Информационен лист ИНФ 1

    Информационния лист ИНФ 1 намира приложение в митническата практика при режим Активно усъвършенстване (АУ). Режимът Активно усъвършенстване по своята същност представлява специален митнически режим, под който се поставят несъюзни стоки, внесени на територията на ЕС с цел обработка, преработка или поправката им до получаването на т.нар. "компенсаторни продукти", които следва да бъдат реекспортирани в определен срок. Съгласно действащото митническо законодателство, за поставените стоки под специален митнически режим, митническите органи имат право да поискат обезпечаване на евентуалното митническо задължение. В този случай ИНФ 1 се използва за определяне размера на това обезпечение. Титулярът на разрешението за режим АУ може да иска издаването и заверката на ИНФ 1, когато компесаторните продукти или стоки в непроменено състояние се преместват до втори титуляр или в предприятието на втори одобрен оператор за по-нататъшна преработка. Документа обаче се използва предимно когато компесаторните продукти или стоки в непроменено състояние се оформят под режим Допускане за свободно обращение (ДСО) в митническо учреждение, различно от посочените в разрешението учреждения за приключване на режима. Целта е да се установи размерът на вносните митни сборове и на дължимите лихви (кл. 9а и 9б от документа), които се определят на база на елементите за облагане, съответстващи на вносните стоки, към момента на приемане на декларацията за поставянето им под режим Активно усъвършенстване (в кл.11 се посочва датата, на която съответните стоки за първи път са били поставени под режим). Чрез ИНФ 1 се удостоверява и тарифният номер по Комбинираната номенклатура на ЕС и произходът на вносните стоки, използвани за производството на компесаторните продукти, оформени под режим ДСО. Това е важно, защото въз основа на тази информация може да се определи има ли условия за преференциално тарифно третиране на въпросните стоки.
    Информационният лист ИНФ 1 се изготвя в оригинал и две копия, съгласно образец. Оригиналът и едното копие се изпращат на надзорното митническо учреждение (учреждението издало разрешението за поставянето на стоките под режим АУ), а другото копие се задържа от изискващото информация митническо учреждение. Надзорното митническо учреждение попълва исканата информация в клетки 8, 9 и 11 на информационния лист, заверява го, задържа копието и връща оригинала.
    Клетки от 1 до 7 се попълват или от титуляра на разрешението за Активно усъвършенстване или от митническото учреждение, изискващо информацията. Посочват се точните наименования и адреси, както на титуляра на разрешението, така и на митническите учреждения имащи отношение към случая, точния брой, вид, маркировка и номера на колетите, като количествата се посочват в единици от метричната система: нето кг, литри, метри, кв.м и т.н.
    Формулярът се попълва четливо и без да се трие на пишеща машина или друго печатащо устройство. Корекции в него се правят чрез зачеркване на грешната дума и добавяне на необходимите допълнителни данни. Корекциите се потвърждават чрез подпис от лицето, попълващо документа, и от митническото учреждение, което го е издало. Информационният лист има строго определен сериен номер, което спомага по-лесното му идентифициране, като по този начин се ограничават в значителна степен и опитите за фалшифицирането му.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол