Стокова митническа декларация

    Подава се при:
    Износ - от пътници за стоки, които подлежат на забрани, ограничения или специфичен контрол. Например: боеприпаси, взривни вещества, силно действащи или отровни вещества, наркотични, упойващи или психотропни вещества, защитени видове животни и растения, предмети с историческа, археологическа или художествена стойност и др.; за стоките с по-значителна стойност, които пътникът има намерение да реимпортира (върне обратно в страната при връщането си); за стоки с нетърговски характер, които при временен износ подлежат на забрани, ограничения или специфичен контрол; реимпортираните от пътника стоки, които са били декларирани за временен внос при влизане в страната.
    Внос – за стоки, придобити в чужбина и внасяни лично от пътници, които нямат търговски характер и надвишават нормите за безмитен внос; за стоки, които при временен внос подлежат на забрани, ограничения или специфичен контрол; реимпортираните от пътника стоки, които са били декларирани за временен износ с формуляр на стокова митническа декларация. За стоки, внасяни лично от пътниците, се считат: стоките, които се носят от самите пътници; се съдържат в личните им багажи; се съдържат в непридружаван багаж, независимо от представянето му пред митническите органи, при условие че този багаж е бил предаден лично от пътника на превозвача и е бил обявен при влизането на пътника на митническата територия на РБългария като непридружаван багаж във връзка с пътуването му; стоките, пренасяни от пътниците с превозните средства, които те използват, за да влязат на митническата територия на РБългария.
    Нормативно са определени нормите на безмитен внос в рамките на който пренасяните от пътниците стоки не се облагат с вносни митни сборове.
    Всеки пътник, навършил 16 години, може да внася безмитно:
    - 200 броя цигари или 100 броя пурети или 50 броя пури или 250 грама тютюн за пушене ( от един вид в асортимент, пропорционален на тези различни стоки);
    - общо до 1 литър – дестилирани и спиртни напитки с над 22% обемно алкохолно съдържание; неденатуриран етилов алкохол с обемно алкохолно съдържание 80% или повече процента;
    - общо до 2 литра – дестилирани и спиртни напитки с обемно алкохолно съдържание 22% или по-ниско; пенливи и ликьорни вина;
    - общо 2 литра непенливи вина;
    - 500 грама кафе или 200 грама екстракт от кафе;
    - 100 грама чай или 40 грама екстракт от чай;
    - 50 грама парфюм или 250 мл. тоалетна вода;
    - медикаменти, в количества и вид, съответстващи на личните нужди на пътника;
    - придобити в чужбина стоки, различни от изброените до тук, чиято обща собствена стойност е до 100 евро включително или равностойността им в друга валута.
    За лицата, ненавършили 16 години, нормите за безмитен внос са - медикаменти в количества и вид, съответстващ на личните нужди на пътника, вещи и предмети, придобити в чужбина, до левовата равностойност на 50 евро или тяхната равностойност в друга валута.
    Допуска се безмитен внос на собствените художествени творби и научни трудове независимо от вида на информационния им носител, внасяни от лица с постоянно пребиваване на митническата територия на Р България.
    Пътниците, преминаващи границата повече от един път месечно, ползват намалени норми за безмитен внос в следните размери: - 20 евро или равностойността им в друга валута за придобитите в чужбина стоки; 20% от нормите за стоките, изброени по-горе.
    Когато се внася само една стока, чиято стойност надвишава нормата (равностойността на 100 евро) се заплащат митни сборове за цялата стока. Правото за безмитен внос не се кумулира или разпределя мужду няколко пътника.
    Когато общата стойност на внесените от един пътник стоки надвишава нормативно позволената стойност за безмитен внос, безмитният внос се допуска само за част от стоките, чиито стойности не надвишават нормата за безмитен внос. Бланката на стоковата митническа декларация се получава на гранично пропусквателните пунктове от митнически служител. На гърба на всяка бланка са отпечатани указания за попълване, които значително улесняват пътниците за правилното оформяне на декларацията.
    В декларацията се попълват трите имена, дата на раждане, местожителство и адрес на пътника, номер на документ за самоличност, дата на издаване и ЕГН (за българските граждани).
    Попълва се поле за дата на предходно влизане в страната и продължителност на престоя.
    В номерираните полета подробно се изброяват, стоките подлежащи на деклариране, дали се очаква непридружаван багаж, датата на влизане, подпис на пътника и на митническият инспектор, приел декларацията.
    Втората половина на декларацията се попълва при излизане от страната. В нея отново се изреждат стоките, подлежащи на деклариране от пътниците, подписва се и се подпечатва от митническия инспектор, приел декларацията. Записва се датата на излизане.
    С попълването на декларацията лицето декларира, че при неверни данни носи отговорност съгласно закона. Декларацията се съхранява от пътника и се представя на митническите органи при обратното влизане в страната. По този начин могат да се правят съпоставки за количеството и вида на изнесените и обратно внасяните от пътника стоки. Освен това се създават условия за извършване на фактическа проверка на багажа и при откриване на несъответствия да се търси отговорност на пътниците, укриващи стоки, внасяни с търговска цел или стоки, подлежащи на забрани, ограничения или специфичен контрол.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!