Новини

Срокове във връзка с изискванията на чл.47б и чл.24а от Закона за акцизите и данъчните складове

118 разглеждания от 06 юли 2020 г.

    В срок до 13.07.2020 г. лицензираните складодържатели на основание § 38, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното и подоходно облагане (ПЗР на ЗИД на ЗКПО) следва да подадат искане за съгласуване на изграждането на системата за видеонаблюдение по чл. 47б от Закона за акцизите и данъчните складове, в случаите на производство и/или складиране на:
   
    - енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20;
   
    - етилов алкохол;
   
    - тютюневи изделия.
   
    В срок до 14.09.2020 г. лицата, получили удостоверения за освободени от акциз крайни потребители на основание § 38, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 24а, ал. 3, т. 8 - 11 от ЗАДС, като за целта подадат уведомление до директора на териториалната дирекция по местонахождението на обекта. Привеждането на дейността на лицата в съответствие с изискванията на чл. 24а, ал. 3, т. 8 - 11 от ЗАДС се отнася за:
   
    - Всички лица, получили удостоверение за освободен от акциз краен потребител, следва да приведат дейността си в съответствие с разпоредбата на чл. 24б, ал. 3, т. 8 от ЗАДС, като използват автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават и използват в обекта, както и на суровините, материалите, произведените или складираните стоки.
   
    - Само лицата, които ще получават и използват в обекта енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 в случаите по чл. 24, ал. 2, т. 4 от закона, следва самостоятелно и за своя сметка осигуряват интернет достъп на митническите органи до автоматизираните системи за отчетност.
   
    - Задължение на лицата в случаите по чл. 24, ал. 2, т. 4 от ЗАДС да използват средства за измерване и контрол:
   
    а) на количествата енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 на местата, на които ще се получават в обекта;
   
    б) на количествата енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 на местата, в които постъпват в съответната производствена инсталация в обекта и/или се влагат в производствения процес;
   
    в) на количествата произведени стоки на местата, на които стоките се извеждат от обекта.
   
    Средствата за измерване и контрол трябва да отговарят на изискванията на ЗАДС, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол