Новини

Присъединяване от 01.10.2022 г. на Украйна към Конвенцията за общ транзитен режим

722 разглеждания от 02 октомври 2022 г.

    Във връзка с присъединяването на Украйна от 01.10.2022 г. към Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, обръщаме внимание, че към настоящия момент в Официален вестник на ЕС, серия L 247, на 23.09.2022 г. е публикувано единствено Решение № 2 на Съвместния комитет ЕС-ДОТР, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим от 25 август 2022 година за отправяне на покана към Украйна да се присъедини към тази конвенция.
    Все още не е публикувано изменението на образеца на документ за Поръчителство-общо обезпечение по Приложение 32-03 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.
    С Решение № 3/2022 на Съвместния комитет ЕС-ДОТР ще се имени Допълнение ІІІ към КОТ, като в съответствие с разпоредбата на чл. 2, параграф 1 решението ще влезе в сила на датата, на която Украйна стане договаряща страна.
    Съгласно чл. 2, параграф 2 от Решението, формулярите на сертификатите за общо обезпечение, издадени към настоящия момент (без да са направени необходимите корекции по тях по отношение на Украйна), могат да се представят при необходимост до 01.04.2024 г. пред отправно митническо учреждение, единствено придружени от писмото, с което митническото учреждение по обезпечението е информирало за приемането на съответния анекс.
    В случай, че титулярите на разрешения за общо обезпечение за режим транзит искат Украйна да бъде включена в териториалния обхват на разрешението за общо обезпечение за режим транзит, е необходимо да представят за приемане в митническото учреждение по обезпечението (ЦМУ на Агенция „Митници“) анекс за изменение на свързания с разрешението за общо обезпечение документ за Поръчителство-общо обезпечение (това изискване не се отнася за разрешенията за освобождаване от предоставяне на обезпечение).
    За улесняване подготовката на анекси към вече приетите поръчителства за режим транзит, следва да се има предвид, че условие за приемане на анекс към прието поръчителство-общо обезпечение за режим транзит, е поръчителят предварително да предостави в митническото учреждение по обезпечението (ЦМУ на Агенция „Митници“) информация (име и адрес) за определения кореспондент в Украйна.
    В Раздел I, точка 1 в Анекса към Поръчителство-общо обезпечение, след текста „…Република Турция“ се добавя Украйна (…Република Турция, Украйна, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия… )

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!