Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Внос (трети вариант)

1. Разрешение за ползване на процедура за оформяне на място на стоки при режим внос се дава за стоки:
 1 поставени под режим транзит
 2 поставени преди това под митнически икономически режим
 3 въведени на митническата територия на страната ни, за които се изисква задължително представянето им пред митническите органи

2. Отказ от разрешение за ползване на процедура за оформяне на място при внос на стоки се допуска, когато искателят:
 1 е чуждестранно лице
 2 извършва вносни операции епизодично
 3 е извършил съществено или повторно нарушение на митническото законодателство

3. Условията за даване на разрешение за ползване на процедура за оформяне на място при внос на стоки са:
 1 наличието на възможност въз основа на материалната отчетност да се осъществява последващ контрол
 2 наличието на банкова гаранция
 3 възможност за контрол за спазване на забраните или ограниченията по вноса

4. Разрешението за ползване на процедура за оформяне на място при внос на стоки може да не се отмени, когато:
 1 вносителят декларира намерение за постоянно внасяне на стоки
 2 титулярът на разрешението е изпълнил в срок задълженията си
 3 не са настъпили действителни последици за правилното прилагане на режима при неизпълнение на дадено задължени от титуляра

5. Титулярът на разрешението за ползване на процедура за оформяне на място при внос на стоки е длъжен:
 1 да уведоми митническите органи за пристигането на стоките по определени от тях форма и начин
 2 да изисква поставянето на стоките под режим митническо складиране
 3 да впише стоките в материалната си отчетност

6. В разрешението за ползване на процедура за оформяне на място при внос на стоки не се посочва:
 1 срок за вдигане на стоките
 2 данни за обезпечението
 3 вида на транспортното средство


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!