Митнически манифест

    Съгласно изискванията на Закона за митниците (ЗМ), всички чуждестранни стоки въведени на митническата територия на страната трябва да бъдат представени пред митническите органи от лицето, което ги е въвело или от лицето, което е поело превоза на стоките след тяхното въвеждане. В тази връзка може да се направи уточнението, че определящ фактор за това кой подава манифеста е вида на транспорта и превозното средство. Когато превоза се осъществява по вода, митническият манифест се подава от капитана на кораба въз основа на коносаментите и придружаващите ги спецификации, когато стоките са предназначени за разтоварване в наши пристанища. За стоки превозвани с железница, манифеста се подава от началника на ж.п. гарата, за превозваните по въздуха стоки – от командира на въздухоплавателното средство, а за стоки, превозвани с шосеен транспорт – от превозвача или притежателя на стоките. За целта се подава Митнически манифест по образец, най-малко в 2 еднообразни екземпляра в зависимост от нуждите на митническия контрол и се подписва от лицето, което го подава. Манифестирането на стоките обаче може да се извърши и/или чрез търговски или превозен документ, вместо митнически манифест, ако съдържа необходимите данни за идентифициране на стоките. Такъв е случаят например, когато стоките преди да бъдат представени пред митническите органи, са превозвани под режим транзит. Тогава ролята на Митнически манифест може да има и самия екземпляр на транзитният документ (формуляр 4 на ЕАД), предназначен за получаващото митническо учреждение. За тази цел той трябва да съдържа всички необходими данни и стоките да не са предназначени за временно складиране, когато задължително се подава Митнически манифест.
    Съгласно чл.56 ал.1 от ЗМ, на манифестираните стоки трябва да бъде дадено митническо направление в определените срокове, а именно: 45 дни от датата на подаването на манифеста за стоки, превозвани по море и 20 дни от датата на подаването му за стоки, превозвани с друг вид транспорт.
    Митническият манифест е разделен на сектори, обозначени с главни букви на кирилица. Секторите А и В (без В.7) се попълват от подателя, сектор Б (без Б.4) от лицето, което управлява временния склад, а сектор Г и горепосочените клетки от компетентните митнически органи. Митническият манифест се попълва на български език на пишеща машина или с друго печатащо устройство.
    Когато при фактическия оглед на стоките и след съпоставката на данните получени от него с предоставените транспортни документи се установят различия, се сформира комисия, в която обикновено участват митническия служител, превозвача, лицето подало манифеста, а в случаите на временно складиране – и в присъствието на лицето, което управлява склада. При установяване на разлики под формата на липси или излишъци, при нарушена опаковка, при повреди в стоката или амбалажа и други различия се съставя констативен акт в толкова екземпляра, колкото са необходими за целите на митническия контрол, но не по-малко от три. Оказалите се в повече стоки, доколкото те не могат да се квалифицират като предмет на митническо нарушение, се вписват служебно в манифеста.
    Митнически манифест не се подава за личния багаж на пътници, ако се вдигне веднага и не е предназначен за временно складиране, за локомотивите, вагоните и другите жп превозни средства, както и за принадлежностите им, които преминават границите, съгласно железопътните конвенции, за превозните средства, които извършват превоз на пътници и стоки през границите. Същото важи и за горивните и смазочните материали, които се превозват от горепосочените транспортни средства в нормалните им тендери и резервоари, за стоки поставени под режим транзит или износ. Митнически манифест се подава служебно от митническите органи за задържани, иззети, отнети в полза на държавата, изоставени, оставени или намерени чуждестранни стоки.
    След приемането му, Митническият манифест се проверява, подписва, подпечатва, номерира, регистрира се в специален регистър и се задържа от митническите органи с цел да се проконтролира дали на стоките за които се отнася, ще бъде дадено митническо направление в горепосочените срокове.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол