Информационен лист ИНФ 8

    Информационният лист ИНФ 8 намира приложение при митническия режим с отложено плащане “Митническо складиране”. Документа носи информация относно вида, количеството и митническата стойност на вложените в антрепозитен склад или свободна зона стоки, както и за вида на извършените в тях обичайни операции. Съгласно разпоредбите дадени в ЗМ по време на митническо складиране с вносните стоки могат да се извършват обичайни операции, предназначени да осигурят тяхното запазване, подобряване на търговския им вид или качество или подготвянето им за доставка или препродажба. Като примери за признати като обичайни операции могат да се дадат вентилацията, сушенето, отстраняването на повредени или замърсени продукти, обработката срещу паразити, сортирането, пакетирането, настройването, тестуването, гладенето на текстил, поставянето на маркировки, печати, етикети и др.. Въз основа на данните в документа следва да се изчисляват дължимите митни сборове, в случай че на посочените в него стоки се даде друго допустимо митническо направление, като за основа се взема стойността на стоките, която би се приложила, ако те не са претърпели нито една от горепосочените операции. С други думи информационният лист ИНФ 8 служи за определяне на елементите за облагане, които се вземат предвид при изчисляване на дължимите митни сборове.
    Клетки от 1 до 10 се попълват от лицето, което декларира стоки, претърпели обичайни операции за режим Допускане за свободно обращение или за друг режим, който може да доведе до пораждането на митническо задължение. В клетка 6 се попълва идентификационният номер на митническия склад или номерът на одобрението на материалната отчетност в свободната зона или в свободния склад. Надзорното митническо учреждение нанася данните в клетки 11, 12 и 13, заверява клетка 15.
    Документът се подава по електронен път чрез Централната система за Информационни листове - специални режими (INF SP), достъпна през електронния портал на Агенция "Митници. Информационният лист има строго определен сериен номер, което спомага по-лесното му идентифициране, като по този начин се ограничават в значителна степен и опитите за фалшифицирането му. Издадените в информационна система INF електронни INF се кодират с новосъздадения код на документ по Тарик С700 - Информационен лист, който следва да се посочи в съответната митническа декларация, декларация за реекспорт или уведомление за реекспорт, когато има препратка към стандартизиран обмен на информация.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!