магистърска програма Валутен, митнически и данъчен контрол

Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Внос (пети вариант)

1. Разрешение за поставяне на благоприятно тарифно третиране при внос на стоки със специфично предназначение се издава на:
 1 местни лица
 2 чуждестранни лица
 3 на местни и на чуждестранни лица

2. Срокът на валидност на разрешението за предоставяне на благоприятно тарифно третиране при внос на стоки със специфично предназначение е:
 1 една година от датата на издаването му
 2 две години от влизането му в сила
 3 три години от влизането му в сила

3. Разрешение с обратно действие за предоставяне на благоприятно тарифно третиране при внос на стоки със специфично предназначение може да бъде издадено:
 1 от датата, на която е изтекло първоначалното разрешение
 2 най-малко 3 дни след изтичане на първоначалното разрешение
 3 по изключение от друга дата преди датата на подаване на искането, но не повече от 1 година от тази дата и при определени условия

4. Изтичането на срока на валидност на разрешението за предоставяне на благоприятно тарифно третиране при внос на стоки със специфично предназначение не се отнася за стоки:
 1 които са били поставени под режим внос по силата на това разрешение преди изтичане на неговия срок
 2 които са били поставени под режим внос с разрешение за обратно действие
 3 за които в процеса на обмитяването са установени опити за измама или проявена небрежност

5. Прехвърлянето на стоки, получили разрешение за благоприятно тарифно третиране при внос е разрешено:
 1 между двама титуляра на разрешения
 2 между повече от двама титуляра на разрешения
 3 между различни места, определени в едно разрешение

6. Стоките, поставени под режим внос с благоприятно тарифно третиране или с намалена или нулева ставка на митото, поради специфичното им предназначение остават под митнически надзор и подлежат на облагане с вносни митни сборове до:
 1 приемането на митническата декларация
 2 първото им използване по определено специфично предназначение
 3 изнасянето, унищожаването или използването им по друго предназначени


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!