Устройство и организация на Агенция Митници

    Съгласно Закона за митниците, митническата администрация е централизирана административна структура. Тя е организирана в Агенция "Митници" към Министерството на финансите на Република България и е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.

Организация на Агенция Митници
    Агенция "Митници"
    Агенция "Митници" е структурно звено на Министерството на финансите. То има статут на юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни средства със седалище в гр. София. Ръководи се и се представлява от директор, който се назначава и се освобождава от министъра на финансите, съгласувано с министър-председателя. Агенцията организира, ръководи, контролира и отчита дейността на митническите учреждения и извършва митническа дейност. За целта тя осъществява организаторски, ръководни, контролни и методически функции в областта на митническия контрол и на международното сътрудничество в тази област, административно обслужване и други, свързани с митническия контрол дейности.

    Централно митническо управление (ЦМУ)
    ЦМУ осъществява функции по организацията, ръководството, планирането, координирането, отчетността и контрола върху дейността на митническата администрация. То изпълнява и други задачи, възложени от директора на агенцията в рамките на неговите компетенции.

    Общата администрация в ЦМУ включва следните 5 дирекции:
    - Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки
    - Управление на човешките ресурси
    - Сигурност
    - Правна дейност и обжалване
    - Административно обслужване

    Специализираната администрация е организирана в следните 6 дирекции:
    - Митническа дейност и методология
    - Акцизна дейност и методология
    - Митническо разузнаване и разследване
    - Информационни системи и аналитична дейност
    - Международни отношения
    - Централна митническа лаборатория

    Дирекциите от специализираната администрация в рамките на дадените им компетенции участват и в работата на органите на Европейската комисия и на Европейския съвет.

    Инспекторат
    Инспекторатът е на пряко подчинение на директора за осъществяването на административен контрол върху дейността на митническата администрация. Той извършва комплексни, тематични, планови, извънпланови и последващи проверки на митническите учреждения, на дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в Агенцията, както и проверки за спазване на митническото, акцизното, валутното и друго законодателство.

    Звено за вътрешен одит
    Звеното за вътрешен одит е структурирано в отдел на пряко подчинение на директора на агенцията. Осъществява функции по вътрешен одит съгласно Закона за вътрешен одит в публичния сектор. Извършва вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към директора на агенцията.

    Митници
    Митниците са организационни звена на регионално ниво. Към тях са структурните звена митнически бюра и/или митнически пунктове. Администрацията на митниците е обща и специализирана и е организирана в отдели. Със статут на митници са 9 митнически учреждения, които обхващат селищата в областите, без обаче да ги покриват напълно. Това са митниците Аерогара София, Столична митница, Бургас, Варна, Пловдив, Русе, Свищов, Лом и Югозападна (Благоевград). (Данни за контакт с митническите учреждения)

    Митническите бюра и митническите пунктове при осъществяване на контролната си дейност се ползват с правата на митници, без правото да издават постановления по делата за митнически и валутни нарушения.

    Митническите пунктове, наричани гранични пропускателни пунктове, са разположени на държавните граници, в пограничните зони, вътрешните и свободните зони, териториалните води и въздушното пространство, т.е. върху цялата митническа територия на страната ни. При наличието на двустранна международна договореност те могат да бъдат и на чужда територия в т. нар. единни митнически контролни пунктове.


За повече информация виж Устройствен правилник на Агенция Митници
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол