Митнически преференции на база произход на стоките

      Преференциалният произход на стоките се определя въз основа правилата за произход, предвидени в международните споразумения за въвеждане на преференциални тарифни мерки, по които Европейският съюз е страна. Тези тарифни мерки намират израз в прилагането на намалени или нулеви ставки на митата за внос на стоки с преференциален произход.
      За произхождащи от страна-бенефициент се считат стоки:
      - изцяло получени в тази страна;
      - получени в тази страна, в чието производство са използвани продукти с произход от друга страна, която не е бенефициент, или с неизвестен произход, при условие, че продуктите са претърпели достатъчна обработка или преработка
      За достатъчно обработени или преработени се считат продуктите, когато в получената стока стойността им не превишава 50 на сто от цената на производител за стоката. Това означава, че стойността на внесеният материал не трябва да превишава стойността на материалите с произход, за да може крайния продукт да се счита с произход от страната бенефициент. Освен това останалите вложени материали трябва да са с произход от страната бенефициент, в която е получена стоката или от една или няколко други страни бенефициенти.
      Не са достатъчни за придобиване на произход от страна бенефициент следните обработки или преработки:
      - операции, осигуряващи запазването на продуктите в добро състояние по време на транспорта и съхраняването (проветряване, разстилане, изсушаване, охлаждане, поставяне в сол, серен диоксид или друг воден разтвор, отстраняване на повредени части и подобни операции);
      - прости операции, състоящи се в обезпрашаване, пресяване, сортиране, класиране, съчетаване (вкл. комплектуване), измиване, боядисване, нарязване;
      - смяна на опаковки, разделяне и събиране на пратки, поставяне в бутилки, торби, кутии, каси, прикрепване върху картони, табла и други прости операции за опаковане;
      - прикрепване на марки, етикети или други подобни отличителни знаци върху продуктите или техните опаковки;
      - просто смесване на продукти от един и същ или от различен вид, където една или повече съставни части от сместа не отговарят на горепосочените условия за придобиване на роизход;
      - просто сглобяване на части или продукти за съставяне на завършен продукт;
      - комбинация от две или повече от горепосочените операции;
      - заколване на животни.

     За удостоверяване на преференциалния произход на стоките, въвеждани, внасяни или изнасяни от митническата територия на ЕС, практическо приложение намират няколко различни документа, които се издават от компетентен за целта орган в държавата на изпращане. Това са:
     - Сертификат за движение на стоките EUR.1;
     - Сертификат за движение на стоките EUR-MED;
     - Сертификат FORM A;
     - Декларация върху фактурата или друг търговски документ;
     - Декларация на доставчик;
     - Сертификат за движение на стоките A.TR.

      Преференциалните споразумения на ЕС могат да бъдат групирани в зависимост от географското положение на страните и по типа преференциално третиране:

      1. Споразумения за търговия с трети страни
      - страни-членки на ЕАСТ - Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн;
      - Западни Балкани - Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово;
      - Средиземноморски страни - Алжир, Тунис, Мароко, Израел, Палестинските власти, Йордания, Ливан, Сирия и Турция (с Турция споразумението обхваща само въглищата, продуктите от стомана и селскостопанските продукти, които не са обхванати от митническия съюз с ЕС);
      - други страни и територии - едностранни преференции, предоставяни на Андора (за селскостопански продукти, необхванати от митническия съюз), Фарьорски острови, ЮАР, Мексико, Република Корея и Чили;
      - Африкански, карибски и тихоокеански басейн.

      2. Автономни преференциални договорености
      - Отвъдморски страни и територии - представляват група от двадесет и една отвъдморски страни и територии (ОСТ), които поотделно зависят конституционално от четири от държавите-членки на Европейския съюз: Дания, Франция, Нидерландия и Обединеното кралство. Гражданите на ОСТ са европейски граждани, но въпреки това тези държави не образуват част от територията на ЕС. Съответно те не подлежат директно на правото на ЕС, но могат да се възползват от асоциирания статут, с който са удостоени чрез Лисабонския договор. Целта на това асоцииране е принципно да допринесе за икономическото и социалното им развитие;
      - Обща система за преференции (GSP) - обхваща развиващите се страни по света;
      - Сеута и Мелила - отвъдморски територии на Испания, невключени в митническата територия на ЕС, но ползващи се от автономни преференциални мерки при търговията с Общността.
      - Молдова - договореностите за по-значителни самостоятелни преференции са в сила от 01.03.2008 г.
      - Украйна - страната подписа споразумение за асоцииране с ЕС на 27 юни 2014 г., с което се пристъпва към постепенно редуциране ставките на митата за редица промишлени стоки.

      3. Митнически съюзи - ЕС е в митнически съюз с Андора, Сан Марино и Турция. Търгуваните стоки в рамките на даден митнически съюз не се облагат с мита при условие, че тези стоки са изцяло получени на територията на една от договарящите се страни или на тази територия за търгуваните стоки са заплатени митните сборове при внос от трета страна.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол