуалната собственост и пари в брой, както и изпълнението на мерки за опазване и управление на рибните ресурси и на мерки на търговската политика на ЕС.
    Удостоверението се издава по образец в два еднакви екземпляра – първият за заявителя (вносител/износител) и вторият за ведомството, което го издава. Формулярът се попълва от заявителя четливо, без триене или задраскване, на печатащо устройство. Корекции в него се правят чрез зачеркване на грешната дума и добавяне на необходимите допълнителни данни. Корекциите се потвърждават чрез подпис от лицето, попълнило документа, и след заверка от издаващото Удостоверението учреждение.
    В Удостоверението се посочват пълните данни на фирмите контрагенти по сделката, като търговско наименование, адрес на управление и БУЛСТАТ (за фирми регистрирани в България). Посочва се наименованието на ведомството, което го издава, например “Министерство на здравеопазването – Изпълнителна агенция по лекарствата”.
    От съществена важност е правилното определяне основанието на сделката, т.е. дали тя подлежи на регистрационен или на разрешителен режим. За тази цел в международната практика се използват следните обозначения:

РегистриранеРазрешаване
ERR - ИзносELG - Износ
IRR - ВносILG - Внос
VRR - ВъвежданеVLG - Въвеждане
RRR - РеекспортRLG - Реекспорт
QLG - Квоти
МLG - Международни
квоти и спогодби
ZLG - Забрани
ОLG - Други

    Удостоверението трябва да съдържа и информация относно произхода на посочените в него стоки, за коя страна са предназначени, номера и датата на търговския документ, стоящ в основата на сделката, както и срока и условията на доставка, съгласно изискванията на ИНКОТЕРМС 2011.
    В полето, отредено за описание на стоките, информацията трябва да бъде подредена в точно определен вид. За всяка една стока се посочва тарифния номер, по който тя се класира в Митническата тарифа на ЕС, последван от точната характеристика на стоката по вид, количество и стойност.
    Ако издаващият орган има някаква забележка относно исканото разрешение, то той може да я направи в определената за тази цел клетка на бланката. Удостоверението се заверява от една страна с подпис и печат на заявителя и от друга - с подпис и печат на компетентното за издаването му ведомство. Документ без номер и печат се счита за невалиден.
    Когато в Удостоверението са описани стоки, чиито доставки ще бъдат извършени с няколко последователни пратки за определен период от време, митническите органи отмятат доставеното количество, като за следващата пратка не е необходима заверката на ново Удостоверение. Това е валидно само при условие, че пратката не съдържа и други стоки подлежащи на специален режим при внос или износ. На проверка се подлага количеството внесени или изнесени стоки да не надвишава посоченото в Удостоверението количество.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!