Искане

   За всяка процедура, за която е определено в нормативната уредба, касаеща митническата дейност, да се иска разрешение от митническите власти, се подава искане до съответния началник на митническо учреждение. С него се декларира желанието на вносителя или износителя да му бъде разрешена някаква процедура или действие, касаещо оформянето на митническото задължение при внос или износ на стоки. Например искане за:
    - разрешаване на режим активно усъвършенстване;
    - издаване на заместващ сертификат за движение EUR.1 или на такъв впоследствие;
    - възстановяване на суми;
    - анулиране на ЕАД;
    - корекции на ЕАД;
    - удължаване на срок, по даден режим;
    - безмитен внос;
    - копия от документи по внос или износ;
    - за оформяне на място;
    - за освобождаване от надзор;
    - оформяне на внос без някой от съпътстващите документи и други;
    Форматът на Искането е следният:
    В горната дясна част се изписва за кого е предназначено (например - До Началника на Митница Свищов). По-надолу в централната част на листа се изписва с по-големи букви - ИСКАНЕ;
    Следва подробното описание на физическото или юридическото лице, от което или от името на което се подава искането. Описват се и данните за упълномощеното лице, име, адрес, ЕГН, номер на лична карта и др. В самото искане се посочва правното основание, на което се иска разрешаване на конкретна процедура, описва се точно и ясно какво се иска и причините за това.
    Искането трябва да бъде подкрепено със всички възможни документи, доказващи предпоставките за получаване на разрешение.
    Прилагат се копия на всички изредени в искането документи. Искането се подписва от лицето, а ако лицето е юридическо, се поставя и печат. Записва се дата и място на подаването му.Други документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол