Пасивно усъвършенстване

      Приложението на режима е регламентирано в чл. 259 - чл. 262 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза. Режимът разрешава да се изнасят временно стоки извън митническата територия на ЕС за да се подложат на операции по тяхното усъвършенстване и получените в резултат на тези операции компенсаторни продукти да бъдат оформени под режим Допускане за свободно обращение (реимпорт) с пълно или с частично освобождаване от заплащане на вносни митни сборове. Митническите органи определят срока, в който временно изнесените стоки трябва да бъдат реимпортирани на митническата територия на Съюза под формата на обработени продукти и допуснати за свободно обращение, за да могат да се възползват от пълно или частично освобождаване от вносни мита. Митническите органи могат да разрешат продължаване в разумни граници на определения срок при обосновано заявление от титуляря на разрешението.

      Пълно освобождаване от вносни мита се предоставя, когато се докаже по удовлетворителен за митническите органи начин, че поправката на стоките е извършена безплатно поради наличието на договорно или законово гаранционно задължение или производствен или материален дефект. Това правило не се прилага, когато производственият или материалният дефект на стоката е взет предвид при първото й допускане за свободно обращение.

      Режимът е приложим под две форми:
      - "пасивно усъвършенстване IM/EX" - прилага се при предварителен внос на преработени продукти, получени от еквивалентни стоки, поставени под режим пасивно усъвършенстване, преди износа на съюзните стоките, които те заместват;
      - "пасивно усъвършенстване EX/IM" - прилага се когато износът на съюзни стоки под режим пасивно усъвършенстване се извършва преди вноса на преработени продукти.

Под "усъвършенстване" следва да се разбира обработката на стоки, включително тяхното монтиране и комплектуване с други стоки, преработката или поправката им, както и пълното им възстановяване. Икономическата обосновка на режима се изразява в доусъвършенстването на стоките извън митническата територия на Съюза, където производствените условия и стопанските фактори са по-добри.

      За да се поставят стоките под този режим е необходимо разрешение от митническите власти, което се издава след подаването на писмено заявление от страна на лицето, желаещо и нареждащо извършването на операциите по усъвършенстването. Заявлението за разрешаване на режим Пасивно усъвършенстване се изготвя в съответствие с чл.211 от Митническия кодекс на Съюза. То се представя в митницата, в чийто район се намират стоките, предназначени да бъдат временно изнесени. В разрешението митническите органи посочват най малко-рандемана, одобрения метод за идентификация на стоките и срокът на разрешението.

      Срокът, в който компенсаторните продукти трябва да бъдат реимпортирани в митническата територия на Съюза, се определя, като се взема предвид времето, необходимо за завършване на операциите по усъвършенстването и времето за транспортиране на временно изнесените стоки и получените от тях компенсаторни продукти. Този срок започва да тече от датата на приемане на декларацията за поставяне на стоките под режим и не може да бъде по-голям от 12 месеца. При определени обстоятелства той може да бъде удължен.

      За да се убедят, че компенсаторните продукти са произведени от временно изнесените стоки, митническите органи вземат мостри, проби или технически описания или поставят пломби, печати или други отличителни знаци върху стоките, предназначени за поставяне под режим Пасивно усъвършенстване.

      След връщането на компенсаторните продукти, те могат да се поставят под режими Допускане за свободно обращение (с пълно или частично освобождаване от вносни митни сборове) или Митническо складиране.

      Пълното или частично освобождаване от вносни митни сборове се осъществява чрез приспадане от размера на вносните митни сборове, дължими за внесените компенсаторни продукти, на размера на вносните митни сборове, които биха се дължали на същата дата за временно изнесените стоки, ако се внесат в митническата територия на Съюза от третата страна, където са били обект на последната операция по усъвършенстването.

Други митнически режими

Повече по темата тук...

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!