Информационен лист ИНФ 8

    Информационният лист ИНФ 8 намира приложение при митническия режим с отложено плащане “Митническо складиране”. Документа носи информация относно вида, количеството и митническата стойност на вложените в антрепозитен склад или свободна зона стоки, както и за вида на извършените в тях обичайни операции. Съгласно разпоредбите дадени в ЗМ по време на митническо складиране с вносните стоки могат да се извършват обичайни операции, предназначени да осигурят тяхното запазване, подобряване на търговския им вид или качество или подготвянето им за доставка или препродажба. Като примери за признати като обичайни операции могат да се дадат вентилацията, сушенето, отстраняването на повредени или замърсени продукти, обработката срещу паразити, сортирането, пакетирането, настройването, тестуването, гладенето на текстил, поставянето на маркировки, печати, етикети и др., регламентирани в ППЗМ. Въз основа на данните в документа следва да се изчисляват дължимите митни сборове, в случай че на посочените в него стоки се даде друго допустимо митническо направление, като за основа се взема стойността на стоките, която би се приложила, ако те не са претърпели нито една от горепосочените операции. С други думи информационният лист ИНФ 8 служи за определяне на елементите за облагане, които се вземат предвид при изчисляване на дължимите митни сборове.
    Информационният лист ИНФ 8 се изготвя в оригинал и едно копие по образец. Клетки от 1 до 10 се попълват от лицето, което декларира стоки, претърпели обичайни операции за режим внос или за друг режим, който може да доведе до пораждането на митническо задължение. В клетка 6 се попълва идентификационният номер на митническия склад или номерът на одобрението на материалната отчетност в свободната зона или в свободния склад. Надзорното митническо учреждение нанася данните в клетки 11, 12 и 13, заверява клетка 15 и връща оригинала на декларатора.
    Формулярът на документа трябва да бъде попълнен четливо и по начин недопускащ изтриване, за предпочитане на печатащо устройство. Той не трябва да съдържа нито изтривания, нито поправки на думи. Измененията в документа се извършват чрез зачеркване на погрешните данни и добавяне на новите, като всяко подобно изменение трябва да бъде заверено от този, който е попълнил формуляра и да се потвърди от митническото учреждение.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол