Новини

Депутатите приеха промени във Валутния закон

1653 разглеждания от 23 ноември 2011 г.

    Депутатите приеха на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Валутния закон, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Действащият Валутен закон е от 1999 г. По отношение на контрола на парични средства в наличност той не е променян до този момент и не е уеднаквен с европейското законодателство. В законопроекта е записано: Когато при извършване на контрол се установи, че физическо лице пренася през държавната граница на Република България парични средства в размер, по-малък от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга чуждестранна валута, и когато има данни или съмнения за незаконни дейности, свързани с движението на тези парични средства, митническите органи изискват от лицето да декларира устно информацията, свързана с тези средства. Митническите органи служебно въвеждат информацията в регистъра. Пренасянето на парични средства на стойност над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута през държавната граница на Република България за друга държава-членка на ЕС, или за държава извън ЕС подлежи на деклариране пред митническите органи, като лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на НАП за наличие или липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите. В мотивите към Законопроекта е записано, че предложенията за промени са съгласувани с компетентните генерални дирекции на ЕК Във връзка с необходимостта от промени във валутното законодателство на страната ни от тях бяха дадени следните насоки: да се промени националното законодателство в духа на направените коментари, като се направи ясно разграничаване на контрола при пренос на пари в брой и на изделия от благородните метали между Република България и държавите членки и контрола при вноса и износа от и към трети страни; контролът между държавите членки да бъде на случаен принцип или на базата на анализ на риска, като на лицето бъде дадена възможност преди извършване на физическата проверка да попълни декларация; да се прецизират санкциите във връзка с направените нарушения; конфискацията на изделията от благородни метали да не бъде налагана в случаите, когато лицето единствено не е декларирало изделията, т. е. при неизпълнение на декларативния режим, а при наличие на доказателства за по-сериозна противозаконна дейност; да се информират обществеността и операторите за прилагането на изискванията на Валутния закон и да му се даде по-голяма публичност на въведените санкции. Налице е необходимост от изменение и допълнение на Валутния закон в частта, регламентираща статистиката на платежния баланс, с цел привеждане на нормативната уредба относно статистиката на външния сектор в съответствие с последните изменения на правните актове на ЕС в тази сфера. Разширяват се правомощията на БНБ, свързани със събирането на информация, от значение за международната инвестиционна позиция, проверката и принудителното събиране на статистическа информация и достъпа до източници на поддържани данни в рамките на публичната администрация

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!