магистърска програма Валутен, митнически и данъчен контрол

Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Временни режими (първи вариант)

1. Искане за разрешаване на режим Пасивно усъвършенстване се подава от името на:
 1 митническият агент
 2 титуляра на режима
 3 спедитора

2. Когато се иска разрешение за режим Пасивно усъвършенстване за стоки, които ще бъдат временно изнесени от територията на няколко митнически учреждения, разрешенията се издават от :
 1 районната митническа дирекция
 2 Агенция "Митници"
 3 съгласувано с всички РМД или митници, в чийто район са местата, посочени в искането

3. Срокът на валидност на разрешението за режим Пасивно усъвършенстване е:
 1 6 месеца
 2 1 година
 3 по преценка на митническите органи

4. Разрешаването на режим Временен внос се извършва:
 1 по нормална процедура
 2 по опростена процедура
 3 и по двете

5. Искането за режим Временен внос се подава чрез:
 1 искане по образец
 2 митническа декларация
 3 митнически манифест

6. При режим пасивно усъвършенстване се извършва:
 1 заплащане на пълни митни сборове
 2 не се заплащат митни сборове
 3 частично заплащане на митни сборове


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!