Митнически преференции на база произход на стоките

      Преференциалният произход на стоките се определя въз основа правилата за произход, предвидени в международните споразумения за въвеждане на преференциални тарифни мерки, по които Европейският съюз е страна (с водещо значение е Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход). Тези тарифни мерки намират израз в прилагането на намалени или нулеви ставки на митата за внос на стоки с преференциален произход.
      За произхождащи от дадена страна се считат стоки:
      - изцяло получени в тази страна (чл. 31 от Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446);
      - получени в тази страна, в чието производство са използвани продукти с произход от друга страна, която не е бенефициент, или с неизвестен произход, при условие, че продуктите са претърпели достатъчна обработка или преработка (чл. 32 от Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446).
      За достатъчно обработени или преработени се считат продуктите, когато в получената стока стойността им не превишава определен процент от цената на производител за стоката. Това означава, че стойността на внесеният материал не трябва да превишава стойността на материалите с произход, за да може крайния продукт да се счита с произход от страната бенефициент. Освен това останалите вложени материали трябва да са с произход от страната бенефициент, в която е получена стоката или от една или няколко други страни бенефициенти.

      Не са достатъчни за придобиване на произход от страна - бенефициент следните обработки или преработки:
      - операциите за осигуряване на запазването на продуктите в добро състояние по време на превоза и складирането им (проветряване, разстилане, сушене, отстраняване на повредени части и подобни операции) или операциите, улесняващи експедицията или превоза;
      - простите операции, състоящи се в отстраняване на прах, пресяване или отсяване, сортиране, класифициране, съчетаване, измиване, нарязване;
      - промени в опаковката и разкомплектуване и събиране на пратките; простото поставяне в бутилки, метални кутии, флакони, торби, каси, кутии, прикрепване за подложки или плочи и всички други прости операции по опаковане;
      - представянето на стоки под формата на комплекти или ансамбли или представянето за продажба;
      - поставянето на маркировки, етикети или други подобни отличителни знаци върху продуктите или техните опаковки;
      - простото сглобяване на части от продукти, за да се получи завършен продукт;
      - разглобяването или промяната в използването;
      - комбинация от две или повече от горепосочените операции.

      За целите на митническия контрол произходът на стоките бива преференциален и непреференциален. С преференциален произход са стоките, които произхождат от страна-бенефициент по сключено споразумение за свободна търговия, а с непреференциален са всички останали. Първите могат да се ползват от възможността за облагане при внос с намалени или нулеви ставки на митата, както и с облекчени митнически формалности при равни други условия. За разлика от тях стоките с непреференциален произход се облагат с мита по ставките, визирани в европейската митническа тарифа (TARIC), като за тях не рядко са предвидени и антидъмпингови мерки или различни количествени ограничения.

     За удостоверяване на преференциалния произход на стоките, въвеждани, внасяни или изнасяни от митническата територия на ЕС, практическо приложение намират няколко различни документа, които се издават от компетентен за целта орган в държавата на изпращане. Това са:
     - Сертификат за движение на стоките EUR.1;
     - Сертификат за движение на стоките EUR-MED;
     - Сертификат FORM A;
     - Декларация върху фактурата или друг търговски документ;
     - Декларация на доставчик;
     - Сертификат за движение на стоките A.TR.

      Преференциалните споразумения на ЕС могат да бъдат групирани в зависимост от географското положение на страните и по типа преференциално третиране:

      1. Споразумения за търговия с трети страни
      - страни-членки на ЕАСТ - Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн;
      - Западни Балкани - Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово;
      - Средиземноморски страни - Алжир, Тунис, Мароко, Израел, Палестинските власти, Йордания, Ливан, Сирия и Турция (с Турция споразумението обхваща само въглищата, продуктите от стомана и селскостопанските продукти, които не са обхванати от митническия съюз с ЕС);
      - други страни и територии - едностранни преференции, предоставяни на Андора (за селскостопански продукти, необхванати от митническия съюз), Фарьорски острови, ЮАР, Мексико, Република Корея, Чили, Канада и др.;
      - Африкански, карибски и тихоокеански басейн.

      2. Автономни преференциални договорености
      - Отвъдморски страни и територии - представляват група от двадесет и една отвъдморски страни и територии (ОСТ), които поотделно зависят конституционално от четири от държавите-членки на Европейския съюз: Дания, Франция, Нидерландия и Обединеното кралство. Гражданите на ОСТ са европейски граждани, но въпреки това тези държави не образуват част от територията на ЕС. Съответно те не подлежат директно на правото на ЕС, но могат да се възползват от асоциирания статут, с който са удостоени чрез Лисабонския договор. Целта на това асоцииране е принципно да допринесе за икономическото и социалното им развитие;
      - Обща система за преференции (GSP) - обхваща развиващите се страни по света;
      - Сеута и Мелила - отвъдморски територии на Испания, невключени в митническата територия на ЕС, но ползващи се от автономни преференциални мерки при търговията с Общността.
      - Молдова - договореностите за по-значителни самостоятелни преференции са в сила от 01.03.2008 г.
      - Украйна - страната подписа споразумение за асоцииране с ЕС на 27 юни 2014 г., с което се пристъпва към постепенно редуциране ставките на митата за редица промишлени стоки.

      3. Митнически съюзи - ЕС е в митнически съюз с Андора, Сан Марино и Турция. Търгуваните стоки в рамките на даден митнически съюз не се облагат с мита при условие, че тези стоки са изцяло получени на територията на една от договарящите се страни или на тази територия за търгуваните стоки са заплатени митните сборове при внос от трета страна.


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!