INVOICE - международна фактура

    Фактурата (от англ. INVOICE) е основен документ в международната търговия и като такъв играе основна роля в търговската сделка. Тя е източник на информация за различни цели. Това е документ, по силата на който се съгласуват между продавача и купувача условията по една сделка, относно количество, качество, цена, обща стойност и други данни, касаещи разчетните отношения между търговците.
    Фактурата се попълва с печатни букви посредством печатно устройство или на ръка. Тя е част от цялата документация по една сделка. При митническото оформяне на документите тя се представя от вносителя, упълномощено от него лице или от превозвача. Митническият служител прави съпоставка между съдържанието на фактурата и други, съпътстващи стоката документи(товарителница, опаковъчен лист, EUR.1, договор за покупко-продажба и др.), между документите и износната декларация, попълнена в страната на износа. Важни съпоставки се правят по отношение на вида на стоката, брой пакети, тегло, мярка, цена и т.н.
    Фактурата е документ, имащ важно значение за определянето на митническата стойност на стока, внесена от трета страна. Съгласно чл.70, ал.1 от Митническия кодекс на Съюза митническата стойност на внасяните стоки, е договорната стойност, тоест действително платената или подлежащата на плащане цена на стоките при продажбата им за износ с местоназначение в митническата територия на Съюза, коригирана при необходимост (добавяне на елементи към митническата стойност, съгласно чл. 71 от Кодекса или изваждане на елементи от митническата стойност, съгласно чл. 72 от Кодекса). За реално платената цена се издава Invoice, а за договорената, но неплатена, може да бъде издадена проформа фактура (това е един вид предварителна фактура, в която се определят всички условия по доставката и плащането на конкретната стока, но самото плащане се осъществява след определен – договорен момент).
    Като основен разчетен документ в международната търговия, фактурата трябва да отговаря на редица изисквания. Ето защо през 1963 г. се разработва първоначален формуляр-образец за външно-търговски документи от работната група по опростяване на процедурите в международната търговия към ИКЕ, при ООН. Окончателният вариант на модел “Формуляр-образец на унифицирана фактура за международна търговия” е приет през септември 1983 г. от работната група.
    Формулярът включва принципите и правилата за стандартизиране на формата на фактури, проформа-фактури, а също различни видове други подобни специални фактури и документи в процеса на осъществяване на сделки по износа и вноса.
    В модела за “Фактури” са определени съставът на елементите на данните, размерите и разположението на основните полета за данни. Полетата, съдържащи се в една фактура са следните:
    Износител (продавач): Адрес и име на физическото или юридическото лице, продавач на стоката;
    Получател на стоката: Име и адрес на физическото или юридическо лице на получателя на стоката или на упълномощено от него лице;
    Номер и дата на фактурата: Номер на фактурата и дата на съставяне. Изписването е в реда – дата, месец, година;
    Купувач: Наименование на физическото или юридическо лице, купувач на стоката, ако то се различава от получателя;
    Условия на плащане: Изписва се според международния класификатор за Условия на плащане “ПЕЙТЕРМС”;
    Условия на доставка: Спазва се изписването, съобразно с изискванията на “Инкотермс 2011”;
    Количество и вид опаковка, описание на стоката: Съгласно Хармонизираната система за описание и кодиране се описва количеството и вида на стоките;
    Тегло: Тегло на стоката – бруто(с опаковката) и нето – в килограми или в други съгласувани мерни единици за тегло;
    Произход на страна: Наименование и код на страната, според стандартът на Международната организация по стандартизация;
    Други възможни за попълване полета са: Адрес за уведомяване при доставка, Отправен пункт, Пункт за разтоварване, Официални разрешения (за внос или износ), Марки и номера – съгласно международната маркировка на стоките, Спецификация – при необходимост от изброяване на няколко стоки и др.Други търговски документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!