Карнет TIR

   Карнетът ТИР (TIR CARNET) представлява международен транспортен гаранционен документ за обезпечаване на митнически вземания до 100 000 евро. Издава се по силата на международна Конвенция ТИР, под гаранцията на оправомощените за това организации – IRU (Международна асоциация на превозвачите), а за България – AEBTRI (Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата).
    На практика карнетът ТИР представлява международен документ за транзит на стоки, под покритието на гаранцията, дадена от издаващата организация. Съгласно него се превозват стоки и товари с митнически печати и пломби, в автотранспортни средства или контейнери. Необходимо е горепосочените транспортни средства да са предварително одобрени по описаните от Конвенцията методи и да притежават валидно Свидетелство за митническа годност.
    Въведена е строга отчетност на получените от асоциацията карнети ТИР, кога, за какъв автомобил, с какъв товар, за каква дестинация. Всички използвани и надлежно приключени и заверени от митницата карнети ТИР се отчитат незабавно в издаващата асоциация. В случай, че карнетът не може да бъде използван в рамките на дадената му валидност, той може да бъде продължен с 1 месец чрез заверка от страна на асоциацията. Неизползваните към тази дата карнети подлежат на задължително отчитане.

    Карнетът ТИР представлява книжка с твърди корици и съответен брой листа, наречени волети. Броят им се определя в зависимост от дестинацията на товара, но не по-малко от четири. За държавата изпращач, за всяка транзитно премината, както и за страната получател е необходимо наличието на една двойка волети, с различен цвят (бял и зелен) съответно за всяко изпращащо, транзитно входно, транзитно изходно и получаващо митническо учреждение. В долния край на волета е поставен контролен талон, наречен суше. Този контролен талон се попълва и заверява успоредно с откъсването на волета от съответното митническо учреждение на вход или изход.
    Като общо правило превозваните на митническата територия на Р България стоки под покритието на карнет ТИР се считат за несъюзни. Съюзните стоки, предназначени за износ и поставени под покритието на карнета ТИР, запазват статута си на такива. Превозът на стоки под покритието на карнет ТИР от отправно митническо учреждение на митническата територия на Р България се допуска само ако превозът ще бъде за трета за ЕС страна.

    Превозите под режим ТИР могат да се извършват през няколко отправни и получаващи митнически учреждения, включително в различни държави, като техния общ брой не може да бъде по-голям от четири. Съответно това могат да са: едно изпращащо и три получаващи, две изпращащи и две получаващи, три изпращащи и едно получаващо. Карнетът ТИР може да се оформя в получаващите митнически учреждения само ако е бил приет и оформен от всички предвидени отправни митнически учреждения. В тези случаи, отделните партиди стоки се вписват ясно отделени чрез черта една от друга в манифеста на стоките на всички волети, спазвайки последователността на товаренето или разтоварването. За всяко едно пътно превозно средство или контейнер се изготвя само един карнет ТИР, както и в случаите на превоз със съчленно пътно превозно средство (влекач с полуремарке или автомобил с ремарке).

    Действието на системата ТИР може накратко да бъде представено чрез определен набор от процедури. С помощта на данните от попълнения от превозвача карнет ТИР митницата, където обикновено се извършват формалностите по износа, проверява товара. Тя запечатва товарното помещение, заверява карнета ТИР, откъсва един волет (белия екземпляр) и попълва съответното суше. Карнетът ТИР се връща на превозвача, който започва транспортната операция. При пресичане на границата в изходен митнически пункт, когато се напуска съответната митническа територия, граничното митническо учреждение проверява пломбите, откъсва втори волет (зеления екземпляр) от карнета ТИР и попълва съответното суше. Превозното средство може да напусне страната и попълнените от митническите органи две сушета представляват доказателство за приключена операция ТИР за съответната страна.
    Митническите органи от изходното митническо учреждение задържат откъснатия волет (зеления екземпляр) и отразяват приключването на съответното движение в изградената за целта митническа информационна система. Там данните от получения волет се сравняват с данните от волета, задържан при задействането на карнета ТИР. В случай, че изходното митническо учреждение не е отразило забележки или резерви, операцията ТИР приключва за съответната страна и карнетът ТИР се счита за приключен без резерви.

    В случай, че откъснатият от изходното митническо бюро волет съдържа резерви или ако съответното движение на превозно средство под покритието на Карнет ТИР не приключи, то задействащото митническо учрежедение започва разследване с помощта на съответната гарантираща асоциация в страната. За целта то информира асоциацията, че карнетът ТИР е бил приключен с резерви или изобщо не е бил приключен. Когато получените обяснения са незадоволителни за митницата, тя прилага Конвенцията ТИР и националното законодателство за определяне на дължимото на митницата митническо задължение. В случай, че събирането му от пряко дължащото сумата лице се окаже невъзможно, митническите власти изискват от гарантиращата асоциация задължението да бъда покрито от нея. За всяка държава, през която преминава транспортът, се прилага система, аналогична на тази в задействащата страна. Оттам и изискването за броя на волетите в задействания карнет ТИР, е винаги кратен на две.

    Входното митническо учреждение за всяка държава по транзита проверява пломбите и задържа един волет от карнета, като същото прави и съответната изходна митница. Двата волета се сравняват и транспортната операция е приключена за съответната страна или, в случай, че има констатирани нередности, волетите се подлагат на посочената по-горе процедура. Когато в приключващата страна входното и приключващото митническо учреждение съвпадат, карнетът ТИР се обработва, като митницата задържа и двата волета от него, а стоката се прехвърля под друг митнически режим (митническо складиране, допускане за свободно обращение и т.н.).

    Обикновено системата функционира по гореописания начин, но правото на всяка митница да извършва контрол се запазва. Ако митницата има подозрения за нарушение или контрабанда, а също и когато констатира нередовни пломби или има съмнение за фалшификация на карнета ТИР, тя може да провери стоката.
    С цел осигуряване на по-ефективен контрол, митницата може да даде указания за маршрута, по който превозните средства биха били лесно различими благодарение на табелата [TIR]. Превозът трябва да бъде осъществен в разумен срок и време. Всеки превозвач по различни обективни причини, като например наличието на форсмажорни обстоятелства, ако не спази дадените му срокове и направление, трябва да може да даде приемливи обяснения.
    В случай на по-тежки произшествия - нарушена цялост на митническите пломби, пътно транспортно произшествие, частично или пълно унищожаване на стоката, превозвачът е длъжен да осигури съставянето на констативен протокол от най близките местни митнически власти като осигури попълването на “Констативен протокол” в карнета ТИР. При подобни ситуации този документ дава правото на митническите власти да проведат свое собствено разследване.

    АЕБТРИ издава карнети ТИР само на лица, установени на територията на Република България, получили разрешение за достъп до режима ТИР от Агенция "Митници". Същите трябва да отговарят на минималните условия и изисквания за достъп до режима ТИР, определени в част II на приложение № 9 на Конвенция ТИР, влезли в сила от 17.02.1999 г., а именно:
    - да имат доказан опит или най-малко възможност за извършването на редовни международни превози (да има издаден лиценз за международни превози и др.);
    - да познават разпоредбите на Конвенция ТИР;
    - да са финансово стабилни;
    - да нямат тежки или повторни нарушения на митническото или данъчното законодателство;
    - да имат поет писмен ангажимент към АЕБТРИ, според който:
        а) ще спазват всички митнически формалности в отправните, транзитните и получаващите митнически учреждения, съгласно изискванията на Конвенцията ТИР;
        б) ще заплащат дължимите суми, определени в чл. 8 (1) и (2) от Конвенцията ТИР, ако те са изискуеми от митническите органи в съответствие с чл. 11, параграф 3 от Конвенцията ТИР;
        в) ще дават възможност на АЕБТРИ да проверява данните, свързани с минималните условия и изисквания за достъп до режима ТИР.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!